Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ARSA OFİSİ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

  ARSA OFİSİ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

  Resmi Gazete Tarihi: 08/08/1994

  Resmi Gazete Sayısı: 22015

  Devlet Bakanlığından :

  BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu'nun uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerini, mali işlerini , arsa ve arazi iktisap şekillerini ve iktisap olunacak arazi ve arsaların satış, trampa, devir, irtifak hakkı veya kiraya verilmesi gibi işlemlerini kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu yönetmelik 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu'nun 542 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 16 ncı maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu yönetmeliğin uygulamasında;

  Bakanlık : Maliye Bakanlığını,

  Kanun : 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu'nu

  Genel Müdürlük : Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünü

  Yönetmelik : Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliğini, ifade eder.

  İKİNCİ KISIM : Genel Müdürlüğünün Kuruluşu ve Görevleri

  BİRİNCİ BÖLÜM : Kuruluş

  Merkez Teşkilatı

  Madde 5 - Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

  Merkez teşkilatı, aşağıdaki birimlerden meydana gelir.

  1. Teftiş Kurulu Başkanlığı,

  2. Hukuk Müşavirliği

  3. Satınalma ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı,

  4. Satış ve Devir Daire Başkanlığı,

  5. Etüd ve Planlama Daire Başkanlığı,

  6. Yapım İşleri Daire Başkanlığı,

  7. Harita Daire Başkanlığı,

  8. Pazarlama Daire Başkanlığı,

  9. Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

  10. Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı,

  11. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü,

  12. İdari İşler Şube Müdürlüğü,

  13. Bilgi işlem Şube Müdürlüğü,

  14. Savunma Uzmanlığı,

  Genel Müdürlük kuruluşunun en üst amiri Genel Müdürdür. Genel Müdür, Kuruluşunun faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini ve bu konularda kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

  Genel Müdür'e karşı sorumlu olmak üzere üç Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilir.

  Taşra Teşkilat

  Madde 6 - Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı bölge müdürlükleri ile il müdürlüklerinden oluşur. Bölge ve il müdürlükleri Genel Müdürün teklifi ve Bakanın Onayı ile Kurulur. Gerek görülen yerlerde Bakanlığın izni ile

  Bakanlık taşra teşkilatından yararlanılır.

  Komisyonlar

  Madde 7 - Merkez Komisyonu: Genel Müdür'ün yetkili kılacağı kişinin başkanlığında, Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanı ile Genel Müdürlükçe beş kişiden az olmamak kaydı ile görevlendirilecek daire başkanlığını iştirakleri ile kurtulur.

  Merkez Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde komisyon başkanının çağrısı ile toplanır.

  Komisyon, Yönetmeliğin 13 üncü maddesi (a) bendindeki işleri inceleyerek, görüşleri ile birlikte Genel Müdür'ün Onayına sunar.

  Merkez komisyonu eksiksiz toplanır. Asilin bulunmadığı zamanlarda o göreve vekalet eden toplantıya katılır. Asilin bulunmadığı zamanlarda o göreve vekalet eden toplantıya katılır. Komisyon kararları çoğunlukla

  alınır. Olayların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukla kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınmaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesi kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

  Komisyonların çalışma şekli ve usulleri Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir.

  İnşaat Amirlikleri

  Madde 8 - Genel Müdürlükçe gerekli görülen yerlerde ve hallerde, belirlenecek işlerin yapılması ve yürütülmesi için inşaat amirlikleri görevlendirilir. İnşaat amirlikler, bir inşaat amiri ile yeteri kadar teknik, idari ve geçici elamandan meydana gelir.

