Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DANIŞTAY MEMURLARI DİSİPLİN KURULU VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  DANIŞTAY MEMURLARI DİSİPLİN KURULU VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

  Danıştay Başkanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 31/01/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24657

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Danıştay disiplin amirlerini, disiplin amirlerinin ve Disiplin Kurulunun çalışma ve karar verme usulü ile yetkilerini belirlemek, disiplin işlemlerinde uygulanacak esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren Danıştay'da görevli Devlet memurları hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 21 ve 54'üncü maddeleri ile 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 24/10/1982 tarih ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik"in 16'ncı maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

  Disiplin cezaları, disiplin cezasını gerektiren eylem veya haller

  Madde 4 - Danıştay'da görevli memurlara verilecek disiplin cezalarının ve bu cezaları gerektiren eylem veya hallerin belirlenmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125'inci maddesi hükümleri uygulanır.

  Disiplin Kurulu

  Madde 5 - Danıştay Disiplin Kurulu, Genel Kurulun her takvim yılı başında seçeceği bir daire başkanı, bir üye, birinci sınıfa ayrılmış bir tetkik hakimi ile bir Danıştay savcısından oluşur. Aynı şekilde birer yedek seçilir. Genel Sekreter, Kurulun tabii üyesidir. Daire başkanı Kurula başkanlık eder.

  Bu Kurul, Danıştay Kanununun 54'üncü maddesi gereği, Danıştay'da görevli Devlet memurlarının Yüksek Disiplin Kurulu görevini de yapar.

  Disiplin amirleri

  Madde 6 - Danıştay'da görevli Devlet memurları hakkında disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

  Bu görevleri vekaleten yürütenler de vekalet görevleri süresince disiplin amirliği yetkisine sahiptir.

  Danıştay Başkanı, Danıştay'ın atamaya yetkili amiridir.

  Disiplin amirlerinin ve disiplin kurullarının yetkileri

  Madde 7 - Disipline aykırı eylem veya halleri tespit edilen memurlara, durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları bu Yönetmeliğe ekli cetvelde belirtilen disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Danıştay Disiplin Kurulunun kararı üzerine Danıştay Başkanı tarafından; Devlet memurluğundan çıkarma cezası Danıştay Başkanının isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulu olarak görev yapan Disiplin Kurulu kararı ile verilir.

  Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder.

  Danıştay Başkanı üst disiplin amiri sıfatıyla Danıştay'da görevli tüm memurlar hakkında uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezası verebilir.

  Disiplin soruşturması

  Madde 8 - Danıştay'da görevli memurun disipline aykırı davranışının öğrenilmesi üzerine, disiplin amirinin görevlendireceği bir soruşturmacı tarafından derhal disiplin soruşturmasına başlanır ve durum Danıştay Başkanlığına bildirilir. Soruşturmacı olarak görevlendirilen kişinin, hakkında soruşturma yapılan memura eşit veya daha üst bir görevde bulunması zorunludur. Disiplin amirince yargısal veya idari diğer birimlerden soruşturmacı görevlendirilmesi Danıştay Başkanının onayı ile yapılır.

  Danıştay Başkanı da gerekli gördüğü hallerde Danıştay'da görevli tüm memurlar hakkında soruşturma açabilir.

  Hakkında ceza soruşturması yapılan memurun eylemi disiplin yönünden de gereğinin takdir ve ifası için derhal disiplin amirine bildirilir. Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza soruşturması başlatılmış veya ceza davası açılmış olması nedeniyle disiplin soruşturması geciktirilemez.

  Soruşturma sonucu disiplin cezasını gerektiren eylem veya hallerle ilgili olarak delil niteliğindeki tüm belgeleri ve bilgi sahibi olanların ifadelerini içeren soruşturma dosyası oluşturulur.

  Savunma hakkı

  Madde 9 - Memura savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez.

  Soruşturmacı tarafından hakkında soruşturma yapılan memura isnat edilen eylem veya haller açıkça belirtilmek suretiyle yedi günden az olmamak üzere verilen süre içerisinde savunmasını yapması, aksi halde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu yazılı olarak bildirilir.

