Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI ELEME VE GİRİŞ SINAVI İLE PLANLAMA UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ

  BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI ELEME VE GİRİŞ SINAVI İLE PLANLAMA UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ

  Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Eleme ve Giriş Sınavı ile Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yönetmeliği

  Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından

  Resmi Gazete Tarihi: 24/08/2001

  Resmi Gazete Sayısı: 24503

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzman Yardımcılığı eleme ve giriş sınavı ile Planlama Uzmanlığı yeterlik sınavının usulünü ve bu personelin atama esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Müsteşarlık kadrolarına Planlama Uzman Yardımcısı ve Planlama Uzmanı olarak atanacaklar hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - (Değişik madde: 10/05/2003 - 25104 sayılı RG./1. md.)

  Bu Yönetmelik, 19/06/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesi ile 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  DPT : Devlet Planlama Teşkilatını,

  Müsteşarlık : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını,

  Müsteşar : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarını,

  ÖSYM Başkanlığı : Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

  Genel Sekreterlik : Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreterliğini,

  Personel Dairesi Başkanlığı : Devlet Planlama Teşkilatı Personel Dairesi Başkanlığını,

  Uzman : Planlama Uzmanını,

  Uzman Yardımcısı : Planlama Uzman Yardımcısını,

  Giriş Sınavı : Planlama Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını,

  Giriş Sınav Kurulu : Planlama Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Kurulunu,

  Yeterlik Sınavı : Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,

  Yeterlik Sınav Kurulu : Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulunu,

  KPSS: (Değişik tanım: 10/05/2003 - 25104 sayılı RG./2. md.) Kamu Personeli Seçme Sınavını

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Planlama Uzman Yardımcılığı Eleme ve Giriş Sınavı

  Eleme Sınavı

  Madde 5 - (Değişik madde: 10/05/2003 - 25104 sayılı RG./3. md.)

  Müsteşarlıkta görevlendirilecek Planlama Uzman Yardımcısı adayları eleme sınavı, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'dır.

  Giriş Sınavı

  Madde 6 - Müsteşarlıkta görevlendirilecek Planlama Uzman Yardımcısı adayları Giriş Sınavı ile alınır. Planlama Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan eleme sınavı sonuçlarına göre, Müsteşarlıkça yapılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü bölümlerinden oluşan sınavdır.

  (Değişik fıkra: 10/05/2003 - 25104 sayılı RG./4. md.) Planlama Uzman Yardımcısı adayları için açılacak sınavlar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Müsteşarlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır. Müsteşarlık, öğrenim dalları itibariyle belirleyeceği uzman yardımcılığı kontenjanlarına giriş sınavı için, KPSS eleme sınavı sonucunda aldıkları puan türleri, taban puanları ve sınavda alınan başarı derecelerini göz önüne almak suretiyle çağırılacak aday sayısını tespit ederek giriş sınavı duyurusuyla ilan eder. Ancak, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı açıktan atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olamaz.

  Duyuru

  Madde 7 - (Değişik madde: 10/05/2003 - 25104 sayılı RG./5. md.)

  Giriş sınavına katılma şartları, açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayısı, sınıf, unvan ve dereceleri, öğrenim dalları ve kontenjanları, KPSS puan türleri ve asgari puanlar veya puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılabileceği, son müracaat tarihi ile müracaat yeri, başvuruda istenecek belgeler, giriş sınavının yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, müracaat süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde yayımlanır.

  Aranan Şartlar

  Madde 8 - Giriş Sınavına katılabilmek için;

  a) Eleme Sınavında ilanda belirtilen puan türlerine göre asgari puanlar düzeyinde başarılı olmak,

  b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,

  c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

  d) (Değişik bend: 10/05/2003 - 25104 sayılı RG./6. md.) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Müsteşarlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden lisans veya lisans üstü eğitim görmüş olmak,

  şarttır.

  (Ek fıkra: 10/05/2003 - 25104 sayılı RG./6. md.) Eleme sınavının Müsteşarlığın belirlediği yabancı dil alanında yapılan testlerinde Müsteşarlıkça belirlenen ve ilan olunan asgari puanı alma başarısını gösterememiş adaylar giriş sınavına kabul edilmezler.

  İstenilen Belgeler

  Madde 9 - Giriş Sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

  a) İş Talep Formu,

  b) Yüksek Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya tasdikli sureti,

  c) (Değişik bend: 10/05/2003 - 25104 sayılı RG./7. md.) KPSS Sonuç Belgesi aslı veya tasdikli sureti,

  d) Nüfus Cüzdanı Sureti,

  e) Özgeçmiş,

  f) 3 adet vesikalık fotoğraf.