  İnşaat amirliğince sarfı gereken paralar inşaat amiri ve sayman mutemedinin müşterek imzası ile bankadan çekilir. İnşaat amiri ve sayman mutemed Merkez Saymanına karşı müştereken sorumludurlar.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevler

  Genel Müdürlüğün Görevleri

  Madde 9 - Genel Müdürlük aşağıda belirtilen görevleri yürütmekle yükümlüdür.

  a) Arsaların aşırı fiyat artışını önlemek ve kontrolü sağlamak amacı ile arsa stokları, tanzim alış ve satışlar yapmak,

  b) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için kamulaştırma, anlaşma, devir, satınalma yolu ile benzeri şekilde arazi ve arsa sağlamak; sağladığı bu arazi ve arsaları tesbit edilecek

  esaslara göre

  Planlayarak, olduğu gibi veya alt yapı tesislerini kısmen veya tamamen ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine satmak, kiraya vermek, trampa etmek, irtifak hakkı tesis etmek,

  c) Hazineye ait arazi ve arsalar ile evvelce Hazineden intikal etmiş olup da belediyelerce herhangi bir hizmete tahsis edilmemiş olan arazi ve arsaların Milli Emlak ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüklerince müştereken

  takdir edilecek kıymetleri üzerinden Genel Müdürlüğe devrini sağlamak,

  d) Hazine Belediye, Özel İdare ve Vakıflar İdaresinin satışa çıkarmadan önce bildireceği arazi ve arsaların durumlarını tetkik ederek bunları satın alıp almayacağını bildirmek,

  e) Konut, sanayi ,eğitim , sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için planlanmış sahalar içinde kalan özel ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve varsa bunlar içerisindeki veya üzerinde bulunan bina veya sair tesislerin Genel Müdürlük adına kamulaştırmasını Bakan Onayı ile gerçekleştirmek,

  f) Konut, sanayii, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için planlamayı öngördüğü sahaların tahdidini yaparak ilgili tapu dairelerine bildirmek ve bu sahalardaki arazi ve arsalardan tapu dairelerince satıldığı bildirilenlerin durumunu tetkik ederek şufa hakkını kullanıp kullanmayacağını bildirmek.

  g) Genel Müdürlük tarafından satılan arsalar üzerine satış şartlarına uygun inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, belirtilen süre içinde satış şartlarına uygun yapı yapmayanlar ile bu şartlara aykırı inşaat yapanların arazi ve arsaları hakkında Kanunun ilgili hükümlerine göre gerekli işlemi yapmak.

  h) Kamulaştırılan, satın alınan, planlanan veya çeşitli kamu hizmet ve tesisleri yapılarak değerlendirilen sahalar ve bunlar içimde veya civarında binalı veya binasız diğer arazi ve arsaların değer artışlarının vergilendirmede dikkate alınmasını sağlamak üzere Maliye Bakanlığına bildirmek,

  i) Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar, kamu kurulumları ve özel hukuk tüzel kişileri ile görev alanına giren hususlarda araştırma, inceleme, proje hazırlama konularında teknik işbirliği yapmak,

  j) Bakanlığın Onayını almak şartıyla görev alanına giren konularda belediyelerle ortaklık kurmak,

  k)Yıllık iş programı ve Bütçeyi hazırlayarak Bakanlığın Onayına sunmak,

  l) Amaçlarını gerçekleştirmede kullanmak üzere gerekli fonları oluşturmak için miktarı, faizi, ifta süresi, ihraç fiyatı gibi hususlar Bakanlıkça belirlenmek üzere tahvil ihraç etmek,

  m) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve fonları kurmak ve işletmek,

  n) Amacıyla ilgili ihtisas bankalarına iştirak etmek,

  o) Ürettiği veya üreteceği arsalar karşılığında menkul kıymet ihraç etmek,

  p) Kanun amaçları çerçevesinde kullanacağı taşınmaz malların halihazır haritasını, her ölçekteki imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak,

  Görevlerin Dağıtım ve Yürütülmesi

  Madde 10 - Bu yönetmelikle belirtilen görevlerin Teşkilat içinde dağılışı ve ne şekilde yürütüleceği Genel Müdürün Onayı ile yürürlüğe konulacak Yönergede belirlenir.

  ÜÇÜNCÜ KISIM : Mali İşlemler

  BİRİNCİ BÖLÜM : Sermaye, Kaynaklar ve Giderler

  Sermaye

  Madde 11 - Genel Müdürlüğün döner sermayesi, 1.000.000.000.000.( Bir trilyon) TL.'dir. Sermayenin tamamı Devlete aittir.

