Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU YERLİ VE YABANCI UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU YERLİ VE YABANCI UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli Ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmelik

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

  Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24669

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda sözleşmeli olarak istihdam edilecek yerli ve yabancı uzmanların hizmete alınmalarına, niteliklerine, görevlerine, sorumluluklarına, ücretlerine ve diğer sosyal haklarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda istihdam edilecek yerli ve yabancı uzman personeli kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

  Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

  Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

  İkinci Başkan: Başkanın izin veya hastalık sebebiyle görevinin başında bulunamaması veya görevli olarak yurt içi veya yurt dışında bulunması halleri ile görevi başında bulunmadığı diğer hallerde, Başkanın tüm görev ve yetkilerini üstlenen Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş Kurul üyesini,

  Uzman Personel: Kurumda, asli ve sürekli görevler dışındaki uzmanlık gerektiren görevlerde sözleşme ile istihdam edilen yerli ve yabancı uzmanları, ifade eder.

  Hukuki yapı

  Madde 5 - Kurum, 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 18/04/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir.

  Kurumda, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, yerli ve yabancı uzman istihdam edilebilir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Hak, Ödev ve Yükümlülükleri

  Sosyal güvenlik

  Madde 6 - Uzman personel sosyal güvenlik açısından, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir.

  İzin

  Madde 7 - Uzman personel, yıllık, mazeret ve hastalık izin hakkına sahiptir.

  Görevlerin yerine getirilmesi

  Madde 8 - Uzman personel, kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve yürürlükteki mevzuat ile sözleşmelerinde belirtilen esaslara uymakla yükümlüdür.

  Sır saklama

  Madde 9 - Uzman personel, Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve enerji piyasasında yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz.

  İkamet ve adres bildirme

  Madde 10 - Uzman personelin, görev yaptığı hizmet biriminin bulunduğu yerleşim merkezinde (mücavir alanlar dahil, belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmesi esastır.

  Görevini aksatmaması şartıyla, uzman personelin birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmesine Başkan tarafından izin verilebilir.

  Uzman personel, tatillerde, görev yaptığı birim amirine bilgi vermek suretiyle ikamet ettiği il hudutlarını terk edebilir.

  Uzman personel, sürekli ve geçici adresleri ile adres değişikliklerini Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirmek zorundadır.

  Bilgi ve demeç verme

  Madde 11 - Uzman personel, Kurum çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi veya demeç veremez.

  Grev ve eylem

  Madde 12 - Uzman personel grev yapamaz, tertipleyemez, ilan edemez ve bu yolda propaganda yapamaz, herhangi bir grev girişimine katılamaz, destekleyemez ve teşvik edemez.

  Uzman personel, Kurum iş ve hizmetlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunamaz.

  Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetler

  Madde 13 - Uzman personel, Kurum dışında ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel herhangi bir iş göremez, ek görev alamaz, serbest meslek icra edemez.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM . İstihdam ve Aranacak Nitelikler

  İş talep formu

  Madde 14 - Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından sağlanacak iş talep formunu doldurmak suretiyle, Kurumda uzman personel olarak görev alma talebinde bulunulur.

  İşe alınmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, iş talep formunda gerçek dışı beyanda bulunarak Kurumu yanıltanlar, Kurumda istihdam edilmez ve kendileri ile sözleşme yapılmış ise bu

  sözleşme iptal edilir.

  Aranacak nitelikler

  Madde 15 - Uzman personelin, sözleşmelerinde belirtilecek göreve ilişkin koşulların yanı sıra;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde yazılı şartları haiz olmaları,

  b) (Mülga bend: 19/06/2002 - 24790 sayılı RG./1. md.)

  c) En az dört yıl süreli eğitim veren fakülte, yüksekokul veya dengi yerli ya da yabancı okullardan mezun olmaları,

  d) Kurumun görev alanıyla ilgili konularda bilgi ve tecrübeye sahip olmaları, gereklidir.

