Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GEMİ ADAMLARI YÖNETMELİĞİ

  GEMİ ADAMLARI YÖNETMELİĞİ

  Gemiadamları Yönetmeliği

  Devlet Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi: 31/07/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24832

  BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, gemilerin yola elverişlilik bakımından donatılmalarında, gemiadamları ile ilgili gerekleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; Türk bayraklı gemilerde çalışan ve çalışacak olan gemiadamlarını ve bunların yeterlikleri, eğitimleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları, kütükleme işlemleri ve vardiya tutma ile ilgili kuralları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - (Değişik madde: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/1.mad)

  Bu Yönetmelik, 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile taraf olduğumuz "Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW-78) ve değişiklikleri, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (D) bendi ile 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelik'te geçen,

  1) İdare: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

  2) Denizcilik İşletmesi: Geminin sahibini veya gemi sahibinden gemiyi işletmek üzere devir almış olan ve bu Yönetmelikte belirlenmiş tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmesi zorunlu olan diğer ticari işletmeyi veya çıplak gemi kiracısını,

  3) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

  4) Sözleşme: STCW - 78 Sözleşmesi ve STCW - 95 değişimini,

  5) Eğitim - Sınav Yönergesi: Gemiadamları Eğitimlerinin Gerekleri ve Gemiadamları Sınavları Konu İçerikleri Yönergesini,

  6) Donatım Yönergesi: Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönergeyi,

  7) (Değişik bend: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/2.mad) Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelik: Sözleşmenin 1/8 Kuralı ile A-1/8 Kısmı hükümleri çerçevesinde oluşturulan yönetmeliği ,

  8) Sağlık Yönergesi: Sağlık Bakanlığınca çıkarılan Gemiadamları Sağlık Yönergesini,

  9) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanım amacı ne olursa olsun denizde ve iç sularda kürekten başka bir aygıtla yola çıkabilen aracı,

  10) Çalışır Durumdaki Gemi: Denize elverişlilik belgesi geçerli olan gemileri,

  11) Ticaret Gemisi: Denizde ve iç sularda kazanç sağlamak amacıyla kullanılan gemiyi,

  12) Yolcu Gemisi: Onikiden çok yolcu taşıyan ticaret gemisini,

  13) Yük Gemisi: Yük taşıyan ve taşıyacağı yolcu sayısı onikiyi (dahil) geçmeyen ticaret gemisini,

  14) Tanker: Dökme olarak, aşağıda onaltı, onyedi ve onsekiz nolu bentlerde belirtilen yanıcı özellikte sıvı yükleri taşımak için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,

  15) Petrol Tankeri: Dökme olarak ham petrol ve petrol ürünlerini taşımak için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,

  16) Kimyasal Madde Tankeri: Uluslararası Dökme Kimyasal Maddeler Kod'u Bölüm 17'de çizelgesi verilen sıvı maddeleri dökme olarak taşımak için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,

  17) Sıvılaştırılmış Gaz Tankeri: Uluslararası Gaz Taşıyıcı Kod'u Bölüm 19'da çizelgesi verilen sıvılaştırılmış gazları dökme olarak taşımak için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,

  18) Hafif Gemi/Feribot: Ahşap olmayan ve tam yüklü durumda su kesimindeki deplasmanı aşağıdaki bağıntı ile elde edilen değere eşit ya da daha az olan ticaret gemisini,

  V= (0,13 L.B)(üssü 1,5) m

  L= geminin dikmelerarası boyu (metre)

  B= geminin eni (metre)

  19) Yüksek Hızlı Hafif Gemi/Feribot: Ahşap olmayan ve en yüksek hızı aşağıdaki bağıntı ile elde edilen hıza eşit ya da daha fazla olan ticaret gemisini,

  7,6. V(üssü 0,1667) knot

  V= m

  olarak su kesimindeki deplasman

  20) Ro - Ro Yük Gemisi: Yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yüklenip boşaltılacak biçimde inşa edilmiş ticaret gemisini,

  21) Balıkçı Gemisi: Yalnızca su ürünleri avcılığı veya depolanması veya işlenmesinde kullanılan, nitelikleri bu amaca uygun olan ve tonilato belgesinde balıkçı gemisi olduğu belirtilen ticaret gemisini,

  22) Hizmet Gemisi: Bilim, sondaj, fabrika, kurtarma, yangın söndürme, kablo döşeme, tarak, maçuna, klepe, römorkör, algarna, kontrol motoru, dalgıç aracı, personel taşıma ve benzeri özel hizmetlerde kullanılan gemileri,

  23) Yolcu Motoru: Tam boyları kırkiki metreden az olan ve liman sefer bölgesi içinde veya merkez iskelesinden yirmibeş milden uzaklaşmadan günübirlik yolcu taşıyan ticaret gemisini,

  24) Amatör Balıkçı Teknesi: Tam boyları sekiz metreden az ve motor gücü ile yürütülen amatör balıkçılık yapmak amacıyla kullanılan deniz aracını,

  25) Cankurtarma Aracı: Gemiyi terk amacıyla kullanılan ve tehlikedeki kişilerin canlarını kurtarmaya elverişli deniz aracını,

  26) Hızlı Cankurtarma Botu: Bir kaza durumunda tehlikedeki kişileri kurtarmak ve cankurtarma aracına toplamak için yapılmış şişme lastik ya da fiberglas veya saç bot biçimindeki hızlı deniz aracını,

  27) Ticari Yat: Yat tipinde inşa edilmiş, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, ticari olarak gezi ve spor amacıyla yararlanılan, yük, yolcu veya balıkçı gemisi niteliğinde olmayan, taşıdığı yolcu sayısı onikiyi (dahil) ya da kabotaj seferinde yüz mille sınırlı, en yakın karadan yirmi milden daha fazla uzaklaşmamak şartıyla, taşıdığı yolcu sayısı otuzaltıyı (dahil) geçmeyen ve tonilato belgesinde ticari yat olduğu belirtilen gemiyi,

  28) Özel Yat: Yat tipinde inşa edilmiş, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, taşıdığı yolcu sayısı onikiyi geçmeyen, gezi ve spor amacıyla yararlanılan, tonilato belgesinde özel yat olduğu belirtilen gemiyi,

  29) Eğitim Gemisi: Asıl amacı gemiadamlarına eğitim vermek olan ve bu amaca uygun olarak inşa edilmiş veya uygun hale getirilmiş gemiyi,

  30) Ro - Ro Yolcu Gemisi: Yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yüklenip boşaltılacak biçimde inşa edilmiş, oniki'den fazla yolcu taşıyan gemiyi,

  31) Ticari Sürat Motoru: Su sporları amacıyla ticari faaliyette kullanılan, şişme lastik, fiberglas veya saç bot biçimindeki hızlı ve tonilato belgesinde ticari sürat motoru olduğu belirtilen deniz aracını,

  32) Gemiadamı: Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, tayfalarını ve yardımcı hizmet personelini,

  33) Sınırlı Vardiya Zabiti: 500 GT'den küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemilerde görev yapan ve gemi kaptanından sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin II/3 Kural'ının 3 ve 4 üncü paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

  34) Sınırlı Kaptan: 500 GT'den küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemiyi sevk ve idaresi altında bulunduran, ayrıca Sözleşmenin II/3 Kural'ının 5 ve 6 ncı paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

  35) Vardiya Zabiti: 500 - 3000 GT arasındaki gemilerde görev yapan, ayrıca Sözleşmenin II/1 Kural'ı ile tanımlanan gemiadamını,

  36) Birinci Zabit: 500 - 3000 GT arasındaki gemilerde görev yapan ve gemi kaptanından sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin II/2 Kural'ının 3, 4.1 ve 4.3 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

  37) Kaptan: 500 - 3000 GT arasındaki gemileri sevk ve idaresi altında bulunduran, ayrıca Sözleşmenin II/2 Kural'ının 3, 4.2 ve 4.3 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

  38) Uzakyol Vardiya Zabiti: Tonilato ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide görev yapan, ayrıca Sözleşmenin II/1 Kural'ı ile tanımlanan eğitim düzeyine ilave olarak İdarenin öngördüğü denizcilik eğitimini tamamlayan gemiadamını,

  39) Uzakyol Birinci Zabiti: Tonilito ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide görev yapan ve gemi kaptanından sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin II/2 Kuralı'nın 1, 2.1, 2.1.1 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

  40) Uzakyol Kaptanı: Tonilato ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemiyi sevk ve idaresi altında bulunduran, ayrıca Sözleşmenin II/2 Kuralı'nın 1, 2.1, 2.1.2 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

  41) Sınırlı Makine Zabiti: 750 kW'den küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemilerde görev yapan ve gemi başmakinistinden sonra gelen, ayrıca İdarenin öngördüğü eğitim ve deniz hizmetine sahip gemiadamını,

  42) Sınırlı Başmakinist: 750 kW'den küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemi makinelerinin çalıştırılması ile bakımı ve onarımından sorumlu, ayrıca İdarenin öngördüğü eğitim ve deniz hizmetine sahip gemiadamını,

  43) Makine Zabiti: 750 - 3000 kW gücü arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde görev yapan, ayrıca Sözleşmenin III/1 Kural'ı ile tanımlanan gemiadamını,

  44) İkinci Makinist: 750 - 3000 kW gücü arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde görev yapan ve gemi başmakinistinden sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin III/3 Kuralı'nın 1, 2.1, 2.1.1 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

  45) Başmakinist: 750 - 3000 kW gücü arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde çalışan, gemi makinelerinin çalıştırılması ile bakımı ve onarımından sorumlu, ayrıca Sözleşmenin III/3 Kuralı'nın 1, 2.1, 2.1.2 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

  46) Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti: Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide vardiya mühendisi/makinisti olarak görev yapan, ayrıca Sözleşmenin III/1 Kural'ı ile tanımlanan eğitim düzeyine ilave olarak İdarenin öngördüğü denizcilik eğitimini tamamlayan gemiadamını,

  47) Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti: Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide ikinci mühendis/makinist olarak görev yapan ve gemi başmühendisi/makinistinden sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin III/2 Kural'ının 1, 2.1, 2.1.1 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

  48) Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti: Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide başmühendis/başmakinist olarak görev yapan ve gemi makinelerinin çalıştırılması ile bakımı ve onarımından sorumlu, ayrıca Sözleşmenin III/2 Kural'ının 1, 2.1, 2.1.2 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

  49) Gemi Yardımcı Zabiti: Gemide görevli telsiz zabiti ve doktor, sağlık memuru, hemşire ile gemilerin özelliklerine göre bulundurulması zorunlu olan ve geminin kullanım amacına katkıda bulunan elektrikçi, elektronikçi, elektronik ve elektrik zabitleri ile makine mühendisi ve teknisyenleri ile bilgi işlem makineleri programcısı ve operatörü, bilim gemilerinde çalışan bilim adamları ve benzeri personel ile gemi katibi, gemi katip yardımcısı ve kamara memurunu,

  50) Güverte/Makine Stajyeri: Gemiadamı olmak için eğitim gören ve kanun veya yönetmeliklerce bu nitelikte olduğu belirtilen gemiadamını,

  51) Tayfa: Geminin güverte, makine ve kamara bölümlerinde çalışan gemi kaptanı, gemi zabiti, yardımcı zabitleri ve stajyerler dışında kalan gemiadamlarını,

  52) Yolcu: Gemiadamları dışında gemide ücretli ya da ücretsiz taşınan bir yaşından büyük kişiyi,

  53) Diğer Taşınanlar: Gemiadamları ve yolcular dışında gemide bulunan ve yapacakları yolculuk için liman başkanlıklarınca yolculuk belgesi verilen, donatanın, işletenin, kaptanın ve gemiadamlarının gemide bulunan eş ya da çocuklarını, donatan ya da işverenin temsilcisi ve memurlarını, taşınan hayvanların çobanlarını, ayrıca kaptanın denizde can kurtarma görevlerinden dolayı gemiye aldığı kişileri,

  54) Yürütme Gücü (kW): Gemi ana makinesi ya da makinelerinin toplam ve en büyük sürekli çıkış gücü olarak kabul edilen ve gemi tasdiknamesi ile diğer resmi belgelerde yazılı kilovat olarak belirtilen gücü, (1 kilovat= 1,34 beygir gücü, 1 beygir gücü= 0,746 kilovat alınacaktır.)

  55) Gros Tonilato (GT): Geminin güverte altı ve güverte üstü kapalı yerlerinin hacmini (2.83 m

  = 1 gros tonilato) ve gemi tasdiknamesi ile diğer resmi belgelerde GT olarak belirtilen hacmi,

  56) Telsiz Kuralları: Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Telsiz Tüzüğünde (ITU/RR) yer alan kuralları,

  57) Telsiz Görevleri: Telsiz Kuralları ve Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi SOLAS - 74 ve değişiklikleri uyarınca IMO öneri kararları doğrultusunda gemide haberleşme ile ilgili vardiyaları, teknik bakım

  ve onarımları,

  58) GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System): Küresel deniz tehlike ve güvenlik sistemini,

  59) Liman Seferi: Sınırları belirli limanlar içinde yapılan seferleri,

  60) Kabotaj Seferi: Liman sefer bölgesi sınırları aşılarak Türkiye limanları arasında yapılan seferleri,

  61) (Değişik bend: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/2.mad) Yakın Kıyısal Sefer: Kabotaj sefer bölgesi sınırları aşılarak, Karadenizde, Akdenizde ve Kızıldenizde yapılan seferleri,

  62) (Değişik bend: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/1.md.) Uzak Sefer: Yakın kıyısal sefer bölgesi sınırları aşılarak yapılan seferleri,

   63) (Ek bend: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/1.md.) Gemiadamı Yeterlik Belgesi: Gemiadamının gemideki görev ve yetkisi ile bunların sınırlarını gösteren, gemiadamı cüzdanının içerisinde yer alan veya gemiadamlarının kimlik bilgilerini de içerecek şekilde gemiadamları belgesi adı altında bağımsız bir belge olarak düzenlenen, şekli idare tarafından belirlenmiş yeterlik belgesini, ifade eder.

  İKİNCİ KISIM : Gemiadamı Yeterlikleri

  BİRİNCİ BÖLÜM : Yeterlik Dereceleri, Yetki, Sorumlulukları ve Yeterlik Sınırları

  Yeterlik Dereceleri

  Madde 5 - Gemiadamlarının yeterlik dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

  A) Güverte Sınıfı A) Deck Department

  a) Tayfalar a) Ratings

  1) Miço 1) Deck Boy

  2) Gemici 2) Ordinary Seaman

  3) Usta Gemici 3) Able Seaman

  4) Güverte Lostromosu 4) Boatswain

  b) Kaptan ve Güverte Zabitleri b) Master and Deck Officers

  1) Sınırlı Vardiya Zabiti 1) Restricted Atchkeeping Officer

  2) Sınırlı Kaptan 2) Restricted Master

  3) Vardiya Zabiti 3) Watckeeping Officer

  4) Birinci Zabit 4) Chief Officer

  5) Kaptan 5) Master

  6) Uzakyol Vardiya Zabiti 6) Unlimited Waatchkeeping Officer

  7) Uzakyol Birinci Zabiti 7) Unlimited Chief Officer

  8) Uzakyol Kaptanı 8) Unlimited Master

  B) Makine Sınıfı B) Engine Department

  a) Tayfalar a) Ratings

  1) Silici 1) Wiper

  2) Yağcı 2) Oiler/Motorman

  3) Makine Lostromosu 3) Donkeyman

  b) Başmühendis/Başmakinist ve b) Chief Engineer and

  Makine Zabitleri Engineer Officers

  1) Sınırlı Makine Zabiti 1) Restricted Engineer Officer

  2) Sınırlı Başmakinist 2) Restricted Chief Engineer

  3) Makine Zabiti 3) Engineer Officer

  4) İkinci Makinist 4) Second Engineer

  5) Başmakinist 5) Chief Engineer

  6) Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti 6) Unlimited Engineer Officer

  7) Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti 7) Unlimited Second Engineer

  8) Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti 8) Unlimited Chief Engineer

  C) Yardımcı Sınıfı C) Asistant Department

  a) Telsiz Zabitleri a) Radio Officers

  1) Kısa Mesafe Telsiz Operatörü 1) Short Range Radio Operator

  2) Uzun Mesafe Telsiz Operatörü 2) Long Range Radio Operator

  3) Tahditli Telsiz Operatörü 3) Restricted Operator

  4) Genel Telsiz Operatörü 4) General Operator

  5) Telsiz Elektronik Zabiti 5) Radioelectronic Officer

  b) Elektrik ve Elektronik Zabitleri b) Electric Officers

  1) Elektrikçi 1) Electrician

  2) Elektrik Zabiti 2) Electric Officer

  3) Elektronikçi 3) Electronic Operator

  4) Elektronik Zabiti 4) Electronic Officer

  c) Sağlık Zabitleri c) Medical Officers

  1) Hemşire   1) Nurse

  2) Sağlık Memuru 2) Medical Officer

  3) Doktor   3) Doctor

  d) Stajyerler d) Cadets

  1) Güverte Stajyeri 1) Deck Cadet

  2) Makine Stajyeri 2) Engine Cadet

  e) Yardımcı Hizmetliler e) Cabin Department

  1) Kamarot 1) Steaward

  2) Aşçı 2) Cook

  D) Yat Sınıfı D) Yacht Department

  a) Amatör Denizci a) Amateur Seaman

  b) Yat Kaptanı b) Yacht Master

  E) Balıkçı Sınıfı E) Fishing Crew

  a) Balıkçı Gemisi Kaptanı a) Skipper

  b) Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı b) Open Sea Skipper

  Yetki ve Sorumluluklar

  Madde 6 - Denizcilik eğitimi veren Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumları, Sözleşmenin öngördüğü eğitim standartlarını sağlayıp uygulamakla mükelleftir.

  Söz konusu eğitim standartlarını içeren müfredatlar ve bağlı yönergelerle istenen diğer hususlar, İdare tarafından Sözleşmeye, bu Yönetmeliğe ve bağlı yönergelere uyumluluğu bakımından incelenir. Uygun bulunursa onaylanır ve ilgili tarafa bildirilir. Uygun bulunmayan hususlar ise, düzeltilmek üzere ilgili tarafa iade edilir.

  Denizcilik ile ilgili eğitim, sınav ve belgelendirme yapan kurum/kuruluşlar, Sözleşmenin I/8 maddesi ile Kod bölümünün A - I/8 Kısmı uyarınca İdare tarafından bu Yönetmeliğin 67 nci maddesi hükmüne göre oluşturulacak Denizcilik Eğitimi Denetleme Kurulu tarafından denetlenerek, bulunan eksiklikler periyodik olarak İdareye rapor edilir.

  İdare, Sözleşme, bu Yönetmelik ve bağlı yönergelerin gereklerini yerine getiremeyen eğitim kurumlarından mezun olanlara gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi vermez. Eğitimleri uygun bulunmayan okullarda okuyan öğrenciler ile belgelendirilmemiş mezunlar, aynı eğitimi vermekte olan ve uygun bulunan eğitim kurumlarında tamamlama kurslarını bitirdikten sonra sınava katılma hakkını kazanırlar.

