Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ

  DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ

  Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği

  Resmi Gazete Tarihi: 25/09/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24887

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

  BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, doğal gaz piyasasında iç tesisat ve servis hatları ile yapım ve hizmet faaliyetlerini yürüten gerçek veya tüzel kişilere verilecek sertifikalara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, doğal gaz piyasasında iç tesisat ve servis hatları ile yapım ve hizmet faaliyetlerini yürüten gerçek veya tüzel kişilere sertifika verilmesi, sertifika kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi, sertifikaların iptali, sona ermesi, yenilenmesi, tadili ile sertifika ve yetki belgesi sahiplerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

  Hukuki dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  1) Kanun: 18/04/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununu,

  2) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

  3) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

  4) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

  5) Bağlantı hattı: Ulusal iletim şebekesini veya dağıtım şebekesini serbest tüketici servis kutusuna veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna bağlayan boru hattını ve servis kutusu veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonu dahil ilgili teçhizatı,

  6) Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu: Doğal gazın basıncının düşürüldüğü, ayarlandığı ve doğal gaz miktarının ölçüldüğü istasyonu,

  7) Dağıtım: Doğal gazın müşterilere teslim edilmek üzere mahalli gaz boru hattı şebekesi ile naklini ve perakende satışını,

  8) Dağıtım şebekesi: Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde, işlettiği doğal gaz dağıtım tesislerini ve boru hatlarını,

  9) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir şehirde doğal gazın dağıtımı ve mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzel kişiyi,

  10) Depolama şirketi: Doğal gazın depolama faaliyetini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilen tüzel kişiyi,

  11) Doğal gaz: Yerden çıkarılan veya çıkarılabilen gaz halindeki doğal hidrokarbonlar ile bu gazların piyasaya sunulmak üzere çeşitli yöntemlerle sıvılaştırılmış, basınçlandırılmış veya fiziksel işlemlere tabi tutulmuş (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı-LPG hariç) diğer hallerini,

  12) İç tesisat: Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu veya servis kutusu çıkışından itibaren sayaç hariç, müşteri tarafından yaptırılan ve mülkiyeti müşteriye ait olan boru hattı ve teçhizatı ile tüketim cihazları, atık gaz çıkış borusu, baca ve havalandırma sistemleri gibi tesisatı,

  13) İhracatçı şirket: Üretim şirketi ve toptan satış şirketlerinden veya ithalatçı şirketlerden satın aldığı gazı yurt dışına pazarlayan tüzel kişiyi,

  14) İletim: Üretime mahsus toplama hatları ve dağıtım şebekeleri haricindeki gaz boru hattı şebekesi veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıma vasıtalarıyla gerçekleştirilen doğal gaz naklini,

  15) İletim şirketi: İletim faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi,

  16) İlgili mevzuat: Doğal gaz piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları ile ilgili gerçek veya tüzel kişinin sertifikasının ekini ve ayrılmaz parçasını oluşturan genel ve özel hükümleri,

  17) İthalatçı şirket: Doğal gazın toptan satış şirketlerine, serbest tüketicilere veya ihracatçı şirketlere satışı veya yurt dışına doğrudan satışı amacıyla yurt dışından LNG veya gaz formunda doğal gaz temin edilmesi faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi,

  18) Lisans: Tüzel kişilere piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri için bu Kanun uyarınca Kurul tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesini,

  19) Serbest tüketici: Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

  20) Serbest olmayan tüketici (abone): Doğal gazı kendi kullanımı için dağıtım şirketlerinden almak zorunda olan gerçek veya tüzel kişiyi,

  21) Sertifika: Doğal gaz faaliyeti yapan tüzel kişilerin sistemde yer alacak tesislerinin tasarımı, yapımı, revizyonu, bakımı, onarımı, kontrolü, müşavirliği ve benzeri hizmetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterliliğini gösteren ve Kurul tarafından verilen izni,

  22) Servis hattı: Dağıtım şebekesini abone servis kutusuna veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna bağlayan boru hattı ve servis kutusu ya da basınç düşürme ve ölçüm istasyonu dahil ilgili teçhizatı,

  23) Servis kutusu: Servis ya da bağlantı hattının bitimine konulan ve içinde servis regülatörü veya servis regülatör-sayaç seti ve/veya vana bulunan kutuyu ya da ana kapama vanasını,

  24) Servis regülatörü: Servis hattı basıncını istenilen basınca düşüren cihazı,

  25) Sistem: Doğal gazın üretimi, iletimi, depolanması ve dağıtımı işlevlerini yerine getirmek üzere kurulan tesis ve teçhizatı,

  26) Şehir: Belediye veya Büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan imarlı alanlar bütününü,

  27) Toptan satış şirketi: Sistem içinde veya dışında, iletim veya dağıtım faaliyeti yapmaksızın, doğal gazın toptan satış faaliyeti ile iştigal eden tüzel kişiyi,

  28) Ulusal iletim şebekesi: Ulusal iletim sisteminin bir parçası olan yüksek basınçlı boru hatlarını,

  29) Üretim şirketi (işletmeci): Türkiye'de üretim faaliyetini gerçekleştiren tüzel kişiyi,

  30) Yetki belgesi: Resmi veya özel şirketlerin iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermelerine izin veren ve Kurul tarafından yapılan yazılı yetkilendirmeyi,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Sertifika Alma Yükümlülüğü, Yetki Belgesi, Sertifika Türleri ile Sertifika Süresi

  Sertifika alma yükümlülüğü

  Madde 5 - Doğal gazla ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilemez.

  İç tesisat ve servis hatları sertifikaları, şehir içi dağıtım şirketleri ile Kurum adına ve Kurum tarafından yetki belgesi ile yetkilendirilen resmi veya özel şirketler tarafından verilir.

  Sistemle ilgili;

  a) Fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol ve denetleme,

  b) Yapım,

  c) Servis, bakım ve onarım

  gibi hizmetleri yapacak olanlar da yapacakları faaliyetler için, Kurumdan sertifika almak zorundadır.

