Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET PERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  DEVLET PERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 02/11/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24924

  Devlet Bakanlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Devlet Personel Uzman Yardımcılarının işe alınma ve yetiştirilmelerini, giriş ve yeterlik sınavlarının uygulama usul ve esaslarını, Devlet Personel Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esaslarını, meslekte ilerlemelerini ve diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Devlet Personel Uzman Yardımcılığına atanacak adaylar ile Devlet Personel Uzman ve Uzman Yardımcıları hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 08/06/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Başkanlık: Devlet Personel Başkanlığı'nı,

  b) Başkan : Devlet Personel Başkanı'nı,

  c) Uzman : Devlet Personel Uzmanını,

  d) Uzman Yardımcısı: Devlet Personel Uzman Yardımcısını,

  e) Daire Başkanı: 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ana hizmet ve danışma birimlerinin başkanlarını,

  f) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

  g) TODAİE: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü'nü,

  h) KPSS: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

  ı) Giriş Sınavı: Devlet Personel Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığına Giriş

  Uzman Yardımcılığı

  Madde 5 - Uzmanlığa giriş aşaması, Uzman Yardımcılığıdır. Uzman Yardımcılığına atanabilmek için bu Yönetmelikte öngörülen giriş sınavında başarılı olmak şarttır.

  Giriş Sınavı ve Şartları

  Madde 6 - Uzman Yardımcılığı giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça uygun görülecek zamanlarda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

  Giriş sınavına katılabilmek için,

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

  b) Ekonomi, maliye, hukuk, idare ve işletme dallarında öğretim veren en az dört yıllık yüksek öğretim kurumları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onanmış yurtiçi ve yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

  c) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

  d) KPSS' ye girmiş ve KPSS kılavuzu ve/veya ilanlarda belirlenen asgari puanı almış olmak,

  e) KPSS'den en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak Uzman Yardımcısı kadro sayısının yirmi katını geçmemek üzere ilanda belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına kabul edilirler),

  f) Başkanlıkça açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak,

  şarttır.

  Giriş sınavına ilişkin sekreterya hizmetleri Personel Şubesi Müdürlüğünce yürütülür.

  Giriş Sınavı Duyurusu

  Madde 7 - Giriş sınavına katılma şartları, belirlenen KPSS taban puanı, atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısı, sınav konuları, sınavın değerlendirme yöntemi, sınava ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru yeri, başvuru sırasında istenecek belgeler, sınavın yeri ve sınava ilişkin diğer hususlar son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde ilan vermek suretiyle duyurulur.

  Giriş Sınavına Başvuru ve Başvuru Belgeleri

  Madde 8 - Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Başkanlıktan temin edecekleri iş talep formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

  a) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

  b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

  c) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm.),

  d) KPSS sonuç belgesinin onaylı örneği.

  Yukarıda sayılan ve sınav ilanı ile istenebilecek diğer belgelerin Personel Şubesi Müdürlüğüne son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Personel Şubesi Müdürlüğünce de onaylanabilir. Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin Başkanlığa en geç, sınav duyurusunda belirtilen son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır.

  Sınav Hazırlık Komisyonu ve Sınava Giriş

  Madde 9 - Giriş sınavı hazırlık çalışmaları, Personel Şubesi Müdürü ile Başkanlıkça görevlendirilecek iki Uzmandan oluşan "Sınav Hazırlık Komisyonu" tarafından yürütülür.

  Komisyon; giriş sınavı başvurularını inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan diğer nitelikleri taşıyan adaylar, KPSS'den en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Bu şekilde atama yapılacak Uzman Yardımcısı kadro sayısının yirmi katını geçmemek üzere ilanda belirlenen sayıda aday tutanakla belirlenir ve son başvuru tarihinden itibaren on gün içinde Personel Şubesi Müdürlüğüne bildirilir.

  Personel Şubesi Müdürlüğünce, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

  Sınav Kurulu

  Madde 10 - Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması, Başkanın veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının veya Daire Başkanının başkanlığında ve Başkan tarafından görevlendirilen dört üyeden meydana gelen beş kişilik Sınav Kurulunca yapılır. Başkan ayrıca iki yedek üye tespit eder.

