Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMININ UYGULAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMININ UYGULAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

  Resmi Gazete Tarihi: 01/02/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24658

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, bankacılık sisteminde güven ve istikrarı korumak ve ekonomik krizin bankaların sermayeleri üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek amacıyla, Türkiye'de kurulu mevduat kabulüne yetkili özel sermayeli bankaların, 4389 sayılı Bankalar Kanununa 4743 sayılı Kanunla eklenen geçici 4 üncü madde uyarınca yapılacak genel kurul toplantısına, sermaye azaltım ve artırımına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda alınacak tedbirlere, sermaye artırımına konu hisselerin devir sürelerine, hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihracına ve bu tahvillerin hisse senedine dönüştürülmesine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca edinilen banka hisselerinin satışına ve sermaye benzeri kredilerin sermayeye dönüştürülmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait bankalar, kamusal sermayeli bankalar, özel finans kurumları, mevduat kabul etmeyen bankalar ve yurtdışında kurulu bankaların Türkiye'deki şubeleri hariç olmak üzere, Türkiye'de kurulu mevduat kabulüne yetkili özel sermayeli bankalar hakkında uygulanır.

  Hukuki dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4389 sayılı Bankalar Kanununun (3) üncü maddesinin (11) numaralı fıkrası ile geçici 4 üncü maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Kanun; 4389 sayılı Bankalar Kanununu,

  Kurum; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

  Kurul; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

  Fon; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

  Banka; Kanunun 2 nci ve geçici 4 üncü maddeleri uyarınca bu Yönetmelik kapsamında bulunan Türkiye'de kurulu mevduat kabulüne yetkili özel sermayeli bankaları,

  Sermaye yeterliliği standart oranı; Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan konsolide ve konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranı tanımını, ifade eder.

  Mali tabloların denetimi

  Madde 5 - Bankaların 31/12/2001 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tabloları Kanunun geçici 4 üncü maddesinde belirtilen usule ve "4389 Sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre denetlenir.

  Genel kurul toplantılarının ertelenmesi

  Madde 6 - Bankaların, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak 2001 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantıları Kurum tarafından yapılacak bildirime kadar ertelenir.

  Banka yönetim kuruluna bildirim

  Madde 7 - Bankaların, "4389 Sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik"de belirlenen usule göre denetimden geçen ve Kurum tarafından yapılan değerlendirmede yeterli bulunan mali tabloları ile bağımsız denetim kuruluşunun mali tablolara ilişkin raporu, bu tespitler neticesinde ortaya çıkan sermaye yeterliliği standart oranı, bu oranın yüzde sekizin altında olması halinde yüzde sekize ulaşabilmek için gerekli sermaye tutarı, sermayenin artırılması veya sermaye benzeri kredi temin edilmesi ve alınması gerekli görülen tedbirler Kurum tarafından bankaların yönetim kurulu başkanlığına, genel müdür ve denetçilerine bildirilir.

  Bildirimin sonuçları

  Madde 8 - (Değişik fıkra: 12/06/2002 - 24783 sayılı RG./1. md.) Bankaların olağan genel kurul toplantılarında, 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesi uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemeler kapsamında hazırlanan ve Kurum tarafından yapılan nihai değerlendirmeler sonucunda bankalara bildirilen bilanço ile kar ve zarar hesapları görüşülür. Bankaların genel kurul toplantı ilanlarında ve ilgili mevzuat uyarınca kamuya yapılacak açıklamalarında, Kurumca bildirilen mali tablolar dışında mali tablo kullanılamaz.

  Yapılan denetimler sonucunda asgari sermaye yeterliliği standart oranlarını sağladığı tespit edilen, Kurum tarafından sermaye artırımı yapılması talep edilmeyen bankalar olağan genel kurul toplantı işlemlerini genel hükümlere göre tekemmül ettirirler.

