Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY - 22)

  HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY - 22)

  Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)

  Ulaştırma Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi: 28/08/1996

  Resmi Gazete Sayısı: 22741

  BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 44 üncü maddesi gereğince, havaalanları yer hizmetlerinin uluslararası seviyede yapılmasını sağlamak için, uygulanacak usul ve esasları düzenlemek ve bu hizmetlerle ilgili ücret tarifelerini belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, havaalanları işletmeciliği yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, havaalanı işletmeciliği yapan diğer kuruluşlar ile bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak, Çalışma Ruhsatı alan yer hizmetleri kuruluşlarını kapsar.

  Hukuki Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında 3348 sayılı Kanun'un 2, 12 ve 35'inci maddeleri ile 14/10/1983 tarih ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu yönetmelikte yer alan deyimlerden;

  a) "Bakanlık" : Ulaştırma Bakanlığını,

  b) "DHMİ" : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

  c)"Yer Hizmetleri Kuruluşu" : Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak havaalanlarında yer hizmetleri yapmak üzere Çalışma Ruhsatı alan özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşları,

  d) "Hava Taşıyıcısı" : Yerli ve yabancı tüm hava taşıyıcılarını,

  e) "Yerli Hava Taşıyıcısı" : 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bu kanuna ilişkin olarak çıkarılan yönetmeliklerde istenen şartları sağlayarak Ulaştırma Bakanlığı'ndan İşletme Ruhsatı almış bulunan işletmecileri,

  f) "Yabancı Hava Taşıyıcısı" : Herhangi bir yabancı devlet otoritesinden İşletme Ruhsatı almış bulunan işletmecileri,

  g) (Değişik bend: 10/04/1997 - s. R.G. ön/4. md.) "A Grubu Çalışma Ruhsatı" : Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak havaalanlarında, 5 inci maddede belirtilen hizmet türlerinin tamamı veya en az yolcu trafik, yük kontrolü ve haberleşme, ramp, kargo ve posta, uçak temizlik, birim yükleme gereçlerinin kontrolü için en az üç uluslararası trafiğe açık havaalanında teşkilatlanarak hava taşıyıcılarına yer hizmeti yapmak üzere yetkilendirilmiş özel hukuk tüzel kişilerine her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgelerini,

  h) "B Grubu Çalışma Ruhsatı" : Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak havaalanlarında 5 inci maddede belirtilen hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını kendileri için yapacak hava taşıyıcılarına her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgelerini,

  ı) "C Grubu Çalışma Ruhsatı" : Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 5 inci maddede belirtilen hizmet türlerinden, yapılması ve yaptırılması zorunlu olmayan; Temsil, gözetim ve yönetim, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile ikram servis hizmeti yapmak üzere yetkilendirilmiş özel hukuk tüzel kişilerine her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgelerini,

  j) "Standart Yer Hizmetleri Anlaşması (Anlaşma)" : Yer hizmetleri kuruluşları ile hava taşıyıcıları arasında veya bu Yönetmelikte yer alan özel yetkilere dayanılarak hava taşıyıcılarının kendi aralarında yapacakları standart anlaşmayı,

  k) "Pat Alanları" : Hava araçları ve bunların faaliyetleri ile ilgili araç ve gereçlerin hareket ve park edilmesinde kullanılan asfalt, beton ve toprak yapıdaki pist, apron ve taksi yolları ile yakın çevresini,

  l) "Hizmet Sözleşmesi" : Havaalanlarında yer hizmeti yapan yer hizmetleri kuruluşları ile havaalanlarının işletmeciliğini yürüten DHMİ arasındaki ilişkileri ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile bu yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı davranışların cezai müeyyidelerini düzenleyen standart sözleşmeyi,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Havaalanı Yer Hizmetleri Türleri

  Hizmet Türleri

  Madde 5 - Havaalanları yer hizmetleri türleri;

  a) Temsil,

  b) Yolcu Trafik,

  c) Yük Kontrolü ve Haberleşme,

  d) Ramp: Ramp, kargo ve posta, uçak temizlik, birim yükleme gereçlerinin kontrolü,

  e) Uçak Hat Bakım: Uçak hat bakım, yakıt ve yağ,

  f) Uçuş Operasyon,

  g) Ulaşım,

  h) İkram Servis,

  ı) Gözetim, Yönetim,

  j) Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi

  şeklinde gruplandırılmıştır.

  Havaalanları yer hizmet türlerinin detayları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün çıkaracağı havacılık talimatlarıyla belirlenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sorumluluk ve Yetkiler

  Sorumluluk

  Madde 6 - Bu Yönetmelikte yer alan hükümleri yerine getirmekten havaalanı işletmecileri, yer hizmetleri kuruluşları ile hava taşıyıcıları sorumludur.

  Ayrıca, bu yönetmelikte belirtilen yer hizmetlerinin uluslararası seviyede yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasından DHMi, Bakanlığa karşı sorumludur. Bu hususu sağlamak amacıyla DHMİ, sürekli olarak gözetim ve denetimde bulunarak tespit edilen eksiklik ve aksaklıklarla ilgili gerekli tertip ve tedbirleri alır veya aldırarak, sonucunu Bakanlığa bildirir.

  Yönetmelikte yer alan mali hususlar DHMİ sorumluluğundadır.

  Yer Hizmetleri Kuruluşlarının Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 7 - Yer hizmetleri kuruluşlarının yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Yer hizmetleri kuruluşları, havaalanlarında 5 inci maddede de açıklanan yer hizmet türlerinin, tamamını veya bir kısmını tarifeli ve tarifesiz seferler için yapmaya yetkilidirler.

  b) (Değişik bend: 10/04/1997 sayılı RG/7. md.) A Grubu Çalışma Ruhsatı alacak yer hizmetleri kuruluşları, hizmet verecekleri havaalanlarında 5 inci maddede belirtilen hizmet türlerinin tamamı veya en az yolcu trafik, yük kontrolü ve haberleşme, ramp, kargo ve posta, uçak temizlik ve birim yükleme gereçlerinin kontrolü için önetmeliğin 12 nci maddesinin "c" bendindeki koşullarda dikkate alınarak en az üç uluslararası trafiğe açık havaalanında teşkilatlanmak zorundadırlar.

  c) Yer hizmetleri kuruluşları teşkilatlandıkları havaalanlarında hiçbir hava taşıyıcısına hizmet vermeseler dahi çalışma ruhsatına esas olan araç, gereç ve personelini aynen muhafaza etmek zorundadır.

  Yalnız iç hat seferlerine yer hizmeti vermek için teşkilatlanılması halinde, bu kuruluşların kaç havaalanında ve hangi hizmet türlerinde teşkilatlanacakları hususu Bakanlık tarafından belirlenir.

  d) A Grubu Çalışma Ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarının ödenmiş sermayeleri 3.000.000 (üçmilyon) ABD doları, C Grubu Çalışma Ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşların ise 200.000 (ikiyüz bin) ABD doları karşılığı Türk Lirasından aşağı olamaz.

  Türk Lirası sermayenin ABD doları karşılığı, sermaye taksitlerinin ödenmiş olduğu günlerdeki Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak hesaplanır.

  e) A veya C Grubu Çalışma Ruhsatı almak için talepte bulunan kuruluşların, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince ticari tescilini yaptırmak ve esas mukavelesini hazırlayarak yayınlamak ve bunların noter tasdikli suretini Bakanlığa sunmak zorundadır.

  1) A Grubu Çalışma Ruhsatı alacak olan yer hizmetleri kuruluşlarının Esas mukavelelerinde ve ticari tescilde kuruluşun iştigal mevzu olarak yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen yer hizmet türlerinin dışında bir çalışma alanına yer verilmeyecektir.