  Başkan gerekli görürse Sınav Kurulu üyesi olarak TODAİE veya yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinden yararlanabilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez.

  Başkanlık içerisinden görevlendirilen üyelerin 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) bendindeki şartları taşımaları zorunludur.

  Yazılı sınav ve konuları

  Madde 11 - Yazılı sınav, klasik veya test usulünde Başkanlıkça yapılabileceği gibi ÖSYM'ye veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kuruluşlara da yaptırılabilir. Yazılı sınavın diğer kuruluşlara yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar Başkanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılan protokol ile belirlenir.

  Yazılı sınav aşağıdaki konuları kapsar:

  I. EKONOMİ

  A. Mikro-Makro İktisat, Para ve Ekonomi Politikası,

  B. Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

  II. MALİYE

  A. Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Maliye Politikası,

  B. Bütçe ve Bütçe Politikası, Türk Bütçe Sistemi,

  C. Türk Vergi Hukuku.

  III. HUKUK

  A. Anayasa Hukuku,

  B. İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü Hukuku,

  C. Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç),

  D. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler),

  E. Ceza Hukuku (Genel Esaslar).

  IV. ATATÜRK İLKELERİ ve TÜRK İNKILAP TARİHİ

  V. MATEMATİK

  VI. YABANCI DİL

  İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.

  Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması

  Madde 12 - Yazılı sınavın Başkanlıkça yapılması halinde sınav soruları, sınav günü 11 inci maddede sayılan konuları kapsayacak şekilde Sınav Kurulunca hazırlanır ve üyelerce imzalanarak mühürlü zarf içinde Kurul Başkanına teslim edilir.

  Yazılı Sınavın Yapılış Şekli

  Madde 13 - Yazılı sınavın yapılacağı yer sınav tarihinden en az on beş gün önce adaylara bildirilir.

  Yazılı sınavlarda isim yeri kapanabilir özel cevap kağıtları kullanılır. Sınavlar, Sınav Kurulunun gözetimi ve denetimi altında yapılır. Gerektiğinde Uzmanlar da Başkan tarafından gözetmen olarak görevlendirilebilir. Sınav başlamadan önce adayların hüviyetlerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir ve sınav kuralları açıklanarak, adayların önünde kapalı soru zarfı açılarak sorular yazdırılır.

  Sınav sonunda sınavın başlayışını, akışını, bitimini ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak daha düzenlenir. Toplanan cevap kağıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra Sınav Kurulu Başkanına verilir.

  Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce imzalanır.

  Cevap Kağıtlarının Değerlendirilmesi

  Madde 14 - Cevap kağıtlarının değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılır. Değerlendirme her Sınav Kurulu üyesince ayrı ayrı yapılır ve adayların aldığı puanlar Sınav Kurulu üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

  Adayların yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için 11 inci maddede yazılı I, II, III, IV, ve V inci konu gruplarının her birinden ayrı ayrı 100 üzerinden 50 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70, yabancı dilden 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir. Yabancı dil puanı, başarı sıralamasında dikkate alınmayıp diğer konu gruplarından alınan puanların eşitliği durumunda tercih nedenidir.

  Sınav kurulu, cevap kağıtlarını değerlendirerek sınav sonuçlarını sınav gününü takip eden en geç otuz gün içinde Personel Şubesi Müdürlüğüne teslim eder. Başarılı olanların listesi sonuçların teslimi tarihinden itibaren en geç iki iş günü içinde Başkanlığın uygun bir yerindeki duyuru tahtasına asılarak ilan edilir ve sınav sonucu başarılı olan adayların adreslerine taahhütlü olarak gönderilir.

  Bu madde gereğince başarılı olamayan adaylara sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç iki ay içinde istekleri üzerine başvurma belgeleri iade edilir.

  Sözlü Sınav

  Madde 15 - Sözlü sınava girme hakkını kazananlar, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle sözlü sınava çağrılırlar.