  Yeterlik Sınırları

  Madde 7 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, kaptanlar ve güverte zabitleri ile başmühendis/başmakinistler ve makine zabitlerine, Sözleşmenin ilgili kurallarına uygun olarak verilecek yeterliklerin nitelikleri ve şartları aşağıda belirtildiği gibidir.

  a) Kaptan ve güverte zabitleri için;

  1) 500 GT'den daha küçük ve yakın kıyısal sefer yapan gemilerde çalışacaklar,

  2) 500 GT'den daha küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesi dışına çıkacak sefer yapan gemilerde çalışacaklar,

  3) 500 - 3000 GT arası gemilerde çalışacaklar,

  4) 3000 GT ve daha büyük gemilerde çalışacaklar,

  5) 500 GT'den daha küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesi dışına çıkarak sefer yapan gemilerde çalışacak kaptan ve vardiya zabitleri, 500 - 3000 GT'ye kadar olan gemiler için istenen şartları yerine getireceklerdir.

  b) Başmühendis/başmakinist ve makine zabitleri için;

  1) 750 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer yapan gemilerde çalışacaklar,

  2) 750 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölgesi dışına çıkarak sefer yapan gemilerde çalışacaklar,

  3) 750 - 3000 kW arası ana makine ile yürütülen gemilerde çalışacaklar,

  4) 3000 kW ve daha büyük ana makine ile yürütülen gemilerde çalışacaklar,

  için ayrı ayrı belirlenir.

  5) 750 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölgesi dışına çıkarak sefer yapan gemilerde çalışacak makine zabitleri ve başmakinistler, 750 - 3000 kW'ye kadar olan ana makine ile yürütülen gemiler için istenilen şartları yerine getireceklerdir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Yeterlik Şartları

  Güverte Sınıfı Gemiadamı Yeterliklerinin Şartları

  Madde 8 - Güverte sınıfı gemiadamlarının gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri için gerekli yaş, eğitim - öğretim ve deniz hizmet süresine dair şartlar aşağıda gösterilmiştir.

  a) Tayfalar:

  1) Miço olmak için müracaat edenlerden;

  - Onaltı yaşını bitirmiş olmak,

  - En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

  - Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen deniz güvenlik eğitim belgelerine sahip olmak,

  şartlarını sağlayanlar "Miço" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  2) Gemi olmak için müracaat edenlerden;

  - Miço olarak altı ay gemide eğitim görmek şartıyla, oniki ay deniz hizmetini tamamlamış olmak,

  - Miço olarak altı ay deniz hizmetinden sonra içeriği ve süresi Eğitim - Sınav Yönergesi ile belirlenen "gemici eğitimi"ni İdarece uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmüş olmak,

  - İlköğretim okulu mezunu olan ve askerlik görevinin oniki ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup askerlik görevinin en az altı ayını, faal gemilerde güverte eri olarak yaptığını belgelemek, şartlarından birini yerine getiren ve ayrıca "Gemici sınavı"nı başarmak, şartlarını sağlayanlar "Gemici" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Gemici yeterliği ile birlikte, İdare tarafından "seyir vardiyası tutma belgesi" verilir.

  3) Usta Gemici olmak için müracaat edenlerden;

  - Onsekizyaşını bitirmiş olmak,

  - Gemici olarak bir yıl deniz hizmeti olmak veya en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve askerlik görevinin oniki ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup askerlik görevinin en az altı ayını, faal gemilerde serdümen ya da porsun eri olarak yaptığını terhis belgesi ile belgelemek,

  Şartlarını yerine getirmek ve pusula okumak, dümen tutmak ve dümen kumandalarının ingilizce karşılıklarını anlamak, gözcülük, dikiş ve yük istifleme gibi güverte işleri, denizde çatışmayı önleme kuralları, can filikasını kullanma, denizde can güvenliği, dahili muhabere sistemlerinin kullanılması, alarm sistemleri hakkında ve yangınla mücadele temel ilkeleri konularında bilgili olduğunu gemi kaptanı ya da gemi komutanından alınacak belgeyle belgelendirmek, şartlarını sağlayanlar "Usta Gemici" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Usta gemici yeterliği ile birlikte, İdare tarafından "seyir vardiyası tutma belgesi" verilir.

  4) Güverte Lostromosu olmak için müracaat edenlerden;

  - Usta gemici olarak iki yıl deniz hizmetine sahip olmak ve güverte tayfasını yönetme yeteneği olduğunu gemi kaptanından alınacak belgeyle belgelendirmek,

  - Deniz Kuvvetlerinden ayrılmış olanlardan ise; astsubay güverte sınıf okulları mezunu olup bir yılı deniz hizmeti olmak üzere iki yıl görevde bulunmuş olmak ya da ikmal ve idari sınıf astsubay olup beş yıl görevde bulunmuş olmak veya güverte branşlarında üç yıldan daha fazla uzman erbaşlık yapmak ve güverte tayfasını yönetme yeteneği olduğunu gemi komutanından alınacak belge ile belgelendirmek, şartlarından birini yerine getiren ve ayrıca,

  - "Güverte lostromosu sınavı"nı başarmak,

  şartlarını sağlayanlar "Güverte Lostromosu" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Güverte lostromosu yeterliği ile birlikte İdare tarafından "seyir vardiyası tutma belgesi" verilir.

  b) Kaptanlar ve Güverte Zabitleri:

  1) Sınırlı Vardiya Zabiti; yakın kıyısal sefer bölgesinde sefer yapan 500 GT'den daha küçük gemilerde sınırlı vardiya zabiti olmak için müracaat edenler,

  - Onsekiz yaşını bitirmiş olmak, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya sahip olmak, aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak ve idarenin öngördüğü sınırlı vardiya zabiti sınavında başarılı olmak şartlarını sağlayanlar "Sınırlı Vardiya Zabiti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  - En az ilköğretim okul mezunu olan vardiyadan sorumlu güverte sınıfı gemiadamları ile yat kaptanı veya balıkçı gemisi kaptanı yeterliği ile üç yıllık deniz hizmetine sahip bulunmak ve Sözleşmenin öngördüğü A - II/3 müfredat programlarına uygun ve İdarenin onayladığı eğitimi tamamlamak,

  - Üç yıllık denizcilik meslek lisesi mezunu veya anadolu denizcilik meslek lisesi gemi elektroniği ve haberleşme bölümü mezunu olup, Sözleşmenin öngördüğü A - II/3 müfredat programlarına uygun ve İdarenin onayladığı eğitimi tamamlamak ve en çok dört ayı liman seferi olmak üzere toplam oniki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemide tamamlamak,

  - Sözleşmenin öngördüğü A - II/3 müfredat programına uygun ve İdarenin onayladığı eğitimi veren, dört yıllık anadolu denizcilik meslek lisesi güverte bölümü veya güverte ile ilgili eğitim veren meslek yüksek okulu, yüksek okul veya fakülte mezunu olup, en çok dört ayı liman seferi olmak üzere toplam oniki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemide tamamlamak,

  - Deniz Kuvvetlerinden ayrılanlardan astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı mezunu olmak ya da diğer branşlardan mezun olup "seyir ve gemi idaresi kursu" görmek ve üç yılı deniz hizmeti olmak üzere altı veya deniz hizmeti bulunmaksızın onbeş yıl görevde bulunmuş olmak.

  Ancak, önceki Yönetmelik şartlarına uygun olarak liman kaptanı yeterliğine sahip bulunanlar, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya haiz olmak şartıyla, sınavsız "sınırlı vardiya zabiti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Bu yeterliği alan yat kaptanı ve balıkçı gemisi kaptanlarının eski yeterlik belgeleri iptal edilmek üzere İdareye gönderilir.

  Liman kaptanı yeterliğine dayalı olarak sınırlı vardiya zabiti yeterliğini alanlar, liman seferi bölgesinde çalışan 200 GT'den küçük yolcu ve yük gemilerinde kaptanlık yapabilirler.

  2) Sınırlı Kaptan; yakın kıyısal sefer bölgesinde sefer yapan 500 GT'den küçük gemilerde sınırlı kaptan olmak için müracaat edenler,

  - Yirmi yaşını bitirmiş olmak, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikası bulunmak, aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak ve idarenin öngördüğü sınırlı kaptan sınavında başarılı olmak şartlarını sağlayanlar "Sınırlı Kaptan" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  - Sınırlı vardiya zabiti yeterliği ile iki yıl deniz hizmetine sahip olmak,

  - Deniz Kuvvetlerinden ayrılanlardan; astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı mezunu olmak ya da diğer branşlardan mezun olup "seyir ve gemi idaresi kursu" görmek ve dört yılı deniz hizmeti olmak üzere dokuz yıl görevde bulunmuş olmak,

  Ancak, önceki Yönetmelik şartlarına uygun olarak kıyı kaptanı yeterliğine sahip bulunanlar, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya haiz olmak şartıyla sınavsız "sınırlı kaptan" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  3) (Değişik alt bend: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/3.mad) Vardiya Zabiti; 500-3000 GT arası gemilerde vardiya zabiti olmak için müracaat edenler,

  Onsekiz yaşını bitirmiş olmak, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikası bulunmak, aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak ve İdarenin öngördüğü vardiya zabiti sınavında başarılı olmak şartlarını sağlayanlar "Vardiya Zabiti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan dört yıllık anadolu denizcilik meslek lisesi güverte bölümü mezunları ile iki yıllık meslek yüksek okulu mezunu olmak ve liman seferi dışında çalışan 500 GT'den büyük gemilerde, altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam oniki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,

  En az lise mezunu olmak şartıyla Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan iki yıllık kurslardan mezun olup, liman seferi dışında çalışan 500 GT'den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam oniki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,

  Sınırlı kaptan yeterliği veya önceki Yönetmelik şartlarına uygun kıyı kaptanlığı yeterliği ile liman seferi dışında iki yıl kaptanlık yaptıktan sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programına uygunluğu İdare tarafından onaylanan bir eğitimi tamamlamak,

  Deniz Kuvvetlerinden ayrılanlardan; astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı mezunu olmak ya da diğer branşlardan mezun olup "seyir ve gemi idaresi kursu" görmek ve beş yılı deniz hizmeti olmak üzere on yıl görevde bulunmak,

  Ancak, önceki Yönetmelik şartlarına uygun olarak yakınyol vardiya zabiti, yakınyol birinci zabiti ve sınırlı vardiya zabiti yeterliğine sahip bulunanlar, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya haiz olmak şartıyla sınavsız "vardiya zabiti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredatını eğitim ve öğretimleri sırasında görerek vardiya zabitliği yeterlik belgesini alanlar, Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgelerinde iki uzakyol vardiya zabiti yeterlikli personel ile donatılması öngörülen gemilerde uzakyol vardiya zabitlerinden birinin yerine gemide görev alabilirler.

  4) Birinci Zabit; 500 - 3000 GT arası gemilerde birinci zabit olmak için müracaat edenler,

  - En az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikası bulunmak, aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak ve İdarenin öngördüğü birinci zabitlik sınavında başarılı olmak şartlarını sağlayanlar "Birinci Zabit" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  - Vardiya zabiti yeterliği ile iki yıl denizde vardiya zabitliği yaptıktan sonra, Sözleşmenin öngördüğü A - II/2 müfredat programı ile İdarenin öngördüğü ingilizce eğitimini İdare tarafından uygunluğu onaylanan bir eğitim kurumunda tamamlamak,

  - Deniz Kuvvetlerinden ayrılanlardan; astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı mezunu olmak ya da diğer branşlardan mezun olup "seyir ve gemi idaresi kursu" görmek ve yedi yılı deniz hizmeti olmak üzere oniki yıl görevde bulunmuş olmak,

  Ancak, önceki Yönetmelik şartlarına uygun olarak yakınyol kaptan klas III, yakınyol kaptan klas IV, sınırlı birinci zabit ile Deniz Kuvvetlerinden ayrılan ve yakınyol birinci zabit yeterliğine sahip bulunanlar, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya haiz olmak şartıyla sınavsız "birinci zabit" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  5) Kaptan; 500 - 3000 GT arası gemilerde kaptan olmak için müracaat edenler,

  - En az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikası bulunmak, aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak ve idarenin öngördüğü kaptanlık sınavında başarılı olmak şartlarını sağlayanlar "Kaptan" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  - Birinci zabit yeterliği ile iki yıl denizde birinci zabitlik yapmak,

  - Deniz Kuvvetlerinden ayrılanlardan, astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı mezunu olmak ya da diğer branşlardan mezun olup "seyir ve gemi idaresi kursu" görmek ve bir yıl gemi komutanlığı yapmak koşulu ile, on yılı deniz hizmeti olmak üzere onbeş yıl görevde bulunmuş olmak,

  - Deniz Kuvvetlerinden ayrılanlardan; astsubaylıktan subaylığa nasbedilmiş ve astsubay güverte sınıf okulu mezunu olmak,

  Ancak, önceki Yönetmelik şartlarına uygun olarak yakınyol kaptan klas - I, yakınyol kaptan klas - II, sınırlı kaptan ile Deniz Kuvvetlerinden ayrılan ve yakınyol kaptan klas - III yeterliğine sahip bulunanlar, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya haiz olmak şartıyla sınavsız "kaptan" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  6) (Değişik alt bend: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/3.mad) Uzakyol Vardiya Zabiti; 3000 GT ve daha büyük gemilerde uzakyol vardiya zabiti olmak için müracaat edenler,

  Onsekiz yaşını bitirmiş olmak, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikası bulunmak, aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak ve İdarenin öngördüğü uzakyol vardiya zabitliği sınavında başarılı olmak şartlarını sağlayanlar "Uzakyol Vardiya Zabiti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Bir yıllık ingilizce hazırlık eğitiminden sonra, Sözleşmenin öngördüğü ve İdarenin onayladığı A-II/1 müfredat programını uygulayan dört yıllık fakülte ve yüksekokul mezunu olmak ve liman seferi dışında çalışan 500 GT'den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam oniki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,

  Bir yıllık ingilizce hazırlık eğitiminden sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 ile A-II/2 müfredat programlarını müşterek uygulayan dört yıllık fakülte veya yüksekokul öğrencisi olarak altıncı sömestr sonunda A-II/1 müfredatını başarı ile tamamlamak ve yukarıda belirtilen oniki aylık deniz eğitimini bitirmek,

  Dört yıllık fakülte mezunu olmak veya iki yıllık denizcilik meslek yüksek okullarının güverte bölümü mezunu olmak veya dört yıllık anadolu denizcilik meslek lisesi güverte bölümü mezunu olmak veya Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan öğrenci seçme sınavından dört yıllık Açık Öğretim Fakülteleri için önşart olan taban puanı almak koşuluyla; bir yıl ingilizce hazırlık eğitimi üzerine İdarenin öngördüğü altı sömestr eğitimi veren özel eğitim ve öğretim kurumlarında Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredatını içeren ve Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen eğitimi görmek ve liman seferi dışında çalışan 500 GT'den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde olmak üzere toplam oniki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,"

  Deniz Harp Okulu mezunu olup, Deniz Kuvvetlerinden ayrılmış olmak,

  Ancak, önceki Yönetmelik şartlarına uygun olarak uzakyol vardiya zabiti yeterliğine sahip bulunanların belgeleri, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya haiz olmak şartıyla sınavsız olarak yeniden düzenlenir.

  İngilizce hazırlık sınıfı başarı ve muafiyet şartları ile öğrenci yerleştirme önceliği İdare tarafından belirlenen ve Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

  7) Uzakyol Birinci Zabiti; 3000 GT ve daha büyük gemilerde uzakyol birinci zabit yeterliği almak için müracaat edenler,

  - En az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikası bulunmak, aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak ve idarenin öngördüğü uzakyol birinci zabiti sınavında başarılı olmak şartlarını sağlayanlar "Uzakyol Birinci Zabit" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  - Sözleşmenin öngördüğü A - II/2 ve A - II/1 müfredat programını müşterek uygulayan dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olup, uzakyol vardiya zabiti yeterliği ile iki yıl denizde vardiya zabitliği yapmış olmak,

  - Uzakyol vardiya zabiti yeterliği ile iki yıl denizde vardiya zabitliği yaptıktan sonra, Sözleşmenin öngördüğü A - II/2 müfredat programını İdare tarafından uygunluğu onaylanan bir eğitim kurumunda tamamlamak,

  - Deniz Kuvvetlerinden ayrılanlardan; Deniz Harp Okulu mezunu ve beş yıl güverte deniz hizmetine sahip olmak,

  Ancak, önceki Yönetmelik şartlarına uygun olarak uzakyol birinci zabiti yeterliğine sahip bulunanların belgeleri, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya haiz olmak şartıyla sınavsız olarak yeniden düzenlenir.

  8) (Değişik alt bend: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/3.mad) Uzakyol Kaptanı; 3000 GT ve daha büyük gemilerde uzakyol kaptanı olmak için müracaat edenler,

  En az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikası bulunmak, aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak ve İdarenin öngördüğü uzakyol kaptanlık sınavında başarılı olmak şartlarını sağlayanlar "Uzakyol Kaptanı" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Uzakyol birinci zabit yeterliği ile iki yıl birinci zabitlik yapmak,

  Kaptan yeterliği ile yakın kıyısal sefer dışında çalışan gemilerde veya yakın kıyısal sefer yapan 500 GT'den büyük gemilerde iki yıl en az birinci zabitlik ve bir yıl kaptanlık yaptıktan sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 eğitim programı ile İdarenin öngördüğü ve "Eğitim-Sınav Yönergesinde" başarı ve muafiyet esasları belirtilen ingilizce eğitimini İdare tarafından uygunluğu onaylanan bir eğitim kurumunda tamamlamak,

  (Ek paragraf: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/1.mad) Deniz Kuvvetlerinden ayrılanlardan; Deniz Harp Okulu mezunu ve bir yılı gemi komutanlığı olmak üzere yedi yıl güverte deniz hizmetine sahip olmak.

  Ancak, önceki Yönetmelik şartlarına uygun olarak uzakyol kaptanı yeterliğine sahip bulunanların belgeleri, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya haiz olmak şartıyla sınavsız olarak yeniden düzenlenir.

  İdare, yukarıda belirtilen ve Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 eğitimi ile ingilizce eğitimini birinci zabitlik yeterliği öncesi alanları bu eğitimden muaf tutar.

  Gördükleri eğitim nedeniyle ilk defa yeterlik belgesi alanlar, bir yıl deniz hizmeti yapmadıkça kaptan olarak görev yapamazlar.

  Makine Sınıfı Gemiadamı Yeterliklerinin Şartları

  Madde 9 - Makine sınıfı gemiadamlarının gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri için gerekli yaş, eğitim - öğretim ve deniz hizmet süresine dair şartlar aşağıda gösterilmiştir.

