Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAŞBAKANLIK KONUT MÜSTEŞARLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

  BAŞBAKANLIK KONUT MÜSTEŞARLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

 

  Resmi Gazete Tarihi: 26/06/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24797

  Devlet Bakanlığından:

  BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Başbakanlık Konut Müsteşarlığı Teftiş Kurulunun teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Bürosunun görev, yetki ve

  sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve

  usullerini kapsar.

  Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik 07/07/2001 tarihli ve 24455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4698 sayılı Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna istinaden

  düzenlenmiştir.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakan: Başbakanlık Konut Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanı,

  Müsteşarlık: Başbakanlık Konut Müsteşarlığı’nı,

  Müsteşar: Başbakanlık Konut Müsteşarı’nı,

  Bağlı ve ilgili Kuruluşlar: Başbakanlık Konut Müsteşarlığı’nın bağlı ve ilgili kuruluşlarını,

  İştirak : Başbakanlık Konut Müsteşarlığı Bağlı ve ilgili Kuruluşlarının İştiraklerini,

  Teftiş Kurulu : Başbakanlık Konut Müsteşarlığı Teftiş Kurulu’nu,

  Başkanlık: Başbakanlık Konut Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nı,

  Başkan: Başbakanlık Konut Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı'nı,

  Refakat Müfettişi: Başbakanlık Konut Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı'na yardımcı olmak üzere görevlendirilen Müfettişi,

  Müfettiş: Başbakanlık Konut Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yardımcısını,

  Müfettiş Yardımcısı: Resen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz T.C. Başbakanlık Konut Müsteşarlığı Müfettiş Yardımcısını,

  Büro: Başbakanlık Konut Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosunu,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Teşkilat

  Teşkilat ve Bağlılık

  Madde 4 - Teftiş Kurulu bir Başkanla yeteri kadar Müfettiş ve Müfettiş yardımcısından oluşur. Kurul doğrudan Müsteşara bağlıdır. Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş ve Müfettiş yardımcıları görevlerini Müsteşar

  adına yaparlar.

  Kurulun yazışma, arşiv vb. işleri Başkanlığa bağlı Büro tarafından yürütülür.

  Görev Merkezi

  Madde 5 - Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde, Başkanlığın önerisi, Müsteşarın uygun görüşü ve Bakanın onayıyla devamlı denetim ve teftişi sağlamak amacıyla büyük illerde

  yardımcı görev merkezleri kurulabilir. Bu merkezlerde görevlendirilecek müfettişin rızası alınır.

  İKİNCİ KISIM : Teftiş Kurulunun Çalışmaları

  BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu

  Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri

  Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Müsteşarlık Merkez Teşkilatı, Müsteşarlığın bağlı ve ilgili kuruluşları ile iştiraklerinde her türlü faaliyet ve işlemleriyle, personele ait hususları ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlere uygunluğu

  yönünden teftiş etmek, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

  b) Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, plan, program ve mevzuata uygun çalışmasını temin etmek amacıyla görevleri ile ilgili gerekli teklifleri hazırlayıp sunmak,

  c) Müsteşarlık Merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlar ve iştiraklerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi konusunda genel prensipleri tespit etmek, personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini

  geliştirmek ve değişen mevzuatı takip ederek teftiş izahnamesinde yeni düzenlemeler yapmak,

  d) Müsteşarlık Makamınca verilen teftiş hizmetleriyle ilgili diğer görevleri yapmak,

  e) Müsteşarlık Merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlar ve iştiraklerinde uygulamaların Müsteşarlık Makamının belirlediği ilkeler doğrultusunda daha iyi yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli rehberlik ve eğitim

  faaliyetlerinde bulunmak,

  f) Uygun görülecek konular için yurt içinde ve yurt dışında araştırmalarda bulunmak, konferans ve seminerlere katılmak ve düzenlemek.

  İKİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Teftiş Kurulu Başkanının Atanması

  Madde 7 - Teftiş Kurulu Başkanlığına, 3 yıllık müfettiş yardımcılığı sonrasında Müfettişlik yeterlik sınavını kazanmış, yardımcılık dahil en az 10 yıl süreyle Müfettişlik görevinde bulunmuş olan ve Konut

  Müsteşarlığı’nda 5 yıl görev yapmış Konut Müsteşarlığı Müfettişleri arasından veya Konut Müsteşarlığı Müfettişi iken idari görevlere atanmış ve en az 10 yıl Müfettişlik görevinde bulunmuş ve yukarıdaki şartları

  taşıyan eski müfettişler arasından, Müsteşarın teklifi ve Bakanın onayıyla atama yapılır.

  Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 8 - Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, Bakan ve Müsteşarın dışında hiçbir makam ve merciden emir almaz. Bakanlık ya da Müsteşarlık Makamının emir ve onayı üzerine doğrudan

  doğruya Bakan ya da Müsteşar adına aşağıdaki görevleri yapar.

  a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek,

  b) Teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettiş ve Müfettiş yardımcılarının çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

  c) İnceleme ve araştırma konularında Müfettişlere doğrudan görev vermek,

  d) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Müsteşarın onayından sonra uygulanmasını sağlamak,

  e) Bakan ya da Müsteşarlık Makamından alınan emir ve talimatları Müfettişlere bildirmek, emirlerin uygulamalarını denetlemek,

  f) Müfettiş ve Müfettiş yardımcılarından gelen raporları incelemek, varsa eksikliklerini tamamlatmak üzere gereğini yapmak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirler ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını

  takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak,

  g) Müfettiş ve Müfettiş yardımcıları ile büro personelinin sicillerini düzenlemek, atama ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,

  h) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık müfettiş yardımcılığı döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