  Yapılan denetimler sonucunda yedek akçeler toplamını aşan miktarda zarar ettiği anlaşılan ve Kurum tarafından sermayesinin artırılması ve gerekli görülen diğer tedbirleri alması istenen bankalar, Kurumca yapılan tebligatın tebellüğ tarihinden başlamak üzere;

  1 - Kuruma azami yedi gün içinde alınacak tedbirleri bir rapor halinde bildirmek,

  2 - Azami onbeş gün içinde denetimden geçmiş mali tablolarının müzakeresini teminen genel kurullarını Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca toplantıya davet etmek,

  3 - Sermayenin azaltılması ve/veya artırılması ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer hususların müzakeresi için genel kurullarını onbeş gün içinde olağanüstü toplantıya davet etmek, zorundadırlar.

  Bu bankaların olağanüstü genel kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantısını takip edecek şekilde aynı gün tamamlanır.

  (Ek fıkra: 12/06/2002 - 24783 sayılı RG./1. md.) Mali tablo kalemlerinin "4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik"in enflasyon muhasebesine ilişkin hükümlerine göre düzeltme işlemine tabi tutulması sonucunda bilanço kârında ortaya çıkan artışların kâr dağıtımına konu edilmesi Kurumun iznine tabidir.

  Olağanüstü genel kurul toplantısı

  Madde 9 - Olağanüstü genel kurul toplantısı başkaca bir ilan ve bildirim yükümlülüğü olmaksızın, yurt çapında yayın yapan en az bir gazetede duyurulmak suretiyle ilan edilir. Olağanüstü genel kurul toplantısı, ilan tarihini izleyen onbeş gün içinde ve olağan genel kurulu takip etmek üzere aynı gün yapılır. Yönetim kurulu, ilan metinlerini yayım tarihinden iki iş günü önce Kuruma gönderir. Bu süre zarfında Kurumca düzeltme veya değişiklik yapılması istenmeyen ilan metinleri yayımlanır.

  Bankanın halka açık ortaklık olması veya rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzedilecek olması halinde, aynı süre içinde Sermaye Piyasası Kuruluna ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına bildirim yapılır.

  İlanda, toplantı günü ve saati, açık adres belirtilmek suretiyle toplantı yeri, toplantı gündemi, artırılan sermaye miktarının azaltılan sermaye miktarından az veya çok olması halinde sermaye maddesinin eski ve yeni şekli, davetin hangi organ tarafından yapıldığı hususu ile kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri yer alır.

  Olağanüstü genel kurul toplantı gündeminde aşağıdaki hususlar yer alır:

  1 - Açılış ve divan teşekkülü.

  2 - Toplantı tutanağının düzenlenmesi hususunda divana yetki verilmesi.

  3 - Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca, miktar belirtilmek suretiyle sermayenin azaltılması ve/veya artırılması ile anasözleşmenin payların sayısına, itibari değerine ve oy haklarına ilişkin maddelerinin değiştirilmesi (İlgili maddelerin eski ve yeni şekli gösterilmek suretiyle).

  4 - Yönetim kurulunun yeniden yapılandırma programına katılmak üzere Kuruma başvurabilmesi için yetkilendirilmesi.

  5 - Rüçhan haklarının kullanım esas ve usullerini belirlemeye ilişkin olarak yönetim kurulunun yetkilendirilmesi.

  6 - Ortaklar tarafından kullanılmayan rüçhan haklarına tekabül eden hisse senetlerinin satışa sunulması için yönetim kurulunun yetkilendirilmesi.

  7 - Gerekmesi halinde, hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihracı yapılmasına ilişkin yönetim kurulunun yetkilendirilmesi.

  8 - Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hissedar olması halinde Fonun, edindiği hisselerin oranına bakılmaksızın yönetim kuruluna en az bir veya hisseleri oranında birden fazla üye atayabileceği ve bu üyelerden Fonca belirlenen üyenin katılmadığı veya olumlu oy kullanmadığı yönetim kurulu kararlarının icra edilemeyeceğine ilişkin anasözleşme değişikliği ile buna ilişkin ilave ya da değişikliğin yapılması (İlave veya değişiklik içeren yeni madde ile varsa eski maddenin yer alması suretiyle).

