Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ASKERİ KANTİN YÖNETMELİĞİ

  ASKERİ KANTİN YÖNETMELİĞİ

  Askeri Kantin Yönetmeliği

  Milli Savunma Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 22/03/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24703

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kanuni Dayanak

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik; askeri kantinlerin gelirleri ile teşkil, idare, murakabe, işletme ve kontrol şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bütün askeri kantinleri kapsar.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

  a) Kuruluş : Karargah, birlik ve kurumları,

  b) Merkez : Bir piyasası bulunan il ve ilçe gibi yerleşim yerlerini,

  c) Gelir kaynağı : Orduevi, askeri gazino ve askeri kantin dışında kalan ve gelir sağlayan çay ocağı, berber, boyacı, sinema, lahmacun fırını, tekel, jeton, kart, sayısal loto bayiliği, fotoğrafhane, iş ocakları, gıda kontrol müfreze laboratuvarları ve benzeri işletmeleri,

  d) Kantin şubesi : Kantine bağlı olarak açılıp işletilen satış yerlerini,

  e) Reyon : Kantinlerde belirli gruplarda toplanan malların satıldığı bölümleri,

  f) Yan kuruluş : Kantine bağlı olarak çalışan gelir getirici işletmeleri,

  g) Muaddel : Üretilecek nesnenin belirli bir standartta olması için içersine konacak ham maddelerin cinsini ve miktarını gösteren belgeyi, ifade eder.

  Kanuni Dayanak

  Madde 4 - Bu Yönetmelik; 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 106 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  İKİNCİ BÖLÜM : Teşkilat ve Görevler

  Kuruluş

  Madde 5 - Askeri kantinlerin kuruluş ve işletilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir :

  a) Kışla içerisindeki askerlerin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil personelin çeşitli zaruri ihtiyaçlarını daha ucuza ve kolaylıkla sağlayabilmeleri, erbaş ve erlerin kışla dışı ilişkilerini azaltarak, sağlık ve disiplinin korunması amacıyla, her kışlada ihtiyaca binaen bir askeri kantin açılabilir. Aynı kışla içerisinde birden fazla kantin kurulamaz. Ancak, aynı kantine ait kantin şubesi açılabilir.

  b) Kantinler, askeri kantinin kurulacağı kışlada konuşlanmış birliğin aynı garnizonda bağlı bulunduğu en üst seviyedeki komutanın teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığının izni ile kurulur ve kışlada konuşlu karargah, birlik veya kurum tarafından işletilir. Kantinlerin işletilmesi yetkisinin, aynı kışla içerisinde başka bir komutanlığa bağlı diğer bir birlik veya kuruluşa devri mümkündür. Askeri kantinlerin kuruluşu bir ay içinde silsileler yolu ile bağlı bulunulan kuvvet komutanlığı, Genelkurmay Personel Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığına bildirilir.

  Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumlarda kurulacak kantinler, ilgili birlik veya kurum amirinin teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığının izni ile kurulur ve bu kantinlerin kuruluşu bir ay içinde Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığına bildirilir.

  c) Askeri kantinler ve şubeleri, kışla sınırları içersinde hizmet vermeye uygun, kapalı ve emniyetli yerlerde kurulur. Çeşitli nedenlerle araziye çıkılması halinde, kantin faaliyetleri araç veya çadır içerisinde devam edebilir.

  Kantin Heyetinin Teşkili

  Madde 6 - Askeri kantin heyeti, bir yıllık bir süre için seçimle teşkil edilir.

  a) Kantin heyetinde, bir başkan, bir muhasip üye, bir kasa sorumlusu ve bir mubayaa görevlisi olmak üzere en az dört kişi bulunur.

  b) Kantin heyetlerinde bir subay ve bir astsubay bulunması şarttır.

  c) İş hacmi ve şube sayısı fazla olan kantinlerde heyete bir de depo sorumlusu ilave edilir.

  ç) Subay, astsubay ve devlet memuru toplamı 10 kişiden az olan kışlalarda, kantin heyeti üç kişiden oluşabilir.

  d) Subay, astsubay ve devlet memuru mevcudunun yetersiz olduğu kışlalarda heyete uzman erbaş ilave edilebilir.

  e) Kantin heyetlerinde muhasip ile kasa sorumlusu görevi aynı kişide birleşemez.

  f) Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen durum gereğince bilanço usulü (tek düzen) muhasebe sistemi uygulayan kantinlerde muhasip, kışla komutanı tarafından muhasebe eğitimi görmüş personel arasından seçilerek atanır.

  g) Bilanço usulü uygulayan kantinlerde ücreti kantin gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli muhasebe personeli çalıştırılabilir.

  Adayların Belirlenmesi

  Madde 7 - Kantin heyeti seçimine katılacak adaylar, aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenir :

  a) Başkan, muhasip, kasa sorumlusu ve mubayaacı asil ve yedek üye adayları seçimden önce, tahsil ve yetenekleri dikkate alınmak suretiyle ayrı ayrı belirlenerek, kışla komutanlığı tarafından aday gösterilir.

  b) Aday sayısı, seçilecek asil ve yedek üye sayısının üç katından az olamaz.

  c) Subay, astsubay ve devlet memuru toplamı on kişiden az olan kışlalarda aday sayısını kışla komutanı belirler.

  ç) Bir kışlada birden fazla kuruluş bulunduğu takdirde, adayların kuruluş mevcutlarına göre belirlenmesi esastır.

  d) Kantin heyetine mal saymanları, hesap sorumluları tahakkuk memurları ve saymanlık mal sorumluları aday gösterilemez.

  e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis cezası ile cezalandırılmış olanlar, bu cezaları paraya çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile aday gösterilemezler. Bununla ilgili olarak, adaylar hakkındaki gerekli soruşturma kışla komutanları tarafından yapılır.

