Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

  Ulaştırma Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 20/12/2001

  Resmi Gazete Sayısı: 24616

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personelinin Disiplin Amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan kadrolu personeli kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 134 üncü maddesi ile 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdürlük Teşkilatı : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını,

  Yönetim Kurulu : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulunu,

  Genel Müdür : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürünü,

  Kadrolu Personel : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde tanımı yapılan personeli,

  Birim : 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 1 sayılı cetvelde gösterilen ya da Yönetim Kurulu Kararı veya Genel Müdürlük Oluru ile oluşturulan Merkez Teşkilatı ana hizmet, denetim ve yardımcı birimleri ile Taşra Teşkilatı Başmüdürlük ve Meydan Müdürlüklerini,

  Birim Yöneticisi : Genel Müdür, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Savunma Sekreteri, Başmüdür, Müstakil Müdür, Meydan Müdürünü,

  Disiplin Amiri : EK-1 de gösterilen Disiplin Amirlerini,

  Personel Yönetmeliği : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğini, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Disiplin Amirleri

  Madde 5 - Genel Müdür, Genel Müdürlük Teşkilatında Sivil Savunma Uzmanı hariç tüm personelin en üst Disiplin Amiri olup, Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli tüm kadrolu personelin diğer Disiplin Amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

  Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

  Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

  Ekler

  EK-1

  DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

  MERKEZ TEŞKİLATI

  UNVANLAR :I. DİSİPLİN AMİRİ: II. DİSİPLİN AMİRİ:

  _________________________________ _________________ ___________________

  Genel Müdür -   Bakan 

  Genel Müdür Yardımcısı - Genel Müdür

  Teftiş Kurulu Başkanı,

  I. Hukuk Müşaviri,

  Savunma Sekreteri, Genel

  Müdüre Doğrudan Bağlı Daire

  Başkanı, Müstakil Müdür, Müdür,

  Müşavir, Başuzman - Genel Müdür

  Genel Müdür Yardımcısına

  Bağlı Daire Başkanı ve

  Müstakil Müdürler  Genel Müdür Yrd. Genel Müdür

  Başmüfettiş, Müfettiş,

  Müfettiş Yardımcısı   Teftiş Kurulu Bşk. Genel Müdür

  II. Hukuk Müşaviri   I. Hukuk Müşaviri Genel Müdür

  Başkanlıklar emrindeki

  Personel  Daire Başkanı Genel Müdür

  Müstakil Müdürlükler

  emrindeki Personel Müstakil Müdür Genel Müdür

  Savunma Uzmanı Savunma Sekreteri

   yoksa Genel Müdür Genel Müdür

  Sivil Savunma Uzmanı Savunma Sekreteri Sivil Savunma

   yoksa Genel Müdür Genel Müdürü

  TAŞRA TEŞKİLATI

  UNVANLAR : I. DİSİPLİN AMİRİ: II. DİSİPLİN AMİRİ:

  _______________________________  __________________ ___________________

  Başmüdür -  Genel Müdür

  Meydan Müdürü Genel Müdür Yrd. Genel Müdür

  Başmüdür Yardımcısı Başmüdür Genel Müdür

  Başmüdürlük Personeli Başmüdür Genel Müdür

  Meydan Müdürlüğü

  Personeli  Meydan Müdürü Genel Müdür

  Sivil Savunma Uzmanı Başmüdür Genel Müdür

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100