Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAŞBAKANLIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV ATAMA YETİŞTİRİLME GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  BAŞBAKANLIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV ATAMA YETİŞTİRİLME GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Giriş ve Başbakanlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik *1* *2*

  Başbakanlıktan

  Resmi Gazete Tarihi: 13/06/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24784

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Başbakanlık Uzman Yardımcılığı ve Başbakanlık Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, Başbakanlık Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

  Hukuki dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 33 ve 34 üncü maddeleri ile 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Kurum : Başbakanlık Merkez Teşkilatını,

  Müsteşar : Başbakanlık Müsteşarını,

  Genel Müdürlük : Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünü,

  Uzman Yardımcısı : Başbakanlık Uzman Yardımcısını,

  Uzman : Başbakanlık Uzmanını,

  Giriş Sınavı : Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını,

  Sözlü Sınavı Komisyonu: Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı Komisyonunu,

  Tez : Başbakanlık Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları Uzmanlık tezlerini,

  Yeterlik Sınavı : Başbakanlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavını, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığına Giriş

  Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

  Madde 4 - Kurumda görevlendirilecek Uzman Yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Başbakanlıkça uygun görülecek tarihlerde ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılacak Giriş Sınavıyla alınırlar.

  Giriş Sınavı duyurusu

  Madde 5 - Giriş Sınavının başvuru şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, sınava kaç kişinin çağrılacağı, Uzman Yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı, başvuruda istenen belgeler ile gerekli görülen diğer koşullar, üniversitelerin mezuniyet dönemleri dikkate alınarak, sınav tarihinden en az bir ay önce, Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı günlük gazetelerden en az birinde, Resmi Gazetede ve www.basbakanlık.gov.tr adresinde ilan edilir.

  Başvuru şartları

  Madde 6 - Giriş Sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir.

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

  (Ek fıkra: 11/10/2004 - 25610 S.R.G. Yön/3.mad) Kurum, ilk fıkrada belirtilen mezuniyet koşulunun yerine getirilmesi kaydıyla, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre kontenjan belirleyebilir.

  c) Sınavın yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak,

  d) Bu sınava bir defadan fazla katılmamış olmak,

  e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

  f) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

  g) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, başvuru ilanında belirtilen asgari puanı almış olmak,

  h) Kurumca ilan edilen diğer şartları taşımak.

  Başvuruda istenen belgeler

  Madde 7 - Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylardan; İş Talep Formu, 2 adet vesikalık fotoğraf, Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenir. Adaylar, Sözlü Sınavından önce Kuruma aşağıdaki belgeleri de vermek zorundadırlar.

  a) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

  b) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgah adreslerinin de belirtildiği öz geçmişi,

  c) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

  d) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı.

  (Değişik fıkra :06/04/2007- 26485 S.R.G Yön/1.md.) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, atama yapılmadan önce, sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığına ilişkin yazılı beyan istenir.

  İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  Başvuru şekli ve yeri

  Madde 8 - Giriş Sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

  Sınav ön hazırlık çalışmaları

  Madde 9 - Genel Müdürlük, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek, ilgililerde aranan şartların varlığını ya da yokluğunu tespit eder ve sınava gireceklerin listesini düzenler.

  Sınav Giriş Belgesi ve sınavın yapılacağı yer

  Madde 10 - (Değişik fıkra : 09/06/2007 - 26547 S.R.G Yön\1.mad) Giriş Sınavı koşullarını taşıyan adaylara sınav yeri ve sınav tarihinin belirtildiği Sınav Giriş Belgesi verilir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

  Giriş Sınavı Ankara'da yapılır.

  Giriş Sınavına çağrı

  Madde 11 - Giriş Sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı yapılabilir. Giriş Sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) çağrılır.

  Giriş Sınavı Konuları

  Madde 12 - (Değişik fıkra: 11/10/2004 - 25610 S.R.G. Yön/4.mad) Yazılı Sınav yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen konulardan Kurum veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.