  Yetki belgesi

  Madde 6 - Yetki belgesi, Kurum adına ve Kurum tarafından, iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermek üzere, resmi veya özel şirketlerin yetkilendirilmesi amacıyla verilen belgedir. Yetki belgesi almak isteyen resmi veya özel şirketler, EK-4'deki başvuru dilekçesi ile EK-5'deki belgeleri tamamlamak suretiyle Kuruma başvuruda bulunurlar. Kurum tarafından uygun bulunan şirketlere yetki belgesi verilir. Dağıtım lisansı sahibi şirketlerin yetki belgesi alma zorunluluğu yoktur. Ancak dağıtım lisansı sahibi şirketler, yetki belgesi sahibi şirketlerle ilgili bu Yönetmelik ve ilgili tebliğ hükümlerine tabidir.

  Kurum, uygun bulduğu şirketlere cari yıl için belirtilen tutarda ücreti yatırmaları mukabilinde, başvurularının kabul edildiği tarihten itibaren altmış gün içinde yetki belgesini verir. Kanuna ve mevzuata aykırı davrandığı tespit edilen yetki belgesi sahibi şirketlere Kanunun 9 uncu maddesinin ilgili hükümleri uygulanır ve yetki belgeleri Kurum tarafından yürürlükten kaldırılır. Yetki belgesi almaya hak kazanan veya yetki belgeleri yürürlükten kaldırılan şirketler Kurumun internet sayfasında ilan edilir.

  Sertifika türleri

  Madde 7 - Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sertifika türleri aşağıdaki gibidir:

  a) Yapım ve hizmet sertifikası; Doğal gaz piyasasında yer alan tesislerin fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol, denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım hizmetlerini yapmaya yeterli olduklarını gösteren ve Kurul tarafından gerçek veya tüzel kişilere verilen izin belgesidir,

  b) (Değişik bend: 07/11/2003 - 25282 sayılı RG./1. md.) İç tesisat ve servis hatları sertifikası; Şehir içi dağıtım şebekesine ait servis hatları ve iç tesisat ile ilgili proje, müşavirlik, kontrol, yapım, denetim, servis, bakım-onarım hizmetlerini yapmaya yeterli olduklarını gösteren, dağıtım şirketleri ile yetki belgesi sahibi resmi veya özel şirketler tarafından düzenlenen ve ilgili dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde geçerli olan ve gerçek veya tüzel kişilere verilen izin belgesidir.

  Sertifikanın süresi

  Madde 8 - Sertifikalar bir defada en az on, en fazla otuz yıllık süre için verilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sertifika Verme Usul ve Esasları

  Sertifika başvurusu

  Madde 9 - Sertifika almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler; EK-1 ve EK-2'de yer alan ilgili sertifika başvuru dilekçesi ve EK-3'de belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte yapım ve hizmet sertifikası almak için Kuruma, iç tesisat ve servis hatları sertifikası almak için dağıtım lisansı sahibi şirkete ya da yetki belgesi sahibi şirketlere başvuruda bulunur.

  (Değişik fıkra: 07/11/2003 - 25282 sayılı RG./2. md.) İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen sertifika başvurularındaki eksiklik veya yanlışlıklar, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.

  Sertifikanın verilmesi

  Madde 10 - (Değişik fıkra: 07/11/2003 - 25282 sayılı RG./3. md.) Sertifika başvurularına altmış gün içinde cevap verilir. Sertifika verilmesinin uygun görülmesi halinde, sertifika alma bedelinin Kuruma ödenmesini müteakip sertifika verilir. Sertifika alma bedelinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Kurum hesabına yatırılmaması halinde sertifika başvurusu reddedilir ve başvuru evrakı iade edilir.

  Sertifikalar ve sertifika sahibi gerçek veya tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri sertifikada belirtilen tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

  (Değişik fıkra: 07/11/2003 - 25282 sayılı RG./3. md.) Sertifika verilmesini müteakip her sertifika sahibi için ayrı bir sicil dosyası açılır ve ilgili mevzuat hükümlerine göre sicil kayıtları tutulur. Yapım ve hizmet sertifikası alan gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun internet sayfasında, iç tesisat ve servis hatları sertifikası alan gerçek ve tüzel kişiler, sertifika aldığı şirketin internet sayfasında ilan edilir.

  Sertifika sahibinin hak ve yükümlülükleri

  Madde 11 - Sertifika sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili mevzuatta düzenlenenlerin yanısıra diğer hak ve yükümlülükleri şunlardır:

  a) (Değişik bend: 07/11/2003 - 25282 sayılı RG./4. md.) Sertifika sahipleri, sertifikalarında belirtilen faaliyet konuları dışında doğal gaz piyasasında yer alan tesisler ile iç tesisat ve servis hatlarına ilişkin hiçbir yapım ve hizmet faaliyetinde bulunamaz.

  b) Sertifika sahipleri Kurum tarafından denetlenebilir veya denetlettirilebilir. Sertifika sahibi, yerinde denetim esnasında denetimde bulunanlara her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

  c) Sertifika sahipleri, Kurumun ya da sertifika aldıkları şirketin, mevzuattan kaynaklanan denetleme ve araştırma gibi görevlerini yerine getirebilmesi için, istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vermek ya da talep edilmesi halinde göndermek zorundadır.

  d) İç tesisat ve servis hattı sertifikası sahipleri, sertifikalarını almış oldukları şirketin yetki belgesinin Kurum tarafından yürürlükten kaldırılması durumunda, aynı hak ve yükümlülüklerle Kurum tarafından belirlenen başka bir yetki belgesi sahibi ile ilişkilendirilir. Sertifikalarını dağıtım lisansı sahibinden alan gerçek veya tüzel kişiler de ilgili dağıtım lisansının süresinin sona ermesi, iptali veya Kurul onayı ile sona erdirilmesi halinde Kurum tarafından belirlenen dağıtım lisansı sahibi ile ilişkilendirilir.

  e) (Değişik bend: 12/05/2005-25813 S.R.G. Yön/1.mad) Sertifika sahipleri Kuruma ibraz ettikleri bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik olması halinde, bu değişikliği Kuruma onbeş gün içinde yazılı olarak bildirir. Sertifikalarını yetki belgesi ya da dağıtım lisansı sahibi şirketten alan sertifika sahipleri de değişiklikleri sertifika aldıkları şirkete aynı şekilde bildirirler.

  f) Sertifika sahipleri, makul ve basiretli bir tacir gibi davranarak faaliyetlerini gerçekleştirir.

  g) Sertifika sahipleri, sertifikanın sona ermesi veya iptal edilmesi halinde, sertifikanın sona erme tarihinden veya iptal kararının kendisine yazılı olarak tebliğinden itibaren en geç on beş gün içinde sertifikayı Kuruma veya aldığı şirkete iade eder.