  2) Hisselerin en az % 51'inin nama yazılı olması zorunludur.

  3) (Değişik alt bend: 10/04/1997 sayılı RG/7. md) A veya C gurubu çalışma ruhsatı alacak yer hizmetleri kuruluşlarının; Şirketi idare ve temsil etmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve şirket ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması zorunludur.

  Ancak, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır."

  f) A Grubu Çalışma Ruhsatı alacak olan yer hizmetleri kuruluşları, DHMİ 'ye ödeyecekleri "Hizmet Yapabilme Hakkı" karşılıkları ve yapacakları "Hizmet Sözleşmesi"nden doğabilecek yükümlülükleri için 1.000.000 (bir milyon) ABD doları, B veya C Grubu Çalışma Ruhsatı alacak olan yer hizmetleri kuruluşları 100.000 (yüz bin) ABD doları tutarında, muhtevası ve şekli DHMİ tarafından belirlenecek kati ve süresiz banka teminat mektubunu DHMİ'ye vermek zorundadırlar.

  (Değişik paragraf: 10/04/1997 sayılı RG/7. md.) Ancak, Türk hava taşıyıcılarına yurt dışında benzer yer hizmetlerini yapma hakkı sağlayan veya sağlamayı taahhüt eden Ülke taşıyıcılarından sözkonusu teminat mektubu karşılıklılık esasları gözetilerek istenir."

  g) A veya C Grubu Çalışma Ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşları, ortaklardan herhangi birisinin hissesinin tamamını veya bir kısmını devretmeyi veya mevcut hisse oranını artırmayı planlaması halinde devir işlemleri yapılmadan önce Bakanlıktan izin almaları zorunludur.

  h) Özel havaalanlarında uygulanacak esaslar ve ücretler bu havaalanlarının işletmecilerinin teklifi ve Bakanlık onayı ile düzenlenir.

  ı) A Grubu Çalışma Ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarının elinde olmayan DHMİ tarafından kabul görülecek mücbir sebeplerden dolayı hizmet yapamaz duruma düşmeleri halinde, DHMİ, bu hizmetler için A Grubu Çalışma Ruhsatına sahip başka yer hizmetleri kuruluşundan söz konusu durum ortadan kalkıncaya kadar hizmetin yapılmasını isteyebilir.

  Görevlendirilen yer hizmetleri kuruluşu çalışma ruhsatına sahip olduğu hizmetleri hizmeti alan kuruluş ile ralarında belirlenecek ücretler karşılığında yapmak zorundadır. Böyle bir durumda bu Yönetmeliğin 17 inci maddesinde belirtilen Standart Yer Hizmetleri Anlaşmasının yapılması şartı aranmaz. Anlaşma yapılması halinde bu anlaşmaların geçici statüde olması şarttır. Ancak, geçici süreli mücbir sebebin ortadan kalkması ile hizmet verebilme şartının DHMİ'ce belirlenmesi halinde geçici statüdeki bu anlaşmalar ortadan kalkar.

  Yerli Hava Taşıyıcılarının Yetkileri

  Madde 8 - Yerli hava taşıyıcıları, 5 inci maddede belirtilen havaalanı yer hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını B Grubu Çalışma Ruhsatı alarak kendileri için yapmaya yetkilidirler.

  Yerli hava taşıyıcılarına A Grubu Çalışma Ruhsatı verilmez.

  a) A Grubu Çalışma Ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşunun elinde olmayan ve DHMİ tarafından kabul görülecek mücbir sebeplerden dolayı hizmet yapamaz duruma düşmesi halinde, söz konusu durum ortadan kalkıncaya kadar, yer hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını kendileri için yapmaya yetkili kılınmış bir yerli hava taşıyıcısı, kendisine yapmaya yetkili bulunduğu hizmetlerin bir kısmını yada tamamını başka hava taşıyıcılarına da DHMİ Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlıkça geçici olarak hizmet vermeye yetkilendirilebilir.

  b) Yerli hava taşıyıcısı, bu hizmetleri hizmet verilecek kuruluş ile aralarında belirlenecek ücretler ve esaslar çerçevesinde yapmak zorundadırlar.

  Böyle bir durumda bu Yönetmeliğin 17 inci maddesinde belirtilen standart yer hizmetleri anlaşmasının yapılması şartı aranmaz.

  c) Anlaşma yapılması halinde bu anlaşmaların geçici statüde olması şarttır.

  Ancak, geçici süreli mücbir sebebin ortadan kalkması ile hizmet verebilme şartının DHMİ'ce belirlenmesi sonucu geçici statüdeki bu anlaşmalar ortadan kalkar.

  Yabancı Hava Taşıyıcılarının Yetkileri

  Madde 9 - Tarifeli veya tarifesiz sefer yapan yabancı hava taşıyıcılarının yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

  a) Tarifeli sefer yapan yabancı hava taşıyıcıları, 5 inci maddede belirtilen hizmet türlerinden temsil, gözetim ve yönetim, yolcu trafik, yük kontrolü ve haberleşme, uçak hat bakım, yakıt ve yağ ile uçuş operasyon hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını kendileri için yapmaya yetkilidirler.

  b) Tarifesiz sefer yapan yabancı hava taşıyıcıları, 5 inci maddede belirtilen hizmet türlerinden yalnız, uçak hat bakım ile yakıt ve yağ hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını kendileri için yapmaya yetkilidirler.

  İkram Hizmeti

  Madde 10 - İkram hizmetlerine ilişkin şartlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) İkram Servis Hizmeti:

  1) İkram servis hizmetini, havaalanı sınırları içinde teşkilatlanmış olan yer hizmetleri kuruluşları, ikram servis hizmeti Çalışma Ruhsatına sahip Kuruluşlar veya yerli hava taşıyıcıları (yabancı hava taşıyıcıları hariç) yapabilirler.

  2) Havaalanı sınırları dışında üretilen ikram ürünlerinin hava araçlarına intikali ancak ikram servisi çalışma ruhsatına sahip kuruluşlarca yapılır.

  b) İkram üretim Hizmeti:

  1) İkram üretim hizmetini özel hukuk tüzel kişileri ile yerli hava taşıyıcıları (yabancı hava taşıyıcıları hariç) yapabilirler.

  2) İkram üretim hizmetlerinin yürütülmesinde, tesislerin yapımında gerekli donatım ve malzemenin kullanılmasında ve temizliğin sağlanmasında uluslararası ve ulusal sağlık kuralları uygulanır.

  3) Hava araçlarına ikram üretimi yapmak DHMİ'nin iznine tabidir. Bu iznin verilebilmesi için ikram üretimi yapacak kuruluş, Bakanlık tarafından veya Bakanlıkça belirlenecek bir kamu kuruluşu tarafından gösterilecek yetkili bir sağlık kuruluşundan, tesislerinde sağlık kurallarına uygun olarak üretim yapıldığına dair belge almak zorundadır.

  4) Hava araçlarına ikram üretim hizmeti yapmak üzere DHMİ'den izin alınmasına rağmen yapılacak denetlemelerde, uygunluk belgesi almayan kuruluşun ikram üretimi, uygunluk belgesi alıncaya kadar durdurulur.

  5) Havaalanı sınırları içinde ve dışında yapılan ikram üretiminin uluslararası standartlara ve sağlık şartlarına uygunluğunun sorumluluğu ikramı alan hava taşıyıcısı ile ikram üretimini yapan kuruluşa aittir.

