Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

  DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

 

  Resmi Gazete Tarihi: 07/11/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24929

  Devlet Bakanlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde görevli personeli, günün koşullarına uygun olarak yetiştirmek, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak, hizmette verimliliğini arttırmak, daha ileri görevlere hazırlamak bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmek, meteorolojiye ilişkin yabancı dil bilgisini geliştirmek için uygulanacak hizmetiçi eğitimin ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usullerini saptamaktır.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin, hizmetiçi eğitim ihtiyacının saptanması, hizmetiçi eğitimlerini sağlamak amacıyla açılacak olan kurs, seminer ve benzeri eğitim etkinlikleri ile bu etkinliklere katılacak olan yönetici, eğitim görevlisi ve eğitilecek personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünü,

  Kurum: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürünü,

  Daire: Eğitim hizmetlerini yürüten Personel Dairesi Başkanlığını,

  Başkan: Personel Dairesi Başkanını,

  Birim: Teşkilat kanununda belirlenen ana hizmet ile yardımcı hizmet birimlerini,

  Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünü,

  Şube Müdürü: Eğitim Şube Müdürünü,

  Eğitim Merkezi: Hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının karşılanabileceği merkez ve uygun taşra birimlerini,

  Hizmetiçi Eğitim: Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını karşılayan yöntemlerin bütününü,

  Eğitim: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personelinin hizmetiçi eğitimini,

  Eğitim Kurulu: Genel Müdür veya görevlendireceği bir yardımcı başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Eğitim Şube Müdürü ve katılmalarına gerek duyulan diğer yetkililerden oluşan kurulu,

  Öğretim Kurulu: Personel Dairesi Başkanının, başkanlığında Eğitim Şube Müdürü ile ilgili birimlerce belirlenen eğitim görevlilerinden oluşan kurulu,

  Program Yöneticisi: Merkezde Eğitim Şube Müdürü, taşrada ise Genel Müdürlüğün görevlendireceği kimseyi,

  Eğitim Görevlisi: Eğitim etkinliklerinde öğretici olarak görev alan kimseyi,

  Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Genel Müdürlükçe görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmetiçi eğitimini,

  Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması: Genel Müdürlük personelinin hizmet gereklerini yerine getirebilmeleri için Personel Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimlerce belirlenecek hizmetiçi eğitim ihtiyacını,

  Kurum Dışı Eğitim: Genel Müdürlük dışındaki kurum ve kuruluşlarca hizmetle ilgili olarak uygulanan eğitimi,

  ifade eder.

  Hizmetiçi Eğitimin Hedefleri

  Madde 5 - Genel Müdürlüğün hizmetiçi eğitimi; devlet memurları eğitimi genel planında ve kalkınma planlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hedeflere yöneliktir.

  a) Personelin; bilgilerini, verimliliklerini arttırmak ve yetişmelerini sağlamak, daha üst göreve ve kadrolara hazırlamak, buna ilişkin görevde yükselme eğitimini düzenlemek,

  b) Devlet Memurlarının ödev ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek,

  c) Yönetimde ve uygulamada etkinliğin arttırılmasını sağlamak,

  d) Personelin değerlendirilmesinde hizmetiçi eğitim ihtiyacını belirlemek,

  e) Kurum personelini bilimsel esaslara göre yetiştirmek ve kurumu teknolojik olarak üst seviyeye taşımak,

  f) Ürün ve hizmetlerin tam zamanında kullanıcılara ulaşımını sağlayacak eğitimi vermek,

  g) Yurtdışına gidecek personeli, ihtiyaçları olan bilgilerle donatarak, gerek duyulan alanlara yönlendirmek.

  Hizmetiçi Eğitimin İlkeleri

  Madde 6 - Yukarıdaki hedeflere ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler şunlardır;

  a) Eğitimin sürekli olması,

  b) Eğitimin, Genel Müdürlüğün şimdiki ve gelecekteki amaçları ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

  c) Her amirin birimindeki personelinin eğitiminden ve yetiştirilişinden sorumlu olması,

  d) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğiticilerin ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,

  e) Hizmetiçi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak, tüm personelin hizmetiçi eğitimden ihtiyaçlarına göre yararlandırılması,

  f) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için, eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde anket, gözlem, mülakat ve benzeri değerlendirmeler ile sınav usullerinin uygulanması, görevde yükselme eğitimine alınacakların belirlenmesinde de söz konusu değerlendirmelerin göz önünde bulundurulması,

  g) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge ve eğitici değişiminin sağlanması,

  h) Eğitim etkinliklerinin uygulanacağı yerlerin, eğitim şartlarının uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,

  i) Hizmetiçi eğitime ve görevde yükselme eğitimine tabi tutulan kurum personelinin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi.