  Yazılı sınavda başarılı olanlardan sözlü sınavdan önce ayrıca;

  a) (Değişik bend: 22/05/2007- 26529 S.R.G Yön/1.md.) Her bölge ve iklim şartlarında görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan,

  b) Erkek adaylardan, askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu gösterir belgenin onaylı örneği,

  c) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış belgenin aslı,

  d) 6 adet vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),

  e) İkametgah belgesi,

  f) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

  g) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form

  istenir. Ancak yukarıda sayılan belgelerden Başkanlıkça belirlenecek olanların, sözlü sınav sonrasında da teslimi istenebilir. İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar.

  Sözlü sınavda; adayların yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri ile birlikte personel ve teşkilatlanma hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da göz önünde bulundurularak her adaya Sınav Kurulu üyelerince ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

  Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.

  Giriş Sınavı Sonuçları ve Sonuçlara İtiraz

  Madde 16 - Sınav Kurulu; adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı nihai puanlarını tespit eder. Adaylar, en yüksek puanı alandan başlamak üzere sıralanır.

  Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir, sözlü sınavın bitimini takip eden üç gün içinde Başkanın onayı ile başarı sıralamasına göre oluşturulan liste asılmak suretiyle ilan edilir. Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara 10 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

  İlan edilen boş Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcısı olarak atanır. Giriş sınavına katılan diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak Uzman Yardımcısı olarak atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığı Dönemi

  Uzman Yardımcılığı Süresi

  Madde 17 - Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman Yardımcıları bu süre içinde "Devlet Personel Başkanlığı Aday Memurları Yetiştirme Yönetmeliği" ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.

  Çalışma Düzeni

  Madde 18 - Uzman Yardımcıları, daire başkanınca belirlenen Uzmanlarla birlikte ve onların gözetiminde çalıştırılırlar.

  Çalışma ve Yetiştirme Planı

  Madde 19 - Uzman Yardımcıları için, Personel Şubesi Müdürlüğünce ana hizmet ve danışma birimi niteliğindeki daire başkanlıklarının görüşleri de alınmak suretiyle 17'nci maddede belirtilen adaylık eğitimi dışında ve iki yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde ayrıca özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve bu plan Başkan tarafından onaylanır.

  Bu plan;

  a) Yönetmeliğin 26'ncı maddesinde belirtilen konular esas alınmak üzere mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

  b) Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma ve denetim teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

  c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

  d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

  e) Başkanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını

  sağlamaya yönelik programları kapsar.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

  Tez Seçimi

  Madde 20 - Uzman Yardımcıları, Başkanlığın görev alanı veya kamu yönetimi ile ilgili konularda bir tez hazırlarlar.

  Uzman Yardımcıları Başkanlıktaki iki yıllık hizmet sürelerinin tamamlanmasını takip eden bir aylık süre içinde, hazırlamak istedikleri tezin konusunu Başkanın ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının onayına sunarlar. Onay makamınca beş iş günü içinde verilecek onaydan sonra tez konusu kesinleşmiş olur.

  Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, Uzman Yardımcısı en geç on beş gün içinde onay makamının önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirleyerek tekrar onay alır. Onaylanan tez konusu onay makamınca Personel Şubesi Müdürlüğüne bildirilir.

  Tezin Hazırlanması

  Madde 21 - Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde hazırlanır.

  Uzmanlık tezleri, bir öğretim üyesinin veya Uzmanın rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır. Tezin, Uzman Yardımcısının kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi esastır.

  Tezin Teslimi

  Madde 22 - Tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde Uzman Yardımcısı hazırladığı istenilen sayıda tezi Personel Şubesi Müdürlüğüne teslim eder.

  Tezler Personel Şubesi Müdürlüğünce değerlendirilmek üzere Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerine dağıtır ve tezlerin incelenmesi için bir aylık süre verilir.

  Tezin Değerlendirilmesi ve Sonuçları

  Madde 23 - Başkanlıkça tespit edilecek değerlendirme gününde Uzman Yardımcısı tezini sözlü olarak savunur ve üyelerin sorularını cevaplandırır.

  Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Başarısız kabul edilen tezler için gerekçe gösterilir. Tezin oy çokluğu ile başarılı bulunması durumunda da olumsuz oy kullanan Komisyon üyeleri gerekçelerini yazılı olarak belirtirler.

