Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

  DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

  Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

  Resmi Gazete Tarihi: 03/11/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24925

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

  BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, doğal gaz şehir içi dağıtım lisansı verilecek şirketin seçimi ve dağıtım lisansı sahibi şirketlerin yapacağı doğal gaz dağıtım faaliyetleri ile müşteri hizmetlerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, doğal gaz şehir içi dağıtım lisansı ihalesi, dağıtım şebekesinin inşa edilmesi, işletilmesi, genişletilmesi, iyileştirilmesi, doğal gazın sunumu ve bu faaliyetlerin izlenmesi, denetimi ile dağıtım lisansı ve dağıtım lisansı sahibi şirket ve müşterilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

  Hukuki dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar ve kısaltmalar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  1) Kanun:18/04/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununu,

  2) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

  3) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

  4) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

  5) (Değişik bend: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/1.mad) Abone bağlantı bedeli: Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeli,

  6) Alçak basınçlı dağıtım hattı: Şehir içi bölge istasyonlarının çıkışından başlayan ve alçak basınçta doğal gaz taşıyan muhtelif çaplardaki boru hatlarını,

  7) Bağlantı hattı: Ulusal iletim şebekesini veya dağıtım şebekesini serbest tüketici servis kutusuna veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna bağlayan boru hattını ve servis kutusu veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonu dahil ilgili teçhizatı,

  8) Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu: Doğal gazın basıncının düşürüldüğü, ayarlandığı ve doğal gaz miktarının ölçüldüğü istasyonu ,

  9) Birim hizmet ve amortisman bedeli: Dağıtım şirketinin bir kWh doğal gazın müşteriye sunumu karşılığında amortismanlar ve getiri dahil talep ettiği toplam bedeli,

  10) Çeyrek dönem : Ocak - Şubat - Mart, Nisan - Mayıs - Haziran, Temmuz - Ağustos - Eylül, Ekim - Kasım - Aralık olarak üç aylık dönemlerden oluşan süreyi,

  11) Dağıtım: Doğal gazın müşterilere teslim edilmek üzere mahalli gaz boru hattı şebekesi ile naklini ve perakende satışını,

  12) Dağıtım hattı: Alçak basınçlı ve/veya orta basınçlı dağıtım hattını,

  13) Dağıtım lisansı ihalesi: Kurum tarafından belirlenecek lisans süresi için doğal gaz dağıtım şebekesinin mülkiyeti de dahil olmak üzere, ilgili şehirde dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye yetkili şirketi belirlemek için yapılan ihaleyi,

  14) Dağıtım lisansı: Tüzel kişilere şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunabilmeleri için Kanun uyarınca Kurul tarafından verilen izin belgesini,

  15) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir şehirde doğal gazın dağıtımı ve mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzel kişiyi,

  16) Dağıtım şebekesi: Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde, işlettiği doğal gaz dağıtım tesislerini ve boru hatlarını,

  17) Doğal gaz: Yerden çıkarılan veya çıkarılabilen gaz halindeki doğal hidrokarbonlar ile bu gazların piyasaya sunulmak üzere çeşitli yöntemlerle sıvılaştırılmış, basınçlandırılmış veya fiziksel işlemlere tabi tutulmuş (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı - LPG hariç) diğer hallerini,

  18) Halihazır proje: Dağıtım şebekesine ait tatbikat projelerinin, uygulama sırasında yapılan değişikliklerin de kaydedilerek inşaat sonunda yeniden düzenlenmiş son halini,

  19) İç tesisat: Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu veya servis kutusu çıkışından itibaren sayaç hariç, müşteri tarafından yaptırılan ve mülkiyeti müşteriye ait olan boru hattı ve teçhizatı ile tüketim cihazları, atık gaz çıkış borusu, baca ve havalandırma sistemleri gibi tesisatı,

  20) İlgili mevzuat: Doğal gaz piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul Kararı ile ilgili tüzel kişinin sahip olduğu lisans veya lisansları,

  21) ISO: Uluslararası Standardizasyon Kuruluşunu (International Organization for Standardization),

  22) Mahalli gaz boru hattı: Şehir içi doğal gaz dağıtımı yapacak olan dağıtım şirketinin inşa edip işleteceği tüm dağıtım hatlarını,

  23) Müşteri: Serbest veya serbest olmayan tüketiciyi,

  24) Orta basınçlı dağıtım hattı: Şehir giriş istasyonlarını birbirine ve/veya şehir içi bölge istasyonlarına bağlayan ve orta basınçta doğal gaz taşıyan boru hatlarını,

  25) Otomatik hacim düzeltici: Sayaçtan ölçülen doğal gazın hacmini; standart şartlar ile doğal gazın basıncı, sıcaklığı ve özelliklerine göre düzelterek gösteren ölçüm cihazını,

  26) Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na dayanılarak çıkarılan Yönetmeliği,

  27) Ön ödemeli sayaç: Abonenin bedelini daha önceden ödediği miktarda doğal gaz kullanımına imkan veren, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'ne tabi ve dağıtım şirketinin sistemine uyum sağlayan sayacı,

  28) Sayaç: Müşterilerin doğal gaz tüketimini ölçen Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğine tabi cihazı,

  29) Serbest tüketici: Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım - satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

  30) Serbest olmayan tüketici (abone): Doğal gazı kendi kullanımı için dağıtım şirketlerinden almak zorunda olan gerçek veya tüzel kişiyi,

  31) Sertifika sahibi: Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğine göre sertifika almış gerçek veya tüzel kişiyi,

  32) Servis hattı: Dağıtım şebekesini abone servis kutusuna veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna bağlayan boru hattı ve servis kutusu veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonu dahil ilgili teçhizatı,

  33) Servis kutusu: Servis ya da bağlantı hattının bitimine konulan ve içinde servis regülatörü veya servis regülatör - sayaç seti ve/veya vana bulunan kutuyu ya da ana kapama vanasını ,

  34) Servis regülatörü: Servis hattı basıncını istenilen basınca düşüren cihazı,

  35) Şehir: Belediye veya Büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan imarlı alanlar bütününü,

  36) Şehir besleme hattı: Şehir giriş istasyonunu ulusal iletim hattına bağlayan yüksek basınçlı boru hattını,

  37) Şehir giriş istasyonu: Şehir besleme hattından gelen yüksek basınçlı doğal gazın istenilen basınç değerine düşürülmesinin ve ölçülmesinin yanı sıra ısıtma, harmanlama, filtreleme ve kokulandırma gibi doğal gazla ilgili ihtiyaç duyulacak diğer işlemlerin de yapıldığı ilgili teçhizat ve binalardan oluşan tesisin bütününü,

  38) Şehir içi bölge istasyonları: Belirli bir bölgeyi beslemek üzere orta basınçlı dağıtım hatlarındaki basıncı alçak basınçlı dağıtım şebekesi basıncına düşüren ve gerektiğinde ölçen istasyonları,

  39) (Değişik bent: 25/01/2008 - 26767 S.R.G Yön\1.mad) Taşıma hizmeti sözleşmesi: Tedarikçi ile dağıtım şirketi arasında doğal gazın taşınması amacıyla yapılan sözleşmeyi,

  40) Tedarikçi: Serbest tüketicilere, toptan satış şirketlerine, ithalatçı şirketlere, ihracatçı şirketlere, CNG dağıtımı, iletimi ve satış şirketlerine ve dağıtım şirketlerine doğal gaz satan ithalatçı şirketleri, toptan satış şirketleri ve üretim şirketlerini,

  41) (Değişik bent: 25/01/2008 - 26767 S.R.G Yön\1.mad) Teslim hizmeti sözleşmesi: Dağıtım şirketinin, serbest tüketici ve tedarikçi ile doğal gazın devir teslimi için yaptığı sözleşmeyi,

  42) Tüzel kişi (şirket): Kanun hükümleri uyarınca doğal gazın üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, ithali, ihracı, ticareti ve depolanması fonksiyonlarını yürütmek üzere kurulmuş özel veya kamu hukuku tüzel kişisini,

  43) Ulusal iletim şebekesi: Ulusal iletim sisteminin bir parçası olan yüksek basınçlı boru hatlarını,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Dağıtım Lisansı İhalesi

  İhale kararı ve ilanı

  Madde 5 - Dağıtım lisansı ihalesi Kurul Kararı ile yapılır. İhaleye çıkılacak şehir, ilgili şehirdeki lisans süresi, serbest tüketici limiti, lisans süresi boyunca uygulanacak abone bağlantı bedeli, geçici ve kesin teminat miktarı ile ihaleyle ilgili diğer hususlar Kurul Kararında belirtilir. Kurumun açacağı ihale, Resmi Gazetede ilan edilir. İhale ilanında, başvuru süresi, müracaat yeri, soru - cevap yöntem ve süresi, istenecek bilgi ve belgeler ile diğer hususlar bulunur.

  Dağıtım lisansı, ihaleyi kazanan şirkete dağıtım şebekesinin mülkiyeti de dahil olmak üzere, şehrin gelişmişlik düzeyi, tüketim kapasitesi ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate alınarak, Kurum tarafından ihale ilanında belirlenen lisans süresi için verilir. Kurul, nüfus yoğunluğuna göre, bir şehri sınırları belirlenmiş birden fazla dağıtım bölgesine ayırabilir ve her bölgeyi ayrı ayrı ihale edebilir.

  İhale komisyonu

  Madde 6 - Dağıtım lisansı için başvuracak şirketlerin ve verilecek tekliflerin değerlendirilmesi amacıyla, yeterli sayıda üyeden müteşekkil komisyon veya komisyonlar, Başkanın teklifi üzerine Kurul Kararı ile oluşturulur. Komisyonların çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenir.

  İhale dışında bırakma

  Madde 7 - İhalenin herhangi bir aşamasında, kasıtlı olarak Kuruma yanıltıcı bilgi, belge veya sahte belge verdiği tespit edilen başvuru sahipleri, değerlendirmeye alınmaksızın ihale dışında bırakılır.

  Başvuruda bulunamayacak olanlar

  Madde 8 - Aşağıda belirtilen şirketler, ihaleye başvuruda bulunamaz:

  a) İhale ilan tarihi itibari ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış şirketler,

  b) Yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişi hissedarlarının; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar; istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymiş olduğu şirketler,

  c) Kurul başkanı ve üyeleri, ihale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birinci dereceye kadar kan ya da sıhri hısımlarının organize borsalar aracılığıyla edindikleri hisse senetleri hariç olmak üzere, doğrudan veya dolaylı hissedar oldukları şirketler.

