Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

  ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

  Antrenör Eğitim Yönetmeliği

  Devlet Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi: 16/08/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24848

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; sporcuların yetiştirilmelerinde spor dalları itibariyle görev alacak antrenörlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - (Değişik madde: 18/09/2004 - 25587 S.R.G. Yön/1. mad) Bu Yönetmelik; özerk federasyon başkanlıkları, sualtı sporları, dağcılık, otomobil sporları ve izcilik dışındaki spor dallarında; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü antrenör eğitimi programları ile bu programların uygulama, esas ve usullerini kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

  Daire Başkanlığı : Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,

  Daire Başkanı : Spor Eğitim Dairesi Başkanını,

  Federasyon: (Değişik tanım: 18/09/2004 - 25587 S.R.G. Yön/2. mad) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş özerk olmayan spor federasyonlarını,

  Antrenör : İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlükten belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisini haiz olan kişiyi,

  Eğitim Programı :Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri,

  Bilimsel Spor Aktivitesi: (Ek tanım: 26/04/2006-26150 S.R.G. Yön./1.mad) Kongre, seminer, kurs, sempozyum ve benzerlerini,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Esas Hükümler

  Kurs Düzenleme

  Madde 5 - Antrenör eğitim kursları, federasyonların, gençlik ve spor il müdürlükleri ile sporla ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak ilgili spor dalı federasyonunun işbirliği ve teknik desteği ile Daire Başkanlığınca düzenlenir.

  Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak Şartlar

  Madde 6 - Kademeler itibariyle Antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

  a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

  b) (Değişik bend: 25/10/2003 - 25270 sayılı RGetmeliğin 1.mad) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

  c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

  d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

  e) (Değişik bend: 15/07/2003 - 25169 sayılı RG./1. md.) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

  Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

  Antrenör Sınıflandırılması

  Madde 7 - Antrenörler her spor dalında (V) kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

  a) I. Kademe, (Yardımcı Antrenör)

  b) II. Kademe, (Antrenör)

  c) III. Kademe, (Kıdemli Antrenör)

  d) IV. Kademe, (Başantrenör)

  e) V. Kademe. (Teknik Direktör)

  Görev Alanları

  Madde 8 - Her kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar aşağıdaki alanlarda görev yaparlar;

  a) I. Kademe (Yardımcı Antrenör): Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda,

  b) II. Kademe (Antrenör): Minikler ve yıldızlar kategorisinde,

  c) III. Kademe (Kıdemli Antrenör): Gençler ve büyükler kategorisinde,

  d) IV. Kademe (Başantrenör): Büyükler ve milli takımlarda,

  e) V. Kademe (Teknik Direktör): Büyükler ve milli takımlarda.

  Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev alabilirler. İlgili spor dalında üst kademe antrenör bulunmaması halinde bir alt kademedeki antrenör görevlendirilebilir.

  Eğitim Kademeleri

  Madde 9 - Antrenör eğitim kursları bütün spor dalları için (V) kademede yapılır.

  a) I.Kademe (Yardımcı Antrenör): Bu kademe için düzenlenen eğitim programını kapsar.

  b) II. Kademe (Antrenör): I. kademe temel çalıştırıcı (monitör) lisansına sahip ve en az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgeleyen antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

  c) III. Kademe (Kıdemli Antrenör) : II. kademe antrenör lisansına sahip ve II. kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 2 seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

  d) IV. Kademe (Başantrenör): III. kademe antrenör lisansına sahip ve III. kademede en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 3 seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

  e) V. Kademe (Teknik Direktör): (Değişik bend: 26/04/2006-26150 S.R.G. Yön./2.mad) IV. kademe antrenör lisansına sahip ve IV. kademede en az iki yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az beş bilimsel spor aktivitesi görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

  Antrenör Eğitim Programı

  Madde 10 - (Değişik madde: 21/01/2003 - 25000 sayılı RG./1. md.)

  Kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak ders saatleri (EK-1)'de gösterilmiştir.

  Gerekli hallerde Daire Başkanlığınca Genel Müdürlük Makamından alınacak onay çerçevesinde ders saatleri ve/veya değişik dersler ilave edilerek kurs süresi uzatılabilir, ders isimleri değiştirilebilir veya çıkarılabilir.

  Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri

  Madde 11 - Antrenör eğitim programında yer alan derslerde öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur;

  a) Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları yüksek öğrenim görmüş, tercihen antrenörlük formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip bilimsel çalışma ve araştırması olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile görevlendirilir.

  b) Özel eğitim programına ait derslerin öğreticileri ilgili spor dalında; ihtisas sahibi öğretim elemanı unvanına sahip olanlar ile IV. Kademe (Başantrenör) veya V.Kademe (Teknik Direktör) antrenör belgesine sahip olan kişiler arasından ilgili federasyonca seçilir.

  Ancak, ilgili spor dalında IV. Kademe (Başantrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör) antrenör belgesine sahip ve ihtisas sahibi öğretim elemanı bulunmaması halinde, konusunda federasyonca bilgisi ve tecrübesi onaylanan eğiticilere eğitim programında görev verilebilir.

  İlgili federasyonca özel eğitim programına ait dersler için belirlenen öğreticilerin görevlendirilmeleri Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır.

  Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenörlerden Yararlanma

  Madde 12 - Antrenör eğitim programlarında yabancı spor uzmanı, antrenör veya ilgili spor dalında öğretim elemanı görevlendirilebilir.

  Gelişim Semineri

  Madde 13 - Her kademedeki antrenör eğitim kurslarına ilaveten ilgili federasyon, Daire Başkanlığının koordinesini alarak Genel Müdürlük Makamından alacağı onaydan sonra antrenör gelişim seminerleri düzenler. Ayrıca gerekli hallerde Daire Başkanlığı, ilgili federasyonla koordineli olarak Genel Müdürlük Makamının onayıyla antrenör gelişim semineri düzenler.

  Belge Verilmesi

  Madde 14 - Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere ilgili federasyon başkanı, Daire Başkanı ve Genel Müdürün imzasını taşıyan Antrenör Belgesi verilir.

  Lisans Verilmesi

  Madde 15 - Antrenör belgesini almış olanlara antrenörlük yaptıklarını belgelemek kaydıyla ilgili federasyonca lisans verilir. Antrenör lisans vize işlemleri ile ilgili esas ve usuller ilgili federasyonlarca belirlenir.

  Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması

  Madde 16 - 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları federasyonun teklifi, Genel Müdürlük Makamının onaylaması halinde süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen antrenör kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve lisansları ilgili federasyonun koordinesi alınarak Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile geçersiz sayılır.

  Federasyonların lisans vize işlemleri, usul ve yöntemlerinde belirleyeceği süreler içersinde (En az 3 yıl olmak kaydıyla) üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları federasyonların teklifi, Genel Müdürlük Makamının onaylaması halinde süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu durumda olan antrenörler, ilgili federasyonun düzenleyeceği seminer sonrasında yeniden lisans çıkartabilir.

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan veya sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen antrenörlerin antrenörlük belgeleri ve lisansları geçici olarak Genel Müdürlük Makamınca iptal edilir. Bu suçlarından dolayı mahkumiyetleri durumunda ise süresiz olarak iptal edilir.

  Sınav ve Değerlendirme

  Madde 17 - Her kademedeki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan bütün derslerden sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır;

  a) Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı, hem de sözlü yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

  b) Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olunabilmesi için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 60 puan alınması zorunludur.

  c) Temel ve özel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 5 dersten başarısız olanlar daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin başarısız olduğu derslerden 5 yıl içerisinde aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olup, başarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar.

  d) (Değişik bend: 21/01/2003 - 25000 sayılı RG./2. md.) IV. Kademe (Baş Antrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör) kurslarına katılıp başarılı olan kursiyerler, ilgili spor branşında hazırlayacakları en az 4 bin kelimeden oluşacak kurs bitirme projelerini programda görev alan öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonun uygun görmesi halinde, belgelerini almaya hak kazanırlar.

  Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı

  Madde 18 - Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına kursiyerler kurs bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir. Puan toplama hatalarına yapılacak itirazlar 7 gün içerisinde (postada geçen süre hariç) Daire Başkanlığına yapılır. İtirazlar 30 gün içerisinde Daire Başkanlığınca sonuçlandırılır.