  Kantin Heyetinin Seçimi

  Madde 8 - Askeri kantin heyetinin seçiminde dikkate alınacak esaslar aşağıda belirtilmiştir :

  a) Asil ve yedek üyeler; kışla komutanlığı tarafından gösterilen adaylar arasından, kışlada görev yapan subay, astsubay ve sivil personel mevcudunun en az yarıdan bir fazlasının katılacağı toplantıda, toplantıya katılanların oy çokluğuyla, gizli oy ve açık ayrımla seçilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, müteakip toplantıda herhangi bir yeter sayı aranmaz.

  b) Seçilen asil üyelerin en kıdemlisi, kantin başkanlığı görevini yürütür.

  c) Seçimin cereyan tarzı ve sonuçları, bir tutanakla tespit edilir. Tutanağın bir nüshası kışla komutanlığı personel şubesinde, bir nüshası da kantinin teftişinde ibraz edilmek üzere kantin başkanlığında saklanır.

  ç) Kantin heyetinin seçimi, her yılın Aralık ayında yapılır. Yeni kantin heyeti, devreden kıymetleri teslim alarak 1 Ocak tarihinde göreve başlar. Kışla komutanlığı tarafından yeni heyetin tecrübe kazanması için, eski heyet ile birlikte Aralık ayı sonuna kadar çalışmaları sağlanır. Ancak, söz konusu ayın muhasebe kayıtlarındaki imza yetkisi eski heyete aittir.

  d) Kantin heyetinde görev alanlar, gelecek dönemlerde tekrar seçilebilir.

  Kantin Heyetlerinin Değiştirilmesi

  Madde 9 - Kantin heyeti başkan ve üyeleri;

  a) Herhangi bir nedenle görevlerinden iki aydan fazla ayrılmaları,

  b) İstifa etmeleri,

  c) Görevini kötüye kullanmaları,

  ç) Görevlerinde başarısız olmaları,

  durumlarında, kışla komutanı tarafından değiştirilir.

  Yedek Üyelere Görev Verilmesi

  Madde 10 - Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen sebeplerle boşalan üyeliklere, seçim sonu tutanaklarındaki sıraya göre yedek üyeler görevlendirilir. Kantin heyetinin, üye sayısındaki eksiklik nedeniyle oluşturulamaması halinde, seçim derhal yenilenir.

  Görev ve Sorumluluklar

  Madde 11 - Kışla komutanı; askeri kantini kurmak, kantin heyetinin seçimini sağlamak, kantin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini gözetmek ve kantin gelirlerinin sarf yerlerini tespit etmekle görevli ve sorumludur.

  Kantin heyeti ise, kantin hizmeti ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve kantin hesaplarının tutulmasını sağlamakla görevli ve sorumludur.

  Kantin Şubeleri

  Madde 12 - Bir askeri kantine bağlı olarak;

  a) (Değişik bend: 28/04/2006-26152 S.R.G. Yön./1.mad) Üst komutanlık payları kesildikten sonra geliri ait olduğu birlik tarafından kullanılmak üzere, aynı kuvvete mensup birbirine yakın iki kışlada konuşlanan veya aynı kışlada konuşlanmakla birlikte farklı komutanlıklara bağlı bulunan birliklerde (Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığına doğrudan bağlıları için aynı kuvvete mensup olma veya farklı komutanlıklara bağlı olma şartı aranmaz),

  b) Geniş bir alana yayılmış olan kışla sınırları içerisinde,

  c) Kışla içindeki ve dışındaki lojman bölgelerinde,

  ç) Atış ve tatbikat veya eğitim için uzun süreli olarak garnizon dışına veya yurt dışına intikal eden birlik veya kurumlarda, şubeler açılabilir.

  Kapatılma

  Madde 13 - Herhangi bir sebeple kapatılması gereken kantinlerin nakit, mal, demirbaş ve belgeleri, bir üst komutanlık tarafından verilecek emre göre diğer bir askeri kantine devredilir ve sonuç hakkında bir ay içerisinde silsileler yolu ile bağlı bulunulan kuvvet komutanlığı, Genelkurmay Personel Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığına bilgi verilir.

  Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumlardaki kantinlerin nakit, mal, demirbaş ve belgeleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek emre göre diğer bir askeri kantine devredilir ve sonuç hakkında bir ay içerisinde silsileler yolu ile Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığına bilgi verilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kantinlerden Yararlanma, Tertip ve Hizmet Esasları

  Kantinlerden Yararlanma

  Madde 14 - Askeri kantinlerden;

  a) Kışla içersindeki askeri kantinlerden; askerler ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115 inci maddesinde belirtilen sivil personel,

  b) Kışla dışındaki kantin satış şubeleri ile kışla içindeki lojmanlar bölgesindeki şubelerden; yukarıda belirtilen personel ile birlikte, bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler, yararlanabilirler.

  Tertip ve Temizlik

  Madde 15 - Askeri kantinlerin tertip ve temizliği aşağıdaki esaslar çerçevesinde sağlanır:

  a) Kantinlerin iç dizaynı, görevli personelin çalışmalarında verimlilik ve istifade eden personele kolaylıklar sağlayacak şekilde yapılır.

  b) Temizlik maddeleri, gıda maddelerinden ayrı yerde depolanır ve satışa sunulur.

  c) Çabuk bozulabilen maddeler ile dondurulmuş gıda maddeleri uygun soğutucularda satışa sunulur.

  ç) Kantinler günün belirli saatlerinde temizlenerek hiçbir surette kirli kalmalarına müsaade edilmez.

  d) Kantin ve depolarının haşerelere karşı etkin bir biçimde korunabilmesi için gerekli önlemler kantin idare heyeti tarafından alınır.

  Hizmet Esasları

  Madde 16 - Kantinden yararlanan personele en iyi hizmeti vermek için :

  a) Kantinde reyon sorumlusu olarak görevlendirilecek erbaş ve erler, bu görevi en iyi şekilde yapabilecek olanların içinden seçilir.

  b) Kantinden yararlanacaklar ile kantinde görevli personel arasındaki ilişkilerde askeri terbiye ve nezaket kurallarına dikkat edilir.

  c) Kantinden yararlananlar, kendilerine farklı muamele yapılması için görevli personelden istekte bulunamaz.

