Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ETİ BOR A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  ETİ BOR A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 12/09/2001

  Resmi Gazete Sayısı: 24521

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğünün disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük : Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür : Eti Bor A.Ş. Genel Müdürünü,

  Merkez Teşkilatı : Daire Başkanlıkları ve Merkezdeki diğer birimler de dahil, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlük Merkezini,

  Taşra Teşkilatı : Merkez Teşkilatı dışındaki İşletme Müdürlüklerini,

  İşletme : Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerini,

  Birim : Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan üniteyi,

  Sözleşmeli Personel : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve bir görev pozisyonunda çalışan personeli,

  "Birim Müdürü" : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Teknik ve İdari Müdürleri, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Disiplin Amirleri

  Madde 5 - Genel Müdür, Eti Bor Anonim Şirketinde görevli tüm sözleşmeli personelin en üst disiplin amiri olup, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli sözleşmeli personelin diğer disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

  Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

  Cetvel

  ETİ BOR A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

  MERKEZ

  Birimleri ve UnvanlarıDisiplin Amiri Üst Disiplin Amiri

  ----------------------------------------------------------

  Genel Müdüre doğrudan BağlıBirim Müdürü Genel Müdür

  Birim Müdürlüğü Personeli

  Daire Başkanlığına bağlı Daire Başkanı Genel Müdür

  Müdürlüklerde ve diğer

  Birimlerde görev yapan Personel

  TAŞRA

  Birimleri ve UnvanlarıDisiplin Amiri Üst Disiplin Amiri

  ----------------------------------------------------------

  İşletme Müdürüne doğrudan İşletme Müdürü Genel Müdür

  Bağlı Birim Personeli

  Birim Müdürüne Bağlı PersonelBirim Müdürü Genel Müdür

  İşletme Müdür Yardımcısına İşletme Müdür Yardımcısı Genel Müdür

  bağlı personel

  Tabip, Koruma ve Güvenlik İşletme Müdürü Genel Müdür

  Personeli

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100