  ı) Teftiş Kurulunun yazışmalarını zamanında ve düzenli bir şekilde yürütmek, harcamalara ilişkin belgelerin zamanında gönderilmesini sağlamak, kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak yıl

  sonunda Müsteşara sunmak,

  j) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden inceleme ve soruşturma gerektiren konuları Müsteşarlık Makamına iletmek, alınacak emir ve talimat doğrultusunda gereğini yapmak,

  k) Müfettiş ve Müfettiş yardımcılarının mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek ve düzenlemek, gerekirse başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

  l) Bir konuya ait mevzuatın Müfettiş ve Müfettiş yardımcıları arasında değişik biçimlerde anlaşıldığı veya yorumlandığı hallerde, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,

  m) Gerektiğinde Teftiş Kurulu uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak,

  n) Raporlar üzerine ilgili birimlerce alınan önlemleri ve yapılan işlemleri takip etmek, alınan önlem veya yapılan işlemlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere veya işin gereğine uygun mütalaa edilmemesi halinde,

  durumu gerekçesiyle birlikte Müsteşarlığa intikal ettirmek, alınacak önlem veya işlemlerle ilgili önerilerde bulunmak; bu çalışmalar sırasında ilgili birimlerle Başkanlık arasında görüş ayrılığı çıkması halinde konuyu

  gerekçeli bir raporla Müsteşara sunmak,

  o) Müfettiş ve Müfettiş yardımcılarının hizmet içi eğitimlerini sağlamak,

  p) Mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, ilgi alanındaki konu ve gelişmeleri izlemek ve bu hususlarda araştırmalar yapmak üzere dış ülkelere gönderilecek Müfettişleri belirlemek,

  r) Bakan ya da Müsteşar tarafından verilecek teftiş hizmetleri ile ilgili diğer işler ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak, Müsteşarlıkça verilen görev çerçevesinde bağlı kuruluşların ilgili birimlerini teftiş

  etmek.

  Başkan; bu Yönetmelikte açıklanan görev ve yetkilerini ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak yapmaktan Müsteşara karşı sorumludur.

  Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

  Madde 9 - Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Başkanlık şartlarını taşıyan Müfettişi, Müsteşarın onayıyla "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirebilir.

  Refakat Müfettişlerinin görev alanları Başkanca belirlenir ve duyurulur. Refakat Müfettişleri yapacakları işten Başkana karşı sorumludurlar.

  Refakat Müfettişlerinin sayısı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tespit olunur.

  Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet

  Madde 10 - Kurul Başkanı geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Refakat Müfettişi, Teftiş Kurulu Başkanı’na vekalet eder. Refakat Müfettişinin olmaması halinde, Başkanlığa tayin şartlarını taşıyan

  müfettişlerden birine, Müsteşarın Onayı ile vekalet görevi verilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları

  Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 11 - Müfettişler Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı olup, doğrudan doğruya Müsteşar adına;

  a) Müsteşarlık Merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunların iştiraklerinin her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

  b) Müsteşarlık Merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunların iştiraklerinin personeli hakkında tabi oldukları usule uygun olarak gerekli inceleme ve soruşturmaları yapmak, kanunların öngördüğü hal ve

  şartlarda ve Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde görevden uzaklaştırmak, disiplin cezası gerektiren hallerde ilgili memur hakkında ceza uygulaması konusunda teklifte bulunmak,

  c) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında gerekli görüldüğünde her türlü kayıt ve belgelere el koymak, bilgi ve belge istemek,

  d) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan ihbar ve yolsuzluklar için sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden hadiseye

  el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanı ile yetkili adli makamlara bildirmek, delillerin kaybına meydan verecek hallerde delilleri toplamak,

  e) Refakatlerine verilen Müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak,

  f) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yapmak, görülecek yanlışlık veya eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak; işlerin iyi şekilde yürümesini, personelin

  çalışmalarından daha verimli bir biçimde faydalanılmasını sağlamak için alınması gerekli önlemlerle ilgili düşünce ve görüşlerini Başkanlığa bildirmek,

  g) Başkanlıkça programlanan ve yürütülen hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmak,

  h) Başkanlıkça uygun görülecek konular için yurt içinde ve yurt dışında araştırmalarda bulunmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

  ı) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak,

  ile görevli ve yetkilidirler.

  Resen teftiş inceleme ve soruşturma yapmaya yetkili Müfettiş yardımcılarının bu sıfatları görev ve yetkilerini etkilemez.

  Müfettişler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4698 sayılı Konut Müsteşarlığının kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması hakkındaki Kanun ve diğer mevzuatta ön görülen yetkilerini tam olarak

  kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumlu olup, ayrıca görevlerin gereği gibi yapılmasından Başkana karşı sorumludurlar.

  Görevlendirme

  Madde 12 - Müfettişler Bakan, Müsteşar ve Kurul Başkanı dışında, hiçbir makam ve merciden emir almazlar. Müfettişler Bakan ve Müsteşarın emir ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla

  görev yaparlar. Ayrıca, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendi doğrultusunda Başkanlıkça verilen görevleri yaparlar.

  Müfettişler aldıkları görevlerin neticelerini Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

  Müfettişlerin Sorumlulukları

  Madde 13 - Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

  Müfettişler;

  a) Yönetim işlerine karışamazlar ve yürütmeye ilişkin emirler veremezler,

  b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar,

  c) Teftişe tabi kimselerle beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar dışında kalan hizmet ve ikramlarını kabul edemezler ve herhangi bir menfaat bağı kuramazlar,

  d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

  Müfettişlerin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri

  Madde 14 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri defter, evrak ve belgeleri, denetim, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı

  örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlemlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde

  diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer Müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla

  yükümlüdürler.

  Asılları alınan belgelerin, Müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir. Tasdikli örneği bırakılmadan aslı alınan belgelerin muhafazasından Müfettişler

  sorumludur.

  Görevden Uzaklaştırma

  Madde 15 - Müfettişler görevlendirildikleri hususlarda, aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler;

  a) Kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden somut gerekçelere dayandırılmak şartı ile görevi başında kalması sakıncalı olmak,

  b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak gibi denetim, inceleme ve

  soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak,

  c) 3628 sayılı Kanunun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

  d) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

  e) İlgilinin, Müsteşarlık diğer personeline ve Kamu mallarına karşı zarar vereceği veya mevcut delilleri ortadan kaldıracağı yolunda güçlü belirtiler bulunması.

  Görevden uzaklaştırma tedbiri teftiş ve soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, (b) bendinde

  yazılı hususun ise bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Zanlıların ilgili kanunlardaki susma hakkı saklıdır.

  Görevden uzaklaştırma yetkisinin, Müfettiş veya resen teftiş ve soruşturma yapmaya yetkili Müfettiş yardımcılarınca resen kullanılması halinde, gerekçesiyle birlikte derhal Başkanlığa bilgi verilir.

  Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların nevi ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde başlanacak takibatın, diğer işlerden öncelikle sonuçlandırılması zorunludur.

  Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler, o iş yerinin amiri tarafından alınır.

  Teftiş ve tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması Müfettişler tarafından derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına

  yazıyla bildirilir. Bu bildirim üzerine görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel atamaya yetkili amirleri tarafından bekletilmeksizin görevine iade edilir.