  İhalenin herhangi bir aşamasında, yukarıdaki durumların tespiti halinde, şirket ihale dışı bırakılarak, mevcut teminatı Kurum lehine irat kaydedilir.

  Yeterlilik değerlendirmesi

  Madde 9 - Teklif vermek isteyen şirketler, ihale ilanında belirtilen süre içinde, ilanda verilen usul ve esaslara uygun olarak Kuruma başvuruda bulunur. İhale komisyonu, şirketleri yeterlilik açısından değerlendirmeye tabi tutar. Şirketlerin yeterliliği, ihale yapılacak şehirdeki şebeke yatırımı ve işletme faaliyetlerinin yürütülmesi açısından şirketin ve/veya ortaklarının mali güç ile tecrübelerine göre değerlendirilir. Yeterlilik başvurusu;

  a) Mali güç açısından; şirketin öz sermayesi, bilanço ve gelir tabloları ile yatırımın finansmanının nasıl sağlanacağını gösteren belge ve niyet mektupları,

  b) Tecrübe açısından; teklif sahibinin veya proje, inşaat ve işletme hizmeti alacağı firmaların doğal gaz sektörü ve diğer sektörlerle ilgili tecrübesi,

  esas alınarak değerlendirilir.

  Değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından hazırlanan rapor, Kurula sunulur. Kurul tarafından yeterli bulunmayan şirketlere durum bildirilir ve bu şirketler ihaleye teklif veremez. Yeterli bulunan şirketler ise, Kurumdan ihale dosyası almak ve tekliflerini ihale dosyasına uygun şekilde hazırlayarak belirtilen süreler içinde Kuruma sunmak üzere davet edilir.

  İhale dosyasının içeriği

  Madde 10 - İhale dosyasında; tekliflerin hazırlanması, verilmesi, tekliflerin verileceği para cinsi, tekliflerin açılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, dağıtım lisansı verilecek şehirdeki serbest tüketici limiti, lisans süresi, lisans süresi boyunca uygulanacak abone bağlantı bedeli, geçici ve kesin teminat miktarı, birim hizmet ve amortisman bedelinin sabit olarak uygulanacağı süre, yatırımın başlangıç tarihi, ihaleyi kazanan firmaya dağıtım lisansı verilmesine ilişkin usul ve esaslar, dağıtım şebekesi inşası için gerekli tasarım, yapım, kullanılacak malzemeler ve tamamlanan şebekenin işletmeye alınması dahil tüm aşamalarda uygulanacak usul ve esaslar ile temel teknik kriterleri içeren şartname yer alır. Şartname, ihale kararı verilen şehrin özelliklerine göre düzenlenir.

  İlgili mevzuat, ihale dosyasının ayrılmaz bir parçasıdır.

  İhale dosyasında değişiklik yapılması

  Madde 11 - Kurul, tekliflerin verilmesi için tanınan sürenin sona ermesinden önceki herhangi bir tarihte, kendi inisiyatifine bağlı olarak veya şirketlerden herhangi birinin ihale ile ilgili olarak istemiş olduğu açıklama neticesi ortaya çıkan yeni bir durum sebebiyle, ihale dosyasında değişiklik yapabilir. Değişiklikler yazılı olarak, ihale dosyası almış bulunan bütün şirketlere bildirilir ve tüm teklif sahiplerini bağlar.

  Tekliflerin değerlendirilmesi

  Madde 12 - Teklifler, bir kWh doğal gazın sunumu için tek bir bedel olarak verilen birim hizmet ve amortisman bedeli üzerinden değerlendirilir. Verilen teklifler en düşük birim hizmet ve amortisman bedeline göre sıralanır, en düşük ilk üç teklif belirlenir ve bu tekliflerin sahipleri açık eksiltme yapar. Kurul, eksiltme sonucu en düşük teklifi veren ve dağıtım lisansı almaya hak kazanan şirket ile sıralamadaki ikinci ve üçüncü şirketi belirleyebileceği gibi verilen teklifleri uygun bulmadığı takdirde ihaleyi iptal edebilir.

  İhale ile belirlenen birim hizmet ve amortisman bedeli, şartnamede belirlenen süre boyunca uygulanır. Bu sürenin bitiminden itibaren Kurul tarafından fiyat tavanına göre belirlenen birim hizmet ve amortisman bedeli uygulanır.

  Davet bildirimi

  Madde 13 - Kurul kararı, Tebligat Kanunu hükümlerine göre teklif veren şirketlere gönderilir ve ihaleyi kazanan şirket lisans almaya davet edilir. Davet bildiriminde, şirketten, lisans alma öncesi yapılması gereken işlemleri, bildirimde belirtilen sürede tamamlayarak, kesin teminat tutarı ile birlikte Kuruma müracaat etmesi istenir. İlgilinin süre uzatımı talebinde bulunması ve bu talebinin Kurum tarafından kabul edilmesi halinde, müracaat süresi uzatılabilir.

  Teminat olarak kabul edilecek değerler

  Madde 14 - (Değişik madde: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/2.mad) Teklifle birlikte verilecek geçici teminat ve lisans almaya hak kazanılması halinde verilecek kesin teminat olarak;

  a) ABD Doları olarak Kurum adına keşide edilmiş blokeli çek,

  b) Kurum adına banka veya özel finans kurumu hesaplarında bloke edilmiş ABD Doları tevdiat veya ABD Doları nakit,

  c) ABD Doları olarak düzenlenmiş banka veya özel finans kurumu teminat mektubu,

  verilebilir.

  Teminat mektupları banka veya özel finans kurumlarından alınır. Yabancı bankalardan sağlanan teminatlarda Türk banka veya özel finans kurumlarından bir veya birkaçının kontrgarantisi aranır. Teminatlarla ilgili tüm masraflar teklif sahipleri tarafından karşılanır. Verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kurum yetkilidir.

  Teminatların değiştirilmesi

  Madde 15 - Kurum, gerekli görmesi halinde, verilen teminatların para birimi ile kaynağının ve cinsinin değiştirilmesini isteyebileceği gibi, teminat olarak sayılan değerlerden bir veya bir kaçının birlikte tevdi edilmesini de isteyebilir. Kurum talebiyle yapılacak teminat değişikliklerine ait masraflar, teklif sahipleri tarafından karşılanır.

  Geçici ve kesin teminat

  Madde 16 - Geçici teminat, açılacak her ihale için maktu olarak belirlenir ve ihale ilanında yer alır, kesin teminat tutarı ise şartnamede belirtilir.

  Kesin teminatın sunulması ve geçici teminatın iadesi

  Madde 17 - İlk üç teklifin Kurul tarafından nihai olarak tespit edilmesini müteakip diğer teklif sahiplerinin geçici teminatları iade edilir. Kurul onayı ile dağıtım lisansı almaya hak kazanan şirket, Kuruma, şartnamede belirtilen tutarda kesin teminatı sunar ve geçici teminatı Kurum tarafından iade edilir. Diğer iki şirketin geçici teminatları ise dağıtım lisansının verilmesini müteakip iade edilir. (Ek cümle: 02/09/2003 - 25217 sayılı RG./1. md.) Ancak, ikinci ve üçüncü şirketin ihale sonrasında birinci şirketin şartlarını ve bedelini kabul etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmesi halinde geçici teminatı iade edilir.

  Yatırımın kontrolü, işletmeye alınması ve kabulü

  Madde 18 - Dağıtım şebekesinin projelendirme, yapım ve test aşamalarının her birinin kontrolü ile tamamlanan bölümlerinin işletmeye alınması ve kabulü, söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev almamış sertifika sahipleri tarafından yapılır ve tüm bu işlemler tutanak altına alınır.

  Kesin teminatın iadesi

  Madde 19 - Kesin teminat, dağıtım şebekesinin uygun şekilde tamamlanan ve kabulü yapılan bölümleri itibarıyla şartnamede belirtilen usul ve esaslara göre iade edilir.

  Geçici veya kesin teminatın irat kaydedileceği haller

  Madde 20 - Aşağıdaki hallerde, şirket tarafından verilen geçici veya kesin teminat iade edilmeyerek Kurum lehine irat kaydedilir:

  a) Teklifler verildikten sonra, dağıtım lisansına hak kazanan şirket ilan edilinceye kadar geçen sürede ihaleden çekilinmesi,

  b) Lisans almaya hak kazanıldığı halde, süresinde dağıtım lisansı almak için gerekli işlemlerin tamamlanmaması veya lisans almaktan imtina edilmesi ya da alınan lisanstan Kurul onayı ile vazgeçilmesi,

  c) Dağıtım lisansı sahibi şirketin iflası,

  d) Kanunun 9 uncu maddesindeki yaptırımların uygulanmasıyla lisansın iptal edilmesi.

  Belediye ortaklığı

  Madde 21 - (Değişik madde: 23/10/2003 - 25268 sayılı RGetmelik 1.mad)

  Dağıtım lisansı alan şirket, lisans yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde, yetki aldığı şehirde bulunan belediye veya belediye şirketini sermaye koyma şartı aramaksızın, yüzde on nispetinde dağıtım şirketine ortak olmaya davet etmek zorundadır. Bu sermaye oranı, bedeli defaten ve peşin ödenmek kaydıyla en fazla yüzde yirmi oranına kadar artırılabilir.

  Belediye veya belediye şirketinin hisse almaması veya bir yönetim kurulu üyeliğine hak kazanamayacak oranda hisse alması halinde, şirket durumu Kuruma bildirir. Kurum, şirketten Türk Ticaret Kanununun 275 inci maddesine göre, belediyeye şirket yönetim ve denetim kurullarında temsil hakkı verecek düzenlemelerin yapılmasını isteyebilir.