  Ayrıca, yabancı uzman personelin, Türkiye'de oturma ve çalışma iznine sahip olmaları gerekir.

  İstenecek belgeler

  Madde 16 - Kurumda yerli ve yabancı uzman olarak istihdam edilecek personelden aşağıda belirtilen belgeler istenir:

  a) İş talep formu,

  b) Nüfus cüzdanı veya pasaport örneği,

  c) Diploma aslı veya noterden onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden onaylı örneği eklenecek),

  d) 4,5x6 cm. ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

  e) Yerli erkek uzmanlar için; askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge örneği,

  f) Yerli uzmanlar için, Cumhuriyet Savcılığından alınmış, sabıka kaydının olmadığına dair belge,

  g) İkametgah belgesi ve tebligata esas adres beyanı,

  h) Yabancı uzmanlar için; İçişleri Bakanlığınca verilmiş oturma ve çalışma izin belgesi örneği,

  ı) Kurum tarafından, hizmetin özelliğine göre gerekli görülmesi halinde istenebilecek sağlık raporu ve diğer belgeler.

  İstihdama yetkili makam

  Madde 17 - Uzman personel, Başkanın önerisi üzerine Kurul kararı ile istihdam edilir. İlgililerle yapılacak sözleşme, Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanır ve Kurum adına Başkan tarafından imzalanır.

  Tebligat ve göreve başlama

  Madde 18 - Kurumda görev alması uygun görülenlerin, kendileriyle sözleşme yapılmasını izleyen iş günü göreve başlamaları gerekir. Kendileriyle henüz sözleşme yapılmamış olmakla birlikte, Kurumda görev almalarının uygun bulunduğu ve sözleşme yapılması için Kuruma müracaatları hususunda kendilerine tebligatta bulunulanların ise tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma başvuruda bulunmaları gerekir.

  Kurumda görev almaları uygun görülmekle birlikte, iş talep formundaki adreslerine yapılan bildirim neticesinde, belirttikleri adreste bulunmadıkları için kendilerine tebligat yapılamayanlar, 15 gün içerisinde başvuruda bulunmadıkları takdirde Kurumda istihdam edilmezler.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Personel İşleri

  Kişisel dosya

  Madde 19 - Kurumda istihdam edilen yerli ve yabancı uzmanlar hakkında, Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca birer kişisel dosya tutulur.

  Kişisel dosyada uzman personele ilişkin bilgi ve belgeler yer alır.

  Görev belgesi

  Madde 20 - Uzman personele, Kurumda görev yaptığını gösterir fotoğraflı ve onaylı bir belge verilir. Kurumdan ayrılanların bu belgeleri iptal edilir.

  Görev belgesi üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz. Belgelerini kaybedenler bu hususu Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına derhal bildirirler.

  Görev birimleri

  Madde 21 - Yerli ve yabancı uzmanlar, doğrudan Başkana bağlı olarak görev yapabilecekleri gibi, Başkan tarafından hizmet birimlerinde de görevlendirilebilirler.

  Çalışma saatleri

  Madde 22 - Yerli ve yabancı uzmanlar hakkında, Kurumda görevli diğer personel için belirlenen çalışma saat ve süreleri uygulanır. Ancak, uzman personel o gün bitirilmesi gereken işler bitinceye kadar, çalışma saatleri dışında da çalışır.

  Uzman personele, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları çalışmalar karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.

  Yıllık izin

  Madde 23 - Uzman personele, sözleşme dönemi içerisinde 20 gün ücretli yıllık izin verilir. Yıllık izin, iş durumu ve personelin isteği göz önüne alınarak izin vermeye yetkili makamlar tarafından kararlaştırılan tarihlerde, tam olarak ya da bölünerek kullanılabilir.

  Kendileriyle ilk kez sözleşme yapılanların yıllık izne hak kazanabilmeleri için Kurumda en az altı ay çalışmaları gerekir.