  Birlikte Görevlendirilme

  Madde 16 - Bir konuda birden çok Müfettiş ve Müfettiş yardımcısı grup halinde görevlendirilebilir.

  Bu durumda çalışmaları grup başkanı sıfatıyla gruba dahil en kıdemli Müfettiş, olmaması halinde, en kıdemli Müfettiş yardımcısı düzenler. Grup Başkanı, Müfettiş ve Müfettiş yardımcılarının çalışmalarını aldığı

  program ve emre göre, böyle bir talimat almamışsa en yüksek verim elde edilmesini sağlayacak biçimde düzenler ve takip eder.

  Müfettiş ve Müfettiş yardımcıları, görevin öngörülen süre içinde ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak üzere, grup başkanına yardım etmek ve tavsiyelerini dinlemek zorundadırlar.

  Müsteşarlık Personeli ile Birlikte Çalışma

  Madde 17 - Bir konuda Müfettiş ve/veya Müfettiş yardımcıları Müsteşarlık personeli ile birlikte görevlendirildiklerinde, Müsteşar tarafından aksine bir karar alınmadıkça, gruba Müsteşarı temsilen en kıdemli

  Müfettiş, yoksa en kıdemli Müfettiş yardımcısı başkanlık eder.

  İşin Devamlılığı ve Devri

  Madde 18 - Müfettişler başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma zorunluluğu veya teftiş ve soruşturmanın başka mahalde yapılması gerektiği takdirde, durum derhal

  Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilerek alacakları emre göre hareket ederler.

  Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Hastalık ve bunun gibi nedenlerle geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa; Müfettişler ellerindeki işleri, gerekçesi açıklanmak kaydıyla alınacak yeni bir onayla

  başka bir Müfettişe devredebilirler.

  Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir devir notu hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna; devredilen işin ne olduğu, devir gününe kadar işin incelenen kısmı hakkında varılan

  görüş, kanaat ve düşüncelerini yazar.

  Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.

  Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişe kalır.

  Hiç başlanılmamış işlerin Onayda belirtilecek gerekçelerle devri durumunda devir notu hazırlanmaz.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Bürosu

  Teftiş Kurulu Büro Görevlisi ile Diğer Görevlilerin, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 19 - Büro görevlisi, Başkanın emri altında yeter sayıda personelden kurulu büroyu yönetmekle görevli ve yetkilidir.

  Teftiş Kurulu Bürosunun görevleri şunlardır;

  a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek,

  b) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere göndererek takip etmek,

  c) İşleri biten rapor, yazı ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

  d) Teftiş Kurulunun çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

  e) Beklenilen cevaplar ya da raporlar üzerinde ilgili ünitelerce yapılması gereken işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve geciken işler hakkında Başkana bilgi vermek, tekit yazılarını hazırlamak,

  f) Müfettişlerin görevleriyle ilgili mevzuatı çoğaltmak, dağıtmak ve dosyalamak,

  g) Müfettişlerin hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek ilgili birime intikalini sağlamak,

  h) Teftiş Kurulu Başkanlığına mal edilen demirbaş, mefruşat, büro malzemeleri ve benzer eşyanın kayıt ve korunmasını sağlamak, kırtasiye ve matbu evrakın ihtiyaca göre temin, muhafaza ve dağıtımını yapmak,

  ı) Kitaplığa intikal eden kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, faydalanmaya hazır halde bulundurmak,

  j) Kurulda ve büroda bulunanların mali ve özlük işlerini zamanında ve düzenli yürütmek,

  k) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

  Büronun idaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişlere karşı 1. derecede Büro görevlisi sorumludur. Büro görevlileri, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Başkanlık

  emrine geçen evrak, defter, rapor, v.b. belgeleri, Başkanlığın izni olmaksızın, hiçbir makam ve kişiye gösteremezler ve veremezler.

  ÜÇÜNCÜ KISIM : Sınav, Atanma ve Yükselmeye İlişkin Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM : Müsteşarlık Müfettişliğine Giriş

  Müsteşarlık Müfettişliğine Giriş

  Madde 20 - Müsteşarlık Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine

  İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak eleme sınavına katıldıktan sonra, Kamu Personeli Seçme Sınavı kılavuzunda ve/veya ilanlarda Müsteşarlığın

  belirttiği şartlara uygun olmak ve bu şartlara uygun olanlar arasında yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

  Müfettiş Yardımcılığı sınavının açılmasına, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın önerisi ve Müsteşarın onayı ile karar verilir.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu

  Madde 21- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak Kurul Müsteşarlık Makamının Onayı ile Müsteşarın, Müsteşarın katılmaması durumunda, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, dört Müsteşarlık

  Müfettişinden oluşur. Ayrıca iki yedek üye tespit edilir.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Şartları

  Madde 22 - Müfettişlik Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

  b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

  c) Sınav tarihi itibariyle 30 yaşını geçmemiş olmak,

  d) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile İnşaat Mühendisliği, Şehir Planlama ve Mimarlık alanlarında en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen

  yerli ve yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

  e) Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak,

  f) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,

  g) e bendinde belirtilen husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yapılacak inceleme ile tespit edilir.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının İlanı

  Madde 23 - Sınav tarihi, yapılacağı yer ve şartları Resmi Gazetede veya Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek beş gazeteden en az ikisinde duyurulur.

  Son ilan, sınav tarihinden en az 1 ay önce yapılır.

  Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en az 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri

  Madde 24 - Sınava girmek isteyenler Müsteşarlık Teftiş Kurulu Başkanlığına, aday formu ve yüksek öğrenim diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin

  Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek Sınav Sonuç Belgesi ve iki adet fotoğraf ile müracaat ederler.

  Aday formunda adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

  Adaylardan ayrıca sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir;

  a) Nüfus cüzdanının aslı veya tasdikli sureti,

  b) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,

  c) Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

  d) 4,5 x 6 ebadında 6 adet fotoğraf,

  e) Cumhuriyet Savcılığından alınacak Adli Sicil Kaydı Belgesi,

  f) Kendi el yazısı ile özgeçmişi. (özgeçmişinde baba ve ana adları ile meslek veya işleri; ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek tahsilden

  sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.)

