Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor





FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN İŞARETLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

  FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN İŞARETLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 16/11/1997

  Resmi Gazete Sayısı: 23172

  Kültür Bakanlığından

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

  Amaç

  Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, fikir ve sanat eserleri nüshalarının üzerlerine konacak özel işaret, rumuz, bandrol, kod seri ve sıra numaralarına, bunların hangi eserler için nasıl kullanılacağına, eser

  nüshalarının neresine konulacağına nereden alınacağına, bunu taşımayan eser nüshaları hakkında ne işlem yapılacağına ait usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik - fikir ve sanat eserlerinin işaretlenmesine ve süreli olmayan yayınlarda bandrol kullanımına ilişkin ile yöntemleri kapsar.

  Hukuki Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3257 sayılı Sinema, Video, ve Müzik Eserleri Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 4110 sayılı Kanun’la değişik 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve 81 inci fıkrası

  hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  İKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  İşaretlenecek Eserler

  Madde 4 - İşaret, bandrol rumuz, kod, sıra ve seri numarası verilecek eserler şunlardır:

  a) Sureli olmayan yayınlar,

  b) Her çeşit ses ve/veya görüntü taşıyıcıları ve teknolojinin geliştireceği her tür disk ve disketler, taşıyıcı ortamlar - medya,

  c) Bilgisayar programları,

  d) Her çeşit malzeme veya teknikle yapılan güzel sanat eserlerinin röprodüksiyonları, yağlı boya ve sulu boya tablolar, her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma,

  kakma ya da benzeri usullerle maden, taş, ağaç, yada diğer maddelerle çizilen ya da tespit edilen eserler, kalifragfi, serigrafi, heykeller, kabartmalar, oymalar, el işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve

  sisleme sanatı ürünleri ile tekstil, moda tasarımları, fotografik eserler ve slaytlar, grafik eserler, karikatür eserleri, her tür tiplemelerin röprodüksiyonları.

  İşaret, Rumuz, Bandrol, Kod, Sıra ve Seri Numaraları

  Madde 5 - Fikir ve Sanat Eserleri nüshalarına kullanılacak işaret, rumuz, bandrol, kod ve diğer numaralar şunlardır:

  a) Ad, unvan, amblem: Fikir ve sanat eserlerini çoğaltarak, satışa sunacak veya başka türlü ticaret mevkiine koymak suretiyle umuma arz edecek olan gerçek ve tüzel kişilerin adı, unvanı ve varsa amblemi,

  b) Bakanlık rumuzu, Kültür Bakanlığı’nın 8 puntodan küçük olmamak üzere basılacak KB rumuzu.

  c) Yıl Kodu. Eseri yayımlanacağı yılın son iki rakamı. (Ek 1 Örnek A)

  d) İl Kodu Eseri Çoğaltan ve yayımlayan gerçek ve tüzel kişinin bu faaliyetini gösterdiği veya yönettiği ilim kodu (Ek 1 Örnek B)

  e) Yayımcı ve Yapımcı kodu. Yayımcı, ilim, edebiyat, eserleri ile güzel sanat eserlerinin röprodüksiyonlarını yayımlayan, yapımcı ise ses ve/veya görüntü taşıyıcıları ile disk ve disketleri ve benzerlerini üreten, ithal

  eden gerçek ve tüzel kişilerdir. Yayımcı ve yapımcı kodu ise bu sıfatla Kültür Bakanlığı’na başvurarak bir defaya mahsus alınan numaradır.

  Yayımcı ile disk ve disketleri ve benzerlerini üreten ve ithal eden yapımcılar başvurularında adını, unvanını, ikametgah ve iş adresini, faaliyetini bir işyerinden yönetiyorsa ticaret sicili kaydını; ses ve/veya

  görüntü taşıyıcılarını üreten ve ithal eden yapımcılar, yapımcılık niteliklerini taşıdığını gösterir Kültür Bakanlığı’ndan aldıkları belgenin bir örneğini başvurularına eklemek zorundadırlar.

  f) Yayımcı ve yapımcı rumuzu. İlim ve edebiyat eserleri ile güzel sanat eserlerinin röprodüksiyonlarını yayımlayanlar, "YAYIMCI" kelimesinin baş harfi "Y" rumuzunu kullanırlar. Ses ve/veya görüntü taşıyıcıları ile

  disk ve disketleri üretenler "ÜRETEN" kelimesinin baş harfi "Ü" rumuzunu, bu eserleri ithal edenler "İTHAL" kelimesinin baş harfi "İ" rumuzunu kullanırlar.