  Lisans alma öncesi işlemler

  Madde 22 - Dağıtım lisansı almaya hak kazanan şirketin, lisans alabilmesi için, ilgili mevzuat doğrultusunda, şirket ana sözleşmesi ile ilgili aşağıda belirtilen değişiklikleri yapması zorunludur;

  a) Şirketin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulmuş bir anonim şirket olması halinde, hisseleri nama yazılı değil ise hisselerinin tamamının nama yazılı hale getirilmesi,

  b) (Değişik bend: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/4.mad) Dağıtım lisansı sahibi şirket, doğal gaz şehir içi dağıtım faaliyeti ile bu konudaki eğitim hizmetleri dışında başka faaliyette bulunamayacağından, şirketin ana sözleşmesinin ilgili kısmının buna uygun şekilde düzenlenmesi,

  c) Lisansın iptalinin gerekmesi halinde, iptalden önce alınacak Kurul Kararı doğrultusunda, tüketicilerin korunması ve hizmetin aksamaması açısından, lisans kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesini ve dağıtım şebekesinin işletilmesini teminen, lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu veya tüzel kişiyi idare edenlerin; lisans sahibinin anonim şirket olmaması halinde ise ortaklar genel kurulu ve/veya tüzel kişiliği idare edenlerin bir kısmının veya tamamının; geçici olarak değiştirilmesi suretiyle, Kurum tarafından yerlerine yeni atama yapılabileceğinin kabulüne ilişkin hükümlerin ana sözleşmede yer alacak şekilde düzenlenmesi.

  Lisans verilmesi

  Madde 23 - Şirket, 13 üncü maddede verilen süre içerisinde, 22 nci maddede belirtilen işlemleri tamamlayarak, tadil edilmiş ise şirket ana sözleşmesini, lisans bedeli alındı makbuzu ve talep edilecek diğer belge ve bilgileri Kuruma sunarak, dağıtım lisansı verilmesini talep eder. Alınan teklif dikkate alınarak Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri uyarınca dağıtım lisansı düzenlenir ve belirlenen günde şirket tarafından teslim alınır.

  (Değişik fıkra: 02/09/2003 - 25217 sayılı RG./2. md.) Şirketin dağıtım lisansını almaktan imtina etmesi halinde, mevcut teminatı Kurum lehine irat kaydedilerek dağıtım lisansı, birinci gelenin şartlarında ve aynı bedelle kabul etmediğini daha önce beyan ve taahhüt etmemiş olmaları halinde sırasıyla ikinci ve üçüncüye teklif edilir ve yapılan teklifin kabul edilmemesi halinde geçici teminatları iade edilir ve yeniden ihaleye çıkılır.

  Kurumun teklifi reddetme ve ihaleyi iptal etme hakkı

  Madde 24 - Kurum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, Kurum tarafından açılan dağıtım lisansı ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Kurum, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen veya gerekli gördüğü her durumda ve ihalenin her aşamasında herhangi bir teklifi veya tekliflerin tamamını reddetme ya da ihaleyi tamamen iptal etme yetkisine sahiptir. Kurum, bu karar ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulamaz.

  Dağıtım lisansı ihalesi yapılan şehrin belediyesi, ihale öncesinde ve ihalenin her aşamasında, teklif verecek şirketlere ihale ve yatırımla ilgili gereken yardımı ve kolaylığı gösterir. İlgili belediyenin, ihalenin herhangi bir aşamasında başvuru sahipleri arasında ayrımcılık yaptığının saptanması halinde, Kurum, ihaleyi iptal edebilir ve ilgili şehirde yapılacak yeni ihalenin tarihini erteleyebilir. Kurum, gerekli gördüğü diğer önlemleri almakta serbesttir.

  Dağıtım şirketinin üçüncü kişilerle yapacağı sözleşmeler

  Madde 25 - Dağıtım şirketi, dağıtım şebekesiyle ilgili inşa işlerini, kendisinin yapmaması halinde, yapım ve hizmet sertifikasına sahip üçüncü kişilerle yapacağı sözleşmeler kapsamında gerçekleştirir. Dağıtım şirketinin, lisans kapsamındaki faaliyet konusu ile ilgili olarak üçüncü kişilerle yapacağı sözleşmelerde, ilgili mevzuata aykırı olan ya da sistem güvenliğini ve işleyişini engelleyen hükümler yer alamaz. Dağıtım şirketi, işlerin niteliğine uygun ve zamanında yapılmasından, proje ve müteahhit şirketlerinin bu işle ilgili hata veya ihmallerinden sorumludur. Dağıtım şirketi, sözleşmelerinde şebeke inşası esnasında çevreye verilecek rahatsızlık ve zararları önlemeye yönelik her türlü önlemi alır ve yatırım faaliyetleri süresince çevre ve diğer mevzuat hükümlerine uyar.

  Süre uzatımı

  Madde 26 - Şartnamede yer alan süreler, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinde yer alan mücbir sebepler dışında uzatılamaz.

  Sigorta zorunluluğu

  Madde 27 - Dağıtım şirketleri, gerçekleştirdikleri faaliyet ile ilgili varlıklarını muhtemel risklere karşı korumak amacıyla sigorta ettirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda dağıtım şirketleri dağıtım şebekesini; doğal afetler, yangın ve kaza gibi riskleri kapsayan bir "varlık tüm risk" sigortası ile teminat altına alır.

  İzleme raporları

  Madde 28 - Dağıtım şirketi, dağıtım şebekesinin inşasında gerçekleşen ilerlemeleri içeren özet bilgileri, altı aylık bazda düzenlenen periyodik raporlar ile Kuruma, takip eden ayın onbeşine kadar sunar.

  Dağıtım şirketi ayrıca, Kurumun talebi halinde verilmek üzere, kurulan alt yapıya ait teçhizat ve malzemelerin ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren, Türk Standartları Enstitüsünden alınmış uygunluk belgelerini, test ve kontrol kayıtlarını, vukuat raporlarını, kamulaştırma, mülkiyetin gayri ayni haklar tesisi ve kiralama kayıtlarını, Kurum tarafından talep edilecek diğer bilgi, belge, kayıt ve raporları tutmakla yükümlüdür.

  Bilanço, gelir tablosu ve diğer ek mali tablolar

  Madde 29 - Dağıtım şirketleri, yatırım faaliyetleri sürecinde ilgili mevzuata göre düzenlenen yıllık bilanço ve gelir tablosuyla, gerek görülen diğer ek mali tabloları, takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar Kuruma sunar.

  Kurumun inceleme yetkisi

  Madde 30 - Kurum, dağıtım şirketinin dağıtım faaliyetlerini yönlendirir, denetler, izler ve gerektiğinde bu hizmetleri, masrafları dağıtım şirketine ait olmak üzere, sertifika sahibi kişilerden satın alabilir. Dağıtım şirketi, Kurumun, denetleme ve izleme çalışmaları için gerekli kolaylığı sağlar.

  Lisans süre uzatımı

  Madde 31 - Lisans süresi sona eren dağıtım şirketinin, lisans süresinin tamamlanmasından bir yıl önce, söz konusu şehir içi dağıtım lisansının yenilenmesini Kurumdan talep etmesi halinde Kurul, şirketin ekonomik ve teknik gücünü, hizmet kalitesini, abonelerinin memnuniyetini, ilgili mevzuatta belirtilen diğer hususları dikkate alarak ikinci kez dağıtım lisansı verebilir. Yenilenen lisans süresi boyunca Kurul tarafından belirlenecek olan birim hizmet ve amortisman bedeli ile abone bağlantı bedeli uygulanır.

  Şebekenin satışı ve devri

  Madde 32 - Dağıtım şirketi, mülkiyetindeki dağıtım şebekesini, lisans süresi sona ermeden başka bir tüzel kişiye Kurul onayı ile satabilir. Kurul, bu satışa, şebekenin bir bütün olarak satılması, şebekeyi satın alacak tüzel kişinin dağıtım lisansı alma koşullarını haiz olması, önceden, dağıtım lisansı başvuru talebi Kurul tarafından reddedilmiş ise ret gerekçelerinin ortadan kalkmış olması, söz konusu satışın müşteriler aleyhine uygulamalar getirmemesi ve uygulanmakta olan birim hizmet ve amortisman bedeli aşılmamak şartıyla onay verir. Dağıtım şebekesini satın alan tüzel kişi, ilgili mevzuata göre dağıtım lisansı almak için Kuruma başvurur.

  Lisans süresi içinde, lisansın iptalinin zorunlu hale gelmesi ya da lisans sahibinin lisansından Kurul onayı ile vazgeçmesi hallerinde, şebekenin satışı, Kurul tarafından yapılacak ihale yoluyla mümkündür. Önceki lisans sahibi tarafından uygulanmakta olan birim hizmet ve amortisman bedeli ve abone bağlantı bedelini geçmemek ve diğer şartlar aynen korunmak kaydıyla, şebeke mülkiyetinin devri karşılığında en yüksek bedeli teklif eden ve dağıtım lisansı alma koşullarını haiz tüzel kişiye, Kurul tarafından belirlenen lisans süresi için lisans verilir. Şebekenin bedeli yeni lisans sahibinden tahsil edilerek, eski lisans sahibine ödenir.

  Dağıtım lisansının süresinin uzatılmadığı durumda, dağıtım şebekesinin işletme ve mülkiyeti için ihale açılır. Yeni lisans sahibi tarafından lisans süresince Kurul tarafından belirlenen birim hizmet ve amortisman bedeli ile abone bağlantı bedeli uygulanmak kaydıyla, şebekenin işletme ve mülkiyetinin devri karşılığında en yüksek bedeli teklif eden ve dağıtım lisansı alma koşullarını haiz tüzel kişiye dağıtım lisansı verilir. Şebekenin bedeli yeni lisans sahibinden tahsil edilerek, eski lisans sahibine ödenir.

  Dağıtım lisansı sahibi, bu maddede belirtilen durumlarda, mevcut şebekeyi ve ilgili tesislerin tamamını, taşınır ve taşınmaz tüm malları, bunlar üzerindeki haklarla birlikte, her türlü borç ve yükümlülükten arındırılmış, normal yıpranma dışında bakımlı, tam ve çalışır durumda yeni lisans sahibine devreder. Dağıtım lisansı sahibi, Kurul Kararıyla, yeni lisans sahibi tarafından şebekenin işletme ve mülkiyeti devralınıncaya kadar aynı koşullarla hizmete devam eder.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Diğer Hükümler

  Yaptırımlar

  Madde 33 - Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan incelemelerde, ilgili mevzuata aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, fiilin niteliğine göre Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

  Dağıtım lisansı verilmesine esas olan şartların, faaliyetin yürütülmesi sırasında ortadan kalktığının veya bu şartların baştan mevcut olmadığının saptanması hallerinde, varsa kesin teminatın Kurum lehine irat kaydedilmesinin yanı sıra, Kanunun 9 uncu maddesine göre işlemler yapılır ve Kurul, hizmetin aksamaması için 34 üncü maddede sayılan gerekli tedbirleri önceden almak suretiyle lisansı iptal eder.