  Tezin başarısız bulunması halinde, Komisyonca tezde tespit edilen aksaklıklar yazılı olarak bildirilir ve Uzman Yardımcısına tezini düzeltmesi için üç aylık bir süre verilir.

  Yeterlik Sınavına Girebilme Şartları

  Madde 24 - Uzman Yardımcıları,

  a) Uzman Yardımcısı kadrosunda, ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler ile uzman yardımcılığı süresince alınan toplam sıhhi iznin iki aydan fazla süren kısmı hariç üç yıl çalışmış olmaları,

  b) Son sicil notlarının olumlu olması,

  c) Tezlerinin başarılı kabul edilmesi

  şartıyla, yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

  Yeterlik Sınav Komisyonu

  Madde 25 - Yeterlik Sınav Komisyonu, Başkan tarafından görevlendirilecek bir Başkan ve dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Başkan ayrıca iki yedek üye tespit eder. Komisyonun Başkanlık içinden görevlendirilecek başkan ve üyelerinin 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) bendindeki şartları taşımaları zorunludur.

  Başkan gerekli gördüğü taktirde Sınav Komisyonu üyesi olarak TODAİE veya yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinden de yararlanabilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Komisyonun sekreterya hizmetleri Personel Şubesi Müdürlüğünce yürütülür.

  Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

  Madde 26 - Uzmanlık yeterlik sınavı, tez değerlendirme gününden en az yedi gün sonra aşağıda yer alan konu ve ağırlıklarda yazılı ve sözlü olmak üzere iki safhada yapılır:

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (30 puan),

  b) 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu (10 puan),

  c) 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (10 puan),

  d) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu (5 puan),

  e) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (5 puan),

  f)190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmeliği (10 puan),

  g) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (5 puan),

  h) 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (10 puan),

  i) Tez değerlendirme gününden en az 3 ay önce Başkanlıkça tespit edilip bildirilecek kamu personelini ilgilendiren diğer kanun, kanun hükmünde kararname ve genel yönetmelikler (15 puan).

  Yazılı sınav, Başkanlıkça belirlenecek tarihlerde birbirini takip eden iki günde yapılır. Sınav soruları Komisyonca her bir oturumdan önce yukarıdaki konu ve ağırlıklara uygun olarak hazırlanır ve üyelerce imzalanarak kapalı zarflar içinde Komisyon Başkanına teslim edilir. Sınavda isim yeri kapanabilir özel cevap kağıtları kullanılır. Komisyon Başkanınca yeterli sayıda gözetmen görevlendirilir. Sınav başlamadan önce sınava katılanların kimliklerinin kontrol edildiği ve sınav sorularının kapalı zarf içinde olduğu hususunda tutanak düzenlenir. Daha sonra sınav kuralları açıklanarak soru zarfı sınava katılanların huzurunda açılır ve sorular dağıtılır veya yazdırılır.

  Sınav sonunda sınavın başlayışını, akışını, bitişini ve her adayın kullandığı cevap kağıdı adedini gösteren bir tutanak daha düzenlenir. Toplanan sınav kağıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten Komisyon Başkanına teslim edilir. Yazılı sınav sonuçları, en geç sınav gününü takip eden üçüncü günün sonunda açıklanır. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur. Yazılı sınavda başarılı olamayan Uzman Yardımcıları sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavda başarılı bulunanların sözlü sınavları Başkanlıkça belirlenecek tarihlerde yapılır. Sözlü sınavdan önce her bir Uzman Yardımcısı için sorulacak sorular ve puan değerleri bir tutanakla tespit edilir. Uzmanlık yeterlik sınavında başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

  Sınav sonunda, Sınav Komisyonu her üyenin verdiği notu ayrı ayrı gösteren bir çizelge ve sınav tutanağı tanzim ederek sonucu sınav tarihinden itibaren iki iş günü içinde Başkanlığa bildirir ve başarılı olanların atamaları en kısa zamanda yapılır. Geçerli bir mazereti bulunmaksızın yazılı ve/veya sözlü sınava girmeyenler başarısız kabul edilir.

