Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE YER ALAN MAHALLİ İDARELERE YAPILACAK YARDIMLAR ÖDENEĞİNİN KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE YER ALAN MAHALLİ İDARELERE YAPILACAK YARDIMLAR ÖDENEĞİNİN KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 24/08/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24856

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; belediyelerin görev alanında olup da, Bakanlığın uygun göreceği hizmetler için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesine konulan "Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneği"nin belediyelere proje karşılığında dağıtım ve kullanımına ait esas ve usulleri düzenlemektir.

  Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik 21/02/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesinin C/d bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

  Genel Müdürlük: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünü,

  İl Müdürlüğü: Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünü,

  Ödenek: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesine konulan mahalli idarelere yapılacak yardımlar ödeneğini,

  Yardım: Bütçeye konulan ödenekten proje karşılığı belediyelere yapılan yardım miktarını, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Ödenekten Yapılacak Tahsisler

  Tahsis Konuları

  Madde 4 - Ödenekten aşağıdaki hizmetler için tahsisler yapılır.

  a) Belediyelerin görev alanında olup da, Bakanlığın uygun göreceği düzenleme ve yapım işlerine (Belediye alanı ve Mücavir alanı içinde Alt yapı, Yol, Tretuvar, Meydan, Park, Çocuk bahçesi, Açık pazar yerleri, Yeşil alan ve Belediye hizmetlerine ait yapılar),

  b) Belediyelerin 5 yıllık imar programında yer alan kamulaştırma işlerine.

  Tahsis Şekil ve Şartları

  Madde 5 - a) Ödenekten yardım talebinde bulunan belediyelerden düzenleme yapım işleri için istenen belgeler:

  1) Düzenleme ve yapım işi ile bu iş için belediye bütçesinden yapılabilecek katkı miktarını gösterir encümen kararı,

  2) İmar planındaki yerini çevresi ile birlikte gösteren 1/1000 ölçekli imar planı örneği,

  3) 1/50, 1/100 veya 1/200 ölçekli tatbikat projesi ile gerekli kesit ve detaylar,

  4) Keşif ve metraj hesapları,

  b) Ödenekten yardım talebinde bulunan belediyelerden kamulaştırma işleri için istenen belgeler:

  1) Kamulaştırma işi ile bu iş için belediye bütçesinden yapılabilecek katkı miktarını gösterir encümen kararı,

  2) Teklif edilen işin onaylı imar programındaki sırasını gösterir belge,

  3) Kamulaştırılacak yerlere ait 1/1000 ölçekli onaylı imar planından çıkarılmış kadastro paftalarının işlenmiş şeklini (kadastrosu yapılmamış olan yerlerde taşınmaz malların mülkiyet sınırları ile her taşınmaz mala verilecek sıra numaralarının işlendiğini) gösterir imar planı örneği,

  4) Kamulaştırma cetveli,

  (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgeler ile yapım ve kamulaştırma projeleri 3 takım halinde düzenlenerek Valilik (İl Müdürlüğü) kanalı ile Bakanlığa gönderilir.

  Öncelik

  Madde 6 - Ödeneklerin tahsisinde yardımdan yararlanacak belediyelerin ve önceliklerin saptanmasında göz önünde bulundurulacak hususlar:

  a) Tarihi, turistik ve sanayi yönünden hızlı gelişme gösteren belediyeler,

  b) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri belediyeleri ile kalkınmada öncelikli yöre belediyeleri,

  c) Küçük kasaba ve ilçe belediyeleri,

  d) Uygulanması öngörülen proje için belediye katkısı olarak bütçelerine yeterli ödenek koymuş olan belediyeler,

  e) Evvelki yıllarda yardım almış olup da, ödenekleri amacına ve usulüne uygun olarak sarf etmiş belediyeler,

  Birden fazla proje için yardım talebinde bulunan belediyeler hangi projenin öncelikle uygulanmasının gerekli olduğunu istek yazılarında ayrıca belirtirler, bildirilmediği takdirde önceliği Bakanlıkça tespit edilir.

  Belediyenin yardıma konu bir projesi gerçekleştirilmeden aynı belediyenin ikinci bir projesine yardım yapılmaz.

