Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

  ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 30/09/2001

  Resmi Gazete Sayısı: 24539

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, sosyal tehlikelerle karşı karşıya olan sokakta yaşayan çocuklar ile sokakta çalıştırılan çocuk ve gençlerin rehabilitasyonları ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamakla görevli, Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını, hizmet standartlarını belirlemek, ilgili kişiler ve kurumlar arasında eşgüdümü sağlamak ile hizmetin en etkili ve verimli şekilde yürütülmesine ilişkin kuralları saptamaktır.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocukları ve gençleri bedensel, ruhsal ve duygusal gelişimleri açısından tehlike yaratabilecek risklerden korumak, temel gereksinimlerini gidermelerine yardımcı olmak, gerektiğinde geçici olarak barınmaları için gerekli hizmetleri sunmak veya sunulmasını sağlamak, belirli bir süreç sonunda kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini sağlayıcı her türlü sosyal hizmet müdahaleleri ile rehabilite edici mesleki çalışmaları gerçekleştirmek, aile ve topluma yönelik çalışmaları yapmakla yükümlü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk ve Gençlik Merkezlerini ve bu Merkezlerle bağlantılı birimleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 30/05/1997 tarihli ve 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 24/05/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3'üncü maddesinin (6) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Genel Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

  b) İl Müdürlüğü: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü,

  c) İlçe Müdürlüğü: İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü,

  d) Merkez: Çocuk ve Gençlik Merkezini,

  e) Çocuk ve Gençlik Merkezi: Eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve bu gibi nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan veya sokakta çalıştırılan çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacı ile kurulan yatılı ve gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını,

  f) Birim: Merkezin sunduğu hizmetin gerektirdiği hallerde açılacak olan ve Çocuk ve Gençlik Merkezine bağlı, Gözlem Evi ve/veya Gece Barınağını,

  g) Gözlem Evi: Gezici sosyal hizmet ekipleri veya kamu, özel kurumlar veya kişiler tarafından belirlenen veya bildirilen çocukların ön incelemelerinin yapıldığı ve giyim, beslenme, sağlık, temizlik gereksinimlerinin karşılandığı, gerektiğinde kısa süreli barınma hizmetinin verildiği, aileler ile bağlantıların kurulduğu, çocukların durum ve özelliklerine uygun kuruluşlarla işbirliği veya havale işlemlerinin yapıldığı ilk müdahale birimini,

  h) Gece Barınağı: Sokakta yaşayan çocuk ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde, çocukları geceleri karşılaşabilecekleri çeşitli tehlikelerden korumayı hedefleyen, temizlik ve beslenme gibi temel gereksinimlerinin kısmen karşılanmasına yardımcı olunan yatılı barınma birimini,

  ı) Genç: 18 yaşını tamamlamış olmakla birlikte, kişisel özellikleri sebebiyle mesleki müdahale kapsamına giren ve durumu 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu çerçevesinde değerlendirilmeye ve hizmet sunulmaya uygun nitelikteki sokakta yaşayan ve/veya çalışan genci,

  i) Sokakta Çalıştırılan Çocuk: Ailesiyle ilişkisi az veya çok devam etmekle birlikte günün önemli bir bölümünde, aile denetimi ve desteği olmaksızın, yaşadığı mekandan uzakta kendi isteği veya ailesinin isteği ile çalıştırılan, eğitim olanaklarından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmış 7-18 yaş grubu çocuğu,

  j) Sokakta Yaşayan Çocuk: Ailesi ile ilişkisi az olan, ailesi olmayan, evden atılan, evden kaçan ve günün tamamını sokakta geçirip, gereksinimlerinin tamamını veya önemli bir kısmını sokakta karşılayan 7-18 yaş grubu çocuğu,

  k) Önder Çocuk: Sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocuklar arasından seçilen, mesleki müdahalelerden hızlı ve olumlu şekilde yararlanma yetenek ve becerisine sahip olduğu Merkez tarafından belirlenmiş ve sokaktaki çocuklarla olumlu ve başarılı ilişkiler kurarak onları sokağın tehlikelerinden ve olumsuz etkilerinden uzaklaştırmada sosyal hizmet elemanlarına yardımcı olabilecek şekilde yetiştirilmiş çocuğu,