  Devam Zorunluluğu

  Madde 19 - Kursa en fazla bir tam gün veya 2 yarım gün mazeretsiz katılmayan kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

  Kurs süresince 3 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

  Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun Olanlar

  Madde 20 - (Değişik madde: 21/01/2003 - 25000 S.R.G. Yön./3. md.;Değişik madde: 18/09/2004 - 25587 S.R.G. Yön/3. mad) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanların kademeler itibariyle aşağıda belirtilen bentlerden yalnızca bir branşta olmak şartıyla talep ettikleri spor dalında antrenör belgesi alabilmesi için;

  a) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup, herhangi bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak bir spor dalında ağırlıklı olarak seçmeli eğitim alanlara, o dalda I. Kademe (Yardımcı Antrenör) belgesi,

  b) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan eğitim gördükleri ihtisas dersi ile ilgili olarak durumlarını belgelemeleri şartıyla uzmanlık (ihtisas) spor dalında II. Kademe (Antrenör) belgesi,

  c) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının antrenör eğitimi bölümü mezunlarına III. Kademe (Kıdemli Antrenör) belgesi, III. Kademe (Kıdemli Antrenör) belgesini aldıktan sonra üç yıl boyunca antrenörlük yaptığını ve ilgili spor dalında en az iki seminere katıldığını belgeleyenlere, başvurusu halinde doğrudan IV. Kademe (Başantrenör) belgesi, verilir.

  Yurt dışındaki üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığı hakkını elde eden yabancıların, öğrenim denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilen ve spor dalındaki ihtisaslarını belgeleyen kişilere; Daire Başkanlığınca oluşturulacak denklik komisyonu kararının Genel Müdürlük Makamının onayından sonra (a), (b) ve (c) bentlerinden durumuna uygun olan yalnız bir spor dalında antrenör belgesi verilir.

  Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet

  Madde 21 - I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;

  a) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamına alınan spor dalı antrenörlüğü haricinde başka bir spor dalında antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

  b) Kademeler itibariyle antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki başka bir spor dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

  c) İlgili spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin başka bir spor dalında beş yıl içinde daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulurlar.

  d) (Mülga bend: 16/04/2003 - 25081 sayılı RG./2. md.)

  e) I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.

  Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet

  Madde 22 - İlgili spor dalında federasyonlarca açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve hakemliğini belgeleyenler antrenör kurslarında branşıyla ilgili oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar.

  Yurt Dışından Alınan Antrenörlük Belgelerinin Denkliği

  Madde 23 - (Değişik madde: 18/09/2004 - 25587 S.R.G. Yön/4. mad) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu olup Ülkemizde antrenörlük görevi yapan kişilerin başvurmaları halinde, yurt dışından alınan belgelerin bu Yönetmelikte belirtilen kademelere göre denkliği; ilgili spor dalı federasyonunun görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile birlikte Daire Başkanlığınca oluşturulacak denklik komisyonunca alınacak kararın Genel Müdürlük Makamı onayından sonra spor dalına ait, durumuna uygun antrenör belgesi verilir.

  Uluslararası Antrenör Semineri

  Madde 24 - Daire Başkanlığı ile ilgili federasyonun koordinasyon ve işbirliği içerisinde uluslararası antrenör seminerleri düzenlenebilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 25 - Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; sorunların çözümü Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile sağlanır.

  Ek Maddeler

  Ek Madde 1 - (Ek madde: 16/04/2003 - 25081 sayılı RG./3. md.) Üniversitelerin Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları bölümünü ön lisans olarak bitirenlere durumlarını belgelemeleri şartıyla, eğitim gördükleri halk oyunları dalında l.Kademe (Yardımcı Antrenör) belgesi, lisans eğitimi olarak bitirenlere ise durumlarını belgelemeleri şartıyla eğitim gördükleri halk oyunları dalında 2. Kademe (Antrenör) belgesi verilir.

  Ek Madde 2 - (Ek madde: 15/07/2003 - 25169 sayılı RG./2. mad ; Değişik madde: 15/04/2005 - 25787 S.R.G. Yön/1.mad;Değişik madde: 26/04/2006-26150 S.R.G. Yön./3.mad)

  Takım ve/veya ferdi spor branşlarında;

  a) Olimpiyatlarda birinci olan sporcular en az iki bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla I., II., III. ve IV. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak V. kademe teknik direktör yetiştirme kursuna,

  b) Olimpiyatlarda ikinci ve üçüncü olan sporcular ile büyükler dünya şampiyonasında ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında en az iki defa ilk üç dereceye giren sporcular en az bir bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla, ilgili branşında I., II. ve III. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak IV. kademe baş antrenör yetiştirme kursuna,

  c) Büyükler dünya şampiyonası, ordular arası dünya şampiyonası, büyükler dünya kupası, Akdeniz oyunları, büyükler Avrupa şampiyonası ve dünya üniversitelerarası spor oyunlarında ilk üç dereceye giren sporcular birinci kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak II. kademe antrenör yetiştirme kursuna,

  katılırlar.