  h) Sertifika sahipleri, sertifikanın iptalinin zorunlu hale gelmesi durumunda Kurul tarafından hizmetin aksamaması amacıyla alınacak her türlü karara uymak zorundadır.

  i) (Değişik bend: 07/11/2003 - 25282 sayılı RG./4. md.; Değişik bend: 21/07/2004 - 25529 S.R.G. Yön/1.mad) *1* İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri, doğal gazla ilgili faaliyetlerinde, tesisatçı kadrolarında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş belgelere sahip ya da mesleki eğitim veren okulların veya meslek yüksek okullarının doğal gaz, sıhhi tesisat, ısıtma gibi tesisat teknolojisi bölümünden mezun personel çalıştırmak zorundadır.

  k) (Değişik bent : 08/07/2006 - 26222 S.R.G Yön/1.mad) Vize süresi, geçerlilik tarihinden itibaren, yapım ve hizmet sertifikası için üç yıl, iç tesisat ve servis hatları sertifikası için bir yıldır. Kurum ve dağıtım şirketine yapılan vize başvuruları en geç onbeş gün içinde değerlendirilir. İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen vize başvurularındaki eksiklik veya yanlışlıklar tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.Vize yaptırmayan sertifika sahibi, faaliyetine vize yaptırıncaya kadar devam edemez. Vizesiz faaliyette bulunan sertifika sahipleri hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde öngörülen yaptırımlar uygulanır. Vize başvuruları sırasında aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler sunulur:

  1) Üzerinde firma kaşesi ile temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunan, örneği Kurumun web sayfasında yayımlanan vize başvuru dilekçesi,

  2) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin noterden onaylı yetki belgeleri ve imza sirküleri,

  3) Yüksek öğrenim belgesi ve/veya ustalık belgesi suretleri sunulan veya bunların yerine istihdam edilen personel için Sosyal Sigortalar Kurumu'na beyan edilen veya teslim edilen son aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin üzerinde şirket kaşesi ve yetkili imzaları ile yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir kaşesi ve imzası bulunan suretleri,

  4) Vize bedelinin yatırıldığına dair dekont,

  5) Ekleriyle birlikte sertifikanın aslı,

  6) Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler.

  l) (Ek bend: 21/07/2004 - 25529 S.R.G. Yön/1.mad) *1* İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri, doğal gazla ilgili faaliyetlerinde, çelik boru kaynakçısı kadrolarında, akredite edilmiş kuruluşlarca veya üniversitelerin kaynak teknolojisi ile ilgili birimlerince verilen kaynakçı sertifikalarına ya da 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş belgelere sahip personel çalıştırmak zorundadır.

  m) (Ek bend: 12/05/2005-25813 S.R.G. Yön/1.mad) Başvuru sırasında talep edilen faaliyet konuları ve kategorilere göre mevcudiyeti beyan edilen yüksek öğrenim belgesi veya ustalık belgesi sahibi personelin sayılarında sertifikanın alımından sonra herhangi bir nedenle eksilme olduğunda, sertifika sahibi bu durumu ilgisine göre Kuruma veya dağıtım şirketine onbeş gün içinde bildirir.

   İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi, ayrılmış olan personelin yerine yeni personel istihdam edinceye kadar faaliyete devam edemez. Yeni personel istihdam edildiğinde, faaliyetine devam etme izin talebini içeren başvuru dilekçesi ve ekinde personele ait yetkili mühendis belgesi veya ustalık belgesi ve SSK işe giriş bildirgesi ile dağıtım şirketine başvuruda bulunur. Başvuru en geç beş gün içerisinde neticelendirilir.

   Yapım ve hizmet sertifikası sahibi ise ayrılmış olan personelin yerine otuz gün içinde yeni bir personel istihdam etmek zorundadır. Otuz gün içinde personel istihdam edilemez veya edilmeyecek ise, ayrılan mühendisin mesleğine ilişkin faaliyet kategorisini iptal ettirmek için Kuruma başvuru dilekçesi ile sertifika tadil başvurusunda bulunur. Sertifikasında bulunmayan bir kategoride faaliyet göstermek amacıyla yeni personel istihdam edilecek ise, bu mühendisin mesleğine ilişkin faaliyet kategorisini sertifikasına ilave ettirmek için başvuru dilekçesi ve ekinde yetki belgesi ve imza sirküleri, personele ait yüksek öğrenim belgesi, SSK işe giriş bildirgesi ile Kuruma sertifika tadil başvurusunda bulunur.

  Yetki belgesi sahibi şirketlerin hak ve yükümlülükleri

  Madde 12 - Yetki belgesi sahibi şirketler aşağıda belirtilen hak ve yükümlülüklere sahiptir:

  a) Yetki belgesi sahibi, iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermeye, talep edilmesi halinde yenilemeye, suret çıkartmaya, tadil etmeye ve vize işlemi yapmaya yetkilidir ve yaptığı bu işlemlerle ilgili olarak Kuruma bilgi verir.

  b) Yetki belgesi sahibi, bu Yönetmelik hükümlerine uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü hukuki sonuçlardan sorumludur.

  c) Yetki belgesi sahibi, faaliyetlerinde ve sertifika sahiplerini denetlemede tarafsız ve adil davranır.

  d) Yetki belgesi sahibi, sertifika verdiği gerçek veya tüzel kişinin faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygunluğunu denetlemeye yetkilidir. Denetim neticesinde bir uygunsuzluk tespit ettiği takdirde, Kurumu durumdan derhal haberdar eder. Sertifikadan vazgeçme talebi bulunan, iflas eden, hakkında ihtar veya iptal işlemi gereken sertifika sahiplerini, gerekçeleri ve önerileri ile birlikte, Kuruma bildirir. Kurum yetki belgesi sahibinin önerisine binaen sertifika iptaline karar verebilir.

  e) Yetki belgesi sahibi, sertifika verdiği gerçek veya tüzel kişiler hakkında edindiği tüm bilgi ve belgeleri talep edilmesi halinde Kuruma vermekle yükümlüdür.

  f) Yetki belgesi sahibi, kendi yetki belgesinin veya diğer bir yetki belgesinin yürürlükten kaldırılması durumunda, Kurum tarafından alınacak ilişkilendirme kararlarına uymak zorundadır. Dağıtım lisansının süresi sonunda sona ermesi, iptali, Kurul onayı ile sona ermesi veya lisans sahibi şirketin iflası halinde de Kurum tarafından alınacak ilişkilendirme kararlarına uyulur.

  g) Yetki belgesi sahibi, vermiş olduğu sertifikanın iptali veya sona ermesi halinde sertifikayı geri alır ve bu durumu Kuruma bildirir.

  h) (Ek bend: 07/11/2003 - 25282 sayılı RG./5. md.) Yetki belgesi sahibi, sertifika verilmesini müteakip her sertifika sahibi için ayrı bir sicil dosyası açar ve ilgili mevzuat hükümlerine göre sicil kayıtlarını tutar.