  l) Gezici Ekip: Sokak çalışmalarını yürüten meslek elemanlarından, önder çocuklardan, gerektiğinde yerel emniyet birimleri tarafından görevlendirilen sivil güvenlik görevlilerinden hizmetin gerekleri doğrultusunda resmi veya gönüllü sağlık, hukuk ve eğitim kurum ve kuruluşlarından alınabilecek temsilcilerden oluşan ekibi,

  m) Sokak Çalışması: Sokakta veya çocukların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan psiko-sosyal inceleme, gözlem, teşhis, tespit ve mesleki müdahale süreçlerini içeren çalışmayı,

  n) Açık Kapı Sistemi: Çocukların Merkezin sunduğu her türlü hizmetten kendi istekleri ile yararlanmalarını ve ayrılmalarını,

  o) Meslek Elemanı: Sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimciyi, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Merkez Yapısı ve Görevleri

  Kurul ve Komisyonlar

  Madde 5 - Merkezde; Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu, Sosyal Servis ve ilgili mevzuat gereği mali işlemlerin gerekli kıldığı komisyon ve kurullar bulunur.

  Personel

  Madde 6 - Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak standart kadrolarda belirtilen sayı ve niteliklere uygun olarak tercihen alan deneyimi olan meslek elemanları arasından atanan bir müdür, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimci, hemşire, branş öğretmeni ile genel idare, yardımcı ve teknik hizmetler sınıfından gerekli görülen diğer personel, tam ya da yarı zamanlı olarak atanır ve/veya görevlendirilir. Merkezde çalışan tüm personelin görev ve yetkileri çıkarılacak yönerge ve/veya genelgelerle belirlenir.

  Çocukların Yaş Grubu

  Madde 7 - Merkezlerde 7-18 yaş grubu çocuğa hizmet verilmesi esastır. Ancak Merkezin bulunduğu ilin özellikleri nedeniyle ve ihtiyaç duyulması halinde açılış onayında belirtilerek 18 yaşını tamamlamış gençlere de geçici bir süre hizmet verilir.

  Sosyal Servis, Merkezde görevli sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve çocuk gelişimciden oluşur.

  Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu, Merkezde görevli sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimci, branş öğretmeni, hemşire ve Merkezin temel vasfına uygun teknik nitelikteki ve Merkez Müdürünün uygun gördüğü diğer personelden oluşur. Kurul toplantılarına, diğer merkezlerden ve kamusal ve gönüllü kuruluşlardan yetkili ve görevli uzmanlar davet edilebilir.

  Merkezin Görevleri

  Madde 8 - Merkezin görevleri şunlardır:

  a) Sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocukların, sokakta karşılaşabilecekleri her türlü tehlikeden korunması amacıyla gerekli sosyal hizmet programlarını hazırlamak ve uygulamak,

  b) Çocuklarla ilgili her türlü yönetsel ve mesleksel kayıtları tutmak, belgeleri saklamak,

  c) Çocukların ve ailelerin iş ve meslek sahibi edinmek üzere eğitilmeleri ve işe yerleştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve eşgüdümü sağlamak,

  d) Ekonomik yoksunluk içerisinde olduğu tespit edilen çocukların ve ailelerinin, sosyal yardım kaynaklarından ve kurumlarından yararlanmalarını sağlamak,

  e) Çocukların ve ailelerin durumlarını inceleyerek, 2828 sayılı Kanun kapsamında koruma altına alınması gereken çocuklara ilişkin ilgili mevzuat doğrultusunda işlemleri başlatmak,

  f) Çocukların sosyalleşmesini sağlayıcı her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri düzenlemek,

  g) Sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklara ailelerine ve topluma yönelik her türlü sosyal hizmet programlarını hazırlamak ve uygulamak,

  h) Konuyla ilgili kamu ve gönüllü kuruluşlar ve kişiler ile işbirliği yapmak, eşgüdüm içinde çalışmayı sağlayıcı önlemleri almak,

  ı) Gezici ekipler aracılığıyla sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuklarla ilgili nicel ve nitel bilgileri toplamak; bu bilgilerin yorum ve değerlendirmesini yapmak; izlenecek strateji ve uygulanabilecek mesleki müdahale yöntem ve teknikleri belirlemek; bu doğrultuda gerekli mesleki çalışmaları yapmak,

  i) Merkezde çalışan personele ve hizmetlerin yürütülmesinde birlikte çalışılan kurum, kuruluş ve kişilere yönelik sorun alanına ve uygulamalara ilişkin hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek,

  j) Sosyal hizmet kurum ve kuruluşları dışındaki birimlerle sağlık, eğitim, hukuk, ticaret, istihdam, sosyal güvenlik ve benzeri konularda her türlü mesleki ilişki kurmak, işbirliği yapmak ve eşgüdüm içinde çalışmak,

  k) Merkezle ilgili her türlü yönetsel iş ve işlemi yerine getirmek, amaca uygun diğer çalışmaları yapmak, Merkez kayıtları, çalışma raporlarını düzenli aralıklarla ilgili makamlara iletmek.