  Ayrıca; Olimpiyat şampiyonalarında görev alan, takımı ve/veya ferdi sporcusu ilk üç dereceye giren antrenörler ile büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında en az iki defa takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye giren antrenörler III. ve IV. kademe antrenör kurslarından muaf tutularak V. kademe teknik direktör yetiştirme kursuna katılırlar. Bu haktan yararlanan IV. kademe baş antrenör belgesine sahip olan antrenörler, V. kademe teknik direktör yetiştirme kursunun özel eğitim derslerinden muaf tutulurlar.

  Büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında takımı ve/veya ferdi sporcusu ilk üç dereceye girenler ile en az iki defa büyükler dünya kupası, Avrupa şampiyonası, Akdeniz oyunları, ordular arası dünya şampiyonasında görev alan antrenörlerin takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye girmesi halinde III. kademe antrenör kursundan muaf tutularak IV. kademe baş antrenör kursuna katılırlar.

  Yukarıda belirtilen şartları taşıyan antrenörler için bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan seminer ve çalışma süresi şartı aranmaz.

  Ek Madde 3 - (Ek madde: 18/09/2004 - 25587 S.R.G. Yön/5. mad) Özerk olan federasyonlar talepleri halinde antrenör kurslarının planlanması ve gerçekleştirilmesinde Genel Müdürlük ilgili dairesi tarafından desteklenir.

  Geçici Maddeler

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce federasyonlarca ve Genel Müdürlüğün diğer birimlerince verilmiş olan antrenör belge ve lisansları geçerli olup, bu haklar saklı kalır. Bu belge ve lisansların bu Yönetmeliğe göre sınıflandırılması, ilgili spor dalı federasyonunun Daire Başkanlığının görüşü ve Daire Başkanlığınca oluşturulacak denklik komisyonu kararının, Genel Müdürlük Makamının onayından sonra, ilgililere durumuna uygun dengi antrenör belge ve lisansı verilir.

  Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten önce 14/04/2000 tarihli ve 24020 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binicilik Federasyonu Binicilik Antrenörü Eğitimi Yönetmeliği hükümleri gereğince verilmiş olan antrenör belge ve lisansları geçerli olup, bu haklar saklı kalır. Bu belge ve lisansların bu Yönetmeliğe göre sınıflandırılması, ilgili spor dalı federasyonunun Daire Başkanlığına görüşü ve Daire Başkanlığınca oluşturulacak denklik komisyonu kararının Genel Müdürlük Makamının onayından sonra, ilgililere durumuna uygun dengi antrenör belge ve lisansı verilir.

  Geçici Madde 3 - Spor Akademisinden mezun olanlara uzmanlık (ihtisas) dalında, eğitim enstitülerinin beden eğitimi bölümlerinden mezun olanlara ise ağırlıklı olarak okudukları basketbol, voleybol, hentbol, jimnastik ve atletizm spor dallarından sadece bir spor dalında Genel Müdürlük Daire Başkanlığına başvurmaları halinde II. Kademe (Antrenör) antrenör belgesi verilir.

  Geçici Madde 4 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlükçe verilen;

  Temel çalıştırıcı (monitör) belgesine sahip olanlara, I. kademe (Yardımcı Antrenör) belgesi verilir.

  I. kademe antrenör belgesine sahip olanlara, II. kademe (Antrenör) antrenör belgesi verilir.

  II. kademe antrenör belgesine sahip olanlara, III. kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesi verilir.

  III. kademe antrenör belgesine sahip olanlara, ilgili federasyonun teklifi ve Daire Başkanlığınca oluşturulacak denklik komisyonu kararının Genel Müdürlük Makamının onayından sonra IV. (Başantrenör) veya V. kademe (Teknik Direktör) antrenör denkliği yapılır.

  Geçici Madde 5 - (Ek madde: 16/04/2003 - 25081 sayılı RG./4. mad.;Mülga madde: 18/09/2004 - 25587 S.R.G. Yön/6. mad)

  Yürürlük

  Madde 26 - Bu Yönetmelik 01/01/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100