Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

  Ulaştırma Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 20/12/2001

  Resmi Gazete Sayısı: 24616

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personelinin Disiplin Amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personeli kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 134 üncü maddesi ile 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdürlük Teşkilatı : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını,

  Yönetim Kurulu : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

  Genel Müdür : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürünü,

  Sözleşmeli Personel : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personeli,

  Birim : 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 1 sayılı cetvelde gösterilen ya da Yönetim Kurulu Kararı veya Genel Müdürlük Oluru ile oluşturulan Merkez Teşkilatı ana hizmet, denetim ve yardımcı birimleri ile Taşra Teşkilatı Başmüdürlük ve Meydan Müdürlüklerini,

  Birim Yöneticisi : Genel Müdür, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Savunma Sekreteri, Başmüdür, Müstakil Müdür, Meydan Müdürünü,

  Disiplin Amiri : EK-1 de gösterilen Disiplin Amirlerini,

  Personel Yönetmeliği : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğini, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Disiplin Amirleri

  Madde 5 - Genel Müdür, Genel Müdürlük Teşkilatında tüm sözleşmeli personelin en üst Disiplin Amiri olup, Genel Müdürlük Teşkilatında görevli tüm sözleşmeli personelin diğer Disiplin Amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

  Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

  Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

  Ekler

  EK-1

  DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

  MERKEZ TEŞKİLATI

  UNVANLAR : I. DİSİPLİN AMİRİ :   II. DİSİPLİN AMİRİ:

  __________________________________   ____________________ ___________________

  Genel M.e Doğrudan Bağlı personel - Genel Müdür

  G. M Yrd.na Doğrudan Bağlı personel Genel Müdür Yrd. Genel Müdür

  Teftiş Kurulu Başkanlığı personeli  Teftiş Kurulu BaşkanıGenel Müdür

  Hukuk Müşavirliği personeli   I. Hukuk Müşaviri Genel Müdür

  Savunma Sekreterliği personeli  Savunma Sekreteri Genel Müdür

  Daire Başkanlıkları personeli  Daire Başkanı Genel Müdür

  Müstakil Müdürlük personeli  Müdür Genel Müdür

  TAŞRA TEŞKİLATI

  UNVANLAR : I. DİSİPLİN AMİRİ :   II. DİSİPLİN AMİRİ:

  __________________________________ ____________________  ___________________

  Başmüdürlük personeli Başmüdür  Genel Müdür

  Meydan Müdürlüğü personeli Meydan Müdürü  Genel Müdür

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100