  Bu rumuzlar yayımcı ve yapımcı kodu ile birlikte, rumuz önde olmak üzere kullanılır.

  g) Yayım ve Yapım Numarası: Yayımcının veya eser sahibinin yayımlanacağı her eser için yapımcının ürettiği ve ithal ettiği ses ve/veya görüntü taşıyıcıları ile disk ve disketlere, birden başlamak üzere sıra takip

  ederek verdiği numaralardır.

  Yayımcı ve yapımcı daha önceki yayınlarını numaralamış ise, son yayım numarasının üzerine devam edecektir. Yayım ve yapım numarası verilmiş olanlar birden başlayarak numara vereceklerdir.

  h) Seri Numarası : Yayımlanacak nüshalara çoğaltma sayısı kadar ve birden başlayıp, sıra takip ederek numaratörle verilen numaralardır. Bu numaralamada her nüsha ayrı bir numara alır. İkinci ve daha sonraki

  baskılarda, çoğaltmalarda seri numarası, son verilen rakamın üzerine sayılarak verilir. Bir eserde seri numarası birden fazla kullanılamaz. Seri numarası güzel sanat eserlerinde kullanılacaktır. Bu eserlerin baskı

  sayısı her esere ayrıca yazılacaktır.

  ı) Bandrol, fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltımlarının ve taklit edilmelerinin önlenmesi amacıyla, süreli olmayan yayınlara, ses ve/veya görüntü taşıyıcıları ile disk ve disketlere alınmış eser nüshaları üzerine

  yapıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan ve yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren nitelikte güvenlik şeridi içeren holografik özellikli bir güvenlik etiketidir.

  Türk ve nitelikleri Kültür Bakanlığı’nca belirlenerek, hazırlanıp bastırılan bandroller, çoğaltılan eser nüshalarının her birine bir adet yapıştırılmak üzere, yetkililerce ses ve/veya görüntü taşıyıcıları için Kültür

  Bakanlığı’ndan, kitap ve ansiklopediler için il kültür müdürlüklerinden temin edilir.

  Süreli olmayan yayınlarda, yayımcı ve eser sahibinin yayımladığı kitabın her nüshasının birden fazla cilt oluşturan ansiklopedilerde her cildin, fasikül halinde yayımlanan ansiklopedilerde her fasikülden ön kapak

  dış yüzeyinin uygun bir yerine, şömiz kapaklarda, şömiz altına Bakanlık bandrolünün yapıştırılması zorunludur.

  Süreli Olmayan Yayınlarda İşaretleme

  Madde 6 - Yayımcı ve eser sahibi yayımladığı her kitabın her nüshasının, birden fazla cilt oluşturan ansiklopedilerde her cildin, fasikül halinde yayımlanan ansiklopedilerde her fasikülün dört sayfalık kapağının

  uygun bir yerine adını, unvanını veya varsa amblemini ayrıca 6 puntodan küçük olmamak üzere yıl kodu, il kodu, yayımcı kodu, yayın numarası olmak üzere basmak zorundadır. (Ek-1 Örnek c)

  Ses Taşıyıcısı Her Türlü Kompakt - Disk ve Benzerlerinde İşaretleme

  Madde 7 - Fikir ve Sanat eserlerini ses tekrarına yarayan plak, ses kaseti, kompaktdisk ve benzeri taşıyıcıları ile yayımlamak üzere üreten ve ithal eden veya ithal ederek çoğaltan gerçek ve tüzel kişiler,

  a) Ad, unvan ve amblemini plak, ses kasetleri, CD ve benzerlerinin her iki yüzü üzerinde yer alan etiket üzerine basmak,

  b) Yıl kodu, il kodu, yapımcı kodu ve yayın numarasını 6 puntodan küçük olmamak üzere, numaraları "nokta" işaretiyle ayırmak suretiyle, tek satır halinde plak ve kaset, CD ve benzeri nüshaların her iki

  yüzündeki etiketlerin üzerine basmak,

  c) Kültür Bakanlığı’nca hazırlanan ve plak, ses kaseti, kompakt - disk ve benzeri için çoğaltılacak sayı kadar alınan bandroller, bu materyallerin uygun bir yerine dış ambalajdan görünecek bir şekilde yapıştırmak,

  Sinema Filmlerinde, Video Kasetleri, Görüntü Taşıyan Disk ve Disketlerde ve Benzerlerinde İşaretleme