  6) Havaalanı sınırları içinde ikram üretim tesislerinin kurulmasına, mevcut tesisler ve yer imkanları göz önüne alınarak DHMİ tarafından izin verilir. İkram üretim hizmeti izne tabi olmakla beraber bu hizmet için çalışma ruhsatı alınması zorunlu değildir.

  7) Hava araçlarına verilen ikram üretimi için, ikram üretim hizmetini yapan kuruluş tarafından DHMİ'ye, hizmet yapabilme hakkı karşılığı olarak, ödenecek ücret DHMİ ile ikram üretim kuruluşu arasında sözleşmeyle tespit edilir.

  Ancak tespit edilecek ücret, Atatürk Havalimanında tepsi başına ücretin %5'inden, diğer havaalanlarında %3'ünden aşağı olamaz.

  8) Hava araçlarına verilen ikramlarda verilecek yemek, meşrubat ve benzeri bedeli olarak alınacak ücret, ikramı veren kuruluş ile alan kuruluş arasındaki anlaşmaya tabidir.

  Özel Yetkiler

  Madde 11 - Bu Yönetmeliğin 7,8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen genel yetkiler dışında kalan özel yetkiler aşağıda açıklanmıştır.

  a) Yabancı hava taşıyıcılarınca talep edilen ve yer hizmetleri kuruluşları ile yerli hava taşıyıcılarınca yapılamayan hizmetler, çalışma ruhsatına sahip diğer yabancı hava taşıyıcılarınca yapılabilir. Bu yetkinin kullanımı için DHMİ'den izin alınması zorunludur.

  b) Hava taşıyıcılarının sefer yaptıkları havaalanlarında, talep edecekleri yer hizmetlerini yapacak yer hizmetleri kuruluşu bulunmaması veya Yer Hizmetleri Kuruluşunun talep edilen hizmet türlerinden herhangi birini yapamaması halinde, hava taşıyıcılarının hizmetlerini yapmaya yerli hava taşıyıcıları yetkilidir.

  c) Şehir terminali ve/veya terminalleri ile havaalanı arasındaki düzenli yolcu taşıma işletmeciliği taleplere göre DHMİ tarafından düzenlenir.

  d) Apronda yolcu taşımacılığı hizmeti, yer hizmetleri kuruluşları ve yerli hava taşıyıcıları tarafından yapılır. Bu hizmetin düzenlenmesi ve hangi havaalanlarında, hangi kuruluşlarca, hangi süre için yapılacağı

  hususu DHMİ yetkisindedir.

  e) Yol gösterme (follow - me) hizmeti Atatürk Havalimanında, dış hat seferleri için zorunlu, bu havaalanındaki iç hat seferler ile diğer havaalanlarında istek üzerinedir. Atatürk Havaalanında yerli hava taşıyıcıları dışındaki tüm hava taşıyıcılarına sözkonosu hizmet DHMİ tarafından verilir.

  f) Havaalanlarında yolcu köprüsü ve köprüdeki uçaklara 400 Hz enerji sağlayıcı sistemler hizmeti yalnızca DHMİ tarafından verilir veya verdirilir. Gerektiği hallerde hizmet yer hizmetleri kuruluşlarından temin edilebilir.

  g) 9 uncu maddede belirtilen yer hizmetlerini kendileri için yapan yabancı hava taşıyıcıları aynı şirket adı altında ve aynı havaalanında yapacakları tarifesiz seferlerine de ruhsatlarında belirtilen yer hizmetlerini

  verebilirler.

  h) (Değişik bend: 2/11/2005-25984 S.R.G. Yön/1.mad) Ramp hizmet grubu için A veya B Grubu Çalışma Ruhsatı bulunan yerli hava taşıyıcıları ve yer hizmetleri kuruluşları;

  1) Ramp hizmeti detaylarında yer alan yükleme ve boşaltma hizmetinde,

  2) Uçak temizlik hizmeti detaylarında yer alan uçak içi temizlik hizmetinde,

  3) Kargo ve posta hizmetinde,

  4) Mevcut hizmete yönelik olarak PAT alanlarında şoför ve operatörlük hizmetinde, Bakanlıktan önceden izin alarak ve anlaşma kaydıyla, işçilik hizmetlerini ve münhasıran bu işçilik hizmetlerinin sevk ve idaresini; konusunda uzmanlaşmış C Grubu Çalışma Ruhsatına sahip kuruluşlara yaptırabilirler.Bu durumda verilecek hizmetle ilgili her türlü sorumluluk C grubu Çalışma Ruhsatına sahip kuruluşa aittir.Bu durum hizmeti yaptıran ruhsat sahibi kuruluşun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

  ı) Uçak Özel Güvenlik Hizmeti ve Denetimi için ruhsat alacak kuruluşlardan, hava taşıyıcısı ve/veya yer hizmetleri kuruluşu ve/veya gözetim ve yönetim hizmeti ruhsatına sahip olma şartı aranır. Bu şartlara sahip olmayan kuruluşlar uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi hizmeti veremezler.

  Hava taşıyıcıları bu hizmeti yalnızca kendileri için yapabilirler.

  İKİNCİ KISIM : Esas ve Usuller

  BİRİNCİ BÖLÜM : Çalışma Ruhsatı ile İlgili İşlemler

  Ön İzin

  Madde 12 - Ön izin, çalışma ruhsatı verilmesi için bir taahhüt mahiyeti taşımaz. Bu izin talep edilen bütün hazırlıkların tamamlanması ve belgelenmesi halinde, çalışma ruhsatının verilebileceğini öngören bir belgedir.

  a) Çalışma ruhsatı alınmasına ilişkin bu Yönetmelik ile belirlenen şartlar bir işletmenin yer hizmeti verebilmesi için gerekli asgari şartlardır.

  b) Ön izin alınmadan bu şartları veya daha fazlasını sağlamak, kuruluşu havaalanlarında yer hizmetleri yapmak için ön izin ya da çalışma ruhsatı verilmesi yönünde hak sahibi kılmaz.

  c) Yer hizmetleri yapmak üzere (hava taşıyıcılarının kendileri için yapacakları hizmetler dahil) ön izin veya çalışma ruhsatı verilmesinde,

  1) Havaalanlarının PAT Alanları,

  2) Araç trafiği bakımından kapasitesi,

  3) Atölyeler ve araç park sahaları için yer tahsisi imkanları,

  4) Havaalanlarının fiziki yapısı ile mevcut ve gelecekteki öngörülen pazar durumu,

  5) İlave kapasite ihtiyacı,

  Gibi kriterler dikkate alınarak, DHMİ'nin uygun görüş vermesi halinde Bakanlıkça değerlendirilir.

  d) Bakanlık tarafından verilecek ön izinler, zorunlu hizmetler için veriliş tarihinden itibaren bir yıl, zorunlu olmayan hizmetler için altı ay geçerlidir.

  e) Verilen ön izin süresi içerisinde gerekli hazırlıkları tamamlayarak çalışma ruhsatı alamayan kuruluşlar aynı hizmet türü için iki yıl süre ile yeniden müracaatta bulunamazlar.

  f) Çalışma Ruhsatı almak için yer hizmetleri kuruluşlarının, aşağıda yazılı belgelerle Bakanlığa müracaat ederek ön izin almaları gereklidir.