  Kurum tarafından alınacak tedbirler

  Madde 34 - Dağıtım lisansının iptal edilmesinin zorunlu hale gelmesi durumunda, lisans iptalinden önce alınacak Kurul kararıyla, tüketicilerin korunması ve hizmetin aksamaması açısından, lisans kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesini ve dağıtım şebekesinin işletilmesini teminen, lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu veya tüzel kişiyi idare edenlerin; lisans sahibinin anonim şirket olmaması halinde ise ortaklar genel kurulu ve/veya tüzel kişiliği idare edenlerin bir kısmının veya tamamının; geçici olarak değiştirilmesi suretiyle, Kurum tarafından yerlerine yeni atama yapılabilir. Bu atamaların kabulüne ilişkin hükümler, dağıtım lisansında ve dağıtım şirketinin ana sözleşmesinde yer alır.

  Dağıtım lisansı sahibinin iflası halinde lisans kendiliğinden sona erer, Kurum gereken tedbirleri alır ve kesin teminat ile varsa teminat hükmündeki diğer değerler Kurum lehine irat kaydedilir.

  Kanuni yükümlülükler ve diğer harcamalar

  Madde 35 - Teklif sahiplerinin, ihale ile ilgili vergi, resim, harç, onay gideri ve benzeri kanuni yükümlülükleri ile geçici ve kesin teminat masrafları dahil her şekilde yaptıkları harcamalar kendilerince karşılanır. Kurumdan bu konuda herhangi bir talepte bulunulamaz.

  İKİNCİ KISIM : Müşteri Hizmetleri

  BİRİNCİ BÖLÜM : Bağlantı, Müşteri Sözleşmeleri, Güvence Bedeli ve İç Tesisat Onayı

  Bağlantı

  Madde 36 - (Değişik madde: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/5.mad) Dağıtım şirketi, sorumluluk alanında bulunan tüketicileri talep etmeleri halinde, dağıtım şebekesine bağlamakla yükümlüdür. Ancak bağlantı yapma yükümlülüğü, dağıtım şirketinin tasarrufu altındaki sistemin bağlantı yapmaya imkan veren kapasitede olmasına ve bağlantının teknik ve ekonomik olarak mümkün olması yanında talep sahibinin ilgili mevzuatta öngörülen işlemleri yapmasına bağlıdır. Dağıtım şirketinin, sorumluluk alanı dışına bağlantı yapabilmesi Kurul izni ile mümkündür.

  Dağıtım şirketine yapılacak bağlantı talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Dağıtım şirketi, bağlantı talebini en geç on beş gün içinde değerlendirir ve talebi uygun bulması durumunda bağlantının gerçekleştirilmesi için gereken işlemleri yapar, uygun bulmaması halinde ise gerekçelerini yazılı olarak talep sahibine bildirir. Talebi uygun bulunan talep sahibi ile bağlantı anlaşması imzalanır.

  Bağlantı hattı, servis hattı ve sayacın mülkiyetinin dağıtım şirketine devriyle ilgili hususlar talep sahibi ile dağıtım şirketi arasında yapılacak Bağlantı Anlaşmalarında yer alır.

  Abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere dağıtım şirketince tahsil edilir. Servis hattı, abone bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç otuz gün içerisinde tamamlanır. Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli alınmış ise bu bedel tekrar alınamaz. Ancak, yapı veya tesisin genişletilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ilave maliyetlerin bedeli ilgili mevzuata göre mülk sahibi gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanır.

  Münferit bağlantı veya servis hattı olan mal ve/veya hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanıcılarının bu hatları üzerinden başka bir müşteriye bağlantı yapılması durumunda, hattın bedelini ödemiş olan müşteriye taraflarca belirlenecek katılım payı ödenir.

  Bağlantı talebi reddedilen talep sahibi, dağıtım şirketinin kararının kendisine ulaştığı tarihten itibaren altmış gün içinde Kuruma yazılı olarak başvurarak bağlantının teknik ve ekonomik olarak mümkün olup olmadığının tespitini isteyebilir. Kurul, dağıtım şirketinin konu hakkındaki savunmasını aldıktan sonra, bu maddede belirtilen esasların ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi Kurulun bu konuda vereceği karara uymak zorundadır.

  Serbest tüketicilerin bağlantı hattı, bedeli kendilerine ait olmak üzere, dağıtım şirketinin uygun göreceği yerden şebekeye bağlanacak şekilde, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır.

  Bağlantı ve servis hatlarının test ve kontrolü dağıtım şirketince tamamlanır ve işletmeye alınır.

  Dağıtım şirketi, işlettiği tüm servis ve bağlantı hatlarının bakım, onarım ve iyileştirilmesinden sorumludur. Dağıtım şirketi bu kapsamdaki işlemler için bir bedel alamaz.

  Müşteri sözleşmeleri

  İç Tesisat Onayı ve İşletmeye Alınması (Değişik başlık: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/6.mad)

  Madde 37 - (Değişik madde: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/6.mad) İç tesisatların projelendirilmesi ve yapımı, bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından sertifika sahiplerine yaptırılır. Sertifika sahibi firma ile başvuru sahipleri arasında yapılacak işin kapsamı ve koşullarını belirleyen bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşmenin bir sureti sertifika sahibinin projenin onayı için dağıtım şirketine vereceği müracaat dosyasında yer alır. İç tesisat ve/veya dönüşüm projesinin dağıtım şirketince onaylanmasından sonra iç tesisatı yapacak olan firma sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini sigortalatır ve bununla ilgili belgeler dağıtım şirketine teslim edilmeden iç tesisatın yapımına başlanmaz.

  Sigortanın bu maddede yer alan iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere bir yıl boyunca yapılan iç tesisat ile ilgili çıkabilecek tüm sorunları da kapsaması zorunludur.

  Dağıtım şirketi, yaptırılan iç tesisatı ilgili mevzuat hükümlerine göre, tesisatın kontrol ve onayı için kendisine yapılan müracaat tarihinden itibaren en geç on gün içinde kendi teknik personeline veya iç tesisatı yapan firma dışında kendi adına çalışan sertifika sahiplerine kontrol ve test ettirir ve uygun bulması halinde onaylar. Uygun bulmaması halinde ise, tespit edilen hata ve eksiklikler giderildikten sonra, kontrol ve testlere ilişkin işlemler yeniden yapılır.

  İç tesisatın işletmeye alınması; ilk abonelik sözleşmesinin imzalanmasından sonra sistemin yakıcı cihaz dahil çalışır durumda olması şartıyla, dağıtım şirketi yetkilisi, iç tesisatı yapan firma yetkilisi ve müşterinin birlikte imzaladığı bir tutanakla kayıt altına alınır. Bu işlemlerle ilgili dağıtım şirketlerinin alacağı bedellerin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl tarife önerisi ile birlikte dağıtım şirketi tarafından Kuruma önerilir ve Kurul tarafından belirlenir.

  Müşteri Sözleşmeleri (Değişik başlık: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/7.mad)

  Madde 38 - (Değişik başlık: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/7.mad) Abonelik sözleşmesi; iç tesisatın onayını müteakip gerekli belgelerin dağıtım şirketine ibrazından ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş güvence bedelinin tahsilinden sonra imzalanır. Abonelik sözleşmesi, doğal gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileriyle yapılır. İlk abonelikte 37 nci madde çerçevesinde abonenin doğal gazı en geç beş gün içinde kullanıma açılır. İlk abonelikten sonra aynı adreste yapılacak tüm yeni abonelik işlemlerinde ise; doğal gazın kullanıma açılması iç tesisatın dağıtım şirketi veya kendi adına çalışan sertifikalı şirketlerce kontrol edilmesinden sonra yapılır.

  Dağıtım şirketi, sözleşmenin imzalanmasından önce, uygulanacak fiyatlandırma esasları ve sözleşme hükümleri hakkında talep sahibini doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirir. Dağıtım şirketi abonelerini konut, ticari, sanayi ve benzeri olmak üzere gruplandırabilir ve bu abone grupları ile standart tip sözleşme yapar.

  (Değişik fıkra: 25/01/2008 - 26767 S.R.G Yön\2.mad) Taşıma hizmeti sözleşmesi; dağıtım şirketinin tedarikçilerle, teslim hizmeti sözleşmesi ise dağıtım şirketinin serbest tüketici ve tedarikçilerle doğal gazın devir teslimi için yaptığı sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerde ilgili mevzuat çerçevesinde taraflarca serbestçe belirlenen hükümler yer alır.

  Dağıtım şirketi ile aboneler veya serbest tüketiciler arasında yapılacak sözleşmelerde, ilgili mevzuata aykırı hükümler yer alamaz.

  Güvence Bedeli (Değişik başlık: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/8.mad)

  Madde 39 - (Değişik madde: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/8.mad) Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alabilir. Ancak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.

  Güvence bedeli, doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır.

  Güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl tarife önerisi ile birlikte dağıtım şirketi tarafından Kuruma önerilir ve Kurul tarafından belirlenir.

  Mal ve/veya hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan aboneler ile serbest tüketiciler güvence bedeli olarak nakit yerine banka kesin teminat mektubu da verebilir.

  Abonelik sözleşmesi sona eren veya müşterinin muvafakati ile mekanik sayacı ön ödemeli sayaç ile değiştirilen abonenin, dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli, tüm borçların ödenmiş olması ve nakit olarak alınan güvence bedellerinin ise ilgili mevzuat çerçevesinde güncelleştirilmesi kaydıyla, talep tarihinden itibaren beş gün içerisinde aboneye veya onun yetkili temsilcisine iade edilir. Serbest tüketicilerden güvence bedeli alınıp alınmayacağı ve koşulları imzalanacak sözleşmeler kapsamında serbestçe belirlenir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Sayaç, Ölçüm ve Müşteri Şikayetleri

  Sayaç

  Madde 40 - Sayaçlar, dağıtım şirketinin mülkiyetinde olup abone bağlantı bedeli dışında hiçbir bedel alınmadan dağıtım şirketince temin edilerek sisteme dahil edilir. Sayaçların ayar ve muayenesi 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır.

