Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FUTBOLDA MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

  FUTBOLDA MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

  Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği

  Resmi Gazete Tarihi: 14/08/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24846

  Devlet Bakanlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünce, futbol müsabakaları üzerine tertip edilecek müşterek bahis oyunlarının uygulama şekli ile usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, futbol müsabakaları üzerinde tertip edilecek müşterek bahis oyun çeşitlerini, bu oyunlara ait kupon kabul ve değerlendirme işlemlerini, dağıtılacak ikramiyeye ilişkin esaslar ile uygulama şekil ve şartlarını kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tüzüğünün değişik 12 nci maddesi hükmü uyarınca düzenlenmiştir.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

  Teşkilat : Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünü,

  Yönetim Kurulu : Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

  Tüzük : Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tüzüğünü,

  Müşterek Bahis Oyunları : Teşkilatın futbol müsabakaları üzerine düzenleyeceği her türlü müşterek bahis oyunlarını,

  Abone : Sanal ortam bayileri aracılığı ile müşterek bahis oynayacak iştirakçiyi,

  Abone Numarası : Abonelerin müşterek bahis oynamak için kullanacakları, ayrıca 18 yaşını bitirmiş olduklarının kontrolünü sağlayan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını,

  Kupon : Üzerinde müsabaka isimleri ve/veya numaraları bulunan müşterek bahis oyunlarına özgü basılı kağıdı,

  Elektronik Kupon : Teşkilatın belirlediği müşterek bahis oyunlarının sanal ortam alt yapısı üzerinden oynanabilmesi için iştirakçiye gönderilen bilgiyi,

  Bilet : Kuponun terminal tarafından işleme tabi tutulmasından sonra terminalden alınan ve kupon üzerindeki bilgileri içeren çıktıyı,

  Elektronik Bilet : Abonelerin işaretledikleri elektronik kupon karşılığında katılımcıya gönderilen ve oynanan elektronik kuponun onayı olarak saklanması gereken numarayı da ihtiva eden bilgiyi,

  Sanal Ortam Alt Yapısı : (Değişik tanım: 02/04/2003 - 25067 sayılı RG./1. md. ; Değişik tanım: 29/08/2006 - 26274 S.R.G Yön/1.mad) Teşkilat tarafından belirlenecek müşterek bahis oyunlarının oynandığı cep telefonu (GSM), interaktif dijital televizyon (ITV), internet ve çağrı merkezi alt yapı platformları ile benzerlerini,

  Kolon : İştirakçiye oyuna bir katılma hakkı veren her bir sütunu,

  Sistem : İştirakçiye tek bir kolon üzerinde birden çok tahmin imkanı sağlayan oyun şeklini,

  Terminal : Müşterek bahis oyunlarının oynandığı merkezi sisteme bağlı cihazı,

  Bayi : (Değişik tanım: 02/04/2003 - 25067 sayılı RG./1. md.) Terminal üzerinden müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere bayilik ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişileri,

  Sanal Ortam Bayi: (Ek tanım: 02/04/2003 - 25067 sayılı RG./1. md.) Sanal ortam alt yapısı üzerinden müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere bayilik ruhsatı verilen tüzel kişileri,

  Bilgi İşlem Merkezi : Terminalden ve sanal ortam bayilerinden gelen bilgilerin depo edildiği ve değerlendirildiği merkezi,

  Sanal Ortam Bayi Merkezi Sistemi: Sanal ortam bayilerine abonelerden gelen elektronik biletlerin toplandığı, değerlendirildiği ve bilgi işlem merkezi ile daimi bağlantılı çalışan merkezi,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Oyun Planları

  Oyun Planları, Hazırlanması ve Onayı

  Madde 5 - Teşkilat tarafından tertiplenecek müşterek bahis oyunları için oyun planları hazırlanır. Hazırlanan oyun planı taslağı Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer ve katılımcılara ilanen duyurulur.