  Başvuru formu ve eklerinde yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar, tüm haklarını kaybedecekleri gibi, haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmak üzere

  yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yeri

  Madde 25 - Giriş Sınavı Ankara’da yapılır.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi

  Madde 26 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı Adaylık Belgesi verilir. Sınavlara, ancak bu belgenin aslının gösterilmesi suretiyle girilebilir.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

  Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar için;

  A- HUKUK

  a) Anayasa Hukuku (Genel esaslar)

  b) İdare Hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat

  c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi aleyhine işlenen cürümler)

  d) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve ayni haklar)

  e) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

  f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve kıymetli evrak)

  g) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar)

  B - İKTİSAT

  a) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi vd.)

  b) Güncel Ekonomik Sorunlar

  c) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür

  d) Milli Gelir

  e) Milletlerarası İktisadi Münasebetler ve Teşekküller

  f) İşletme denetimi ve finansal yönetim.

  C - MALİYE

  a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

  b) Türk Vergi Kanunlarının Esasları

  c) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları

  d) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri

  e) Kamu Borçları

  D - MUHASEBE

  a) Genel Muhasebe

  b) Bilanço Analizi ve Teknikleri

  c) Ticari Hesap

  I - İnşaat Mühendisliği, Şehir Planlama ve Mimarlık Fakültelerinden mezun olanlar için;

  a) En az iki grup olmak üzere bölümlerinde okutulan dersler,

  b) Hukuk, İktisat ve Maliyenin genel esasları.

  II - Yabancı Dil

  Müfettiş Yardımcılığı sınavına giren tüm adaylara, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden olmak üzere ortak cevaplandırılacak sorular sorulur.

  Sınavları sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna ait olmakla birlikte yukarıda kayıtlı konulara ait yazılı sınav soruları gerektiğinde ÖSYM’ye hazırlattırılabilir veya uygulattırılabilir.

  Açılacak Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının konuları meslek gruplarına göre sınav ilanında ayrıca belirtilir.

  Sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile sınav süresi Sınav Kurulunca saptanır. Hazırlanan sorular Sınav Kurulu üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü bir zarf içinde Sınav Kurulu Başkanına sunulur.

  Yazılı Sınavların Yapılma Şekli

  Madde 27 - Sınav duyurulan saatte başlar. Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgeleri ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav

  görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

  Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılması, soruların adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Bu şekilde başlanan sınava Teftiş Kurulu

  Başkanlığınca görevlendirilen Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile gerektiğinde diğer Müsteşarlık personeli gözcülük eder.

  Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar sınava kabul edilmezler.

  Adaylar sınav sorularının cevaplarını mühürlü sınav kağıtlarına dolma kalem ya da tükenmez kalemle yazarlar. Sınav kağıtlarına kapatılacak yer dışında adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve

  işaret konulamaz. Kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır.

  Soruların sınav başlama saatinde Kurul üyelerince açıldığını ve sınavın başlama ve bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını ve kaç kağıt kullandıklarını gösteren bir tutanak düzenlenir.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi

  Madde 28 - Sınav sorularına verilecek notlar ile sınavın süresi soru kağıdında belirtilir. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavında tam not 100 dür. Yazılı sınavda başarılı olmak için alınacak notun en az 70 olması gerekir.

  Sınav kağıtları Sınav Kurulu tarafından ayrı ayrı veya birlikte ancak her halükarda kapalı bölümleri açılmadan değerlendirilir.

  Sınav kağıtlarındaki cevaplarla, cevap anahtarlarının karşılaştırılması sonucu verilen notlar sınav kağıdının üst kısmına yazılır. Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra, Sınav Kurulu üyeleri tarafından kapalı olan

  kimlik bölümü açılarak en yüksek nottan başlamak üzere başarı sırasını gösteren bir tutanak düzenlenir. Notların eşitliği halinde Kamu Personeli Seçme Sınav notu esas alınır.

  Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

  Madde 29 - Yazılı sınav sonuçları liste halinde duyurulur ve sınava katılan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sözlü sınava alınacak adaylara yapılacak bildirimde sözlü sınavın yeri, günü ve saati de belirtilir.

  Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasından sonra azami 20 gün içinde yapılır.

  Sözlü Sınav

  Madde 30 - Yazılı sınavı kazanan adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, gün ve saatte başlar. İlan edilen gün ve saatte mücbir sebepler dışında sınava girmeyen adaylar

  haklarını kaybederler. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri değerlendirilir.

  Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam not üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu

  sınavdan alınacak notun en az 65 olması zorunludur.

  Giriş Sınav Notu ve Sonucun Duyurulması

  Madde 31- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

  Giriş sınavını kazananların durumu, Sınav Kurulu tarafından en yüksek nottan başlanılmak üzere bir tutanağa bağlanır. Notların eşitliği halinde, sıralamada Kamu Personeli Seçme Sınav notu esas alınır.

  Giriş sınavını kazanan adayların listesi başarı sırasına göre hazırlanarak, atamalarının yapılması için Makam Onayına sunulur ve sınavı kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli tebligat yapılır.

  Müfettiş Yardımcılığına Atama ve Kıdem Sırası

  Madde 32 - Sınavda başarı gösterenler, başarı sırasıyla ve boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar.

  Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir.

  Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan adaylar, bir ay içerisinde atanmak üzere müracaat etmezler ise haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar atanır.

  Atandığı halde yasal mazereti olmaksızın onbeş gün içerisinde göreve başlamayanlar, Müfettiş Yardımcılığına atanmak için sonradan hak iddia edemezler.

  Müfettiş Yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı giriş sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığına atananlar arasındaki giriş sınavı notuna göre belirlenir.

  Konut Müsteşarlığı Müfettişliğine Müfettiş Yardımcılığı dışında atama yapılamaz.

  Sınav Sonuçlarına İtiraz

  Madde 33 - Sınav sonuçlarına itiraz sınav sonuçlarının ilanı gününden başlamak üzere 5 gün içinde yazılı olarak yapılır. Resmi tatiller bu sürenin dışındadır. İtiraz mercii Teftiş Kurulu Başkanlığıdır.

  Kurul Başkanlığına yapılan itirazlar Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Kurulu tarafından en geç 5 gün içerisinde incelenir ve sonuç Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  Sınav Belgelerinin Saklanması

  Madde 34 - Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri 5 yıl, bunun dışında kalan sınavla ilgili belgeler, müteakip sınav tarihine kadar Kurul Başkanlığının arşivinde saklanır.

  İKİNCİ BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

  Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

  Madde 35 - Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur;

  a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

  b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

  c) Mesleki çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak.

  Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı

  Madde 36 - Müfettiş Yardımcıları asgari 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilir.

  a) Birinci Dönem Çalışmaları ;

  Bu dönem çalışmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığınca Kurul yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut yürürlükteki mevzuatın Müfettiş Yardımcılarına öğretilmesi amacıyla

  kısa bir oryantasyon eğitimi verilir.

  b) İkinci Dönem Çalışmaları;

  (1) Müfettiş Yardımcıları bu dönemde 6 aylık süreler halinde en az iki ayrı Müfettiş refakatinde teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirme, müstakil olarak görev yapabilecek

  duruma gelmelerini sağlamak üzere çalıştırılırlar.

  (2) Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içerisinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetim ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler. Tek başlarına

  inceleme ve soruşturma yapamazlar.

  c) Üçüncü Dönem Çalışmaları;

  (1) Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına yanında çalıştıkları Müfettişlerin haklarında verecekleri yetişme notu ile birlikte mütalaaları da alınarak ikinci yılın sonunda Teftiş

  Kurulu Başkanlığınca resen teftiş inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

  (2) Resen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları resen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla ya da Müfettişlerle birlikte vazife görürler.

  (3) Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir.

  Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma

  Madde 37 - Müfettiş Yardımcıları en az iki Müfettişin yanında 6 şar ay süreyle görev yaparlar. Yanında çalıştığı iki Müfettişin birinden olumlu mütalaa ve yetişme notu alamayan Müfettiş Yardımcısı, 6 ay süreyle

  üçüncü bir Müfettiş refakatine verilir. Müfettiş Yardımcısı, yanında çalıştığı üçüncü Müfettişten de olumlu mütalaa ve yetişme notu alamadığı takdirde, yetiştirilme süresi uzatılmaz. Bu kişiler ile Müfettiş

  Yardımcılığı döneminde Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar yeterlik sınavı beklemeksizin Teftiş Kurulu dışında durumlarına uygun başka bir memuriyete

  nakledilirler.

  Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlik Sınavı

  Madde 38 - Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

  Müfettiş Yardımcılığı staj süresi içerisinde sürekli 3 ay ve daha fazla hastalık izni verilenler ve geçici süreyle başka kurumlarda görevlendirilenler ile aylıksız izin alanlar, askerlik hizmeti nedeni ile 3 yıl görev

  yapmamış olanların Müfettiş Yardımcılığındaki yetişme süreleri görevden ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.

  Müfettiş Yardımcılarının Yeterlik Sınavına girebilmeleri için;

  a) Müfettiş Yardımcılığı döneminde fiilen en az üç yıl çalışmış olması,

  b) Müfettiş Yardımcılığında geçen hizmet yıllarına ait bütün sicillerinin olumlu olması,

  c) Yetişme notunun 100 tam puan üzerinde en az 70 olması,

  gerekir.

  Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan Müfettiş Yardımcılarına yazılı olarak yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve sınav yeri sınav tarihinden en az 1 ay önce yazı ile bildirilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişliğe Atama

  Müfettişlik Yeterlik Sınav Kurulu

  Madde 39 - Müfettişlik Yeterlik Sınav Kurulu bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen şekilde oluşturularak yeterlik sınavını yapar.

  Sınavlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

  Yeterlik Sınavı

  Madde 40 - Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılan sınavdır.

  Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdan oluşur.

  Yeterlik sınavı aşağıda kapsamı belirlenen konulardan sorular seçilmek suretiyle yapılır.

  a) Mevzuat ve Uygulama;

  (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili uygulama ve hükümler ve diğer personel mevzuatı,

  (2) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu,

  (3) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

  (4) 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu,

  (5) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

  (6) İmar Kanunu,

  (7) Kamulaştırma Kanunu,

  (8) Borçlar Kanunu : Genel esaslar,

  (9) Medeni Kanun : Başlangıç, şahsın hukuku, ayni haklar,

  (9) Müsteşarlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlara ilişkin Kanun ve Mevzuat

  (10) İnşaat ve Yapı İşletmesi Uygulamaları,

  (11) Finansman Teknikleri.

  b) Muhasebe;

  (1) Genel Muhasebe,

  (2) Devlet ve Döner Sermaye Muhasebesi.

  c) Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri;

  (1) 4483 sayılı Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili uygulama esasları,

  (2) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,

  (3) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun memur suçlarına dair hükümleri,

  (4) 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu,

  (5) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

  (6) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

  (7) Teftiş Kurulu Yönetmeliği.

  Yazılı Sınav Sorularının ve Cevap Anahtarlarının Hazırlanması

  Madde 41 - Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde yer alan konulardan seçilmek suretiyle hazırlanır. Sınav süresi ve her soruya verilecek puanlar da Sınav Kurulu

  tarafından tespit edildikten sonra, hazırlanan sorular Kurul üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü zarf içinde Sınav Kurulu Başkanına sunulur.

  Yazılı Sınavın Yapılma Şekli

  Madde 42 - İçinde sınav soruları bulunan mühürlü zarf sınava katılanların huzurunda açılarak Müfettiş Yardımcılarına dağıtılır veya yazdırılır. Sınava katılan Müfettiş Yardımcılarının isimleri ve sınav sonunda kaç

  sayfa sınav kağıdı toplandığı bir tutanakla tespit edilir ve Sınav Kurulu Başkanına sunulur. Sınava Sınav Kurulu üyeleri gözcülük ederler.

  Müfettiş Yardımcıları cevaplarını mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınavda kopya çektiği tespit edilen Müfettiş Yardımcıları başarısız sayılırlar. Durum bir tutanakla tespit edilir.

  Yeterlik sınavına girecek adaylardan hastalık, bir yakınının ölümü ve bu gibi geçerli bir mazeretle sınava katılamayanlar olduğunda, durumun resmi belgeyle kanıtlanması halinde Sınav Kurulu geçerli mazereti olan

  adayların sınavının ileri bir tarihte yapılmasına karar verebilir. Bu halde durum bir tutanakla tespit edilir ve yeni sınav tarihi adaylara yazıyla bildirilir.

  Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi

  Madde 43 - Yazılı sınav kağıtları Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir.

  Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

  Sınav Kurulu yazılı sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

  Sözlü Sınava Çağrı

  Madde 44 - Yeterlik yazılı sınav sonuçları liste halinde duyurulur ve sınava katılanlara yazılı olarak bildirilir. Başarı gösteren Müfettiş yardımcılarına yapılan bildirimde sözlü sınavın günü ve saati belirtilir.

  Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasından en az üç gün sonra yapılır.

  Sözlü Sınavın Yapılması

  Madde 45 - Sözlü sınav bildirilen gün ve saatte başlar.

  Sözlü sınavında sınav konularından sorular sorulur ve değerlendirmede Müfettiş yardımcısının yetişme dönemindeki çalışmaları da göz önünde bulundurulur.

  Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

  Madde 46 - Sözlü sınavı, Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir.

  Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

  Sınav Kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

  Yeterlik Sınav Notlarının Değerlendirilmesi

  Madde 47 - Yeterlik notu; yazılı ile sözlü sınav notunun ortalamasından oluşur.

  Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

  Madde 48 - Yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, Müsteşarlık Teşkilatında durumlarına uygun başka görevlere naklen atanırlar.

  Müfettişliğe Atanma

  Madde 49 - Yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları boş olan Müfettişlik kadrolarına başarı sırasıyla atanırlar. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde, Müfettiş Yardımcılığı kıdemi dikkate alınır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

  Yükselme

  Madde 50 - Yeterlik sınavını başarı ile verip Müfettişliğe tayin edilen Müfettişlerin maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri, genel hükümlere göre yapılır.

  Müfettişlerin Kıdemi

  Madde 51 - Müfettişlik kıdemine esas süre; Müfettiş Yardımcılığında, Müfettişlikte, ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

  Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; Müfettiş Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

  Teftiş Kurulundan Nakil , İstifa ve İdari Göreve Atanma Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri

  Madde 52 - Müsteşarlık Teftiş Kurulundan istifa ederek veya naklen ayrılan veya Müsteşarlık ve Bağlı kuruluşları ile diğer kamu kuruluşlarında idari görevlere atanan Müfettişlerin, Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri

  Teftiş Kurulu Başkanı’nın uygun görüşü ve Müsteşarlık makamının onayı ile yapılır.

  Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemleri

  esas alınır.

  Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası, bu Yönetmeliğin 51 inci maddesi hükümlerine göre tespit edilir.

  Müfettişlik Güvencesi

  Madde 53 - Teftiş hizmetleri diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Müsteşarlık Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki ve

  mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

  Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, Müfettiş raporu gibi belgelerle kanıtlanması esastır.

  Müfettişlerin İdari Kademelerde Görevlendirilmeleri

  Madde 54 - Müsteşarlık Müfettişleri; Müfettişlik hakları saklı kalmak üzere Müsteşarın veya Bakanın Oluru ve Müfettişin rızası ile Müsteşarlık Merkez Teşkilatı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların idari

  kademelerinde geçici olarak görevlendirilebilir.

  Yeterlik sınavını başararak Müfettişliğe atanmış olanlar üç yıl süreyle bu görevde çalışmadıkça idari görevlere ayrılamazlar.

  DÖRDÜNCÜ KISIM : Raporlar ve Değerlendirme

  BİRİNCİ BÖLÜM : Raporlar

  Rapor Çeşitleri

  Madde 55 - Müsteşarlık Müfettişleri çalışmalarının neticelerini, işin özelliğine göre;

  a) Cevaplı Rapor

  b) Cevapsız Teftiş Raporu (Basit Rapor)

  c) İnceleme Raporu

  d) Soruşturma Raporu

  e) Ön İnceleme Raporu (4483 sayılı Kanun Gereği)

  f) Personel Denetleme Raporu

  ile tespit ederler.

  Cevaplı Raporlar

  Madde 56 - a) Cevaplı raporlar, yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili Kurum ve Kuruluşlarca düzeltilmesi gereken işlemler hakkında, esas itibariyle üç nüsha olarak ve her servis için ayrı ayrı

  düzenlenir.

  b) Raporun aslı ile bir nüshası; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek, bir nüshası teftiş dosyasında saklanmak üzere rapor numarasını taşıyan birer yazıya ekli olarak ilgili yerlere tebliğ

  olunur.

  c) Cevaplı Raporlarda;

  1 - İşlemleri teftiş edilen memurların adları, soyadları ve memuriyet unvanları, teftiş edilen servislere hangi tarihten hangi tarihe kadar bakıldığı,

  2 - Hatalı ve noksan görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

  3 - Raporun ilgililerce cevaplandırılma süreleri,

  4 - Mevzuata göre yapılması gereken işlemler, belirtilir.

  d) Cevaplı raporlar, on günü aşmamak kaydıyla (lüzumu halinde ek süre verilebilir.), Müfettiş tarafından belirlenen süre içinde, teftiş edilen birimin, birinci ve ikinci derecedeki amirleri tarafından

  cevaplandırıldıktan sonra Müfettişe iade olunur.

  Gelen raporlar Müfettiş tarafından son düşüncesi de eklenerek Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

  e) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde; son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

  Hastalık, askerlik, yurtdışı stajı gibi zaruri sebeplerle Müfettişlikçe cevaplandırılamayan raporların son mütalaaları, Başkanın görevlendireceği bir Müfettiş tarafından yazılabilir.

  f) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere,

  Müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

  g) Teftiş Kurulu Başkanlığı son mütalaaları yazılmış olarak gelen cevaplı raporları en kısa zamanda ilgili birimlere gönderir ve sonuçlarını yakından izler.

  h) Cevaplı rapor tebliğine lüzum görülmeyen hallerde durum, bir yazı ile teftiş edilen birimlere ve gerekçeleri izah edilerek bir yazıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.

  Cevapsız Teftiş Raporu (Basit Rapor)

  Madde 57 - Müsteşarlık ve Müsteşarlığın denetimle yetkili veya görevli olduğu kuruluşlarda yapılan teftiş sırasında rastlanılan, ancak teftiş edilenlerce bilinmesi istenmeyen konularla, sözü edilen birimlerdeki

  çalışmaları, işlemleri ve hesapları ile personeline ilişkin olarak yapılan nitelik bakımından inceleme raporu düzenlenmesini gerektirmeyen özel araştırmalar, Basit Rapor adı altında düzenlenecek cevapsız teftiş

  raporları ile bildirilir.

  İnceleme Raporu

  Madde 58 - İnceleme Raporu;

  a) Meri tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin,

  b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların,

  c) Müsteşarlıkça tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

  d) Mesleki ve bilimsel çalışmalara ilişkin sonuçların,

  e) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,

  bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

  Müsteşarlık Müfettişleri, bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler.

  İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği kurum ve kuruluşlar gözönünde tutularak, yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Müsteşarlıkça gereği yapılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir.

