Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 18/08/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24850

  Devlet Bakanlığından :

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

  Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

  Kurul: Din İşleri Yüksek Kurulunu,

  Kurul Başkanı: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanını,

  Kurul Başkanvekili: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekilini,

  Üye: Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesini,

  Uzman: Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanını,

  Mütercim: Kurul emrinde görevli mütercimi,

  ARGED Merkezi : Kurula bağlı olarak oluşturulan Araştırma Geliştirme ve Dokümantasyon Merkezini,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Kurulun Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

  Kurulun Görevleri

  Madde 4 - Din İşleri Yüksek Kurulu, Başkanlığın en yüksek karar ve danışma organıdır. Görevleri şunlardır:

  a) Dini konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını değerlendirerek Başkanlık Makamına sunmak,

  b) Başkanlığın kısa ve uzun vadeli ana hizmet politikasını ve çalışma esaslarını tespit etmek, bu konuda ilgili birimlerce hazırlanan teklifleri inceleyip görüş bildirmek,

  c) Başkanlıkça ihtiyaç duyulan dini eserleri, Dini Yayınlar Dairesi ile işbirliği yaparak telif ve tercüme etmek ve ettirmek; vaaz ve hutbe örnekleri hazırlamak,

  d) Başkanlıkça yayımlanması istenen basılı, sesli ve görüntülü eserleri inceleyerek yayımlanıp yayımlanmayacağına karar vermek, (Başkan tarafından verilen süre içinde karara bağlanamayan eserlerin yayımı için Kurul kararı aranmaz.)

  e) Tetkiki istenen basılı, sesli ve görüntülü eserler hakkında mütalaa vermek,

  f) Dini soruları cevaplandırmak,

  g) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki dini, ilmi faaliyetleri, neşriyatı ve dini propaganda mahiyetindeki çalışmaları takip etmek, ettirmek ve bunları değerlendirerek sonucunu Başkanlık Makamına sunmak,

  h) Başkanlık teşkilatının çalışmaları için gerekli olan ve ilgili birimlerce hazırlanan kanun tasarısı, tüzük, yönetmelik, plan ve programlar gibi metinlerden Başkanlıkça gerekli görülenleri inceleyerek görüş bildirmek,

  i) Başkanlığın web sitesinde yer alması istenilen bilgi ve belgelerin yüklenmesine karar vermek,

  j) Din Şurası ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak, şuraya sunulacak raporları ve Başkanlık görüşünü hazırlamak; şura kararlarını Başkana sunmak,

  k) Başkan tarafından havale edilen diğer konuları tetkik etmek ve mütalaa vermek.

  Kurul Başkanı ve Kurul Başkanvekilinin Seçimi

  Madde 5 - Kurul, kendi üyeleri arasından gizli oy ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 7 yıl için bir başkan ve bir başkanvekili seçer. Bunlardan birinin çeşitli sebeplerle ayrılması halinde, kalan süre için aynı usulle başkan veya başkanvekili seçilir.

  Kurul Başkanlığına Vekalet

  Madde 6 - Kurul Başkanının bulunmadığı veya toplantılara katılamadığı hallerde Kurul Başkanlığına Kurul Başkanvekili, onun da bulunmaması halinde mevcut üyelerden en yaşlı olanı vekalet eder.

  Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

  Madde 7 - Kurulun çalışma usul ve esasları şunlardır:

  a) Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere haftada en az bir defa, tespit ettiği gün ve saatte toplanır.

  b) Başkan, Kurul çalışmalarına katıldığı takdirde Kurul'a başkanlık eder ve gerektiğinde oyunu kullanır.

  c) Kurul, Başkan veya Kurul Başkanının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da toplanır. Olağanüstü toplantının gündemine toplantıyı gerektiren konudan başka bir madde konulmaz.

  d) Kurul, toplantı tutanaklarını ve karar yazma işlerini yürütmek üzere üye ve/veya uzmanlar arasından bir asıl iki yedek raportör görevlendirir.

  e) Kurul, dolu kadro sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir. Eşitlik halinde toplantı başkanının oyu çift sayılır.

  f) Kurulun olağan toplantı gündemi, üyelerin teklif ve tavsiyeleri de göz önünde tutularak, toplantı başkanı tarafından bir önceki Kurul toplantısında tespit edilir ve toplantıdan en az bir gün önce üyelere bildirilir.

  g) Kurul gündemine alınan konular Kurul'da görüşülmeden önce, konu ile ilgili bilgi ve belgelerin ilgili komisyon üyelerince yeterince incelenmiş olması esastır.

