Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DAR İZLİ TEKERLEKLİ TARIM VE ORMAN TRAKTÖRLERİNİN ARKAYA MONTE EDİLMİŞ DEVRİLMEYE KARŞI KORUMA ÇERÇEVESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (86/298/AT)

  DAR İZLİ TEKERLEKLİ TARIM VE ORMAN TRAKTÖRLERİNİN ARKAYA MONTE EDİLMİŞ DEVRİLMEYE KARŞI KORUMA ÇERÇEVESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (86/298/AT)

  DAR İZLİ TEKERLEKLİ TARIM VE ORMAN TRAKTÖRLERİNİN ARKAYA MONTE EDİLMİŞ DEVRİLMEYE KARŞI KORUMA ÇERÇEVESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (86/298/AT)

  Resmi Gazete Tarihi: 02/06/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24773

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, dar izli tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin arkaya monte edilmiş devrilmeye karşı koruma çerçevesine AT Aksam Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 -Bu Yönetmelik, Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği kapsamında yer alan, aşağıdaki özelliklere sahip olan tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin devrilmeye karşı koruma çerçevesine AT Aksam Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

  a) Farklılıklara müsaade edilerek, ön veya arka dingillerin en alt noktalarının altında ölçülen yerden yüksekliği 600 mm'den fazla olmayan traktörler,

  b) En büyük ebattaki lastikler takılı iken, dingillerin sabit veya ayarlanabilir asgari iz genişliği 1150 mm'den az olan traktörler,

  En geniş lastikler takılı olan dingilin iz genişliği asgari 1150 mm'ye kadar ayarlandığı kabul edildiğinden, diğer dingil, en dar lastiklerin dış kenarları, en geniş lastikli dingil üzerindeki lastiklerin dış kenarlarının ötesine dış çıkıntı yapmayacak şekilde ayarlanabilmelidir. Her iki dingilin, aynı ebatlı tekerlekler ve lastiklerle donatılması durumunda, her iki dingilin sabit veya ayarlanabilir iz genişliği, 1150 mm'den daha az olmalıdır.

  c) Bu Yönetmeliğe uygun olarak takılan devrilmeye karşı koruma çerçevesi ve imalatçı tarafından tavsiye edilen en büyük ebatlı lastiklerle birlikte, kütlesi 600 kilogramdan fazla olan ve Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin (74/150/AT) Ek I, madde 3.4'de tarif edilen traktörün yüksüz ağırlığına karşılık gelen traktörler.

  Dayanak

  Madde 3 - (Değişik madde: 10/05/2007- 26518 S.R.G Yön/1.md.)

  Bu Yönetmelik;

   a) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak,

   b) Avrupa Birliğinin 86/298/EC direktifine ve bu direktifi değiştiren 2005/67/EC ve 2006/96/EC direktiflerine paralel olarak,

   hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

  b) AT : Avrupa Topluluğunu,

  c) Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği : 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliği,

  d) Tarım veya Orman Traktörü : Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli, azami tasarım hızı 6 ila 40 km/saat olan, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

  e) Aksam : Traktörün bir parçası olarak ilgili yönetmelik hükümlerine tabi olan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre traktörden bağımsız olarak da tip onayı alabileceği belirtilen, devrilmeye karşı koruma çerçevesi gibi bir üniteyi,

  f) Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi (Emniyet Kabini veya Emniyet Çerçevesi): Bu Yönetmelikte bundan sonra koruma çerçevesi olarak anılacak olan, traktör üzerine takılan ve esas amacı, normal kullanım sırasında sürücüyü devrilme neticesi oluşacak tehlikelerden koruyan veya tehlikeleri sınırlayan bir aksamı,

  g) Tip Onayı Belgesi : Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinde kullanılan koruma çerçevesinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak imal edildiğini belirten belgeyi,

  h) Onay Kuruluşu : Tip Onayı Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu Bakanlığı,

  i) Teknik Hizmetler Kuruluşu : Onay Kuruluşunca deneyleri ve kontrolleri yapmak üzere görevlendirilen kurum veya kuruluşu,

  j) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından, Onay Kuruluşuna ve Teknik Hizmetler Kuruluşuna karşı sorumlu olan, traktörlerin veya koruma çerçevesinin ticari isim, marka veya lisansının sahibi veya temsilcisini,

  k) Temsilci : İmalatçının bütün sorumluluklarını alarak imalatçı tarafından yetkilendirilen kişi veya kuruluşu,

  l) Tanıtım Dosyası : Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna tanıtım bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

  m) Tanıtım Paketi : Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya Teknik Hizmetler Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sırasında eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

  n) Tanıtım Paketi Fihristi :Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

  o) "e" İşareti : Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin koruma çerçevesinin bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun olarak imal edildiğini gösteren işareti, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Uygulama Usul ve Esasları

  Tip Onayı Belgesi Başvuruları

  Madde 5 - Tip Onayı Belgesi başvuruları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin koruma çerçevesine ait Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım paketi fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım dosyası başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

  b) Tip Onayı Belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

  c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

  Tip Onayı İşlemleri

  Madde 6 - Tip onayı işlemlerine ait hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Onay Kuruluşu; bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen hükümlere göre tasarım, yapım ve deney şartlarını yerine getiren koruma çerçevesi tipine ve bunun traktöre bağlantılarına (ataşmanlarına) Ek VI'da bulunan örneğe uygun AT Tip Onayı İşareti, Ek VII'de örneği bulunan AT Aksam Tip Onayı Belgesi ve AT Aksam Tip Onay Numarası verir.

  b) Koruma çerçevesinin traktöre takılması ile ilgili bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen şartlara göre traktöre verilen AT Tip Onayı Belgesine örneği Ek IX'da gösterilen bir belge eklenir.

