Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ

  DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ

 

  Danıştay Başkanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 31/01/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24657

  BİRİNCİ BÖLÜM : Kuruluş

  Amaç ve kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Tasnif ve Yayın Bürosunun kuruluş ve görevlerini düzenlemektir.

  Danıştay daireleri ve kurulları tarafından verilen kararlar ile mevzuatın tertip ve tasnifi, kitaplığın düzenlenmesi, Danıştay Dergisi ile Tasnif ve Yayın Kurulunca uygun görülen diğer eserlerin yayımlanması, dağıtılması ve kamu hukuku alanındaki bilimsel yayınların izlenmesi ile ilgili esaslar bu Yönetmelikte gösterilmiştir.

  Hukuki dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Danıştay Kanunu'nun 88 nci ve 7 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Kuruluş

  Madde 3 - Tasnif ve Yayın Bürosu, Tasnif ve Yayın Kurulu ile Tasnif ve Yayın Yürütme Bürosundan kurulur.

  Danıştay Başkanınca Büroya yeteri kadar tetkik hakimi ve savcı verilir.

  Tetkik hakimi veya savcılardan biri, Büronun idari işlerini yürütmekle görevlendirilir.

  Tasnif ve Yayın Yürütme Bürosu, Danıştay Genel Sekreterinin başkanlığında Bilgi İşlem, Yayın ve Kütüphane birimlerinden oluşur.

  Tasnif ve Yayın Kurulu

  Madde 4 - Tasnif ve Yayın Kurulu, daire başkanlarından birinin başkanlığında, biri idari dairelerden olmak üzere üç üyeden oluşur. Genel Sekreter Kurulun tabii üyesidir.

  Tasnif ve Yayın Kurulu başkan ve üyeleri ilgililerin ve Başkanlar Kurulunun görüşü alınarak Danıştay Başkanı tarafından iki yıl için görevlendirilir.

  Değer Takdir ve Düşüm Komisyonu

  Madde 5 - Değer Takdir ve Düşüm Komisyonu, Tasnif ve Yayın Bürosunun idari işlerini yürütmekle görevlendirilen tetkik hakimi veya savcının başkanlığında, Kütüphane Müdürü ile Ayniyat Saymanından oluşur.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevler

  Tasnif ve Yayın Kurulunun görevleri

  Madde 6 - Tasnif ve Yayın Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir:

  a) Kararların ve mevzuatın tertip ve tasnifi konusunda ilke belirlemek,

  b) Danıştay Dergisinde yayımlanmak veya basımı yapılmak üzere gönderilen yazıları ve bilimsel eserleri incelemek, yayımlanıp yayımlanmayacağına karar vermek,

  c) Danıştay Dergisinde yer alacak yazılar ve Danıştayca yayımlanacak kitaplarla ilgili telif ve işlenme ücreti konusunda karar vermek,

  d) Danıştay Dergisi ve diğer eserlerin baskı sayısını ve dağıtım esaslarını belirlemek,

  e) Kütüphanede bulundurulması yararlı görülen eserlerle ilgili önerileri incelemek, alınıp alınmayacakları konusunda görüş bildirmek,

  f) Danıştay kitaplığından yararlanma ve ödünç verme esaslarını belirlemek,

  g) Tasnif ve Yayın Bürosunda görevlerin yerine getiriliş biçimine ilişkin esasları belirlemek, Büronun faaliyetlerine ilişkin diğer konularda danışmanlık ve yönlendirme görevini yerine getirmek.

  Tasnif ve Yayın Yürütme Bürosu Başkanının görevleri

  Madde 7 - Tasnif ve Yayın Yürütme Bürosu Başkanının görevleri aşağıda gösterilmiştir:

  a) Büro hizmetlerinin düzenli ve verimli yürütülmesi, personelin yetiştirilmesi, birimler arasında eşgüdümün sağlanması konusunda gerekli önlemleri almak,

  b) Tasnif ve Yayın Kurulunca belirlenen esasların ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

  c) Büroda görevli tetkik hakimi ve savcılardan birini Büronun işleyişini, personelin göreve devamını ve yetişmesini sağlamak ve diğer idari işleri yürütmek üzere görevlendirmek,

  d) Büroda görevli tetkik hakimleri ve savcılar arasında görev dağılımını yapmak,

  e) Her takvim yılı başında, Büro çalışmalarını ve önerilerini kapsayan bir raporu Danıştay Başkanlığına sunmak.

  Tetkik hakimleri ve savcıların görevleri

  Madde 8 - Tasnif ve Yayın Bürosunda görevlendirilen tetkik hakimleri ve

  savcıların görevleri aşağıda gösterilmiştir:

  a) Daire ve kurullarca seçilip özetlenerek gönderilen kararları konu, mevzuat, ilke - kavram ölçütlerine göre kodlayarak bilgisayar ortamına aktarılacak şekilde hazırlamak,

  b) Daire ve kurullardan Danıştay Dergisinde yayımlanmak üzere gönderilen kararları yayıma hazır hale getirmek,

  c) Mevzuatın izlenmesi, tertip ve tasnifi ile ilgili işleri yürütmek,

  d) Kamu hukuku ile ilgili bilimsel yayınları izlemek ve Danıştay kitaplığına kazandırılmasında yarar görülen eserlerle ilgili önerilerde bulunmak,

  e) Yürütme Bürosu Başkanının tasnif ve yayın hizmetleriyle ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