  Gündemde gösterilmeyen hususlar müzakere olunmaz. Artırılan sermaye miktarının, azaltılan sermaye miktarından az veya çok olması halinde, gündem, sermayeye ilişkin maddenin değiştirileceği şeklinde düzenlenir ve gündemde sermayeye ilişkin maddenin eski ve yeni şekli gösterilir.

  Sermaye azaltımının şekli ve sonucu

  Madde 10 - Sermaye azaltımı, sermaye azaltımı oranına tekabül edecek miktarda hisselerin birleştirilmesi suretiyle yapılır. Değişim oranına göre eski pay senetleri yeni paylarla değiştirilir. Değiştirme işlemi, olağanüstü genel kurul toplantısı tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlanır.

  Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı ve karar yeter sayısı

  Madde 11 - Olağanüstü genel kurulun toplanması için oy haklarının yarısına sahip olan pay sahiplerinin katılımı yeterlidir. Kararlar katılanların oy çokluğuyla alınır. Genel kurul kararının, imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunca onaylanma şartı aranmaz. Kurum tarafından olağanüstü genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurulur.

  (Değişik cümle: 12/06/2002 - 24783 sayılı RG./2. md.) Bu bankaların Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin mevzuat uyarınca yayımlanması zorunlu olan mali tabloları, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca Kurumca yapılacak bildirime kadar ilan edilemez. Banka genel kurul toplantılarının yapılmasına kadar geçen süre zarfında, Bankalar Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara ilişkin mevzuat uyarınca hazırlanan ara dönem mali tabloları yayımlanmaz.

  Hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınması

  Madde 12 - Bankanın halka açık ortaklık olması veya rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzedilecek olması halinde, yönetim kurulları sermaye artırımı ve buna ilişkin hisse senetlerinin kurul kaydına alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kuruluna başvurur. Bankanın başvurusunu müteakiben, Kurum tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna sözkonusu hisse senetlerinin kayda alınmasını teminen yapılan bildirim üzerine hisse senetleri kayda alınır. Bu madde uyarınca istenilecek belge ve bilgilerle, izahname ve sirkülerlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınmak kaydıyla düzenleme yapmaya yetkilidir.

  Olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı

  Madde 13 - Olağanüstü genel kurul kararının sermaye artırımı dışındaki kısmı toplantıyı izleyen üç iş günü içinde bankanın başvurusu üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerine müracaat aranmaksızın tescil ve ilan olunur. Olağanüstü genel kurul kararının sermaye artırımına ilişkin kısmı aynı sürede ilan olunur. Sermaye artırımının tescili, bu Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleşecek nihai miktar üzerinden yapılır.

  Rüçhan hakkı kullanımının usul, esas ve süre koşulları

  Madde 14 - Rüçhan hakkının kullanılmasına ilişkin ilan, sermayenin artırılmasına ilişkin olağanüstü genel kurul kararının alınmasını takip eden üç iş günü içinde yurt çapında yayın yapan en az bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek duyurulmak suretiyle yapılır. Rüçhan haklarının kullanılmasına ilişkin ilan, bankanın başvurusu üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerine müracaat aranmaksızın yapılır.

  Banka yönetim kurulları ilan metnini olağanüstü genel kurul toplantısını takip eden iş günü içinde Kuruma gönderirler. Teslim tarihinden itibaren bir iş günü içinde Kurumca düzeltme veya değişiklik yapılması istenmeyen ilan metinleri aynen, Kurumca düzeltme ve değişiklik yapılması istenen metinler gerekli değişiklikler yapılarak yayımlanır.

  Sermaye artırımına katılmak isteyen ortaklar, ilanın yayımından itibaren on beş gün içinde rüçhan haklarını kullanırlar. (Ek cümle: 12/06/2002 - 24783 sayılı RG./3. md.) Bu hakkın kullanım süresi, bitiş tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen iş günü akşamı sona erer.