  A) Tayfalar:

  a) Silici olmak için müracaat edenler;

  1) Onaltı yaşını bitirmiş olmak,

  2) En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

  3) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen deniz güvenlik eğitim belgelerine sahip olmak,

  şartıyla "Silici" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  b) Yağcı olmak için müracaat edenler;

  1) Aşağıdaki,

  - Silici olarak altı ayı gemide eğitim görmek şartıyla oniki ay deniz hizmeti olmak,

  - Silici olarak altı ay deniz hizmetinden sonra, içeriği ve süresi Eğitim - Sınav Yönergesi ile belirlenen "yağcı eğitimi"ni İdare tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmek,

  - En az ilköğretim okulu mezunu olup, askerlik görevinin oniki ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup, askerlik görevinin en az altı ayını faal gemilerde makine eri olarak yaptığını belgelemek, şartlarından birini yerine getirmek ve makine vardiya tutma usullerini bilmek ve normal vardiya görevini başarmak, makine dairesinde güvenli çalışma uygulamalarını, makine terimleri ve görevine ilişkin teçhizatın isimlerini, çevre korunması işlemlerini, kazanların güvenli çalıştırılmasını bilmek, dahili muhabere sistemlerinin kullanılması, alarm sistemleri hakkında bilgiye sahip olmak, makine dairesindeki yangınla mücadele cihazlarının kullanılması ve yeri hakkında bilgiye sahip olduğunu gemi başmühendisi/başmakinistinden yada başçarkçıdan alınacak belge ile belgelemek,

  2) (Değişik paragraf : 16/09/2006 - 26291 S.R.G Yön/1.mad) Fakülte, yüksekokul, sanat enstitüsü veya endüstri meslek liselerinin; kalıp, torna, tesviye, metal işleri, makine, makine ressamlığı, model, döküm, maden, metalürji, iş makineleri, elektrik, elektronik, sıhhi tesisat, soğutma iklimlendirme, elektro mekanik taşıyıcılar, hidrolik-pnömatik, motor, otomotiv, bilgisayar nümerik kontrol (CNC), demir ve ısıtma bölümlerinden mezun olmak ve "makine vardiyası tutma belgesi"ne sahip olmak,

  3) İdarenin öngördüğü "yağcı sınavı"nda başarılı olmak, şartlarını sağlayanlar "Yağcı" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Yağcı yeterliği ile birlikte İdare tarafından yukarıdaki (2) nolu alt bentte sayılanların dışındakilere "makine vardiyası tutma belgesi" verilir.

  c) Makine lostromosu olmak için müracaat edenler;

  1) Aşağıdaki,

  - Yağcı olarak iki yıl deniz hizmetine sahip olmak ve makine tayfasını yönetme yeteneği olduğunu gemi başmühendis/başmakinistinden alınacak belgeyle belgelendirmek,

  - Deniz Kuvvetlerinden ayrılanlardan; astsubay makine sınıf okulları mezunu olmak ve bir yılı deniz hizmeti olmak üzere iki yıl görevde bulunmak veya makine branşlarında üç yıldan daha fazla uzman erbaşlık yapmak ve makine tayfasını yönetme yeteneği olduğunu gemi başçarkçısından alınacak belge ile belgelendirmek, şartlarından birini yerine getirmek,

  2) İdarenin öngördüğü "makine lostromosu sınavı"nda başarılı olmak, şartlarını sağlayanlar "Makine Lostromosu" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Makine lostromosu yeterliği ile birlikte İdare tarafından "makine vardiyası tutma belgesi" verilir.

  B) Başmühendis/Başmakinistler ve Makine Zabitleri:

  a) Sınırlı Makine Zabiti; 750 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer yapan gemilerde sınırlı makine zabiti olmak için müracaat edenler,

  1) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,

  2) (Değişik paragraf : 16/09/2006 - 26291 S.R.G Yön/1.mad) Aşağıdaki,

  Üç yıllık denizcilik meslek lisesi, denizcilik ve su ürünleri meslek liselerinin makine veya gemi makineleri, motor meslek veya endüstri meslek liselerinin gemi makineleri, gemi yapı meslek liselerinin motor, gemi makineleri veya makine montaj bölümünü, teknik liselerin motor veya makine, meslek yüksekokulları veya yüksekokullar veya fakültelerin motor, makine, gemi makineleri veya otomotiv bölümlerini bitirmek ve İdarenin onayladığı eğitimi görmek ve Sözleşmenin öngördüğü altı ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemide tamamlamak,

  İdarenin onayladığı eğitimi veren, dört yıllık anadolu denizcilik meslek lisesi gemi makineleri bölümü, meslek yüksek okulu, yüksek okul veya fakülte mezunu olmak ve Sözleşmenin öngördüğü altı ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemide tamamlamak,

  En az ilköğretim okulu mezunu, vardiyadan sorumlu makine sınıfı gemiadamı olmak ve üç yıllık deniz hizmeti üzerine İdarenin onayladığı eğitimi tamamlamak,

  Deniz Kuvvetlerinden ayrılanlardan; astsubay makine sınıf okulları motor ya da çark branşı mezunu olmak ya da diğer branşlardan mezun olup "gemi makineleri kursu" görmek ve üç yılı deniz hizmeti olmak üzere altı yıl görevde bulunmak ya da deniz hizmeti bulunmaksızın onbeş yıl görevde bulunmak,

  şartlarından birini yerine getirmek,

  3) İdarenin öngördüğü "sınırlı makine zabiti" sınavında başarılı olmak, şartlarını sağlayanlar "Sınırlı Makine Zabiti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Ancak, önceki Yönetmelik şartlarına uygun olarak deniz motorcusu yeterliğine sahip bulunanlar, sınavsız "sınırlı makine zabiti" yeterliği almaya hak kazanırlar.

  Deniz motorculuğu yeterliğine dayalı olarak sınırlı makine zabiti yeterliğini alanlar, 370 kW'den küçük ve liman seferi bölgesinde çalışan yolcu ve yük gemilerinde başmakinistlik yapabilirler.

  b) Sınırlı Başmakinist; 750 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer yapan gemilerde sınırlı başmakinist olmak için müracaat edenler,

  1) Yirmi yaşını bitirmiş olmak,

  2) Aşağıdaki,

  - Sınırlı makine zabiti yeterliği ile iki yıl deniz hizmetine sahip olmak,

  - Deniz Kuvvetlerinden ayrılanlardan; astsubay makine sınıf okulları motor ya da çark branşı mezunu olmak ya da diğer branşlardan mezun olup "gemi makineleri kursu" görmek ve dört yılı deniz hizmeti olmak üzere dokuz yıl görevde bulunmuş olmak, şartlarından birini yerine getirmek,

  3) İdarenin öngördüğü "sınırlı başmakinist" sınavında başarılı olmak, şartlarını sağlayanlar "Sınırlı Başmakinist" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Ancak, önceki Yönetmelik şartlarına uygun olarak deniz makinistliği yeterliğine sahip bulunanlar, sınavsız "sınırlı başmakinist" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  c) Makine Zabiti; 750 - 3000 kW arası ana makine ile yürütülen gemilerde makine zabiti olmak için müracaat edenler,

  1) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,

  2) (Değişik paragraf : 16/09/2006 - 26291 S.R.G Yön/1.mad) Aşağıdaki,

  Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan dört yıllık anadolu denizcilik meslek liselerinin gemi makineleri bölümü mezunları ile iki yıllık meslek yüksek okulu mezunu olmak ve liman seferi dışında çalışan 750 kW'den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde altı ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,

  En az lise mezunu olmak şartıyla, sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan iki yıllık kurslardan mezun olmak ve yukarıda belirtilen altı aylık deniz eğitimini bitirmek,

  Sınırlı başmakinist yeterliği veya önceki Yönetmelik şartlarına uygun deniz makinistliği yeterliği ile liman seferi dışında iki yıl başmakinistlik yaptıktan sonra, sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programına uyum sağlayacak bir eğitimi tamamlamak,

  Deniz Kuvvetlerinden ayrılanlardan; astsubay makine sınıf okulları motor veya çark branşı mezunu olmak yahut diğer branşlardan mezun olup "gemi makineleri kursu" görmek ve beş yılı deniz hizmeti olmak üzere on yıl görevde bulunmak,

  şartlarından birini yerine getirmek,

  3) (Değişik paragraf: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/4.mad) İdarenin öngördüğü "makine zabiti" sınavında başarılı olmak, şartlarını sağlayanlar, "Makine Zabiti" yeterliği almaya hak kazanırlar.

  Ancak, önceki Yönetmelik şartlarına uygun olarak yakınyol makine zabiti, yakınyol ikinci makinisti ve sınırlı makine zabiti yeterliğine sahip bulunanlar, sınavsız "makine zabiti" yeterliği almaya hak kazanırlar.

  Sözleşmenin öngördüğü A-III/I müfredatını eğitim ve öğretimleri sırasında görerek makine zabitliği yeterlik belgesini alanlar, Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgelerinde iki uzakyol vardiya mühendisi/makinisti yeterlikli personel ile donatılması öngörülen gemilerde uzakyol vardiya mühendisi/makinistlerinden birinin yerine gemide görev alabilirler.

  d) İkinci Makinist; 750 - 3000 kW arası ana makine ile yürütülen gemilerde ikinci makinist olmak için müracaat edenler;

  1) Aşağıdaki,

  - Makine zabiti yeterliği ile iki yıl denizde makine zabitliği yaptıktan sonra Sözleşmenin öngördüğü A - III/2 müfredat programı ile İdarenin öngördüğü ingilizce eğitimini İdare tarafından uygunluğu onaylanan bir eğitim kurumunda tamamlamak,

  - Deniz Kuvvetlerinden ayrılan astsubay makine sınıf okulları motor ya da çark branşı mezunu olmak ya da diğer branşlardan mezun olup "gemi makineleri kursu" görmek ve yedi yılı deniz hizmeti olmak üzere oniki yıl görevde bulunmak, şartlarından birini yerine getirmek,

  2) İdarenin öngördüğü "ikinci makinist" sınavında başarılı olmak, şartlarını sağlayanlar, "ikinci makinist" yeterliliğini almaya hak kazanırlar.

  Ancak, önceki Yönetmelik şartlarına uygun olarak yakınyol başmakinist klas - III, yakınyol başmakinist klas - IV, sınırlı ikinci makinist ile Deniz Kuvvetlerinden ayrılan ve yakınyol ikinci makinist yeterliğine sahip bulunanlar, sınavsız "İkinci Makinist" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  e) Başmakinist; 750 - 3000 kW arası ana makine ile yürütülen gemilerde başmakinist olmak için müracaat edenler,

  1) Aşağıdaki,

  - İkinci makinist yeterliği ile iki yıl denizde ikinci makinistlik yapmak,

  - Deniz Kuvvetlerinden ayrılanlardan; astsubay makine sınıf okulları motor ya da çark branşı mezunu olmak ya da diğer branşlardan mezun olup "gemi makineleri kursu" görmek ve bir yılı baş çarkçı olarak görev yapmak koşulu ile on yılı makine deniz hizmeti olmak üzere onbeş yıl görevde bulunmak,

  - Deniz Kuvvetlerinden ayrılanlardan; astsubaylıktan subaylığa nasbedilmiş ve astsubay makine sınıf okulu mezunu olmak, şartlarından birini yerine getirmek,

  2) İdarenin öngördüğü "başmakinist" sınavında başarılı olmak, şartlarını sağlayanlar "Başmakinist" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Ancak, önceki Yönetmelik şartlarına uygun olarak yakınyol başmakinist klas - I, yakınyol başmakinist klas - II, sınırlı başmakinist ile Deniz kuvvetlerinden ayrılan ve yakınyol başmakinist klas - III yeterliğine sahip bulunanlar, sınavsız "başmakinist" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  f) Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti; 3000 kW'den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde uzakyol vardiya mühendisi/makinisti olmak için müracaat edenler,

  1) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,

  2) (Değişik paragraf: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/4.mad) Aşağıdaki,

  Bir yıllık ingilizce hazırlık eğitiminden sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak ve liman seferi dışında çalışan 750 kW'den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde altı ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,

  Bir yıllık ingilizce hazırlık eğitiminden sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 ile A-III/2 müfredat programlarını müşterek uygulayan dört yıllık fakülte veya yüksekokul öğrencisi olarak altıncı sömestr sonunda A-III/1 müfredatını başarı ile tamamlamak ve yukarıda belirtilen altı aylık deniz eğitimini bitirmek,

  Deniz Harp Okulu mezunu olmak ve Deniz Kuvvetlerinden ayrılmak,

  (Mülga ibare: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/2.mad)

  Dört yıllık fakülte mezunu olmak veya iki yıllık denizcilik meslek yüksek okullarının gemi makineleri mezunu olmak veya dört yıllık anadolu denizcilik meslek lisesi gemi makineleri bölümü mezunu olmak veya Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan öğrenci seçme sınavından dört yıllık Açık Öğretim Fakülteleri için önşart olan taban puanı almak koşuluyla; bir yıl ingilizce hazırlık eğitimi üzerine İdarenin öngördüğü altı sömestr eğitimi veren özel eğitim ve öğretim kurumlarında Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredatını içeren ve Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen eğitimi görmek ve liman seferi dışında çalışan 750 kW'den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde altı ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,

  (Ek paragraf : 16/09/2006 - 26291 S.R.G Yön/1.mad) Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların gemi inşaatı ile gemi makineleri mühendisliği veya makine mühendisliği veyahut gemi inşaatı ve deniz teknolojisi mühendisliği bölümlerinin lisans programından mezun olmak ve Eğitim ve Sınav Yönergesinin 54 üncü maddesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce başarısını sağlamak, İdare tarafından uzakyol vardiya makinistliği/mühendisliği eğitimi için yetkilendirilmiş eğitim kurum/kuruluşunda sözleşmenin öngördüğü A-III/1 eğitiminde öngörülen derslerden öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini başarı ile tamamlamak ve liman seferi dışında çalışan 750 kW'den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde altı ay süreli deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile bitirmek,

  (Ek ibare: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/2.mad) şartlarından birini yerine getirmek.

  3) (Değişik paragraf: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/4.mad) İdarenin öngördüğü "uzakyol vardiya mühendisi/makinisti" sınavında başarılı olmak,

  şartlarını sağlayanlar, "Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Ancak, önceki Yönetmelik şartlarına uygun olarak uzakyol vardiya mühendisi/makinisti yeterliğine sahip bulunanların belgeleri, bu Yönetmeliğe göre sınavsız yeniden düzenlenir.

  İngilizce hazırlık sınıfı başarı ve muafiyet şartları ile öğrenci yerleştirme önceliği İdare tarafından belirlenen ve Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

  g) Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti; 3000 kW'den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde uzakyol ikinci mühendisi/makinisti olmak için müracaat edenler;

  1) Aşağıdaki,

  - A - III/2 ile A - III/1 müfredat programını müşterek uygulayan dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olup, uzakyol vardiya mühendisliği yeterliği ile iki yıl denizde vardiya mühendisliği yapmış olmak,

  - Uzakyol vardiya mühendisi/makinisti yeterliği ile iki yıl denizde vardiya mühendisliği yaptıktan sonra, Sözleşmenin öngördüğü A - III/2 müfredat programını İdare tarafından uygunluğu onaylanan bir eğitim kurumunda tamamlamak,

  - Deniz Harp Okulu mezunu olup, Deniz Kuvvetlerinden ayrılmak ve beş yıl makine deniz hizmeti olmak, şartlarından birini yerine getirmek,

  2) İdarenin öngördüğü "uzakyol ikinci mühendisi/makinisti" sınavında başarılı olmak, şartlarını sağlayanlar, "Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Ancak, önceki Yönetmelik şartlarına uygun olarak uzakyol ikinci mühendisi/makinisti yeterliğine sahip bulunanların belgeleri, bu Yönetmeliğe göre sınavsız yeniden düzenlenir.

  h) Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti; 3000 kW'den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde uzakyol başmühendisi/başmakinisti olmak için müracaat edenler;

  1) (Değişik paragraf: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/4.mad) Aşağıdaki,

  Uzakyol ikinci mühendisi/makinisti yeterliği ile iki yıl denizde ikinci mühendislik/makinistlik yapmak,

  Başmakinist yeterliği ile yakın kıyısal sefer dışında çalışan gemilerde veya yakın kıyısal seferde 750 kW'den büyük gemilerde iki yıl en az ikinci makinistlik ve bir yıl başmakinistlik yaptıktan sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-III/2 eğitim programı ile İdarenin öngördüğü ve "Eğitim-Sınav Yönergesinde" başarı ve muafiyet esasları belirtilen ingilizce eğitimini İdare tarafından uygunluğu onaylanan bir eğitim kurumunda tamamlamak,

  Deniz Harp Okulu mezunu olup, Deniz Kuvvetlerinden ayrılmak ve bir yılı başçarkçılık olmak üzere yedi yıl makine deniz hizmetine sahip olmak,

  şartlarından birini yerine getirmek,

  2) İdarenin öngördüğü "uzakyol başmühendisi/başmakinisti" sınavında başarılı olmak, şartlarını sağlayanlar, "Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Ancak, önceki Yönetmelik şartlarına uygun olarak uzakyol başmühendisi/başmakinisti yeterliğine sahip bulunanların belgeleri, bu Yönetmeliğe göre sınavsız yeniden düzenlenir.

  İdare, yukarıda belirtilen A - III/2 eğitimi ile ingilizce eğitimini ikinci makinistlik yeterliği öncesi alanları bu eğitimden muaf tutar.

  Gördükleri eğitim nedeniyle ilk yeterlik belgesi alanlar bir yıl deniz hizmeti yapmadıkça başmakinist olarak görev yapamazlar.

  Yardımcı Sınıf Gemiadamları Yeterliklerinin Şartları

  Madde 10 - Yardımcı sınıf gemiadamları yeterlikleri için gerekli koşullar aşağıda gösterilmiştir.

  a) (Değişik bend: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/5.mad) Telsiz Zabitleri: 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlanan yeterlik belgesine sahip kişilerdir.

  b) Elektrik ve Elektronik Zabitleri:

  1) Elektrikçi; onsekiz yaşını bitirmiş olmak koşulu ile, aşağıdaki şartlardan birini yerine getiren kişilere "Elektrikçi" yeterliği verilir.

  - İlköğretim okulu mezunu olanlardan, elektrik meslek alanında "kalfalık belgesi" ya da "ustalık belgesi" sahibi veya Enerji Bakanlığınca verilmiş "elektrikçi yetki belgesi" sahibi,

  - Meslek lisesi, teknik lise veya endüstri meslek lisesi elektrik bölümü mezunu, olmak.

  2) Elektrik Zabiti; meslek yüksekokulu elektrik bölümü veya yüksekokul ya da elektrik mühendisliği/mühendislik fakültesi elektrik mühendisliği bölümü mezunu olan kişilere "Elektrik Zabiti" yeterliği verilir.

  3) Elektronikçi; Onsekiz yaşını bitirmiş olmak koşulu ile, aşağıdaki şartlardan birini yerine getiren kişilere "Elektronikçi" yeterliği verilir.

  - İlköğretim okulu mezunu olup, elektronik meslek alanında "kalfalık belgesi" ya da "ustalık belgesi" sahibi,

  - Anadolu denizcilik meslek lisesi gemi elektroniği ve haberleşme bölümü, meslek lisesi, teknik lisesi ve endüstri meslek lisesi elektronik bölümü mezunu olmak.

  4) Elektronik Zabiti; meslek yüksekokulu elektronik bölümü veya yüksekokul ya da elektronik mühendisliği/mühendislik fakültesi elektronik mühendisliği bölümü mezunu olan kişilere "Elektronik Zabiti" yeterliği verilir.

  5) Gemi Elektroniği - Haberleşme Zabiti: Uluslararası Telsiz Tüzüğü (ITU/RR) gereklerine ve ilgi mevzuata göre idareden donanım ve öğretim yeterliği almış örgün eğitim kurumlarından mezun olan ve Birinci Sınıf Elektronik veya İkinci Sınıf Elektronik Zabiti yeterliğine sahip kişilere İdare tarafından "Gemi Elektroniği - Haberleşme Zabiti" yeterliği verilir.

  c) Sağlık Zabitleri:

  1) Hemşire; gördüğü eğitim - öğretim ile hemşire olan kişilere "Hemşire" yeterliği verilir.