  Değer Takdir ve Düşüm Komisyonunun görevleri

  Madde 9 - Değer Takdir ve Düşüm Komisyonunun görevleri aşağıda gösterilmiştir:

  a) Danıştay kitaplığına bağış yoluyla gelen ve fiyatı belli olmayan basılı eserlerin kayda esas rayiç değerini tespit etmek,

  b) Kullanıcısı tarafından Danıştay kitaplığına iade edilmeyen eserlerin rayiç değerini, kullanıma uygun olmayan şekilde iade edilen eserlerin değer kaybını belirlemek,

  c) Kullanılamayacak hale gelen ya da sorumlusu belli olmayacak şekilde kaybolan eserleri tespit ederek kayıttan düşümünü yapmak.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Birimler

  Bilgi İşlem Birimi

  Madde 10 - Bilgi işlem Birimi, Danıştay daireleri ve kurulları tarafından verilen kararlar ile mevzuatın bilgisayar ortamına aktarılması ve kullanıcılara sunulması işlevini yürütmek üzere, mühendis, çözümleyici, programcı, veri hazırlama kontrol işletmeni ile diğer görevlilerden oluşur.

  Görevleri

  Madde 11 - Bilgi İşlem Biriminin görevleri aşağıda gösterilmiştir:

  a) Büroda görevli tetkik hakimleri ve savcılar tararından kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılacak hale getirilen kararları sisteme aktarmak,

  b) Sisteme aktarılan kararlardan daire ve kurullarca Danıştay Dergisinde yayımlanması uygun görülenler ile Resmi Gazetede yayımlanması gereken daire ve

  kurul kararlarını basım formuna hazır hale getirmek,

  c) Mevzuatın ve değişikliklerinin bilgisayar ortamında izlenmesini sağlamak,

  d) Danıştay daire ve kurulları ile idari birimlerinin ihtiyaç duyduğu bilgisayar destek hizmetini vermek.

  Yayın Birimi

  Madde 12 - Yayın Birimi, Danıştay Dergisinin ve Danıştayca yayımlanacak diğer eserlerin basım ve yayıma hazırlama işlevini yürütmek üzere Yayın İşleri Müdürü ile diğer görevlilerden oluşur.

  Görevleri

  Madde 13 - Yayın Biriminin görevleri aşağıda gösterilmiştir:

  a

  Danıştay Dergisi ile Tasnif ve Yayın Kurulunca basımı uygun görülen eserleri yayıma hazırlamak,

  b) Danıştay Dergisinde yer alacak yazı ve kararları belirli bir düzen içinde sıralamak,

  c) Danıştay Dergisinin ve diğer eserlerin sayfa ve kapak düzenini oluşturmak,

  d) Basım işinin metne uygunluk göstermesini sağlamak,

  e) Yayınlara telif ve işlenme ücreti ödenmesinde temel alınacak sözcük ve sayfa sayısıyla ilgili belgeleri düzenleyip ödemeyi yapacak birime iletmek,

  f) Danıştay Dergisi ve diğer eserlerin basım sayısına ve dağıtıma hazır olup olmadığına ilişkin kontrolünü yaparak teslim aldığı Dergi ve eserleri dağıtımla ilgili birime aktarmak.

  Kütüphane Birimi

  Madde 14 - Kütüphane Birimi, modern kütüphanecilik anlayışı çerçevesinde Danıştay kitaplığının düzenlenerek okuyucuların kullanımına sunulması işlevini yürütmek üzere Kütüphane Müdürü ile diğer görevlilerden oluşur.

  Görevleri

  Madde l 5 - Kütüphane Biriminin görevleri aşağıda gösterilmiştir:

  a) Danıştay kitaplığında bulunan kitap, süreli yayın ve diğer materyalin, bilgisayar kayıtlarını tutmak, kataloglama ve sınıflandırmasını yapmak,

  b) Danıştay kitaplığında bulunan kitap, sureli yayın ve diğer materyalin demirbaş kaydına ve kayıttan düşümlerine ilişkin defterleri tutmak, Sayıştaya verilecek yıl sonu listelerini Ayniyat Saymanı ile birlikte hazırlamak,

  c) Danıştay kitaplığına kazandırılan eserler ve süreli yayınlar hakkında okuyucuları bilgilendirmek,

  d) Tasnif ve Yayın Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Danıştay kitaplığından yararlanmaya ve ödünç vermeye ilişkin hizmetleri yürütmek,

  e) Danıştay kitaplığında bulunan kitap, süreli yayın ve diğer materyalin korunmasını sağlayacak önlemleri almak,

  f) Danıştay kitaplığından en iyi şekilde yararlanmayı sağlayacak hizmetleri yerine getirmek,

  g) Danıştay Başkanlığı ile daire ve kurullarda bulunan kitaplıkların düzenlenmesinde ihtiyaç duyulan destek hizmetini vermek.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Telif ve İşlenme Ücreti

  Madde 16 - Danıştayca yayımlanacak kitaplar ve Danıştay Dergisinde yer alacak yazılara ödenecek telif ve işlenme ücretlerinin belirlenmesinde, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve işlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırma

  Madde 17 - 22/12/1967 günlü ve 12783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği - ile 10/11/1967 günlü ve 12747 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Danıştay Kitaplığı Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 18 - Danıştay Genel Kurulunca kabul edilen bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 19 - Bu yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100