  ç) Kantinde, belirli bir ünite veya reyon hiçbir şekilde kiraya verilemez, ancak; mal satış işlemlerinde yan işletme prosedürü uygulanmak suretiyle, ayrı işletme defteri ve ayrı para teslim defteri tutularak ve kantin bilançosunda "Kantin Gelirleri, İş Ocakları Karı" bölümünde "Konsinye Satış" hanesi açılarak elde edilen kar direkt yazılmak kaydıyla konsinye usulü satış yapılabilir.

  Sağlık ve Gıda Denetimi

  Madde 17 - Kantinin sağlık ve gıda denetimi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

  a) Muhtemel iş kazalarına anında müdahale edilebilmesi için, ilk yardım sıhhiye dolabı bulundurulur.

  b) İlk yardım yapabilecek bilgi ve beceriye sahip bir personel görevlendirilir.

  c) Bütün ünitelerde, genel temizlik, gıda hijyeni ve "Silahlı Kuvvetler Gıda Kontrol Devamlı Talimatı" esaslarına uygun önlemler alınır.

  ç) Çalışan personelin:

  (1) Sağlık cüzdanları düzenli olarak tutulur.

  (2) Genel sağlık muayeneleri en az ayda bir kez yaptırılır.

  (3) Periyodik portör muayenelerinin üç ayda bir kez olmak üzere askeri veya devlet hastanelerinin ilgili servislerinde yapılması, birlik doktoru tarafından sağlanır.

  (4) Aşıları zamanında yaptırılır.

  (5) El, yüz, saç, sakal, kılık, kıyafet temizlikleri her gün denetlenir.

  d) Satışa sunulan raf ömürlü gıda maddelerinin raf ömrünün takibi konusunda gerekli önlemler alınır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kantinin İşletilmesi

  Gelir Kaynaklarının Bağlantısı

  Madde 18 - Kışlalarda mevcut hiçbir gelir kaynağı, bağlantı dışı bırakılamaz. Bu gelir kaynakları:

  a) Askeri gazino bulunmayan kışlalarda kantine bağlanır ve kantin idare heyeti tarafından yönetilir.

  b) Askeri gazino bulunan kışlalarda bağlantı, hizmet ilişkileri dikkate alınarak kışla komutanlığınca belirlenir.

  Kantin Sermayesi

  Madde 19 - Askeri kantinin kuruluş sermayesi 100 Milyon Türk Lirası olup, aşağıdaki yollardan biri veya birkaçı ile karşılanarak, ihtiyaca yeterli hale gelmesi sağlanır.

  a) Genel olarak yapılacak bağışlar,

  b) Sermayesi ve geliri fazla olan kantinlerden sermayesi kısıtlı olan kantinlere, ilgili komutanlığın onayı ile verilecek mal ve para,

  c) Kuruluş aşamasındaki promosyonlar,

  ç) Gelir getiren yan kuruluşların sermayelerinden yapılacak nakiller,

  d) Düzenlenecek müsamere ve eğlence gelirleri ile parası peşin alınarak kışla mensuplarına verilecek karne hasılatlarının sermayeye aktarılacak yıl sonu karı.

  Kantin sermayesi her ay, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan bir önceki ayın Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranı kadar arttırılır.

  Bu işlemde; Tüketici Fiyatları Endeksi, % 4 ve daha az ise Tüketici Fiyatları Endeksi oranı kadar, % 4 den fazla ise % 4 oranında arttırma yapılır.

  Bu oran, Milli Savunma Bakanlığı tarafından her ay yayımlanır. Enflasyondaki olağandışı artışlar halinde, bu oran Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.

  Avans

  Madde 20 - Kantin sermayesi ve geliri borç verme amacı ile kullanılamaz. Ancak, birlik komutanı veya kurum amirinin yazılı izni alınmak ve hizmetle ilgisi olmak kaydıyla 29 gün süreli avans verilebilir. Verilen avans, hizmetin bitiminde gerekli evrak düzenlenerek kapatılır. Birinci avans kapatılmadan ikinci avans verilemez. Birliğe verilmiş avans, yıl sonu kapanış bilançosunda devredilemez.

  Kantin Alacaklarının Takibi

  Madde 21 - Kantin alacaklarının takip ve tahsili aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür.

  a) Bir suçla bağlantısı bulunmayan alacaklara ilişkin davalar, hazine avukatlarınca hukuk mahkemelerinde Milli Savunma Bakanlığı adına açılır ve takip edilir. Bu çeşit alacaklar için illerde muhakemat müdürlüklerine veya defterdarlıklara, ilçelerde mal müdürlüklerine başvurulur.

  b) Zimmet, görevi ihmal ve benzeri suçlardan kaynaklandığı iddia edilen alacaklara ilişkin dava dosyaları, askeri savcılığa sunulmak üzere bağlı bulunduğu komutanlığa iletilir.

  c) Kantinle ilgili olarak adli makamlara intikal eden davalar, mahkeme harç ve masrafları, kantin idare heyetince ödenmek üzere hazine avukatlarının takip ve sorumluluğundadır.

  İhtiyaçların Tespiti

  Madde 22 - Kantine alınacak malların cins ve miktarı;

  a) Muhafaza ve satış imkanları,

  b) Sermayenin yeterlilik durumu,

  c) Kantinden istifade eden personelin istekleri, dikkate alınarak kantin heyetleri tarafından tespit edilir ve mal alım ihtiyaç listeleri kışla komutanı tarafından onaylanır.

  Mal Alım Esasları

  Madde 23 - Alımda dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir :

  a) Kantine alınacak mallar, ihtiyaç listesine göre toptan veya perakende olarak, birinci elden ve askeri kantinlere en yakın merkezlerden temin edilir.

  b) Mal bedelinin peşin ödenmesi esastır. Ancak, mal bedeli belli bir vadede veya taksitle de ödenebilir. Kantin, kredili mal alımlarından dolayı gelecek yıla borç devredemez. Kredi kartı slipleri tutarı karşılığı alınan mallar, peşin alınmış sayılır.

  c) Aynı garnizonda bulunan kantin heyetlerinin toplu ve standart mal alımlarında ortak hareket etmelerine özen gösterilir.