  2) Sağlık Memuru; gördüğü eğitim - öğretim ile sağlık memuru olan kişilere "Sağlık Memuru" yeterliği verilir.

  3) Doktor; gördüğü tıp eğitim - öğretimi ile doktor olan kişilere "Doktor" yeterliği verilir.

  d) Stajyerler:

  1) Güverte Stajyeri; yat kaptanı, sınırlı vardiya zabiti, vardiya zabiti ya da uzakyol vardiya zabiti olmak için eğitim gören öğrencilere açık deniz eğitimlerini gemiadamı olarak yapabilmelerini sağlamak üzere, onaltı yaşını bitirmiş olmak ve bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen deniz güvenlik eğitimlerini görmek ve belgelerini almak şartıyla, İdare tarafından "Güverte Stajyeri" yeterliğinde gemiadamı cüzdanı verilir.

  2) Makine Stajyeri; sınırlı makine zabiti, makine zabiti ya da uzakyol vardiya mühendisi/makinisti olmak için eğitim gören öğrencilere açık deniz eğitimlerini gemiadamı olarak yapabilmelerini sağlamak üzere, onaltı yaşını bitirmiş olmak ve bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen deniz güvenlik eğitimlerini görmek ve belgelerini almak şartıyla, İdare tarafından, "Makine Stajyeri" yeterliğinde gemiadamı cüzdanı verilir.

  Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı meslek liseleri ile Yüksek Öğretim Kurulu'na bağlı meslek yüksekokullarında okul bitirmeye yönelik ve zorunlu olan gemi stajlarını yapmak isteyen hak sahiplerinin de talepleri halinde, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen deniz güvenlik eğitimlerini görmek ve belgelerini almak şartıyla, İdare tarafından, sınıflarına göre yukarıdaki (1) ve (2) nolu alt bentlerde belirtilen "Stajyer" yeterliğinde gemiadamı cüzdanı düzenlenir.

  e) Yardımcı Hizmetliler:

  1) Kamarot; en az ilköğretim okulu mezunu olmak şartıyla, mesleği ile ilgili olarak altı aylık bonservis ibraz eden kişilere, İdare tarafından "Kamarot" yeterliği verilir.

  2) Aşçı; en az ilköğretim okulu mezunu olmak şartıyla, mesleği ile ilgili olarak altı aylık bonservis ibraz eden kişilere, İdare tarafından "Aşçı" yeterliği verilir.

  Yat Sınıfı Gemiadamları Yeterliklerinin Şartları

  Madde 11 - Yat sınıfı gemiadamları yeterlikleri için gerekli yaş, eğitim - öğretim, deniz hizmet süresi ile ilgili koşullar aşağıda gösterilmiştir.

  a) Amatör Denizci; amatör denizci olmak için müracaat edenler,

  1) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,

  2) En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

  3) İdarenin öngördüğü "amatör denizci sınavı"nı başarmak, şartıyla "Amatör Denizci" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Kişisel başvurularına dayalı olarak, Deniz Kuvvetleri astsubay güverte sınıf okulları mezunu astsubaylara amatör denizci yeterliği sınavsız verilir.

  Türkiye'de oturma izni bulunan yabancı uyruklulara, bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlaması halinde "Amatör Denizci" yeterlik belgesi verilir.

  b) Yat Kaptanı; yat kaptanı olmak için müracaat edenler,

  1) (Değişik altbent : 16/09/2006 - 26291 S.R.G Yön/2.mad) Aşağıdaki,

  Amatör denizci yeterlik belgesi ile, 31/12/2006 tarihine kadar; asgari beş yıllık sürede 4000 mil veya süreye bakılmaksızın kaptan olarak 2500 mil liman dışı yolculuk yaptığını belgelemek,

  İçeriği ve süresi Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen "yat kaptanı eğitimi"ni onaylı eğitim kurumlarında görmek,

  Usta Gemici yeterliği ile, bir yılı dümencilikle geçmek şartı ile üç yıl deniz hizmeti bulunmak,

  şartlarından birini yerine getirmek,

  2) "Tahditli telsiz operatörü" veya "Kısa Mesafe Telsiz Operatörü" belgesine sahip olmak,

  3) İdarenin öngördüğü "yat kaptanı sınavı"nı başarmak, şartlarını sağlayanlar "Yat Kaptanı" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Ancak, yat kaptanı yeterliğine sahip olanların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen "deniz güvenlik eğitimleri"ni görmesi ve ilgili belgelere sahip olması gerekmektedir.

  Makine sınıfı yeterliğine haiz olanlardan, yat kaptanlığı yeterlik belgesinin verilmesinde öngörülen dersleri öğrenimleri sırasında okuduğunu belgeleyenler ile Deniz Harp Okulu mezunlarına "Tahditli telsiz operatörü" veya "Kısa Mesafe Telsiz Operatörü" belgesine sahip olmak şartıyla yat kaptanlığı yeterliği sınavsız verilir.

  (Ek paragraf: 10/04/2003 - 25075 sayılı RG./1. md.) Sınırlı Vardiya Zabitliği yeterlik belgesine sahip gemiadamlarına talepleri halinde sınavsız Yat Kaptanlığı yeterlik belgesi düzenlenir ve Sınırlı Vardiya Zabitliği yeterlik belgesi iptal edilmek üzere İdareye gönderilir.

  Balıkçı Sınıfı Gemiadamları Yeterliklerinin Şartları

  Madde 12 - Balıkçı sınıfı gemiadamları yeterlikleri için gerekli yaş, eğitim - öğretim, deniz hizmet süresi ile ilgili ve diğer koşullar aşağıda gösterilmiştir.

  a) Balıkçı Gemisi Kaptanı; balıkçı gemisi kaptanı olmak için müracaat edenler,

  1) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,

  2) Aşağıdaki,

  - Usta gemici olarak üç yıl deniz hizmetine sahip olmak,

  - Güverte lostromosu olarak bir yıl deniz hizmetine sahip olmak,

  - (Değişik paragraf: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/6.mad) Meslek liselerinin balıkçılık, su ürünleri, güverte, güverte avlanma bölümleri mezunları ile Balıkçı Gemisi Kaptanı müfredatını veren Meslek Yüksekokulları, Yüksekokullar ve Fakültelerin Su Ürünleri Bölümü mezunu olup, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen deniz güvenlik eğitimlerini görmek ve belgelerini almak,

  3) İdarenin öngördüğü "balıkçı gemisi kaptanı sınavı"nı başarmak, şartlarını sağlayanlar, "Balıkçı Gemisi Kaptanı" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  b) Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı; açık deniz balıkçı gemisi kaptanı olmak için müracaat edenler,

  1) Yirmi yaşını bitirmiş olmak,

  2) Aşağıdaki,

  - Usta gemici olarak altı yıl deniz hizmetine sahip olmak,

  - Güverte lostromosu olarak üç yıl deniz hizmetine sahip olmak,

  - Sınırlı vardiya zabiti yeterliği ile iki yıl deniz hizmetine sahip olmak,

  - Balıkçı gemisi kaptanı olarak iki yıl deniz hizmeti olmak, şartlarından birini yerine getirmek,

  3) İdarenin öngördüğü "açık deniz balıkçı gemisi kaptanı sınavı"nı başarmak,

  şartlarını sağlayanlar "Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Yerel Trafikte Düzenli Sefer Yapan Yolcu Gemileri Kaptanları

   MADDE 13 - (Değişik madde: 04/03/2007 - 26452 S.R.G Yön/1.md)

  Türk Boğazları, İzmit ve İzmir Körfezleri içerisinde bulunan iskeleler arasındaki yerel trafikte düzenli seferler yapan ve yüz ya da daha fazla yolcu kapasitesine sahip her türlü gemide kaptan olarak görev yapacak olan gemiadamlarının, yeterlik belgelerine göre, aşağıda belirtilen deniz hizmeti, staj ve eğitim koşullarını sağlamaları gerekir.

   a) Deniz hizmeti ve staj koşulu olarak;

   1) Sınırlı kaptan yeterlik belgesi bulunan gemiadamlarının, sınırlı kaptan olmadan önce bu hatlarda dümenci olarak en az iki yıl deniz hizmeti veya sınırlı kaptan yeterlik belgesine sahip olarak en az bir yıl süreli kaptanlık stajı görmeleri,

   2) Sınırlı Kaptan yeterliğinin üstünde, Kaptan yeterliğine kadar olan yeterlik belgelerinden herhangi birine sahip bulunan ve Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği kazanılmış hakkına istinaden kaptan olarak çalışabilen gemi adamlarının, görev yapacakları düzenli hatlarda çalışan gemilerde en az altı ay süreli kaptanlık stajı görmeleri,

  3) Kaptan ve uzakyol kaptanı yeterlik belgesi bulunan gemiadamlarının, görev yapacakları düzenli hatlarda çalışan gemilerde; uzakyol kaptanı yeterliğinde olanlar için en az otuz gün, kaptan yeterliğinde olanlar için ise en az üç ay süreli staj görmeleri,

   4) Staj zorunluluğu bulunanların, staj işlemlerinin düzenli sefer yapan geminin donatan yada işleteni tarafından liman başkanlığına başvurularak başlatılması ve staj süresi sonunda, gemiadamının stajda başarılı olduğuna dair kaptan değerlendirmelerini donatan ya da işleten yazısı ile belgelendirmeleri,

   zorunludur.

   b) Eğitim koşulu olarak;

   1) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen diğer şartları sağlayarak, İdarece hazırlanarak yürürlüğe konulduğu bölgeler için, "Yerel Trafik Rehberi" konusunda en az beş gün süreli tanıtıcı seminere katılmaları,

   2) Seminer katılım belgesini liman başkanlığına ibraz etmeleri,

   gerekir.

   c) Bu maddedeki koşulları sağlayanların yeterlik belgelerine, geçirilen deniz hizmeti veya stajın özelliğine göre bölge müdürlüğü tarafından belgenin geçerli olduğu denizalanı, liman, körfezin sınırları veya münhasıran düzenli hattın ismi belirtilerek, "YEREL TRAFİKTE GEÇERLİDİR" ifadesi yazılır.

  Hafif Yolcu Gemisi/Feribotu ve Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi/Feribotu Kaptanları ile Başmühendis/Başmakinistleri

  Madde 14 - Hafif yolcu gemisi/feribotu ve yüksek hızlı hafif yolcu gemisi/feribotu kaptanları ile başmühendis/başmakinistleri,

  a) Hafif yolcu gemisinde görev yapabilmek için, bu gemilerde on gün staj yapmış ve bu uygulamalı eğitime dayalı olarak kuruluşlarınca düzenlenen "Hafif Yolcu Gemisi Kullanma Yeterliği Belgesi"ne istinaden sahip oldukları gemiadamı yeterlik belgelerine "HAFİF YOLCU GEMİSİ KULLANABİLİR" ifadesi yazılır.

  b) Yüksek hızlı hafif yolcu gemisinde görev yapabilmek için, bu gemilerde altı hafta staj yapmış ve bu uygulamalı eğitime dayalı olarak kuruluşlarınca düzenlenen "Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi Kullanma Yeterliği Belgesi"ne istinaden sahip oldukları gemiadamı yeterlik belgelerine "YÜKSEK HIZLI HAFİF YOLCU GEMİSİ KULLANABİLİR" ifadesi yazılır.

  c) Hafif yolcu feribotunda görev yapabilmek için, yüksek hızlı hafif yolcu gemisinde en az bir yıl kaptan ya da başmühendis/başmakinist olarak çalışmış ve hafif yolcu feribotunda on gün staj yapmış ve bu uygulamalı eğitime dayalı olarak kuruluşlarınca düzenlenen "Hafif Yolcu Feribotu Kullanma Yeterliği Belgesi"ne istinaden sahip oldukları gemiadamı yeterlik belgelerine "HAFİF YOLCU FERİBOTU KULLANABİLİR" ifadesi yazılır.

  d) Yüksek hızlı hafif yolcu feribotunda görev yapabilmek için, yüksek hızlı hafif yolcu gemisinde en az bir yıl kaptan ya da başmühendis/başmakinist olarak çalışmış ve yüksek hızlı hafif yolcu feribotunda on gün staj yapmış ve bu uygulamalı eğitime dayalı olarak kuruluşlarınca düzenlenen "Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Feribotu Kullanma Yeterliği Belgesi"ne istinaden sahip oldukları gemiadamı yeterlik belgelerine "YÜKSEK HIZLI HAFİF YOLCU FERİBOTU KULLANABİLİR" ifadesi yazılır.

  e) Deniz Kuvvetlerinden ayrılan subaylardan uzakyol kaptan veya uzakyol başmakinisti yeterliğine sahip olup, hücumbot tipi gemilerde bir yıl komutanlık ya da başçarkçılık yapanların, kişisel başvurularına ve "görev servis belgesi"ne dayalı olarak gemiadamı yeterlik belgesine ayrıca "YÜKSEK HIZLI HAFİF YOLCU GEMİSİ KULLANABİLİR" ifadesi yazılır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kazanılmış Haklar

  Kaptan ve güverte zabitleri ile başmakinist ve makine zabitlerinin hak ve yetkileri

   MADDE 15 - (Değişik madde: 04/03/2007 - 26452 S.R.G Yön/2.md)

  Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yeterlik şartları düzenlenmiş olan güverte sınıfı gemiadamlarından kaptan, birinci zabit ve vardiya zabitleri ile 9 uncu maddesinde yeterlik şartları düzenlenmiş olan makine sınıfı gemiadamlarından başmakinist, ikinci makinist ve makine zabitlerinin hak ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

   Güverte sınıfı:

   a) Vardiya Zabiti;

   1) Yakınyol vardiya zabitliği yeterliğine sahip olanlar ile Telsiz Zabiti yeterliğine sahip olup da vardiya zabitliği yeterliğine intibak edenler,

   1250 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde birinci zabitlik,

   1600 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, kabotaj seferlerinde birinci zabitlik,

   3000 GT'ye kadar olan gemilerde her bölgede vardiya zabitliği,

   görevlerini yapar.

   2) Yakınyol birinci zabitliği yeterliğine sahip olup da vardiya zabitliği yeterliğine intibak edenler,

   1250 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,

   1600 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde birinci zabitlik,

   2500 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, kabotaj seferlerinde birinci zabitlik,

   3000 GT'ye kadar olan gemilerde her bölgede vardiya zabitliği,

   görevlerini yapar.

   3) Bu yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp vardiya zabiti yeterliğini alanlar 3000 GT'ye kadar olan gemilerde her bölgede vardiya zabitliği görevini yapar.

   b) Birinci Zabit;

   1)Yakınyol kaptan klas-IV yeterliğine sahip olup da birinci zabit yeterliğine intibak edenler,

   1250 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,

   3000 GT'ye kadar olan gemilerde her bölgede birinci zabitlik,

   görevlerini yapar.

   2)Yakınyol kaptan klas-III yeterliğine sahip olup da birinci zabit yeterliğine intibak edenler,

   2500 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,

   12000 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde birinci zabitlik,

   15000 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, her bölgede vardiya zabitliği,

   3000 GT'ye kadar olan gemilerde her bölgede birinci zabitlik,

   görevlerini yapar.

   3)Bu yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp birinci zabit yeterliğini alanlar 3000 GT'ye kadar olan gemilerde her bölgede birinci zabitlik görevini yapar.

   c) Kaptan;

   1) Yakınyol kaptan klas-II yeterliğine sahip olup da kaptan yeterliğine intibak edenler,

   7500 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,

   15000 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, her bölgede birinci zabitlik,

   25000 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, her bölgede vardiya zabitliği,

   3000 GT'ye kadar olan gemilerde her bölgede kaptanlık,

   görevlerini yapar.

   2) Yakınyol kaptan klas-I yeterliğine sahip olup da kaptan yeterliğine intibak edenler,

   15000 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,

   Her tonajdaki yük gemilerinde ve her bölgede birinci zabitlik,

   3000 GT'ye kadar olan gemilerde her bölgede kaptanlık,

   görevlerini yapar.

   3) Bu yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp kaptan yeterliğini alanlar 3000 GT'ye kadar olan gemilerde her bölgede kaptanlık görevini yapar.

   Makine Sınıfı:

   a) Makine Zabiti;

   1) Yakınyol makine zabiti yeterliğine sahip olup da makine zabiti yeterliğine intibak edenler,

   750 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde başmakinistlik,

   3000 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede makine zabitliği,

   görevlerini yapar.

   2) Yakınyol ikinci makinisti yeterliğine sahip olup da makine zabitliği yeterliğine intibak edenler,

   1100 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde başmakinistlik,

   3500 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde ikinci makinistlik,

   3000 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede makine zabitliği,

   görevlerini yapar.

   3) Bu Yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp makine zabitliği yeterliğini alanlar 3000 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede makine zabitliği görevini yapar.

   b) İkinci Makinist;

   1) Yakınyol başmakinist klas-IV yeterliğine sahip olup da ikinci makinist yeterliğine intibak edenler,

   1250 kW'den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde başmakinistlik,

   4000 kW'den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde ikinci makinistlik,

   3000 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede ikinci makinistlik,

   görevlerini yapar.

   2) Yakınyol başmakinist klas-III yeterliğine sahip olup da ikinci makinist yeterliğine intibak edenler,

   2000 kW'den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde başmakinistlik,

   9000 kW'den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde ikinci makinistlik,

   9000 kW'den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, her bölgede makine zabitliği,

   3000 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede ikinci makinistlik,

   görevlerini yapar.

   3) Bu Yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp ikinci makinistlik yeterliğini alanlar 3000 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede ikinci makinistlik görevini yapar.

   c) Başmakinist;

   1) Yakınyol başmakinist klas-II yeterliğine sahip olup da başmakinist yeterliğine intibak edenler,

   9000 kW'den küçük yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde başmakinistlik,

   15000 kW'den küçük yük gemilerinde, her bölgede ikinci makinistlik,

   3000 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede başmakinistlik,

   görevlerini yapar.

   2) Yakınyol başmakinist klas-I yeterliğine sahip olup da başmakinistlik yeterliğine intibak edenler,

   15000 kW'den küçük yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde başmakinistlik,

   Her kW'deki yük gemilerinde ve her bölgede ikinci makinistlik,

   3000 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede başmakinistlik,

   görevlerini yapar.

   3) Bu yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp başmakinistlik yeterliğini alanlar 3000 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede başmakinistlik görevini yapar.

  Kazanılmış Hakların Devamı

  Madde 16 - Her bir yeterlik sahibine intibakları sırasında verilmiş bulunan kazanılmış haklar, yeterlik sahibi daha üst yeterliklere terfi ettikten sonra da devam eder.

  Deniz Kuvvetlerinden Ayrılan Personel İle İlgili Hükümler

  Madde 17 - Önceki Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce Deniz Harp Okulu ve deniz astsubay sınıf okullarından mezun olanlar, bu Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen gemiadamı yeterlik belgelerini ilk kez sınavsız olarak alırlar. Daha sonraki yeterlik yükseltmeleri için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Ancak bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, bu okullardan mezun olup da ilk defa yeterlik belgesi almış olanlar ile yeterlik belgesi aldıktan sonra bir üst yeterliğe terfi etmiş olanlar; bu Yönetmelik hükümlerine göre intibak yaptırdıklarında hak kazandıkları yeterlik derecesi, birinci fıkra hükmüne göre yeterlik belgesi almış olanlardan daha düşük olduğu takdirde, görev ve deniz hizmeti süresi daha aşağı olmamak kaydıyla yeterlikleri bunlarla aynı dereceye getirilir.