  1) Tasarlanan işletme teşkilatı,

  2) Öngörülen sermaye ve yapısı,

  3) Kurucu üyelerin isimleri,

  4) Hizmet verilmesi planlanan havaalanları ve verilecek hizmet türleri,

  5) Kullanılacak araç, gereç ve teçhizatın listesi ve bunların temin edilme şekilleri,

  6) Ön fizibilite raporu,

  7) Kuruluşun veya ortaklarının ticari faaliyetlerinden dolayı Devlete vergi veya sigorta pirim borcunun olmadığını gösteren resmi belgeler,

  8) Özel hukuk tüzel kişiliklerin kurucu ortakları ve tüzel kişiliği temsile yetkili yöneticilerinin 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 19 uncu maddesinde belirtilen suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin belge,

  9) Kuruluşun, Çalışma Ruhsatı, belgeye dayalı taahhütname,

  10) Kurucu ortakların başka ticari kuruluşlardaki ticari bağlantıları ve bu kuruluşların ticari faaliyetleri hakkında detaylı bilgi.

  Şirket ortağı ise; hisse oranı,sermaye oranı,şirketi temsil ve ilzam yetkisinin bulunup bulunmadığı,ortak olunan şirketin en son bilançosu ve gelir gider tablosu,

  11) Kuruluşun en az iki bankadan kredibilitesini gösterir referans mektubu, (yalnızca A Grubu Çalışma Ruhsatı alacak kuruluşlardan istenir)

  12) Kuruluşu temsil ve ilzam yetkisi bulunan şahısların isim listesi ve imza sirküleri ile şirket ve kurucu ortakların noterden tasdikli tebligat adresi,

  13) DHMİ'den alınacak uygun görüş yazısı.

  Hava taşıyıcılarından ve uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi yapacak kuruluşlardan (2),(3),(8),(9),(10) ve (11) bentlerde öngörülen şartlar aranmaz.

  Çalışma Ruhsatı

  Madde 13 - (Değişik madde: 10/04/1997 sayılı RG/3. md.)

  Çalışma Ruhsatı alacak yer hizmetleri kuruluşları, yer hizmetleri yapacakları her havaalanı ve her bir hizmet türü için ayrı bir çalışma ruhsatı almak zorundadırlar. Ancak, temsil hizmeti için alınacak çalışma ruhsatı tüm uluslararası havaalanları için geçerlidir.

  DHMİ, yer hizmetleri yapmak isteyen ve ön izin almış olanların çalışma ruhsat taleplerini inceleyerek inceleme sonucunu ve görüşünü Bakanlığa sunar. Bakanlık tarafından uygun görülenlere çalışma ruhsatlarını vererek, sonucu Bakanlığa ayrıca bildirir.

  a) Bu yönetmelik kapsamında Çalışma Ruhsatı alacak yer hizmetleri kuruluşlarının özel hukuk tüzel kişiliği statüsünde olmaları zorunludur.

  b) Uluslararası seferlere açık havaalanlarında, dış hat seferlerine yer hizmetleri yapmak için Çalışma Ruhsatı alacak olan yer hizmetleri kuruluşları, yapılacak her hizmet türü için ayrı bir "Dış Hat Çalışma Ruhsatı" almak zorundadır.

  c) İçhat seferleri için havaalanlarında yer hizmetleri yapmak için Çalışma Ruhsatı alacak olan yer hizmetleri kuruluşları, yapılacak her hizmet türü için ayrı bir "İçhat Çalışma Ruhsatı" almak zorundadır.

  d) Yer hizmetleri kuruluşları, dış hat seferler için Çalışma Ruhsatı aldıkları havaalanlarında aynı ruhsatla içhat seferlerine de hizmet verebilirler.

  e) Genel havacılık işletmeciliği yapanlar ile helikopter ve 6 ton ve daha aşağı ağırlıktaki hava araçları için kendi yer hizmetlerini yapacak ve hava aracı sayısı 3'den az olan hava taşıyıcılarının, bu hizmetleri nedeniyle çalışma ruhsatı almaları zorunlu değildir.

  f) Çalışma Ruhsatı Ücretleri ve temdit ücretleri DHMİ tarafından her bir hizmet türü için ayrı ayrı belirlenir.

  Genel Şartlar

  Madde 14 - Yer hizmetleri kuruluşlarının bulundurması gerekli en az personel ve teçhizat listeleri ile uygulama esasları DHMİ tarafından belirlenir.

  a) DHMİ tarafından belirtilen en az teçhizat listesinde yer alan ve özelliği olan teçhizatın, çalışma ruhsatına esas denetimin yapıldığı gün itibariyle azami 3 yaşında (dahil) olması,

  b) Teçhizatın kullanıma elverişli ve TSE, ISO veya CEN standartlarından herhangi birine uygun, orijinal imalat olması ve imalatçısından veya yetkili satıcısından alınmış olması zorunludur.

  Bu hususun yerine getirilip getirilmemiş olduğunun tespitinden DHMİ Bakanlığa karşı sorumludur.

  c) İçhat seferlerinde kendi yer hizmetlerini yapacak yerli hava taşıyıcıları ile bunların yer hizmetlerini yapacak kuruluşların bulunduracakları en az personel ve teçhizat miktarları; havaalanının niteliğine, faaliyetin özelliğine ve hava aracının tipine göre DHMİ tarafından ayrıca belirlenir.

  Teçhizat için (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlar aranır.

  d) Temsil ile gözetim ve yönetim hizmet türleri için yer hizmetleri kuruluşu veya hava taşıyıcısı olma veya bu hizmet için üç havaalanında teşkilat kurmaları şartı aranmaz.

  Bu Yönetmeliğin 7 inci maddesinde belirtilen yetkiler ile yetkilendirilmiş olan yer hizmetleri kuruluşları ile hava taşıyıcıları dışındaki kuruluşların gözetim ve yönetim hizmeti verebilmeleri için faaliyete başlanılması planlanan tarihten itibaren bir yıl içinde yabancı hava taşıyıcılarına ait toplam 25.000 (yirmibeş bin) tonluk azami kalkış ağırlığı iş hacmine ulaşmış olmaları şartı sağlayacak şekilde hava taşıyıcılarından alınmış niyet mektubu veya bunlarla yapılmış ön anlaşma ya da kati anlaşmaların orijinal kopyaları ve noter tasdikli Türkçe tercümelerini Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne sunmaları şartı aranır.

  Bu hizmeti diğer kuruluşlar için yapacakların çalışma Ruhsatı alması şarttır.

  Bu hizmetleri kendileri dışındaki kuruluşlar için yapanlar, ücretler yönünden yer hizmetleri kuruluşu statüsünde sayılır.

  e) Gözetim ve Yönetim Hizmeti veren kuruluşların havaalanlarındaki istasyonlarında yönetici olarak görev yapacak personelinin yurt içinde veya yurt dışında, bir yer hizmeti kuruluşunda veya IATA üyesi bir havayolu işletmesinde en az üç yıllık bir iş tecrübesine sahip olarak, bu hizmet ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip olması ve bunu aldığı eğitimle birlikte Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne belgelendirilmiş olması şartı aranır.

  f) Sadece Temsil Hizmeti verecek kuruluşların A Grubu Seyahat Acentası Belgesi sahibi olmaları zorunludur.

  Gözetim ve Yönetim Hizmeti Çalışma Ruhsatı sahibi kuruluşların, Temsil Hizmetini de vermek istemeleri halinde, bu kuruluşlar için A Grubu Seyahat Acentası Belgesi sahibi olmaları şartı aranmaz.

  g) Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi veren kuruluşların havaalanlarında görev yapacak özel güvenlik müdürü ve özel güvenlik amirinin; bu hizmeti yurt içinde veya yurt dışında veren her hangi bir kuruluşta en az 3 yıl çalışmış olması ve bunu aldığı eğitimle birlikte Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne belgelendirmiş olması şartı aranır.

  Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi veren kuruluşta çalıştırılacak diğer personelin de konuyla ilgili eğitimden geçirilmesi zorunludur.