  Merkeze Kabul, Merkezden Ayrılış ve Çıkış

  Madde 9 - Merkeze çocuk kabulünde aşağıdaki kurallara uyulur:

  a) Merkeze gelen her çocuğun geçici kaydı yapılır. Geçici kayıt süresi 15 ila 30 gün arasındadır. Bu süre içerisinde çocuk ve gencin hangi hizmetlerden yararlanacağına ilişkin ayrıntılı sosyal inceleme raporu, sosyal hizmet uzmanı tarafından hazırlanır.

  b) Sosyal hizmet uzmanı tarafından hazırlanan sosyal inceleme raporunda; çocuğun ailesinin ve yaşadığı çevrenin durumu, çocuğun merkez hizmetlerinden yararlanıp yararlanamayacağı, çocuğa, ailesine ve yakın çevresine ne tür hizmetlerin, ne kadar süreyle verileceği ve çocuğun gelişimi açısından uygun görülen müdahale yöntemleri ve tavsiye edilen görüş ve yaklaşımlara yer verilir.

  c) Çocuk hakkında hazırlanan bu rapor, Merkez Müdürünün başkanlığında sosyal servis elemanları ve birim sorumlusu tarafından incelenir, tartışılır ve karara bağlanır.

  d) Çocuğun Merkeze kesin kabulü ve ayrılışı İl Müdürlük Makamının onayı ile yapılır.

  e) Çocuk ve/veya gençlerin Merkezden ayrılışı; Merkez tarafından yürütülen çalışmalar sonucu rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamlayabilir, rehabilitasyonu sağlanarak ailesine döndürülebilir, korunma altına alınabilir, kendi yaşamını sürdürecek bir işe yerleştirilebilir.

  f) Çocuklar ve gençler Merkezden kendi isteği ile ayrılabilir veya bütün mesleki müdahalelere rağmen olumlu bir sonuç elde edilemeyen çocuk ve gençler için sosyal servis ayrılış veya çıkış kararı alabilir.

  g) Merkezden geçici ayrılışlarda, açık kapı çalışma düzeninin gerekleri uygulanır. Çocukların geçici nitelikteki geliş-gidiş işlemleri, dosyasının kapatılmasını gerektirmez. Bu süreç ve benzer nitelikteki bütün hareketlilik, dosyaya kaydedilir. Bütün kararlarda ve yapılacak her türlü işlemde göz önünde tutulur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çalışma Kuralları ve İşleyişi

  İlke ve Kurallar

  Madde 10 - Merkezin çalışma ilke ve kuralları şunlardır:

  a) Merkez, sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklara sosyal hizmet açısından müdahale etmede mesleki serbestliğe ve profesyonelce karar verme hak ve yetkisine sahiptir,

  b) Merkez tarafından hizmet götürülecek çocukların belirlenmesi, doğrudan merkez elemanları eliyle olabileceği gibi, ilgili, gönüllü ve resmi kuruluşların ve kişilerin yazılı/sözlü uyarı ve ihbarlarıyla da olabilir,

  c) Merkezin çocuklara ve ailelerine yönelik hizmetlerinde çocuğun ve ailenin kişilik haklarının korunması ve çalışmaların mesleki gizlilik kuralları içinde yürütülmesi esastır.

  İşleyiş

  Madde 11 - İşleyişe ilişkin konular ve kurallar şunlardır:

  a) Meslek elemanları, çocukların merkeze kabulü öncesinde, sırasında ve sonrasında; birebir-yüz yüze ilişkiler kurmak suretiyle çocukların kazanılması ve sokaktan kurtarılması çalışmalarını yürütmekle yetkili ve görevlidirler.

  b) Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde sunulan hizmetler, çocuğu ve genci aile bütünlüğü içinde korumaya ve desteklemeye yönelik bir anlayışla planlanır ve uygulanır.