  Bu döner sermaye;

  a) Konut sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri yerleşme alanlarında arazi ve arsa alımı ve alt yapı inşaatı için tahsis edilen kaynaklar ve bütçe imkanları çerçevesinde her yıl genel bütçeye konulacak ödeneklerden ,

  b) Sermayeye mahsuben Hazinece devredebilecek taşınmaz malların bedellerinden,

  c) Yıllık % 1'i geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca belirlenecek oranda, genel bütçenin taşınmaz mal satış gelirlerinden aktarılacak paylardan,

  d) Döner sermayenim işletilmesinden elde edilecek karlardan,

  e) Her çeşit bağış ve yardımlar ile diğer gelirlerden,

  f) İhraç edilen tahvillerden elde edilen fonlar ve gayrimenkul yatırım fonlarının işletilmesinden elde edilen gelirlerden,

  g) Diğer Kanunlarda Genel Müdürlüğe aktarılması öngörülen paralardan meydana gelir.

  Diğer Mali Kaynaklar:

  Madde 12 - Genel Müdürlük,

  a) Miktarı, faizi, ifta süresi, ihraç fiyatı gibi hususlar Bakanlıkça belirlenmek üzere ihraç edilecek tahvillerden,

  b) Kanun amaçlarından kullanılmak üzere gerçek ve tüzel kişilerden alınacak avanslardan,

  c) Bakanlığın izni ile her türlü kaynaktan kullanılacak kredilerden, Para sağlamaya kullanmaya yetkilidir.

  Genel Müdürlüğün Giderleri;

  Madde 13 - Genel Müdürlük aşağıdaki giderleri yapmaya yetkilidir.

  a) Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak her türlü satınalma, trampa, irtifak hakkı tesis etme, kiralama, taşıma, inşa, onarım, imal, tesis, keşfettirme, yıktırma, satma, kiraya verme, kamulaştırma, devir alma, harita ve hava fotoğrafları, etüd, imar planı proje her türlü kadastro işleri, yol, meydan, kanalizasyon, su , elektrik ve benzeri kamu hizmetlerinin proje ve yapımı gibi işler,

  b) Genel Müdürlük personelinin maaş, ücret ve yevmiyeleri ile bu personelin istihdam şekline göre bağlı oldukları mevzuat gereğince yapılması mümkün diğer ödemeler ve harcamalar,

  c) Kıymet farkının gerektirdiği giderler ile iktisap olunan taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili vergi, resim, harç, sigorta ücreti şerefiye, katılma payı, yayım, reklam, yargılama ve benzeri giderler,

  d) Satma, satınalma ve kamulaştırma amacı ile avans alma veya Bankalarda açtırılacak krediye dayanarak ipotekli ve ipoteksiz borç alma gibi işlerin gerektirdiği giderler,

  e) Kanununun uygulamasının gerektirdiği diğer giderler;

  Paraların Muhafazası

  Madde 14 - Genel Müdürlüğe ait paralar T.C. Merkez Bankasına veya diğer kamu Bankalarına yatırılabilir.

  Kasalarda ihtiyaca göre 50.000.000 TL'ye kadar para bulundurulabilir. Ancak maaş, ücret ve benzeri toplu ödeme zamanlarında kasadaki para tutarı bunlara yetecek miktara çıkartılabilir.

  İta Amiri

  Madde 15 - İta Amiri, merkez de Genel Müdür veya yetki vereceği kimse, taşrada bölge müdürü, il müdürü veya inşaat amiridir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görev ve Sorumluluklar

  Tahakkuk Memuru

  Madde 16 - Tahakkuk memuru giderlere ait tahakkuk belgelerin aşağıda belirtilen hususlar dikkate alarak düzenler.

  Yeterli kadar ödenek bulunması,

  a) Giderlerin Bütçedeki tertiplere uygun olması,

  b) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması,

  c) Ödeme fişine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması,

  d) İstihdamın kadro dahilinde bulunması,

  e) Tahakkuk belgelerinde maddi hata bulunmaması,

  Sayman

  Madde 17 - Genel Müdürlüğün mali işleri ile muhasebe işlemleri aynı zaman da Sayman olan Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanı tarafından yürütülür. Saymanın hastalık ve izin gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlarda bu görev Genel Müdürün oluru ile yetkili kılınacak vekili tarafından yürütülür.

