Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AŞILAMA VE SERUMLAMA ÜCRETLERİ YÖNETMELİĞİ

  AŞILAMA VE SERUMLAMA ÜCRETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

  Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi : 24/06/1989

  Yayımlandığı Resmi Gazetenin Sayısı: 20205

  Tarım Orman ve Köyişleri Bakanınlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç, Kapsam, Tanım

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, 16 Mayıs 1986 tarih ve 19109 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 8/5/1986 tarih ve 3285 sayılı "Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu"nun 4 üncü maddesine göre tesbit edilen hastalıklarla diğer hayvan hastalıklarına karşı veteriner hekim ve bunların kontrolunda veteriner sağlık teknisyenleri tarafından hayvanlara uygulanacak aşı ve serumlar için hayvan sahiplerince ödenecek ücretlerin esas ve miktarlarını belirlemek üzere ve aynı Kanunun 17 nci maddesinin (e) fıkrasına göre hazırlanmıştır.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3285 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan mücadele hizmetleri için hükümet veteriner hekimleri, Bakanlıkça görevlendirilen diğer kamu kuruluşlarındaki veteriner hekimler, serbest veteriner hekimler ve bunların sorumluluğunda veteriner sağlık teknisyenleri tarafından yapılan uygulamaları kapsar.

  Tanım

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen,

  a) Bakan; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanını,

  b) Bakanlık; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını,

  c) Hükümet veteriner hekimi; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun uygulanmasında ve 89/13838 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği"nin tatbikinde görevlendirilen kamuda veya serbest çalışan veteriner hekimleri,

  d) Serbest veteriner hekim; 9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunda belirtilen şartlan haiz ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmaksızın çalışan veteriner hekimleri,

  e) Hayvan sahibi; Hayvanlarına aşı ve serum uygulanan kişiyi,

  f) Makbuz; Aşı ve serum uygulamasından sonra veteriner hekimler tarafından hayvan sahiplerine verilen ve sadece aşı-serum uygulama ücretlerinin alındığını gösteren belgeyi,

  İfade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM Aşı-Serum Uygulanacak Hastalıklar

  Madde 4 - 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında olsun olmasın, koruyucu ve tedavi edici maksatla yurt içinde üretilen veya ithal edilen aşı ve serumların uygulandığı bütün hastalıklarda bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde hayvan sahiplerinden aşılama ve serumlama ücreti alınır.

  Madde 5 - Teşhis için kullanılan biyolojik madde uygulamaları ile püskürtme, dumanlama, pülverize ve içme suyu şeklinde yapılan kanatlı aşılamaları Yönetmelik hükümleri dışındadır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Aşı ve Serum Uygulama Ücreti

  Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtildiği şekilde hayvanlara yapılan her türlü aşı ve serum uygulamalarının ücretleri, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tesbit edilir.

  Madde 7 - Aşı ve serum uygulaması sonunda uygulayıcılar tarafından alınan ücret için Bakanlıkça bastırılan örneği ekli makbuz düzenlenir. Makbuz üç nüsha olarak eksiksiz doldurulur ve uygulamayı yapanlarca imzalanır. Makbuzun ilk nüshası uygulama yerinde hayvan sahiplerine imza karşılığı verilir, ikinci nüsha uygulayıcıda kalır, üçüncü nüsha koçanı ile birlikte dairesinde saklanır.

  Madde 8 - Alınan aşılama - serumlama ücreti, uygulamayı yapana aittir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük Hükümleri

  Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100