Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜSABAKA YERLERİNE SERBEST GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

  GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜSABAKA YERLERİNE SERBEST GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

  Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği

  Devlet Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 04/01/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24630

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı spor federasyonlarının faaliyet gösterdikleri spor tesisleri ile futbol müsabakası oynanan stadyumların protokol ve basın tribününe serbest gireceklerle ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; kullanımı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait tesislerle futbol müsabakası oynanan stadyumların protokol ve basın tribünlerine gireceklerle ilgili usul ve esasları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ile 17/06/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

  Federasyon Başkanlığı : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor federasyon başkanlıkları ile Futbol Federasyonu Başkanlığını,

  İl Başkanlığı : Gençlik ve Spor İl Başkanlığını,

  İl Başkanı : Gençlik ve Spor İl Başkanını,

  İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

  İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

  AIPS : Uluslararası Spor Yazarları Birliğini,

  Protokol Tribünü : Müsabakaların yapıldığı tesislerde protokole ait yerleri,

  Basın Tribünü : Müsabakaların yapıldığı tesislerde basın mensuplarına ayrılan yerleri, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Esas Hükümler

  Spor Tesisleri ve Protokol Tribünlerine Serbest Girişlerin Düzenlenmesi

  Madde 5 - Genel Müdürlüğe ait spor tesisleriyle futbol müsabakası oynanan stadyumların protokol tribünlerine serbest girişlere ilişkin esaslar Genel Müdürlükçe her yıl hazırlanacak talimat ile düzenlenir.

  Genel Müdürlük Personeli, Hakem, Antrenör ve Sporcuların Tesislere Girişi

  Madde 6 - Genel Müdürlük personeli kimlik kartlarını göstermek suretiyle spor federasyonlarının faaliyet yaptığı tesislere, hakem, antrenör ve sporcular ise yıl içinde tescil ve/veya vize edilmiş belgeleri veya lisanslarını göstermek suretiyle sadece kendi branşlarının yapıldığı tesislere girebilirler.

  Basın Tribünlerine Serbest Girişlerin Düzenlenmesi

  Madde 7 - Basın-yayın kuruluşlarında görevli basın mensuplarına aşağıdaki koşullar yerine getirilmek suretiyle müsabaka yerlerine Genel Müdürlükçe veya il müdürlüklerince serbest giriş kartı verilir.

  Basın Yayın Genel Müdürlüğünce verilmiş sarı basın kartı ile AIPS kartına sahip olanlar, kartlarını göstermek suretiyle her türlü müsabakalarda kendilerine ayrılmış yerlere girebilirler.

  Basın-yayın kuruluşları ile habercilik görevini yürüten gazete, spor dergisi, ajans, radyo ve TV gibi kuruluşların sarı basın kartı veya AIPS kartı olmayan görevlilerine, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş en az lise veya dengi okul mezunu olmak kaydıyla aşağıda belirtilen şartlarda ve sayıda serbest giriş kartı verilir.

  Bu haktan yararlanmak isteyen spor yazarları, spor muhabirleri, spor kameramanları ve spor foto muhabirlerine, görev yaptığı basın-yayın kuruluşunda 5953 sayılı Basın Kanununun 212 sayılı Kanun ile değiştirilen hükümlerine uygun hazırlanmış iş sözleşmelerini ve son üç ayın SSK prim bildirgelerini belgelemek koşuluyla AIPS'e üye kamu yararına çalışan dernek statüsündeki, dernekler kanalı ile Genel Müdürlük tarafından müsabaka yerlerine serbest giriş kartı verilir. Basın-yayın kuruluşlarının merkezlerinin ve bürolarının bulunduğu iller dışında kalan yerlerde sözleşme koşulu aranmaz. Bu illerdeki gazeteciler için telif ücreti anlaşması ile son üç ayın ücret bordrosunun belgelenmesi yeterlidir.

  5953 sayılı Kanuna göre stajyer konumunda bulunan spor yazarları, spor muhabirleri, spor kameramanları ve spor foto muhabirleri sadece bir defaya mahsus ve stajyerlik süresi içinde geçerli olmak üzere bu haktan yararlanırlar.