  Yıllık izin kullanan uzman personel, gerek duyulması halinde kendisine ulaşılmasını sağlayacak bilgileri yazılı olarak bağlı olduğu birim amirine bildirir. Gerek görülmesi halinde izin veren amiri tarafından göreve çağrılabilir. Bu durumda uzman personel zorunlu haller dışında göreve dönmek zorundadır.

  Kurumda, doğrudan Başkana bağlı olan uzman personelin yıllık izinleri Başkan tarafından, diğer uzman personelin yıllık izinleri ise ilgili birim amirleri tarafından verilir.

  Sözleşme dönemi içerisinde kullanılmayan yıllık izinler, bir sonraki sözleşme döneminde kullanılamaz.

  Mazeret izni

  Madde 24 - Uzman personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde, her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.

  Kadın uzman personele, doğum öncesi ve sonrası için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri çerçevesinde izin verilir.

  Hastalık izni

  Madde 25 - Uzman personele, resmi tabip raporuna dayanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş görmezlik tazminatı, ilgilinin ücretinden düşülür.

  Sözleşmenin sona ermesi

  Madde 26 - Sözleşme aşağıdaki hallerde sona erer.

  a) Kurumda istihdam edilen yerli ve yabancı uzmanların; bu Yönetmelik ve sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarının tespit edilmesi, sözleşmeli personel olarak istihdam edilme şartlarından herhangi birini taşımadıklarının sonradan anlaşılması veya sonradan bu şartlardan birini kaybetmeleri ile sözleşme süresi sonunda sözleşmelerinin yenilenmemesi, Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren fiil veya halleri işlemeleri ve ölümü hallerinde sözleşmeleri sona erer.

  b) Kurum, gerekçe göstermek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir.

  c) Kurum ya da uzman personel, sözleşmenin bitiminden bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşme yenilemeyebilir. Aksi takdirde, sözleşme süresi aynı şartlarla bir bütçe yılı uzatılmış sayılır.

  Sözleşmeleri sona eren ya da feshedilenlerin Kurumla ilişikleri kesilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Mali ve Sosyal Haklar

  Ücret

  Madde 27 - Uzman personele, çalışmalarının karşılığı olarak, Kurumda görevli daire başkanlarına ödenen aylık ücret miktarlarını aşmamak üzere, çalıştıkları günleri takip eden ayın onbeşinde ödenmek üzere, kendileriyle yapılan sözleşmelerde belirtilen miktarda ücret ödenir.

  Uzman personele, çalışılan günlerle orantılı olarak (hastalık, mazeret ve yıllık izinler dahil) ve çalışılan günleri takip eden 1 Nisan, 1 Temmuz, 1 Ekim 31 Aralık tarihlerinde ve her defasında bir aylık net ücretleri tutarında ikramiye ödenir.

  Sözleşme süresi bir yıl olup bütçe yılı ile sınırlıdır.

  Ay sonundan önce ya da ikramiye ödeme tarihinden önce sözleşmenin feshi halinde, çalışılan günlere ait ücret ve ikramiye tutarı uzman personele, uzman personelin ölümü halinde ise kanuni mirasçılarına ödenir.

  Uzman personele sözleşmelerinde belirtilen ücret ve ikramiye dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulmaz.

  Yolluk giderleri ve gündelikler

  Madde 28 - Görev yeri dışına geçici olarak gönderilen uzman personelin gündelik ve yol giderleri, Kurum Harcırah Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ve Kurumda görevli daire başkanlarına ödenen miktarları aşmamak üzere sözleşmelerinde belirtilir.

  Sağlık yardımı

  Madde 29 - (Değişik madde: 19/09/2007- 26648 S.R.G Yön/7.md.)

  Uzman personelin sağlık yardımı, sosyal güvenlik açısından; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanların devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından, devredilen Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerin ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği çerçevesinde Kurum tarafından karşılanır.

  Sözleşme masrafları

  Madde 30 - Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (damga vergisi hariç) Kurum tarafından karşılanır.

  ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

  Hüküm bulunmayan haller

  Madde 31 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 32 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 33 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100