  Oyun Planında;

  a) Teşkilat tarafından belirlenen her türlü futbolda müşterek bahis oyunlarının adı, nasıl oynanacağına ilişkin esaslar, kupon kabulünün hangi zamanda sona ereceği,

  b) Doğru tahmin edilen derecelere ödenecek toplam ikramiyenin derecelere hangi oranlarda paylaştırılacağı, oynanması gereken tarihlerde yapılmayan veya yarıda kalan müsabakaların sonuçlarının nasıl

  belirleneceği, devirler ve oyunlara ilişkin diğer hususlar,

  yer alır.

  Onaylanmış olan oyun planlarında değişiklik yapılmasına veya iptal edilmesine Yönetim Kurulu yetkilidir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müşterek Bahsin On-line Sistem Üzerinden Terminaller Aracılığı ile Oynatılması

  Biletlerin İşleme Tabi Tutulması

  Madde 6 - Bilgisayar sistemiyle müşterek bahis; Teşkilat tarafından belirlenecek sayıda müsabaka numarası yada müsabaka ismi içeren kuponların, iştirakçi tarafından usulüne uygun olarak işaretlenerek, bayi tarafından terminalde işleme tabi tutulmasından sonra terminalden alınan ve kupon üzerindeki bilgileri içeren biletlerin iştirakçiye verilmesi suretiyle oynatılır.

  Kuponlarda Bulunması Gereken Hususlar

  Madde 7 - Müşterek bahis, Teşkilat tarafından hazırlanacak kuponlarla oynanır.

  Kuponların ön yüzünde en az; tahmin sütunları, müsabaka sıra numaraları, arka yüzünde ise oyunun oynanmasına ilişkin açıklamalar yer alır.

  Kuponlar takım isimli yada isimsiz, sistemli yada sistemsiz olarak düzenlenir.

  Biletlerde Bulunması Gereken Hususlar

  Madde 8 - Biletlerin ön yüzünde en az müsabaka sıra numaraları, her bir kolonda birinci derece sayısı kadar tahmin, tarih, bayi numarası, oyun bedeli, barkod ve bilet güvenlik numarası, arka yüzünde ise bilet seri numarası ve Teşkilat tarafından gerekli görülen açıklamalar yer alır.

  Bayi Komisyonu ve Teslimat

  Madde 9 - Bayiler tahsil etmiş oldukları kolon bedellerinden, belirlenen oranda komisyonlarını ayırarak, kalan meblağı Teşkilat tarafından belirlenecek yere teslim ederler.

  Bankaca Yapılacak İşlemler

  Madde 10 - Banka, Teşkilat tarafından belirlenecek son ödeme günü çalışma saati bitiminden sonra bayi hesaplarını tarayarak, bakiyesi uygun olan hesaplardan Teşkilat tarafından bildirilen meblağları otomatik olarak tahsil edecek ve Teşkilatın hesabına alacak kaydedecektir.

  Değerlendirme

  Madde 11 - Bayi terminallerinde işlem görerek merkeze ulaştırılan biletlere ait veriler, müsabaka sonuçları belli olduktan sonra değerlendirilir.

  İkramiyenin Ödenmesi

  Madde 12 - İkramiyeler, bayilerce veya Teşkilat tarafından bildirilecek merkezler aracılığı ile kimlik tespiti yapılarak, bileti ibraz edene ödenir.

  İptal Edilen Biletlerin Teslimi

  Madde 13 - Bayiler iptal ettikleri biletleri Teşkilatın belirleyeceği usule uygun olarak, bildirilecek mercilere teslim ederler.

  Bilet Sahibinin Hakları

  Madde 14 - Biletler hamiline aittir. Değerlendirmeden önce veya sonra biletin kaybolduğu beyan edilerek ikramiye talebinde bulunanların başvuruları dikkate alınmaz. İkramiye ödemesi ancak bir yargı kararına istinaden durdurulabilir. Bu gibi hallerde yargı kararına göre işlem yapılır.

  Kuponlar bilet yerine geçmez.