  Spor foto muhabirleri ve kameramanlar ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce gazete ve dergilerde en az l yıl süre ile kadrolu spor muhabirliği veya spor yazarlığı yapanlar için tahsil şartı aranmaz.

  a) Gazete ve dergiler;

  1) Günlük tirajı 400.000 ve daha yukarı olan gazetelerin merkez bürolarına 6, diğer illerdeki bürolarına 3 adet, günlük spor gazetelerine; tirajı 75.000'in üzerinde olmak ve kadrolu 10 spor muhabiri ile spor foto muhabiri çalıştırmak kaydıyla merkezlerinde 6, diğer illerde 3 kart verilir. Ayrıca; yukarıdaki gruba giren gazetelere merkezlerde 6, diğer illerde 3 adet futbol dışı müsabakalarda geçerli olmak üzere kart verilir. Türkiye genelinde sürekli olarak satışı yapılan ve en az aylık periyotlarla yayınlanan tirajı 30.000 olan, kadrolu 10 spor muhabiri ile spor foto muhabiri çalıştıran spor dergilerine merkezde 5, diğer illerde 2 adet ayrıca, bu spor dergilerine merkezde 5, illerde 3 adet futbol dışı müsabakalar için geçerli kart verilir.

  2) Günlük tirajı 150.000'den 400.000'e kadar olan gazeteler ile günlük tirajı 20.000 ila 75.000 arasında ve 8 kadrolu spor muhabiri ile spor foto muhabiri olan spor gazetelerinin merkez bürolarına 4, diğer illerdeki bürolarına 2, futbol dışındaki dallarda ise merkezlerde 5, diğer illerdeki bürolarda çalışanlara 3 adet kart verilir. (l) nolu alt bentteki şartları taşıyan satışı 15.000'in altında olan spor dergilerine merkezde 3, diğer illerde l adet, ayrıca bu dergilere merkezde 3, diğer illerde 1 adet futbol dışı müsabaka kartı verilir.

  3) Günlük tirajı 150.000'e kadar olan gazeteler ile günlük tirajı 20.000'e kadar olan spor gazetelerinin merkez bürolarına 4, diğer illerdeki bürolarına 3, futbol dışındaki dallar için merkezlerde 3, diğer illerde çalışanlara 1 adet, ayrıca; satışı 10.000'in altındaki spor dergilerine merkezde 2, diğer illerdeki bürolarına 1, futbol dışındaki dallarda merkezde 2, diğer illerde 1 adet kart verilir.

  b) Haber ajansları;

  Bültenlerinde sporla ilgili haber veren ve kadrosunda spor servisi bulunan haber ajanslarının merkez bürolarına 3, diğer illerdeki büro ve temsilciliklerine 1, futbol dışındaki dallar için merkezlerde 3, diğer illerdeki bürolarda çalışanlara 1 adet kart verilir.

  c) TV kuruluşları;

  Televizyon kuruluşlarına aşağıdaki esaslara göre kart verilir.

  1) Radyo Televizyon Üst Kurulundan izinli olan, Türkiye genelinde yayın yapan ve ilgili federasyondan Naklen Yayın İzin Belgesi alıp yarışmaları naklen yayınlayacak olan TV kuruluşlarının kadrolu muhabir ve kameramanlarınca yalnız naklen yayın süresince kullanılmak üzere yayın kuruluşunca görev yerleri belirtilerek talep edilecek sayıda (bu sayı 40'ı geçemez) kuruluşun ismine yazılı kart Genel Müdürlükçe verilir. Naklen yayın yapacak Kuruluş bu kartları saha ve salonlarda görevlendireceği spor muhabiri ve kameramanlarına verir.

  Naklen yayın yapan TV kuruluşları, ilgili Federasyondan almış oldukları Naklen Yayın İzin Belgesi ve naklen yayında görevlendireceği personel listesini yayından en geç bir gün önce il müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Bu kartlarla gelen görevlilerin hüviyetleri kuruluşlardan alınan listelerle karşılaştırılarak müsabaka yerlerinde spor yazarları için hazırlanan yerin dışında kendilerine ayrılmış yerlere alınırlar.

  Haber amaçlı yayın yapan TV kuruluşları bu kartlardan ancak 4'ünü kullanır.

  2) Radyo Televizyon Üst Kurulundan yayın izni bulunan ve mahalli yayın yapan TV kuruluşlarına, kuruluş adını taşıyan iki adet kart bulundukları il müdürlüklerince verilir. Bu kartların verilmesi ve denetimi ile naklen yayın yapacak mahalli TV kuruluşlarına yukarıdaki bent esasları uygulanır.

