Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

  ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

 

  Resmi Gazete Tarihi: 30/09/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24892

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

  BİRİNCİ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmelik; Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Teftiş Kurulunun, teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Büro Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.

  Tanımlar

  Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen;

  EÜAŞ/Şirket: Elektrik Üretim Anonim Şirketini

  Genel Müdürlük: Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünü

  Genel Müdürlük Makamı: Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürünü

  Teftiş Kurulu/Kurul: Elektrik Üretim A.Ş. Teftiş Kurulunu

  Kurul Başkanı: Elektrik Üretim A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanını

  Refakat Müfettişi: Elektrik Üretim A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Elektrik Üretim A.Ş. Müfettişlerini

  Müfettiş: Elektrik Üretim A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanını, İdari ve Teknik Başmüfettiş ve Müfettişlerini

  Müfettiş Yardımcısı: Elektrik Üretim A.Ş. Müfettiş Yardımcılarını

  Büro Şefliği: Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro şefliğini

  Büro Şefliği Personeli: Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro şefliğinde görevli, Şef, Memur, Sekreter ve Daktilograf kadrolarındaki çalışanları,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Teşkilat

  Teşkilat ve Bağlılık

  Madde 3 - Teftiş Kurulu, bir Başkanla yeteri kadar Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısından oluşur. Kurul doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.

  Kurulun yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri, Başkanlığa bağlı Büro Şefliğince yürütülür.

  Görev Merkezi

  Madde 4 - Elektrik Üretim A.Ş. Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara'dadır. Bu merkez, Müfettişlerin de görev merkezidir.

  İKİNCİ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu

  Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri

  Madde 5 - Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Elektrik Üretim A.Ş.’ne bağlı her türlü merkez ve taşra kuruluşunda teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemlerini geliştirmek.

  b) Elektrik Üretim A.Ş.’ne bağlı her türlü merkez ve taşra kuruluşunda Genel Müdür adına inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak.

  c) Elektrik Üretim A.Ş.’nin her türlü memur, işçi ve sözleşmeli personeli hakkında Genel Müdür adına inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Teftiş Kurulu Başkanının Atanması

  Madde 6 - Elektrik Üretim A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı; Mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş, üç yıllık Müfettiş Yardımcılığı süresi sonunda yapılan yeterlik sınavı sonucunda Müfettişlik sıfatını kazanmış, Şirket Başmüfettişleri arasından atanır.

  Teftiş Kurulu Başkanının Görev Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 7 - Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdürlük Müfettişi sıfat, hak ve yetkisine sahip olup, Genel Müdürlük Makamının emri veya onayı üzerine doğrudan Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar:

  a) Teftiş Kurulu Başkanlığının 5 inci maddede belirtilen görevlerini yürütmek,

  b) Teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

  c) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

  d) Teftiş programını hazırlayıp Genel Müdürlüğün onayına sunmak ve programların uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde değiştirme teklifinde bulunmak,

  e) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları inceleyip, noksan, hatalı veya açık olmayan hususları tamamlattırıp Genel Müdürlüğe sunmak ve Makamın tensibi ile ilgili birimlere vermek ve bunların sonuçlarını izlemek,

  f) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

  g) Müfettişlerin mesleki ve bilimsel çalışmalarını özendirmek ve düzenlemek, gerekirse başarılı bulunan inceleme sonuçlarının yayımını sağlamak,

  h) Kurulun çalışmalarına ait faaliyet raporlarını düzenlemek ve Genel Müdürlük Makamına arzetmek,

  ı) Mevzuatın, Müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

  i) Müfettişlerin Genel Müdürlükle ve resen yazışmaya yetkili bulunmadıkları makam ve şahıslarla yapacakları yazışmaları yapmak,

  j) Teftiş Kurulu uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak,

  k) Genel Müdürlük Makamınca, teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak.

  Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

  Madde 8 - Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirebilir. Refakat Müfettişlerinin görev alanları Başkanca belirlenir ve duyurulur. Refakat Müfettişliği en az 1 yıl olup, süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir.

  Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet

  Madde 9 - Kurul Başkanı, geçici sebeplerle görevden ayrıldığında Başkanlığa atama şartlarını taşıyan Refakat Müfettişlerinden birine vekalet görevi verir. Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Başkanlığının boşalması halinde vekalet görevi Makam onayı ile belirlenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişler

  Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 10 - Elektrik Üretim A.Ş. Müfettişleri Genel Müdürlük Makamına bağlı olup, Genel Müdür adına;

  a) Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri dairesinde, Elektrik Üretim A.Ş.’ne bağlı her türlü merkez ve taşra kuruluşlarının işlem ve hesaplarını, işletme faaliyetlerini, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve iş icaplarına uygunluğu yönünden inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişini yapmak,

  b) Elektrik Üretim A.Ş.’nin her türlü memur, işçi ve sözleşmeli personeli hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

  c) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için, sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

  d) 13 üncü madde hükümlerine göre şirket personelini görevden uzaklaştırmak,

  e) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için ele alınması gereken tedbirleri ve düşünceleri raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek,

  f) Elektrik Üretim A.Ş. ile ilgili konularda yurtiçinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevleri ile ilgili komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

  g) Teftiş ettikleri birimlerin para, para hükmündeki evrak ve malzemelerini saymak ve bunlara ait her türlü belgeyi incelemek ve sayım sonuçlarını kayıtlarla karşılaştırarak fazla ve eksiklikleri saptamak,

  ile görevli ve yetkilidirler.

  Müfettişler, ilgili kanunlarda öngörülen yetkilerini, tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

  Görevlendirme

  Madde 11 - Elektrik Üretim A.Ş. Müfettişleri, Genel Müdürlük Makamının emri ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan aldıkları talimatla görev yaparlar. Aldıkları görevlerin neticelerini Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bildirirler.

  Müfettişlerin Uyacakları Hususlar

  Madde 12 - Müfettişler bulundukları yerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

  Müfettişler;

  a) İcraya müdahale edemezler,

  b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar,

  c) Teftişe tabi kimselerle özel ilişkiler kuramazlar, beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır,

  d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,

  e) Teftişe gittiği yere ait raporları Başkanlığın izni olmadıkça o yerde yazıp bitirmeden ve bir nüshasını cevaplamaları için teftiş edilen yere vermeden başka yere hareket edemezler,

  f) Teftiş Kurulu Başkanından izin almadıkça görev yerinden ayrılamazlar.

  Görevden Uzaklaştırma

  Madde 13 - Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:

  a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak,

  b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek ve engelleyecek davranışlarda bulunmak,

  c) 3628 sayılı 19/04/1990 günlü Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17. maddesine giren eylemlerde bulunmak,

  d) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

  Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, (b) bendinde yazılı hususun ise, bir tutanakla tespit edilmesi gerekir.

  Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler o işyerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini müfettiş üstlenemez.

  Görevden uzaklaştırılma durumu, Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte tayine yetkili amirine, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.

  Teftiş ve soruşturma neticesinde suçun işlendiğinin 3 ay içinde anlaşılmadığı veya yeterli delil bulunmadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel Müfettişin derhal vereceği rapor üzerine, tayine yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

  Görevden uzaklaştırılması gereken personel hakkında, işledikleri suçların türü ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat yapılır.

  Görevden uzaklaştırılana ait rapor üzerinde yapılacak işlerin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

  Görevden uzaklaştırma bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde, en çok üç ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde, personel görevine başlatılır.

  Keyfi tasarrufla herhangi bir şekilde personelin maddi ve manevi mağduriyetine sebebiyet veren Müfettişler hukuki ve mali yönden sorumludurlar.

  İşçilerin görevden uzaklaştırılması konusunda gerek esas, gerekse şekil yönünden, İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine, sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması konusunda ise, sözleşmeli personele ilişkin mevzuat hükümleri ile Tip Hizmet Sözleşmesi hükümlerine göre hareket edilir.

  Müşterek Çalışmalar

  Madde 14 - Yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi çalışmaları düzenler. Ayrıca, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve tetkiklere verilecek en uygun yönü belirleme, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa özet bilgi veya ara rapor verir ve grup faaliyetlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde çalışmaların neticelerini, düzenleyecekleri raporlarda belirtir.

  Başkana yardımla görevlendirilen "Refakat Müfettişleri"nin müşterek çalışmalarda görev alması halinde, grup koordinatörü, refakat müfettişidir.

  İşin sonunda düzenlenecek rapor kıdem sırasına göre gruba dahil bütün Müfettişlerce imzalanır ve rapora grup başkanının numarası verilir.

  İşlerin Süresinde Bitirilememesi ve İşin Devri

  Madde 15 - a) Müfettişler, kendilerine verilen işleri, Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

  b) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri, Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir müfettişe devredebilirler.

  c) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş bir "devir notu" hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

  - Devredilen işin ne olduğu,

  - Devir gününe kadar;

  İşin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,

  İş hakkında ne gibi bir görüş ve kanaate varıldığı,

  Beliren görüş ve kanaat olarak işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği, hakkındaki düşüncelerini yazar.

  Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.

  Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Büro şefliği

  Teftiş Kurulu Büro Şefliği ile Diğer Görevlilerin, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 16 - Büro Şefliği, Teftiş Kurulu Başkanının emri altında bir Büro Şefi ve yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

  Teftiş Kurulu Büro Şefliğinin Görevleri Şunlardır:

  a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevketmek,

  b) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili oldukları yerlere vererek takip etmek,

  c) İşleri biten raporları düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

  d) Müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında ilgililere intikal ettirmek,

  e) Teftiş Kurulunun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

  f) Teftiş Kurulu Başkanlığına maledilen kitap, dergi, her türlü demirbaş, mefruşat ve büro levazımının kayıt ve muhafazasını temin etmek, kırtasiye ve matbuanın ihtiyaca göre temin ve tevziini sağlamak,

  g) Her türlü mevzuatı takip ve tasnif ederek saklamak ve bunları Müfettişlere dağıtmak,

  h) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  Şefliğin idaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişlere karşı birinci derecede Büro Şefi sorumludur.

  Büro işlerinde gizlilik esastır. Büro şefi ve Büro şefliği personeli rapor, yazışma ve dosyaları Başkanlığın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM : Elektrik Üretim A.Ş. Müfettişliğine Giriş

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Kurulu

  Madde 17 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak Kurul, Genel Müdürlük Makamının onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının Başkanlığında dört Müfettişten oluşur. Ayrıca iki de yedek üye tespit edilir.

  Kurul, sınav sorularını hazırlamak, yazılı sınav kağıtlarını değerlendirmek ve mülakatı yapmakla görevli olup, üniversite öğretim üye ve görevlilerinden yararlanmak suretiyle sınavları yürütür.

  Sınav sonucunda başarı gösterenler, Elektrik Üretim A.Ş. Müfettiş Yardımcısı olarak girerler.

  Teknik Müfettiş Yardımcılığına girişte, alınması öngörülen meslek grubuna mensup adayların mesleki bilgilerinin değerlendirilmesi ve sınav konularının tespit edilmesi için uzman kişilerden veya üniversite öğretim üye ve görevlilerinden yararlanılabilir.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Şartları

  Madde 18 - Elektrik Üretim A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

  a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,

  b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak (Askerliğini yapmış olanlar için bu süreye iki yıl eklenir),

  c) İdari Müfettiş Yardımcılığı için, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

  d) Teknik Müfettiş Yardımcılığı için de alınacak meslek grubu ile ilgili mühendislik eğitimi veren fakülte ile denkliği, yetkili makamca kabul edilen yerli veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

  e) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan "Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)"nı kazanmış olmak,

  gerekir.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının İlanı

  Madde 19 - Giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacağı yerler ve giriş şartları Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan en az iki gazetede duyurulur.

  Son ilan, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

  Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri

  Madde 20 - Sınava girmek isteyenler Genel Müdürlük Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı'na iki adet fotoğraf, aday formu ve yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi ile müracaat ederler. Sınavların sekreterya hizmetleri Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Aday formunda adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

  Yazılı ve mülakatı kazanan adaylardan, aşağıdaki belgeler istenir:

  a) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

  b) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

  c) Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

  d) Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil kaydı belgesi.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yerleri

  Madde 21 - Yazılı ve mülakat Ankara'da yapılır.

  Yazılı sınavda başarılı olamayanlar, mülakata alınmazlar.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi

  Madde 22 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir.

  Sınavlara, ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.

  İdari Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

  Madde 23 - İdari Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

  A) HUKUK

  a) Anayasa,

  b) Ceza Hukuku: Ceza Kanununun Esaslar başlıklı 1 inci kitabı ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, memuriyet mevki ve nüfuzunu kötüye kullanma, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, evrakta sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma cürümleri,

  c) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),

  d) Borçlar Hukuku: Borçlar Kanununun Umumi Hükümler kısmı ile İcar, Hizmet, İstisna, Kefalet Akitleri,

  e) Ticaret Hukuku: Ticaret Kanununun başlangıç kısmı ile Ticari İşletme başlıklı 1 inci ve Kıymetli Evrak başlıklı 3 üncü kitapları,

  f) İş Hukuku.

  B) İKTİSAT

  İktisat teorisi politikası, para, banka kredi, konjonktür, milli gelir, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kurumlar, işletme denetimi ve finansal yönetim, güncel ekonomik sorunlar.

  C) MALİYE

  Maliye teorisi ve maliye politikası, Türk vergi sistemi ve kanunlarının esasları, kamu giderleri ve gider konularının esasları, bütçe ve bütçe çeşitleri, kamu borçları.

  D) MUHASEBE

  a) Genel Muhasebe

  b) Bilanço Analizi ve Teknikleri

  E) MATEMATİK

  a) Ticari Hesap

  b) İstatistik

  F) YABANCI DİL

  a) İngilizce

  b) Fransızca

  c) Almanca

  dillerinden birisi.