  a) Sayman aşağıda belirtilen görevleri yapar,

  1) Mali İşler ve muhasebe işlemleri mevzuata uygun şekilde yapmak ve yaptırmak

  2) Muhasebe defter ve kayıtlarını tutmak ve tutturmak,

  3) Usulüne uygun tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek ve gelirleri tahsil etmek,

  4) Genel Müdürlüğe ait idare hesabını zamanında Sayıştay'a vermek,

  5) Ambar, ayniyat ve vezne işlemlerinin usulüne uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

  6) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,

  7) Banka ve kasa hesabında bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,

  8) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını, tahakkuk evrakına bağlanması gereken belgelerin tamam olmasını sağlamak,

  9) Genel Müdürlüğünün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak ve gerekli takibatı yapmak,

  10) Mali yılın bitiminden itibaren iki ay içinde hazırlanacak olan bilanço ve ekleri ile gelir ve gider belgelerini denetim için Sayıştay'a, birer örneklerini de aynı süre içinde Bakanlığa göndermek,

  11)Vezne, ayniyat ve ambar sorumlularını Kefalet Kanunu dahilinde kontrol etmek,

  12)Ambarca verilecek aylık mizanların muhasebe kayıtlarına uygunluğunu kontrol etmek,

  13 ) Sayman mutemetleri ile ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek,

  14 ) Saymanlıkla ilgili diğer işleri yapmak,

  b) Sayman gider tahakkuk belgelerinde aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla mümkündür.

  1) Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması,

  2) Giderlerin bütçedeki tertibine uygun olması,

  3) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması,

  4) Maddi hata bulunmaması,

  5) Tahakkuk evrakına bağlanması gereken belgelerin tamam olması,

  6) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması,

  7) Hak sahibinin kimliği,

  Sayman yaptığı inceleme sonucunda yukarıda belirtilen hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte gider tahakkuk memuruna geri gönderir.

  Saymanın bu maddenin (b) bendinin (1),(4),(5),(6) ve (7) alt bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup, sayman ödemeye zorlanamaz,

  Bu maddenin (b) bendinin (2) ve (3) üncü alt bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelere 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunundaki esaslara aykırı olmamak kaydıyla sorumluluk ita amirince

  yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar.

  Sayman görevlerinden dolayı ilgisine göre tahakkuk memuru ve ilgili diğer memurlarla birlikte sorumludur.

  Birleşmeyecek Görevler

  Madde 18 - İta Amirliği tahakkuk memurluğu ve saymanlık görevlerinden ikisi bir kişi üzerinde toplanamaz.

  Veznedar

  Madde 19 - Genel Müdürlükçe para alma ve ödemeye ait işler kefalete tabi veznedarlar tarafından yapılır.

  Veznedarların izin ve hastalık gibi nedenlerle görevinden ayrılması halinde bu görev sayman tarafından Genel Müdürlüğün kefalete tabi memurlarından birisine verilir.

  Veznedarların Görevleri şunlardır.

  a) Tamamlanmış belgelere dayanak ve usulüne uygun olarak para alma ve ödeme işlerini yapmak,

  b) Tahsil edilen ödenen paraları, günü gününe kasa defterine kayıt etmek, ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

  c) Genel Müdürlüğe ait para ve kıymetli evrakı Genel Müdürlüğün kasasında saklamak,

  d) Tahsilata ait dip koçanları ile kasa defterini ve diğer belgeleri saklamak,

  e) Saymanın vereceği diğer işleri yapmak,

  Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyana uğramasından ve eksiltmesinden Sayman karşı doğrudan sorumludur.

  Sayman Mutemedi

  Madde 20 - Saymanlıkça tahsilinde veya tediyesinde güçlük görülen Genel Müdürlük gelir ve giderleri saymanlıkça teklif edilen ve mutemetliği ita amirince onaylanan kefalete tabi sağman mutemetlerince tahsil veya tediye edilir.

  Sayman mutemetlerince tahsil edilen para, 24 saat içinde Genel Müdürlük veznesine veya bankaya yatırılır.

  Genel Müdürlük gelir ve giderlerinden hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil ve tediye edileceği saymanın önerisi üzerine ita amirinin onayı ile saptanır.

