Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ETİ BOR A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  ETİ BOR A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 12/09/2001

  Resmi Gazete Sayısı: 24521

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğünün disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan memurları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ve 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Teşekkül : Eti Holding Anonim Şirketini,

  Genel Müdürlük : Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür : Eti Bor A.Ş. Genel Müdürünü,

  Merkez Teşkilatı : Daire Başkanlıkları ve Merkezdeki diğer birimler de dahil, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlük Merkezini,

  Taşra Teşkilatı : Merkez Teşkilatı dışındaki İşletme Müdürlüklerini,

  İşletme : Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerini,

  Birim : Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygula yan üniteyi,

  Memur : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve 399 sayılı Kanun

  Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 3771 sayılı Kanunla değişik (b) bendinde tanımı yapılan kadrolu personeli,

  Birim Müdürü : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Teknik ve İdari Müdürleri, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Disiplin Amirleri

  Madde 5 - Genel Müdür, Eti Bor Anonim Şirketinde görevli memurların en üst disiplin amiri olup, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli memurların diğer disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

  Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

  Cetvel

  ETİ BOR A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

  MERKEZ

  Birimleri ve UnvanlarıDisiplin Amiri Üst Disiplin Amiri

  -----------------------------------------------------------

  Genel MüdürBakan-

  Genel Müdür Yardımcısı Teşekkül Genel Müdürü -

  Savunma Sekreteri, Hukuk Genel Müdür-

  Müşaviri, Genel Müdüre

  doğrudan bağlı birim Müdürleri

  Daire BaşkanıGenel Müdür YardımcısıGenel Müdür

  Başkan Yardımcısı, Başuzman,Daire Başkanı Genel Müdür

  Birim Müdürü ve diğer personel

  Sivil Savunma Uzmanı Savunma Sekreteriİçişleri Bakanlığı

  yoksa Genel MüdürSivil Sav. Gn. Md.

  Savunma UzmanıSavunma Sekreteri"Savunma Sekreteri

  yoksa Genel Müdürvarsa Genel Müdür

  TAŞRA

  Birimleri ve UnvanlarıDisiplin AmiriÜst Disiplin Amiri

  -------------------------------------------------------------

  İşletme MüdürüGenel Müdür-

  İşletme Müdür Yardımcısı İşletme Müdürü Genel Müdür

  Birim Müdürüİşletme Müdür Yardımcısı Genel Müdür

  Sivil Savunma Uzmanı, İşletme Müdürü Savunma Sekreteri

  Savunma Uzmanıyoksa Genel Müdür

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100