  Soruşturma Raporu

  Madde 59 - Soruşturma raporları, teftiş ve soruşturmaya tabi personel ile suça iştirak eden memur olmayan şahısların ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak yapılan adli ve

  idari soruşturmalar sonunda düzenlenen raporlardır.

  a) Adli Soruşturma Raporu

  Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan ve 4483 sayılı Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.

  b) Disiplin Soruşturma Raporu

  Disiplin soruşturma raporları, disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir.

  c) Tazmin Raporu

  Tazmin Raporu; Devlete ve kişilere, memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından verilen zararlarla, Borçlar Kanunu hükümlerine göre oluşan zararların belirlenmesi halinde zararın kimlerden tazmin edileceğine

  ilişkin ayrıntılarla görüş ve kanaatin yetkili adli merciie intikali amacıyla hazırlanır.

  Tazmin Raporlarında; tazmine neden olan fiil ve bu fiillerin faillerinin yanı sıra tazmine esas olan tutarın hukuksal dayanaklarla ve ayrıntılı bir şekilde ortaya konulması zorunludur.

  Ön İnceleme Raporu

  Madde 60 - 4483 sayılı Memurlar ve diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yapılan tahkikatın sonuçları "Ön İnceleme Raporu"na, bağlanır.

  Personel Denetleme Raporu

  Madde 61 - Personel Denetleme Raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen, denetlenen birimlerin amir ve memurları hakkında müfettişlerin görüş ve kanaatini belirten

  formlardır.

  Bu formlarda, denetlenen birimlerin amir ve memurlarının;

  a) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,

  b) Çalışmaları, intizam ve enerjileri, yaş ve bünyeleri,

  c) Yaratıcı zeka ve kavrayış kabiliyetleri,

  d) Amir ve memurların, iş sahibi vatandaşlara karşı davranışları,

  e) Çevre ile ilişkileri ve yaşayış şekilleri,

  f) İtimada şayan olup olmadıkları,

  g) Görevinde başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yüklenmeyecekleri,

  h) Dirayetli olup olmadıkları,

  hususlarında müfettişin objektif bilgi ve müşahedelere dayanan kanaatları belirtilir.

  Personel Denetleme Raporları tek nüsha olarak düzenlenip, her biri üzerinde ilgili personelin adı, soyadı, unvanı ve sicil numarası yazılı kapalı zarf içerisinde hakkında Personel Denetleme Raporu düzenlenen

  personeli gösterir iki nüsha liste hazırlanarak bir yazı ekinde müfettiş tarafından personel birimine iletilmek üzere Kurul Başkanlığına tevdi edilir.

  Müfettişlerce düzenlenen Personel Denetleme Raporları, personelle ilgili tayin, terfi ve sicil raporu tanzimi gibi işlemler sırasında mutlaka dikkate alınır.

  Raporlar Üzerinde Yapılan İşlemler

  Madde 62 - Raporlar, Başkan veya görevlendireceği bir İnceleme Müfettişi tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen Müfettişten

  istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde Başkanca belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

  Raporlar üzerindeki Başkanlıkça yapılan incelemeden sonra, aşağıdaki prosedür uygulanır;

  a) Cevaplı raporlar ile inceleme raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili birimlerce izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığına aittir.

  b) Raporlar üzerine ilgili üst Makamların uygulanmasını yerinde gördükleri işlemlere ait bildiriler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca; raporu yazan Müfettişe, rapor birden fazla Müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.

  Soruşturma ve İnceleme Raporlarının "Sonuç" bölümlerindeki Müfettişlik önerileri üzerine yapılan işlemler, işlem tarihinden itibaren en geç (15) gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Müfettişe bildirilir.

  BEŞİNCİ KISIM : Diğer Hususlar

  BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş Edilenlerin Sorumlulukları

  Teftişe Tabi Olanların Sorumluluk ve Yükümlülükleri:

  Madde 63 - Teftişe tabi olanların sorumluluk ve yükümlülükleri şunlardır:

  a) Teftiş ve denetime tabi birim ve kurumlarda bulunan görevliler; para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, ambar ve depolarda bulunan malları, gizli de olsa, işlemlere ilişkin bütün dosya, defter ve

  belgeleri, Müfettiş veya Müfettiş yardımcısına istendiğinde derhal göstermek, saymasına, yoklamasına, her türlü inceleme ve araştırma yapmasına yardım etmek zorundadırlar. Görevliler bu ödevin yerine

  getirilmesini, üstlerinden izin almak ya da benzeri hiçbir sebeple geciktiremezler.

  b) Müfettiş ve Müfettiş yardımcıları, görevlerini yaptıkları sırada gerekli gördükleri her türlü işleme ait evrak, kayıt ve belgelerin asıllarını veya örneklerini, teftiş ve denetime tabi birim ve kurumlarda bulunan

  görevlilerden isteyebilirler. Görevliler, bu isteği yerine getirmek zorundadırlar,

  Asılları alınan evrak ve belgelerin, Müfettiş veya Müfettiş yardımcısının mühür ve imzası ile onaylanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere, evrak ve belgelerin alındığı birim veya kuruma verilir,

  Müfettiş veya Müfettiş yardımcılarının, asılları yerine alacakları evrak ve belgelerin örneklerinin asıllarına uygunluğu, birim veya kurum yetkilileri tarafından imza ve mühürle onaylanır.

  c) Teftiş edilen birim veya kurumun en üst düzey yöneticisi, teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun şekilde yürütülebilmesi için, gerekli önlemleri almak ve Müfettiş veya Müfettiş yardımcılarına görevleri süresince

  uygun bir çalışma yeri göstermek, gerekli eşyaları sağlamak ve göreve ilişkin bütün istekleri karşılamak zorundadır.

  d) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi daire ve kuruluşların görevlilerine verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi sebepler dışında, Müfettişin isteği üzerine teftiş, inceleme ya da soruşturmanın

  sonuna kadar durdurulur.

  İznini kullanmaya başlamış olan görevli Müfettişin isteği üzerine geri çağrılır.

  e) Teftiş ve denetime tabi birim ve kuruluşlar Müfettiş veya Müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen cevaplı teftiş raporlarına 56. maddede yer alan esaslar içinde cevap vermekle yükümlüdürler. Her teftiş

  sonunda Müfettiş veya Müfettiş yardımcılarınca birimlere teslim edilen raporlarla, Müsteşarlıktan bunlara ilişkin olarak gelen yazılardan oluşan teftiş dosyası, birimin en üst düzey yetkilisinin zimmetinde bulunur

  ve gidenle gelen arasında imza karşılığında devredilir.

  f) Görevlerinin ifası sırasında Müsteşarlık Müfettişlerine; görev yaptıkları kurum teşkilatı, mülki amirler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları gereken her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak

  mecburiyetindedir.