  İlanda, rüçhan hakkının kullanım süresi, rüçhan hakkı oranı, her payın nominal değeri, rüçhan hakkının nominal değer üzerinden kullanılacağı, pay bedelinin ilgili bankada açılacak özel hesaba nakden ödeneceği, başvuru ve ödeme yerleri ile rüçhan hakkının hisse senedi veya rüçhan hakkı kuponundan hangisinin ibrazı suretiyle kullandırılacağı hususları yer alır. Rüçhan hakkının kupon ibrazı suretiyle kullandırılacak olması halinde kupon numarası ilanda gösterilir.

  Halka açık bankalarda veya rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzedilecek olması halinde, rüçhan hakkının kullanımına ilişkin sürenin ilk beş gününde banka yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulunduran ortakların, bedelleri rüçhan hakkının kullanımına ilişkin süre içinde nakden ödenmek üzere, yapılacak sermaye artırımına katılmalarına ilişkin taahhütleri toplanır.

  Beşinci günün sonunda banka yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulunduran ortaklarca yapılan toplam taahhüt miktarı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasınca ilan olunur.

  Rüçhan hakkını kullanacak ortaklar, on beş günlük süre içinde pay bedellerinin tamamını yönetim kurulunca belirlenecek özel hesaba yatırarak sermaye artırımına katılabilir veya buna ilişkin kuponlarını devredebilirler.

  Hisse senetlerinin satışı veya halka arzı

  Madde 15 - Halka açık bankalarda veya rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzedilecek olması halinde, genel kuruldan alınan yetkiye istinaden yönetim kurulları, kalan hisseleri beş iş günü içinde halka arz eder. Bu hisselerin satışına ilişkin ilan, yurt çapında yayım yapan en az bir gazetede ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerine müracaat aranmaksızın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılır.

  İlanda, halka arz olunan hisse miktarı, her payın nominal değeri, başvuru şekli ve yeri, ödeme yeri, ödemenin nakden yapılacağı ve senetlerin hangi süre içinde teslim edileceği hususları gösterilir.

  Halka açık olmayan bankalarda, yönetim kurulu rüçhan hakkının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz teşkil etmeyecek şekilde üçüncü şahıslara satılmasına karar verebilir. Bu halde pay bedellerinin, üçüncü şahıslar tarafından rüçhan hakkının kullanılmasına ilişkin sürenin sonundan itibaren beş iş günü içinde ilgili bankada açılacak hesaba nakden ödenmesi zorunludur.

  Reklama ilişkin esaslar

  Madde 16 - Pay senetlerinin halka arzı dolayısıyla yapılacak reklam metinleri yayım tarihinden en az iki iş günü önce Kuruma sunulur. Reklam ve her türlü açıklamalarda, ilanlarda yer alanlar dışında kalan herhangi bir bilgiye yer verilemez. Kurum, gerekli gördüğü hallerde, reklam metinlerinde değişiklik yapılmasını isteyebilir. Bu ilanlar, gerekli değişiklikler yapılmaksızın yayımlanamaz.

  Kuruma yapılacak başvuru

  Madde 17 - Sermaye artırımına rağmen sermaye yeterliliği standart oranı yüzde sekizin altında kalan bankalar, bu Yönetmelik kapsamındaki yeniden yapılandırma programına katılmak istedikleri takdirde sermaye artırım ve azaltım kararını içeren olağanüstü genel kurul kararı, üç yıllık iş planı ve takipteki alacaklarının çözümlenmesi gibi aktife seyyaliyet kazandırılmasına ilişkin tedbirleri içeren plan ile Kuruma başvururlar. Kurum, ayrıca gerekli göreceği her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir.

  Değerlendirme esasları

  Madde 18 - İlgili banka yönetim kurulunca Kuruma yapılan başvurulara istinaden, Kurul, gerçekleşen sermaye artırımlarını da dikkate almak kaydıyla, yapacağı değerlendirmeler çerçevesinde Fon tarafından;

  a) Sermaye yeterliliği standart oranı yüzde beşten az ancak sıfırdan büyük ve 30 Eylül 2001 tarihindeki bilanço büyüklükleri itibariyle sektördeki payı asgari yüzde bir olan bankalarda, bu oranın yüzde beşe ulaşması için gerekli sermaye artırımına, ortaklarca ve sermaye artırımına katılanlarca ödenen tutarı aşmamak kaydıyla katılınmasını,

  b) Sermaye yeterliliği standart oranı yüzde beş ve daha yüksek olan bankalarda, sermaye yeterliliği standart oranlarının yüzde dokuza ulaşmasına yetecek kadar, hisse senedine dönüştürülebilir tahvil karşılığı

  0 ve yedi yıl vadeli olmak üzere sermaye benzeri kredi sağlanmasını,temine ilişkin işlemleri ayrı ayrı veya birlikte yapmaya yetkilidir.