  Uzmanlık yeterlik sınavında başarılı olanlar "Devlet Personel Uzmanı" unvanını kazanırlar.

  Başarısızlık Hali

  Madde 27 - Kanunen kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın sınava girmeyenler hariç, yapılan yeterlik sınavının yazılı veya sözlü aşamasında başarısız olan uzman yardımcılarına en az üç aylık bir süre sonunda başarısız olduğu sınava girmek üzere ikinci bir hak daha verilir.

  Yapılacak ikinci sınavda da başarısız olan Uzman Yardımcıları hiçbir şekilde uzmanlığa atanamazlar. Bunların Uzman Yardımcılığı görevlerine son verilerek Başkanlıkta durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

  İkinci kez tezi başarısız kabul edilenler veya kanunen kabul edilebilir mazereti olmaksızın belirtilen süreler içinde tez konusunu belirlemeyenler ile tezini teslim etmeyen Uzman Yardımcıları hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 28 - Uzman Yardımcıları;

  a) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,

  b) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli ön hazırlıklar ile gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmakla,

  c) Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacağı Daire Başkanlarınca ya da diğer birim amirlerince belirlenen yayınları takip ederek bu yayınlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan raporu amirine sunmakla,

  d) Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme programlarına katılmakla,

  e) Görevlendirildikleri birimin yürüttüğü hizmetler ile karşılaştıkları sorunlara ilişkin toplantılara katılarak görüşlerini açıklamakla,

  f) Amirlerince verilen benzeri görevleri yerine getirmekle

  yükümlüdürler.

  Uzmanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 29 - Uzmanlar, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer Kanunlarla verilen görevlerin yerine getirilmesi, kurum ve kuruluşlarda hizmetlerin düzenli, ekonomik ve süratli şekilde yürütülebilmesi için; Devlet personel rejiminin temel ilke ve politikası ile memur ve diğer kamu görevlilerinin tabi olacakları personel rejimlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat, görev ve yetkilerinin, idari usul ve metodların, memleketin ekonomik, sosyal, kültürel ve mali şartları ile hukuki esaslara uygun olarak düzenlenmesi, değişen şartlara göre geliştirilmesi, aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmaları yürütmek, bu alanda koordinasyon, takip ve denetimi sağlamak ve Başkanlıkça yürütülen çalışmaların gerektirdiği bütün uzmanlık hizmetlerini yapmakla yükümlüdürler.

  Bu yükümlülüğün gereği olarak;

  a) 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki bütün kurum ve kuruluşlarda personel rejimine ilişkin her türlü inceleme ve araştırmayı yapmakla,

  b) Hizmet programlarının verimlilik ve etkinlik analizlerini yapmak ve çalışma metotlarının verimli ve düzenli hale getirilmesi için uygulanması gereken esas ve ilkeleri tespit etmekle,

  c) Kadrolama tekniklerinin geliştirilmesi ve personel politikasının oluşturulması için ilgili kuruluşlarda araştırma ve incelemeler yaparak gerçekçi bir uygulamaya ışık tutucu raporlar hazırlamakla,

  d) Kurumlarca personel kanunları gereğince yapılan talepleri Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yıllık Program gibi belgeler üzerinden incelemekle ve kadro birikim planları hazırlamakla,

  e) Kurumlarda organizasyon ve metot çalışmaları, iş analizleri ile insan gücü planlaması yapmakla,

  f) Personel veya hizmetlerin gruplandırılması ile aynı nitelik ve düzeydeki işler için eşdeğer ücret prensibinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere gerekli araştırma ve incelemeleri yapmakla,

  g) Kadro unvanlarının standart hale getirilmesi için gerekli araştırma ve incelemeleri yapmakla,

  h) Ülkenin ekonomik, sosyal ve mali durumunu izleyerek aylık ve diğer özlük haklarda yapılması gereken değişikliklere ilişkin araştırma ve incelemeleri yapmakla ve teklifleri hazırlamakla,