  Sınavların yönetim sorumluluğu sınav kuruluna ait olmak üzere yukarıda kayıtlı konulara ait yazılı sınav soruları gerektiğinde ÖSYM'e hazırlattırılabilir veya uygulattırılabilir.

  Teknik Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

  Madde 24 - Teknik Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı konuları alınacak meslek grubuna göre, sınav ilanında belirtilir.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Notlarının Değerlendirilmesi ve Sınav Sonrası İşlemler

  Madde 25 - Giriş sınavında tam not; yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, mülakatta tek olmak üzere 100'dür.

  Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dilden 50, diğer sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60'dan ve ortalamasının 65'den aşağı olmaması gerekir.

  Yazılı sınavda başarı gösterenler bir yazı ile mülakata davet edilir. Mülakatta, adayların genel olarak sınav konularındaki bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

  Mülakatı başarmış sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70'den aşağı olmaması şarttır.

  Giriş sınav notu yazılı ve mülakat notlarının ortalamasıdır.

  Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

  Sınav sonuçları sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilerek atanmaları için Genel Müdürlük Makamına arzolunur. Başarılı olanlara Genel Müdürlükçe gerekli tebligat yapılır.

  Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığına tayinleri sınavdaki derece sırasına göre yapılır.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

  Madde 26 - Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur;

  a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

  b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

  c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

  d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak,

  e) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak.

  Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı

  Madde 27 - Müfettiş Yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

  a) Birinci Dönem Çalışmaları,

  Bu dönem çalışmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca müştereken Kurul yetki alanına giren teftiş, inceleme ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

  b) İkinci Dönem Çalışmaları,

  Bu dönem çalışmaları, müfettiş refakatinde yapılan teftiş, inceleme ve soruşturmaları kapsar. Müfettişler programlarını, mevzuat ve tatbikatının yeter derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenleyip uygularlar. Bu dönem çalışmaları sırasında Müfettiş Yardımcıları, tek başına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler.

  c) Üçüncü Dönem Çalışmaları,

  Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını iki yıl sonunda başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına, yanında çalıştıkları Müfettişlerin mütalaaları da alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca resen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

  resen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları, resen veya lüzumu halinde diğer Yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte vazife görürler.

  Müfettiş Yardımcılarının üçüncü dönem çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir.

  Yeterlilik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma

  Madde 28 - Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Elektrik Üretim A.Ş. Müfettişliği karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, "Yeterlik Sınavı" beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler.

  Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlik Sınavı

  Madde 29 - Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

  Yazılı ve mülakat olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının, tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az bir ay önce ilgililere duyurulur.

  Bu sınavda başarı gösterenler Müfettişliğe tayin edilirler.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişliğe Tayin

  Müfettişlik Yeterlik Sınavı Kurulu

  Madde 30 - EÜAŞ Müfettişliği yeterlik sınavını bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen sınav kurulu yapar.

  Sınavlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

  Yeterlik Sınav Programı

  Madde 31 - Müfettiş Yardımcılarının 3 yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı, İdari ve Teknik Müfettiş Yardımcıları için ayrı ayrı olmak üzere yürürlükteki mevzuat ve uygulama, mesleki konular, teftiş, inceleme ve soruşturma yöntemlerinden sorular seçilmek suretiyle yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Sınav grupları ve bu gruplara giren konular sınavdan en az iki ay önce birer yazıyla Müfettiş Yardımcılarına bildirilir.

  Yetişme Notu

  Madde 32 - Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir:

  a) Kurs ve seminer notu (Kurs ve seminerler sonunda aldıkları notlar ortalaması),

  b) Etüt, inceleme ve araştırma notu (Müfettiş Yardımcılarına verilen etüt, inceleme ve araştırma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

  c) Teftiş ve denetim notu (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

  d) Soruşturma notu (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

  e) Özel not (Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatları hakkında yanında çalıştıkları Müfettişler ile Kurul Başkanı tarafından verilen notlar),

  Her bölümde verilen notun 65'den, yetişme notu ortalamasının ise 70'den aşağı olmaması gerekir.

  Yeterlik Sınav Notlarının Değerlendirilmesi

  Madde 33 - Yeterlik notu, yetişme notu, yazılı sınav ve mülakat notu ortalamasından oluşur.

  Yazılı sınav kağıtları, Sınav Kurulu Üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir.

  Yazılı sınavda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları mülakata tabi tutulurlar. Mülakatta Müfettiş Yardımcılarına, Sınav Kurulu Üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması mülakat puanını teşkil eder. Mülakatta başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır.

  Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

  Madde 34 - Yeterlik sınavını kazanamayanlar ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, Teftiş Kurulu dışında durumlarına ve derecelerine uygun görülecek bir göreve nakledilirler.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yükselme Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

  Yükselme

  Madde 35 - Yeterlik sınavını başarı ile verip, Müfettişliğe atananların maaş dereceleri itibariyle izleyen terfileri, genel hükümlere göre yapılır.

  Başmüfettişliğe Yükselme

  Madde 36 - Başmüfettişliğe yükselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak genel izlenim ve kanaatin olumlu olmasıdır.

  Başmüfettişliğe aday olabilmek için, Müfettişin 1 inci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olması gerekir.

  Müfettişlerin Kıdemi

  Madde 37 - Müfettişlik kıdemine esas süre, Müfettiş Yardımcılığında, Müfettişlikte, Müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

  Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası, Müfettiş Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

  Başmüfettişlerin kıdem sırası, Başmüfettişliğe atama tarihine göre, aynı tarihte atananlar için Müfettişlik kıdemi, Müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınarak belirlenir.

  Teftiş Kurulu'ndan Nakil ve İstifa Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulü

  Madde 38 - Elektrik Üretim A.Ş. Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri, Genel Müdürlük Makamının iznine bağlıdır.

  Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır.

  Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası 37 nci madde hükümlerine göre tespit edilir.

  Müfettişlik Güvencesi

  Madde 39 - Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

  Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

  Müfettişlerin Çalışma Anlayışı ve Amacı

  Madde 40 - Teftişte amaç, denetlenen birimin gelecekte daha mükemmel sonuçlar elde etmesine, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik her türlü çözüm ve önerileri getirmektir.

  Müfettişler bu esastan hareketle;

  a) Yapılan işlem ve çalışmalar ile amaca yönelmede kullanılan yöntemlerin uygunluğunu, harcamaların yerinde olup olmadığını denetlemek,

  b) Mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa, bunları belirtmek ve ekonomik, sosyal, teknik ve hukuki nedenleri tahlil ederek, sapmaların düzeltilmesi, iş ve hizmet verimi ile üretim ve kalitenin optimal ve rasyonel bir düzeye çıkartılması için öneriler getirmek, amacını göz önünde tutarlar.

  Müfettişlerin çalışma anlayışı, etkin, verimli, iktisadi, eğitici ve caydırıcı bir denetim sistemini öngördüğünden, sadece hata arayan ve sadece tenkit eden bir teftiş anlayışı değildir.

  Teftiş Programları ve Hazırlanması

  Madde 41 - Teftiş Kurulu Başkanlığınca, bütün Merkez ve taşra kuruluşlarının yıllık normal teftiş ve denetim programları, önceki teftişlerden elde edilen sonuç ve tecrübeler ile teftiş edilecek yerlerin durumları da göz önünde bulundurulmak suretiyle her yılın ilk üç ayı içinde hazırlanarak Genel Müdürlüğün onayına sunulur.

  Teftiş programlarında teftiş yerleri, teftiş devre ve süreleri, her teftiş yeri için ayrılan müfettiş ve yardımcıları, teftiş konuları, gerektiğinde genel konular dışında ayrıca incelenecek veya soruşturulacak konular için ayrı ayrı sütunlar açılır.

  Teftişin düzenli olarak yürütülmesini sağlayacak her türlü açıklama, tereddüde yer vermeyecek şekilde etraflı olarak programlarda gösterilir.

  Teftiş programları Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra Teftiş Kurulu Başkanlığınca Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına yazı ile tebliğ olunur.

  Yurt Dışına Gönderilme

  Madde 42 - Bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak için Müfettişler, Kurul Başkanının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onaylaması şartıyla bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilebilirler.

  Yurt dışına gönderilmede Müfettişlik kıdemiyle birlikte, mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.

  Müfettişlerin Kurumun İdari Kademelerinde Görevlendirilmeleri

  Madde 43 - Müfettişler, müfettişlik hakları saklı kalmak ve yazılı rızaları alınmak şartıyla, Genel Müdürün oluru ile idari kademelerde geçici olarak görevlendirilebilirler.

  DÖRDÜNCÜ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM : Raporlar

  Rapor Çeşitleri

  Madde 44 - EÜAŞ Müfettişleri çalışmalarının sonuçlarını, işin özelliklerine göre;

  a) Cevaplı Teftiş Raporu,

  b) İnceleme Raporu,

  c) Soruşturma Raporu,

  ile tespit ederler.

  Cevaplı Teftiş Raporu

  Madde 45 - Cevaplı teftiş raporlarına ait esaslar aşağıda gösterilmiştir:

  1) Yapılan teftişler sonunda, noksan veya hatalı, usule ya da şirket yararlarına aykırı olup düzeltilmemiş veya telafi edilmemiş hususlar ve işlemler hakkında şirket yararlarına aykırı oldukları gösterilmek ve yapılması gereken işlem veya alınması gereken tedbirleri belirtmek için cevaplı teftiş raporu düzenlenir.