  A) HUKUK GRUBU

  a) Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası

  b) Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku)

  c) İdare Hukuku

  d) İdari Yargı

  e) Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)

  B) İKTİSAT GRUBU

  a) Mikro İktisat

  b) Makro İktisat

  c) Uluslararası İktisat

  d) Türkiye Ekonomisi

  C) MALİYE GRUBU

  a) Kamu Maliyesi

  b) Maliye Politikası

  c) Bütçe

  D) KAMU YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER GRUBU

  a) Siyaset Bilimi

  b) Siyasi Tarih

  c) Türk Dış Politikası

  E) (Ek bend: 11/10/2004 - 25610 S.R.G. Yön/4.mad)

  İŞLETME GRUBU

  a) İşletme Temel Kavramlar

  b) İşletme Yönetimi

  c) Üretim-Pazarlama-Finans Yönetimi

  Sözlü Sınavına çağrı

  Madde 13 - Yazılı Sınav yapıldığı takdirde, bu Sınavdan en az 70 puan alan adaylara, sınav sonuçlarının ilanından itibaren onbeş gün içerisinde yapılacak Sözlü Sınavının yeri ve tarihi yazılı olarak bildirilir. Sadece Sözlü Sınav yapılması halinde, belirlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türüne göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) Sözlü Sınava çağrılır.

  Sözlü Sınav Komisyonunun kurulması

  Madde 14 - Sözlü Sınavı Komisyonu, Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler, Başbakan Başmüşavirleri, Başbakan Müşavirleri, Başbakanlık Müşavirleri, Genel Müdür Yardımcıları, Ana Hizmet Birim Başkanları, Daire Başkanları ve Başbakanlık Uzmanları arasından seçilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül eder. Gerek görüldüğünde en çok iki üye yüksek öğrenim kurumları öğretim elemanları arasından seçilir. Ayrıca, Kurum içinden iki yedek üye tespit edilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona katılırlar.

  Sözlü Sınavı

  Madde 15 - Sözlü Sınavında, adayların Yazılı Sınav konuları ile birlikte Başbakanlık hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması Sözlü Sınavı sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü Sınavında başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir. (Ek cümle: 11/10/2004 - 25610 S.R.G. Yön/6.mad) Sözlü sınavında adayların; sınav konuları ve mezun olduğu bölüm ile birlikte Başbakanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Başbakanlık Uzmanlığına uygunluğu değerlendirilir.

  Sözlü Sınavı Komisyonu; Yazılı Sınav yapıldığı takdirde Yazılı ve Sözlü Sınavı sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasını, yazılı sınav yapılmadığı takdirde Sözlü Sınavı sonucunu esas alarak kazananların listesini belirler. (Değişik cümle: 11/10/2004 - 25610 S.R.G. Yön/6.mad) Giriş Sınavını kazananların listesi sözlü sınavını takip eden yedi gün içerisinde, alınacak uzman yardımcısı sayısını aşmamak kaydıyla, Kurumda ve web sitesinde ilân edilir, gerek görüldüğünde, alınacak uzman yardımcısı sayısının 1/5'inden fazla olmamak kaydıyla yedek liste de belirlenebilir.

  (Ek fıkra: 11/10/2004 - 25610 S.R.G. Yön/6.mad) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Asil listedeki adaylardan atama olmadığı takdirde, atama yapılmayan kadrolara, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilecektir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

  Uzman Yardımcılığına atanma

  Madde 16 - Giriş Sınavını kazananlar Uzman Yardımcısı olarak atanırlar. Uzman Yardımcılığı döneminde askerlik tecil işlemleri Kurum tarafından yapılır.

  Uzman Yardımcılarının yetiştirilme ilkeleri

  Madde 17 - Uzman Yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece Başbakanlık Uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla birer yıllık Birinci, İkinci ve Üçüncü Dönem Çalışmalarından geçirilirler. Bu çalışma dönemleri içerisinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanları hakkında ilgili kurum ve kuruluşların konusunda uzman personeli tarafından Uzman Yardımcılarına eğitim veya seminerler verilmesi sağlanır.