  Çalıştırılacak tüm personel 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun'un 16 ncı maddesinde öngörülen şartlara ve aynı Kanunun 21 ve 22 nci maddesinde belirtilen yasaklara tabiidir.

  h) Yer hizmetleri kuruluşları hizmetlerinin devamı süresince (d),(e),(f) ve (g) bentlerinde aranan şartları sağlamak ve devam ettirmek zorundadır.

  Çalışma Ruhsatı İçin Aranacak Belgeler

  Madde 15 - Yer Hizmetleri Çalışma Ruhsatı alınabilmesi için aşağıdaki belgelerin DHMİ'ye verilmesi zorunludur.

  a) Çalışma ruhsatı talebinde bulunanların Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ticari ünvanı ve adresi,

  b) İlgili Ticaret Odası adı, kayıtlı olunan grup, kayıt tarihi ve numarası,

  c) Tasarlanan işletme teşkilatı,

  d) Ödenmiş sermaye tevsik belgesi,

  e) Özel hukuk tüzel kişilerinin kurucu ortakları ile yöneticilerin ad ve adresleri,

  f) Ön izin belgesi,

  g) Hizmet yapılacak havaalanları ve verilecek hizmet türleri,

  h) Bu hizmetlerde çalıştırılacak personel miktarı ve yer hizmetleri konusunda verilen ve verilecek olan hizmet içi eğitim programı,

  ı) Havaalanında görev yapacak personel için, Bakanlıktan alınacak ön izin belgesine dayanarak DHMİ tarafından verilen kimlik kartının kendi kuruluşlarınca tasdikli kopyası,

  j) Kullanılacak araç, gereç ve teçhizat listeleri ile bunların kuruluşa ait olduğunu gösteren belgelerin tasdikli suretleri ve özelliği olan teçhizatın, imalatçısından veya yetkili satıcısından alınmış olduğunun belirlenmesi bakımından, imalatçı veya yetkili satıcının bu mallar ile ilgili imalatçı veya ihracatçı veya yetkili satıcı olduğuna dair ilgili ülke Ticaret Odası'ndan alınmış belgeler ve bu belgelerin ilgili ülkelerdeki Türk elçilikleri veya konsoloslukları tarafından tasdikli suretleri, ve Teçhizat finansal kiralama yolu ile edinilmiş ise Hazine Müsteşarlığınca onaylanmış finansal kiralama sözleşmeleri,

  k) Hava araçları bakım personeli, uçuş operasyon personeli, ramp kontrolörü, dispeçer, yük kontrol, haberleşme, balast personeli, şoför ve benzeri gibi personelin lisans, sertifika veya ehliyetlerinin sureti,

  l) Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (o) bendinde belirtilen netice zararları mali mesuliyet sigortası poliçesi,

  m) Gözetim, Yönetim Çalışma Ruhsatı için 14 üncü maddenin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler,

  n) Sadece "Temsil Hizmeti Çalışma Ruhsatı" için müracaatta bulunanlar için, A grubu seyahat acentalığı belgesi,

  o) Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendinde belirtilen banka teminat mektubu,

  p) Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi için müracaatta bulunacak kuruluşlardan 14 üncü madenin (g) bendinde belirtilen çalıştırılacak personel için istenen belgeler,

  r) DHMİ ile kuruluş arasında imzalanan Hizmet Sözleşmesi,

  Hava taşıyıcılarından ve Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi verecek kuruluşlardan (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde öngörülen şartlar aranmaz.

  Çalışma Ruhsatlarının Geçerlilik Süresi

  Madde 16 - Dış hat çalışma ruhsatlarının geçerlilik süresi iki yıl, içhat çalışma ruhsatlarının geçerlilik süresi ise beş yıldır.

  Anlaşmalar

  Madde 17 - Yer hizmetleri kuruluşları ile düzenli sefer yapan hava taşıyıcıları arasında Standart Yer Hizmetleri Anlaşmalarının yapılmış olması zorunludur.

  a) Birbirini izleyen iki ay içerisinde 4 seferden fazla planlanan uçuşlar düzenli sefer sayılır.

  b) Herhangi bir tarifeye bağlı olmaksızın münferiden gelen hava araçlarına verilecek yer hizmetleri için Anlaşma yapılması şartı aranmaz.

  c) Anlaşmaların onay için DHMİ'ye gönderilmesi zorunludur.

  d) Yapılacak Standart Yer Hizmetleri Anlaşması, Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği (IATA) tarafından en son yayınlanan "Standart Anlaşma" ya uygun olarak düzenlenir.

  e) IATA tarafından, bu Yönetmeliğin yayımından sonra hizmet türlerinde, detaylarında veya anlaşma kapsamında değişiklik yapılması halinde, Bakanlık tarafından IATA değişikliklerine uygun yeni düzenleme yapılır.

  f) DHMİ hava araçları ve yolculara verilen hizmetlerin aksamadan ve düzenli yürütülebilmesi için anlaşmalarda ilave hükümlerin yer almasını isteyebilir.

  g) Yer hizmetleri kuruluşunun elinde olmayan ve DHMİ tarafından kabul görülecek mücbir sebeplerden dolayı hizmet yapamaz duruma düşmeleri halinde , hava taşıyıcılarına olan yükümlülüklerini yerine getirememiş olan yer hizmetleri kuruluşları ile yapılan anlaşma fesih ihbarları DHMİ tarafından dikkate alınmaz.

  Bu fesih ihbarlarına bağlı olarak başka bir yer hizmetleri kuruluşu ile akdedilen anlaşmalar da DHMİ tarafından onaylanmaz.

  h) İptal edilen anlaşmaların DHMİ'ye bildirilmesi zorunludur.

  İKİNCİ BÖLÜM : Uygulanacak Esas ve Usuller

  Genel Esaslar

  Madde 18 - Yer hizmetleri kuruluşları ve hava taşıyıcıları, aşağıdaki esaslara uymak zorundadırlar.

  a) Hava taşıyıcılarının uluslararası seferleri için, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmetlerden ulaşım, temsil, gözetim ve yönetim, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile ikram servis hizmeti dışındaki hizmet türlerinin yapılması veya yaptırılması zorunludur.

  Ancak, yabancı hava taşıyıcıları tarafından uçak hat bakım ve uçuş operasyon hizmetlerinin ülkemiz havaalanlarında kendi hava araçları için yapılmasının gerekli olmadığının veya yapılmadığının veya dispeçer - teknisyen gerektirmeksizin yapılabildiğinin belgelenmesi halinde söz konusu hava taşıyıcıları bu zorunluluktan muaftır.

  b) Verilmekte olan yer hizmetlerinin aksatılmaması ve geçici olmak kaydıyla, DHMİ tarafından belirlenen en az personel ve teçhizat listesine ilave olarak hizmet araç, gereç ve personelinin DHMİ'den veya çalışma ruhsatına sahip diğer bir yer hizmetleri kuruluşundan kiralama şekli ile temini mümkündür.

  c) Yer hizmetleri kuruluşları ve hava taşıyıcıları, verdikleri yer hizmetlerine kendi çalışma saatleri dışında ihtiyaç duyulması halinde, DHMİ tarafından yapılacak çağrı üzerine bu hizmetleri üstlenmek zorundadırlar.

  d) Tarifeli iniş kalkış saatlerindeki resmi müdahaleler dışındaki gecikmelerde, yolcuların havaalanı içindeki ve dışındaki ikram ve diğer ihtiyaçları için gerekli önlemleri, hava taşıyıcıları alır. Bu husus hava taşıyıcıları ile yer hizmetleri kuruluşları arasındaki anlaşmada belirlenir.

  e) Yer hizmetleri kuruluşları hizmet sunuşunu ilgili olmayan başka şartlara bağlayamazlar.

  f) Havaalanlarında yer hizmeti yapan A,B veya C Grubu Çalışma Ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşları ile havaalanlarının işletmeciliğini yürüten DHMİ arasında standart bir "Hizmet Sözleşmesi" nin imzalanması zorunludur.