  2) Cevaplı Teftiş Raporları, Müfettişler tarafından üç nüsha olarak hazırlanır. Düzenlenen teftiş raporunun ikinci nüshası, cevaplandırılmak üzere bir yazıyla imza karşılığında teftiş edilen birimin amirine teslim edilir veya gönderilir, birinci nüshası birimden gelecek cevaba yazılacak son mütalaa ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığı'na verilmek üzere Müfettişlikçe alıkonulur, üçüncü nüshası ise Müfettişte kalır.

  3) Cevaplı Teftiş Raporlarında,

  a) İşlemleri teftiş edilen memurların adları, soyadları ve memuriyet unvanları, teftiş edilen servislere hangi tarihten hangi tarihe kadar bakıldığı,

  b) Hatalı ve noksan görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

  c) Raporun ilgililerce cevaplandırılması süresi,

  d) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,

  belirtilir.

  4) Cevaplı Teftiş Raporları, Müfettiş tarafından belirtilen süreler içinde, teftiş edilen birimin birinci ve ikinci derecedeki amirleri tarafından cevaplandırılıp imzalandıktan sonra, cevapların iki nüshası Müfettişe gönderilir, bir nüshası ise kendilerinde kalacak Teftiş Raporunun ekinde muhafaza edilir.

  Gelen raporlar en geç 30 gün içinde Müfettiş tarafından son mütalaası da yazılarak Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderilir.

  5) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Müfettiş tarafından uygun görülmemesi halinde, son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

  Hastalık, askerlik gibi zaruri sebeplerle Müfettişçe rapora son mütalaa yazılamaması durumunda, Başkanın görevlendireceği bir Müfettiş tarafından rapora son mütalaa yazılabilir.

  6) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere Müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bilgi verilir.

  7) Teftiş Kurulu Başkanlığı son mütalaaları yazılmış olarak gelen cevaplı raporları en kısa zamanda ilgili birimlere gönderir ve sonuçlarını yakından izler.

  8) Cevaplı rapor düzenlenmesine lüzum görülmeyen hallerde, durum bir yazı ile teftiş edilen birime bildirilir ve bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığı'na tevdi edilir.

  İnceleme Raporu

  Madde 46 - İnceleme Raporu:

  a) Usul ve yürürlükteki mevzuat uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin,

  b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların,

  c) Genel Müdürlükçe tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

  d) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,

  bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

  EÜAŞ Müfettişleri, gerekli hallerde genel durum ve personel denetleme ile ilgili raporlarını da inceleme raporu olarak düzenlerler.

  Yeterli sayıda hazırlanan inceleme raporları, Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Genel Müdürlük onayı ile gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

  Soruşturma Raporu

  Madde 47 - Soruşturma raporları, teftiş ve soruşturmaya tabi personelin ceza mevzuatına göre suç ya da disiplin mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerine ilişkin olarak yapılan soruşturmalar neticesinde düzenlenen raporlardır.

  Soruşturma konusu olan olay ve işlemlerde Türk Ceza Kanunu, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve diğer kanunlara göre suç görüldüğü veya Elektrik Üretim A.Ş. Disiplin Yönetmeliği ile Toplu İş Sözleşmeleri ve Şirketin diğer mevzuatına göre disiplin cezasını gerektiren bir duruma rastlandığı takdirde, soruşturma raporu düzenlenmesi yoluna gidilir.

  Soruşturmaya Başlama Şartları

  Madde 48 - Soruşturmaya başlanabilmesi için:

  a) Genel Müdürlük emrinin Müfettişe duyurulmuş olması,

  b) Kimliği belli kimseler tarafından açık adresli ve imzalı ihbarda bulunulması, ihbar ve şikayetin soruşturmayı gerektiren belli bir konuyu içermesi, gerçek kimlik ve doğru adres gösterilerek yapılmış olması,

  c) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında suç sayılan bir duruma rastlanması,

  d) (a) bendi dışındaki hallerde, Müfettişler Genel Müdürlük Makamından talimat alınmak üzere durumu derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler ve alacakları emre göre hareket ederler.