  Bayilik Ruhsatı Verilmesi Şartları

  Madde 15 - Teşkilat tarafından bayilik ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişiler ile Teşkilat arasında bayilik sözleşmesi düzenlenir. Bayilik sözleşmesi, ruhsatın iptali halinde başkaca bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden fesh edilir. Bayilik ruhsatı verilecek gerçek kişilerin aşağıda belirtilen şartları haiz olmaları gerekir;

  a) 18 yaşını bitirmiş veya kazai rüştünü kazanmış olmak,

  b) Dolandırıcılık, hırsızlık, zimmet, rüşvet, irtikap, kaçakçılık veya sahtekarlık suçlarından birisi ile tecil olsa dahi cezalandırılmamış olmak,

  c) Akıl hastalığı nedeniyle özürlü bulunmamak, vesayet veya hacir altına alınmamış olmak.

  Bayilik Teminatı

  Madde 16 - Teşkilat gerektiğinde bayilerden teminat isteyebilir. Bayi, Teşkilat tarafından belirlenecek miktarda teminatı yatırmak zorundadır.

  Teşkilat, yerleşim yerlerinin ihtiyaç durumlarını da dikkate alarak bayilik teminatını değişik miktarlarda tespite ve önceden alınan teminatları yükseltip yükseltmemeye yetkilidir.

  Bayilik ruhsatı geçerli olduğu sürece teminat bayiye iade edilmez. Bayilik ruhsatının iptali halinde teminat üç ay içinde bayiye iade olunur. Bayinin faaliyeti sırasında vermiş olduğu zarar veya borçları öncelikle bayilik teminatından mahsup edilir.

  Bayi Komisyonu ve İkramiye Ödeme Primi

  Madde 17 - Bayilere, Teşkilat tarafından belirlenen oranda komisyon ödenir. Teşkilat iştirakçinin ikramiyesini ödeyen bayiye ikramiye ödeme primi verebilir.

  Bayilik Faaliyetinin Sürekliliği

  Madde 18 - Bayi, ruhsatının geçerli olduğu süre içinde, bayilik faaliyetini aralıksız sürdürmek zorundadır. Ancak; hastalık, silah altına alınma veya diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde bayi, ilgili satış merkezine yazılı olarak başvurmak ve bu durumunu belgelemek kaydıyla mazeretinin bitimine kadar bayilik faaliyeti yapmamak için Teşkilattan izin talep edebilir. Bayinin, izin talep ettiği sürenin veya mazeretinin bir aydan fazla olması halinde oyuna ait malzemeler ve demirbaşlar izin bitiminde bayinin işe başladığını bildirene kadar Teşkilat tarafından geri alınabilir. Diğer hallerde izin veya mazeretinin ortadan kalkmasını takip eden üç gün içinde yeniden bayilik faaliyetine devam etmesi zorunludur.

  Bayilerin Yükümlülüğü

  Madde 19 - Bayiler, kendilerine verilen ruhsat ile oyuna ait reklam araçlarını ve duyuruları işyerlerinde uygun yerlere asmak veya yapıştırmak, Teşkilat tarafından gerekli görülen işyeri düzenlemelerini yapmak zorundadırlar.

  Oyunun oynatılması ile ilgili giderlerin bayiler tarafından üstlenilmesi esastır. Ancak Teşkilat bu tür giderleri, oyunun bayiler tarafından benimsenip yaygınlaşması ve uygulama kolaylığı gibi nedenlerle, geçici veya sürekli olarak kısmen yada tamamen üstlenebilir. Bu durum bayiler için kazanılmış bir hak oluşturmaz.

  Ruhsatın Değiştirilmesi

  Madde 20 - Bayilik ruhsatını haiz olan kişinin işyerini başka bir yere nakletmesi veya kapatması halinde bayilik ruhsatı iptal edilir. Bu durumda olanlara yeniden bayilik ruhsatı verilebilmesi Teşkilatın takdirine bağlıdır.

  Ruhsatın Devredilemeyeceği

  Madde 21 - Bayilik ruhsatı hiçbir şekilde başkalarına devredilemez. Ancak bayinin ölümü veya bayilik faaliyetini yürütemeyecek derecede hastalanması veya yaşlanması halinde, bayinin ruhsatı iptal edilerek bayi olabilme şartlarını taşıyan eşi veya çocuklarından birine aynı işyerine mahsus olmak üzere bayilik ruhsatı öncelikle verilebilir.