  Gençlere yönelik hizmetler, yaş sınırının saptanması, hizmetin gereği ve müracaatçıların bireysel ve ailevi özellik ve gereksinimleri göz önünde tutularak yapılır. Bu değerlendirmelerde, sosyal hizmet uzmanının çalışma programı ve önerisi doğrultusunda, merkezin sosyal servisi tarafından karar alınır.

  c) Merkez ve birimlerinin hizmetleri yürütülürken, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılabilir. Bu konudaki esaslar ilgili birimlerin bağlı olduğu kurumlar veya kendileriyle Genel Müdürlük arasında yapılacak protokolle belirlenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İdari ve Mali Hükümler

  Mali Hükümler

  Madde 12 - Merkezin harcamaları, Genel Müdürlük tarafından gönderilen ödenekle karşılanır.

  Harçlık

  Madde 13 - Merkez hizmetlerinden tam zamanlı yararlanan ve kesin kayıtları yapılan çocuk ve gençlere, yetiştirme yurtlarında bakılan, lise ve dengi okullara devam eden çocuklara verilen harçlıkta uygulanan 400 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunları ile tespit edilen memur aylık katsayısı gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar, hiçbir kesinti yapmaksızın net aylık harçlık verilir. Harçlıklar aşağıdaki usul ve esaslara göre Genel Müdürlükçe gönderilen ödeneklerden karşılanır.

  a) Harçlıklar, tahakkuk sırasında düzenlenecek bordronun tahakkuk dairesinde kalan ikinci nüshasına imzaları alınmak suretiyle dağıtılmak üzere, meslek elemanları arasından görevlendirilen mutemede teslim edilir.

  b) Devlet malına ve arkadaşlarının eşyalarına kasıtlı olarak zarar veren çocukların harçlıklarından, zarar verdiği malın ödenmesi amacıyla toplam harçlığın 1/3 ü oranında kesinti yapılabilir.

  c) Meslek elemanları çocuğa bir yıl içinde verilen harçlıkları gösteren, Merkez müdürü tarafından onaylanmış bir defter tutarlar.

  d) Merkez hizmetlerinden tam zamanlı yararlanan ve kesin kayıtları yapılan çocuk ve gençlere verilecek harçlıklar çocuğun, Merkeze geldiği gün sayısı esas alınarak ve ay sonlarında verilir.

  e) Önder çocuklara, diğer çocuklara verilen harçlığın sekiz katına kadar harçlık İl Müdürlük Makamının onayı ile verilir.

  Çocukların Giyimi

  Madde 14 - Merkeze kayıtlı olan çocuk ve gençlerin giyecek gereksinimleri EK : 1, EK : 2 ve EK : 3 deki miktarlar göz önüne alınarak verilmesi esastır.

  Ulaşım Giderleri

  Madde 15 - Çeşitli nedenlerle başka illerdeki kuruluşlara, tedavi, iş veya öğrenim amacıyla gönderilen çocukların ulaşım, yemek ve konaklama giderleri ile yatılı hizmetlerden yararlanan ve öğrenime devam eden, sanat öğrenmek için iş yerlerine giden çocuk ve gençlerin gidiş gelişlerindeki ulaşım giderleri, mahalli olanaklar göz önünde tutularak otobüs bileti veya abonman kartı alınarak ya da bilet ücretleri harçlıklarına ilave edilerek, Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır.

  Tedavi, İlaç ve Sağlık Giderleri

  Madde 16 - Merkez hizmetlerinden yararlanan çocuk ve gençlerin tedavileri öncelikle devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yaptırılır. Ancak devlet hastanelerinde tedavinin mümkün olmadığının belgelendirilmesi halinde o yerdeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık kurumları ile tıp fakülteleri hastanelerinde tedavi ettirilir. Çocukların ve gençlerin her türlü tedavi, ilaç, protez ve ortez bedelleri ilgili tabip veya sağlık kurulu raporlarına istinaden Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Harcamalar

  Madde 17 - Merkezde harcamalar, Genel Müdürlüğün tabi olduğu ilgili mevzuata uyularak yapılır.

  a) Çocukların sokaktaki acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokak çalışmasında görevlendirilen meslek elemanlarından Merkez Müdürü tarafından belirlenecek üç elemana, ita amiri mutemedi avansı verilir. Zorunlu hallerde ita amiri mutemedi olarak görevlendirilecek eleman sayısı artırılabilir.