  Eğitim - Öğretim Görmekte Olan Öğrenciler ve Mezunlar

  Madde 18 - Bu Yönetmeliğin eğitim ve belgelendirmeye dair hükümleri, yürürlüğe girdiği tarihten sonra eğitim - öğretime başlayan öğrencilere uygulanır. Halen eğitim görmekte olanlar ile mezun olan ve fakat yeterlik belgesi almayan hak sahiplerinin ilk yeterlik alırken, sınav konuları ve geçme başarı notu baremi hariç, önceki Yönetmelik ile kazandığı hakları saklıdır. Bu hak sahipleri, 31/12/2002 tarihinden sonra, önceki Yönetmelikte sınavına girmeye hak kazandıkları yeterlik belgesinin bu Yönetmelik hükümlerine göre intibakı olan yeterlik belgesi sınavına girecektir. Söz konusu sınavlar, bu Yönetmeliğe bağlı Eğitim - Sınav Yönergesine göre yapılacaktır.

  ÜÇÜNCÜ KISIM : Gemiadamlarının Eğitimleri, Sınavları, Belgelendirilmeleri ve Sağlık Yeterlikleri

  BİRİNCİ BÖLÜM : Deniz Güv. Eğitimleri, Seyir Güv. E., İlkyardım ve Tıbbi Bakım E., Tankerlerde Çalışan G.ad.larının E.leri, İleri Yangınla Mücadele E., Hızlı Cankurtarma Botu Kul. Yeterliği E., Ro - Ro Yolcu Gemileri Gemiadamları E. ve Belgeleri

  Deniz Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri

  Madde 19 - (Değişik cümle : 16/09/2006 - 26291 S.R.G Yön/3.mad) Silici ve miço yeterlikleri için aşağıdaki (e) bendinde belirtilen cankurtarma araçları kullanma yeterliği eğitimi hariç olmak üzere, sözleşmenin VI/1 ve VI/2 Kuralları ile Kod bölümünün A-VI/1 ve A-VI/2 Kısmı hükümleri uyarınca tüm gemiadamları,

  a) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi,

  b) Temel ilkyardım eğitimi,

  c) Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi,

  d) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi,

  e) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimi,

  görmek zorundadırlar.

  İçerikleri ve süreleri Eğitim - Sınav Yönergesi ile belirlenen deniz güvenlik eğitimlerini, eğitim - öğretimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına, İdare tarafından,

  "Denizde kişisel can kurtarma teknikleri belgesi,"

  "Temel ilkyardım belgesi,"

  "Yangın önleme ve yangınla mücadele belgesi,"

  "Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk belgesi,"

  "Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği belgesi,"

  verilir.

  Tüm gemiadamları yukarıdaki konularda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenilemek zorundadırlar. Bu değerlendirmede başarısız olan gemiadamları, başarısız olduğu konularda tekrar eğitime tabi tutulur.

  Ancak, yukarıdaki eğitimler özel öğretim kurumlarında verileceği zaman, bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığından da izin almaları gereklidir.

  Seyir Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri

  Madde 20 - Sözleşme gereği, uluslararası sularda görev yapan kaptan ve güverte zabitleri,

  a) Radar gözlem ve plotlama eğitimi,

  b) Otomatik radar plotlama aygıtlarını (ARPA) kullanma eğitimi, görmek zorundadır.

  İçerikleri ve süreleri Eğitim - Sınav Yönergesi ile belirlenen seyir güvenlik eğitimlerini eğitim - öğretimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına, İdare tarafından,

  "Radar gözlem ve plotlama belgesi",

  "Otomatik radar plotlama aygıtlarını (ARPA) kullanma belgesi"

  verilir.

  Ancak, yukarıdaki eğitimler özel öğretim kurumlarında verileceği zaman, bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığından da izin almaları gereklidir.

  İlkyardım ve Tıbbi Bakım Eğitimi ve Belgeleri

  Madde 21 - Sözleşmenin VI/4 Kuralı ile Kod Bölümünün A - VI/4 Kısmı hükmü uyarınca tüm zabitler ilkyardım eğitimini, birinci zabit ve kaptanlar ise tıbbi bakım eğitimini görmek zorundadır.

  İçeriği ve süresi Eğitim - Sınav Yönergesi ile belirlenen ilkyardım ve tıbbi bakım eğitimini öğrenim - eğitimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına, İdare tarafından,

  "İlkyardım belgesi,"

  "Tıbbi bakım belgesi,

  verilir.

  Ancak, yukarıdaki eğitimler özel öğretim kurumlarında verileceği zaman, bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığından da izin almaları gereklidir.

  Tankerlerde Çalışan Gemiadamlarının Eğitimleri ve Belgeleri

  Madde 22 - Sözleşmenin V/1 Kuralı ile Kod Bölümünün A - V/1 Kısmı hükmü uyarınca,

  a) Petrol tankerlerinde çalışan tüm gemiadamları,

  1) Petrol tankeri tanıtım eğitimini,

  2) Zabitanlar ile operasyondan sorumlu tutulan personel ise ilave olarak petrol tankeri işlemleri eğitimini,

  b) Kimyasal madde tankerlerinde çalışan tüm gemiadamları,

  1) Kimyasal tanker tanıtım eğitimini,

  2) Zabitanlar ile operasyondan sorumlu tutulan personel ise ilave olarak kimyasal tanker işlemleri eğitimini,

  c) Sıvılaştırılmış gaz tankerlerinde çalışan tüm gemiadamları,

  1) Sıvılaştırılmış gaz tankeri tanıtım eğitimini,

  2) Zabitanlar ile operasyondan sorumlu tutulan personel ilave olarak sıvılaştırılmış gaz tankeri işlemleri eğitimini,

  İçerikleri ve süreleri Eğitim - Sınav Yönergesinde belirlenen yukarıdaki eğitimleri, öğrenim - eğitimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına, İdare tarafından,

  "Petrol tankeri tanıtım belgesi",

  "Petrol tankeri işlemleri belgesi",

  "Kimyasal madde tankeri tanıtım belgesi",

  "Kimyasal tanker işlemleri belgesi",

  "Sıvılaştırılmış gaz tankeri tanıtım belgesi",

  "Sıvılaştırılmış gaz tankeri işlemleri belgesi",

  verilir.

  Ancak, yukarıdaki eğitimler özel öğretim kurumlarında verileceği zaman, bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığından da izin almaları gereklidir.

  İleri Yangınla Mücadele Eğitimi ve Belgesi

  Madde 23 - Sözleşmenin VI/3 Kuralı ile Kod Bölümünün A - VI/3 Kısmı hükmü uyarınca yangınla mücadele işlemlerini denetlemek üzere görevlendirilen zabitler "ileri yangınla mücadele eğitimi"ni görmek zorundadır.

  İçeriği ve süresi Eğitim - Sınav Yönergesi ile belirlenen ileri yangınla mücadele eğitimini, öğrenim - eğitimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına, İdare tarafından "ileri yangınla mücadele belgesi" verilir.

  Ancak, yukarıdaki eğitim özel öğretim kurumlarında verileceği zaman, bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığından da izin almaları gereklidir.

  Yukarıdaki belgeyi almaya hak kazanan zabitler, ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenilemek zorundadır. Bu değerlendirmede başarısız olan zabitler, tekrar eğitime tabi tutulur.

  Hızlı Cankurtarma Botu Kullanma Yeterliği Eğitimi ve Belgesi

  Madde 24 - Tüm zabitler, Sözleşmenin VI/2 Kuralı ile Kod Bölümünün A - VI/2 Kısmında belirtilen "hızlı cankurtarma botu kullanma eğitimi"ni görmek zorundadır. Hızlı cankurtarma botu olmayan gemilerin personelinde bu sertifika aranmaz.

  İçeriği ve süresi Eğitim - Sınav Yönergesi ile belirlenen hızlı cankurtarma botu kullanma yeterliği eğitimini, öğrenim - eğitimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına, İdare tarafından "Hızlı Cankurtarma Botu Kullanma Yeterliği Belgesi" verilir.

  Ancak, yukarıdaki eğitim özel öğretim kurumlarında verileceği zaman, bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığından da izin almaları gereklidir.

  Yukarıdaki belgeyi almaya hak kazanan zabitler, ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenileyecektir. Bu değerlendirmede başarısız olan zabitler, tekrar eğitime tabi tutulur.

  Yolcu Gemileri ve Ro - Ro Yolcu Gemileri Gemiadamları Eğitimi ve Belgesi

  Madde 25 - Sözleşmenin V/2 Kuralı ile Kod Bölümünün A - V/2 Kısmı hükmü uyarınca, Ro - Ro yolcu gemilerinde çalışan gemiadamları "Ro - Ro yolcu gemileri gemiadamları eğitimi"ni, Sözleşmenin V/3 Kuralı ile Kod Bölümünün A - V/3 Kısmı hükmü uyarınca, yolcu gemilerinde çalışan gemiadamları "Yolcu Gemisinde Çalışma Eğitimi"ni görmek zorundadır.

  İçeriği ve süresi Eğitim - Sınav Yönergesi ile belirlenen Ro - Ro yolcu gemileri gemiadamları eğitimini ve yolcu gemilerinde çalışma yeterliği eğitimini öğrenim - eğitimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına, İdare tarafından "Ro - Ro Yolcu Gemileri Gemiadamları Belgesi" ve "Yolcu Gemisinde Çalışma Yeterliği Belgesi" verilir.

  Ancak, yukarıdaki eğitim özel öğretim kurumlarında verileceği zaman, bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığından da izin almaları gereklidir.

  Ro - Ro Yolcu Gemileri Gemiadamları Eğitimini alan gemiadamlarına Yolcu Gemisinde Çalışma Yeterliği Belgesi de ayrıca bir eğitim şartı aranmadan İdare tarafından düzenlenir.

  Yukarıdaki belgeleri almaya hak kazanan gemiadamları, ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenileyecektir. Bu değerlendirmede başarısız olan gemiadamları, tekrar eğitime tabi tutulur.

  İKİNCİ BÖLÜM : Gemiadamları Sınavları

  Gemiadamları Sınavları Merkezi

  Madde 26 - Gemiadamlarının yeterlik sınavları ile ilgili tüm görevler, İdare tarafından oluşturulan Gemiadamları Sınavları Merkezi (GASM) tarafından yapılır.

  Gemiadamları Sınavları Merkezi;

  a) GASM Kurulu,

  b) GASM Başkanı,

  c) GASM Soru Hazırlama Birimi,

  d) GASM Sınav Komisyonları,

  e) GASM Yayın Birimi,

  f) GASM İşlemler Birimi,

  bölümlerinden oluşur.

  GASM Kurulu ve Görevleri

  Madde 27 - GASM Kurulu; Milli Eğitim Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, fakülteler veya bölümleri, yüksekokullar ile İdarenin belirleyeceği diğer kurum ve kuruluşların kendi bünyeleri içinden üç yıl süreli olarak seçip İdareye bildirecekleri kişilerden oluşur. GASM Kurulu, GASM Başkanının teklifi ile yılda en az üç kez toplanır.

  GASM Kurulunun görevleri şunlardır;

  a) GASM başkan adaylarını belirleyip İdareye bildirmek,

  b) GASM'ın işleyişi ile ilgili kararlar almak ve bu kararların uygulanmasını takip etmek,

  c) GASM'ın tüm işlemleri ile ilgili yıllık rapor hazırlayarak İdareye sunmak.

  GASM Başkanı ve Görevleri

  Madde 28 - (Değişik fıkra: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/7.mad) GASM Başkanı; GASM Kurulu üyeleri arasından İdare tarafından seçilir. GASM Başkanının görev süresi üç yıldır.

  GASM Başkanının görevleri şunlardır;

  a) GASM'ı yönetmek,

  b) GASM Kurulunun kararları doğrultusunda GASM'ın işleyişini sağlamak,

  c) GASM ile İdare arasında eşgüdümü sağlamak,

  d) GASM soru hazırlama çalışmalarını yürütmek,

  e) GASM sınav komisyonlarının oluşturulmasını sağlamak,

  f) GASM sınavlarının bu Yönetmelik ve ilgili yönergelerin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak,

  g) GASM yayınlarının yapılmasını sağlamak,

  h) GASM ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

  GASM Soru Hazırlama Birimi ve Görevleri

  Madde 29 - GASM Soru Hazırlama Birimi, Eğitim - Sınav Yönergesinde belirtilen konularda ayrı ayrı görevlendirilen GASM soru hazırlama alt birimlerinden oluşur. GASM soru hazırlama alt birimleri, GASM Başkanı tarafından denizcilik eğitim kurumlarının ilgili öğretim elemanları ve gerekli görülen uzman kişilerden oluşturulur.

  GASM soru hazırlama biriminin görevi, alt birimlerinin aracılığı ile Eğitim - Sınav Yönergesinde belirtilen konu içeriklerine uygun olarak soru üretmektir.

  GASM Sınav Komisyonları ve Görevleri

  Madde 30 - GASM Sınav Komisyonları; Eğitim - Sınav Yönergesinde belirtilen konularda ayrı ayrı görevlendirilen, Milli Eğitim Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, denizcilik fakülteleri ya da bölümleri ve yüksekokullar ile İdare tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşların eğitim - öğretim ile ilgili çalışanları arasından seçilerek GASM, Başkanı tarafından oluşturulur.

  GASM sınav komisyonlarının görevleri şunlardır;

  a) Sınav sorularını belirlemek,

  b) Yazılı sınavlarda gözetmenlik yapmak,

  c) Sınav sonuçlarını onaylamak,

  d) Sözlü ve uygulamalı sınavları gerçekleştirmek.

  İdare, gemiadamları sınavlarının bu Yönetmelik ve Eğitim - Sınav Yönergesi ile Sözleşmenin ilgili kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek üzere, Sözleşmenin Kural I/8 ve Kod bölümünün Kısım A - I/8 maddesine göre oluşturulan Denizcilik Eğitimi Denetleme Kurulunu yetkili kılar.

  GASM Yayın Birimi

  Madde 31 - GASM Yayın Birimi; GASM Başkanı tarafından yönetilir. GASM yayın biriminin görevi, sınav kılavuz kitaplarını, sınav soru kitapçıklarını, örnek soru kitaplarını ve GASM ile ilgili her tür kitap ve benzerlerini yayınlamaktır.

  Sınavların Yerleri ve Tarihleri

  Madde 32 - (Değişik madde: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/8.mad)

  (Değişik fıkra: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/2.md.) Zabitan sınıfı gemiadamlarının yazılı sınavları, GASM tarafından yılda en az üç defa olmak şartıyla her yılın Ocak ayında İdarece tespit ve ilan edilen tarihlerde; İnternet ortamında bilgisayarda yapılan çevrimiçi sınavları herhangi bir tarihe bağlı olmaksızın randevu yöntemi ile GASM Kurulu tarafından belirlenecek merkez veya merkezlerde; Balıkçı gemisi kaptanı sınavları ise zabitan sınıfı gemiadamları sınavlarına ilave olarak İdarenin öngördüğü yer ve tarihlerde GASM tarafından yapılır.

  (Değişik fıkra: 04/03/2007 - 26452 S.R.G Yön/3.md) Tayfalar ile güverte/makine lostromo sınavları, GASM tarafından GASM'ın belirlediği konularda bölge müdürlükleri merkez limanlarında bulunan 300 GT'den daha büyük bir gemide veya uygulamalı sınav ortamına uygun olan kara tesislerinde yılda iki kez yapılır. Ayrıca, İdarenin öngördüğü yerlerde ve tarihlerde tayfalar ile güverte/makine lostromo sınavları yapılabilir.

  Sınavların Duyurulması

  Madde 33 - GASM tarafından yapılan gemiadamları sınavları ile ilgili duyuru, sınavların başlangıç gününden en az bir ay öncesi, GASM tarafından bölge müdürlükleri ve liman başkanlıkları aracılığı ile gemiadamlarına duyurulur.

  Tayfalar ve güverte/makine lostromo sınavları, bölge müdürlükleri tarafından yıllık sınav takvimi olarak belirlenerek her yılın başında gemiadamlarına duyurulur.

  Başvuru İşlemleri

  Madde 34 - (Değişik madde: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/9.mad)

  GASM tarafından yapılan gemiadamları sınavlarına girmek için; gemiadamları sınavlarının duyurulmasından sonra, sınava girecekler tarafından liman başkanlıklarına bir dilekçe ve ekinde (EK-3),

  1) Hizmet belgeleri (ilk kez gemiadamı olmak için başvuranlardan aranmaz),

  2) (Değişik bent: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/3.md.) Gemiadamları cüzdanının ilgili bölümlerinin onaylı fotokopisi (ilk kez gemiadamı olmak için başvuranlar ile liman veya kabotaj sefer bölgelerinde çalışan gemiadamlarından istenmez),

  3) Nüfus cüzdanı (aslı ve bir adet örneği),

  4) Öğrenim belgesi örneği (Noter tasdikli örneği),

  5) Fotoğraf (8 adet),

  6) Sabıka kaydı belgesi,

  7) İkametgah belgesi,

  8) Gemiadamları için geçerli sağlık raporu (aslı ve bir adet örneği),

  ile başvurulması gerekir.

  Liman başkanlıklarınca yapılan inceleme sonucu, durumları gemiadamları sınavlarına girmeye uygun olanlara "gemiadamları sınavları kimlik belgesi" (EK-4) düzenlenerek kendisine verilir ve sınav belgeleri liman başkanlığınca bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge müdürlükleri, planlanarak duyurusu yapılmış bir gemiadamları sınavlarından en az yedi gün önce "gemiadamları sınavlarına girecek gemiadamları çizelge"sini (EK-5), her yeterlik grubu için ayrı ayrı tanzim ederek, sınava gireceklerin üçer adet fotoğrafları ile birlikte GASM'a gönderir. Sınavı başaramayıp bütünlemeye kalan gemiadamları, daha sonraki sınav dönemlerinde GASM'a yalnızca bir dilekçe (EK-6) vererek başvurularını yenilerler.

  Sınav Soruları

  Madde 35 - Gemiadamları sınavlarının soruları, herbir gemiadamı yeterlik derecesi için Eğitim - Sınav Yönergesinde belirtilen konularda ayrı ayrı olmak üzere ve GASM Kurulu tarafından belirlenen sınav biçimlerine

  uygun olarak,

  a) (Değişik bent: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/4.md.) Yazılı ve bilgisayarda yapılan çevrimiçi sınav soruları,

   1) Çoktan seçmeli,

   2) Doğru-yanlış belirtmeli,

  b) Sözlü sınav soruları,

  c) Uygulamalı sınav soruları,

  türlerinde olmak üzere, GASM soru hazırlama alt birimlerince hazırlanır.

  Yukarıdaki sınav türlerinin hangi konulara uygulanacağı bu Yönetmeliğe bağlı Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirlenir.

  Sınav Soru Bankası

  Madde 36 - GASM Başkanlığı tarafından 31/12/2002 tarihine kadar gemiadamları sınavlarına ilişkin ve bütün konuları kapsayan soru bankası oluşturulur ve devamlı gelişimi sağlanır. Bu tarihten itibaren yapılacak sınavlarda sorulacak sorular bu bankadan seçilir.

  Sınav Sorularının Seçimi

  Madde 37 - (Değişik madde: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/5.md.)