  ç) Kantine yakın merkezlerde bulunmayan veya istenilen kalitede olmayan mallar, kışla komutanının izni ile civar merkezlerden sağlanır. Bu alımların asgari seviyede tutulması için gerekli önlemler, sorumlu komutanlık tarafından alınır.

  d) Ocak ayının birinci günü kantin heyetlerine ulaşacak şekilde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan, piyasa araştırması gerektirmeyen mal alım fiyat tavanı kapsamı dışındaki mallar, piyasa araştırması yapılmak suretiyle alınır.

  e) Mal alımında, piyasa araştırma esaslarına bağlı kalınarak hipermarketler, toptan mal satan hal ve merkezlere öncelik verilir.

  f) Büyük kantinlerin yüksek ıskonto ile aldıkları mallardan temin yolları araştırılır.

  g) Toptan yapılacak alıma ödenecek para miktarı, kantinin günlük alımdaki ödemesini aksatmayacak oranda olur.

  g) Satın alınacak malların miktarı ve satın alma yeri konusunda kantin heyetine baskı yapılamaz.

  Alım Heyeti

  Madde 24 - Alım heyeti, en az iki kantin görevlisinden oluşur. Mal alımına, satışta görevli erbaş veya erlerden birisi mutlaka iştirak ettirilir.

  Civar merkezlerden yapılacak alımlarda, alım heyetine araç tahsis edilmiş ise yevmiyeleri, edilmemiş ise yolluk ve yevmiyeleri, harcırah kanunundaki aylık derecelerini geçmemek üzere kantin gelirlerinden ödenir. Ayrıca, alımlara katılacak erbaş veya erlerin zaruri masrafları da kantin gelirlerinden karşılanabilir.

  Mal Alım Dayanak Belgeleri

  Madde 25 - Yapılan bütün alımların karşılığında fatura alınır. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde, fatura düzenleme yükümlülüğü bulunmayanlardan mal veya hizmet alınması halinde ise, faturada bulunması gereken bilgileri içeren bir tutanak düzenlenir ve kantin başkanına onaylatılır. Faturalarda;

  a) Alınan malın cins, miktar, fiyat ve tutarı,

  b) Alım tarihi ve satıcının adresi,

  c) İmza ve bedelin tamamen alındığına dair beyanın,

  bulunması zorunludur.

  Kantinlerde mal alım ve onaylı giderler için yazar kasa fişi kullanılması halinde, kasa fişleri beyaz bir kağıda yapıştırılarak, o fiş ile alınan malzemenin; cinsi, miktarı, fiyatı, tutarı, alım tarihi ne maksatla alındığı ve nerede kullanıldığı yazılır ve kantin heyeti tarafından imzalanır.

  Tekel Bayiliği

  Madde 26 - Askeri kantinde "Tekel Bayii" unvanı alınmak koşuluyla tütün mamulleri; garnizon komutanlığınca tespit edilen kışla haricinde, erbaş ve erlerin istifade etmediği kantin veya kantin şubelerinde ise bunlara ilaveten alkollü içki satışı yapılabilir.

  Jeton ve Kart Bayiliği

  Madde 27 - Kışlalardaki erbaş ve erlerin aileleri ile haberleşmelerinin sağlanması amacıyla kışla komutanlıkları tarafından kantin ve yan kuruluşlarına öncelikle "Telefon Kart ve Jeton Satışı Bayiliği", eğer bu mümkün olmaz ise "kontürlü telefon bayiliği" alınır. Kontürlü telefon görüşmeleri, muhasebe kayıtları için esas teşkil etmek üzere örneğine EK-20'de yer verilen "Kontürlü Telefon Kayıt Defterine" kaydedilir. Bu satışlardan elde edilecek kar, kantin bilançosu "Kantin Gelirleri" bölümünün "İş Ocakları Karı" hanesine "Jeton Kart Bayiliği" veya " Kontürlü Telefon Geliri" olarak işlenir.

  Mal Satım Esasları

  Madde 28 - Kantinde mal satışı, nakit veya kredi kartı karşılığında yapılabilir. Kantin personeli, kendisi veya başkası hesabına mal alıp satamaz.

  Satış Fiyatının Belirlenmesi

  Madde 29 - Satış fiyatı, kantin heyeti tarafından aşağıdaki esaslar dahilinde belirlenir.

  a) Promosyon gelirleri hariç olmak üzere sağlanacak aylık ortalama kar oranı, %10'u aşamaz. Satılan malın özelliğine göre kar oranı değişebilir.

  b) Satış fiyatı, malın piyasadaki perakende satış fiyatından fazla olamaz.

  c) Satış fiyatı belirlenirken, piyasada bulunabilen bozuk para esas alınır.

  ç) Kar oranının belirlenmesi, malın katma değer vergisi hariç olmak üzere çıplak birim fiyatı üzerinden yapılır. Müteakiben ödenen katma değer vergisi miktarı eklenerek satış fiyatı belirlenir. Satış fiyatının belirlenmesinde, malın muhtemel firesi ile ambalaj ve taşıma giderleri dikkate alınmaz.

  d) Aynı garnizonda bulunan kantinlerin satış fiyatları arasında ayniyet sağlanır.

  e) Satış fiyatları, herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde, kantin ve şubelerinin uygun yerlerine asılır ve her malın üzerine alım ve satım fiyatını gösteren etiket konur.

  Model değişikliği ve benzerlerinin piyasa ucuzlaması gibi çeşitli nedenlerle karlı satış olanağını yitiren mallar, kantin heyetinin imzası ve kışla komutanının onayını taşıyan bir tutanakla tespit edilir. Söz konusu malların maliyetinin % 50'sinden aşağı olmamak kaydıyla indirimli satışına, kışla komutanlığı tarafından yetki verilmesi kaydıyla kantin heyeti karar verebilir; % 50'den fazla indirimli satış yapılabilmesi, asgari kolordu komutanının (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) onayına bağlıdır.

  Yazar Kasa İşlemleri

  Madde 30 - Yazar kasalar, mesai başlangıcında kasiyerlerin huzurunda sıfırlanarak ruloları takılır. Mesai bitiminde, yazar kasa rulosundaki miktar ile kasadaki nakit para miktarı kasa sorumlusu tarafından karşılaştırılır. Eşitlik olmaması halinde, nedenleri araştırılır.