  Sayman, sayman mutemetlerini her zaman kontrol edebilir. Ve üzerlerinde bulunan paraların saymanlığa ve bankaya yatırılmasını isteyebilir.

  Ayniyat Saymanı

  Madde 21 - Genel Müdürlüğün ayniyat ve ambar işlerini Devlet Ayniyat Talimatnamesi hükümleri dairesinde yürütmek üzere bir ayniyat saymanı bulunur veya Genel Müdür'ün uygun göreceği bir memur bu işle görevlendirilir. Ayniyat saymanı, ayniyat ve ambar işlerinde ayniyat ve ambar memurları ile müştereken sorumludur.

  Ayniyat Memuru

  Madde 22 - Genel Müdürlük ayniyat işlemleri kefalete tabi ve saymana karşı sorumlu ayniyat memuru tarafından yapılır.

  Ayniyat memurunun izin veya hastalık gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zaman bu görev sayman tarafından görevlendirilecek kefalete tabi diğer memurlar tarafından yerine getirilir.

  Ayniyat memurunun görevleri şunlardır.:

  a) Devlet Ayniyat Talimatnamesi gereğince ayniyat işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterlerini tutmak,

  b) Ayniyat kayıt, defter ve belgelerini saklamak ,

  c) Saymana ayniyat hesabına vermek,

  d) Ambar memuru yok ise ambar memurluğu görevini yapmak,

  e) Ambar işlemlerini kontrol etmek,

  f) Yetkililerce verilecek diğer işlemi yapmak,

  Ambar Memuru

  Madde 23 - Genel Müdürlüğün faaliyet alanı ve ambar işlemlerinin hacmi göz önünde tutularak gerekli hallerde ambar işlerinin yürütülmesi için ayrıca ambar memuru görevlendirilebilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hesap İşleri

  Hesap İşleri

  Madde 24 - Genel Müdürlük hesap işleri Merkezde aynı zamanda sayman olan Muhasebe ve mali İşler Daire Başkanı tarafından yürütülür. Taşra teşkilatı ve inşaat amirliklerinde ise bu görev sayman mutemetlerince yapılır.

  Genel Müdürlük hesap işlerinde Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği esasları uygulanır. Bu yönetmelik ile Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliğinde hüküm bulunmayan hallerde Devlet Muhasebesi Yönetmeliği ile Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Hesap Dönemi

  Madde 25 - Genel Müdürlüğün Hesap dönemi takvim yılıdır. Bütçe ile belirlenen ödenek ancak o hesap dönemi zarfında ifa edilen giderlerin karşılığıdır. Harcamanın yılı, hizmetin yapıldığı tarihe göre tayin olunur.

  İş Programı ve Bütçe

  Madde 26 - Genel Müdürlüğün yıllık gelir ve gider bütçesi ile iş programı, her mali yılın başlangıcından en az üç ay önce sayman tarafından hazırlanarak Genel Müdürlüğe verilir.

  Genel Müdürlükçe incelenip gerektiğinde değişiklik yapıldıktan sonra Bakanlığa gönderilerek en geç mali yılın başlangıcından önce onaylanır.

  Harcamalar, bütçede yer alan ödeneklere dayanılarak gerçekleştirilir. Ödeneksiz ya da ödenek üstü harcama yapılamaz.

  Bütçede işleme yönetim giderleri ücretler ve yatırımlar ayrı ayrı bölümler de gösterilir. Maddeler arasındaki aktarma Genel Müdür, Bölümler arası aktarmalar ise Bakan onayı ile yapılır.

  Merkezde Ödeme İşlemleri

  Madde 27 - Merkezde yapılacak ödemeler Genel Müdürlük Olur'larına göre düzenlenecek tahakkuk evrakına dayanılarak ita amiri ile saymanın ortak imzalarını taşıyan ödeme mektupları veya çeklerle Banka tarafından hak sahiplerine ödenir veya havale olunur.

  Kasa mevcudunun müsait olması halinde vezneden ödeme yapılabilir.

  Taşradaki Ödeme İşlemleri

  Madde 28 - Bölge ve İl Müdürlükleri ile inşaat amirlikleri emrine verilecek paralar bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen bankalarda açılacak hesaba yatırılır.