  (Ek fıkra: 11/10/2004 - 25610 S.R.G. Yön/7.mad) Uzman ve Uzman Yardımcılarının, ihtiyaç duyulan tüm konularda kamu kurumları, üniversiteler, diğer resmi ve özel eğitim-danışmanlık kuruluşlarından belli programlar dahilinde eğitim alması ve uygulamalarda bulunması sağlanır.

  Birinci Dönem Çalışmaları

  Madde 18 - Birinci Dönem Çalışmalarının ilk altı ayında, Uzman Yardımcıları, Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak programa göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesinde belirtilen temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimin yanı sıra;

  a) Başbakanlığın görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı,

  b) Personel Rejimi ve Devlet Memurları Kanunu,

  c) Güncel ekonomik, mali ve sosyal konular,

  d) Türk Anayasa Sistemi,

  e) İdare Hukuku ve İdari Yargı,

  f) (Değişik bend : 09/06/2007 - 26547 S.R.G Yön\2.mad) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

  g) Bütçe Kanunu ve Bütçe Çeşitleri,

  h) Kamu İhale Kanunu,

  i) Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlar,

  j) Bilgisayar kullanımı ve bilgi erişim becerileri (internet vb.),

  k) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi edinilmesi,

  l) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri,

  konularında eğitim programları hazırlanır. Atama tarihinden itibaren iki ay içerisinde eğitime başlanır.

  (Değişik fıkra: 15/02/2005-25728 S.R.G. Yön/1.mad) Birinci Dönem Çalışmalarının ikinci altı ayı içinde, Uzman Yardımcıları, Genel Müdürlük tarafından gerektiğinde birim amirlerinin görüşleri alınarak hazırlanacak bir program çerçevesinde, görev yaptıkları birimler dışında uygun görülen üç ana hizmet biriminde en az iki aylık rotasyona tabi tutulurlar.

  İkinci Dönem Çalışmaları

  Madde 19 - İkinci Dönem Çalışmalarının ilk altı ayında, Uzman Yardımcılarının, yabancı dillerinin geliştirilmesi amacıyla Genel Müdürlük tarafından bir program dahilinde yurtiçinde veya yurtdışında yabancı dil eğitimi almaları sağlanır.

  İkinci Dönem Çalışmalarının ikinci altı ayında, Uzman Yardımcılarının inceleme ve araştırmalarda görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılımlarının sağlanması yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerinin ve temsil tecrübelerinin artırılması sağlanır.

  Üçüncü Dönem Çalışmaları

  Madde 20 - Üçüncü Dönem Çalışmaları, Uzman Yardımcısının tez hazırlama, inceleme ve araştırma faaliyetlerini kapsar.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uzmanlık Tezi

  Tez konusunun belirlenmesi

  Madde 21 - (Değişik madde : 11/06/2006 - 26195 S.R.G Yön/1.mad)

  Uzman Yardımcıları adaylıkta geçen süre dahil iki yılı tamamlayınca Genel Müdürlüğün bu konudaki çağrısı üzerine üç tez konusunu tercih sırasına göre belirleyerek birim amirine bildirirler. Birim amirleri bu üç tez konusunu, Genel Müdürlüğe bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirirler. Tez konuları Genel Müdürlük tarafından Danışma Komisyonu onayına sunulur. Danışma Komisyonu Müsteşarın belirleyeceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü, Personel ve Prensipler Genel Müdürü ile yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi olarak çalışan veya bu unvanları haiz kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bir kişi olmak üzere toplam dört üyeden oluşur."

  Üç tez konusundan bir tanesi Danışma Komisyonu tarafından Uzman Yardımcısının hazırlayacağı tezin konusu olarak belirlenir. Uygun bulunan tez konuları Uzman Yardımcılarına Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

  Tez konularının kesinleştiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Komisyon tarafından, Uzman Yardımcılarına birer Tez Danışmanı belirlenir. Tez Danışmanlarının bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen unvanlarda olmaları ve 6 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen nitelikleri taşımaları şarttır. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde, tez konusu ile ilgili ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden de, kurumlarının muvafakati ile Tez Danışmanı belirlenebilir. Uzman Yardımcıları tezlerini tez danışmanları rehberliğinde hazırlarlar.

  Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman Yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

  Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar

  Madde 22 - (Değişik madde : 11/06/2006 - 26195 S.R.G Yön/2.mad)

  Uzman Yardımcıları, Tez Danışmanlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 2 ay içerisinde bir tez önerisi hazırlarlar. Birim amirleri tez önerilerini, Tez Danışmanının görüşü ile birlikte bir hafta içerisinde Genel Müdürlüğe gönderirler. Genel Müdürlük tarafından tez önerileri, Tez Danışmanının görüşü ile birlikte Danışma Komisyonu onayına sunulur. Uygun bulunması halinde bu durum Uzman Yardımcılarına tebliğ edilir. Tez önerisinde, tez konusu olan çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, varsayımları, bilgi toplama araçları, muhtemel kaynakçası, çalışma planı ve varsa ekleri hakkında bilgiler verilir.

  Tez Danışmanları, tezlerin teslim edildiği tarihe kadar, rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini ve Uzman Yardımcılarının çalışmasını bir rapor halinde Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük tarafından bu raporlar Tez Değerlendirme Komisyonuna gönderilir.

  Uzman Yardımcıları tez önerisi ve tezlerini, Başbakanlık Uzmanlık Tezi Yazımına İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlarlar.

  Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi

  Madde 23 - Uzman Yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladığı tezini ilgili birim amirinin aracılığıyla, Genel Müdürlüğe teslim etmek zorundadır. Bu sürenin son üç ayı içerisinde Uzman Yardımcılarına başka görev verilmemesi esastır. Zorunlu haller sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyen Uzman Yardımcısına, talebi üzerine, Genel Müdürlüğün onayı ile zorunlu halin gerektirdiği kadar ek süre verilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığı Atanma

  Yeterlik Sınavı

  Madde 24 - Yeterlik Sınavı, sırasıyla "Tez Değerlendirme", " Tez Savunması ve Mülakat " ve "Yabancı Dil" olmak üzere üç aşamadan ibarettir. Uzman Yardımcısı hazırladığı tezi süresi içerisinde teslim etmek şartı ile Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanır.

  Tez değerlendirme

  Madde 25 - (Değişik madde : 09/06/2007 - 26547 S.R.G Yön\5.mad)

  Teslim edilen tezler ve Tez Danışmanlarının raporları, Genel Müdürlük tarafından bir hafta içerisinde 14 üncü maddedeki esaslara göre oluşturulacak Tez Değerlendirme Komisyonuna gönderilir. Komisyon, tezleri Tez Danışmanlarının raporlarını da dikkate alarak aşağıdaki esaslara göre değerlendirir ve tezlerin yeterlik veya yetersizlik nedenlerinin yer aldığı değerlendirmesini Müsteşarın onayına sunar. Sonuçlar üç gün içerisinde ilân edilir.

  a) Kurul üyelerinin (Başkan dâhil) oyları eşittir.

  b) Oylar yeterli veya yetersiz şeklinde kullanılır.

  c) Yeterliğin tespitinde oy çokluğu esastır.

  Tez Düzeltme

  Madde 26 - Tezi yeterli bulunmayan Uzman Yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman Yardımcısı ikinci hakkını, yetersiz olma gerekçesinin yer aldığı raporu dikkate alarak, sonuçların ilanından itibaren üç ay içerisinde, daha önceden hazırlanmış olduğu tezi düzelterek kullanır. Düzeltilen tez 25 inci maddede belirtilen usule tabidir.

  Tez Savunması ve Mülakat

  Madde 27 - (Değişik madde : 09/06/2007 - 26547 S.R.G Yön\6.mad)

  Tezi yeterli görülen Uzman Yardımcısı, sonucun ilânından itibaren iki ay içerisinde Tez savunması ve Mülakat aşamasına alınır. Tez Savunması ve Mülakat aşamasında Tez Değerlendirme Komisyonu, Uzman Yardımcısının hazırlamış olduğu tezin sözlü savunmasını ve Başbakanlığın görev alanı ile ilgili konulardaki bilgisini değerlendirir.