  Gemiadamları sınavları için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sorularının seçimi; GASM sınav komisyonları tarafından, konunun bütününü kapsayacak ve alt konular arasında dengeli dağılımı sağlayacak biçimde, 36 ncı maddede belirtilen soru bankasından rasgele çekim yöntemi uygulanarak yapılır. İdare tarafından soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonunun kurulduğu yerlerde, çevrim içi ve yazılı sınav sorularının seçimi, sınav yazılımı tarafından gerçekleştirilir.

  Sınav Süreleri

  Madde 38 - Gerek yazılı gerekse sözlü ve uygulamalı gemiadamları sınavlarının sınav süreleri, sınav sorularının çekimi tamamlandıktan sonra, bu soruların her biri için hazırlanmaları aşamasında önceden saptanmış olan yanıtlama süreleri toplanarak, herbir konu için ayrı ayrı olmak üzere GASM tarafından belirlenir.

  Sınav Güvenliğinin Sağlanması ve Kuralların Belirlenmesi

  Madde 39 - Gemiadamları sınavları sorularının basımı, dağıtımı ile gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması GASM'ın sorumluluğundadır.

  Gemiadamları sınavlarında uyulması gereken kurallar; GASM Kurulu tarafından belirlenerek, GASM tarafından sınavlar öncesinde ve sınavlar sırasında gemiadamlarına yazılı ve sözlü olarak, uygulanacak kurallar ile birlikte açıklanarak duyurulur ve uygulanır.

  Gemiadamları Sınavları Araç Gereçleri

  Madde 40 - Gemiadamları sınavları sırasında gerekli kağıt, kitap, harita ve benzerleri GASM tarafından sağlanarak, sınav yerlerinde hazır bulundurulur. Sınava giren gemiadamları tarafından getirilen araç ve gereçler GASM sınav komisyonlarının izni ile kullanabilir.

  Sınav Belgelerinin Toplanması

  Madde 41 - Gemiadamları sınavlarının sınav yanıt kağıtları ve diğer sınav belgeleri, sınav oturumlarının bitiminden hemen sonra toplanıp gizlilik kurallarına uyularak GASM'a ulaştırılır.

  Sınav Not Değerleri

  Madde 42 - Gerek yazılı gerekse sözlü ve uygulamalı gemiadamları sınavları sorularının not değerleri, herbir konunun sınavı için yüz tam puan olacak biçimde belirlenir.

  Sınavların Değerlendirmesi

  Madde 43 - Gemiadamları sınavları yazılı sınavlarının not değerlendirmesi, sınav yanıt kağıtları üzerinden GASM tarafından yapılıp, GASM sınav komisyonlarınca onaylanır. Uygulamalı ve sözlü sınavların not değerlendirmeleri ise, görevli GASM sınav komisyonları tarafından yapılır.

  Sınavlarda Başarı Notu

  Madde 44 - Gemiadamları sınavlarının sınav başarı notu, herbir gemiadamı yeterlik derecesi için Eğitim - Sınav Yönergesinde belirtilen konularda ayrı ayrı belirlenerek, toplam not değeri yüz tam puan üzerinden verilir.

  Sınavlarda Başarı

  Madde 45 - Gemiadamları sınavları döneminde, bir gemiadamı, yeterlik derecesi için Eğitim - Sınav Yönergesinde belirtilen sınav konularının bazılarından başarılı olamazsa bütünlemeye kalır. Bütünleme hakkı ancak iki takvim yılı için geçerli olup, iki yıl sonunda bütünlemeye kaldığı derslerden başarılı olamazsa, o gemiadamı daha önce geçmiş olduğu derslerden de başarısız sayılır. Ancak, son sınavda tek dersten başarısız kalan gemiadamlarına o ders için son bir hak daha verilir.

  Sınav Sonuçlarının Yayınlanması

  Madde 46 - Gemiadamları sınavları sonuçları, GASM ve ilgili bölge müdürlükleri ile liman başkanlıklarında aynı anda ve son sınav gününü izleyen onbeş gün içinde gemiadamları sınavları sonuç çizelgeleri (EK - 7), düzenlenerek yayınlanır.

  Sınav Sonuçlarına İtiraz

  Madde 47 - Gemiadamları sınavları sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının yayımlandığı günü takip eden on gün içinde doğrudan GASM'a bir dilekçeyle başvurularak yapılır. Bu süreyi geçirenlerin başvuruları değerlendirilmez.

  İtiraz, o konu sınavının GASM sınav komisyonu üyeleri dışından, GASM Başkanı tarafından belirlenen ve o konunun uzmanı olan kişilerden oluşturulan üç üyeli GASM itiraz komisyonunca, itiraz süresinin son gününü takip eden on gün içinde incelenerek değerlendirilir ve sonuç ilgiliye bildirilir.

  Sınav Başarı Belgesi

  Madde 48 - Bir gemiadamları yeterlik derecesi için Eğitim - Sınav Yönergesinde belirtilen konuların tümünün sınavlarında başarılı olanlara, GASM tarafından fotoğraflı üç adet "GASM sınav başarı belgesi" (EK - 8) düzenlenir ve iki adedi gemiadamının GASM sınavlarına girmek için başvurduğu liman başkanlığına gönderilmek üzere ilgili bölge müdürlüklerine gönderilir.

  GASM Kütük Defteri

  Madde 49 - Gemiadamları sınavları sonuçları, her sınav dönemi için ayrı bir bölüm ayrılarak, sınavların yapıldığı yer ve günler belirtilerek, herbir konu ayrı bir çizelge biçiminde yazılır. GASM, sınavlara giren gemiadamlarının durumlarını ayrı ayrı göstererek, düzenlenecek bir "GASM kütük defteri"ne (EK - 9) kayıt eder.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Gemiadamlarının Belgelendirilmesi

  Gemiadamı Olabilme Koşulları

  Madde 50 - Gemiadamı olabilmek için;

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da Türkiye Cumhuriyetinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili eğitim - öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da 25/09/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olmak,

  b) Bu Yönetmelikte belirtilen gemiadamı yeterlik dereceleri için ön koşul olan yaş, öğrenim derecesi, deniz hizmet süresi ve diğer gerekleri sağlamış olmak,

  c) Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,

  d) Taksirli suçlar ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesindeki suç ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurtdışına adam kaçırma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü bulunmamak,

  e) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak,

  f) 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunun 313 üncü maddesi kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamak, gerekir.

  Gemiadamı Yeterlik Belgesi ve Gemiadamı Cüzdanı Verilmesi

  Madde 51 - (Değişik fıkra: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/6.md.) Gemiadamı olabilmek için gerekli koşulları taşıyan kişilerden;

   a) Tayfalar ile sınırlı vardiya zabiti, sınırlı kaptan, sınırlı makine zabiti, sınırlı başmakinist yeterlikli gemiadamları ile yardımcı sınıf gemiadamları, yat kaptanı ve balıkçı sınıfı gemiadamlarına gemiadamı cüzdanından bağımsız "Gemiadamı Yeterlik Belgesi",

   b) Sınırlı yeterlikler haricindeki zabitan sınıfı gemiadamları ile telsiz zabitleri ve stajyerlere ise gemiadamı yeterlik belgesini de içeren "Gemiadamı Cüzdan"ı,

   İdare tarafından verilir.

  Bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinde sayılan suç ve cezalardan hükümlü olup, cezasının infazı tamamlandığı tarihten itibaren iki yıl süre geçtikten sonra başvuranlara, bir defaya mahsus olmak üzere yeterlik belgesi ve gemiadamı cüzdanı verilir. Ancak, bir kanun hükmü veya mahkeme kararı gereğince, hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte meslek ve sanatın tatili cezası ile hükümlü olanlara, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki sürelerin sona ermesinden itibaren iki yıl geçmeden gemiadamı cüzdanı ve yeterlik belgesi verilmez.

  Gemiadamları Eğitim Belgelerinin Verilmesi

  Madde 52 - İçerikleri ve süreleri Eğitim - Sınav Yönergesi ile belirlenecek denizcilikle ilgili eğitimleri,

  a) Eğitim - öğrenimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen,

  b) İdare tarafından onaylanmış eğitim kurumlarında gören,

  gemiadamlarına İdare tarafından o eğitimlerin eğitim belgeleri verilir.

  Yabancı Uyruklu Gemiadamlarının Belgelendirilmesi

  Madde 53 - (Değişik madde: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/10.mad)

  Yabancı uyruklu olan ve Türkiyede veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde İdarenin öngördüğü denizcilik eğitimi görenlere, eğitimlerine uygun olarak Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yeterlik belgesi sınavlarına girme hakkı ve gördükleri eğitimlere uygun olarak da eğitim belgeleri verilir.

  Yabancı Ülke İdarelerinden Alınmış Gemiadamları Belgelerinin Denklikleri

  Madde 54 - Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu olup, yabancı ülke idarelerinden alınmış yeterlik belgelerine sahip olan gemiadamlarının yeterliklerinin tanınması için,

  a) Yeterlik alınan ülkenin, IMO'nun yayınlandığı "Beyaz Liste"de olması,

  b) Söz konusu yeterlik belgesinin, Sözleşmenin, 1/2 ve 1/9 kuralları ile Kod bölümünün A - 1/2 Kısmı uyarınca düzenlenmesi, ayrıca deniz hizmeti, eğitim - öğretim ve yeterlik ile ilgili kalite standartlarına uygun olması, şartları gözönüne alınarak, Sözleşmenin 1/10 Kural ve Kod bölümünün A - 1/10 kısmına göre İdare tarafından uygun görülmesi halinde yeterlik belgesi düzenlenir.

  Yabancı Ülkelerde Eğitim - Öğretim Görenlere Yeterlik Belgesi Verilmesi

  Madde 55 - Yabancı ülkelerde eğitim görmüş olup, hiç belge almayan hak sahiplerine Yönetmelikte öngörülen yeterlik belgeleri ve/veya gemiadamı cüzdanları, öğrenim seviyelerinin denkliği Yüksek Öğrenim Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendikten sonra, bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesindeki şartlar uygulanarak sınavla verilir.

  Deniz Kuvvetlerinden Ayrılanların Durumu

  Madde 56 - Mahkeme kararı, Yüksek Askeri Şura kararı ya da yetersizlik ve disiplinsizlik nedenleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilip Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ayrılan subay ve astsubaylara, bu Yönetmeliğin 50 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, servis belgelerine göre alabilecekleri gemiadamı yeterlik derecelerinin bir alt derecesinden gemiadamı cüzdanı ve/veya gemiadamı yeterlik belgesi verilir.

  Deniz Hizmeti

  Madde 57 - Gemiadamları yeterlik sınavları için aranan şartlardan olan deniz hizmeti, hizmet verilen gemilerin çalışır durumda olması koşulu ile;

  a) Ticari ve askeri gemiler ya da deniz araçları ve diğer gemilerin güverte ve makine bölümlerinde çalışılan süreler,

  b) Limanlarda yükleme - boşaltma ve tersanelerde bakım - onarım için geçen süreler,

  c) Gemiadamının gemiye katılması ile gemiden ayrılması arasındaki süreler,

  d) Gemi bağlanmaları, izinler, hastalıklar ve diğer nedenlerle gemide çalışmadan geçen sürelerin, bir yılda iki aylık bölümü, deniz hizmetinden sayılır.

  (Değişik fıkra: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/7.md.) Kendilerine 51 inci maddede belirtilen yeterliklerine uygun olarak gemiadamı cüzdanı düzenlenmiş olan yakınkıyısal sefer ve uzak seferde çalışan gemiadamları çalıştıkları gemilerden ayrılırken, gemiye katılış ve ayrılış tarihlerini gemiadamı cüzdanına işleterek gemi kaptanına onaylatırlar. Gemi kaptanı tarafından onaylanmamış çalışma süreleri deniz hizmetinden sayılmaz.

  Bilim, araştırma ve eğitim gemilerinde, ana ya da yardımcı makinelerinin her an faal durumda olduğunu, gemi kaptanından alınacak belge ile kanıtlanması halinde bu gemiler de çalışır durumdaki gemi olarak değerlendirilir.

  Gemiadamı Deniz Hizmet Çizelgesi

  Madde 58 - Gemiadamlarının deniz hizmeti süreleri, liman başkanlıklarınca düzenlenen "gemilerde gemiadamı deniz hizmeti çizelgesi" (EK - 10) ya da "yatlarda gemiadamı deniz hizmeti çizelgesine" (EK - 11) göre belirlenir.

  Gemiadamları, deniz hizmet çizelgelerini alabilmek için çalıştıkları gemilerin adlarını, hangi yeterlik derecesi ile görev yaptıklarını, kalkış liman adlarını, bakım - onarım tersanelerini ve çalışma süreleri ilgili belgeleri ekledikleri dilekçe ile liman başkanlıklarına başvururlar.

  Gemiadamlarının başvurduğu liman başkanlıkları;

  a) Kalkış limanı aynı zamanda gemiadamının başvurduğu liman olan seferler ile ilgili bilgileri, liman başkanlığında bulunan sefer kayıtlarındaki gemiadamları çizelgeleri ile karşılaştırarak,

  b) Kalkış limanı diğer Türk limanları olan seferler ile ilgili bilgileri, o liman başkanlıklarından öğrenerek,

  c) Gerekli durumlarda gemiadamının gemiadamı cüzdanındaki liman giriş - çıkış kayıtlarından inceleyerek,

  d) Yabancı limanlar arasında yapılan seferler ile ilgili bilgileri, gemi kaptanı tarafından düzenlenip donatanınca doğrulanan deniz hizmet belgeleri ile gemiadamının gemiadamı cüzdanındaki çıkış vizeleri ve iş sözleşmeleri ya da sosyal sigorta belgelerinden edinerek,

  e) Liman içinde çalışan resmi kurumların gemilerinde görev yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, resmi kurumun sicil kayıtları ve gemi kaptanı tarafından düzenlenen deniz hizmet belgelerinden belirleyerek,

  f) Liman içinde çalışan özel kurum ve kuruluşların gemilerinde görev yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, gemi kaptanı tarafından düzenlenerek donatanınca doğrulanıp, liman başkanlığı tarafından onaylanan deniz hizmet belgelerinden belirleyerek,

  g) Yatlarda çalışan gemiadamlarının işverenince düzenlenip, liman başkanınca onaylanan liman içi çalışmalarının tümü deniz hizmeti olarak kabul edilerek,

  h) Yatlarda çalışan gemiadamlarının iki aydan az olmayan aralıklarla, yılda en az üç kez "translog belgesi" ile liman çıkışı yaptığını belgelemeleri durumunda bir yıl deniz hizmeti yapmış olarak kabul edilerek,

  ı) (Değişik bend: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/11.mad) Tüzük ve yönetmelikler ile sınırları belirlenmiş limanların dışında çalışan balıkçı gemilerinde görev yapan gemiadamlarının çalışma süresi, iki aydan az olmayan aralıklarla yılda en az iki kez yola elverişlilik belgesine ekli gemiadamları çizelgelerinde yer almaları durumunda bir yıl deniz hizmeti yapmış olarak kabul edilerek,

  j) Kendi gemisinde kaptanlık yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, liman kayıtlarına dayalı olarak liman başkanlıklarınca düzenlenen deniz hizmet belgelerinden belirleyerek,

  k) Tersanelerde bakım - onarım yapılan gemilerde görev yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, gemi kaptanı tarafından düzenlenerek donatanınca doğrulanıp tersanesinin bulunduğu liman başkanlığı tarafından onaylanan deniz hizmet belgelerinden belirleyerek,

  l) Yabancı bayraklı gemilerde görev yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, gemi kaptanı ya da donatanı tarafından düzenlenen ve bayrak ülkesinin idaresi ya da Türk Konsolosluklarınca onaylanan deniz hizmet belgelerinin ya da onay yapılamayan durumlarda ise iş sözleşmeleri ya da sigorta kayıtları, giriş çıkış vize ve mühürlerinin noter onaylı çevirileri ile asıllarını inceleyerek, gemiadamının "Gemiadamı Deniz Hizmet Çizelgesi"ni düzenler.

  Belgelerinin Geri Alınması ve Yeniden Verilmesi

  Madde 59 - Türk Gemiadamları Kütüğüne kayıt edildikten sonra, bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinde yazılı gemiadamı olabilmek için gerekli koşullardan herhangi birini kaybeden gemiadamının, gemiadamı cüzdanı ve gemiadamı yeterlik belgesi geri alınır ve bu durum kütüğe işlenir. gemiadamı cüzdanı ve gemiadamı yeterlik belgesi, ancak gemiadamının gerekli koşulları tekrar sağlaması veya bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki sürelerin tamamlanması durumunda yeniden verilir.

  Yeterliklerin Geçerliklerinin Yenilenmesi

  Madde 60 - Kaptan, başmühendis/başmakinist, zabit ve telsiz operatörleri yeterliklerinin geçerlik süreleri beş yıldır.

  Bu yeterliklere sahip gemiadamlarından,

  a) Bulundukları gemiadamı yeterlik derecesinde son beş yıl içinde en az bir yıl süre ile deniz hizmeti yaptıklarını kanıtlamak,

  b) Aşağıdaki,

  1) Konuları Eğitim - Sınav Yönergesi ile belirlenen yenileme sınavında başarılı olmak,

  2) Konuları Eğitim - Sınav Yönergesi ile belirlenen yenileme eğitimi görmek,

  3) Geçerlilik süresi uzatılmayan yeterlik derecesinin bir altındaki yeterlik derecesinde en az üç ay deniz hizmeti yaptığını belgelendirmek,

  4) Geçerlilik süresi uzatılmayan yeterlik derecesinde, bulunduğu geminin gemiadamları ile asgari emniyetli donatım belgesine uygun personel listesine ilave olarak en az üç ay deniz hizmeti yaptığını belgelendirmek, şartlarından birini yerine getirmek.

  c) İdarede, eğitim kurumlarında, denizcilik kamu ya da özel kurum ve kuruluşları ile işyerlerinde veya İdare tarafından uygun görülüp onaylanan denizcilik ile ilgili kuruluşlarda son beş yıl içinde en az iki yıl süre çalıştığını belgelendirmek, şartlarını sağlayan gemiadamlarının yeterlik belgelerinin geçerlilik süresi beş yıl uzatılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Gemiadamlarının Sağlık Durumları İle İlgili Kurallar

  Gemiadamlarının Sağlık Yoklamaları

  Madde 61 - Gemiadamları, iki yılda bir "Gemiadamları Sağlık Yönergesi" hükümlerine göre periyodik sağlık yoklaması yaptırırlar.

  İlk kez gemiadamı olacaklar ile iki yılda bir tekrarlanan sağlık yoklamaları, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilen kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca yapılır.

  Liman başkanlıkları; sağlık durumlarından kuşku duyulan yada hasta oldukları bildirilen gemiadamlarından, sağlık durumlarının denizde çalışmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık yoklaması yaptırmalarını her zaman isteyebilirler.

  (Ek fıkra: 10/04/2003 - 25075 sayılı RG./3. md.; Değişik fıkra: 18/05/2004 - 25466 S.R.G. Yön./1.mad;Değişik fıkra: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/12.mad;Değişik fıkra: 04/03/2007 - 26452 S.R.G Yön/4.md) 200 GT'den küçük olan gemilerde çalışan gemiadamları ile balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamları, Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümleri dışındadır. Bu gemiadamlarının tabi olacakları sağlık raporları, sürücü olur raporu düzenlemeye yetkili özel veya kamu sağlık kuruluşlarından alınacaktır. Bu sağlık raporları beş yıl geçerli olacak ve rapor düzenlenmesinde, B sınıfı sürücü belgelerinin düzenlenmesinde esas alınan sağlık şartları geçerli olacaktır. Göz muayenesinde renkkörü olduğu veya gecekörlüğü olduğu tespit edilenler gemiadamı olamazlar. Ancak, bu madde kapsamında olan gemiadamları bu madde kapsamı dışındaki gemilerde çalışmaları halinde, Gemiadamları Sağlık Yönergesine göre iki yıllık sağlık raporlarını almak zorundadırlar.