  TV kuruluşlarına zorunlu hallerde kullanılmaları için ayrıca 3 adet hamiline kart düzenlenir.

  d) Radyolar;

  Spor servislerinde kadrolu en az 5 muhabir çalıştıran radyo kuruluşlarında sarı basın kartı olmayan haber görevlilerine 2 adet kart verilir. Bu kart hamilleri basın tribünlerinde görev yapamazlar.

  Günlük gazete ve dergilerin tirajlarını belirlemek için her yıl Ocak ayında Basın İlan Kurumundan alınan rakamlar esas alınır.

  Basın-Yayın kuruluşlarının merkezlerinin ve bürolarının bulunduğu illerde verilen kartlar tüm illerdeki müsabakalarda, diğerleri ise kartın verildiği ildeki müsabakalar ile o il takımının deplasmana gittiği illerde geçerlidir.

  Türkiye'de faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşları ile habercilik görevini yürüten ajansların spor yazarları, spor muhabirleri, spor foto muhabirleri ve kameramanlarına verilen müsabaka yerlerine serbest giriş kartları, yukarıda açıklanan şartların kaybedildiğinin bağlı oldukları dernekler tarafından Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesi durumunda kartlar iptal edilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

  Kazanılmış Haklar

  Madde 8 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanmakta olan Yönetmelik gereğince verilen ömür boyu serbest giriş kartları geçerlidir.

  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

  Madde 9 - 22/12/1992 tarihli ve 21443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

  Ek Madde 1 - (İlave madde: 14/05/2004 - 25462 S.R.G. Yön./1.mad) Mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait ve/veya üçüncü şahıslar lehine intifa hakkı tesis edilen stad veya stadyumların protokol tribününe;

  a) Takım sporlarında; Olimpiyat oyunlarında, parolympic, deaflympic ve Dünya askeri oyunlarında ve olimpik spor dallarının dünya şampiyonalarında, dünya kupası müsabakalarında ilk üç derece elde edenlere, Avrupa şampiyonaları ile Avrupa kupalarında birinci olan takımların sporcu, teknik heyet ve yöneticilerine,

  b) Ferdi sporlarda; Olimpiyat oyunları, parolympic, deaflympic ve Dünya askeri oyunlarında ve olimpik spor dallarının dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile Avrupa şampiyonalarında birinci olanlara,

  c) Türk sporuna emeği geçenlerden, spor faaliyetlerinde kullanılan tesisi yapanlara, inşaatı yarım kalmış tesisleri tamamlayanlara, spor tesisi yapımına uygun gayrimenkulleri bağışlayan kişilere,

  d) Gençlik ve Spor Bakanlığında; Müsteşar ve Müsteşar yardımcısı olarak görev yapmış olanlara,

  e) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcısı olarak görev yapmış olanlara, ömür boyu serbest giriş kartı verilir.

  f) (Ek bend: 10/04/2007- 26489 S.R.G Yön/1.md.) En az iki yıl Merkez Danışma Kurulu üyeliği ile Tahkim Kurulu, Merkez Ceza Kurulu ve Genel Müdürlük Ceza Kurulu başkanlığı yapmış olanlara,

   g) (Ek bend: 10/04/2007- 26489 S.R.G Yön/1.md.) En az dört yıl Tahkim Kurulu, Merkez Ceza Kurulu ve Genel Müdürlük Ceza Kurulunda üye olarak görev yapmış olanlara,"

    (Ek fıkra: 10/04/2007- 26489 S.R.G Yön/1.md.) Birinci fıkrada belirtilenler dışında;

   a) İki yıldan az Merkez Danışma Kurulu üyeliği, Tahkim Kurulu, Merkez Ceza Kurulu ve Genel Müdürlük Ceza Kurulu başkanlığı yapmış olanlara,

   b) Dört yıldan az Tahkim Kurulu, Merkez Ceza Kurulu ve Genel Müdürlük Ceza Kurulunda üye olarak görev yapmış olanlara,

   c) Türk sporuna emeği geçenlerle, federasyon ve daire başkanlarına,

   bir yıl geçerli protokol giriş kartı verilir.

  Yürürlük

  Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 11 - (Değişik madde: 10/04/2007- 26489 S.R.G Yön/2.md.)

  Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100