  h) Toplantı açıldıktan sonra toplantının başkanı gerekli gördüğü sunuşları yapar ve daha önce alınmış olan kararlar ile iki toplantı arasındaki gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi verir. Daha sonra bir önceki Kurul toplantısının özet tutanağı okunur. Gündem maddelerine geçilmeden önce üyeler gündem dışı söz alarak, gerekli gördükleri bir konunun gündeme alınmasını, gündemde olan bir konunun çıkarılmasını ya da gündem maddelerinin sıralarının değiştirilmesini teklif edebilirler. Kurulca uygun görüldüğü takdirde gündemle ilgili düzeltmeler yapılır.

  i) Toplantı başkanı, Kurulda görüşülen konular hakkında söz isteyenleri sıraya göre kaydeder. Görüşmelerin devamı süresince söz isteyenler bu sıraya eklenir. Usul hakkında söz isteyen üyelere öncelik tanınır. Konuşmalarda konu dışına çıkılmaz. Usul hakkında söz alanlar, esasa ilişkin görüş belirtemezler. Kurul aksine karar almadıkça konuşmalar sınırlandırılmaz.

  Söz alan üyelerin birer defa konuşmaları halinde, görüşmenin yeterliliği teklif edilebilir. Teklif, leh ve aleyhde birer konuşmadan sonra oylanır. Yeterliğe karar verilmesi halinde esas konu oya sunulur.

  Kurul, gerektiğinde görüşmelere ara verebileceği gibi, bir gündem maddesinin başka bir güne ertelenmesine de karar verebilir.

  j) Toplantı başkanı ve üyeler, müzakere edilen konunun lehinde veya aleyhinde oylarını belirtmek zorundadırlar. Karara muhalif olanlar, muhalefetlerini gerekçeli olarak yazarlar. Muhalefet şerhi karar metnine eklenir ve bu husus üyenin ismi altında belirtilir. Kararlarda, üyelerin imzaları soyadlarının alfabetik sırasına göre açılır.

  Gerektiğinde, Kurul toplantılarına ilgili Başkanlık mensupları ile diğer kuruluşların temsilcileri veya görüşülecek konunun uzmanları davet edilebilir. Davet edilenler toplantılarda söz alabilir, ancak oy kullanamazlar.

  k) Başkanlık birimlerince Kurulda görüşülmesi teklif edilen ve Kurul gündemine alınması uygun görülen konular makul olan en kısa sürede Kurul gündemine alınarak sonuçlandırılır.

  l) Kurul Başkanı ve üyeler Kurulun müzakere ve kararları hakkında basın ve yayın organlarına herhangi bir şekilde açıklama yapamazlar. Kurul kararlarını açıklamaya Başkan yetkilidir.

  m) Kurul toplantısında konuşulanlar ve alınan kararlar, Kurul Raportörü tarafından tutanakla tespit edilir ve bu tutanaklar toplantı başkanı ve raportör tarafından imzalanır.

  Kurulun Büro Hizmetlerinin Yürütülmesi

  Madde 8 - Kurulun büro hizmetlerini yürütmek üzere Kurul Başkanınca bir uzman görevlendirilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Komisyonların Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları

  Komisyonların Teşkili

  Madde 9 - Kurulca teşkil edilecek komisyonlar şunlardır:

  a) Dini Soruları Cevaplandırma Komisyonu,

  b) Din Hizmetleri Komisyonu,

  c) Dini Yayınlar Komisyonu,

  d) Din Eğitimi Komisyonu, Gerektiğinde geçici komisyonlar da kurulabilir.

  Komisyonlar, en az üçer üyeden olmak üzere Kurul Kararı ile teşekkül eder. Her komisyon kendi arasından bir başkan seçer ve Kurul Başkanlığına bildirir. Üyeler, birden fazla komisyonda görev alabilirler.

  Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları

  Madde 10 - Komisyonların çalışma usul ve esasları şunlardır:

  a) Komisyonlar, Kurul Başkanlığınca havale edilen konuları mümkün olan en kısa sürede inceleyerek sonuçlandırır ve Kurul Başkanlığına sunar,

  b) Üç kişilik komisyonlar üye tam sayısı ile, üye sayısı üçten fazla olan komisyonlar ekseriyetle toplanır ve kararlarını mevcudun ekseriyetiyle alır. Eşitlik halinde komisyon başkanının oyu çift sayılır,

  c) Komisyon başkanının bulunmadığı hallerde, komisyonun en yaşlı üyesi komisyona başkanlık eder.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  Kurul Başkanı