  Teftişe tabi olanlar, Müfettiş tarafından sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdür.

  İKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Kimlik Belgesi ve Mühür

  Madde 64 - Müfettişlere mühür beratıyla birlikte birer mühür, Bakan ve Müsteşar tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde Müfettişlerin görev yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi

  gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

  Demirbaşlar

  Madde 65 - Müfettişlere imkanlar ölçüsünde bilgisayar ve hesap makinesi ve çanta gibi mesleki araç ve demirbaşlar Kurum tarafından sağlanır. Müfettişler bu araç ve gereçleri temiz kullanmak ve Müfettişlikten

  ayrıldıklarında en geç 15 gün içinde geri vermekle yükümlüdürler.

  Aylık, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması

  Madde 66 - Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, gündelik, yolluk ve diğer haklarını Maliye Bakanlığı saymanlıklarından çekle, maaşlarını ise genel usule göre alırlar. Bunun için kendilerine bir kredi cüzdanı ve çek

  karnesi verilir. Kredi cüzdanı ve çek karnesi tamamen kullanıldıktan sonra yenisi alınmak üzere Başkanlığa iade edilir.

  Kredi cüzdanı ile çeklerin kaybedilmesi halinde durum derhal Başkanlığa bildirilir.

  Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır.

  Hesap Evrakı, Yazışma ve İş Devir Cetveli

  Madde 67 - Müfettişler sadece merkez dışında göreve gittikleri dönemler için yolluk ve diğer haklarını 3 nüsha olarak düzenleyecekleri Hesap Evrakında gösterirler.

  Hesap Evrakında ay içinde yapılan çalışmalar, yolculuklara ait giderler ve diğer istihkakları ile bunlara karşılık alınan paralar gösterilir ve yolluk bildirimi ile çek yaprağı, varsa posta ve diğer giderlere ait belgeler

  eklenir.

  Her Müfettiş kendisine verilen bütün yazılarla, devrettiği ve bitirdiği işlere ait ayrıntıları her ay 1 nüsha olarak düzenleyeceği İş Devir Cetveline kaydederek Başkanlığa sunar.

  Müfettişler tarafından düzenlenen Hesap Evrakı ile Yazışma ve İş Devir Cetvelleri ait olduğu dönemi takip eden 5 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

  Haberleşme

  Madde 68 - Müfettişler teftiş, inceleme ve araştırma ile soruşturma yaptıkları yerlerdeki resmi makamlarla, özel kurumlarla gerçek ve tüzel kişilerle, görevleriyle ilgili konularda doğrudan doğruya yazışmalarda

  bulunabilirler. Ancak, Bakanlıkların merkez teşkilatı ile yapılacak yazışmalarını Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile yaparlar.

  Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilecek yazılardan diğer dairelere ulaştırılması gerekli görülenler yeterli sayıda hazırlanır.

  Haberleşmenin yazılı olarak yapılması asıldır. Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde duruma göre uygun görülen iletişim aracı kullanılabilir.

  Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını, telgraf, telefon, faks ya da elektronik posta yolu ile Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

  Kayıt ve Dosya İşleri

  Madde 69 - Müfettişler yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshasını, kendilerine gelen yazılarla genelgeleri özel dosyalarında saklarlar. Müfettişler rapor ve yazılarını zimmetle teslim ederler.

  İzin Kullanılması

  Madde 70 - Müfettişler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları izin ve hastalık raporları ile bu izin ve raporların bitiş ve göreve başlayış tarihlerini Teftiş Kurulu Başkanlığına yazı ile bildirirler.

  Görev Mahallinde Alınan Hastalık Raporları

  Madde 71 - Görev mahallinde hastalık hallerinde sevk işlemleri Kurumun o ildeki en üst dereceli amiri tarafından, Kurumun birimi bulunmayan il ve ilçelerde ise mülki amirler tarafından yapılır.

  Görev mahallinde alınan hastalık raporları en kısa sürede Başkanlığa intikal ettirilir ve Başkanlık izni alınmadan görev mahalli terkedilemez.

  Ayrılmada Yapılacak İşlemler

  Madde 72 - Müfettişlikten ayrılanlar, sonuçlandırılmış görevlere ilişkin raporları, henüz sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmi mühür ve beratı, kimlik belgesi, çek cildi, kredi

  cüzdanı, demirbaş ve diğer eşyayı 15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına iade etmek zorundadırlar.

  Sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin işlemler bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre yürütülür.

  İnceleme ve Soruşturma İsteklerinin Kurula İletilmesi

  Madde 73 - Müfettiş tarafından soruşturulması uygun görülen konular gerekçeli olarak Müsteşarlık makamına sunularak Müfettiş görevlendirilmesi sağlanır.

  Müfettişe yazılı olarak gelen imzalı ihbar ve şikayetler, Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalıyla Müsteşarlığa intikal ettirilir.

  İzahname

  Madde 74 - Teftiş, inceleme ve soruşturma şekil ve usulleri, raporların düzenleniş şekli, Müfettiş ve Müfettiş yardımcılarının hakediş, haberleşme ve dosyalama işlerini nasıl yürütecekleri gibi Yönetmeliğin

  uygulanmasına ilişkin konular, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca çıkarılacak bir izahname ile düzenlenir.

  Yurt Dışına Gönderilme

  Madde 75 - Müfettişler mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak için, Başkanın önerisi ve Müsteşarın onayıyla, Müfettişlik kıdemi esas alınarak yurt dışına gönderilebilirler.

  Yurt dışına gönderilenler inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri raporu döndükleri tarihten başlayarak en geç iki ay içinde Başkanlığa sunarlar.

  Geçici Maddeler

  Geçici Madde 1 - 4698 sayılı kanunla ihdas edilen müfettiş ve Teftiş Kurulu Başkanı kadrolarına genel hükümlere göre yapılmış olan atamalar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılmış sayılır ve bu Yönetmelik

  yürürlüğe girmeden önce atananların önceki hizmetleri Müsteşarlıkta geçmiş sayılır.

  Yürürlük

  Madde 76 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 77 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakanlık Konut Müsteşarı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100