  Dağıtım lisansı sahibi şirketler de vermiş oldukları sertifikalarla ilgili olarak yukarıdaki hak ve yükümlülüklere tabidir.

  Sertifika bedelleri ve katılma payı

  Madde 13 - Sertifika sahiplerinin, Kurum hesabına yatırmak zorunda oldukları ve bir sonraki yıl için geçerli olacak sertifika alma, yenileme, tadil, suret çıkartma ve sertifika vize bedelleri, her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul tarafından belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur. Sertifika yenileme, suret çıkartma, tadil ve sertifika vize bedeli peşin olarak ödenir.

  Katılma payının mükellefi, sertifika sahibi tüzel kişilerdir. Katılma payı, anılan mükelleflerin yıllık faaliyet dönemine ilişkin olarak düzenleyecekleri gelir tablolarında yer alan safi satış hasılatı tutarının, % 0,2 (binde iki) oranını aşmayacak şekilde Kurul tarafından belirlenecek katılma payı oranı ile çarpımı sonucu bulunur. Yıl içinde uygulanacak katılma payı oranı, bir önceki yılın Aralık ayı içinde ilan edilir.

  Sertifika sahibi, katılma payı tutarını gelir tablosunun ibrazı ile birlikte ilgili faaliyet yılını takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar Kuruma ödemekle mükelleftir.

  Katılma payının, süresi içinde ödenmemesi durumunda; ödenmeyen tutara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır.

  Hizmet bedeli

  Madde 14 - Yetki belgesi sahiplerinin veya dağıtım şirketlerinin iç tesisat ve servis hatları sertifikası verme hizmetleri karşılığı olarak alacakları hizmet bedelleri yetki belgesinde ya da dağıtım lisanslarında düzenlenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sertifikaların Tadili, Yenilenmesi, Sona Ermesi ve İptali

  Sertifikaların tadili

  Madde 15 - Sertifikalar; ilgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği durumlarda ya da sertifika sahibinin talebi halinde tadil edilebilir.

  a) İlgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği durumlarda yapılacak tadillerde; sertifika sahibinin uyması gereken mevzuatta gerçekleşen değişiklikler paralelinde sertifika hükümlerinde değişiklik yapılmasının zorunlu hale gelmesi,

  b) (Değişik bend: 21/07/2004 - 25529 S.R.G. Yön/2.mad) *1* Yapım ve hizmet sertifikası sahibinin gerekçelerini de belirterek yazılı bir sertifika tadil talebinde bulunması, bu talebi incelemek için ihtiyaç duyulabilecek, varsa diğer bilgi ve belgeleri de tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Kuruma, iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibinin ise bu talebini sertifikasını aldığı şirkete sunması, Doğal Gaz Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığının veya ilgili şirketin bu tadil talebini karara bağlaması,

  durumlarında sertifikanın ilgili maddeleri tadil edilir. Tadil başvurusu ile ilgili olarak tespit edilen eksiklik veya yanlışlıklar tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde giderilmediği takdirde tadil başvurusu yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.

  (Değişik fıkra: 21/07/2004 - 25529 S.R.G. Yön/2.mad) *1* Sertifika sahibinin tadil bedelini tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Kuruma ödemesi zorunludur. Tadil bedelinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Kurum hesabına yatırılmaması halinde tadil başvurusu reddedilir ve başvuru evrakı iade edilir. İlgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği durumlarda yapılan tadillerde bedel alınmaz. Sertifika tadili sırasında, sertifikanın süresi ile ilgili hükümlerde bir değişiklik yapılmadığı takdirde, sertifika süresi, yapılan tadilattan etkilenmez.

  Sertifikaların yenilenmesi

  Madde 16 - (Değişik madde: 12/05/2005-25813 S.R.G. Yön/2.mad)

  Sertifikalar, sertifika sahibinin talebi üzerine sertifika süresinin bitiminden başlamak üzere en az on, en fazla otuz yıllık süre için yenilenebilir. Yenileme için, sertifika süresinin sona ermesinden en az doksan gün önce gerekçeleri de belirtilmek kaydıyla, yapım ve hizmet sertifikası sahipleri Kuruma, iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri ise sertifikalarını aldıkları şirkete, sertifika başvurusu sırasında sunulması gereken bilgi ve belgeleri ekleyerek yazılı başvuruda bulunurlar. Sertifika yenileme başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, sertifikanın yenilenmesi hakkındaki yazılı başvurunun yapıldığı tarihi izleyen altmış gün içinde sonuçlandırılır. Bu başvuru taleplerinin incelenmesi için ihtiyaç duyulacak ilave bilgi ve belgeler süresi içinde sunulmadığı ve/veya yenileme başvurusu ile ilgili olarak tespit edilen eksiklik veya yanlışlıklar tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde giderilmediği takdirde yenileme başvurusu yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.

   Yenileme talebinin onaylanması halinde, sertifika sahibinin yenileme bedelini tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Kuruma ödemesi zorunludur. Yenileme bedelinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Kurum hesabına yatırılmaması halinde yenileme başvurusu reddedilir ve başvuru evrakı iade edilir.

  Sertifikaların sona ermesi

  Madde 17 - (Değişik fıkra: 10/04/2007- 26489 S.R.G Yön/1.md.) Sertifika; sürelerinin bitiminde veya sertifika sahibinin iflası halinde kendiliğinden sona erer. Sertifika sahibinin sertifikadan vazgeçmek istemesi halinde yapım ve hizmet sertifikası Kurul onayı ile, iç tesisat ve servis hatları sertifikası ise sertifikayı veren şirketin onayı ile sona erer.