  Bölge ve il müdürlükleri ile inşaat amirlikleri emrine gönderilen paralardan yapılacak her çeşit ödemeler düzenlenecek tahakkuk evrakına dayanılarak bölge müdürü, il müdürü veya inşaat amiri ile sayman mutemedinin müşterek imzalarına havi ödeme mektupları veya çeklerle hak sahiplerine banka tarafından ödenir veya havale olunur.

  Tahakkuk evrakı; hizmetin yerine getirilmesinde hak ediş raporlarına onaylı bordrolara, senetlere, keşif raporlarına, mal ve bir kıymet alımında ise faturalara, tesellüm ilmühaberlerine, tapu senetlerine dayanılarak düzenlenir.

  Mahsup İşleri

  Madde 29 - Bölge ve il müdürlükleri ile inşaat amirliklerince yapılan harcamalar ilişkin belgeler her ay sonu itibariyle Genel Müdürlüğe gönderilir. Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığınca incelenip uygunluk sağladıktan sonra Genel Müdürün onayı ile mahsubu yapılır ve mahalline bildirilir. Bu harcamalarla ilgili mahsup işlemi tamamlanmış olmakla beraber sayman mutemedinin saymana karşı bu harcamalara ilişkin sorumluluğu devam eder.

  Bilanço

  Madde 30 - Bilanço ve ekleri hesap dönemini izleyen iki ay içinde Genel Müdürlükçe hazırlanır.

  832 sayılı Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca hazırlanan bilanço ve eski cetveller ile belgeler Sayıştay'a bilanço ve eklerinin birer örneği ise Bakanlığa aynı süre içinde gönderilir.

  Madde 31 - (Mülga madde: 23/06/1996 - 22675 s. Yön/60. md)

  DÖRDÜNCÜ KISIM : Arazi ve Arsa İşleri

  BİRİNCİ BÖLÜM : Arazi ve Arsa İktisabı

  Arazi ve Arsa Seçimi

  Madde 32 - Konut, sanayi, eğitim sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için planlanmış veya Kanun amaçlarında kullanılmak üzere planlanması, ön görülen arazi ve arsalar, görevlendirilecek teknik personel tarafından seçilir.

  Çalışmalara esas alınacak planlanmış alanlar içinde kalan özel ve tüzel kişilere ait arazi ve arsalar ile bunların üzerinde bulunan bina ve sair tesislerin Genel Müdürlük adına kamulaştırılmasına Bakanlıkça karar verildiği takdirde ilgili tapu dairesince tapu kütüğüne " Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü adına kamulaştırılacaktır" şerhi konur.

  Hazine, Özel İdare, belediye ve Vakıflar İdaresine Ait Arsa ve Arazilerin Satışı

  Madde 33 - Hazine, özel idare, belediye ve vakıflar idaresi satışa çıkaracakları arsa ve arazileri onaylı planlar veya kadastro haritaları üzerinde işaretleyerek Genel Müdürlüğe bildirilmekle yükümlüdürler.

  Bu Hususta uygulanacak esaslar, Toplu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile müştereken tespit edilerek duyurulur.

  Arazi ve Arsa Sağlanması

  Madde 34 - Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve çeşitli kamu tesisleri için anlaşma, devir, satın alma, trampa, kamulaştırma yolu ile ve benzeri şekillerde arazi ve arsa sağlanır.

  Bu kanun amaçlarında kullanılmak üzere talep edilen arazi ve arsalardan hazineye ait olanlar Bakanlık tarafından, evvelce Hazineden intikal etmiş olup, belediyelerce herhangi bir hizmete tahsis edilmemiş bulunan arazi ve arsalar da karşılığı 775 sayılı Kanunun 12 inci maddesinde sözü edilen fona yatırılmak kaydıyla Milli Emlak ve Genel Müdürlükçe müştereken takdir edilecek kıymetler üzerinde belediyelerce Genel Müdürlüğe devredilir.