  Madde 7 - Belediyelerce öngörülen projeler, yukarıdaki esaslara ve önceliklerine göre incelenerek, Bayındırlık ve İskan Bakanının onayı ile programa alınır ve bütçe imkanları ölçüsünde yardım yapılır.

  Tahsis

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça uygun görülen projelere ait ödeme emirleri Genel Müdürlüğün talebi üzerine Bakanlık Bütçe Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne gönderilir.

  Bakanlıkça uygun görülen projelerin tahsislerine ilişkin gerekli talimatlar Genel Müdürlükçe ilgili Valiliğe (İl Müdürlüğü) ve belediyeye bildirilir.

  Madde 9 - Tahsis edilen ve belirli bir proje adına belediyelere gönderilen kamulaştırma ve düzenleme ödenekleri, ödeneğin tahsisinden önce belediyelerin kendi imkanları ile veya borçlanma suretiyle yaptıkları kamulaştırma ve düzenleme işlerinde kullanılamaz.

  Tahsis edilip de belirli bir projeye gönderilen kamulaştırma ve düzenleme ödeneklerinden, zorunlu hallerde belediyeler kamulaştırma ödeneklerini düzenleme ödeneklerine, düzenleme ödeneklerini de kamulaştırma ödeneklerine çevrilmesini veya proje değişikliğini mevcut veya yeniden düzenlenecek proje karşılığında talep edebilirler. Bu durumda belediyeler gerekçeleri ile birlikte encümenlerinden alacakları kararları Valilik (İl Müdürlüğü) aracılığı ile Bakanlığa bildirirler ve Bakanlıkça değişiklik önerisi uygun bulunduğu takdirde durum Valiliğine (İl Müdürlüğü ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü) ve belediyesine bildirilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Ödenekten Tahsis Edilen Yardımlardan Yapılacak Ödemeler

  Madde 10 - Bakanlıkça uygun görülen ve ödeneği temin edilen projelerle ilgili olarak İl Müdürlüğü birimlerince hakedişin özelliğine göre tahakkuk evrakı hazırlanır. Hazırlanan tahakkuk müzekkeresi ve verile emrine hakediş raporu ve/veya fatura ile yardım yapılacak belediyenin adı, yardımın türü ile aktarmanın yapılacağı banka hesap numarasını belirtir ikinci derecede ita amirinden alınacak onay eklenmek ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

  Ancak, tahsis edilen ödeneğin % 20'sini geçmemek şartıyla, belediyece emanet usulü ile yaptırılan işlerde çalıştırılan geçici işçi ücretlerinin ve bu işle ilgili çalıştırılan belediye araçlarının akaryakıt bedellerinin ödenmesinde usulüne uygun olarak İl Müdürlüğü personelinden görevlendirilecek mutemede avans vermek veya kredi açmak suretiyle gerçekleştirilir. Mahsup işlemi geçici işçiler için Belediyece tasdikli bordroların, akaryakıt giderlerinde ise, fatura İta Amiri onayı ile birlikte eklenmek suretiyle yapılır.

  Madde 11 - Kamulaştırma işleri 04/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır.

  Madde 12 - Düzenleme ve yapım işleri 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale veya emanet yoluyla belediyelerce yapılır veya yaptırılır. 01/01/2003 tarihinden sonraki uygulamalarda ise, yürürlükteki mevcut ihale mevzuatı hükümleri uygulanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Bakanlığa Bilgi Verilmesi

  Madde 13 - Ödenekten tahsis edilen yardımlardan kullanılan miktar ve yapılan işler Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince 6'şar aylık dönemler halinde hazırlanacak raporlarla Bakanlığa bildirilir.

  Denetim

  Madde 14 - Tahsis edilen yardımların yerinde, projesine ve talimatlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı elemanlarınca denetlenir.

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

  Madde 15 - 17/04/1985 tarihli ve 18728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 15/11/1989 tarihli ve 20343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle adı değişik Akaryakıt Tüketim Vergisi Hasılatından Belediyelere Ayrılan Pay ile Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Verilen Payın Dağıtımı Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte ek ve değişiklik yapan yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 16 - Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken hazırlanan bu Yönetmelik, Sayıştay görüşü de alınarak, 01/01/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100