  Disiplin amirinin ceza verme süresi ve usulü

  Madde 10 - Soruşturma raporunda, eylem veya halin karşılığı olarak uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezalarından birinin önerilmesi halinde, disiplin amirince, gerekli görülürse memurun yeniden savunması alınarak dosyadaki bilgi ve belgelere göre disiplin cezasını gerektiren bir eylemin veya halin gerçekleştiği kanısına varılırsa soruşturmanın tamamlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde disiplin cezası verilir. Disiplin cezası verilmesi halinde buna ilişkin karar; eylemin veya halin gerçekleşmediği ya da disiplin cezasını gerektirmediği kanısına varılması halinde ise disiplin cezası verilmesine yer olmadığına ilişkin karar, ilgiliye ve Danıştay Başkanlığına bildirilir.

  Disiplin kurullarının çalışma usulüne ilişkin genel kurallar

  Madde 11 - Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu olarak görev yapan Disiplin Kurulunun gündemini hazırlamak ve çalışmaların gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılmasını sağlamak başkanın görevidir.

  Raportörlük görevi, başkanın belirleyeceği bir üye tarafından yerine getirilir. Raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir.

  Başkan ve üyelerin yasal özürlerinin bulunması halinde, Kurula yedekleri katılır.

  Kurul, oyçokluğu ile karar verir. Oylamada çekimser kalınamaz.

  Karar özeti, üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

  Disiplin Kurulunun karar süresi ve usulü

  Madde 12 - Soruşturmacı tarafından kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının önerilmesi veya disiplin amirince soruşturma raporu içeriğinden eylemin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirdiği sonucuna varılması hallerinde soruşturma dosyası, Danıştay Başkanlığı aracılığıyla soruşturmanın tamamlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde Disiplin Kuruluna gönderilir. Disiplin Kurulu, gerekli gördüğünde memurun yeniden savunmasını alarak dosyadaki bilgi ve belgelere göre soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren otuz gün içinde karar verir ve sonucu Danıştay Başkanına bildirir.

  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, Disiplin Kurulunun cezanın kabulü yönündeki kararı üzerine Danıştay Başkanınca verilir.

  Disiplin Kurulunun ret kararı vermesi halinde atamaya yetkili amir sıfatıyla Danıştay Başkanı, on beş gün içinde ilgili hakkında uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezalarından herhangi birini verebilir.

  Yüksek Disiplin Kurulunun karar süresi ve usulü

  Madde 13 - Soruşturmacı tarafından Devlet memurluğundan çıkarma cezasının önerilmesi veya disiplin amirlerince soruşturma raporu içeriğinden eylemin Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirdiği sonucuna varılması hallerinde, soruşturma dosyası Danıştay Başkanının bu yoldaki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulu olarak görev yapan Disiplin Kuruluna gönderilir.

  Kurul, kendisine verilen dosyanın incelenmesi sırasında gerekli gördüğü her türlü belgeyi incelemeye, bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

  Hakkında memurluktan çıkarılma cezası istenilen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

  Disiplin Kurulu, dosyadaki bilgi ve belgelere göre, soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren altı ay içinde karar verir.

  Danıştay Başkanı, soruşturmacı veya disiplin amiri tarafından önerilen Devlet memurluğundan çıkarma cezasını uygun görmemesi veya Yüksek Disiplin Kurulunca ret kararı verilmesi hallerinde, atamaya yetkili amir sıfatıyla, on beş gün içinde ilgili hakkında uyarma, kınama, aylıktan kesme veya 12'nci maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından birini verebilir.

  İtiraz

  Madde 14 - Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, üst disiplin amiri olan Danıştay Başkanına yapılır. Bu cezaların Danıştay Başkanı tarafından verilmesi halinde itiraz, Disiplin Kuruluna yapılır.

  Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

  İtiraz süresi ve yapılacak işlem

  Madde 15 - Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren yedi gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

  İtiraz halinde; itiraz mercii kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebileceği gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

  İtiraz mercii, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendisine iletilmesinden itibaren otuz gün içinde kararını vermek zorundadır.

  Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

  Zamanaşımı

  Madde 16 - Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren durumlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127'nci maddesi gereği, eylemin veya halin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay, memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin soruşturmasına başlanması zorunludur.

  Belirtilen süreler içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı veya disiplin cezasını gerektiren eylemin veya halin işlendiği tarihten itibaren, nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

  Uygulama

  Madde 17 - Uyarma, kınama ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

  Aylıktan kesme cezası, cezanın verildiği tarihi takip eden aybaşında; Devlet memurluğundan çıkarma cezası, kararın ilgiliye tebliğ tarihi itibarıyla uygulanır.

  Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

  Uygulanacak diğer hükümler

  Madde 18 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 24/10/1982 tarih ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin, ek ve değişikliklerinin ilgili hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 19 - Bu Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100