  Onsekiz Yaşından Küçük Gemiadamlarının Sağlık Yoklamaları

  Madde 62 - Onsekiz yaşından küçük olan gemiadamları, "Gemiadamları Sağlık Yönergesi" ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) "77 Sayılı Çocukların ve Gençlerin İşe Elverişlilik Yönünden Sağlık Yoklaması Olmalarına İlişkin Sözleşme" hükümleri göz önüne alınarak her yıl periyodik sağlık yoklaması yaptırırlar.

  Onsekiz yaşından küçük olan gemiadamlarının, "Gemiadamı Olur" kararlı sağlık raporunda ve her yıl tekrarlanan sağlık yoklamalarında deniz hizmetine elverişli olduğu ve bu hizmetler dolayısı ile sağlık durumunda bozulma olmayacağının açıkça belirtilmesi zorunludur.

  Denizde Çalışmaya Engel Sakatlıklar ve Hastalıklar

  Madde 63 - İlk kez sağlık yoklaması yaptıran gemiadamı adaylarının, periyodik sağlık yoklaması yaptıran gemiadamlarının ve portör muayenesinden geçirilmeleri zorunlu olan gemiadamlarının, denizde çalışmaya engel sakatlıkları, hastalıkları ve diğer durumları Gemiadamları Sağlık Yönergesi ile belirlenir.

  Sağlık Yoklaması Sonuçları

  Madde 64 - İlk kez gemiadamı cüzdanı ve gemiadamı yeterlik belgesi alacak olanların gemiadamı olabilmeleri için, Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre gemiadamı olmaya engel sakatlık ve hastalığı olmaması gerekir. Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre sağlık yoklamasından geçirilen gemiadamı adaylarından "Gemiadamı Olur" kararlı sağlık raporu alanlar gemiadamı olabilirler.

  Periyodik sağlık yoklaması ile "Denizde Çalışmasına Engel Bulunmamaktadır" kararlı sağlık raporu alanlar, gemiadamı olarak denizde çalışmalarını sürdürebilirler. Periyodik sağlık yoklamasında Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre denizde çalışmaya engel durumu bulunan gemiadamlarının denizde çalışmasına izin verilmez ve gemiadamı yeterlik belgesi ve/veya gemiadamı cüzdanı liman başkanlıklarınca geçici olarak geri alınarak durumları Türk Gemiadamları Kütüğüne işlenir.

  Sağlık Yoklaması Sonuçlarına İtiraz

  Madde 65 - Sağlık yoklaması sonuçlarına, gemiadamları veya liman başkanlıkları liman sağlık birimine başvurarak itiraz edebilirler. Bu durumda gemiadamı, o ilin hakem hastanesi olarak belirlenmiş kamu sağlık kurumuna gönderilir. Gemiadamının veya liman başkanlığının itiraz ettiği raporu veren sağlık kurumunun o ilin hakem hastanesi olması durumunda; gemiadamı sağlık yoklaması için o ildeki ikinci bir hakem hastanesi niteliğindeki sağlık kuruluşu varsa ona, yoksa en yakın ildeki hakem hastanesine gönderilir. İki sağlık kurumunun verdikleri sağlık yoklaması raporları farklı ise, gemiadamı ilgili Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği ihtisas hastanesine sağlık yoklaması yapılmak üzere gönderilir. İhtisas hastanesinin vereceği sağlık yoklaması raporu kesindir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Eğitim, Sınav, Belgelendirme, Değerlendirme ve Denetimler Hakkında Kalite Standartları

  Ulusal Hedef ve Standartlar

  Madde 66 - Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtildiği gibi, İdare Sözleşmenin I/8 Kuralı ile A - I/8 Kısmı hükümlerine uygun olarak gemiadamlarının eğitim, sınav, belgelendirme, değerlendirme ve denetim ile ilgili ulusal hedefleri ve standartları belirler.

  Denizcilik eğitimi denetleme kurulu

  Madde 67 - (Değişik madde: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/13.mad) İdare bu Yönetmeliğin 66 ncı maddesinde belirtilen standartları denetleyecek, bulunan eksiklikleri rapor edecek bağımsız bir denetleme kurulunun oluşturulmasını sağlar. Bu kurulun organizasyonu, yetkileri, çalışma alanları ve rapor etme usul ve esasları, Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenir.

  Kurul Raporları

  Madde 68 - (Mülga madde: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/18.mad)

  Rapor Gereklerinin Yerine Getirilmesi

  Madde 69 - (Mülga madde: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/18.mad)

  İdarenin Bildirim Yükümlülüğü

  Madde 70 - (Değişik madde: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/14.mad)

  İdare, Sözleşmenin Kod Bölümünün A-I/7 Kısmının 4 üncü paragrafı uyarınca, Denizcilik Eğitimi Denetleme Raporları ile gemiadamlarının kalite standartları hakkındaki ilave düzeltici uygulamaları, daha önce gönderilen ülke raporuna ek olarak ve periyodik şekilde her beş yılda bir IMO Genel Sekreterliğine bildirecektir.

  DÖRDÜNCÜ KISIM : Türk Gemiadamları Kütüğü

  BİRİNCİ BÖLÜM : Kayıt ve Belgeler, Kütükleme Makamları ile Sicil Limanı

  Türk Gemiadamları Kütüğü

  Madde 71 - Türk Gemiadamları Kütüğünü; gemiadamlarının sicilleri ile ilgili kayıt ve belgelerin bulunduğu,

  a) Gemiadamları Kütük Defterleri;

  1) Gemiadamları Liman Kütük Defteri,

  2) Gemiadamları Bölge Kütük Defteri,

  b) Gemiadamı Sicil Dosyaları;

  1) Gemiadamları Liman Sicil Dosyaları,

  2) Gemiadamları Bölge Sicil Dosyaları,

  c) Gemiadamı Yeterlik Belgesi Sicil Kayıtları,

  oluşturur.

  Kütükleme Makamları

  Madde 72 - Gemiadamları "liman kütük defterleri" ve "gemiadamı liman sicil dosyaları" liman başkanlıkları tarafından tutulur. Gemiadamı yeterlik belgesi sicil kayıtları ise, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından bilgisayar ortamında tutulur.

  Bölge müdürlükleri, bağlısı her liman için ayrıca "gemiadamları bölge kütük defteri" tutar ve herbir gemiadamı için ayrı olmak üzere, içinde sicil işlemleri ile ilgili belgelerin bulunduğu bir "gemiadamı bölge sicil dosyası" düzenler. Bölge müdürlüklerinin bulunduğu merkez liman için, ayrıca liman başkanlığınca sicil dosyalarının tutulmasına gerek yoktur.

  Bölge müdürlüklerince gemiadamları bölge kütük defterlerinde yapılan yeterlik yükseltme, eğitim durumunu belgelendirme, sağlık yoklaması, kayıp, ölüm, iptal, hizmetten vazgeçme ve benzeri her tür kayıt işlemleri, gemiadamının sicil liman başkanlığına gemiadamı liman kütük defterine işlenmek üzere bildirilir.

  Sicil Limanı

  Madde 73 - Bir gemiadamının sicil limanı, kütükleme işlemlerinin yapıldığı ve yürütüldüğü liman başkanlığıdır. Gemiadamı adayları, ikamet ettiği yerin liman başkanlığını sicil limanı olarak seçer. İkamet ettiği yerde liman başkanlığı bulunmayan gemiadamı adayları, ikamet ettiği yere en yakın liman başkanlığını sicil limanı olarak seçer.

  (Ek fıkra: 10/04/2003 - 25075 sayılı RG./4. md.) Gemiadamı, sicil limanı kaydını, sadece bir kez olmak üzere başka bir limana nakledebilir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Başvuru, Kütük Defteri, Sicil Dosyası ve Kütükleme İşlemleri

  Başvuru

  Madde 74 - Gemiadamı adayları; daha önce hiçbir liman başkanlığından gemiadamı cüzdanı veya gemiadamı yeterlik belgesi almadıklarını ve hangi yeterlik derecesinde gemiadamı cüzdanı almak istediklerini beyan eden ve aşağıdaki belgeler ekli bir dilekçe ile sicil liman başkanlığına başvururlar.

  a) Nüfus cüzdanı (1 örneği ile birlikte aslı),

  b) Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesi (1 örneği ile birlikte aslı),

  c) İkametgah belgesi,

  d) Fotoğraf (8 adet),

  e) Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı,

  f) Sağlık raporu,

  (Mülga g bendi: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/18.mad)

  g) (Ek bend: 21/12/2005-26030 S.R.G. Yön/1.mad) Askerlik durum belgesi,

  Aşçı ve kamarot yeterlikleri için gemiadamı cüzdanı almak isteyenler, yukarıdaki belgelere, ayrıca meslekleri ile ilgili eğitim ya da çalışma belgelerini de eklerler.

  Yurt dışından alınan belgelerin fotokopileri ve Türkçe çevirileri noter onaylı olması zorunludur.

  Kütükleme İşlemleri

  MADDE 75 - (Değişik madde: 04/03/2007 - 26452 S.R.G Yön/5.md.;Değişik madde: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/9.md,)

  Başvurulan liman başkanlığı, durumu bu Yönetmelik hükümlerine uygun olanlar için gerekli belgelerin tümünü içeren bir gemiadamı liman sicil dosyası düzenler ve bağlısı olduğu bölge müdürlüğüne gönderir. Bölge müdürlüğü, durumu gemiadamı olmaya uygun olanları, o liman başkanlığı için düzenlediği gemiadamları bölge kütük defterine kayıt ederek gemiadamına düzenlenen gemiadamı yeterlik belgesi veya gemiadamı cüzdanını, talep sahibine verilmek üzere ilgili liman başkanlığına gönderir. Liman başkanlığı, gemiadamı liman kütük defterine kayıt eder ve Türk Gemiadamları Kütüğü kayıt harcını alarak, gemiadamının kendisine veya kanuni vekiline/temsilcisine imza karşılığı teslim eder. İmzalanan tesellüm belgesi gemiadamının liman sicil dosyasına konur. Gemiadamının farklı limanda kayıtlı olması durumunda tesellüm belgesi işlemi yapan bölge müdürlüğüne gönderilir.

  Gemiadamları Kütük Defterleri

  Madde 76 - "Gemiadamları Liman/Bölge Kütük Defterleri" (EK - 12); kullanılmaya başlanmadan önce, ilgili bölge müdürlüğünce sayfaları numaralandırılarak mühürlenir ve üst kapağının iç tarafına kaç sayfadan oluştuğu yazılarak mühürlenir.

  Gemiadamları bölge/liman kütük defterinin,

  a) Fotoğraf bölümüne; ilk kütüklemede bir fotoğraf yapıştırılır. Zamanla oluşacak belirgin görünüm değişiklikleri ve yıpranmalar için, en az yedi yılda bir fotoğraf yenilenir.

  b) Nüfus kayıt bilgileri bölümüne; ilk kütüklemede gemiadamının nüfus cüzdanındaki bilgiler yazılır.

  c) Öğrenim durumu bilgileri bölümüne; ilk kütüklemede gemiadamının aldığı son diploması ile ilgili bilgiler kayıt edilir. Bu bölüme gemiadamı olarak çalışmasını sürdürürken gördüğü eğitim - öğretim sonrası alacağı diplomalar ile ilgili bilgiler de ayrıca kayıt edilir.

  d) Askerlik durumu bölümüne; ilk kütüklemede askerlik belgelerindeki bilgiler yazılır. Bu bölüme gemiadamı olarak çalışmasını sürdürürken askerlik durumundaki değişiklikler ayrıca kayıt edilir.

  e) İkametgah durumu bölümüne; ilk kütüklemede ikametgah adresi yazılır. Bu bölüme gemiadamı olarak çalışmasını sürdürürken oluşan ikametgah adresindeki değişiklikler ayrıca kayıt edilir.

  f) Adli ve emniyet bilgileri bölümüne; ilk kütüklemede gemiadamının Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğünden alınan belgeler ile ilgili bilgiler yazılır.

  g) Yeterlik bilgileri bölümüne; ilk kütüklemede kendisine verilen gemiadamı yeterlik derecesi, gemiadamı cüzdanı ve gemiadamı yeterlik belgesi ile ilgili bilgiler yazılır. Bu bölümde gemiadamının yeterlik derecesi yükseltmeleri gösterilir.

  h) Denizcilik eğitimleri bölümüne; gemiadamının denizcilik konularında gördüğü eğitimler ile ilgili bilgiler yazılır.

  I) Harçlar bölümüne; gemiadamının gemiadamı cüzdanı ve yeterlik belgesi için ödediği harçların belgeleri ile ilgili bilgiler yazılır.

  j) Sağlık bölümüne; gemiadamlarının işe girişlerinde ve işe devamları süresince sağlık durumları ve sağlık durumlarında meydana gelen değişikliklere ait bilgiler yazılır.

  Gemiadamları kütükleme işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılması durumunda ayrıca kütük defteri tutulmasına gerek yoktur. Ancak kütük defterindeki bilgileri içeren "gemiadamı kütük bilgi kayıt belgesi" gemiadamının sicil dosyasında bulundurulur. Kütük bilgilerinin değişmesi halinde, yeni kütük bilgi kayıt belgesi de sicil dosyasına konulur.

  Gemiadamları Sicil Dosyaları

  Madde 77 - Gemiadamları liman/bölge kütük defterlerine kayıt edilen her gemiadamı için gemiadamı liman/bölge sicil dosyaları düzenlenir. Gemiadamı ile ilgili belgelerin asılları ya da onaylı suretleri sicil dosyaları içine konarak saklanır.

  Gemiadamı sicil dosyası üstüne gemiadamının adı, soyadı, gemiadamı kütük defterinden alınan sıra numarası ile sicil limanı büyük harflerle yazılır ve dosyanın ön yüzünün sağ üst köşesine gemiadamının fotoğrafı yapıştırılır.

  Gemiadamı Cüzdanlarının Yenilenmesi

  Madde 78 - Yitirilme, yıpranma, değiştirme gibi nedenlerle yenilenen gemiadamı cüzdanları, gemiadamının kayıtlı olduğu bölge müdürlüğünce düzenlenir.

  Gemiadamları Yeterlik Belgesi Sicil Kayıtları

  Madde 79 - Kaptan, başmühendis/başmakinist ve zabitlerin yeterlik belgeleri ile ilgili bilgilerin yazıldığı gemiadamları yeterlik belgesi sicil kayıtları Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından bilgisayar ortamında tutulur.

  Gemiadamı Cüzdanı ve Gemiadamı Yeterlik Belgesi

  Madde 80 - (Değişik madde: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/10.md.)

  Türk Gemiadamları Kütüğüne kayıt edilen, 51 inci maddede belirtilen yeterlik seviyesine göre gemiadamı cüzdanı alacak olan gemiadamına, harcı alındıktan sonra bölge müdürlüğü tarafından gemiadamı yeterlik belgesini de içerecek şekilde düzenlenen, fotoğraflı ve Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş beş yıl süreli gemiadamı cüzdanı verilir.

   Gemiadamı cüzdanı düzenlenmesi zorunlu olmayan yeterliklerdeki gemiadamlarından balıkçı ve tayfa sınıfında olanlar için süresiz, diğerleri için ise beş yıl süreli, kimlik bilgilerini de içeren fotoğraflı Gemiadamları Belgesi adı altında düzenlenen gemiadamı yeterlik belgesi verilir.

   Kaptan, güverte, makina ve telsiz zabiti sınıfı yeterlikler Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünce diğer yeterlikler ise bölge müdürlüklerince düzenlenir. İdare, teknik ve idari altyapısı uygun olan bölge müdürlüklerine gemiadamı yeterlik belgesi düzenleme yetkisini devredebilir.

   Gemiadamı sınavlarına giren ve sınavı başararak yeterlik derecesini yükselten gemiadamı, yeni gemiadamı yeterlik belgesi kendisine verilinceye kadar, eski gemiadamı yeterlik belgesi ile çalışabilir. Yeni gemiadamı yeterlik belgesi verilirken, eskisi geri alınarak iptal edilmek üzere Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğüne gönderilir. Gemiadamı Yeterlik Belgesi gemiadamı cüzdanına kayıtlı olan gemiadamlarının, eski yeterliklerinin yeraldığı cüzdan sayfası iptal kaşesi ile iptal edildikten sonra gemiadamının hak kazandığı yeni yeterlik belgesi gemiadamı cüzdanının yeni bir sayfasına işlenir.

  Askerlikten Ayrılanların İşlemleri

  Madde 81 - Askerlik görevini Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemilerde yapan erler, terhis oldukları gemi komutanlarınca verilen "er hizmet belgeleri" ile sicil limanına başvurmaları durumunda, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kütükleme işlemleri yapılır.

  Deniz Kuvvetlerinden emekli olan ya da ayrılan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre gemiadamı cüzdanı ile gemiadamı yeterlik belgesi alacak subay ve astsubaylar, bir dilekçe ekinde bu Yönetmeliğin 74 üncü maddesindeki belgelerin yanı sıra,

  a) Servis belgesi,

  b) Deniz Harp Okulu ya da deniz astsubay sınıf okulu diploması,

  c) Bonservis ve kurs belgeleri,

  d) (Değişik bend: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/15.mad) Yönetmelik hükümlerine göre alabilecekleri gemiadamı yeterlik derecesi için öngörülen eğitim-öğretim konularında eksiklikleri bulunanlar, İdarece yetkilendirilmiş eğitim kurum/kuruluşlarından alacakları kurs başarı belgeleri veya Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca açılan eğitim kurslarına katılarak alacakları "T.C.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurs Belgesi" başlıklı kurs belgeleri,

  ile birlikte ikametgahının bulunduğu sicil limanına ya da ikamet ettiği yerde liman başkanlığı bulunmuyorsa ikametgahına en yakın liman başkanlığına başvururlar.

  Gemiadamları Sınavlarına Giren Gemiadamları ile İlgili İşlemler

  Madde 82 - Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre başvuru işlemlerini yaparak gemiadamları sınavlarına girip başaran gemiadamlarının, GASM tarafından düzenlenen "gemiadamları sınavları başarı belgesi" ilgili liman başkanlığına gönderilir. Bu belge, liman başkanlığı tarafından bölge müdürlüğü aracılığı ile, gemiadamı yeterlik belgesi düzenlenmek, sicil kayıtları yapılmak üzere Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu Genel Müdürlük tarafından düzenlenen gemiadamı yeterlik belgesi, önce bölge müdürlüğüne, oradan da ilgili liman başkanlığına gönderilir ve gemiadamına teslim edilir. Gemiadamının durumundaki değişme Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünde gemiadamı yeterlik belgesi sicil kayıtlarına işlenir. Belgeler bölge müdürlüğü ve liman başkanlıklarındaki gemiadamı sicil dosyalarına konularak, bölge müdürlüklerince gemiadamları bölge kütük defterine ve liman başkanlıklarınca gemiadamları liman kütük defterine işlenir.

  Gemiadamı Olmaktan Vazgeçenler, Ölenler ve Belgelerini Kaybedenler

  Madde 83 - (Değişik madde: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/11.md.)