  Sayaçların takılması, sökülmesi, değiştirilmesi, kontrolü ve benzeri her türlü işlem, dağıtım şirketince gerçekleştirilir. Müşteri, sayaca hiçbir şekilde müdahale edemez. Sayaçlara dışarıdan yapılan müdahale sonucu oluşacak zarar ve ziyan müşteri tarafından karşılanır.

  (Ek fıkra: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/9.mad) Mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda dağıtım şirketi ilave bir bedel alamaz.

  Ölçüm

  Madde 41 - Doğal gaz tüketim miktarının belirlenmesinde, sayaçlardan okunan değerin otomatik hacim düzelticiler vasıtasıyla düzeltilmiş hacim ölçüsüne göre hesaplanması esastır. ... otomatik hacim düzelticisi olmayan müşterilerin doğal gaz tüketim miktarı ise ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzeltilmiş hacim ölçüsüne göre hesaplanır.

  Sayacın ölçüm yapmaması veya yanlış ölçüm yapması

  Madde 42 - Sayacın, müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle ölçüm yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığı tespit edilirse, doğal gaz tüketim miktarı aşağıdaki şekilde belirlenir:

  a) (Değişik bend: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/11.mad) Mal üretim amaçlı doğal gaz kullanan müşteriler için; tüketim miktarının hesaplanmasında, öncelikle sözleşmelerinde bulunan sayacın ölçüm yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığı döneme denk gelen aylık kullanım miktarları esas alınır. Aylık kullanım miktarının sözleşmelerde belirtilmediği durumlarda ise sayacın test ve kontrol sonucunda belirlenen ölçüm toleransı dışındaki sapma yüzdesi esas alınarak sayacın doğru ölçüm yaptığı en son çeyrek döneme ilişkin tüketim değerleri ve üretim kapasitesindeki değişimler dikkate alınır.

  b) Diğer müşteriler için ise; son iki yılın aynı çeyrek dönemlerine rastlayan doğal gaz kullanım miktarlarının ortalaması esas alınır. Bu ortalama, benzer tüketim eğilimine sahip diğer müşteriler emsal alınmak suretiyle hesaplanan aynı dönemdeki tüketimlerin ortalaması ile kıyaslanır. Müşterinin tüketim ortalamasının; emsal alınan müşterilerin ortalamasından fazla olması halinde, emsal alınan müşterilerin tüketim ortalaması, az olması halinde ise, müşterinin kendi tüketim ortalaması esas alınarak sayacın ölçüm yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığı dönem tüketimleri hesaplanır ve tahakkuk ettirilir. Müşteriye ilişkin geçmiş yıla ait veri olmaması durumunda, hesaplamalar, benzer tüketim eğilimine sahip diğer müşterilere ilişkin veriler dikkate alınarak yapılır.

  c) (Ek bend: 26/09/2003 - 25241 sayılı RG./1. md.) Sayacın ölçüm yapamadığı veya yanlış ölçüm yaptığı süre; kontrol, sayaç açma-kapama, mühürleme, pil değiştirme, sayaç değiştirme, sayaç sökme-takma ve abonelik sözleşmesi imzalanması işlemlerinden en son yapılan işlem tarihi ile sayacın ölçüm yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığının tespit edildiği tarih arasındaki süre veya bu süreler bir yıldan uzun ise son bir yıllık süredir.

  Sayacın ölçüm yapmaması veya yanlış ölçüm yapmasından dolayı oluşan ölçüm farkları, ilgili dönem perakende satış fiyatları esas alınarak hesaplanır ve dağıtım şirketi tarafından 51 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

  d) (Ek bend: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/11.mad ) Bu madde hükümleri otomatik hacim düzeltici arızası için de uygulanır. Otomatik hacim düzelticisinin, müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle arızalanması halinde, dağıtım şirketi tarafından yapılacak geriye dönük doğal gaz tüketim hesabında; sayaçtan okunan hacim değerlerinin ilgili mevzuata göre belirlenen K faktörü ile düzeltilmesi esas alınır.

  Sayaçların kontrol edilmesi

  Madde 43 - Dağıtım şirketi, sayaçların sağlıklı işleyişini bir yılı geçmemek kaydıyla kontrol eder. Sayacın 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri doğrultusunda dağıtım şirketi tarafından, her türlü ayar ve bakımı için periyodik olarak muayene ettirilmesi esastır.

  Sayaçların arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde müşteri sayacın muayenesini talep edebilir. Bu talep, dağıtım şirketi tarafından 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılanır. Müşterinin haklı olduğu durumlarda muayene bedeli dağıtım şirketi tarafından ödenir.

  Dağıtım şirketi, sayaçları gerekli gördüğü zamanda müşterinin nezaretinde olsun veya olmasın her zaman kontrol edebilir. Yapılan kontrolde, sayaçta arıza tespit edilirse, endeks değerini de içeren tutanak düzenlenerek çalışır durumda başka bir sayaç takılır.

  Müşterinin adresinde bulunmadığı durumlarda sayaçla ilgili olarak, dağıtım şirketi tarafından herhangi bir işlem yapılmış ise müşteri adresine bildirim bırakılır. Müşteri, gerekiyorsa bildirim ile birlikte dağıtım şirketine müracaat eder.

  Dağıtım şirketi, güvenlik açısından tehlike arz eden durumlarda, müşteri veya inceleme yapılan yerde ikamet eden kişinin izni ile sayaçtan sonraki doğal gaz tesisatını kontrol edebilir. İzin alınamaması halinde, dağıtım şirketi tehlike giderilinceye kadar müşterinin doğal gazını keser.

  Hizmetin durdurulması

  Madde 44 - Dağıtım şirketince;

  a) Müşterinin belli bir süre için doğal gazı kullanmak istememesi halinde, o döneme kadar tükettiği doğal gazın bedelini ödemesi şartıyla üç gün içinde,

  b) (Değişik bend: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/12.mad) Müşterinin; faturasını son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödememesi halinde en az üç gün önceden haber verilmek suretiyle,

  c) Mahkeme veya Kurul Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanıldığının tespiti halinde,

  d) (Ek bend: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/12.mad) Abonenin diğer bir adreste bulunan doğal gaz aboneliği ile ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,

  e) (Ek bend: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/12.mad) Müşteriden kaynaklanan nedenlerle sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasından dolayı dağıtım şirketince bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde,

  f) (Ek bend: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/12.mad) 63 üncü maddedeki hallerde,

  g) (Ek bend: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/12.mad) Diğer mevzuattan kaynaklanan zorunlu hallerde

  doğal gaz kesilerek hizmet durdurulur ve bu hususlar müşteri sözleşmesinde belirtilir.

  Bu maddenin (c) ve (f) bentleri bendi hariç, doğal gaz hizmet kesintileri mesai saatleri içinde ve resmi tatil günleri dışında yapılır. Ayrıca yukarıda belirtilen hizmet kesintileri ile ilgili olarak gönderilecek ihbarname açık ve kolay anlaşılabilir bir şekilde düzenlenir, içeriğinde hizmet durdurma tarihi ve gerekçesi ile bu konuda daha fazla bilgi alınabilmesi için dağıtım şirketinin telefon numaraları yer alır.

  Müşteriye yeniden doğal gaz verilmesi

  Madde 45 - Doğal gazı kesilen müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve dağıtım şirketine başvurusu üzerine, müşteriye iki gün içinde yeniden doğal gaz verilir. Ancak, gerekiyorsa iç tesisatın kontrol ve testlerine ilişkin işlemler bu süre içinde yeniden yapılır. Doğal gazı 44 üncü maddenin (f) bendi hariç diğer hükümlerine göre kesilen müşteriden, sayaç açma kapama bedeli alınır. Sayaç açma kapama bedeli dağıtım şirketi tarafından her yıl tarife önerisi ile birlikte Kuruma sunulur ve Kurul tarafından belirlenir.

  Müşteri sözleşmesinin sona ermesi

  Madde 46 - (Değişik madde: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/14.mad)

  Müşteri sözleşmesi;

  a) Müşterinin veya müşteri nam ve hesabına yetkili temsilcisinin dağıtım şirketine başvurusu üzerine,

  b) Müşterinin dağıtım şirketine olan borcunu son ödeme tarihinden itibaren üç ay süre ile ödememesi halinde,

  c) Müşterinin vefatının tespiti halinde,

  d) Müşterinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde,

  dağıtım şirketince en geç üç gün içinde sona erdirilir.

  Hesap tasfiyesinden sonra beş yıl içinde geri alınmayan müşteri alacakları irat kaydedilmek üzere dağıtım şirketi tarafından Hazineye aktarılır.

  Sözleşmesi sona erdirilen müşterinin kapama vanası mühürlenir ve doğal gazı kullanıma kapatılır. Müşteri sayacının kapama anındaki son ölçüm değeri bir tutanakla tespit edilir, bu değer üzerinden tahakkuk işlemi yapılarak müşteri hesabı tasfiye edilir.

  Müşterinin alacağı varsa, doğal gazın kullanıma kapatılmasını müteakip en geç on gün içinde müşteriye ödenir.

  Abonenin, sözleşmesini sona erdirmeksizin ikamet ettiği adresten ayrılması durumunda, söz konusu adrese taşınan gerçek ve tüzel kişi ile yeni bir abonelik sözleşmesi yapılır. Ayrıca aynı adreste başka abonelerin daha önceki dönemlere ilişkin tüketimlerinden kaynaklanan borçları, yeni abonenin üstlenmesi talep edilemez.