  İptal Takdir Yetkisi

  Madde 22 - Bayilerin; bu Yönetmeliğin 38 ve 39 uncu maddelerinde sayılmayan fakat bayilik ruhsatının iptalini gerektiren fiil ve hareketleri tespit edildiği takdirde, Teşkilat takdir hakkını kullanarak iptal kararı verebilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Müşterek Bahsin Sanal Ortam Alt Yapısı ile Oynatılması

  Sanal Ortamda Oyun

  Madde 23 - Sanal ortam alt yapısı ile müşterek bahis, Teşkilat tarafından belirlenecek oyunlarda aşağıdaki şekilde oynanır;

  a) Aboneler tarafından usulüne uygun olarak oynanan elektronik kupon, sanal ortam bayi merkezi sisteminde işleme tabi tutulur.

  b) Sanal ortam bayi merkezi sisteminde onaylanan elektronik kupon için daha sonra bilgi işlem merkezinden onay alınarak aboneye elektronik bilet gönderilir.

  c) Abone bu numarayı bir yere kayıt eder. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda istenilecek olan bu numarayı ibraz etmesi zorunludur.

  Abonelerin talebi halinde, elektronik biletlere ilişkin bilgiler sanal ortam bayi merkezi sistemi tarafından tekrar gönderilmek zorundadır.

  Sanal Ortam Bayi Komisyonu, İkramiyelerin Ödenmesi ve Hasılatın Teslimatı

  Madde 24 - Sanal ortam alt yapısı üzerinden oyun oynatan bayilere Teşkilat tarafından belirlenen oranda komisyon ödenir.

  Bayiler, abonelerinden tahsil etmiş oldukları kolon bedellerinden, Teşkilat tarafından belirlenen oranda komisyonlarını ve eğer var ise; Teşkilat tarafından belirlenen miktara kadar iştirakçilere ödedikleri ikramiyeleri ayırarak, kalan meblağı oyunların sisteme kapandığı günden sonraki haftanın dördüncü iş günü mesai saati bitimine kadar Teşkilatın hesabına yatırırlar.

  İkramiyeler, abonelerin açmış oldukları banka hesabına otomatik olarak gönderilir veya Teşkilat tarafından ödenir.

  Değerlendirme

  Madde 25 - Bilgi işlem merkezine ulaştırılan elektronik biletlere ait veriler, müsabaka sonuçları belli olduktan sonra değerlendirilir.

  Bayilik Ruhsatı Verilmesi Şartları

  Madde 26 - (Değişik madde: 02/04/2003 - 25067 sayılı RG./2. md.)

  Teşkilat tarafından bayilik ruhsatı verilen tüzel kişiler ile bayilik sözleşmesi düzenlenir. Bayilik sözleşmesi, ruhsatın iptali halinde başkaca bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden feshedilir.

  S (Değişik fıkra: 29/08/2006 - 26274 S.R.G Yön/2.mad) (Değişik fıkra : 09/06/2007 - 26547 S.R.G Yön\1.mad) Sanal ortam bayi, sanal ortam alt yapısı kapsamında bulunan cep telefonu (GSM), interaktif dijital televizyon (ITV) ve internet alt yapı platformlarından en az bir tanesinde müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarını oynatmak zorundadır.

  (Değişik fıkra: 29/08/2006 - 26274 S.R.G Yön/2.mad) (Değişik fıkra : 09/06/2007 - 26547 S.R.G Yön\1.mad) Teşkilat tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi kaydıyla, yukarıda anılan platformlardan en az bir tanesinde müşterek ve sabit ihtimalli bahis oynatma olanağına sahip firmalara sanal ortam bayiliği verilebilir.

  Sanal ortam bayiliği Teşkilatın onayı olmadan başka bir şirkete devir veya temlik edilemez.

  Sanal ortam bayi son kullanıcılarının 18 yaşından büyük olmasını kontrol etmek ve kullanıcılardan tahsil edilecek olan oyun bedellerini en uygun şekilde toplamak için gerekli alt yapıyı kurmakla ve Teşkilata onaylatmakla yükümlüdür.