  Fon tarafından bankaya yapılacak sermaye katkısının sonucunda, bankanın ana sermaye tutarının, sermaye yeterlilik oranının yüzde beşe ulaşmasını sağlayacak kadar olması şartı aranır.

  Fon, yapılacak sermaye katkısı karşılığında nominal değer esas alınmak üzere belirlenecek miktarda hisse senedi alır.

  Ortaklar tarafından 2001 yılı içinde nakden ödenen ve sermaye yeterliliği standart oranının pozitif kısmına isabet eden bölümü (a) bendi hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınır.

  Rüçhan haklarının kullanımı ve halka arzın veya satışın neticesinde ödenen tutarlar, (a) ve/veya (b) bendindeki hükümlerin uygulanması halinde başkaca bir şarta bağlanmaksızın sermayeye dönüşür.

  Kurumca sermaye yükümlülüklerinin yerine getirildiği tespiti yapıldıktan sonra, Kurulun banka hakkında (a) ve/veya (b) bentleri hükümlerini uygulamaya ilişkin kararı, başvuru tarihini izleyen beş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanır. Kararın Resmi Gazetede yayımını takip eden on beş gün içinde Fon, sermaye veya sermaye benzeri krediye ilişkin işlemleri tekemmül ettirir.

  Fonun, sermaye katkısı veya sermaye benzeri kredi sağlamak suretiyle elinde hisse senedi veya hisse senedine dönüştürülebilir tahvil bulundurduğu bankalarda, Kurulca izin verilmedikçe temettü dağıtılamaz.

  Kurum ilgili bankadan belirlenecek dönemler itibarıyla iş planına uyum konusunda rapor ister ve bu raporlara istinaden gerekli tedbirleri alır.

  Kurum tarafından, 7 nci maddeye istinaden gerekli görülen tedbirlerin alınmasına ilişkin yapılan bildirime rağmen, bankanca gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, banka hakkında Kanunun 14 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

  Kredi kullandırma zorunluluğu

  Madde 19 - Bankalar, Fon tarafından bankaya yapılan sermaye katılımının en az yüzde altmışına karşılık gelen tutarı, aynı risk grubunda bulundukları gerçek ve tüzel kişiler ile bankalar ve diğer mali kurumlar hariç olmak üzere, 30 Haziran 2003 tarihine kadar bankacılık ilke ve teamülleri çerçevesinde kredi olarak kullandırırlar. Kullandırılan kredi miktarı, üç aylık dönem sonları itibarıyla bir cetvel halinde dönemi izleyen onbeş gün içinde Kuruma bildirilir.

  Fon katkısının kaynağı

  Madde 20 - Bu madde hükümlerine göre Fon tarafından bankaya; sermaye katkısı olarak verilen tutarlar, Hazine Müsteşarlığınca piyasa koşullarına göre ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleriyle, sermaye benzeri kredi olarak verilen tutarlar ise Hazine Müsteşarlığınca piyasa koşullarına göre yüzde beşe kadar spread uygulanmak suretiyle iki yıl ödemesiz, yedi yıl vadeli ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleriyle karşılanır. Banka, sermaye benzeri kredi olarak verilen Devlet İç Borçlanma Senetlerini, Kurumun onayı olmadıkça üçüncü kişilere devredemez.

  Ortaklarla yapılacak sözleşme

  Madde 21 - Bankanın doğrudan veya dolaylı olarak yönetim ve denetimine sahip ortakları ile Fon arasında, Fonun mülkiyetine sahip olduğu hisselerin aşağıdaki şartlarla satılması hususunda bir sözleşme imzalanabilir.