  (Değişik fıkra: 10/05/2003 - 25104 sayılı RG./7. md.) Yukarıda sayılan belgelerin Personel Dairesi Başkanlığına en geç sınav ilanında belirtilen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Genel Sekreterlikçe belirlenen üç kişilik bir komisyon tarafından yedi gün içinde sonuçlandırılır.

  (Değişik fıkra: 10/05/2003 - 25104 sayılı RG./7. md.) Yönetmelik hükümlerine göre giriş sınavına katılabilecekler belirlenerek isimleri DPT ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler, giriş sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.

  Giriş Sınavının Safhaları

  Madde 10 - Giriş Sınavının, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü olarak yapılması Müsteşar tarafından belirlenir. Giriş Sınavı, Giriş Sınav Kurulu tarafından yapılır. Müsteşar, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı klasik veya test usulünde diğer kamu kurumlarına da yaptırabilir.

  Giriş Sınav Kurulu

  Madde 11 - (Değişik madde: 10/05/2003 - 25104 sayılı RG./8. md.)

  Giriş Sınavı Kurulu, Genel Sekreterin önerisi ve Müsteşarın onayı ile belirlenen bir başkan ve altı üyeden teşekkül eder. Ayrıca Müsteşarca 6 yedek üye seçilir. Giriş Sınavı Kurulu başkanı ve üyeleri, Daire Başkanlığı ve daha üst seviyedeki Müsteşarlık yöneticileri ile Müşavirler ve Planlama Uzmanları arasından seçilir. Yüksek öğretim kurumu öğretim üyeleri arasından da Giriş Sınav Kurulu üyesi seçilebilir.

  Giriş Sınavının Yapılışı

  Madde 12 - ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan eleme sınavına katılanlardan duyuruda belirtilen şartları taşıyanlar, ilanda belirtilen sürelerde istenilen belgeler ile başvurmak suretiyle Giriş Sınavına alınırlar.

  (Değişik fıkra: 10/05/2003 - 25104 sayılı RG./9. md.) Yazılı sınav yapılması halinde başarı notu yüz puan üzerinden en az yetmiştir. Giriş Sınav Kurulu veya sınavı yapan kurum sınav sorularını hazırlar, sınavın yapılmasını sağlar ve sınav sorularının cevaplarını değerlendirir. Yazılı sınavda yetmiş puanın üzerinde not almak şartıyla başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılır.

  Giriş Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi planlama hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verirler. Sözlü sınavda değerlendirmeler yüz puan üzerinden yapılır. Giriş Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir. Geçer not en az yetmiştir.

  Sınav sonuçları sınavı takip eden en geç üç gün içinde Giriş Sınav Kurulu Başkanı tarafından Genel Sekreterliğe yazılı olarak bildirilir.

  Değerlendirme

  Madde 13 - (Değişik madde: 10/05/2003 - 25104 sayılı RG./10. md.)

  Genel Sekreterlik eleme sınavı sonucu ile yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların Uzman Yardımcısı adaylığı nihai başarı derecelerini tespit ederek öğrenim dalları itibariyle sıralamaya tabi tutar. (Değişik cümle: 06/11/2004-25635 S.R.G. Yön/1.mad) *1* Nihai değerlendirmede 70 ve üzeri puan aldığı tespit olunan adaylar başarılı sayılarak bunların atamaları sınavda aldıkları başarı puanı sıralamasına göre yapılır. Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile, başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

  Sonuçların Duyurulması

  Madde 14 - (Değişik madde: 10/05/2003 - 25104 sayılı RG./11. md.)

  Genel Sekreterlik sınavın nihai sonucunu kendisine bildirildiği tarihten itibaren on gün içinde ilan eder. Sınav sonuçları, kazanan adayların adresine ayrıca yazılı olarak bildirilir.

  Atama

  Madde 15 - Giriş Sınavını kazananların Planlama Uzman Yardımcısı boş kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

  Sınavı kazananların Planlama Uzman Yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gereklidir.

  Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

  Giriş Sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

  (Ek fıkra: 10/05/2003 - 25104 sayılı RG./12. md.) Giriş sınavı sonucunda atanarak göreve başlatılan Planlama Uzman Yardımcıları on beş gün içinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM'ye bildirilir.

  Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

  Madde 16 - (Değişik madde: 10/05/2003 - 25104 sayılı RG./13. md.)

  Planlama Uzman Yardımcılığı kadrolarına atananlar, konuları ve uygulama esas ve yöntemleri Müsteşarlık Birimlerinin görüşleri alınarak Genel Sekreterlikçe belirlenen intibak eğitimi programına katılmak zorundadırlar.

  Planlama Uzman Yardımcıları, Planlama Uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve mesleki değerleri kazanmaları amacıyla Genel Sekreterlik ve çalıştıkları birim tarafından düzenlenecek hizmet içi eğitim programına tabi tutulurlar.

  Ancak, Planlama Uzman Yardımcılarının eğitim, öğretim, staj, araştırma ve inceleme gibi maksatlarla yurt dışına gönderilmesi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Elemanlarının Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavı

  Uzmanlık İçin Aranan Şartlar

  Madde 17 - Planlama Uzmanlığına atanabilmek için;

  a) Uzman Yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dahil en az üç yıl çalışmış olmak, (Bu süreye Müsteşarlıktan ücretsiz izinli ayrılmalar, altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler dahil değildir.)

  b) Son üç yıl olumlu sicil almış olmak,

  c) Uzmanlık tezinin Yeterlik Sınav Kurulunca kabul edilmesi ve sözlü savunmada başarılı olmak,

  d) Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az C düzeyinde veya TOEFL sınavından en az 190 puan almak,

  şarttır.

  Tez Konusunun Belirlenmesi

  Madde 18 - Uzman Yardımcısı, Müsteşarlığın görev sahası ile ilgili konularda ilgili Biriminin onayı ile bir tez konusu seçer.

  Uzman yardımcısının tez konusu, adaylıkta geçen süre dahil Müsteşarlıkta en az otuz ay çalışıldıktan sonra Genel Sekreterliğe bildirilir.

  (Değişik fıkra: 10/05/2003 - 25104 sayılı RG./14. md.) Uzman Yardımcısı, tez konusunun çalıştığı birim tarafından uygun bulunmaması halinde, en geç iki ay içinde yeni bir konu belirleyerek onaya sunar. Bu konunun da uygun bulunmaması halinde, Uzman Yardımcısı için yeni bir tez konusu Yeterlik Sınav Kurulunca belirlenir.

  Belirlenen tez konusu Genel Sekreterliğe bildirildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Uzman Yardımcısının talebi ve ilgili Biriminin onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

  Uzmanlık Tezinin Hazırlanması

  Madde 19 - Uzman Yardımcısı hazırlayacağı tezde bilimsel esaslara uygun olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu tarihi gelişimi içinde ve karşılaştırmalı olarak incelemek zorunda olup tezin kendi görüş ve tavsiyelerini taşıması esastır.

  (Ek cümle: 06/11/2004-25635 S.R.G. Yön/2.mad) Uzman Yardımcısı, tezini, Planlama Uzmanlığı Mesleki Yeterlik ve Tez Yazım Kılavuzu'nda belirtilen şekil ve içerikle ilgili ilkelere uygun olarak hazırlamak zorundadır. Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır.

  Uzmanlık Tezinin Teslimi

  Madde 20 - (Değişik madde: 10/05/2003 - 25104 sayılı RG./15. md.)

  Uzman Yardımcısı tezini, tez konusunun Genel Sekreterliğe bildirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde hazırlar. İlgilinin önceden Genel Sekreterliğe yazılı olarak talepte bulunması kaydıyla, bu bir yıllık süreye, bir ay veya daha uzun müddet yurt dışında geçen süreler, askerlik, uzun süreli hastalık gibi zorunlu nedenlerle alınan ücretsiz izinler dolayısıyla geçirilen süreler dahil edilmez.

  Süresi zarfında tezini hazırlayan Uzman Yardımcısı, Sınav Kurulu Başkan ve üye sayısından üç fazla sayıda çoğaltılmış tez nüshasını, Genel Sekreterliğe iletilmesini sağlamak üzere Yeterlik Sınavından en az iki ay önce Birim amirine vermek zorundadır. Birim amiri teslim aldığı tez nüshalarını 10 gün içerisinde Genel Sekreterliğe intikal ettirir.