  Günlük Hasılatın Toplanması

  Madde 31 - Günlük hasılat, mesai bitiminden yarım saat önce, para teslim defteri ile imza karşılığında, kasa sorumlusu tarafından teslim alınır. Para teslim defteri, iki nüsha tutulur. Bir tanesi kasa sorumlusunda, diğeri ise parayı teslim eden sorumluda bulunur. Teslim alınan para her iki deftere de yazılır ve defterler karşılıklı olarak imzalanır.

  Tatil günlerinin hasılatı, nöbetçi amirinin görevlendireceği bir nöbetçi subayı tarafından teslim alınır. Teslim alınan hasılat, bir tutanakla ertesi gün nöbeti teslim alan nöbetçi subayına teslim edilir. Tatil günlerinde toplanan kantin hasılatı, tatilin bitiminde kantin heyetine tutanakla teslim edilir. Bu durum, nöbet defterine ve ayrıca para teslim defterlerine işlenip, imza edilir.

  Hasılatın Değerlendirilmesi

  Madde 32 - Satıştan elde edilen hasılat, faiz gelirleri ve kantinin nakdi sermayesi kışlanın bulunduğu yerdeki Ziraat Bankası şubesinde, bulunmadığı takdirde herhangi bir banka şubesinde, kantin heyeti adına açılacak bir hesaba yatırılır. Bankadan para çekme işlemi çifte imza ile yapılır.

  Silahlı Kuvvetler sigarası satışlarından elde edilen karlar, kantin geliri içinde ayrı bir kalemde gösterilir. Bu gelir, her ayın 10'una kadar Mehmetçik Vakfı'nın banka hesabına yatırılır.

  Kantinde Bulundurabilecek Para

  Madde 33 - Kantinde bulundurabilecek günlük para miktarı, kantinin bir ay önceki günlük satış ortalamasının beş katını geçemez.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Gelirler ve Giderler

  Gelirler

  Madde 34 - Askeri kantin gelirleri;

  a) Kantin ve yan kuruluşlarının karları,

  b) Banka faizleri,

  c) İhtiyaç fazlası boş ambalaj malzemesi satışları,

  ç) Tasfiye nedeniyle devreden mal ve para,

  d) Düzenlenecek müsamere ve eğlence gelirleri,

  e) Sermayesi ve geliri fazla olan kantinlerden yapılan sermaye (mal, para) nakli,

  f) Firmalar tarafından yapılan promosyon bağışlarından, oluşur.

  Promosyonlar

  Madde 35 - Promosyon bağışları:

  a) Malzeme olarak yapılmış ise, ilgili ordu mal saymanlığınca fatura bedelleri üzerinden kuruşlu belge kesilerek irada alınır.

  b) Satılacak ürün olarak yapılmış ise, kantin işletme defterine sıfır alış fiyatı üzerinden kaydedilir.Satış fiyatı, emsali malın satış fiyatı ile aynı gösterilerek işlem yapılır.

  c) Nakit olarak yapılmış ise, kantin bilançosunun net kar sütununa promosyon bağışı olarak bir satır açılıp bilançoya dahil edilir. Ayrıca kasa defterine girdisi yapılarak, muhasebe kayıtlarına intikali sağlanır. Nakit promosyon, aynı mali yıl içerisinde bir defada veya parça parça harcanabilir.

  ç) Bu şekilde elde edilecek gelir, öncelikle erbaş ve erlerin eğitim ihtiyaçları ile birliklerin ödeneği olmayan öncelikli ihtiyaçlarının temininde ve kantin sermayesinin enflasyona karşı güçlendirilmesinde kullanılır. Bu gelirlerden üst komutanlıklara pay gönderilmez. Promosyon bağış sözleşmeleri ile yapılan işlemlerin belge ve dayanakları, kantin heyetleri tarafından teftiş evrakına dahil edilmek üzere teftişi alan Milli Savunma Bakanlığı müfettişlerine ibraz edilir.

  Giderler

  Madde 36 - Kantin gelirleri, kışla komutanın emri ile ödeneği olmayan veya ödeneği olup da yeterli olmayan zaruri ve resmi işlere harcanır. Yapılan tüm harcamalar, bir üst komutanlıkça denetlenir.

  (Değişik fıkra: 28/04/2006-26152 S.R.G. Yön./2.mad) Resmî işler, Analitik Bütçe Sistemi Ekonomik Dört Düzeyli Sınıflandırma Malî Satır Kalemleri içinde kalan işlerdir. Resmî işin zarurî olup olmadığını ve ödeneğinin yeterlilik durumunu belirleme yetkisi, kışla komutanına aittir.

  Askeri kantinlerin aylık karlarının azami % 10'u kışla komutanı tarafından, aynı üst birliğe bağlı olan diğer birlik ve kuruluşların ödeneği olmayan veya ödeneği kafi gelmeyen resmi ve zaruri işlerine sarf olunabilir. Bunun için, askeri kantinin hizmet verdiği birliğin bağlı olduğu en az kolordu seviyesindeki komutanın (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) yazılı onayının alınması gereklidir.

  Kışla komutanının iznine bağlı olmadan yapılabilecek harcamalara ilişkin üst sınır, her yılın 1 Ocak tarihinde kantin heyetine ulaşacak şekilde Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanır.

  Kantin gelirlerinin yukarıda belirtilenler dışında diğer resmi ve zaruri işlere sarfına Milli Savunma Bakanı yetkilidir.

  Kantin Gelirlerinin Harcanma Esasları

  Madde 37 - Askeri kantin gelirleri, hizmet verdiği birliğin personeli ile kışla ihtiyaçları için kullanılır. Resmi ve zaruri işlerde, erbaş ve er eğitimi ile ilgili olanlara öncelik verilir. 36'ncı ve 40'ıncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kantin gelirlerinden aidat, yardım ve benzeri nedenlerle, bünyesinde kurulduğu birlik dışındaki kuruluşlara hiçbir ödeme yapılmaz. Kantinin birden fazla birliğe hizmet vermesi halinde, kantin ve şubelerinin gelirlerinin sarfında personel miktarı ve gelir oranları esas alınır.