  b) Avans tutarı her yıl bütçe kanununda belirlenen miktarın yüzde ellisi oranındadır.

  c)Yatılı hizmetlerden yararlanan çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretimlerine ilişkin her türlü araç, gereç ile sınava giriş harç masrafları, kayıt ücretleri ve diğer masrafları Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır.

  d) Merkez, mevcudu ve ihtiyaçlarına göre, bütçe tekliflerini, Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara göre hazırlayarak her yıl, bütçe dönemi içinde, Genel Müdürlüğe iletilmek üzere İl Müdürlüğüne gönderir.

  e) Sokak çalışmasına çıkan ekiplere görev esnasında kullanılmak üzere mobil telefon, telsiz ve benzeri iletişim araçları verilir. Görev esnasında, görev gereği yapılan konuşma giderleri Kurum bütçesinden ödenir.

  f) Merkezin giderleri katma bütçe ödeneklerinden ve/veya 3418 sayılı Kanunun 3558 sayılı Kanunla değişik 39 uncu maddesinin (a) bendi gereğince elde edilen gelirlerden karşılanır.

  Yemek Miktarı ve Zamanı

  Madde 18 - Merkezde günlük yemek miktarı ve zamanı aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.

  a) Yatılı hizmet veren merkezlerden yararlanan çocuk ve gençlere üç ana, bir ara öğün yemek, gündüzlü hizmet veren merkezlerde ise bir ana, bir ara öğün yemek çıkarılır,

  b) Merkezlerin yemek hizmetleri, kuruluş mutfağından veya hizmet alımı yolu ile karşılanır,

  c) Merkezde görev yapan personel, çalışma saatleri içerisinde yer alan öğünlerde, Merkezin yemek hizmetinden ücretsiz yararlanır.

  Kaçak Çocuklar

  Madde 19 - Çocuk ve gençlerin korunma kararı bulunmadığından Merkezi izinsiz terk eden çocuk ve gençler kaçak muamelesi görmez. Çocuk ve genç Merkezden istediği zaman ayrılabilir. Ancak, çocuk ve gencin rehabilitasyonuna devam edilmesi ve olası tehlikeleri önlemek için varsa ailesi, polis ve/veya jandarmaya bilgi verilir. Çocuk ve gencin Merkeze gelmesi halinde rehabilitasyon programına devam edilir.

  Personelin Çalışma Gün ve Saatleri

  Madde 20 - Meslek elemanları ile gerekli görülen diğer personelin çalışma gün ve saatleri, çocukların merkezde bulunuş saatleri, vardiya sistemi ve alan çalışması dikkate alınarak Merkez Müdürlüğünce, aylık olarak düzenlenir.

  Nöbet Hizmetleri

  Madde 21 - Merkezlerde ve bağlı birimlerde yatılı hizmet verilmesi halinde nöbet tutulması zorunludur. Nöbet hizmeti, Genel Müdürlüğün genelge ve talimatlarına göre yürütülür.

  Personelin Giyimi

  Madde 22 - Merkezde görevli personelin hizmet süresince 25/10/1982 tarihli ve 17849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik doğrultusunda ve hizmetin gereklerine uygun olarak giyinmeleri esastır. Ancak, hizmetin niteliği, çocuklarla birebir ve sürekli iletişim kurulması gerekliliği, çocukların güvenini kazanma gibi nedenlerle, çocuklarla alanda ve kuruluşta çalışan meslek elemanlarının kılık-kıyafetlerinde erkek personelin kravat takmaması ve bayan personelin pantolon giymesi gibi esneklikler tanınır.

  Bağış

  Madde 23 - Merkeze yapılacak bağışlardan ayni olanlar ayniyat karşılığında kabul edilir ve ayniyat talimatnamesine göre işlem yapılır. Çocukların sosyal gelişim ve psikolojik özellikleri dikkate alınarak, onurlarını zedeleyecek duygusal ve psikolojik sorunlara yol açacak şekilde, bağışların bağışçılar tarafından dağıtılmasına izin verilmez.

  Hizmete Katkı

  Madde 24 - Merkez hizmetlerinden yararlanan çocuk ve gençlerin sorumluluk duygusunu geliştirmek ve Merkezi benimsemelerine yardımcı olmak amacıyla yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak Merkez hizmetlerine katılımı sağlanır.