  Madde 8 - Sinema filmlerinde, video kasetlerinde, görüntü taşıyan disk ve disketlerde işaretleme aşağıdaki biçimde yapılır.

  a) Sinema filmleri ve video eserlerini üreten veya ithal eden gerçek ve tüzel kişiler hazırladıkları etiketler üzerine ad, unvan ve amblemleri ile 6 puntodan küçük olmamak üzere yıl kodu, il kodu, yapımcı kodu ile

  rumuzu ve yayın numarasını bir satır halinde basmak zorundadırlar. Bu etiketler sinema filmlerinde bir film kutusuna yapıştırılır. Ayrıca film ve video eserlerini üreten veya ithal edenin adı, unvanı ve amblemi ile

  bu numaralar bütün nüshaların jeneriklerinde de aynı biçimde yapıştırılır.

  b) Sinema filmleri, video kasetler için çoğaltılan sayı kadar Kültür Bakanlığı’nca bastırılan bandrollerden alınarak film kutusu üzerine, video kasetlerde, kasetin sırt tarafının üst kısmına daha önce bandrol için

  ayrılan yere , disk ve disket üzerindeki uygun bir yere dış ambalajlardan görünecek bir çimde yapıştırılır.

  c) Sinema filmleri ve video kasetlerde, üretici veya ithalatçı rumuzu ve kodunun, (Ek 1 ÖrnekD)’de belirtilen biçimde jeneriğin ve filmin sonunda yer alması zorunludur, isteyen yapımcılar, film karelerinin sağ alt

  kösesinde onbir dakikalık aralıklarla üç saniye veya sürekli görülebilecek şekilde de gösterebilirler.

  Umumi Mahallerde Kullanım

  Madde 9 - Her çeşit ses ve/veya görüntü taşıyıcıları ile disk ve disketlerin umumi mahallerde kullanılması durumunda, ilgili meslek birliğinden "Umumi Mahallerde Kullanılabilir" yazısının kısaltılmışı olan 2U.M.K."

  rumuzu bulunan ve tektip olarak hazırlanan bandrol alınır ve dış ambalaj üzerine yapıştırılır. Ayrıca, bu bandrollerin üstünde, meslek birliğinin amblemi, seri numarası, yapımcı kodu, "U.M.K." rumuzu bulunur. Bu

  bandroller, eserin işletme belgesi sahibi tarafından, ilgili meslek birliğinden ücret karşılığında alınır, satış fiyatı Bakanlıkça belirlenir.

  Güzel Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi

  Madde 10 - Her çeşit malzeme ve teknikle yapılan güzel sanat eserleri, yağlı boya ve sulu boya tablolar, her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma ya da

  benzeri usullerle maden, taş, ağa, ya da diğer maddelerle çizilen ya da tespit edilen eserler, kaligrafi serigrafi heykeller, kabartmalar ve oymalar, el işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı

  ürünleri de tekstil, moda tasarımları, fotografik eserler ve slaytlar, grafik eserler, karikatür eserleri, röprodüksiyonlar ve hür tür işlemlerde işaretleme;

  a) Güzel sanat eserlerini çoğaltan, röprodüksiyon ve kartpostalları yayan gerçek ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşları, kartpostallarda bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen işaret ve numaraları

  aynı maddedeki esaslar çerçevesinde her kartpostal için kullanır. Bu işaret ve numaralar 20x30 cm. boyutlarındaki çoğaltmalarda arka sol alt köşesine bir satır halinde basılır.

  b) Güzel sanat eserlerinin röprodüksiyonlarının 20x30 cm. boyutlarından büyük olanlarında, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen işaret ve numaralar aynı maddedeki esaslar çerçevesinde her çoğaltılan

  ön yüzü sağ alt köşesine basılacaktır.

  Bilgisayar Programlarında İşaretleme

  Madde 11 - İşaretleme kapsamında öngörülen bilgiler, o bilgisayar programının dağıtıma sunma şekline bağlı olarak, geleneksel yollar ile fiziksel bir taşıyıcı ortamda dağıtıma sunulmuşu ise taşıyıcı ortamın

  üzerinde disk - disket, CD - ROM, Tape ve benzerlerine paralel olarak bilgisayar görüntü biriminde yani monitörde, görüntülenecek şekilde programın derlenmiş koduna yerleştirilmelidir. Eğer bilgisayar programı

  geleneksel yollarında dışında, fiziksel olarak taşıyıcı bir ortam dışında dağıtıma sunulanlar tarafından yayma hakkı kullanılarak dağıtıma sunulmuş ise işaretleme sadece bu bilgilerin programın derlenmiş kodu içine

  yerleştirilmeli ve program ilk yüklendiğinde görüntülenmelidir.