  Müşteri şikayetleri

  Madde 47 - Müşteri, doğal gaz kullanımı ile ilgili her türlü şikayetini dağıtım şirketinin müşteri hizmetleri birimine yapar. Müşteri şikayetini şahsen, yazılı olarak, telefonla, faksla veya internet aracılığıyla yapılabilir. Dağıtım şirketine yazılı olarak yapılacak şikayetlerin konusu müşteri sözleşmesinde belirtilir. Dağıtım şirketi, şikayetleri, başvuru tarihinden itibaren şikayetin niteliğine göre en geç on beş gün içinde yazılı olarak cevaplar ve/veya gerekli işlemleri yapar. Müşteri şikayetleri ve yapılan işlemler dağıtım şirketi tarafından kayıt altına alınır ve talep halinde Kuruma iletilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Tahakkuk ve Faturalandırma

  Tüketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma

  Madde 48 - (Değişik madde: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/15.mad) Dağıtım şirketi, mekanik sayaç kullanan abonelerin sayaç endekslerini müşteri bazında bir önceki okuma tarihine göre artı-eksi iki günden fazla sapma olmayacak şekilde, aylık okur. Dağıtım şirketi, doğal gaz satış miktarını son okuma tarihindeki ile bir önceki okuma tarihi arasındaki iki endeksin farkını alarak bu Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre hesaplar ve tahakkuk bu değer üzerinden yapılır. Ancak, dağıtım şirketi, 50 metreküpe ulaşmayan aylık tüketimleri o dönem için faturalandırmama hakkına sahiptir. Doğal gaz kullanım faturaları metreküp ve kWh enerji miktarı bazında müşteriye fatura edilir. Tüketim faturalarında okuma periyotlarına göre hesaplanacak gün bazında ağırlıklı ortalama perakende satış fiyatı kullanılarak tahakkuk yapılır.

  Dağıtım şirketi, ihbarname ve/veya faturayı, son ödeme tarihinden en az yedi gün önce abone adresine bırakır.

  Sayacın okunamaması durumunda dağıtım şirketi tarafından müşteri adresine bırakılacak endeks bildirim belgesi en geç üç gün içerisinde müşteri tarafından doldurulup dağıtım şirketine ulaştırılır. Müşterinin kusuru dışında sayaç endeksinin belirlenememiş olması durumunda fatura bedeli, sayacın okunamadığı aylardaki perakende satış fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanan ortalama perakende satış fiyatı ile hesaplanır ve okunamayan ay sayısı kadar taksitlendirilir.

  Dağıtım şirketi, ön ödemeli sayaç kullananlar için, kolaylıkla ulaşılabilecek ve şehir yerleşiminin yoğun olduğu yerlerde yeterli sayıda doğal gaz yükleme merkezleri kurmak zorundadır.

  Doğal gaz yükleme merkezleri, asgari 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet verir. Acil durumlar göz önünde bulundurularak nöbetçi doğal gaz yükleme merkezlerinin yirmi dört saat çalışacak şekilde hizmet vermesi sağlanır.

  Faturaların ödenmesi

  Madde 49 - Faturada belirtilen doğal gaz tüketim bedeli, faturada yazılı bulunan yerlere belirtilen ödeme günleri içinde ödenir. Zamanında ödenmeyen faturalar, gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemeler için sözleşmede belirtilen gecikme zammı oranı günlük olarak uygulanır. Serbest tüketiciler için faturanın son ödeme tarihi ve gecikme zammı oranı taraflarca sözleşmede belirlenir. Gecikme zammı oranı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz.

  Fatura bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle doğal gazı kesilen müşteri, ödemediği fatura bedelini, gecikme zammı ve sayaç açma - kapama masraflarıyla birlikte ödeyerek, yeniden doğal gaz verilmesini dağıtım şirketinden talep edebilir. Bu durumda dağıtım şirketi, müşterinin talebini 45 inci madde hükümlerine göre yerine getirir.

  Faturaya itiraz

  Madde 50 - Müşteri, fatura bedeline itiraz etme hakkına sahiptir. Müşteri faturaya itirazını, tebliğ tarihinden itibaren son ödeme tarihine kadar dağıtım şirketinin müşteri hizmetleri birimine yapar. Dağıtım şirketi itirazı, itirazın yapıldığı tarihten itibaren on iş günü içinde karara bağlar.

  İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlüğünü ortadan kaldırmaz. İtiraz sonuçlanıncaya kadar itiraza konu olan tüketim miktarının, müşterinin geçmiş yıl aynı dönemdeki tüketim miktarından fazla olması durumunda, bir önceki yılın aynı döneminde tüketilen miktar dikkate alınır. Bu miktar, itiraza konu olan dönemin perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanarak müşteri tarafından son ödeme tarihine kadar ödenir. Müşteriye ilişkin geçmiş yıla ait veri olmaması durumunda, hesaplamalar, benzer tüketim eğilimine sahip diğer müşterilere ilişkin veriler dikkate alınarak yapılır.

  İtirazın dağıtım şirketi tarafından haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedel, itirazın karara bağlandığı tarihten itibaren beş iş günü içinde müşteriye uygulanan gecikme zammı ile birlikte nakit olarak iade edilir veya müşterinin kabul etmesi halinde bir sonraki faturasından mahsup edilir. İtirazın, dağıtım şirketi tarafından haksız bulunması halinde ise, itiraza konu tüketim bedelinin eksik tahsil edilen kısmı son ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak gecikme zammı tutarı ile birlikte itirazın karara bağlandığı tarihten itibaren beş iş günü içinde müşteri tarafından ödenir.

  Eksik veya fazla faturalandırma

  Madde 51 - (Değişik madde: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/16.mad) Dağıtım şirketi, kendi hatasından kaynaklanan eksik faturalandırma halinde, tüketim bedelini cari perakende satış fiyatını kullanarak hesaplar, eksik faturalandırmanın yapıldığı ay sayısı kadar eşit tutarda taksitlendirir ve bu durumda gecikme cezası uygulanmaz.

  Fazla faturalandırma halinde ise, tahsil edilen fazla bedel, tespit edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde müşteriye, bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesine göre belirlenecek gecikme zammı ile birlikte nakit olarak ödenir veya müşterinin kabul etmesi halinde bir sonraki faturasından mahsup edilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kaçak ve Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı

  Kaçak doğal gaz kullanımı

  Madde 52 - Dağıtım sistemine veya sayaca ya da tesisata müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak doğal gaz kullanımı olarak kabul edilir. Kaçak doğal gaz kullanımının tespit edilmesinde, dağıtım şirketinin tespitini doğru bulgu ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarının ihlal edilmemesi esastır.

  Kaçak doğal gaz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve kaçak kullanımın engellenmesi için gereken önlemler alınır.

  Dağıtım şirketi, kaçak doğal gaz kullandığı tespit edilenlerin doğal gazını keserek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilir.

  Kaçak doğal gaz kullanım bedeli, yapılan tespit çerçevesinde, ölçüm ve kontrol sonuçlarına göre düzenlenen belgelere dayanılarak hesaplanmak suretiyle, kullanım süresi ve bu süre içerisinde tüketilen doğal gaz miktarı dikkate alınarak dağıtım şirketi tarafından müşteriye tahakkuk ettirilir.

  Usulsüz doğal gaz kullanımı

  Madde 53 - (Değişik madde: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/17.mad)

  Müşterinin;

  a) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğal gaz kullanması,

  b) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğal gaz bağlantısı yapması,

  c) Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz kullanması,

  d) İç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz kullanması,

  hallerinde dağıtım şirketi tarafından usulsüz doğal gaz kullanım işlemi yapılır ve müşterinin doğal gazı kesilir.

  Ancak, (c) bendindeki hallerde, usulsüz doğal gaz kullanımı tespitinden önce dağıtım şirketine başvuruda bulunulmuş olması ve bunun belgelenmesi durumunda, usulsüz doğal gaz kullanımına ilişkin yaptırım hükümleri uygulanmaz.

  Usulsüz doğal gaz kullanımının tespiti halinde dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve gerekli müdahale yapılır. Doğal gazın kesilmesine neden olan usulsüzlüğün ortadan kalkması halinde, dağıtım şirketi tarafından bu Yönetmeliğin 45 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

  Kaçak ve usulsüz doğal gaz kullanımına ilişkin ortak hükümler

  Madde 54 - Kaçak ve usulsüz doğal gaz kullanımına ilişkin olarak;

  a) Tespit,

  b) Süre,

  c) Tüketim miktarı hesaplama,

  d) Tahakkuk,

  e) Ödeme,

  yöntemleri ile diğer usul ve esaslar dağıtım şirketi tarafından belirlenerek Kuruma sunulur ve Kurul onayı ile uygulamaya konulur. Bu yöntemlerde Kurul onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz.

  ÜÇÜNCÜ KISIM : İşletme ve Hizmet Yükümlülükleri

  BİRİNCİ BÖLÜM : Dağıtım Şirketinin Uyacağı Usul ve Esaslar, Genişletme Yatırımları, Bakım ve Onarım, Kokulandırma ve Kaçak Tespiti

  Dağıtım şirketinin uyacağı usul ve esaslar

  Madde 55 - Dağıtım şirketi;

  a) (Değişik bend: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/18.mad) Lisans aldığı tarihten itibaren en geç on sekiz ay içinde ISO 9001 kalite sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve iş güvenliği değerlendirme serileri sistemini kurarak işler hale getirir,

  b) Sorumluluk alanında talebe uygun kapasiteyi sağlar, değişen doğal gaz talebine ve şehrin imar planlarının gerektirdiği nüfus yoğunluğuna göre mevcut şebekeyi genişletir, iyileştirir veya yeni şebeke yatırımı planlanmasını yapar ve uygular,

  c) Yerel itfaiye ve güvenlik kuruluşlarını doğal gaz ve uygulamaları konusunda eğitir ve bunlarla uyum içinde çalışır,

  d) Müşteri başvuru ve şikayetlerini kabul edip, en kısa sürede sonuçlandırmak amacıyla müşteri hizmetleri servisini kurar,

  e) Şebekeyle ilgili halihazır projelerin imar planlarına, kadastro paftalarına ... işlenmesini sağlar,

  f) Doğal gazın müşterinin talebi doğrultusunda, uygun basınçla müşteriye teslimini sağlar,

  g) Müşterilere şeffaf, eşit ve tarafsız hizmet verir,

  h) Yasal zorunluluk veya müşterinin yazılı muvafakat vermesi hali dışında, müşteri bilgilerini gizli tutar ve bu bilgileri üçüncü kişilere açıklayamaz.

  i) Müşterilerini belirli bir marka ya da şirkete yönlendiremez,

  k) Müşterilerinin bilinçlendirilmesine yönelik olarak yazılı ve görsel yayın araçları kullanarak gerekli çalışmaları yapar ve doğal gazın etkin şekilde kullanımına ilişkin, emniyet ve diğer konularda müşteriyi bilgilendirir,

  l) Müşteri taleplerindeki dalgalanmaları karşılamak için doğal gaz teslimi programlamasını yapar, talep dengesizlikleri veya işletmeyle ilgili aksamalar durumunda, hizmetin devamlılığını sağlar,

  m) Hizmet kesintileri, doğal gaz kaçakları ve güvenlik ile ilgili konularda gerekli önlemleri alır,

  n) Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, iç tesisat ve servis hatları sertifikası verir.

  o) (Ek bent: 25/01/2008 - 26767 S.R.G Yön\3.mad) Dağıtım Şirketleri, dağıtım bölgesinde müşterisi olan tedarikçilere iletim şebekesi üzerinden verilen hizmetler ve iletim şebekesinin işletimi için gerekli olan verileri, bağlı oldukları şebekenin sahibi iletim şirketlerine, iletim şirketinin belirlediği zaman aralıklarında ve kapsamda, vermekle yükümlüdür.