  "Hizmet Sözleşmesi" yer hizmeti kuruluşları ile DHMİ arasındaki karşılıklı ilişkiler, hak ve yükümlülükleri ile bu Yönetmelikte belirtilen kural ve kaidelere aykırı davranışların cezai müeyyidelerini düzenler.

  "Hizmet Sözleşmeleri", 2 yıl sürelidir. Sözleşmenin yenilenmesi veya uzatılması şartları DHMİ tarafından belirlenir.

  "Hizmet Sözleşmeleri" bu Yönetmelik hükümlerine ve ilgili diğer mevzuata aykırı olamaz.

  g) Yer hizmetleri kuruluşları 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunla yasaklanan, doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan kuruluşlar arası anlaşmalar ve uyumlu eylemlerde bulunamazlar.

  Yükümlülükler

  Madde 19 - Yer hizmetleri kuruluşları ve hava taşıyıcıları aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler.

  a) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını ve hizmetlerin düzen ve güven içerisinde yürütülmesini sağlamak,

  b) Yer hizmetleri ile ilgili olarak Bakanlık ve DHMİ tarafından yapılacak uyarıların uygun şekilde gereğini yapmak,

  c) Yer hizmetlerinin uluslararası seviyede yapılmasını sağlamak amacıyla;

  1) Yeterli niteliklere sahip eğitilmiş yönetici,

  2) Yer hizmetleri konusunda uzman personel,

  3) Lisanslı teknik yer personel,

  4) Tehlikeli maddelerin taşınması konusunda eğitim görmüş uzman personel,

  5) İşçi,şoför ve diğer personeli bulundurmak ve bunların geliştirilmeye dönük sürekli eğitimlerini sağlamak ve bunu teminen yıllık periyodik kurslar düzenlemek,

  Yıllık eğitim programlarını Bakanlığa göndermek,

  d) Uçağın aşırı yüklenmemesi için her uçuşa ait bir ağırlık ve denge hesabı yapılarak belgeler düzenlemek ve gerekli eğitimi almış personel tarafından imzalandıktan sonra en az 6 ay süreyle uçuş dosyasında muhafaza etmek,

  e) Havaalanlarında görevli personeline hizmet özelliğine uygun, temiz ve bir örnek giyim kuşam sağlamak ve bu giyimin hizmette zorunlu olarak kullanılmasını temin etmek,

  f) PAT Alanlarında görev yapacak araç ve gereçler için DHMİ'den özel "Apron Plakası" almak ve bu plakaları belirtilen yerlere taktırmak,

  g) PAT Alanlarında görev yapacak araçlardan özellik arz eden ve DHMİ tarafından belirtilenlere her yönden görülebilen sarı flaşör (flasher) taktırmak,

  h) Yer hizmetleri için kullanılacak her türlü araç ve gereç üzerine kuruluş adını yazdırmak,

  ı) Araç, gereç ve donatımı tam faal, temiz, bakımlı ve boyalı olarak belirtilen yerlerde düzenli, tertipli bulundurmak ve bunların teknik muayenelerini yılda en az bir defa yapmak veya yaptırmak,

  j) Görevli personelin her birine DHMİ'den tanıtma kartı almak ve taktırmak,

  k) PAT Alanlarında görev yapan araçları ehliyetsiz ve /veya özel sertifikasız personele kullandırmamak,

  l) PAT Alanlarında araç kullanacak tüm personelin, DHMİ tarafından havaalanı trafik kuralları konusunda açılacak eğitimden geçirilmesini sağlamak, (Eğitimden geçen personele, DHMİ tarafından PAT Alanlarında araç kullanma belgesi verilir.)

  m) Özel maksatlı araçları kullanacak personelin, yetkili bir kuruluş veya kendi kuruluşunca verilmiş bir eğitimden geçirilmesini sağlamak,

  n) DHMİ tarafından PAT Alanlarında daimi ve geçici park sahaları uygulamaları konusunda çıkarılacak kurallara uymak,

  o) Bu Yönetmelik çerçevesinde Ruhsat alarak PAT sahalarında araç ve teçhizat kullanan (Taşeron Firmalar dahil) bütün kuruluşlar, yapacakları hizmetler nedeniyle, havaalanı tesislerine, hava araçlarına, hizmet araç, gereç ve teçhizatına ve üçüncü şahıslara karşı verecekleri zararı karşılamak için "Netice Zararları Mali Mesuliyet" Sigortası yaptırmak zorundadır.

  Bu sigortanın, beher kaza başına belirlenecek alt limit miktarı, verilen hizmet türü için aktivitenin niteliği, hacmi ve uluslararası standartlar da göz önünde bulundurularak DHMİ tarafından belirlenir.

  (En az sigorta bedeli DHMİ tarafından her yıl gözden geçirilir.)

  Çalışma Saatleri

  Madde 20 - Yer hizmetleri kuruluşları ve hava taşıyıcılarının çalışma saatleri aşağıdaki esasa göre düzenlenir.

  a) Yer hizmetleri kuruluşları çalışma saatlerini hizmetin gereğine göre kendileri düzenlerler. Ancak, muhtemel ihtiyaçlar ve olağan üstü durumlar dikkate alınarak, havaalanının çalışma saatleri için yetkili ve yeterli sayıda personeli hizmet yerinde bulundururlar,

  b) Yer hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını kendileri için yapan hava taşıyıcıları çalışma saatlerini uçuş tarifelerine göre gecikmeleri de dikkate alarak kendileri düzenler.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Denetleme ve Aykırı Davranışlar

  Denetleme

  Madde 21 - Yer hizmetleri kuruluşları bu Yönetmelikte belirtilen hizmetleri Bakanlık ve DHMİ tarafından denetlenir veya denetlettirilir. DHMİ tarafından yapılan denetimlerde Yönetmelikte belirtilen kurallara aykırı davranışlar tespit edilmesi halinde Yönetmelikte veya Hizmet Sözleşmesinde belirlenen cezai müeyyideler uygulanarak raporlar ivedi olarak Bakanlığa sunulur. Bir kopyası da denetlenen kuruluşa gönderilir.

  Aykırı Davranışlar

  Madde 22 - Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara aykırı davranışta bulunan kuruluş ve personele aşağıda açıklanan hükümler uygulanır.

  Bu Yönetmelikte istenen şartları sağlayarak Çalışma Ruhsatı alan yer hizmetleri kuruluşunun Yönetmelikte istenen şartların tamamını veya bir kısmını kayıp etmesi halinde kuruluşa 30 gün süre verilir. Verilen süre içerisinde gerekli şartları sağlayamaz ise Çalışma Ruhsatı iptal edilir.

  a) Havaalanı yer hizmetlerinin yapılması sırasında görülen kusur ve eksiklikler ve Yönetmelikte yer alan hükümlere aykırı durumlar DHMİ tarafından uçuş güvenliğini tehlikeye düşürücü olarak bulunur ise, eksikliğin söz konusu olduğu faaliyet DHMİ tarafından derhal durdurularak, bu eksikliklerin giderilmesi için kuruluşa yeterli bir süre verilir ve durum Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.