  Sertifika sahibinin sertifikası kapsamındaki faaliyetini sona erdirmek istemesi halinde, sertifikanın sona ermesinin talep edildiği tarihten en az doksan gün önce, gerekçeleri ile birlikte yapım ve hizmet sertifikası sahiplerinin Kuruma, iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahiplerinin ise sertifikalarını aldıkları şirkete yazılı olarak başvuruda bulunmuş olması zorunludur. Bu başvuru kapsamında sertifika sahibinin sertifikasını sona erdirmek istediği tarih itibarıyla ne tür yükümlülükler taşıdığının ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ne tür tedbirlerin öngörüldüğünün belirtilmesi de zorunludur. Sona erdirme talebi hakkında alınacak karar için gereksinim duyulması halinde, ilave bilgi ve belgeler, ilgili gerçek veya tüzel kişiden istenebilir.

  Yapılan değerlendirme sonucu, sona erdirme talebinin uygun bulunması halinde, sertifika, kararda belirtilen tarihte sona erer.

  (Ek fıkra: 07/11/2003 - 25282 sayılı RG./6. md.) Yapım ve hizmet sertifikası sona eren gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun internet sayfasında, iç tesisat ve servis hatları sertifikası sona eren gerçek ve tüzel kişiler, sertifika aldığı şirketin internet sayfasında ilan edilir.

  Sertifikaların iptali

  Madde 18 - Sertifikalar Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde iptal edilebilir. Bir sertifikanın iptali halinde, yeni bir sertifika verilene kadar verilen hizmetin aksamaması için Kurul gereken önlemleri alır.

  (Ek fıkra: 07/11/2003 - 25282 sayılı RG./7. md.) Yapım ve hizmet sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun internet sayfasında, iç tesisat ve servis hatları sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişiler, sertifika aldığı şirketin internet sayfasında ilan edilir.

  İKİNCİ KISIM : Sertifikalar ile İlgili Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

  Genel esaslar

  Madde 19 - Sertifikalarda aşağıdaki hükümlere yer verilir;

  a) Sertifika kapsamında hizmet verilecek gerçek ve tüzel kişilere dair gruplar veya kategoriler ile yürütülecek faaliyet türlerini belirleyen hükümler,

  b) Sertifikanın iptaline, sona ermesine ve yenilenmesine ilişkin hükümler,

  c) Sertifikada değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler,

  d) Sertifika sahibinin Kuruma ödemekle yükümlü olacağı bedeller ve ödeme koşullarına ilişkin hükümler,

  e) Sertifika sahibinin Kurul tarafından verilen tüm talimatlara ve yönetmeliklere uyma yükümlülüklerine ilişkin hükümler,

  f) Sertifika kapsamında Kuruldan izin alınmaksızın yapılabilecek faaliyetlere ilişkin hükümler,

  g) Sertifika kapsamındaki faaliyetleri ile ilgili uyuşmazlıkların hangilerinin Kurul tarafından çözüleceğine ilişkin hükümler,

  h) Sertifikada yer alan hak ve yükümlülüklerin hangi süre, koşul ve hallerde geçersiz olacağına ilişkin hükümler,

  i) Faaliyetlerin teknik gereklere göre yapılmasını sağlayacak hükümler,

  k) Sertifikanın süresi ve geçerlilik tarihi,

  l) (Değişik bend: 21/07/2004 - 25529 S.R.G. Yön/3.mad) *1* Sertifikanın geçerlilik tarihinden itibaren, sertifika süresince yapım ve hizmet sertifikası için her üç yılın sonunda, iç tesisat ve servis hatları sertifikası için her bir yılın sonunda, sertifika sahibi tarafından yaptırılacak vize işlemlerine ilişkin hükümler,

  m) Kurul tarafından sertifikalara dercedilmesi uygun görülen diğer hükümler.

  İKİNCİ BÖLÜM : Gizlilik, Denetim ve Şikayetler, Yaptırımlar, Devir Yasağı ve Bildirimler

  Bilgilerin gizliliği

  Madde 20 - Sertifika sahibi gerçek veya tüzel kişiler veya yetki belgesi sahibi ya da dağıtım lisansı sahibi şirketler, piyasada faaliyet gösteren diğer bir gerçek veya tüzel kişinin ticari yönden hassas bilgi ve belgelerini gizli tutmakla yükümlüdür. Gizlilik arz eden bilgiler ancak Kurumun talep etmesi halinde Kuruma verilir. Sertifika sahipleri hizmet verdikleri gerçek veya tüzel kişiler hakkında edindikleri bilgileri de gizli tutmakla yükümlüdür.

  Denetim ve şikayetler

  Madde 21 - Yapım ve hizmet sertifikası sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yetki belgesi sahibi şirketler ile dağıtım lisansı sahibi şirketler, Kurum tarafından denetlenebilir ya da denetlettirilebilir. İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi gerçek veya tüzel kişiler ise sertifika aldıkları yetki belgesi sahibi ya da dağıtım lisansı sahibi şirketlerce denetlenir. Ancak tüketicilerin başvurması halinde Kurum tarafından da denetlenebilir.

  Yaptırımlar

  Madde 22 - Sertifika sahibi gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranması durumunda, fiilin niteliğine göre Kanunun 9 uncu maddesinde öngörülen yaptırımlar uygulanır.

  Devir yasağı

  Madde 23 - Sertifika sahipleri ve yetki belgesi sahipleri, sertifikalarını veya yetki belgelerini başkalarına devredemez, kullandıramaz.

  Bildirimler

  Madde 24 - Bu Yönetmelik uyarınca sertifika sahipleri, yetki belgesi sahipleri ile Kurum arasında yapılacak karşılıklı tüm bildirimler 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır.

  Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, sertifika sahibinin veya yetki belgesi sahibinin adres değişikliğini, adres değişikliği gerçekleşmeden önceki üç iş günü içinde noter kanalıyla Kuruma bildirmesi zorunludur. Bu bildirimin belirtilen süre içinde yapılmaması halinde, Kurum tarafından eski adrese yapılmış tebligatlar geçerli sayılır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Geçici Hükümler

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla, doğal gaz piyasasında sertifika alma zorunluluğu olan bir faaliyeti yürütmekte olanlar, bu Yönetmeliğin yayımını izleyen bir yıl içinde sertifika almak zorundadır.