  Satış bedeli, Fon tarafından hisselerin edinilmesi için verilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin nominal değerine Hazine Müsteşarlığınca belirlenen faiz oranına yüzde beşe kadar spread ilavesiyle hesaplanacak faiz oranı uygulanmak suretiyle bulunacak maliyet bedelidir. Bu suretle belirlenen satış bedeli azami onsekiz ay içinde ve üçer aylık taksitler halinde ödenir. Hisse senetlerinin mülkiyeti satış bedelinin tamamen ödenmesini müteakiben alıcıya geçer. Herhangi bir taksidin ödenmesinde temerrüde düşüldüğü takdirde, temerrüde düşülen taksit dönemine kadar bu ortaklarca yapılan ödemelerin yalnızca anaparaya tekabül eden kısmı iade edilerek sözleşme fesh olunur.

  Ortakların taahhüdü ve hisselerin rehni

  Madde 22 - Bankanın doğrudan veya dolaylı olarak yönetim ve denetimine sahip ortakları ile Fon arasında, Fon tarafından bankaya yapılan sermaye katılımının teminatını oluşturmak üzere bu ortaklara ait hisselerin, Fonun katıldığı tutarına tekabül eden miktardaki kısmının Fon tarafından rehin alınması, bu konuda ortakların taahhüdü, Fonun mülkiyetine sahip olduğu hisselerin satılma esasları, rehinli hisse senetleri ile ilgili olarak Fonun sahip olacağı haklar ile rehne başvurma esaslarını içeren bir sözleşme imzalanır. Rehnedilen hisseler, üçüncü kişilerce haczedilemez, üzerine ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir konulamaz, üçüncü kişilere devredilemez ve teminat gösterilemez.

  Yapılacak sözleşmede, Fon tarafından bankaya yapılan sermaye katılımı neticesinde sahip olunan hisselerin üçüncü şahıslara devri halinde, devir bedeli ile maliyet bedeli arasında oluşabilecek olumsuz fark, bankanın yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortak veya ortaklar tarafından taahhüt edilir.

  Bankanın doğrudan veya dolaylı olarak yönetim ve denetimini elinde bulunduran ortaklara ait rehinli olmayan hisselerin bulunması halinde, bu hisselerin Fonun mülkiyetinde bulunan hisselerin tümüyle devrinden önce üçüncü kişilere devredilemeyeceği sözleşmede ayrıca hüküm altına alınır.

  Sözleşmede, sözleşme tarihinden itibaren on sekiz ay içinde Fona ait hisselerin Kurul kararına istinaden satılmasına karar verilmesi halinde, bankanın doğrudan veya dolaylı olarak yönetim ve denetimine sahip olan ortaklara öncelikli satın alma hakkı tanınabilir.

  Bankanın doğrudan veya dolaylı olarak yönetim ve denetimine sahip olan ortaklarının, Fonun mülkiyetinde bulunan hisseleri satın alması halinde, satış bedeli, Fon tarafından hisselerin edinilmesi için verilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin nominal değerine Hazine Müsteşarlığınca belirlenen faiz oranı uygulanmak suretiyle bulunacak maliyet bedelinden az olamaz.

  Fonun mülkiyetinde bulunan hisseler Kurul tarafından belirlenecek esas ve usullere göre Resmi Gazetede duyurularak ihale, davet veya pazarlık yoluyla satışa çıkarılır. Üçüncü şahıslar tarafından satışa çıkarılan hisselere teklif verilmesi halinde, bankanın doğrudan veya dolaylı olarak yönetim ve denetimine sahip olan ortaklarına, Fonun sermaye katkısının maliyet bedeli, bankanın net aktif değerinin hisse başına düşen birim değeri veya rayiç değerinden en yüksek olanı üzerinden öncelikli satın alma hakkını kullanıp kullanmayacakları hususunda bildirim yapılır. Bildirim tarihini takip eden on beş gün içinde öncelikli satın alma hakkının yukarıdaki esaslara uygun olarak kullanılacağının bildirilmemesi halinde, Fon, bu hakla bağlı olmaksızın hisseleri satmaya yetkilidir.