  Bu süre içinde gerekli tedbirleri almayan kuruluşun söz konusu hizmet türüne ilişkin çalışma ruhsatı, ilgili havaalanı baş müdürünün teklifi üzerine DHMİ tarafından belli bir süre askıya alınır veya süresiz olarak iptal edilerek sonucundan Bakanlığa bilgi verilir.

  b) Havaalanı yer hizmetlerinin yapılması sırasında uçuş güvenliğini tehlikeye sokmayan, ancak hizmette aksamalara neden olan kusur ve eksiklikler ve Yönetmelikte yer alan hükümlere aykırı durumlar hizmeti veren ilgili kuruluş veya hava taşıyıcılarına yazılı olarak bildirilir ve bu eksikliklerin giderilmesi için yeterli bir süre verilerek bunların düzeltilmesi istenir.

  Bu süre içinde gerekli tedbirleri almayan kuruluş veya hava taşıyıcısının bu hizmeti için geçerli çalışma ruhsatının 15 güne kadar bir süre için yürürlükten kaldırıldığı yazılı olarak bildirilir.

  Bu süre içinde hizmeti aksaksız olarak yapmak üzere gerekli tedbirleri aldığı tespit edilenlerin çalışma ruhsatları yürürlüğe konur. Aynı konuda tekerrür halinde çalışma ruhsatları 30 gün süre için geri alınır ve kendilerine son bir ihtarda bulunulur.

  30 gün süre sonunda, gerekli düzeltici tedbirleri alanlara çalışma ruhsatları geri verilir.

  Gerekli düzeltici tedbirleri almamış bulunanların bu hizmet türüne ilişkin çalışma ruhsatları iptal edilir ve kendilerine bir daha ruhsat verilmez.

  Çalışma ruhsatlarının geçici veya devamlı geri alınması ilgili havaalanı baş müdürünün teklifi üzerine DHMİ tarafından yapılarak sonucundan Bakanlığa bilgi verilir.

  c) Havaalanında yer hizmetlerinin yapılması sırasında uçuş güvenliğini tehlikeye sokmayan, ancak, havaalanının işletme düzenini bozan, hizmette aksamalara neden olan kusur ve eksiklikler ile DHMİ tarafından yayınlanan işletme talimatlarına aykırı davranışlar için, havaalanlarında hizmet veren kuruluşlar ile DHMİ arasında yapılan "Hizmet Sözleşmelerinde" yer alan parasal cezai müeyyideler uygulanır.

  d) Çalışma ruhsatının geçici veya sürekli olarak yürürlükten kaldırılması halinde, DHMİ bu hizmet için çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşundan veya yerli hava taşıyıcılarından hizmetin yapılmasını ister. Yer hizmetleri kuruluşu veya yerli hava taşıyıcıları bu hizmetleri belirlenmiş ücretler karşılığında yapmak zorundadırlar.

  e) Yönetmelikte yer alan kurallara aykırı kişisel davranışta bulunan veya hizmet aksamalarına neden olan personelin tanıtma kartı DHMİ tarafından asgari üç gün için geri istenir. Geri istenen tanıtma kartlarının ilgili kuruluşça en geç 24 saat içerisinde DHMİ'ne belge karşılığı teslimi zorunludur. Tanıtma kartları geri alınan personele tanıtma kartları çalıştıkları kuruluş veya hava taşıyıcılarının başvuruları üzerine DHMi tarafından yürürlüğe konulan " Tanıtma Kartı Ücret Tarifesi" nde belirtilen ücret yeniden alınarak geri verilir. Bir takvim yılı içinde toplam olarak üç defa veya yıl limiti olmaksızın toplam 5 defa tanıtma kartı geri alınan personele bir daha tanıtma kartı verilmez.

  f) Teknik ve trafik muayeneleri zamanında yapılmamış veya eksiklikleri bulunan araç ve gereçlerin tespit edilmesi halinde kuruluşa yazılı bildirimde bulunularak, PAT Alanlarında hizmet yapmalarına izin verilmez. Tespit edilmiş eksiklikler giderilmemiş olarak söz konusu araç veya araçların PAT Alanlarda hizmet yaptıklarının belirlenmesi halinde bu araçların özel apron plakaları, eksiklikleri giderilinceye kadar geri alınır ve PAT Alanlarında hizmet yapmalarına izin verilmez. İlgili kuruluş veya hava taşıyıcısının kusurun giderildiğine dair başvurusu üzerine, gerekli kontroller yapıldıktan sonra DHMİ tarafından yürürlüğe konulan tarifelere göre ilk veriliş ücreti yeniden alınarak özel apron plakası geri verilir.

  g) Trafik ehliyeti ve apronda araç kullanma belgesi bulunmayan hiç kimse PAT Alanlarında araç kullanamaz. Aksine davranış tespit edildiğinde hiç bir yazılı ikaza lüzum kalmaksızın yetkisiz araç kullanan personelin tanıtma kartı DHMİ tarafından geri alınır.

  Tanıtma kartı, ilgili şirketin müracaatı üzerine ilk veriliş ücreti tahsil edilerek geri verilir. Ancak, söz konusu personelin en az bir ay süreyle apronda görev yapmasına izin verilmez.

  h) Uçuş ve can emniyetiyle ilgili konularda tespit edilecek eksiklik ve kusur halinde, hizmeti veren kuruluş veya hava taşıyıcısının bu hizmet türene ilişkin çalışma ruhsatı DHMİ tarafından derhal askıya alınır. Yapılacak inceleme sonuçlarına göre çalışma ruhsatı için geçici veya sürekli yürürlükten kaldırma işlemi uygulanır.

  ı) Bu Yönetmelik kapsamında çalışma ruhsatı alan kuruluşların milli güvenlik ve kamu düzenini zedeleyici davranış ve uygulamalarının tespit edilmesi halinde Çalışma Ruhsatı iptal edilir.

  Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışın kuruluşun çalışanlarından kaynaklandığının belirlenmesi halinde, kuruluşa gecikmeksizin yazılı uyarıda bulunulur. Uyarıya rağmen aykırı davranışın sürdürülmesi halinde kuruluşun faaliyeti 15 güne kadar durdurulur tekrarı halinde Çalışma Ruhsatı iptal edilir.

  j) Yer hizmetleri kuruluşlarının maliyetin altında ücret uyguladıkları yönünde somut ve belgeye dayalı şikayet alınması veya DHMİ tarafından kuşkulanılması halinde,ücreti denetlenen kuruluş tarafından ödenmek üzere, DHMİ tarafından Bağımsız Mali Denetleme Kuruluşlarına denetleme yaptırılır.