  Geçici Madde 2 - (Değişik madde: 18/02/2004 - 25377 sayılı RG./1. md.) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde, iç tesisat ve servis hatları için belge vermekte olan kuruluşlar, Kurumdan izin almaksızın, lisans alıncaya kadar bu faaliyetlerine devam ederler. Lisans sahibi dağıtım şirketleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla ve yine bu Yönetmeliğin gerektirdiği uygulamalar çerçevesinde, iç tesisat ve servis hatları sertifikası verme işlemlerine başlarlar. Dağıtım şirketlerinin, iç tesisat ve servis hatları sertifikası alma zorunluluğu olan bir faaliyeti halen yürütmekte olanlarla ilgili 1/1/2004 tarihinden önceki mevcut uygulamaları 1/7/2004 tarihine kadar devam eder.

  Geçici Madde 3 - (Değişik madde: 07/11/2003 - 25282 sayılı RG./9. md. ; Değişik madde: 12/05/2005-25813 S.R.G. Yön/3.mad)

  Yetki belgesi ile ilgili uygulama 1/1/2009 tarihi itibarıyla başlar.

  Geçici Madde 4 - 2002 yılı için geçerli olacak sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma, sertifika vize bedelleri ve yetki belgesi bedeli, 2002 yılı Ekim ayı sonuna kadar Kurul tarafından belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur.

  Geçici Madde 5 - (Ek madde: 21/07/2004 - 25529 S.R.G. Yön/4.mad ;Değişik madde: 12/05/2005-25813 S.R.G. Yön/4.mad) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla, iç tesisat yapım, bakım ve onarım faaliyetine ilişkin olarak Doğal Gaz ve Sıhhi Tesisatçılık Ustalık Belgesi sunamayan iç tesisat ve servis hatları sertifikası başvuru sahipleri, meslek lisesi, anadolu meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının doğal gaz tesisat teknolojisi bölümü mezuniyet belgesi de sunabilir. Ancak, başvuru sahipleri; mezuniyet belgesi sunulan bu kişi için, sertifika yürürlük tarihi bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce olanlar için Yönetmeliğin yayımlanmasını takip eden iki yıl içinde, sonra olanlar için ise sertifika yürürlük tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş ustalık belgesini dağıtım şirketine sunmak zorundadır.

  Geçici Madde 6 - (Ek madde: 12/05/2005-25813 S.R.G. Yön/5.mad) - (Değişik madde : 04/07/2007 - 26572 S.R.G Yön\1.mad)

  12/5/2005 tarihli ve 25813 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliğinden önce yapım ve hizmet sertifikası almış olan gerçek ve tüzel kişiler; en geç 31/7/2007 tarihine kadar, EK-1'deki başvuru dilekçesi örneğinde belirtilen faaliyet konuları ile faaliyet kategorilerinin işaretlendiği ve üzerinde firma kaşesi ile temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunan başvuru dilekçesi ile EK-3/1'de belirtilen belgelerden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Sanayi ve/veya Ticaret Odasına kayıt belgesi, nüfus cüzdanı sureti dışındaki diğer bilgi ve belgeleri sunmak suretiyle Kuruma sertifika tadil başvurusunda bulunmak zorundadır. Yapılan başvurular, bu Yönetmelik ile getirilen yeni hükümler çerçevesinde değerlendirilerek başvurusu uygun bulunanların sertifikası tadil edilir. İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen tadil başvurularındaki eksiklik veya yanlışlıklar yazılı bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir. Başvuru evrakı iade edilen veya 31/7/2007 tarihine kadar başvuruda bulunmayan yapım ve hizmet sertifikası sahiplerinin sertifikaları 1/8/2007 tarihi itibarıyla sona erer.

  Geçici Madde 7 - (Ek madde : 08/07/2006 - 26222 S.R.G Yön/2.mad)

  Bu Yönetmeliğin yayımından önce, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca vize başvurusunda bulunmayan yapım ve hizmet sertifikası ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahiplerinden, sertifika kapsamında faaliyette bulunmayanlara Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz.

  Yürürlük

  Madde 25 - Bu Yönetmelik, 02/11/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

  Ekleri görmek için fihristi kullanınız.

  Html

  EK-2 (Değişik ek: 07/11/2003 - 25282 sayılı RG./11. md.;Değişik ek: 21/07/2004 - 25529 S.R.G. Yön/5.mad) *1* *2*

  İÇ TESİSAT VE SERVİS HATLARI SERTİFİKASI

  BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

  ...................................................................................................

  Doğal gaz piyasasında faaliyette bulunmak üzere ....... yıl süreli iç tesisat ve servis hatları sertifikası verilmesini talep etmekteyiz.

  Sertifika başvurumuzun kabulünü ve sertifika verilmesini arz ederiz.

  Ekler: (EK-3'de belirtilen belgeler eklenecektir.)

  Gerçek kişi ise, adı ve soyadı: .....................................................

  Tüzel kişi ise, ticaret unvanı: .....................................................

  İmza (Tüzel kişi ise temsil ve

  ilzama yetkili kişi veya kişiler): ........................./.................

  Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili

  olan kişi veya kişilerin adı ve soyadı: .............../......................

  Kaşe :...................................................

  Tarih :...................................................

  Faaliyet konuları: Talep edilen (işaretleyiniz):

  a) Proje.............................................................

  b) Müşavirlik-Kontrol-Denetim...........................

  c) İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım....................

  d) Servis Hattı Yapım, Bakım-Onarım................