  Yukarıda belirtilen harcamalardan arta kalan gelirlerden; temsil, ağırlama, tören ve diğer idari giderler için asgari ölçüde harcama yapılabilir. Bu gelirler, tasarruf İlkelerine aykırı lüks ve israf niteliğinde olan tüketim malzemeleri için sarf olunamaz.

  Gider Belgeleri

  Madde 38 - Gider belgelerinin; alınan malzemelerin nerede kullanılacağının açıkça belirtecek şekilde hazırlanması ve kışla komutanı tarafından, "Kantin gelirlerinden ödenmesi uygundur." kaydı ile onaylaması gereklidir. Ayrıca, aylık döküm listeleri de kışla komutanı tarafından onaylanır. Giderin niteliklerine göre belgeler, aşağıdaki gibi düzenlenir:

  a) Bir süre kullanılması mümkün olan kalıcı mallarda, ilgili ordu mal saymanlığından teslimat karşılığı alınan kuruşlu belge faturaya bağlanır.

  b) Sarf edilen mallarda:

  (1) Bakım ve onarım için sarf edilerek yok olan mallara ilişkin faturaların arkasının, kullanıldığı yerler belirtilerek yetkililerce imzalanması ile sarf işlemi tamamlanmış olup, ayrıca bir sarf belgesi düzenlemesine gerek yoktur.

  (2) Alınan sarf malzemelerinin sarfiyatı sonucunda yeni bir mal elde edilmiş ise, "Sarf İmal İstihsal Belgesi" düzenlenir. İta amirinin onayını müteakip, ait olduğu mal saymanlığının kayıtlarına intikal ettirilerek irada alınır.

  c) Taşıma, ambalaj ve kantinle ilgili yazışma giderleri için fatura, tutanak ve benzeri belgeler yeterlidir.

  Fireler

  Madde 39 - Alım ve muhafaza kusuru olmaksızın evsafını kaybederek hiçbir şekilde kullanılmaz hale gelen mallar, fire işlemine tabi tutulur. Hatalı mal alımlarından ve muhafaza kusurlarından doğan kayıplar fire olarak kabul edilmez.

  Fireler, kantin heyeti ile varsa kışla tabibinin veya gıda kontrol subayının imzasını ve kışla komutanının onayını taşıyan bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, gider belgeleri arasında saklanır. Fire tutanağında belirtilen mallar, muhasebe kayıtlarından düşülür.

  Üst Komutanlık Payları

  Madde 40 - Kantinlerin aylık brüt karlarından ödeyecekleri üs komutanlık pay oranları, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen üst komutanlık payları, kantin heyetince aylık olarak yatırılır.

  ALTINCI BÖLÜM : Kantinlerde Muhasebe Esasları

  Muhasebe

  Madde 41 - Askeri kantin hesap yılı, 1 Ocakta başlayıp, 31 Aralıkta son bulur. Kantinler işletme defteri usulü muhasebe sistemine göre işletilir.

  Bilanço usulü (tek düzen) muhasebe sistemini uygulayacak kantinlerin sermaye limiti, Milli Savunma Bakanlığınca her yıl 1 Ocak tarihinde kantin heyetlerine ulaşacak şekilde yayımlanır. Bilanço usulü (tek düzen) muhasebe sistemi uygulayan kantinler, Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde belirtilen belge ve kayıtları tutarlar. İşletme defteri usulü muhasebe sistemine göre işletilen kantinler, bu Yönetmelikte belirtilen belge ve kayıtları tutarlar.

  Kantinde meydana gelecek kasa fazlasının, her ay düzenlenen yan tesisler kar çizelgesinde gösterilerek, aylık bilançoya intikali sağlanır.

  Muhasebe kayıtlarının tutulmasında, kredi kartı slipleri nakit olarak değerlendirilir.

  Belge ve Kayıtlar

  Madde 42 - Askeri kantinde aşağıda yer verilen belge ve kayıtlar tutulur.

  a) Kantin Ambar Defteri : Birden fazla şubesi bulunan veya günlük mal akışı fazla olan kantinlerde kurulacak ambara giren ve çıkan malların kaydında kullanılan ve örneğine EK-1'de yer verilen defterdir. Bu defterde her cins mal için yeteri kadar sayfa açılır.

  Kantine alınan mallar önce ambara girer ve defterin ilgili mala ait "Giren" bölümüne kaydedilir. Kantin reyonları veya şubelerinin talebi üzerine çıkan mallar, defterin ilgili mala ait "Çıkan" bölümüne kaydedilir. Ay sonunda, geçen aydan devreden mallar ile ay içinde giren malların toplamından, ay içersinde ambardan çıkan malların toplamı çıkartılarak, ertesi aya devreden mal miktarı bulunur. Eski malın tamamının çıkışı yapılmadan, yeni fiyatla alınan malın ambardan çıkışı yapılamaz.

  b) Mal Giriş ve Çıkış Belgesi : Ambardan veya piyasadan satış için alınarak kantine veya satış şubelerine verilen malların cins, miktar, alış fiyatı ve tutarıyla, satış fiyatı ve tutarını gösteren ve örneğine EK-2'de yer verilen belgedir. Dört nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası çıkış nüshası olarak ambarda, bir nüshası satış şubelerinde, bir nüshası alış ve satış etiketlerini düzenlemek için mubayaacıda, bir nüshası da alış faturasına eklenerek kantin muhasebesinde saklanır. Çeşitli nedenlerle satış sorumlularından geri alınan mallar için de aynı belge kullanılır.

  c) Kantin İşletme Defteri : Önceki aydan devreden malların alış değerleri toplam tutarıyla (Bu tutarın, ilgili ay sonlarında düzenlenen mal sayım ve tartı çizelgesinde gösterilen malların alış değerleri toplam tutarlarına eşit olması gerekir.) ay içinde satın alınan malların cins, alış fiyatı, satış fiyatı ve kar oranlarının kaydedildiği ve örneğine EK-3'de yer verilen defterdir. Defter, örneğine EK-4'de yer verilen kullanma talimatına göre düzenlenir ve her ay yapılan sayım sonunda örneğine EK-5'de yer verilen örneğe uygun şekilde ay sonu kapaması yapılır.