  Türk Denizci Kütüğüne kayıtlı olan gemiadamlarından;

   a) Gemiadamı olmaktan vazgeçenler; bu isteklerini herhangi bir liman başkanlığına bir dilekçe ile bildirirler. Liman başkanlığı bu dilekçe ile gemiadamı cüzdanı ve/veya gemiadamı yeterlik belgesini gemiadamının Türk Denizci Kütüğüne kayıtlı olduğu bölge müdürlüğüne gönderir. Bölge müdürlüğü, ilgilinin gemiadamı olmaktan vazgeçtiğini gemiadamları bölge kütük defterine kayıt eder ve varsa gemiadamı cüzdanını gemiadamı sicil dosyasına koyar. İlgilinin gemiadamı yeterlik belgesi, iptal edilmek üzere Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğüne gönderilir.

   b) Ölen gemiadamlarının gemiadamı cüzdanı ve/veya gemiadamı yeterlik belgeleri; gemi kaptanı, donatanı ya da ailesi tarafından en yakın liman başkanlığına teslim edilir. Liman başkanlığı, gemiadamının gemiadamı yeterlik belgesi ile varsa gemiadamı cüzdanını Türk Denizci Kütüğüne kayıtlı olduğu bölge müdürlüğüne gönderir. Bölge müdürlüğü, gemiadamının öldüğünü gemiadamları bölge kütük defterine kayıt eder ve varsa gemiadamı cüzdanını gemiadamı bölge sicil dosyasına koyar. Ölen gemiadamının gemiadamı yeterlik belgesi, iptal edilmek üzere Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğüne gönderilir.

   c) Gemiadamı cüzdanı veya gemiadamı yeterlik belgesini kaybeden gemiadamı bir dilekçe ekinde nüfus cüzdanının örneği ile birlikte kayıtlı olduğu sicil limanına başvurur. Liman başkanlığı, gemiadamının Emniyet ile Cumhuriyet Savcılığı soruşturması ve eğer süresi dolmuşsa sağlık yoklamasını yaptırarak belgelerini, dört adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı örneğini gemiadamları kütüğüne kayıtlı olduğu bölge müdürlüğüne gönderir. Gemiadamı cüzdanı ve/veya gemiadamı yeterlik belgesi düzenlenmesi ve ilgiliye teslimi bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yapılır.

   ç) Gemiadamı cüzdanı ve/veya gemiadamı yeterlik belgesinin kullanılamayacak ölçüde eskimesi ya da yıpranması durumunda Emniyet ile Cumhuriyet Savcılığı soruşturmaları dışında (c) bendinde belirtilen tüm işlemler aynen yapılarak gemiadamının gemiadamı cüzdanı ve gemiadamı yeterlik belgesi yenilenir.

   d) Bu Yönetmeliğin üçüncü kısım birinci bölümünde belirtilen belgelerini kaybeden gemiadamları kayıp ilanı ile, kayıtlı olduğu sicil liman başkanlıklarına başvurarak kaybettikleri belgelerini yenilerler.

  BEŞİNCİ KISIM : Vardiya Tutma Kuralları ve Son Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM : Gemiadamlarının Vardiya Tutmaları İle İlgili Kurallar ve Denizcilik İşletmelerinin Sorumlulukları

  Gemiadamlarının Vardiya Tutma Kuralları

  Madde 84 - Denizcilik İşletmeleri, gemide vardiya tutma ile ilgili düzenlemeleri, vardiya tutacak gemiadamlarının yorgun düşerek verimliliklerini azaltmayacak bir biçimde ve aşağıdaki esaslara uygun olarak yaparlar.

  a) Gemide vardiya tutan gemiadamları;

  1) Günde en az on saat dinlenirler.

  2) Günlük dinlenme süreleri en fazla iki bölüme ayrılabilinir. Bu halde dinlenme sürelerinden biri altı saatten az olamaz.

  3) Günde en az on saat olan dinlenme süresi acil durum ve role talimleri gibi olağandışı durumlarda altı saatten az olmayacak biçimde kısaltılabilir. Ancak kısaltılan dinlenme süresi peş peşe iki günden fazla uygulanamaz ve toplam dinlenme süresi haftada yetmiş saatten az olamaz.

  b) "Vardiya tutma çizelge"leri gemide herkesin kolayca görebileceği yerlerde asılır.

  Gemiadamlarının Vardiya Tutma Düzenlemeleri

  Madde 85 - Denizcilik işletmelerince, Sözleşmenin Kod - A bölümünde belirtilen

  a) Sefer planlama ilkeleri,

  b) Vardiya tutma ilkeleri,

  c) Gözcülük ilkeleri,

  d) Vardiya teslim alma ve teslim etme ilkeleri,

  e) Kısıtlı görüş durum ilkeleri,

  f) Kılavuz ile seyir ilkeleri,

  g) Demir vardiyası ilkeleri,

  h) Makine dairesi vardiyası ilkeleri,

  ı) Haberleşme vardiyası ilkeleri,

  j) Liman vardiyası ilkeleri,

  gereklerine göre oluşturulacak gemiadamlarının vardiya tutma düzenlemelerine uygun olarak, gemide seyir vardiyasından sorumlu zabitler ile makine vardiyasından sorumlu mühendis/makinistlerin vardiya tutmaları sağlanır.

  Denizcilik İşletmelerinin Sorumlulukları

  Madde 86 - İdare, Sözleşmenin I/14 Kuralı ve Kod bölümünün A - I/14 Kısmı hükümleri uyarınca, Denizcilik İşletmelerinin gemilerindeki gemiadamlarının hizmet içi görevlendirilmelerine ilişkin sorumluluğu bu işletmelere vererek, bunlardan;

  a) Gemilerinden herhangi birine atanan her bir gemiadamının, Sözleşmenin ilgili hükümleri uyarınca ve İdare tarafından saptandığı şekilde bir yeterlik belgesi ve/veya gemiadamı cüzdanı taşımasını,

  b) Gemilerinin "Gemilerin Gemiadamları İle Asgari Güvenli Donatım" belgesine uygun olarak donatılmasını,

  c) Gemiadamları ile ilgili dokümanlar ve belgelerin gemide bulunmasını ve kolayca erişilebilir olmasını, bu bilgilerin gemiadamlarının deneyimlerini, eğitimlerini, sağlık durumlarını ve atandığı görevlerdeki yeterliklerini gösterecek mahiyette olmasını,

  d) Gemiadamlarının, normal veya acil görevleri ile ilgili olarak, gemideki bütün düzenlemeleri, tesisleri, aygıtları, yöntemleri ve geminin özelliklerini bilmesini,

  e) Gemiadamlarının, acil durumlarda güvenlik, kirlenmenin önlenmesi veya azaltılması için görevlerini yerine getirmede etkin olarak iş birliği yapmalarını, sağlamalarını ister.

  Gemiye Yeni Atanan Gemiadamları İle İlgili Sorumluluklar

  Madde 87 - Denizcilik İşletmelerinin gemiye yeni atanan gemiadamları ile ilgili olarak; kaptanlar ve gemi personelinden her birinin, bu Yönetmeliğin 86 ncı maddesinde belirtilen yükümlülüklerini tam ve etkin olarak yerine getirmeleri ve geminin güvenli işletilmesine bağlı olarak her türlü tedbiri almakla sorumludur.

  Denizcilik İşletmeleri, Sözleşmenin geçerli olduğu her geminin kaptanına, gemide yeni işe alınan bütün gemiadamlarının gemideki aygıtları, işletim yöntemlerini ve görevlerini iyi yapabilmeleri için gereken diğer düzenlemeleri, bu görevler kendisinden istenmeden önce tanımasını sağlamak amacıyla izlenecek ilkeleri ve yöntemleri içeren yazılı bir talimat verir. Bu talimatın usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Yeni işe alınan gemiadamına,

  1) Gemiadamının kullanacağı veya çalıştıracağı belli aygıtları,

  2) Gemiadamının verilen görevleri iyi yapması için bilmesi gereken gemiye ait vardiya, güvenlik, çevre koruma ve acil durum yöntemleri ve düzenlemelerini, tanıma fırsat vermek için uygun bir zaman verilir.

  b) Gemiye yeni atanan personelin gemi ile ilgili temel bilgileri anlayabilmesi için, o gemiadamının anladığı dilden kendisine rehberlik yapacak yeterlikte birinin atanmasını sağlar.

  İKİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

  Yönergeler

  Madde 88 - Gemilerin donatılmalarında gemiadamlarının yeterlikleri ve sayıları, gemiadamlarının eğitim - sınav gerekleri ile sağlık yoklamalarına ilişkin uygulamaları belirleyen ve 24/07/2001 tarihli Gemiadamları Yönetmeliğine bağlı olarak yürürlüğe giren Yönergelerin uygulanmasına bu Yönetmeliğe bağlı olarak da devam edilir. Kalite standartları bu Yönetmeliğe dayalı olarak çıkartılacak yönerge ile belirlenir.

  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

  Madde 89 - 24/07/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 08/08/2001 tarihinde yürürlüğe giren Gemiadamları Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Maddeler

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki, 24/07/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 08/08/2001 tarihinde yürürlüğe giren Gemiadamları Yönetmeliği gereği verilen yeterlikler hariç olmak üzere, diğer yönetmeliklere dayanılarak düzenlenen yeterlikler, bu Yönetmelik hükümlerine gör değiştirilerek yenilenir. 31/07/2002 tarihinden sonra gemiler, eski yeterlik belgelerine sahip bulunan gemiadamları ile donatılamazlar.

  Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, eğitim - öğretim yapan resmi ya da özel bütün eğitim kurumları, sözleşmenin gerekleri ile sözleşmenin atıfta bulunduğu IMO Model Kurs 7.01, 7.02, 7.03 ve 7.04 müfredat kitaplarında belirtilen en az gerekleri karşılayacak düzenlemeleri yapacaklardır. Bu gerekleri karşılayamayan özel kurumlara verilen eğitim - öğretim yetkisi iptal edilerek, eğitilmekte olan öğrenciler uygunluğu tespit edilmiş kurumlara devredilir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Kurumlarına bağlı eğitim kurumlarına ise bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülen prosedür uygulanacaktır.

  Geçici Madde 3 - (Değişik cümle: 10/04/2003 - 25075 sayılı RG./5. md.) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Telsiz Zabiti yeterliğine sahip olanlar, üç yıl denizde çalıştığını belgelemeleri halinde,

  a) Yüzkırk saat seyir, yüz saat vardiya tutma, yirmisekiz saat gemi kullanma, ellialtı saat gemi yapısı ve dengesi, ellialtı saat yük işlemleri ve istif, yüz saat denizde güvenlik konularında, idarenin onayladığı bir eğitim kurumunda eğitim görmek,

  b) Altı ay süreli ve günde dört saatten az olmamak üzere köprü üstünde vardiya görevleri hususunda eğitim gördüğünü staj defteri ile kanıtlamak,

  c) Eğitim - Sınav Yönergesinde vardiya zabiti yeterliği için öngörülen sınavlarda başarılı olmak,

  şartıyla "vardiya zabitliği" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

  Geçici Madde 4 - Uygulanmakta olan "Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgeleri" 31/07/2002 tarihine kadar geçerlidir.

  Geçici Madde 5 - Önceki Yönetmelik hükümlerine göre yeterlik intibak işlemleri yaptırmayan hak sahiplerinin, bu Yönetmeliğe göre intibak işlemleri yapılırken, Yönetmelikten önce sahip olduğu yeterliğin, önceki Yönetmeliğe göre intibak edebileceği yeterlik esas alınacaktır.

  Geçici Madde 6 - (Ek madde: 04/03/2007 - 26452 S.R.G Yön/7.md)

  Bu yönetmeliğin 8 inci maddesinde terfide esas alınacak deniz hizmet süreleri belirtilen güverte sınıfı gemiadamlarından vardiya zabiti, birinci zabit ve kaptan ile 9 uncu maddesinde terfide esas alınacak deniz hizmet süreleri belirtilen makine sınıfı gemiadamlarından makine zabiti, ikinci makinist ve başmakinist yeterliklerine ilişkin terfilerinde esas alınacak hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

   a) Güverte sınıfı gemiadamlarından;

   1)Yakınyol birinci zabit yeterliğine sahip olup da vardiya zabiti yeterliğine intibak edenlerin birinci zabit yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu yönetmelikte öngörülen deniz hizmeti hesaplanırken yakınyol birinci zabit yeterliği ile geçirilen hizmetin bir yıla kadar olan süresi terfide esas alınır.

   2) Yakınyol kaptan klas-III yeterliğine sahip olup da birinci zabit yeterliğine intibak edenlerin kaptan yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu yönetmelikte öngörülen deniz hizmeti hesaplanırken yakınyol kaptan klas-III yeterliği ile geçirilen hizmetin bir yıla kadar olan süresi terfide esas alınır.

   3) Yakınyol kaptan klas-I yeterliğine sahip olup da kaptan yeterliğine intibak edenlerin uzakyol kaptan yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu yönetmelikte öngörülen deniz hizmeti hesaplanırken yakınyol kaptan klas-I ile geçirilen deniz hizmeti üç yılı aşmış ise terfide öngörülen üç yıllık deniz hizmet süresi yerine bir yıl kaptanlık, üç yıldan az veya hizmeti olmayanlardan ise bir yılı kaptanlık, bir yılı enaz birinci zabitlik olmak üzere iki yıl deniz hizmeti aranır. Ancak terfi için bu yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (8) numaralı alt bendinde belirtilen eğitimlerin tamamlanmış olması zorunludur.

   b) Makine sınıfı gemiadamlarından;

   1) Yakınyol ikinci makinist yeterliğine sahip olup da makine zabiti yeterliğine intibak edenlerin ikinci makinist yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu yönetmelikte öngörülen deniz hizmeti hesaplanırken yakınyol ikinci makinist yeterliği ile geçirilen hizmetin bir yıla kadar olan süresi terfide esas alınır.

   2) Yakınyol başmakinist klas-III yeterliğine sahip olup da ikinci makinist yeterliğine intibak edenlerin başmakinist yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu yönetmelikte öngörülen deniz hizmeti hesaplanırken yakınyol başmakinist klas-III yeterliği ile geçirilen hizmetin bir yıla kadar olan süresi terfide esas alınır.

   3) Yakınyol başmakinist klas-I yeterliğine sahip olup da başmakinist yeterliğine intibak edenlerin uzakyol başmakinist yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu yönetmelikte öngörülen deniz hizmeti hesaplanırken yakınyol başmakinist klas-I ile geçirilen deniz hizmeti üç yılı aşmış ise terfide öngörülen üç yıllık deniz hizmet süresi yerine bir yıl başmakinistlik, üç yıldan az veya hizmeti olmayanlardan ise bir yılı başmakinistlik, bir yılı enaz ikinci makinistlik olmak üzere iki yıl deniz hizmeti aranır. Ancak terfi için bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (h) altbendinin (1) numaralı paragrafında belirtilen eğitimlerin tamamlanmış olması zorunludur.

  Ek Madde 1 - (Ek madde: 18/05/2004 - 25466 S.R.G. Yön./2.mad) Balıkçı gemileri ve özel yatlar ile kabotaj hattında sefer yapan yatlar ve yolcu motorlarında çalışan gemiadamlarından; Yönetmeliğin Üçüncü Kısım Birinci Bölümünde belirtilen eğitimlerden, 19 uncu maddede belirtilen Deniz Güvenlik Eğitimleri dışında kalan eğitimler aranmaz.

  Ek Madde 2 - (Ek madde: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/16.mad;Değişik madde: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/12.md.)

  Bulundukları yeterlik belgesi ile iki yıl deniz hizmeti ibraz etmek ve KPDS'den en az altmış puan almak veya TOEFL sınavından en az yüzyetmiş puan (eski sistemde dörtyüzseksenbeş puan) almak veya IELTS sınavından en az 5,5 veya ÜDS sınavından en az altmış puan almak şartıyla;

   a) Vardiya zabiti yeterliği olanlar uzakyol vardiya zabiti,

   b) Makine zabiti yeterliği olanlar uzakyol vardiya makinisti,

   c) Birinci zabit yeterliği olanlar uzakyol birinci zabiti,

   d) İkinci makinist yeterliği olanlar uzakyol ikinci makinist,

   yeterliğini sınavla alabilirler.

   Bu madde kapsamında yeterlik belgesi talep edenler, Sözleşmede tanımlı ve bu Yönetmelikte öngörülen eğitimlerden;

   a) Birinci zabit yeterliğinden uzakyol birinci zabiti yeterliğine geçenlerin A-II/2,

   b) İkinci makinist yeterliğinden uzakyol ikinci makinist yeterliğine geçenlerin A-III/2,

   eğitimi aldıklarını belgelemeleri gerekir. Bu madde kapsamında yeterlik belgesi alanlar, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükmünden yararlanamazlar.

  Ek Madde 3 - (Ek madde: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/16.mad)

  Bu Yönetmelik kapsamında gerekli eğitimleri almak suretiyle; sınırlı kaptan yeterliğinden vardiya zabitliğine, sınırlı başmakinist yeterliğinden makine zabitliğine geçenlerin eski belgeleri iptal edilmez. Bu durumda olanlar eski belgeleri ile çalışmaya devam edebilirler. Ancak, bu belgeler ile yapılan hizmetler yeni yeterlik belgeleri için istenen deniz hizmetinden sayılmaz.

  Ek Madde 4 - (Ek madde: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/16.mad)

  Bu Yönetmelik kapsamında yeterlik belgesi, gemiadamı cüzdanı ve diğer gemiadamı belgelerini almaya hak kazanmış olan gemiadamı, belgelerini düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde almak zorundadır. Belgelerini almayan gemiadamı, aynı belgeleri alabilmek için bu Yönetmelikte öngörülen şartları yeniden yerine getirmesi gerekmektedir.

  Ek Madde 5 - (Ek madde: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/3.mad) (Değişik madde: 25/05/2007 - 26532 S.R.G Yön\1.mad)

  İdare GASM'nin faaliyetlerini yürütebilmesi için harcama yetkilisi onayına bağlı olmak üzere; gerekli alt yapıyı kurar ve yardımcı personel ile benzeri ihtiyaçları karşılar.

  Sınava girecek adaylardan alınacak ücret, tayfa ve zabit yeterlikleri ayrı olmak üzere Maliye Bakanlığının ve Sayıştay Başkanlığının olumlu görüşleri alınarak İdarece belirlenir. Bu ücretler bütçeye gelir kaydedilmek üzere İdarenin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin hesabına yatırılır.

  Sınavlara yapılacak itirazların incelenmesi için, sınav ücretinin % 25'ini geçmeyen ve İdarece belirlenmiş ücretin ilgili hesaba yatırılması zorunludur. İtiraz incelemesi sonucunda İdarenin kusurlu olduğu durumda ilgiliye itiraz ücreti iade edilir.

  GASM gerekli gördüğü hallerde sınav faaliyeti için; sınav salonları temini işi, matbaa hizmetleri, soru bankası oluşturma ve güncelleme hizmetleri, sınav gözetmenliği hizmetleri ile kendi bünyesinde karşılayamadığı diğer hizmetleri hizmet satın alma yolu ile yapabilir.

  Yürürlük

  Madde 90 - Bu Yönetmelik hükümleri, Danıştay Onuncu Dairesinin 23/05/2002 tarihli ve E: 2002/2161 sayılı, önceki yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması kararının idareye tebliğinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 91 - Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100