  Yetkili Kuruluşlar

  Madde 7 - (Değişik madde: 10/05/2007- 26518 S.R.G Yön/2.md.)

  Teknik servis olarak, EN 17025 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları haiz, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvarı ve/veya teknik imkânları bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça görevlendirilebilir. Teknik servisler, Onay Kuruluşunun müsaadesi ile deneyleri kendi laboratuvarları dışında aynı özelliklere sahip laboratuvarlarda yaptırabilir. Görevlendirilen teknik servisler Bakanlığın www.sanayi.gov.tr internet adresinde yayımlanır.

  Tedbirler

  Madde 8 - Tedbirlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Onay Kuruluşu, AT Tip Onayı İşareti taşıyan koruma çerçevelerini veya bunların traktöre bağlantılarını yapımları ile ilgili gerekçelerle pazarlanmasını yasaklayamaz. Bununla birlikte, sürekli olarak onaylı tipe uymayan ancak AT Tip Onayı İşareti taşıyan koruma çerçevelerinin pazarlanması yasaklanabilir.

  b) Onay Kuruluşu, AT Aksam Tip Onayı İşaretini taşıyan belli sayıda koruma çerçevelerinin ve bunların traktöre montaj bağlantılarının onaylanmış olan tipe uygun olmadığını tespit ederse, imalat modellerinin onaylamış olan tipe uyumlu olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Uygunsuzluk tekrarlandığında ve ciddi bir durum söz konusu olduğunda, gerekirse AT Aksam Tip Onayının geri çekilmesine kadar genişletilebilen alınan tedbirler, diğer üye ülkelere bildirilir. Başka bir üye ülkenin yetkili mercileri tarafından bu tür uygunsuzluk hakkında bilgi verilirse, aynı tedbirler alınır.

  c) Onay Kuruluşu, aksam tip onayı olan koruma çerçevelerinin işaretleri ile diğer tertibatlar arasında karışıklık yaratacak işaretlerin kullanılmaması için gerekli tedbirleri alır.

  d) AT Aksam Tip Onayını vermiş olan Onay Kuruluşu, gerektiği derecede ve gerekirse diğer üye ülkelerin yetkili mercileriyle işbirliği yaparak, imalat modellerinin onaylanmış tipe uygunluğunu doğrulamak için gerekli tedbirleri alır. Bu doğrulamalar ara kontrollerle sınırlıdır.

  e) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan traktöre, bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen şartları sağlayan koruma çerçevesi takılması zorunludur.

  f) Bu maddenin (e) bendinde belirtilen koruma çerçevesi, sürücünün ön kısmına monte edilmiş olan iki direğe sahip olan bir yapı olmadığı taktirde, bu Yönetmeliğin I'den IV'e kadar olan eklerinde veya 77/536AT veya 79/622AT yönetmeliklerinde belirtilen şartlara uymalıdır.

  g) Onay Kuruluşu, AT Aksam Tip Onayı İşaretini taşıyan ve Ek VIII'de belirtilen şartları sağlayan koruma çerçevesi ve bunun traktöre bağlantılarından dolayı, bir traktöre AT Tip Onayı Belgesi veya Ulusal Tip Onayı Belgesi vermeyi reddedemez ve bu traktörün satışını, tescilini, hizmete girmesini veya kullanımını reddedemez veya yasaklayamaz.

  h) Teknik ilerlemeleri dikkate alacak şekilde, bu Yönetmeliğin eklerinin şartlarını uyarlamak için gerekli olan her değişiklik, Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin 12'nci maddesinde belirtilen işleme uygun olarak yapılmalıdır.

  Bildirim

  Madde 9 - Bildirime ait hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin koruma çerçevesi ile ilgili 89/682/EEC ve 2000/19/EC sayılı direktifler ile değişik 86/298/EEC direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.

  b) Onaylanan veya reddedilen Aksam Tip Onayı Belgelerinin bir nüshası bir ay içerisinde AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve AT Komisyonuna gönderilir.

  c) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin devrilmeye karşı koruma çerçevelerine ait aksam tip onayı belgesinin geri çekilmesi, reddedilmesi veya pazarlanması veya kullanımını yasaklayan kararlar ve alınan tedbirler imalatçıya veya yetkili temsilcisine, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir. Görevlendirilen Teknik Hizmetler Kuruluşları, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine, AT Komisyonuna ve AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirilir.

  Muafiyetler

  Madde 10 - Teknolojik olarak gelişmiş tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin koruma çerçevesine ilişkin Tip Onayı Belgesi talep edilmesi halinde, AT Komisyonuna, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek tarım veya orman traktörlerinin koruma çerçevesine Ulusal Tip Onayı Belgesi verilebilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik kapsamındaki tekerlekli tarım veya orman traktörleri için Tip Onayı Belgesi alacak imalatçılar ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Ulusal Tip Onayı Belgesi almış traktör imalatçıları, 31/12/2002 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde geçiş süresi sonunda Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir.

  Yürürlük

  Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100