  ç) Kantin Kasa Defteri: Kantin nakit hareketlerinin tespit ve takibine yarayan ve örneğine EK-6'da yer verilen bir defterdir.

  d) Para Teslim Defteri : Satış sorumluları tarafından mesai günleri her akşam kasa sorumlusuna, tatil günleri nöbetçi subaylarına satışlardan sonra teslim edilecek nakit ve kredi kartı fişlerinin yazıldığı ve örneğine EK-7'de yer verilen defterdir. İki nüsha tutulan bu defterlerden biri kasa sorumlusunda, diğeri ise satış sorumlularında bulunur. Teslim alan ve teslim edenlerin imzalarını taşır. Ay sonlarında defterlerin altı kapatılır. Toplam miktar yazılır ve defterleri kantin heyeti ile hasılatı teslim eden sorumlu imzalar.

  e) Mal Sayım ve Tartı Çizelgesi : Ay sonlarında veya gerektiği zaman, kantinlerdeki mal mevcudu ile değerini saptamak amacıyla üç nüsha olarak düzenlenen ve örneğine EK-8'de yer verilen çizelgedir. Bir nüshası satış şubesinde, bir nüshası kantin muhasebesinde, bir nüshası da ambar sorumlusunda bulunur.

  Sayım çizelgelerinin her sayfası, satış sorumlusu dahil olmak üzere sayım yapanlar tarafından parafe edilir ve son sayfası, bu kişilerce açık kimlikleri yazılarak imza edilir.

  f) Bilanço : Kantinin ay sonunda veya belli zamanlarda sayılmak, tartılmak veya ölçülmek suretiyle tespit edilen mevcutları ile alacak ve borçlarının tasnifli bir şekilde ve değerleri itibarıyla gösterildiği ve örneğine EK-9'da yer verilen belgedir.

  g) Gelir Tablosu : İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını kapsar.

  Dayanak ve Kontrol Belgeleri

  Madde 43 - Kantin muhasebe kayıtlarında iç denetimi sağlamak amacıyla, aşağıda belirtilen dayanak ve kontrol belgeleri tutulur.

  a) Alım Belgeleri : Mal alım faturaları ile örneğine EK-12'de yer verilen fatura yerine düzenlenen tutanaklardan ibarettir. Bu belgeler, kantin işletme defterindeki sıralarına göre numaralandırılarak dosya içinde saklanır.

  b) Gider Belgeleri : Kantin gelirlerinden yapılan harcamalara ilişkin fatura, yazar kasa fişi ve tutanaklardan ibarettir. Yazar kasa fişleri dosya kağıdına yapıştırılarak tutanak haline getirilir ve arkası kantin heyeti tarafından imzalanıp komutanın onayına sunulur. Bu faturalar, yazar kasa fişleri ve tutanaklar tarih sırasına göre numaralanarak dosyalanır.

  c) Aylık Gider Listesi : Bir aylık gider belgelerinin dökümüdür. Altı, kantin heyeti tarafından imzalanır ve kışla komutanınca onaylanarak ait olduğu ay bilançosuna bağlanır.

  ç) Fiyat Tespit Tutanağı : Piyasa incelemesi sonucunu tespit etmek maksadı ile hazırlanan tutanaklardır. Bu tutanaklar alımı yapanlar tarafından imza edilir ve alım faturasına bağlanır.

  d) Fire Tutanağı : Satılmak üzere alınan mallarda ortaya çıkan fireyi tespit etmek amacıyla, aynı gün düzenlenen ve örneğine EK-10'da yer verilen belgedir. Gider belgeleri arasında muhafaza edilir.

  e) Devir ve Teslim Belgesi : Kantin heyeti değişikliğinde kantin sermayesi, belgeleri ve demirbaşlarının devir ve teslimi esnasında kullanılan ve örneğine EK-11'de yer verilen belgedir. Sayım sırasında satışa sunulan mallar ve demirbaş olarak kullanılan mallar için ayrı ayrı sayım tartı çizelgesi düzenlenir. Satışa tabi olan malların devri, alış fiyatları üzerinden yapılır.

  f) Avans Kredi Fişi : Bir mal alımı veya bir hizmetin ifası için komutanlıkça kantinden verilmesi emredilen paranın kantin kasasından çıkması esnasında ve kantin mubayaa sorumlusunca kantinde satılacak malların alımında tanzim edilen ve örneğine EK-13'de yer verilen fiştir. Üç suret düzenlenir. Nakit çıkışına ilişkin olduğunda, bir sureti avans mutemedinde, bir sureti muhasebede, bir sureti de kasa sorumlusunda bulunur. Muhasip ve kantin başkanının imzasını müteakip komutanlıkça onaylanır. Bilahare avansı kullanacak şahıs imza karşılığı avansı kantin kasa sorumlusundan alır. Mal satımına ilişkin olduğunda sadece kantin başkanınca onaylanır. Bir sureti mubayaacıda, bir sureti muhasebede, bir sureti de kasa sorumlusunda bulunur.

  g) Avans Mahsup Fişi : Birlik avans mutemetleri ve kantin mubayaa sorumlularınca kantinden alınan avansın kapatılmasında kullanılan ve örneğine EK-14'de yer verilen bir fiştir. Üç suret düzenlenir bir sureti avans mutemedi veya mubayaa sorumlusunda, bir sureti muhasebede, bir sureti de kasa sorumlusunda bulunur. Birlik avans mutemedince kullanılan avansın mahsup fişi kantin heyetince kontrolü ve imzasını müteakip komutanlıkça onaylanır ve işleme konur. Kantin mubayaa sorumlusunun kullandığı avansın mahsubunda kontrol sonunda sadece kantin başkanı onaylar. Her iki avansın mahsup edilmesinde artan para varsa mahsup fişinde yazılır ve kasa sorumlusuna iade edilir, avans mutemedi ve kasa sorumlusunca imzalanır.

  ğ) Kasa Girdi Fişi : Kasaya giren her türlü nakit için düzenlenen ve örneğine EK-15'de yer verilen bir fiştir. Para teslim defterleri ile kasa sorumlusuna teslim edilen nakitler bir kasa girdi fişine işlenir ve kasa defterine girişler bu fiş ile yapılır.

  h) Kasa Çıktı Fişi : Avans mutemetlerine verilen avanslar ile kantinde satılmak üzere alınan malların bedellerinin ve masraf faturalarının ödenmesi için kasadan çıkan nakitleri belirten ve örneğine EK-16'da yer verilen belgedir.