  ÜÇÜNCÜ KISIM : Ücretler

  Genel Esaslar

  Madde 23 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre yer hizmetleri karşılığı alınacak ücretler için aşağıdaki genel esaslar uygulanır.

  a) Yer hizmetleri kuruluşlar ile bu Yönetmelikte belirtilen özel durumlarda diğer hava taşıyıcılarının, bu Yönetmeliğin 5 nci maddesinde belirtilen hizmet türleri karşılığı alacakları ücretler, hizmeti veren kuruluş ile hizmeti alan kuruluş arasındaki anlaşma ile belirlenir.

  b) Yer hizmetleri kuruluşları Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet türleri için yapacakları anlaşmalarda maliyetin altında ücret tespit edemezler.

  c) Yer hizmetleri kuruluşlarının iç ve dış hat seferler için hava taşıyıcılarına verecekleri hizmetler karşılığı alacakları ücretler, yolcu uçakları için koltuk sayısına göre, kargo uçakları için azami kalkış ağırlığına göre alınır.

  d) Ücretler, ABD Doları veya konvertible para olarak veya ödemenin yapıldığı günkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ABD Doları satış kuru karşılığı Türk Lirası olarak ödenir.

  e) Yapılması ve yaptırılması zorunlu olan yer hizmet grupları içerisinde yer alan yer hizmet türlerinden sadece bir kısmı talep edilse bile hizmetin tamamı verilmiş sayılır ve o hizmet grubu için belirtilen ücret alınır.

  f) Havaalanlarında hizmet veren kuruluşlarda çalışan personele verilecek tanıtma kartlarından alınacak ücretler DHMİ tarafından belirlenir.

  g) Havaalanları PAT Alanlarında hizmet yapacak araçlara hizmet yapabilmeleri için verilen araç özel apron plakalarından alınacak ücretler DHMİ tarafından belirlenir.

  h) Uluslararası sefer yapan hava araçlarına yer hizmeti veren;

  1) A,B veya C Grubu Çalışma Ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşları,

  2) Uluslararası sefer düzenleyen ve bu Yönetmelikte izin verilen yer hizmetlerini kendileri için yapan hava taşıyıcıları,

  3) Bu Yönetmelikte izin verilen özel durumlarda yer hizmetlerini bir diğer hava taşıyıcısı için yapan hava taşıyıcıları,

  Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen her bir hizmet türü için, uçak tipi ve koltuk sayılarına göre sınıflandırılacak her bir uçak için, DHMİ tarafından belirlenecek ücretleri "Hizmet Yapabilme Hakkı" karşılığı olarak, DHMİ'ne öderler.

  İç hat seferleri için yapılacak yer hizmetleri karşılığında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne bu ücret ödenmez.

  ı) Türk tescilli hava araçlarının yabancı ülkelere yaptıkları seferlerde, Türkiye de ücrete tabi olmayan bir hizmet türü için ücret alınması halinde, bu ülkelerin hava taşıyıcılarına Ülkemiz havaalanlarında benzer uygulama DHMİ tarafından yapılabilir.

  Aynı şekilde, Türkiye'de yabancı hava taşıyıcılarına tanınan yer hizmetleri yapma yetkilerinden, yabancı ülkelerde yerli hava taşıyıcılarımıza benzer yetkileri tanımayan ülkelerin hava taşıyıcılarına benzer uygulama yapılabilir.

  j) Uçaklara verilen ikramlarda verilecek yemek, meşrubat, ve benzeri için alınacak ücret, ikramı veren kuruluş ile alan kuruluş arasındaki anlaşmaya tabidir.

  k) A,B veya C Grubu Çalışma Ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarının DHMİ'ye ödeyecekleri "Hizmet Yapabilme Hakkı" karşılıkları DHMİ tarafından denetlenir.

  DHMİ'nin gerekli görmesi halinde, ücreti denetlenen kuruluş tarafından ödenmek üzere, denetleme, özel Mali Denetleme Kuruluşuna yaptırılır.

  Müşterek Hükümler

  Madde 24 - Ücret tarifelerinin uygulanmasında esas alınacak müşterek hükümler aşağıdadır.

  a) Kargo uçaklarından ve yolcu kabininde yük taşımak üzere sefer yapan uçaklardan kargo hizmet ücretinin yanı sıra, ramp ücretinin de tamamı alınır.

  b) Doğal afet ve benzeri nedenlerle ülkemize yardım malzemesi getiren veya ülkemizden diğer ülkelere yardım malzemesi götüren uçakların yer hizmetleri, Bakanlığın talimatı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğü ve gözetiminde mevcut yer hizmetleri kuruluşlarınca ücretsiz yapılır.

  c) Bakanlık talimatı ile istisnai özellik arz eden uçaklara verilecek yer hizmetlerinden ücret alınmaz ve/veya indirimli ücret uygulanır.

  d) Yerli hava taşıyıcılarından ücretlerin tahakkuku aşağıdaki esaslara göre yapılır;

  1) Yurtiçinden kalkıp, yurtiçine inişte içhat tarifesi,

  2) Yurtiçinden yurtdışına gidişte, yarım dış hat tarifesi,

  3) Yurtdışından gelip, yurtiçine inişte yarım dış hat tarifesi uygulanır.

  (Değişik fıkra: 10/04/1997 sayılı RG/24. md.) DHMİ tarafından hazırlanacak ücret tarifeleri Bakanlığın onayını almadan ve en az 15 gün önceden üçüncü şahıslara duyurulmadan yürürlüğe konamaz.

  Diğer Hizmetler

  Madde 25 - Yönetmelikte yer almayan yer hizmetleri kapsamına giren diğer konulardaki ve/veya istisnai özellik arz eden hava araçları ve hizmetlere ilişkin uygulamalar ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller Bakanlıkça ayrıca düzenlenir.

  DÖRDÜNCÜ KISIM : Son Hükümler

  Kaldırılan Hükümler

  Madde 26 - 25 Ocak 1991 tarih ve 20766 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Havaalanı Yer Hizmetleri Yönetmeliği ile Ek ve daha sonra yapılan tüm değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Maddeler

  Geçici Madde 1 - Yürürlükten kaldırılan yönetmelik kurallarına uygun olarak çalışma ruhsatları alarak yer hizmetleri yapmakta olan kuruluşlar mevcut faaliyetlerini bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun duruma getirerek, çalışma ruhsatlarını yenilemek zorundadır. Bu Yönetmelik gereği yapılacak çalışma ruhsatı yenileme işlemlerinde, halen geçerli durumdaki çalışma ruhsatları için geçerlilik süreleri sonuna kadar olan süre karşılığı ilave ücret alınmaz.

  (Değişik fıkra: 10/04/1997 sayılı RG/Geçici md.1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce "Yolcu Trafik" çalışma ruhsatına sahip yer hizmeti kuruluşlarına verilecek "Yük Kontrolü ve Haberleşme" çalışma ruhsatı için ilk veriliş ücreti alınmaz.

  Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmeyen ve bu süre içinde gerekli düzeltici önlemleri almayan kuruluşların çalışma ruhsatları DHMİ tarafından iptal edilerek sonucundan bakanlığa bilgi verilir.

  Geçici Madde 3 - Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kurallarına göre Bakanlıktan ön izin almış olan kuruluşların ön izin süreleri içinde hazırlıklarını tamamlayarak Çalışma Ruhsatı almak üzere müracaat etmeleri halinde, Çalışma Ruhsatı talepleri yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilecektir. Bu yönetmeliğin Geçici 1.inci maddesi ile verilmiş olan 6 aylık süre, bu kuruluşlar için ön izine konu olan hizmet türü için Çalışma Ruhsatı verildiği tarihinden itibaren başlar.

  (Değişik fıkra: 10/04/1997 sayılı RG/Geçici md.3) Bu yönetmeliğin yayımından önce ön izin almış ve DHMİ tarafından hazırlanacak yeni Çalışma Ruhsatı ücret tarifesi yürürlüğe girmeden önce, incelemeleri yapılarak çalışma ruhsatı almaya hak kazanmış kuruluşlara verilecek çalışma ruhsatı için ilk veriliş ücreti olarak yürürlükten kaldırılan çalışma ruhsatı ücret tarifesi uygulanır.

  Geçici Madde 4 - Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (a) bendi gereğince yer hizmetleri kuruluşları ile hava taşıyıcıları arasında belirlenecek yer hizmetleri ücretleri: Mevcut anlaşmalar yönünden mevcut anlaşmaların bitim tarihi itibariyle, Mevcut anlaşmaların süresiz olması halinde ise en geç 1 Mart 1997 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  Yürürlük

  Madde 27 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı ve DHMİ Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100