  Standart Formlar

  Madde 25 - Merkezlerde esasları Genel Müdürlük tarafından hizmete ilişkin standart formlar uygulanır. Düzenli istatistiki bilgiler toplanır ve Genel Müdürlüğe belirlenen zamanlarda gönderilir.

  Fiziki Özellikler

  Madde 26 - Merkez binası, sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocukların kolay ulaşabileceği bir yerde, tercihen müstakil, bahçe içinde olup ve hizmete uygun şekilde tefriş edilir.

  Binanın Bölümleri

  Madde 27 - Merkezlerde, idari bölüm, sosyal servis, görüşme odası, gözlem odası, revir, oyun odası, dinlenme odaları, çok amaçlı salon, spor alanı, yemekhane, banyo, yatılı hizmet veren merkezler için yatak odaları, çamaşırhane, mutfak, ambar, depo ve benzeri birimlerden oluşur.

  Satın Alma, Ambar, Ayniyat ve Depolama

  Madde 28 - Merkez için gerekli tüketim maddeleri, yiyecek, yakacak, temizlik ve benzeri malzeme, demirbaş, döşeme ve gerekli cihazların satın alınması, muayenesi ve tesellümü, ayniyat, ambar ve depolama ve sarf işleri ile her çeşit onarım ve diğer bütün mali iş ve işlemler, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülür.

  Yönerge ve Genelgeler

  Madde 29 - Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin işleyişine, alan çalışmalarına ve iller bazında farklı eylem plan ve programlarının hazırlanmasına yönelik teknik konular ve ayrıntılar, Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönerge, genelge ve emirlerle düzenlenir.

  Kuruluşun Giderleri

  Madde 30 - Merkezlerin giderleri konuyla ilgili mevzuat gereği Genel Müdürlük tarafından gönderilen ödeneklerden karşılanır. Bu ödeneklerin gereksinim önceliklerine göre uygun bir şekilde zamanında kullanılması esastır.

  a) Merkezlerdeki harcamalar, ilgili mevzuat ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen genel esaslara uyularak yapılır.

  b) Muhasebe işlemleri, Devlet muhasebe usul ve esaslarına göre yürütülür.

  c) Her merkez mevcuduna, gereksinimine göre bütçe tekliflerini Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar dahilinde hazırlayarak her yıl Haziran ayında Genel Müdürlüğe gönderir.

  Denetim

  Madde 31 - Merkezin idari ve mali denetimi genel denetim mevzuatının öngördüğü genel hususlar doğrultusunda yapılır.

  Yürürlük

  Madde 32 - Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 33 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

  EKLER

  ÇOCUK GENÇLİK MERKEZLERİ HİZMETLERİNDEN YARARLANAN ÇOCUK VE

  GENÇLERİN YILLIK GİYİM-KUŞAM İSTİHKAKLARI

  EK: 1

  6-12 YAŞ

  MALZEMENİN CİNSİ YILLIK İSTİHKAK AÇIKLAMA

  ----------------------   --------------- -----------------------

  1- İç Çamaşırı 12 Takım Yazlık ve Kışlık

  2- Külot   12 Adet

  3- Pantolon

  Kız Çocuklar 2 Adet Yazlık ve Kışlık

  Erkek Çocuklar 4 Adet Yazlık ve Kışlık

  4- Elbise ve Eteklik 4 Adet Kız çocuklar için

  5- Eşofman 4 Adet

  6- Gömlek 4 Adet

  7- Süveter   2 Adet

  8- Hırka   2 Adet

  9- Çorap   30 Adet Külotlu ve spor

  10- Okul Forması 2 Adet

  11- Tişört   4 Adet

  12- Pijama   4 Adet Yazlık ve Kışlık

  13- Gecelik Pijama 4 Adet Yazlık ve Kışlık

  14- Şort  4 Adet Yazlık, Kışlık, Spor

  15- Ayakkabı 4 Çift

  16- Terlik  2 Çift

  17- Palto, Mont, Manto 1 Adet İklim koşullarına göre

  18- Eldiven  1 Çift

  19- Atkı  1 Adet

  20- Bere   1 Adet

  21- Kemer 1 Adet

  22- Okul Çantası 1 Adet

  23- El-Yüz Havlusu 2 Adet

  24- Banyo Havlusu 2 Adet

  25- Pet   10'luk 12 Paket İhtiyacı olan çocuklara

  Not: Giyecek eşyaları ve diğer malzemeler ihtiyaç nispetinde ve kuruluşa yapılacak giyecek bağışları göz önüne alınarak karşılanacaktır.