  Madde 11 - Başkan'a karşı sorumlu olan Kurul Başkanının görevleri şunlardır:

  a) Toplantı gündemini hazırlamak, Kurul toplantılarını yönetmek,

  b) Kurula ait işleri konularına göre Kurul bürosuna veya Komisyonlara havale etmek,

  c) Kurul toplantılarına ait tutanakların ve kararların düzenlenmesini denetlemek,

  d) Karar konusu olmayan hususların sonuçlandırılmasını sağlamak,

  e) 633 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen hallerde Başkana vekalet etmek,

  f) Gerektiğinde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

  g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  Kurul Başkanvekili

  Madde 12 - Kurul Başkanına karşı sorumlu olan Kurul Başkanvekili, Kurul Başkanının bulunmadığı hallerde Kurul Başkanının görevlerini yapar.

  Komisyon Başkanı

  Madde 13 - Kurul Başkanına karşı sorumlu olan Komisyon Başkanının görevleri şunlardır:

  a) Komisyon çalışmalarını yürütmek,

  b) Komisyona havale edilen konuları incelemek ve gereği yapılmak üzere uzmanlara havale etmek,

  c) Komisyona havale edilen konuların süresi içerisinde görüşülmesini sağlamak; bunlardan Kurula sunulması gerekenleri Kurula sunmak; Kurula sunulması gerekmeyenleri sonuçlandırmak ve sonucunu Kurul Başkanına sunmak,

  d) Kurul toplantılarına, kendi komisyonu ile ilgili konuların sunuşunu yapmak,

  e) Komisyonda görevlendirilen uzmanların, görev ve çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek.

  Üye

  Madde 14 - Kurul Başkanına karşı sorumlu olan üyelerin görevleri şunlardır:

  a) Kurul toplantılarına katılmak, gündemdeki konularla ilgili görüşünü açıklamak ve oyunu kullanmak,

  b) Görevli bulunduğu komisyon çalışmalarına katılmak,

  c) Dini konularda ilmi inceleme ve araştırmalar yapmak, gerektiğinde yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen dini ve ilmi toplantı, seminer, konferans ve irşat faaliyetlerine katılmak,

  d) Kendisine havale edilen konuları inceleyerek mütalaa bildirmek,

  e) Din şurasına katılmak,

  f) Kurul içinde ve gerektiğinde Kurul dışında din eğitim ve öğretimi ile ilgili kitap, müfredat ve programlar hakkında yapılacak çalışmalara katılmak,

  g) Gerektiğinde hizmetiçi eğitim çalışmalarında görev almak,

  h) Kendisine bağlı uzmanların görev ve çalışmalarını düzenlemek, takip etmek, çalışmalarda kusurlu görülenler hakkında gerekli işlemi yapmak veya yapılmasını teklif etmek, üstün başarı gösterenlerin ödüllendirilmesini teklif etmek,

  i) Başkanlıkça görevlendirildiği konularda bilirkişilik yapmak,

  j) Kurulca gerekli görülen vaaz ve hutbe örneklerinin hazırlanmasında görev almak,

  k) Başkan ve Kurul Başkanınca verilen diğer görevleri yapmak.

  Uzman

  Madde 15 - Kurul Başkanına ve bağlı bulunduğu üyeye karşı sorumlu olan uzmanın görevleri şunlardır:

  a) Kurul Başkanı, Komisyon ve bağlı bulunduğu Üye tarafından kendisine havale edilen işleri süresi içinde incelemek, gereğini yapmak ve sonucunu sunmak,

  b) Kurulca gerekli görülen vaaz ve hutbe örneklerini hazırlamak,

  c) Gerektiğinde yurtiçinde ve yurtdışında dini irşat faaliyetlerine katılmak,

  d) Komisyon çalışmalarında görev almak,

  e) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer işleri yapmak.

  Mütercim

  Madde 16 - Kurul Başkanına karşı sorumlu olan mütercimlerin görevleri şunlardır:

  a) Kurul Başkanınca veya Kurul Başkanvekilince verilen yazı, broşür ve kitapları Türkçe'ye veya mütercimi bulunduğu yabancı dile, verilen süre içinde çevirmek,

  b) Gereken hallerde Başkanlığa ve Kurula tercümanlık yapmak,

  c) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer işleri yapmak.