  Hisse senetlerinin üçüncü kişilere satışı neticesinde elde edilen tutarın, maliyet bedelinden az olması halinde, rehin sözleşmesine istinaden rehne başvurulur ve Fon alacağını karşılar miktardaki rehinli hisse senetlerinin mülkiyeti, başkaca bir işlem yapılmasına gerek olmaksızın bankanın net aktif değerinin hisse başına düşen birim değeri üzerinden Fona geçer. Rehinli hisselerin mülkiyetinin Fona intikalinde, borç miktarının, bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulunduran ortaklar arasında garameten paylaştırılması esası uygulanır. Hisseleri rehnolunan ortağın, Fon alacağını nakit olarak ödemek hakkı saklıdır.

  Bu hisselerin satışında ayni sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin devrine ilişkin süre uygulanmaz.

  Hisse senedine dönüştürülebilir tahviller

  Madde 23 - Hisse senedine dönüştürülebilir tahviller, sermaye benzeri kredinin vade süresi boyunca, faiz ve sair masraflar ilave edilmek suretiyle belirlenecek bedel üzerinden nakden ödenmek ve Kurulun onayını almak kaydıyla bankaca geri alınabilir.

  Vadesinde geri alınmayan veya kupon karşılığı yıllık faizleri ödenmeyen tahvillerin borç miktarına tekabül eden kısmı hisse senedine dönüştürülür. Sermaye yeterliliği standart oranı yüzde beşin altına inen bankalarda, bu oranın yüzde beşe ulaşması için gerekli sermaye miktarının ortaklarca temin edilememesi halinde, sermaye yedek akçelerle giderilemeyen zarar kadar azaltılır ve gerekli sermaye artırımı için yeterli miktardaki tahvil hisse senedine dönüştürülür. Bu amaçlarla yapılacak sermaye azaltım ve artırımında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri kıyasen uygulanır.

  Tahvillerin hisse senedine dönüştürülmesinde, Kurum tarafından belirlenecek bir bağımsız denetim kuruluşunca tespit edilecek banka net aktif değerinin hisse başına düşen birim değerinden, Fonun sermaye artırımına katılımı süresince banka tarafından ihraç olunan hisselerin değerinden veya banka hisselerinin borsa rayiç değeri üzerinden en düşük olanı dikkate alınır.

  Banka genel kurulu veya yönetim kurulu, hisse senedine dönüştürülebilir tahvillerden doğan hakların kullanımına engel olacak herhangi bir karar alamaz.

  Banka birleşme ve devirleri

  Madde 24 - 30 Eylül 2001 tarihindeki bilanço büyüklükleri itibariyle sektördeki payları yüzde birin altında olan mevduat kabulüne yetkili özel sermayeli bankalar da, diğer bankalarla devir veya birleşme suretiyle sektördeki paylarını en az yüzde bire çıkarmaları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Kuruma başvurmaları halinde bu Yönetmelikte yer alan tedbirlerden yararlanabilir. Bilanço büyüklüğü itibariyle yüzde birin altında olan bankaların birleşme veya devir ön izni almak için 30/04/2002 tarihine kadar Kuruma başvurmaları şarttır.

  Kurul, Kanunun geçici 4 üncü maddesi ve bu Yönetmelik uyarınca yeniden yapılandırma programına katılmak üzere yapılacak devir ve birleşmelerde, 27/06/2001 tarih ve 24445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmelik"te belirtilen esaslar dışında farklı işlem tesis etmeye ve ilave tedbirler almaya yetkilidir.

  Diğer hükümler

  Madde 25 - Bu Yönetmelikle ilgili oluşabilecek tereddütlere ilişkin olarak Kurul düzenleme yapmaya yetkilidir.

  Bu Yönetmelikte açıklık olmayan hallerde, bu Yönetmelikte düzenlenen hususların amaç ve mahiyetine uygun olan genel hükümler uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 26 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100