  Değerlendirme, Tez Değerlendirme Komisyonu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Tez Savunması ve Mülakat aşamasında başarılı olmak için en az yetmiş puan alınması şarttır. Sınav sonucu bir hafta içerisinde açıklanır. Tez Savunması ve Mülakat aşamasında başarılı olamayan Uzman Yardımcısına bir aydan az olmamak üzere iki ay içerisinde ikinci bir hak tanınır. Geçerli bir mazereti olmaksızın Tez Savunması ve Mülakata girmeyen Uzman Yardımcısı, bu aşamada başarısız olmuş sayılır.

  Yabancı Dil

  Madde 28 - (Değişik madde : 09/06/2007 - 26547 S.R.G Yön\7.mad)

  Tez Savunması ve Mülakat aşamasında başarılı olan Uzman Yardımcısı, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az yetmiş puan veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan aldığına dair geçerlilik süresi dolmamış belgeyi Tez Savunması ve Mülakat sonucunun ilânından itibaren en geç altı ay içerisinde ibraz etmesi şartıyla Yabancı Dil aşamasında başarılı olmuş sayılır.

  Uzmanlığa atanma

  Madde 29 - Uzman olarak atanabilmek için;

  a) Uzman Yardımcısı olarak üç yıl çalışmış olmak (Süresi üç ayı geçmeyen ücretsiz izinler dahil),

  b) Uzman Yardımcısı olarak çalışılan dönemde olumlu sicil almış olmak,

  c) Yeterlik Sınavında başarılı olmak, gerekir.

  Bu şartları yerine getiren Uzman Yardımcısı, 28 inci maddede belirtilen belgeyi ibraz ettiği tarih itibarıyla, durumuna uygun Başbakanlık Uzmanı kadrosuna atanır.

  Başarısızlık hali

  Madde 30 -a) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde tez konusunu bildirmeyen,

  b) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde tezini teslim etmeyen,

  c) "Tez Değerlendirme" aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamayan,

  d) " Tez Savunması ve Mülakat " aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamayan,

  e) 28 inci maddede belirtilen belgeyi süresi içerisinde ibraz edemeyen,

  Uzman Yardımcısı Yeterlik Sınavında başarısız olmuş sayılır.

  Başka kadroya nakil

  Madde 31 - Yeterlik Sınavında başarılı olamayan Uzman Yardımcısı, Uzman kadrosuna atanamaz ve Başbakanlıkta veya diğer kurumlarda durumuna uygun başka bir kadroya nakledilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Görev, Yetki, Hak ve Sorumluluk

  Görev ve yetkiler

  Madde 32 - Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları,

  a) Devlet teşkilatının düzenli ve müessir bir şekilde işlemesini temin edecek prensiplerin geliştirilmesi, ekonomik, mali, sosyal ve kültürel alanlarda politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmakla,

  b) Başbakanlığın görev alanına giren konularda her türlü araştırma ve incelemede bulunmakla,

  c) Başbakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamakla,

  d) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Müsteşar tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmakla, görevli ve yetkilidirler.

  Sorumluluk

  Madde 33 - Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları, verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesinden dolayı, ilgili birim amirlerine karşı sorumludurlar.

  Yurtdışında eğitim

  Madde 34 - Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları, Genel Müdürlük tarafından tespit edilecek programlar çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak veya yurtdışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartı ile akademik çalışma yapmak üzere yurtdışına gönderirler.

  Uzmanlığa yeniden atanma

  Madde 35 - Uzman sıfatını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılanlar müracaatlar halinde Uzman kadrosuna yeniden atanırlar.

  ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 36 - 06/02/1986 tarihli ve 19011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Başbakanlık Uzman Yardımcılığı ve Başbakanlık Uzmanlığı İmtihanları ile İmtihan Kurullarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik" ile tüm ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Maddeler

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanlar için, 06/02/1986 tarihli ve 19011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Başbakanlık Uzman Yardımcılığı ve Başbakanlık Uzmanlığı İmtihanları ile İmtihan Kurullarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

  Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanların askerlik tecil işlemleri Kurum tarafından yapılır.

  Yürürlük

  Madde 37 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 38 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100