  Şufa Hakkı

  Madde 35 - Genel Müdürlük, konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve diğer kamu tesisleri için planlamayı öngördüğü ve tahdidini yaparak ve ilgili tapu dairelerince bildirmiş bulunduğu sahalardaki arsa arazinin satışlarında şufa hakkına haizdir. Bu sahalardaki arsa ve arazinin satışları tapu daireleri tarafından 15 gün içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

  Tapu dairelerince yapılacak bildiri üzerine Genel Müdürlük en geç 30 gün zarfında şufa hakkını kullanacağı bildirmediği ve bu süre içinde ödenmiş satış bedeli ile her türlü harç ve masrafları peşin olarak malik adına yatırmadığı takdirde, şufa hakkının kullanılmasından vazgeçilmiş sayılır. Bu halde tapu daireleri resen şufa hakkındaki şerhi kaldırmaya yetkilidir. 30 günlük süre içinde ödenmiş satış bedeli ile her türlü harç ve masrafların yatırılmasını müteakip, tapu dairelerince resen eski satışın iptali ile yeni malik adına tescil eşlemi yapılır.

  İKİNCİ BÖLÜM : Arazi ve Arsaların Satış ve Kiraya Verilmesi

  Arazi ve arsaların Maliye Hesabı

  Madde 36 - Genel Müdürlükçe iktisap olunan arazi ve arsaların maliyeti;

  a) Arazi ve arsanın iktisab bedeli ile bu iktisap dolayısıyla yapılan tüm harcamalar.

  b) Arazi ve arsanın haritasının alınması, imar planının ve uygulanmasının yapılması için harcanan paralar,

  c) Yol, kanalizasyon, su ve elektrik gibi altyapı tesislerinin projelendirilmesi ve yapılması için harcana parlar,

  d) Satış tarihine kadar ödenmiş bulunan her türlü resim harçlar;

  e) Satışa ödenecek vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler,

  Toplamına, genel gider olarak %10 eklenerek, iktisap tarihinden itibaren geçen süre için ayrıca değer artışı karşılığı olarak yıllık % 10 ilavesiyle bulunacak bedeldir.

  Bu toplam, araz, ve arsanın imar planına göre zayiat hesabı yapılmış ise zayiat çıktıktan sonra alan itibariyle kalan miktara, yapılmamış ise arazinin tamamına bölünerek metrekare maliyet fiyatı saptanır.

  Arazi ve Arsa Satışı

  Madde 37 - Kamu kurum ve kuruluşların istekli olduğu taşınmaz malların dışında kalan Genel Müdürlük mülkiyetindeki satışa hazır taşınmaz malların satışında bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmü uygulanır.

  İhale, Kıymet Taktir Komisyonunca yerinde yapılan inceleme sonucunda saptanan takdir kıymeti üzerinden, şayet bu taktir kıymeti bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre hesaplanan maliyet değerinden az ise maliyet değeri esas alınarak belirlenecek tahmini bedel üzerinden yapılır.

  Tekliflerin aynı olması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarına öncelik tanınır.

  Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Satış

  Madde 38 - Kamu kurum ve kuruluşlarının istekli olduğu arazi ve arsaların satışları işin mahiyetine göre 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu veya bu Yönetmeliğin 31 inci maddeleri hükümlerine göre yapılır.

  Taksitli Satış

  Madde 39 - Satışlarda Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü takdirde satış bedelinin en az % 25'i peşin alınmak koşuluyla vadeli satış yapılabilir. Vadeli satışlarda süre iki yıldan fazla olamaz ve vade için günün koşullarına göre tesbit edilecek faiz oranı uygulanır.

  Arazi ve Arsanın İadesi

  Madde 40 - 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince Genel Müdürlüğe devredilen arsalardan kamu hizmetler için lüzumlu olduğu gerekçesi ile Hazinece veya Bakanlık kanalı ile belediyece talep edilenler devir fiyatına bu arsalara Genel Müdürlükçe yapılan masraflar ilave edilerek bulunacak bedeller üzerinde Hazineye ve belediyelere iade edilir. Bu devir işleri talep tarihinden itibaren üç ay içersinde Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

  Arsa ve Arazilerle Kiraya Verilmesi

  Madde 41 - Genel Müdürlüğün mülkiyetindeki arazi ve arsalar planlandıktan sonra, planda belirtilen kullanım amacına uygun tesisi yapılmak üzere, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmüne göre kiraya verilebilir.