  ı) İstizan: (Değişik bend: 28/04/2006-26152 S.R.G. Yön./3.mad) Yapılacak bir iş veya alınacak bir mal veya hizmet için ödenecek paranın Analitik Bütçe Sistemi Ekonomik Dört Düzeyli Sınıflandırma Mali Satır Kalemleri içinde yer alan resmî işler kapsamında bulunduğu ve ödeneği olmadığına dair kullanılan ve örneğine EK-17'de yer verilen belgedir. Parayı kullanacak birlik komutanlığınca hazırlanır. Kışla komutanının onaylamasından sonra avans verilmesini sağlayan belgedir.

  i) Kredili Mal Takip Defteri : Kantin idare heyetince kantinde satılmak üzere kredili olarak alınan mallar için ilgili firmalara yapılacak ödemelerin kayıt edildiği ve örneğine EK-18'de yer verilen defterdir. Kredili mal alınan her firma için bir sayfa açılır. Buraya alınan mallar faturaları ve kasa çıktı fişleri ile yapılan ödemeler yazılır. Ödemelerden sonra kalan borçlar defterde toplanarak belirlenir. Sene sonunda kredili mal alımlarından dolayı firmalara olan borçlar sıfırlanır. Yeni heyete borç devredilmez.

  j) Mahkeme Yolu ile Alacakların Takibi Defteri : Kantinlerin mahkeme yolu ile alacaklarının takibinde kullanılan ve örneğine EK-19'da yer verilen defterdir.

  k) Kontürlü Telefon Kayıt Defteri : Kontürlü telefon görüşmelerinin, muhasebe kayıtlarına esas olmak üzere kayıt edildiği ve örneğine EK-20'de yer verilen defterdir.

  Diğer Belgeler

  Madde 44 - Askeri kantinlerde, bu Yönetmelikte yer verilmeyen ve kışla komutanlığı tarafından gerekli görülen yardımcı kayıt ve belgelerin kullanılması da mümkündür.

  Belgelerde Yapılacak İşlemler

  Madde 45 - Kantin ambar defteri, kantin işletme defteri, para teslim defteri ve kantin kasa defterinin sayfaları, mali yıl başında numaralandırılarak kantin heyeti tarafından mühürlenir. Bilahare, ait olduğu yıl ve yaprak sayısı yazılarak, kışla komutanı tarafından onaylanır. Kantinle ilgili defter ve belgeler, teftişe tabi evrak olduklarından kantin heyetince muhafaza edilir ve teftişin bitimini müteakip teftiş sandığına konularak Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğüne gönderilir.

  Kayıtların Bilgisayar Yardımı ile Tutulması

  Madde 46 - Kantin muhasebe kayıt ve belgelerinin bilgisayar destekli olarak tutulması mümkündür. Bu takdirde, günlük alınan bilgisayar çıktıları Yönetmelik esaslarına göre yetkililerce imzalamalarını müteakip, ait oldukları bölümlerde teftişte ibraz edilmek üzere saklanır.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Denetleme ve Son Hükümler

  Denetleme

  Madde 47 - Askeri kantinler;

  a) İdari denetleme,

  b) Özel denetleme,

  c) Durum denetlemesi,

  ç) Hesap denetlemesi,

  olmak üzere dört çeşit denetlemeye tabi tutulur.

  İdari Denetleme

  Madde 48 - İdari denetleme; kışla komutanı, üst komutanlıklar veya görevlendirecekleri heyet tarafından yılda en az iki defa yapılır. Söz konusu heyette, bir maliyeci personelin bulunması sağlanır. Bu denetlemede;

  a) Kantinlerin tertip, tanzim, temizlik durumları,

  b) Satılan malların uygunluğu ve kar nispetleri,

  c) Hesapların günü gününe tutulup tutulmadığı,

  ç) Kantin sermayesi ile kantin borçları ve giderleri arasındaki münasebetler,

  d) Lüzum görülecek diğer hususlar,

  incelenir ve inceleme sonuçları bir raporla tespit edilir.

  Rapor gereğinin yerine getirilmesi, kışla komutanlığınca sağlanır. Bu raporun bir nüshası, levazım teftiş kurullarına ibraz edilmek üzere kantin heyeti dosyasında saklanır.

  Özel Denetleme

  Madde 49 - Özel denetleme, garnizon komutanınca veya daha üst komutanlıklarca öğrenilmesi gerekli herhangi bir konunun aydınlanması için başvurulacak bir denetleme yoludur. Bu denetleme, idari denetleme konularında olabileceği gibi, bunun dışında belirli bir veya bir kaç konuyu da kapsayabilir.

  Durum Denetlemesi

  Madde 50 - Durum denetlemesi, askeri kantinin herhangi bir tarihteki durumunun, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla, Milli Savunma Bakanlığı özel müfettişleri tarafından kendi talimatlarına ve programlarına göre yapılır.

  Hesap Denetlemesi

  Madde 51 - Hesap denetlemesi, askeri kantinin bir hesap yılı içerisindeki faaliyetlerinin ve bütün gelir gider belgelerinin incelenerek kesin sonuca varılması amacı ile Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığına bağlı levazım teftiş kurulları veya hesap müfettişleri tarafından Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Yönetmeliğine göre yapılır.

  Denetim Yapanların Sorumluluğu

  Madde 52 - Müfettiş ve denetleyiciler, görevlerini tam ve zamanında yapmak, denetleme sonuçlarını ilgili makama bildirmekle yükümlüdürler.

  Yürürlükten Kaldırılan Hüküm

  Madde 53 - 23 Kasım 1967 tarihli ve 12758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Askeri Kantin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - 1 Ocak 2002 tarihinde devreden sermayeleri yüz milyar ve daha fazla olan kantinler, bilanço usulü (tek düzen) muhasebe sistemine göre işletilirler.

  Yürürlük

  Madde 54 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 55 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100