  Genişletme yatırımları

  Madde 56 - Dağıtım şirketi, yıllık talep tahminleri, imara uygun yapılaşma gerçekleşme tespitleri ve şebekenin henüz ulaşmadığı noktalardan gelen bağlantı talepleri doğrultusunda şebeke genişletme fizibilitelerini yaparak şebeke genişletme yatırımlarını ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre projelendirir ve yatırımını gerçekleştirir. Dağıtım şirketi sorumluluk alanındaki talebe uygun kapasitenin yeterliliğini sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca şebekenin bulunduğu mahallerde kat artışına yönelik imar değişikliği yapılmış ise bu değişikliğe uygun olarak şebeke kapasite artışı için de gerekli önlemleri alır.

  Bakım ve onarım faaliyetleri

  Madde 57 - Dağıtım şirketi;

  a) Dağıtım şebekesinin hizmet kabiliyetinin üst düzeyde tutulması ve sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirleri alır. Elli bin aboneye kadar en az iki adet ve ilave her elli bin abone için bir araç hesabına göre tam teşekküllü ve hizmete hazır bakım - onarım aracı bulundurur,

  b) Bakım ve onarım faaliyetleri esnasında ortamı doğal gazdan arındırır, ilgili mevzuat ve standartlara göre gereken tedbirleri alarak güvenliği sağlar,

  c) Dağıtım şebekesinin fiziki ve teknik özelliklerini, üretici firmaların tavsiyelerini ve ilgili mevzuat ve standartları dikkate alarak tamir ve bakım kurallarını hazırlar ve ilgili tüm birimlerinde bulundurur,

  d) Altı aylık, bir yıllık ve beş yıllık bakım programları oluşturarak periyodik bakım ve yedek parça stoğunu planlar. Bu planlara uygun bakımları yaparak raporlarını tutar ve talep halinde Kuruma verir,

  e) Üretici firmaların tavsiyelerini de göz önünde bulundurarak inşaat, bakım, onarım ve acil müdahale için yeterli düzeyde yedek parça ile tamir malzemeleri bulundurur.

  Bakım ve onarımda doğal gaz kesintisi

  Madde 58 - Doğal gaz şebekesinin genişletilmesi, yenilenmesi, iyileştirilmesi ve onarımı gibi nedenlerle önceden bilinen doğal gaz kesintileri için dağıtım şirketi, alınması gereken önlemleri, kesinti süresini ve tekrar doğal gaz verilecek zamanı mahalli veya diğer yayın araçları ile müşterilere en az üç gün önceden haber vermek suretiyle doğal gaz arzını durdurabilir. Dağıtım şirketi bu tip bakım ve onarımı en kısa sürede tamamlar.

  Ayrıca, müşterinin iç tesisatındaki arıza nedeniyle de doğal gaz kesilebilir. Dağıtım şirketi tarafından acil durumlar dışında önceden haber verilmeden yapılacak doğal gaz kesintisi sonucu oluşacak zarar ve ziyandan dağıtım şirketi sorumludur.

  Kokulandırma

  Madde 59 - Dağıtım şirketi, doğal gaz kaçaklarının fark edilebilmesini sağlamak amacıyla doğal gazı kokulandırır. Kokulandırma, ilgili mevzuat ve standartlar doğrultusunda yapılır ve en az ayda bir kez test edilir.

  Kaçak tespiti ve kontrolü

  Madde 60 - Dağıtım şirketi, güvenlik açısından olası kaçakların tespiti ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla altı aydan kısa periyotlarda ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak kaçak kontrolü yapar ve sonuçlarını kayıt altına alır.

  Kaçak kontrolleri, özel olarak yakınından alçak basınçlı dağıtım hattı geçen altyapı, demiryolu, kanal, kanalet, altyapı tesis kesişmeleri gibi özel geçiş noktaları da dahil, şebekenin tamamında uygun doğal gaz dedektörleri kullanılarak yapılır. Söz konusu kontrollerde uygun ölçekli haritalar ile halihazır projeler kullanılır ve kaçak kontrol kayıtları bu projelerdeki gösterimler dikkate alınarak yapılır.

  Dağıtım şirketi doğal gaz kaçağının giderilmesi için altı saatten fazla çalışma gerekiyorsa hastane ve okul gibi kamu hizmeti veren müşterilerin doğal gaz ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tedbirleri alır.

  İKİNCİ BÖLÜM : Acil Müdahale, Kayıt ve Dokümantasyon

  Acil müdahale

  Madde 61 - Dağıtım şirketi, arızalara, şebeke özelliklerini dikkate alarak zamanında müdahale ve etkin bir çözüm sağlayacak acil müdahale organizasyonunu kurmak zorundadır. Oluşturulan acil müdahale merkezinde, acil ihbar için özel servis numarasını arayan kişiye, en geç üçüncü çalışta otomatik santral olmadan cevap verebilecek yeterli sayıda telefon hattı bulundurulur. Ayrıca, söz konusu merkezde yeterli sayıda tam teşekküllü acil müdahale aracı ile bunların çalışması için yeterli sayıda eğitimli personel bulundurulur.

  Dağıtım şirketi, doğal gazla ilgili her türlü tesis ve cihazların üzerine doğal gaz acil özel servis telefon numarasını da içeren ikaz ve işaret levhaları yerleştirir.

  Dağıtım şirketi, ihbarları kayıt edecek personeli ve kullanılacak acil müdahale araçlarından en az birini personeli ile birlikte yirmi dört saat hazır durumda tutar. Acil müdahale gerektiren ihbarlara en geç on beş dakika içinde ulaşacak organizasyonu yapar, arıza sayısı ve sıklığına bağlı olarak yeterli sayıda bakım - onarım personelinin iş başında olmasını sağlar.

  Dağıtım şirketi, acil müdahale personelini, arıza tespiti ve onarım, ekipman ve araçların kullanımı, kazadan korunma ve iş emniyeti tedbirleri, belli bir sürede tespit edilemeyen veya giderilemeyen arıza hallerinde uygulanacak usuller konusunda eğitir veya eğitim almalarını temin eder.

  Acil müdahale merkezi; ihbarda bulunan kişileri, ihbar konusu olay karşısında nasıl davranacakları ve acil müdahale ekibinin kaç dakika içinde olay yerine ulaşabileceği gibi hususlarda bilgilendirir. Gerektiğinde güvenlik, itfaiye ve acil sağlık merkezleri ile bağlantı kurar.

  Dağıtım şirketi, doğal gaz ihbarlarına ilişkin kayıtlarında asgari olarak aşağıdaki hususlara yer verir ve kayıtları muhafaza eder;

  a) İhbarı yapan kişinin adı, ihbarın yapıldığı tarih ve saat,

  b) İhbar konusu arızanın olduğu adres,

  c) İhbarı kaydeden personel ile ihbara müdahale eden ekibin isim ve görevleri,

  d) İhbar sahibine yapılan bilgilendirme ile alınan tedbir ve yapılan uygulama.

  Müşteriler, acil durumlarda, acil müdahale merkezine bilgi verir ve yardım ister. Müşteriler, doğal gaz kaçak ve kazalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin ilgili mevzuata ve dağıtım şirketinin kurallarına uyar.

  Acil müdahale hizmetleri ücretsiz verilir. Ancak, acil müdahale sonucunda iç tesisatta yapılacak tamir ve tadilat müşterinin sorumluluğundadır.

  Doğal gaz acil eylem planı

  Madde 62 - Dağıtım şirketi, olağanüstü durumlarda izlenecek yöntemleri içeren Doğal Gaz Acil Eylem Planı hazırlar. Plan asgari olarak;

  a) Dağıtım şirketi yönetiminin bilgilendirilmesi,

  b) Yerel makamların bilgilendirilmesi,

  c) Kriz yönetim merkezinin oluşturulması,

  d) Acil eylem planı organizasyonu,

  e) Acil eylem planı uygulama prosedürü,

  f) Müşterilerin, personelin ve halkın bilgilendirilmesi,

  g) Müdahalenin programlanması ve uygulanması,

  h) Sistem emniyetinin temin edilmesi,

  i) Sistemin tekrar devreye alınması,

  hususlarını içerir.

  Acil durumda doğal gaz kesintisi

  Madde 63 - Dağıtım şirketi; sadece, doğal gaz kaçağı, güvenliğin ciddi bir risk altında olması ile doğal gazın kalitesi, basıncı ve diğer özelliklerinin can ve mal güvenliği açısından tehlikeye neden olması durumlarında doğal gazı kesebilir.