  Büro Hizmetlerinin Yürütülmesinden Sorumlu Uzman

  Madde 17 - Kurul Başkanına bağlı olarak büro hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan uzmanın görevleri şunlardır:

  a) Kurulun yazışmalarını yürütmek,

  b) Yazıların zamanında ve tekniğine uygun olarak hazırlanmasını, imza işlemlerinin ikmalini ve ilgililere gönderilmesini sağlamak,

  c) Kurulun her türlü evrak, kayıt ve dosya işlemlerini yürütmek,

  d) Kurul toplantılarında, alınan karar ve diğer metinlerin yazılmasını sağlamak,

  e) Büroda görevli personel arasında düzenli iş bölümü yapmak ve onların çalışmalarını gözetmek,

  f) Kurul Başkanı ve Kurul Başkanvekili tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : ARGED Merkezi

  ARGED Merkezi

  Madde 18 - Kurul'a bağlı olarak ARGED Merkezi oluşturulur.

  ARGED Merkezi Yönetim Kurulu

  Madde 19 - ARGED Merkezi Yönetim Kurulu, ARGED Merkezinin karar organıdır.

  Yönetim Kurulu, Kurulun kendi üyeleri arasından gizli oy ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilen üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, kendi üyelerinden birisini iki yıl için başkan seçer. Süresi biten başkan yeniden seçilebilir.

  Yönetim Kurulu yılda en az iki defa, ayrıca gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine belirtilen günde toplanır. Yönetim Kurulu kararları ayrı bir dosyada muhafaza edilir.

  ARGED Merkezinin işlemlerini yürümek üzere, Yönetim Kurulu Başkanının teklifi üzerine Kurul Başkanınca bir uzman ve yeteri sayıda personel görevlendirilir.

  ARGED Merkezinin Görevleri

  Madde 20 - ARGED Merkezinin görevleri şunlardır:

  a) İslam Dini konusunda, basılı, sesli, görüntülü yayınlar ile internet ortamında yayımlanmış ve yayımı devam eden yerli-yabancı araştırma ve incelemeleri tarayarak doküman oluşturmak,

  b) Internet aracılığıyla gelen dini soruları, ilgili komisyonla işbirliği yaparak cevaplandırmak,

  c) Kurul kararlarının, dini sorulara verilen cevap ve İslam Dini ile ilgili dokümantasyonun ilmi tasnifini gerçekleştirerek ilgililerin hizmetine sunulmasını sağlamak,

  d) Başkanlıkça internet vasıtasıyla sunulan din hizmetleri ile web sitesinin muhtevasının belirlenmesi, geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi konusunda projeler hazırlamak ve Kurula sunmak,

  e) Başkanlığın Web Sitesine yüklenecek bilgileri, Kurulun kararını ve Başkanın uygun görüşünü aldıktan sonra sitede yayımlamak,

  f) Yurtiçinde ve yurtdışında benzeri kuruluşların yaptığı çalışmaları takip etmek, gerektiğinde bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

  g) Kamuoyunun, Başkanlık hizmetleri ile ilgili görüşlerinin toplanması, değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve yaptırmak.

  ARGED Merkezi Yönetim Kurulu Başkanının Görevleri

  Madde 21 - Yönetim Kurulu Başkanının görevleri şunlardır:

  a) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

  b) ARGED Merkezi ile ilgili iş ve işlemleri Yönetim Kuruluna ve/veya ilgili personele havale etmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

  c) ARGED Merkezinde görevli uzmanın bulunmadığı hallerde uzmana vekalet edecek kişiyi belirlemek,

  d) ARGED Merkezi ile ilgili iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

  ARGED Merkezi Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri

  Madde 22 - ARGED Merkezi Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri şunlardır:

  a) Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, görüşlerini açıklamak ve oyunu kullanmak,

  b) ARGED Merkezinin faaliyet alanları ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak.

  ARGED Merkezinde Görevlendirilen Uzmanın Görevleri

  Madde 23 - ARGED Merkezinde görevlendirilen ve Yönetim Kurulu ile Kurul Başkanına karşı sorumlu olan uzmanın görevleri şunlardır:

  a) ARGED Merkezince planlanan faaliyetlerle ilgili gerekli inceleme, araştırma ve ön çalışmaları yapmak,

  b) ARGED Merkezince yürütülecek iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,

  c) ARGED Merkezi Yönetim Kurulu kararlarının yazılması, imzalanması ve icrasının takibi ile ilgili işleri yapmak,

  d) ARGED Merkezinde görevlendirilen personel arasında görev bölümü yapmak ve çalışmalarını denetlemek,

  e) ARGED Merkezi Yönetim Kurulu Başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

  ALTINCI BÖLÜM : Kaldırılan Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

  Kaldırılan Hükümler

  Madde 24 - 15/06/1993 tarihli ve 21608 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Görev ve Çalışma Yönetmeliği, değişikliğiyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100