  Soruşturmanın Yürütülmesi

  Madde 49 - Soruşturma aşağıdaki aşamalardan geçilmek suretiyle yürütülür:

  a) İhbar veya şikayet üzerine yapılan soruşturmalara ihbarı yapanın veya şikayetçinin ifadesi alınarak başlanır ve kendisinden konunun ayrıntıları ile açıklanması, belirsiz yönlerine açıklık kazandırılması istenerek başkaca kanıtlar verip veremeyeceği sorulur. Zorunlu durumlarda İhbar veya şikayet eden kişilerin ifadesi alınmadan da soruşturmaya başlanabilir.

  b) Soruşturma konusu olan olay ile ilgili bütün kayıt ve belgeler incelenir kanıtlar toplanır. İlgililerce gösterilen veya Müfettiş tarafından dinlenmesi gerekli görülen tanıkların ifadeleri alınır.

  c) Alınan ifadelerde incelenmesi gereken yeni hususlar ve deliller ile şahitler varsa bunlarda dikkate alınır ve tüm ifadeler dikkate alınarak kayıt, belge ve kanıtlar yeniden değerlendirilir. Bunun sonucunda, soruşturmaya konu teşkil eden eylem ve davranışlara uyan Disiplin Yönetmeliği maddeleri, Toplu İş Sözleşmesinin Disiplin Cezasına ilişkin maddeleri ile Türk Ceza Kanunu, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve diğer kanunlara göre suç görüldüğü takdirde bu kanunların ilgili maddeleri tespit edilir.

  d) Bu inceleme ve değerlendirmeler bir sonuca bağlandıktan sonra haklarında soruşturma yapılanların ifadeleri alınır. İfadeler alınırken soruşturulan olay ilgiliye açıkça anlatılır, kendisine isnat edilen fiillerin içeriği açıkça anlatılır, ayrıca kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda elde edilen kanıtlar ve olayla ilgili olarak alınan ifadelerde anlatılan konular kendisine açıklanır. Konu ile ilgili başka bir diyeceği olup olmadığı sorulur ve yazılı olarak ifadesi alınır.

  e) Konu ile ilgili her türlü ifade, yazı ve belgeler rapora noksansız olarak eklenir.

  f) Yukarıda sayılan hususlar yerine getirildikten ve soruşturmanın genişletilmesini gerektiren hiçbir nokta kalmadığı kanaatine varıldıktan sonra soruşturma tamamlanmış olur.

  İfade Alma Usulleri

  Madde 50 - Soruşturma sırasında bilgi ve görgüsüne başvurulması gereken ilgililer ve diğer personelin ifadelerinin bulundukları yerlere gidilmek suretiyle alınması esas olmakla birlikte, gerekli hallerde mektup gönderilmek veya yetkililer aracılığı ile istenilen yere getirilmek veya o yerde bulunan bir başka müfettiş aracılığı ile de ifadelerine başvurulabilir.

  Adresi Bulunamayan veya İfade Vermekten Kaçınan İlgililer

  Madde 51 - Araştırmalara rağmen bulunamayan veya ifade vermekten kaçınan ilgililerin bu durumu bir tutanakla tespit edilir ve rapora eklenir.

  Bilirkişi İncelemesi

  Madde 52 - İnceleme ve Soruşturma sırasında, Müfettişçe gerek görülmesi ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca da uygun bulunması halinde, bilirkişi görevlendirilebilir.

  Bilirkişiler bağımsız olarak görev yapmakla birlikte çalışmalarını Müfettişin gözetimi altında düzenler ve yürütür.

  Bilirkişilerin yetersiz kaldıkları veya yanlı görev yaptıkları kanaatine varıldığında Müfettiş durumu gerekçeleri ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirerek bilirkişinin affedilmesini ve yeniden bilirkişi görevlendirilmesini isteyebilir.

  Raporlar Üzerine Yapılan İşlemler

  Madde 53 - Raporlar, Başkan veya görevlendireceği bir Refakat Müfettişi tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, Başkanca belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

  Raporlar üzerinde yapılan incelemeden ve makam havalesinden sonra, aşağıdaki prosedür uygulanır

  a) Cevaplı raporlar ile inceleme raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili birimde izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığı'na aittir.

  b) Raporlar üzerine Genel Müdürlüğün uygulanmasını yerinde gördüğü işlemlere ait bildiriler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca; raporu yazan Müfettişe, rapor birden fazla Müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.

  Soruşturma ve inceleme raporlarının "Sonuç" bölümlerindeki Müfettişlik önerileri üzerine yapılan işlemler, işlem tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Müfettişe bildirilir. Herhangi bir işlem yapılmaması halinde bunun da gerekçeli olarak bildirilmesi gerekir.

  c) Müfettişler yapılan tebligatı uygun ve yeterli buldukları takdirde "Görülmüştür" notu ile Teftiş Kurulu Başkanlığı'na geri gönderirler. Aksi halde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle birlikte en geç (30) gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bildirirler.

  d) Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında ilgili birimin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemesi halinde Teftiş Kurulu Başkanı konuyu gerekirse yeniden inceletir veya gereğini bizzat yapar.