  Teşkilat, Sanal ortam bayi devreye girmeden her türlü bağlantı ve performans testini yapabilmelidir. Teşkilat, ilgili testler sonrası herhangi bir problem tespit ederse sanal ortam bayinin operasyona başlamasını durdurabilir.

  Sanal ortam bayi kendi merkezi sisteminde yapılan tüm işlemleri ve oynanan tüm oyunları veri tabanında en az iki (2) yıl tutmakla ve gerektiğinde Teşkilata iletmekle yükümlüdür.

  Sanal ortam bayi, sanal ortam alt yapısı üzerinden oynanan oyunlardaki ihmal, hata, kasıt ve/veya tedbirsizlik nedeni ile abonenin uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacaktır.

  Sanal ortam bayi, hatalı olarak aboneye ödenen ikramiyeler nedeniyle doğacak zarardan sorumlu olur.

  Bayiler iade edilmemek üzere Teşkilat tarafından belirlenecek miktarda bayilik sözleşmesi bedeli yatırmak zorundadır.

  Oyunun oynatılması ile ilgili giderler bayiler tarafından karşılanacaktır. Bayiler Teşkilat tarafından oynatılan oyunların hasılatını artırabilmek için Teşkilattan izin almak şartı ile teşvik amaçlı promosyon dağıtıp, reklam yapabilirler.

  Ruhsatın Devredilemeyeceği

  Madde 27 - Bayilik ruhsatı hiçbir şekilde başkalarına devredilemez.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Ortak Hükümler

  Kolon Ücreti

  Madde 28 - Katılımcının ve abonenin her tahmin sütunu için ödeyeceği bedel, İş Kanunu hükümlerine göre belirlenen asgari ücretin binde üçünü geçmemek şartıyla Yönetim Kurulu kararı üzerine Teşkilatın bağlı bulunduğu Bakanlıkça onaylanarak belirlenir.

  Yurt dışında oynatılacak futbolda müşterek bahis oyunlarının her tahmin sütunu için ödenecek bedel, günün şartları göz önüne alınarak, Teşkilatın önerisi ve Yönetim Kurulu kararı üzerine Teşkilatın bağlı bulunduğu Bakanlıkça belirlenir.

  Sonuçlanmış Müsabakalar

  Madde 29 - Sonuçlanmış bir müsabakanın sonradan iptal edilmesi veya tekrarlanması, sonucunun kararla değiştirilmesi veya kurayla belirlenmesi değerlendirmeyi etkilemez.

  Ödenmeyecek İkramiyeler

  Madde 30 - Reşit olmadığı halde müşterek bahse katılıp da ikramiye kazanmış olanlarla, Tüzüğün 15 inci maddesinde öngörülen iştirak haddini aşanların ikramiyeleri ödenmez. Bu kişilere herhangi bir suretle ödeme yapılmışsa ödenen ikramiyeler geri alınır. Ödenmeyen veya geri alınan ikramiyeler Teşkilata devir ve irat kaydedilir.

  Biletlerin ve Elektronik Biletlerin Devri

  Madde 31 - Terminalden alınan müşterek bahis biletleri her ne suretle olursa olsun başkalarına devredilemez. Bu hükme aykırı olarak, devir aldıklarını iddia edenlere, ikramiye ödenmez veya bayilere ödenen iştirak bedelleri iade edilmez.

  Sanal ortam alt yapısı üzerinden oyun oynatan bayilerde de sadece kazanan abonelere ödeme yapılır ve elektronik bilet başkalarına devredilemez.

  Masraf ve Gelirler

  Madde 32 - Teşkilatın her türlü masrafları müşterek bahislerden sağlanacak hasılattan karşılanır. Aşağıdaki gelirler de hasılattan sayılır;

  a) Bu Yönetmelik gereğince irat kaydı gereken meblağlar,

  b) Her türlü faizler,

  c) Muhasebe muamelatından veya sair hususlardan meydana gelen veya elde edilen her türlü gelirler.