  ı) Personel rejimi ile ilgili kanun tasarısı ve teklifleri ile diğer mevzuat taslakları hakkında gerekli ön çalışmaları yapmak ve gerektiğinde görüş bildirmekle ve bu konularda her türlü çalışmalara ve toplantılara katılmakla,

  i) Memur ve diğer kamu görevlilerinin tabi olacağı personel rejimlerinin sistem, temel ilke ve hedefleri ile bütün kurumların mevzuattaki yerini, anlamını, değerini ve diğer hükümlerle ilişkilerini tespit etmekle, değerlendirmek, eleştirmek ve bunlara ilişkin hukuki ve mali statüleri düzenlemekle,

  j) Kurumların görev, kuruluş ve yetkileri ile teşkilat yapılarını incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde bunların geliştirilmesine yönelik hedef, politika ve tedbirleri teklif etmekle,

  k) Rasyonel bir yönetim gerçekleştirilmesi için görevlerde ve bunların dağılımında, kaynakların kullanılış şekil ve metotlarında yönetim ve teşkilatlanma konuları ve idari usul ve işlemlerle ilgili olarak araştırma, inceleme ve değerlendirmeler yaparak teklifler geliştirmek, buna ilişkin hukuki düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olmak ve yeniden kurulacak kurumların teşkilat ve görevleri hakkında görüş bildirmekle,

  l) Kamu personeline ilişkin her türlü istatistiki bilgiyi toplayarak bunları ayrıntılarıyla değerlendirmekle,

  m) Kamu personelinin hizmet içi eğitimine ilişkin çalışmaları yürütmekle,

  n) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmekle,

  görevlidirler.

  ALTINCI BÖLÜM : Çalışma Usul ve Esasları

  Sorumluluk

  Madde 30 - Başkanlıkça yürütülen hizmetlerin gerektirdiği uzmanlık çalışmaları Başkanlığa bağlı daireler ile ihtiyaç duyulması halinde Başkanlığa bağlı olarak oluşturulacak birimler ile çalışma grupları bünyesinde yürütülür.

  Uzman ve Uzman Yardımcıları uzmanlık çalışmalarının gereği gibi ve süresinde tamamlanmasından, Başkanlık emir ve direktifleri doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar.

  İnceleme ve Denetleme Yetkisi

  Madde 31 - Uzmanlar, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına dahil kurum ve kuruluşlarda, Başkanlığın görev alanına giren bütün konularda araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın tetkikine yetkilidirler.

  Uzmanlar, hizmetin gereği olarak kurum ve kuruluşlarda inceleme, araştırma ve denetleme yapılmasını sebeplerini de belirtmek suretiyle Daire Başkanları kanalıyla Başkanlığa önerebilirler.

  Uzmanlara, araştırma, inceleme ve denetleme yetkisini gösteren bir kimlik cüzdanı verilir.

  Görevlendirme

  Madde 32 - Uzmanlar, Başkanlığın yürütmekle yükümlü olduğu görevleri yerine getirmek üzere kurum ve kuruluşlarda yapacakları inceleme, araştırma ve denetlemeler için Başkanlığın bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine veya doğrudan Başkan tarafından görevlendirilebilirler.

  Ortak Çalışma

  Madde 33 - Başkanlığın görevleriyle ilgili genel uygulama ilkelerinin tespiti ve birimler arasında koordinasyonun sağlanması için Uzman ve Uzman Yardımcılarının ortak çalışmaları Başkanın emir veya onayına bağlıdır.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Uzman ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmeleri

  Yabancı Dil Eğitimi

  Madde 34 - Başkanlık, Uzman ve Uzman Yardımcılarının tabi tutulacağı yabancı dil eğitimini Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak bir program dahilinde yurtiçinde veya yurtdışında yürütür. Yabancı dil eğitimi için Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi imkanlarından yararlanılır.

  Hizmet İçi Eğitim

  Madde 35 - Başkanlık, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

  Yurt Dışı Eğitim

  Madde 36 - Uzman ve Uzman Yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilebilirler.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Kariyer Dışı Uzman Atanamayacağı

  Madde 37 - Uzmanlık kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.

  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

  Madde 38 - 26/10/1984 tarihli ve 18557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet Personel Uzmanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce atanmış ve halen Uzman Yardımcısı olarak çalışmakta olanların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tabi tutulacakları işlemler

  hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 39 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 40 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100