  EK: 2

  13-18 YAŞ KIZ ÇOCUKLARI İÇİN YILLIK GİYİM İSTİHKAKI

  MALZEMENİN CİNSİ YILLIK İSTİHKAK AÇIKLAMA

  ------------------- ---------------- ------------------------------

  1- İç Çamaşırı 10 Takım 5 Takım Yazlık, 5 Takım Kışlık

  2- Çorap 10 Çift Külotlu ve Spor

  3- Gecelik, Pijama 3 Adet 1 Yazlık, 2 Kışlık

  4- Okul Forması 2 Adet

  5- Okul Çantası 1 Adet

  6- Terlik 2 Çift

  7- Etek 3 Adet Yazlık ve Kışlık

  8- Pantolon 3 Adet Yazlık ve Kışlık

  9- Elbise 2 Adet 1 Yazlık, 1 Kışlık

  10- Hırka 1 Adet

  11- Bluz 4 Adet 2 Yazlık, 2 Kışlık

  12- Kazak 3 Adet

  13- Kemer 1 Adet

  14- Ayakkabı 3 Çift Yazlık, Kışlık, Spor

  15- Eşofman 1 Adet

  16- Manto veya Mont   2 Yılda Bir

  17- Eldiven 1 Çift

  18- Kaşkol 1 Adet

  19- Bere 1 Adet

  20- Pet 10'luk 12 Paket

  21- El-Yüz Havlusu 2 Adet

  22- Banyo Havlusu  1 Adet

  NOT: Giyecek eşyaları ve diğer malzemeler ihtiyaç nispetinde ve kuruluşa yapılacak giyecek bağışları göz önüne alınarak karşılanacaktır.

  ERKEK ÇOCUKLAR

  MALZEMENİN CİNSİ YILLIK İSTİHKAK AÇIKLAMA

  ------------------- ---------------- ------------------------------

  1- İç Çamaşırı 10 Takım 5 Takım Yazlık, 5 Takım Kışlık

  2- Çorap 10 Çift Yazlık ve Kışlık

  3- Pijama 3 Takım 1 Yazlık, 2 Kışlık

  4- Okul Forması 2 Adet

  5- Okul Çantası 1 Adet

  6- Terlik 2 Adet

  7- Pantolon 4 Adet 2 Yazlık, 2 Kışlık

  8- Kemer 2 Adet

  9- Gömlek 3 Adet

  10- Tişört 4 Adet

  11- Kazak 2 Adet

  12- Süveter 2 Adet

  13- Ayakkabı 3 Çift Yazlık, Kışlık, Spor

  14- Eşofman 1 Adet

  15- Palto veya Mont 2 Yılda Bir

  16- Eldiven 1 Çift

  17- Kaşkol 1 Adet

  18- Traş Malzemesi   En fazla 3 çeşit 16 yaş üzeri çocuklara

  19- El-Yüz Havlusu  2 Adet

  20- Banyo Havlusu   1 Adet

  EK: 3

  KIZ ÇOCUKLAR

  MALZEMENİN CİNSİ YILLIK İSTİHKAK AÇIKLAMA

  ------------------- ---------------- ------------------------------

  1- İç Çamaşırı 10 Takım 5 Takım Yazlık, 5 Takım Kışlık

  2- Çorap 10 Çift Külotlu ve Spor

  3- Gecelik, Pijama 3 Adet 1 Yazlık, 2 Kışlık

  4- Okul Forması 2 Adet

  5- Okul Çantası 1 Adet

  6- Terlik 2 Adet

  7- Etek 3 Adet Yazlık, Kışlık

  8- Pantolon 3 Adet Yazlık, Kışlık

  9- Elbise 2 Adet 1 Yazlık, 1 Kışlık

  10- Hırka 1 Adet

  11- Bluz 4 Adet 2 Yazlık, 2 Kışlık

  12- Kazak 3 Adet

  13- Kemer 1 Adet

  14- Ayakkabı 3 Çift Yazlık, Kışlık, Spor

  15- Eşofman 1 Adet

  16- Manto veya Mont  2 Yılda Bir

  17- Eldiven 1 Çift

  18- Kaşkol 1 Adet

  19- Bere 1 Adet

  20- El-Yüz Havlusu 2 Adet

  21- Banyo Havlusu  1 Adet

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100