  Kiraya verilecek taşınmaz malların kira süresi 5 yıldan çok olamaz. Ancak, Genel Müdürlük ikra süresini beşer yıllık dönemler itibarıyla 60 yıla kadar uzatabilir. Her beş yılda bir kira bedeli Genel Müdürlükçe yeniden saptanır.

  Kiralanan yerin, sözleşme süresinin bitimi veya diğer herhangi bir nedenle tahliyesi halinde, arsa üzerinde kiracı tarafından yapılmış olan binalar Genel Müdürlükçe istendiği takdirde bedelsiz olarak Genel Müdürlüğe kalır.Kiracı bundan dolayı bir hak iddia edemez.Genel Müdürlük isterse binalar kiracı tarafından yıkılır ve taşınmaz eski hali ile teslim edilir.Aksi takdirde yıkım gideri %25 fazlasıyla kiracıdan alınır. Kira süresi içinde kiracının kiralanan yeri başkasına devretmesi Genel Müdürlüğün iznine bağlıdır.

  Genel Müdürlük , her ne suretle olursa olsun mülkiyetine geçen arazi ve arsaları planlaması yapılmadan evvel veya yapıldıktan sonra da bir yıl süreli olarak rayiç kira bedeli üzerinden bu Yönetmeliğin 31 inci maddesine göre kiraya verebilir.Kiracının bu arsa ve arazi üzerinde geçici olarak yaptığı tesisler kira süresi sonunda kiracı tarafından yıkılır ve Genel Müdürlüğe eski hali ile teslim edilir.Aksi takdirde yıkım gideri %25 fazlasıyla kiracıdan alınır.

  Trampa

  Madde 42 - Kanun amaçlarında kullanılmak üzere iktisabı düşünülen taşınmaz malların maliklerinin kabul etmesi halinde, bedel yerine, Genel Müdürlüğe ait taşınmaz mallardan verilebilir.

  Devredilecek ve Devralınacak taşınmaz malların değeri, Genel Müdürlük Olurlu ile bu amaçla kurulacak bir komisyon tarafından tesbit edilir.Taşınmaz mal bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit olarak karşılanır.

  Ancak, devredilecek taşınmaz malların değeri devralınacak taşınmaz malların değerinin yüzde yüzyirmisini aşamaz.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Diğer Arazi ve Arsa İşleri

  İrtifak Hakkı Tesisi

  Madde 43 - Genel Müdürlük, lüzum gördüğü hallerde arazi ve arsaların satınalma ile amaçlanan gayenin yerine getirilmesi için gayrimenkulün satın alınması yerine, kafi geldiği takdirde gayrimenkulün muayyen kısım veya irtifağı veya kaynaklar üzerinde Türk Medeni Kanununun irtifakla ilgili hükümleri esas alınarak anlaşma ve mümkün olmayan hallerde kamulaştırma yolu ile irtifak hakkı tesisine yetkilidir.

  Ayrıca kendi arazi ve arsaları üzerinde anlaşma yolu ile irtifak hakkı tesisine müsaade edebilir.

  Bu husus irtifak hakkı tesis edilecek gayrimenkulün yeri, planı ve projesi hazırlanarak tapu siciline kaydettirilir.

  Arsaların geri alınması

  Madde 44 - (Mülga madde : 25/06/2002 - 24796 sayılı RG/9. md)

  Arazi ve Arsa Envanterinin Düzenlenmesi

  Madde 45 - Kanun amaçlarında kullanılmak üzere iktisap olunan arazi ve arsaların envanteri Genel Müdürlükçe düzenlenir.

  Harita ve İmar Planlarının Yapımı

  Madde 46 - Arsa ve arazilerin haritaları ve imar planları bu konudaki mevzuat esaslarına göre yapılır.

  BEŞİNCİ KISIM: Yürürlük Hükümleri

  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

  Madde 47 - 04/05/1994 tarih ve 21924 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliği'' yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - 10/06/1989 tarih ve 20191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 06/10/1970 tarih ve 13631 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri ile Döner Sermayesinin Harcama Usulleri ve Arsa İşlerine Dair Yönetmelik 'in Değişik 49 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik'' hükmüne göre başlanmış olan işler, aynı Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

  Yürürlük

  Madde 48 - Sayıştay'ın görüşü de alınmış olan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 49 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100