  İşaretleme aşağıdaki bilgileri içerir. İşaretlemede standart bir biçim zorunluluğu yoktur.

  İşaretleme yükümlülüğü sadece Türkiye’de üretilen ve çoğaltılan bilgisayar programları için geçerlidir. Bu işaretler,

  Ad., unvan, ve amblem; bilgisayar programını üreten ve çoğaltarak kullanıma sunan yani kullanım lisansı veren veya başka türlü ticaret mevkiine koymak sureti ile son kullanıcıya arz edecek gerçek ve tüzel

  kişilerin adı, unvanı ve varsa amblemi,

  Yıl Kodu, bilgisayar programının veya son sürümünün piyasaya sunulduğu yılın son iki rakamı,

  Sürüm yani versiyon, releese numarası: bilgisayar programının sürüm numarası,

  Şeklindedir.

  Üretici kuruluş, ürünle birlikte lisans anlaşması ve/veya özel sözleşme veriyorsa, yukarıda belirtilen işaretlemede kullanılan bilgiler, anılan lisans anlaşması ve/veya özel sözleşmede bulundurulmalıdır.

  Holografik Özellikli Güvenlik Etiketi Kullanımı

  Madde 12 - Süreli olmayan yayınlarda güvenlik hologramının ne şekilde temin edileceği aşağıda belirtilmiştir:

  a) Yayınevi ile eser sahibi ya da hak sahibi arasında yapılacak geçerli bir sözleşmenin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 52 nci maddesinde belirtilen "Mali haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı

  olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır." ifadesine uygun olması veya yetki belgesinde bu hususun anılan maddeye uygun biçimde düzenlenmesi gereklidir.

  b) Süreli olmayan yayınlarda kullanılacak güvenlik hologramları, çoğaltım yaptıracak eser sahibine, hak sahibine, eser sahibinin veya hak sahibinin çoğaltma ve yayma hakkını devrettiğine dair geçerli bir belgeyle

  kanıtlamış olan yayınevine verilir.

  c) Eser sahibi, hak sahibi veya çoğaltma hakkına sahip yayınevi sözleşmede veya yetki belgesinde ya da bunlara denk belgelerde yer alan eser için öngörülen sayıda güvenlik hologramını, İstanbul'da Telif

  Hakları ve Sinema Müdürlüğü'nden, diğer illerde ise, il kültür müdürlüklerinden temin edecektir.

  d) Eser sahibi, hak sahibi veya çoğaltım hakkına sahip yayınevine verilen güvenlik hologramları, çoğaltılacak eserler dışında kullanılamaz.

  e) Güvenlik hologramı verilmesi için gerekli belgeler:

  1) Hak sahibi olunduğunu gösterir hukuken geçerli sözleşme veya yetki belgesi,

  2) Eser sahibi, hak sahibi veya çoğaltım hakkına sahip yayınevince basımevine sipariş edilen eserin çoğaltım sayısını gösterir sipariş fişinin bir sureti ile sevk irsaliyesi veya fatura örneği ile bunların verilemediği

  durumlarda vergi kimlik numarasını içeren yazılı beyanı."

  İşaretlenmemiş Eserler Hakkında Yapılacak İşlemler

  Madde 13 - Bu yönetmeliğin hükümleri uyarınca işaretlenmemiş, bandrolsüz, sıra ve seri numarasız fikir ve sanat eserlerini çoğaltan, dağıtan, satan veya her ne surette olursa olsun başkalarının istifadelerine

  sunanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

  İşaretlenmemiş Eserler İçin Talep Edilebilecek Haklar

  Madde 14 - İşaret, bandrol, sıra ve seri numarası bulunmayan eserler için, eser sahibi veya yetkili kıldığı hallerde meslek birliği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile

  ilgili mevzuat hükümlerine göre mali ve manevi hakları talep edebilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

  Madde 15 - 04/09/1986 tarihli ve 19211 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve değişiklikleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren

  yürürlükten kalkar.

  Geçici Maddeler

  Geçici Madde 1 - Süreli olmayan yayınlarda güvenlik hologramı kullanımı, 31/03/1999 tarihine kadar eser sahibi, hak sahibi veya çoğaltım hakkına sahip yayınevinin isteğine bağlı olarak uygulanır."

  Yürürlük

  Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam Alanı







Zirve100