  Doğal gaz alt yapı bilgi sistemi

  Madde 64 - Doğal gaz alt yapı bilgi sistemi; dağıtım şebekesi ile ilgili her türlü bilginin, bir bilgisayar programı yardımıyla, bilgisayar ortamına kayıt edilmesiyle oluşturulan ve istenildiğinde bu bilgiler ile ilgili her türlü sorgulamanın tek tek veya birlikte yapılabildiği sistemdir. Dağıtım şirketi, şebeke genişletmesi için gerekli mühendislik ve projelendirme çalışmaları esnasında haritaları güncelleyerek yapılan ölçümleri ulusal koordinat sistemine uyumlu olarak bilgisayar ortamında sayısallaştırır. Uygulama sonrası, şebekeye ait halihazır proje ve bilgiler dağıtım şirketinin kuracağı doğal gaz alt yapı bilgi sistemine kayıt edilir. Doğal gaz alt yapı bilgi sisteminde dağıtım şebekesi ile ilgili bilgiler değiştikçe ve yenilendikçe güncellenerek en az üç ayda bir yedeklemesi yapılır ve saklanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sevkiyat Kontrol Merkezi, Haberleşme Sistemleri, Akış Kontrolü, Kalibrasyon ve Ayarlar, Eğitim ve İş Güvenliği

  Sevkiyat kontrol merkezi

  Madde 65 - Sevkiyat kontrol merkezi, yapılan ölçümleri uzaktan algılayıp kaydedecek ve bu kayıtları çözümleyecek, tüketimdeki sıra dışı düşüş ya da yükselişleri ve sayaçlara yapılabilecek müdahaleler ile saha incelemesi yapılması gereken yerleri tespit edecek donanım ve yazılımları içerir. Aynı zamanda şehir şebeke planına göre kritik kabul edilen noktalara uzaktan kumanda etme imkanı verecek şekilde tasarlanır.

  Dağıtım şirketi, sevkiyat kontrol merkezinin verilerine bağlı olarak ortaya çıkan mevsimsel değişikliklere göre doğal gaz programlamasını yapar ve sistem dengelemesini sağlar.

  Haberleşme sistemleri

  Madde 66 - Abonelerin haberleşme sistemleri dağıtım şirketi tarafından abone bağlantı bedeli kapsamında tesis edilir. Serbest tüketiciler, dağıtım şirketinin talebi halinde sevkiyat kontrol merkezi ile haberleşme imkanlarını dağıtım şirketinin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde bedeli kendilerine ait olmak üzere tesis eder. Tesis edilen bu sistemlerin işletimi dağıtım şirketinin tasarrufunda olup tüm bakım ve onarım masrafları serbest tüketiciler tarafından karşılanır.

  Akış kontrolü

  Madde 67 - Dağıtım şirketi, dengeli ve emniyetli doğal gaz akışının temini için boru hatlarında, bölge regülatörlerinde ve vanalarda en fazla on beş günlük periyotlarda basınç kontrolleri yapar, rapor tutar ve bu raporları muhafaza eder.

  Dağıtım şirketi, sevkiyat kontrol merkezi bulunan şebekelerde periyodik kontrolleri ve merkezde acil durumlarda sisteme müdahaleye imkan verecek düzenlemeleri yapar.

  Kalibrasyon ve ayarlar

  Madde 68 - Dağıtım şirketi, sayaçların ayar ve tamirlerini, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğine göre tamir ve ayar istasyonu kurarak yapar ya da ilgili mevzuata göre akredite olmuş yerlerde yaptırır. Sayaçların mevzuatta belirtilen periyotlara ve üretici firmaların tavsiyelerine uygun olarak kalibrasyonunu yapar, rapor tutar ve muhafaza eder. Doğal gaz dedektörlerinin, üretici firmaların tavsiyelerine uygun periyotlarda kalibrasyonunun yapılmasını sağlar.

  Eğitim ve iş güvenliği

  Madde 69 - Dağıtım şirketi, dağıtım şebekesinde görevlendirilecek personelin mesleki eğitimini yaptırmak, hassas bölgelerde uzman personel görevlendirmek, her yıl en az iki kez olmak üzere ve personelin çalışma koşullarına göre hizmet içi periyodik eğitim programları düzenlemek ve iş güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Dağıtım bölgelerinin genişletilmesi

  Madde 70 - (Ek madde: 24/09/2005-25946 S.R.G. Yön/1.mad)

  Dağıtım şirketlerinin lisanslarında belirtilen şehirlerde belediye ve mücavir alan sınırlarını kapsayan dağıtım bölgesi teknik ve ekonomik gerekler dikkate alınarak il sınırlarını aşmayacak şekilde Kurul Kararı ile aşağıda belirtilen yöntem çerçevesinde genişletilebilir.

  a) Dağıtım bölgesinin genişletilebilmesi için ilgili dağıtım lisansı sahibi şirketin yazılı talebi aranır.

  b) Dağıtım şirketi tarafından Kuruma iletilen, mevcut dağıtım bölgesini lisansında belirtilen Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli ile Abone Bağlantı Bedeli aynı kalmak kaydıyla genişletme talebi bir duyuru ile Resmî Gazete'de ve Kurumun web sitesinde yayımlanır. Söz konusu duyuruda ilgili belde ve/veya ilçeler için ihale yapılması hâlinde talep sahibi dağıtım şirketince uygulanmakta olan Birim Hizmet ve Amortisman Bedelinin altında teklif vermek isteyen şirketlerden duyuruda belirtilen süre içerisinde ve belirtilen miktarda ABD Doları cinsinden teminat mektubu ile birlikte ilgili bölge için dağıtım lisansı ihalesi açılması talebiyle Kuruma başvurmaları istenir. Başvuru evrakları arasında teminat mektubu bulunmayan başvurular geçersiz sayılır.

  c) Bir ya da birden fazla şirketin başvuruda bulunması hâlinde bu Yönetmelik ve hazırlanacak İhale Şartnamesi hükümleri uyarınca dağıtım lisansı ihalesi yapılır. İhale açılması için başvuru ile teminat mektubu sunan şirketlerin ihalede yeterlilik alamamaları hâlinde teminat mektupları iade edilir. Yeterlilik alan ancak yapılacak ihalede teklif vermeyen şirketlerin başvuru sırasında sundukları teminat mektupları irat kaydedilir.

  d) Yapılan duyuruda tanınan süre içerisinde hiçbir başvuru yapılmaması hâlinde, lisansında belirtilen Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli ile Abone Bağlantı Bedeli aynen uygulanmak ve dağıtım bölgesi kapsamına ilâve edilen bölgelerin yatırımlarının da en geç beş yıl içerisinde tamamlanması kaydıyla dağıtım bölgesi genişletilir ve ilgili dağıtım şirketinin lisansı tadil edilir.

  e) Genişletilecek dağıtım bölgesinde yer alan iletim şirketine ait dağıtım ve/veya bağlantı hatları yatırımının tüketici tarafından karşılanan kısmı bilâbedel, iletim şirketi tarafından karşılanan kısmı ise bedeli mukabili dağıtım şirketine devredilir.

  Yönetmelik hükümlerinin uygulanması

  Madde 71 - Dağıtım şirketi, bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda, ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, vereceği dağıtım hizmetine ilişkin olarak Kurumun onayını alarak müşterilere yönelik açıklayıcı duyuru mahiyetinde sirküler yayımlayabilir.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  Madde 72 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kurulun konuya ilişkin kararı çerçevesinde işlem yapılır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler

  Geçici Maddeler

  Geçici Madde 1 - 4646 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış bir hak, belge, izin ve yetkilendirmeye müsteniden doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan şehir içi dağıtım tüzel kişileri, mevcut durum ve uygulamalarını 31/12/2002 tarihine kadar bu Yönetmeliğin ikinci ve üçüncü kısımlarında yer alan hükümlere uygun hale getirir. Kurul, gerektiği takdirde bu süreyi en fazla dört ay daha uzatabilir. (Ek cümle: 02/05/2003 - 25096 sayılı RG./1. md.) Ancak sayaçların temini ve bağlantıya ilişkin mevcut uygulamalar 31/12/2003 tarihine kadar devam eder.

  Geçici Madde 2 - Doğal gaz altyapı bilgi sistemi ve/veya ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve/veya ISO 14001 çevre yönetim sistemi bulunmayan mevcut şehir içi dağıtım tüzel kişileri, lisans aldıkları tarihten itibaren en geç on sekiz ay içinde bu sistemleri kurarak işletmekle yükümlüdür.

  Geçici Madde 3 - (Mülga madde: 09/12/2003 - 25311 sayılı RG./1. md.) (09/12/2003-25311 sayılı RG./ 2. md. gereğince 03/11/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)

  Geçici Madde 4 - Mevcut şehir içi dağıtım tüzel kişileri, bu Yönetmeliğin 54 üncü madde kapsamındaki kaçak ve usulsüz doğal gaz kullanımına ilişkin, tespit, süre, tüketim miktarı hesaplama ve tahakkuk yöntemleri, 45 inci madde kapsamındaki sayaç açma kapama bedelleri ile 38 inci madde kapsamındaki güvence bedelleri ve bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslarını 31/12/2002 tarihine kadar hazırlayarak Kuruma sunar.

  Geçici Madde 5 - (Ek madde: 28/04/2003 - 25092 sayılı RG./1. md.) Dağıtım Şirketlerinin, aboneleri ile 01/05/2003 tarihinden önce imzaladığı sözleşmeler kapsamında tahsil ettiği güvence bedellerinin iadesi aynı sözleşme hükümlerine göre yapılır.

  Geçici Madde 6 - (Ek madde: 02/09/2003 - 25217 sayılı RG./1. md.) Mevcut dağıtım şirketleri ile 31/12/2003 tarihinden önce abonelik sözleşmesi imzalayan, devir ve nakil hakkını haiz abonelerin bu hakları devam eder. Bu abonelerin devir ve nakil işlemlerinden herhangi bir bedel alınamaz.

  Geçici Madde 7 - (Ek madde: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/19.mad ) 4646 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış kanuni bir hak, belge, izin veya yetkilendirmeye müsteniden doğal gaz dağıtım faaliyeti yapan şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilerince, 31/12/2003 tarihinden önce bağlantıyı oluşturan unsurlar için her ne ad altında ve tutarda olursa olsun bir bedel alınmış ise aynı bağımsız bölüm, bina veya tesis için bağlantı bedeli alınamaz. Bu hüküm abone bağlantı bedelinin unsurlarından olan sayaç ve sayaç bağlantı elemanları için de uygulanır.

  Geçici Madde 8 - (Ek madde: 06/08/2004 - 25545 S.R.G. Yön/19.mad ) Dağıtım şirketleri, bu Yönetmeliğin 37 nci ve 48 inci maddeleri kapsamındaki mevcut uygulamalarını 1/10/2004 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler.

  Yürürlük

  Madde 73 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 74 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100