  EK- 3 (Değişik ek: 07/11/2003 - 25282 sayılı RG./12. md.;Değişik ek: 12/05/2005-25813 S.R.G. Yön/7.mad)

  SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

  1. Yapım ve hizmet sertifikası ile ilgili başvuru bilgi ve belgeleri şunlardır:

  1.1. Gerçek kişilerden istenecek belgeler;

  1.1.1. İşyeri adresi ile telefon, faks ve elektronik posta bilgileri,

  1.1.2. Doğal gaz tesislerine ilişkin olarak başvuru dilekçesinde talep edilen faaliyet konularının da bulunduğu "amaç/konu"nun en son şeklinin yer aldığı:

  1.1.2.1. Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin aslı veya noter onaylı veya Ticaret Odası onaylı sureti ya da,

  1.1.2.2. Ticaret sicili memurluğunca düzenlenmiş onaylı sicil kayıt suretinin aslı veya noter onaylı sureti,

  1.1.3. Sanayi ve/veya Ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

  1.1.4. Nüfus cüzdanının onaylı sureti,

  1.1.5. Firma sahibinin, sertifika kapsamında faaliyette bulunmak istediği alan ve kategorilerden birisi ile ilgili, en az dört yıllık yüksek öğrenim belgesinin ilgili fakülte veya noter onaylı sureti,

  1.1.6. Noterden onaylı imza sirküleri,

  1.1.7. Talep edilen faaliyet konuları ve kategorilere göre EK-6'da belirtilen mühendislik disiplinlerinde çalıştırılan personele ait en az dört yıllık yüksek öğrenim belgesinin ilgili fakülte veya noter onaylı sureti,

  1.1.8. Yüksek öğrenim belgesi suretleri sunulan personel için Sosyal Sigortalar Kurumu'na beyan edilen veya teslim edilen en son aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin, üzerinde şirket kaşesi ve yetkili imzaları ile yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir kaşesi ve imzası bulunan sureti,

  1.1.9. Talep edilen faaliyet konuları ve kategorilere göre doğal gaz, altyapı (içme suyu, kanalizasyon, arıtma, sulama şebekesi, yol, hava alanı, liman, baraj, enerji nakil hatları, telekomünikasyon sistemi) veya sanayi tesisleri (petrol ve petrokimya, rafineri, enerji santralları) sektörlerinde yapılan işlerle ilgili iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti

  ,

  1.1.10. Servis faaliyet konusunda talep edilen kategorilere göre imalatçı veya ithalatçı firmalardan alınmış yetkili servis belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

  1.1.11. Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler.

  1.2. Tüzel Kişilerden istenecek belgeler;

  1.2.1. Şirket merkezinin ve varsa şube ya da bürolarının adresi, telefon, faks ve elektronik posta bilgileri,

  1.2.2. Doğal gaz tesislerine ilişkin olarak başvuru dilekçesinde talep edilen faaliyet konularının da bulunduğu şirket ana sözleşmesinin en son şeklinin yer aldığı:

  1.2.2.1. Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin aslı veya noter onaylı veya Ticaret Odası onaylı sureti ya da,

  1.2.2.2. Ticaret sicili memurluğunca düzenlenmiş onaylı sicil kayıt suretinin aslı veya noter onaylı sureti,

  1.2.3. Sanayi ve/veya Ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

  1.2.4. Talep edilen faaliyet konuları ve kategorilere göre EK-6'da belirtilen mühendislik disiplinlerinde çalıştırılan personele ait en az dört yıllık yüksek öğrenim belgesinin ilgili fakülte veya noter onaylı sureti,

  1.2.5. Yüksek öğrenim belgesi suretleri sunulan personel için Sosyal Sigortalar Kurumu'na beyan edilen veya teslim edilen en son aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin, üzerinde şirket kaşesi ve yetkili imzaları ile yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir kaşesi ve imzası bulunan sureti,

  1.2.6. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin noterden onaylı yetki belgeleri ve imza sirküleri,

  1.2.7. Talep edilen faaliyet konuları ve kategorilere göre doğal gaz, altyapı (içme suyu, kanalizasyon, arıtma, sulama şebekesi, yol, hava alanı, liman, baraj, enerji nakil hatları, telekomünikasyon sistemi) veya sanayi tesisleri (petrol ve petrokimya, rafineri, enerji santralları) sektörlerinde yapılan işlerle ilgili iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti,

  1.2.8. Servis faaliyet konusunda talep edilen kategorilere göre imalatçı veya ithalatçı firmalardan alınmış yetkili servis belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

  1.2.9. Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler.

  2. İç tesisat ve servis hatları sertifikası ile ilgili başvuru bilgi ve belgeleri şunlardır:

  2.1 Gerçek kişilerden istenecek belgeler;

  2.1.1. İşyeri adresi ile telefon, faks ve elektronik posta bilgileri,

  2.1.2. Doğal gaz tesislerine ilişkin olarak başvuru dilekçesinde talep edilen faaliyet konularının da bulunduğu "amaç/konu"nun en son şeklinin veya "meslek dalı"nın yer aldığı:

  2.1.2.1. Türkiye Ticaret Sicili veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetelerinin aslı veya noter onaylı veya Ticaret Odası onaylı sureti ya da,

  2.1.2.2. Ticaret Sicili veya Esnaf ve Sanatkar Sicili Memurluğunca düzenlenmiş onaylı sicil kayıt sureti.

  2.1.3. Sanayi ve/veya Ticaret Odası ya da 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa göre kurulmuş bulunan ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

  2.1.4. Nüfus cüzdanının onaylı sureti,

  2.1.5. Noterden onaylı imza sirküleri,

  2.1.6. Firma sahibi veya çalışanı Makina Mühendisine ait, Makina Mühendisleri Odasından alınmış, onaylı doğal gaz iç tesisat mühendis yetki belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış, uygulamalı doğal gaz tesisatı eğitim sertifikası veren kuruluşlardan ya da üniversitelerden veya enstitülerden alınmış doğal gaz iç tesisat yetkili mühendis belgesi,

  2.1.7. İsim ve meslekleri itibarıyla istihdam edilen personel listesi,

  2.1.8. Doğal gaz ve diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili iş referansları, iş bitirme ve iş durum belgeleri.

  2.1.9. Faaliyet konularına göre temin edilecek belgeler:

  2.1.9.1. Müşavirlik-Kontrol-Denetim;

  Firmanın doğal gaz iç tesisatı veya doğal gaz tesisi yaptığına ilişkin iş bitirme belgeleri veya firma çalışanı mühendisin doğal gaz iç tesisatı veya doğal gaz tesisi yapımında çalıştığına dair referans belgeleri.

  2.1.9.2. İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım;

  2.1.9.2.1. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık Ustalık Belgesi,

  2.1.9.2.2. Akredite edilmiş kuruluşlarca veya üniversitelerin kaynak teknolojisi ile ilgili birimlerince verilen çelik boru kaynakçı sertifikası ya da 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Kaynakçılık Ustalık Belgesi.