  Belgelerin Saklanması

  Madde 33 - Bayilerin hangi belgeleri ne kadar süre ile saklayacakları ve hangi belgeleri İdareye intikal ettirecekleri ile buna ilişkin esaslar Teşkilat tarafından belirlenir.

  İkramiye Ödenmeyecek Biletler

  Madde 34 - On-line sistemde terminal tarafından kabul edilmeyen, tahrif edilmiş, yırtılmış biletlerle, hem sanal ortamda hem on-line sistemde 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunda öngörülen hak düşürücü süreyi geçirmiş ve iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

  Hak düşürücü süre sonunda alınmayan ikramiyeler Teşkilata irat kaydedilir.

  On-line sistemde ikramiye ödenebilmesi için biletlerde Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen özelliklerin mevcut olması gerekir.

  Bayilerin Sorumluluğu

  Madde 35 - Bayiler ikramiye ödemelerinden doğacak Teşkilat zararlarından haksız ödeme yapılan iştirakçiler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

  Bayilik Ruhsatı

  Madde 36 - Bayilik faaliyetinin yapılabilmesi için Teşkilat ile sözleşme yapılarak bayilik ruhsatı alınması zorunludur.

  Ruhsat, verildiği tarihten iptal edileceği tarihe kadar geçerlidir. Ancak; gerekli görülen hallerde ruhsat yenilenebilir veya vize edilebilir.

  Bayi, ruhsatının geçerli olduğu süre içinde, bayilik faaliyetlerini aralıksız sürdürmek zorundadır.

  Bayinin Kurallara Uyma Zorunluluğu

  Madde 37 - Bayi, bu Yönetmelik hükümleriyle Teşkilat tarafından yürürlüğe konulacak diğer yönetmelik, genelge ve emirlere uymak zorundadır.

  Ruhsatın İptali

  Madde 38 - Aşağıda belirtilen hallerde bayilik ruhsatı, Teşkilat tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bildirim süresine uyulmaksızın iptal edilir;

  a) Bayinin ruhsatının iptalini talep etmesi,

  b) İzinli süreler ve mücbir sebepler dışında her ne sebeple olursa olsun bir takvim yılı içinde toplam on gün oyun oynatmaması,

  c) Oyunu Teşkilat tarafından belirlenen değerinden fazla bedelle oynatması,

  d) Sanal ortam bayi olabilme şartlarından herhangi birini yitirmesi veya ruhsat verildikten sonra bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığının anlaşılması,

  e) Teşkilatın itibarını zedeleyecek veya Teşkilata olan güvenin sarsılmasına neden olacak davranış, yayın veya faaliyetlerde bulunması, verilen talimat ve kurallara riayet etmemesi, uyumlu çalışmayı bozması,

  f) Teşkilatın yetkili personellerine fiili saldırı yada kötü muamelede bulunulması,

  g) Teşkilat malları aleyhine suç işlemesi,

  h) 18 yaşından küçüklere oyun oynatması,

  ı) Bayinin ölümü hali.

  Yukarıda belirtilen hallerin tespiti halinde bayilik ruhsatı süresiz iptal edilerek, durum yazılı olarak bayiye bildirilir.

  Yeniden Ruhsat Verilmesi

  Madde 39 - Yönetmeliğin 38 inci maddesinin (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde sayılan haller nedeniyle ruhsatı iptal edilen bayilere yeniden ruhsat verilmez. Diğer nedenlerle ruhsatı iptal edilen bayinin başvurusu üzerine, iptalin yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl geçtikten sonra bayilik ruhsatı verilebilir.

  Geçici İptal

  Madde 40 - Bayilik ruhsatının iptalini gerektiren haller dışında Yönetmelik hükümlerine veya Teşkilat tarafından konulan kurallara aykırı davranışlarda bulunan bayilerin, kusurlu veya hatalı davranış veya işlemlerinin tespiti halinde Teşkilat tarafından 10 güne kadar bayilik faaliyeti geçici olarak durdurulur, bu husus bayiye yazılı olarak bildirilir ve kamuoyuna duyurulur.

  ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

  Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 41 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre hareket edilir.

  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

  Madde 42 - 26/02/1998 tarihli ve 23270 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 43 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 44 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100