  Tezini süresi içinde Birim amirine teslim eden Uzman Yardımcısı, Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanır. Tez konusu Genel Sekreterliğe bildirilmiş olmakla birlikte geçici veya sürekli görevle yada eğitim amacıyla yurtdışında bulunması yahut geçerli bir mazereti sebebiyle tezini süresi içinde teslim edemeyen veya tezini teslim edip de Yeterlik Sınavına giremeyen Uzman Yardımcıları talep ettikleri takdirde daha sonra yapılacak başka bir Yeterlik Sınavına girebilirler. Ancak yukarıda belirtilen mazeretleri olan Uzman Yardımcıları görevini aksatmayacak bir durumda ise kendi imkanlarını kullanmak kaydıyla katılmaya hak kazandıkları ilk Yeterlik Sınavına katılabilirler.

  Genel Sekreterlik, Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanmış Uzman Yardımcısının tezini Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kuruluna teslim eder.

  Yeterlik Sınav Kurulu

  Madde 21 - Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulu bir başkan ve altı üyeden teşekkül eder.

  Müsteşar; Daire Başkanı ve üstü yöneticiler, Müşavirler ve Planlama Uzmanları ve/veya gerekli görürse Yüksek Öğretim Kurumları öğretim üyeleri arasından Yeterlik Sınav Kurulu başkan ve üyeleri ile yedeklerini seçer.

  Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavına girecek olan Uzman Yardımcısının bağlı bulunduğu Daire Başkanı, yokluğu halinde bir üst amiri, Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kuruluna altıncı üye olarak katılır. Birim Başkanı aynı zamanda Yeterlik Sınav Kurulu üyesi ise Yeterlik Sınav Kurulu Başkanınca sırasına göre bir yedek üye Yeterlik Sınav Kurulunda görevlendirilir.

  (Değişik fıkra: 10/05/2003 - 25104 sayılı RG./16. md.) Yeterlik Sınav Kurulu, Başkan dahil, en az beş kişi ile toplanır. Başkanın katılamadığı durumlarda, Kurulun teşekkülüne ilişkin Müsteşarlık Onayındaki sıralamaya göre asıl üyelerden biri Kurula başkanlık eder.

  Yeterlik Sınavı

  Madde 22 - Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavı her yıl Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa açılır. Müsteşarlık, iş durumunun zorunlu kıldığı hallerde Yeterlik Sınavının tarihlerini değiştirebilir. Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavı, "Tez Değerlendirme" ve tezin "Sözlü Savunması" olmak üzere iki safhada yapılır.

  Yeterlik Sınavının her bir safhasında değerlendirme, Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Her bir safhada yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

  Yeterlik Sınavı Safhaları

  Madde 23 - Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulu tarafından tez değerlendirme safhasında tezi başarılı kabul edilen Uzman Yardımcısı, Genel Sekreterlikçe sözlü savunmaya çağrılır. Genel Sekreterlik bu çağrıyı Uzman Yardımcısına sözlü savunma tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak yapar.

  Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulu tarafından tezi başarısız görülen Uzman Yardımcısı sözlü savunmaya çağrılmaz. Bu durumda olan Uzman Yardımcısı yeni bir tez hazırlamak zorundadır. İkinci defa tezi başarısız görülen Uzman Yardımcısı, Yeterlik Sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

  Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulu sözlü savunma safhasında Uzman Yardımcısının planlama konusundaki ve uzmanlık alanındaki bilgisini göz önüne alarak savunmayı değerlendirir.

  Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulu tarafından sözlü savunması başarısız görülen Uzman Yardımcısı açılacak başka bir sınavda talebi halinde, doğrudan sözlü savunmaya girer. İkinci sözlü savunmasında başarısız görülen Uzman Yardımcısı Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

  Yeterlik Sınavını tamamen kaybeden Uzman Yardımcıları ile adaylık dahil 10 yıllık süre içinde Planlama Uzmanlığına atanamayan Uzman Yardımcıları, mükteseplerine uygun başka bir kadroya atanırlar.

  Uzmanlığa Atanma

  Madde 24 - Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavında başarılı olan ve istenilen yabancı dil başarı belgesini getiren Uzman Yardımcısının "Planlama Uzmanı" olarak boş kadro durumuna göre ataması yapılır.

  Yeniden Atanma

  Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre Planlama Uzmanı sıfatını kazandıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatındaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Müsteşarlığın ihtiyacı bulunması şartıyla Planlama Uzmanlığına atanabilirler.

  Yürürlükten Kaldırma

  Madde 26 - 11/09/1984 tarihli ve 18512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı ve Planlama Uzmanlığı Yeterlik İmtihanı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 27 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100