  2.1.9.3. Servis Hattı Yapım, Bakım-Onarım;

  2.1.9.3.l. Polietilen boru kaynakçı belgesi (Polietilen servis hattı için),

  2.1.9.3.2. Akredite edilmiş kuruluşlarca veya üniversitelerin kaynak teknolojisi ile ilgili birimlerince verilen çelik boru kaynakçı sertifikası ya da 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Kaynakçılık Ustalık Belgesi (Çelik servis hattı için).

  2.1.10. Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler.

  2.2. Tüzel kişilerden istenecek belgeler;

  2.2.1. Şirket merkezinin ve varsa şube ya da bürolarının adresi, telefon, faks ve elektronik posta bilgileri,

  2.2.2. Doğal gaz tesislerine ilişkin olarak başvuru dilekçesinde talep edilen faaliyet konularının da bulunduğu şirket ana sözleşmesinin en son şeklinin yer aldığı:

  2.2.2.1. Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin aslı veya noter onaylı veya Ticaret Odası onaylı sureti ya da,

  2.2.2.2. Ticaret sicili memurluğunca düzenlenmiş onaylı sicil kayıt sureti

  .

  2.2.3. Sanayi ve/veya Ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

  2.2.4. Şirket ortağı veya çalışanı Makina Mühendisine ait, Makina Mühendisleri Odasından alınmış doğal gaz iç tesisat mühendis yetki belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış, uygulamalı doğal gaz tesisatı eğitim sertifikası veren kuruluşlardan ya da üniversitelerden veya enstitülerden alınmış doğal gaz iç tesisat

  yetkili mühendis belgesi,

  2.2.5. Şirket çalışanına ait Sosyal Sigortalar Kurumuna beyan edilen veya teslim edilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin, üzerinde şirket kaşesi ve yetkili imzaları ile yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir kaşesi ve imzası bulunan sureti,

  2.2.6. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin noterden onaylı yetki belgeleri ve imza sirküleri,

  2.2.7. İsim ve meslekleri itibarıyla istihdam edilen personel listesi,

  2.2.8. Doğal gaz ve diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili iş referansları, iş bitirme ve iş durum belgeleri.

  2.2.9. Faaliyet konularına göre temin edilecek belgeler:

  2.2.9.1. Müşavirlik-Kontrol-Denetim;

  Şirketin doğal gaz iç tesisatı veya doğal gaz tesisi yaptığına ilişkin iş bitirme belgeleri ya da şirket ortağı veya çalışanı mühendisin doğal gaz iç tesisatı veya doğal gaz tesisi yapımında çalıştığına dair referans belgeleri.

  2.2.9.2. İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım;

  2.2.9.2.1. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık Ustalık Belgesi,

  2.2.9.2.2. Akredite edilmiş kuruluşlarca veya üniversitelerin kaynak teknolojisi ile ilgili birimlerince verilen çelik boru kaynakçı sertifikası ya da 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Kaynakçılık Ustalık Belgesi.

  2.2.9.3. Servis Hattı Yapım, Bakım-Onarım;

  2.2.9.3.1. Polietilen boru kaynakçı belgesi (Polietilen servis hattı için),

  2.2.9.3.2. Akredite edilmiş kuruluşlarca veya üniversitelerin kaynak teknolojisi ile ilgili birimlerince verilen çelik boru kaynakçı sertifikası ya da 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Kaynakçılık Ustalık Belgesi (Çelik servis hattı için).

  2.2.10. Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler.

  Açıklamalar;

  1. Bütün belgeler ve ekleri, ilgililerince tüm sayfaları imzalanmış ve kaşeli olarak asıl veya ilgili kişi/kuruluş ya da noter tarafından son altı ay içinde onaylanmış suret olarak temin edilir.

  2. Talep edilen faaliyet konuları ve kategorilere göre doğal gaz ve diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili iş bitirme ve/veya iş durum belgeleri bulunmadığı taktirde, firma sahibi, şirket ortağı ve/veya şirket çalışanı dört yıllık yüksek öğrenim belgesi sahiplerinin yaptıkları işi, konusunu ve süresini gösterir, ilgili işveren tarafından düzenlenmiş doğal gaz, altyapı veya sanayi tesisleriyle ilgili referans belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti temin edilir.

  3. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı şirketler sertifika başvurularından önce 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda Türkiye'de şirket kurarak veya şube açarak tescil olunur. Bu kişiler için, EK-3'te yer alan bilgi ve belgelere ilişkin yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca veya Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve 16/9/1984 tarihli ve 18517 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi" hükümlerine uygun biçimde düzenlenir ve belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümeleri başvuruya eklenir. Tercümelerin yurt dışında yapılması halinde Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca onaylanır.

  EK-4

  YETKİ BELGESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ

  T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

  Doğal gaz piyasasında, iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermek üzere yetki belgesi verilmesini talep etmekteyiz.

  Başvurumuzun kabulünü ve yetki belgesinin verilmesini arz ederiz.

  Ek: (EK-5'de belirtilen belgeler eklenecektir.)

  Ticaret Unvanı

  (Temsile Yetkili Kişi/Kişilerin Ad ve

  Soyadları)

  İmza

  ..:

  Kaşe

  .:

  Tarih

  .:

  EK - 5 (Değişik ek: 12/05/2005-25813 S.R.G. Yön/8.mad)

  YETKİ BELGESİ BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

  Yetki Belgesi ile ilgili başvuru bilgi ve belgeleri şunlardır;

  1-Şirketi temsile yetkili şahısların noterden onaylı yetki belgeleri ve imza sirküleri,

  2-Şirket merkezinin ve varsa şube ya da bürolarının adresi, telefon, faks ve elektronik posta bilgileri,

  1. 

  3. Sanayi ve/veya Ticaret odalarına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  4. Şirketin ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin sicil belgesi ile tescilin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin birer nüshası,

  5. Şirket ortağı olan gerçek kişilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçları işlemediği; istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymediğini gösterir, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri,

  6. Şirkette çalışan mühendislerden en az birinin Makina Mühendisleri Odasından alınmış doğal gaz iç tesisat mühendis yetki belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış, uygulamalı doğal gaz tesisatı eğitim sertifikası veren kuruluşlardan alınmış yetkili mühendis belgesi,

  7. Şirket ana sözleşmesi ile varsa tüzel kişiliği haiz ortaklarının ana sözleşmeleri,

  8. Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler.

  Not-1 Resmi şirketler tarafından yapılan başvurularda (4) ve (5) de belirtilen belgeler aranmaz.

  Ek-6 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100