  BEŞİNCİ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Teftiş, İnceleme ve Soruşturmaya Tabi Olanların Görev ve Sorumlulukları

  Madde 54 - a) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi her türlü şirket personeli; para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte Müfettişe göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak zorundadır.

  b) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi her türlü şirket personeli, Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadır. Asılları alınan evrak ve belgelerin Müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri dosyasında saklanmak üzere evrak ve belgelerin alındığı birimlere verilir.

  c) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi birim amirleri teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, Müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

  d) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi birim personeline verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi zorunlu sebepler dışında, Müfettişin isteği üzerine teftiş, inceleme ve soruşturma sonuna kadar durdurulur. İznini kullanmaya başlamış olan görevli, Müfettişin isteği üzerine geri çağrılır.

  e) Teftişe tabi olanlar, Müfettişçe sorulan sözlü ve yazılı soruları geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdürler.

  f) Teftişe tabi birimler teftiş raporunda belirtilen eksiklikleri gidermekten ve yapılan önerileri yerine getirmekten sorumludurlar.

  g) Teftişe tabi birimler teftiş raporlarını, rapor cevaplarını ve Genel Müdürlük talimatlarını ve teftişle ilgili diğer yazışmaları teftiş dosyasında muhafaza ederler.

  İKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Maaş, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması

  Madde 55 - Müfettişler maaş, yolluk ve diğer haklarını merkezde ya da görevli olmaları halinde taşra birimlerinde kendilerine verilen kredi cüzdanları ile alırlar. Kredi cüzdanı tamamen kullanıldıktan sonra yenisi alınmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına iade edilir. Kredi cüzdanının kaybedilmesi halinde durum derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

  Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır. Ertesi aya borç devri ancak, ayın son günlerinde görevle ilgili olarak yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir. Bu takdirde, fazla çekilen miktar, en geç izleyen ay içinde iade veya mahsup suretiyle kapatılır. Kesinlikle diğer yıla borç veya alacak devredilemez.

  Çalışma ve Hakediş Cetvelleri

  Madde 56 - a) Müfettişler, çalışmalarını maaş, yolluk ve yollukla ilgili diğer harcamalarını aylık olarak düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler.

  b) Bu cetvellerin ait olduğu ayı takip eden ayın ilk haftası içinde hazırlanarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi gerekir.

  c) Çalışma cetvelinde, çalışmalar günler itibariyle ve ana hatlarıyla belirtilir. Ay içinde yazılan raporlara yer verilir. Müfettişlerin yolculuk ve geceleme giderleri, aylık istihkakları ve bunlara karşılık alınan paraları gösteren tablolar doldurulur. Görevle ilgili olarak yaptıkları harcamaları gösterir gerekli belgeler hakediş cetveline eklenir.

  İzin Kullanılması

  Madde 57 - Müfettişler, yürürlükteki mevzuata göre aldıkları izinleri, bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bildirirler.

  Müfettişlik Mühür ve Belgeleri-Demirbaşlar

  Madde 58 - Müfettişlere ve Müfettiş Yardımcılarına birer resmi mühür ve Genel Müdür ile Teftiş Kurulu Başkanı tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir.

  Müfettişlere, bilgisayar, hesap makinesi, kitap ve çanta gibi demirbaşlar Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca sağlanır.

  Haberleşme

  Madde 59 - a) Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturma ile ilgili olarak Makam dışındaki şirket birimleriyle doğrudan doğruya, başka kuruluşlarla ise Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalıyla haberleşme yaparlar.

  b) Acele, fakat gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre faks veya telefon kullanılabilir.

  c) Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderilecek yazılardan diğer şirket birimlerine ya da diğer kuruluşlara ulaştırılması gerekli görülenler yeter sayıda hazırlanır.

  d) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Teftiş Kurulu Başkanlığı'na faks veya telefonla bildirirler.

  Kayıt ve Dosya İşleri

  Madde 60 - a) Müfettişler, yazdıkları rapor ve yazıların birer nüshasını kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

  b) Raporlarını birer yazı ekinde gönderirler.

  c) Müfettişler, gönderdikleri rapor ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir "Kayıt Defteri"ne işler ve buna özel sayılarını verirler.

  Yönergeler

  Madde 61 - Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar çıkartılacak yönergeler ile belirlenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

  Dayanak

  Madde 62 - Bu Yönetmelik, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki 08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı KHK ve değişiklikleri ile 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı KHK’ye dayanılarak çıkarılan 2001/2026 sayılı Kararnamenin eki Bakanlar Kurulu Kararı ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere kurulan Elektrik Üretim A.Ş.’nin 29/06/2001 tarihli ve 24447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

  Yürürlük

  Madde 63 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 64 - Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100