  j) Genel Müdürlüğün Dünya Meteoroloji Teşkilatı ve benzeri uluslararası organizasyonlarda meteorolojik uygulamalar ve dış ilişkiler açısından etkinliğinin artırılması,

  gerekir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Eğitim Teşkilatı ve Görevleri

  Eğitim Teşkilatı

  Madde 7 - Kurumun hizmetiçi eğitim etkinlikleri;

  a) Eğitim Kurulu,

  b) Personel Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü,

  c) Öğretim Kurulu,

  tarafından yürütülür.

  Eğitim Kurulu

  Madde 8 - Eğitim Kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Eğitim Şube Müdürü ve katılmalarına gerek duyulan diğer yetkililerden oluşur.

  Eğitim Kurulu, her yıl Kasım ayı içerisinde toplanır. Genel Müdürün gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da toplanır.

  Eğitim Kurulunun kararları öneri niteliğindedir. Alınan kararlar Genel Müdürün onayından sonra kesinleşir.

  Eğitim Kurulunun Görevleri

  Madde 9 - Eğitim Kurulu;

  a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptar.

  b) Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını değerlendirerek son şeklini verir.

  c) Yıllık Eğitim Planı ve programlarının uygulanmasında ortaya çıkan idari, mali, hukuki ve teknik konularda görülen aksaklıkları giderir.

  d) Hizmetiçi Eğitim Planı ve programları kapsamı içinde, yetiştirilmek amacıyla yurt içi ve yurt dışına gönderilecek personeli belirler.

  e) Eğitim ile ilgili olarak ihtiyaçlar gereği yayımlanması gereken yönetmelik, genelge ve bunlarda yapılacak değişiklikleri tespit eder.

  f) Hizmetiçi eğitim çalışmaları ve uygulamaya ilişkin öneri ve başvurular ile kurs yöneticilerinin getireceği önerileri inceler ve karara bağlar.

  g) Eğitim plan ve programlarının etkin ve ekonomik bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla diğer kuruluşlarla, ayrıca yabancı ülkelerdeki benzer ve faydalı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, eğitim ve öğretim bakımından Genel Müdürlüğe yararlı olabilecek imkan ve kaynakları tespit eder.

  h) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim çalışmalarına katılanların verecekleri raporların değerlendirmesini yapar.

  i) Yabancı dil eğitimi alacak personeli belirler.

  j) Her yıl yapılacak hizmetiçi eğitim etkinliklerinin türü, süresi ve tarihi, okutulacak dersleri, katılacak personel sayısı ve eğitim görevlilerini tespit eder.

  k) Kurslarda okutulacak ders kitaplarının hazırlanmasını sağlar.

  l) Yıllık olarak bütün personele göre hizmetiçi eğitim ihtiyacını tespit eder.

  m) Gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinin sonuçlarının değerlendirmesini yapar.

  Eğitim Şube Müdürlüğü

  Madde 10 - Genel Müdürlüğün eğitim etkinliklerine ilişkin hizmetlerini, merkez ve taşra teşkilatındaki birimlerle işbirliği yaparak bu Yönetmeliğe göre yürüten birimdir.

  Eğitim Şube Müdürlüğünün Görevleri

  Madde 11 - Eğitim Şube Müdürlüğü;

  a) Genel Müdürlüğün, eğitim ihtiyaçlarının bilimsel yöntemlerle belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla merkez ve taşra teşkilatındaki birimlerle işbirliği yapar.

  b) Eğitim Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütür.

  c) Kalkınma planı tedbir ve önerileri ile yıllık icra planı ve programları ışığı altında; kurumun eğitim politikası ve amaçlarına uygun olarak, Daire Başkanlıklarının önerilerini dikkate alarak, Yıllık Eğitim Plan Taslağını ve eğitim etkinlikleri için gerekli eğitim harcamalarını saptayarak Eğitim Kuruluna sunar.

  d) Eğitim Kurulunun görüşü ve Genel Müdürlüğün onayından sonra Yıllık Eğitim Planına göre programlar hazırlar.

  e) Hazırlanan Eğitim Programı gözönünde bulundurularak Genel Müdürlüğün teknik ve idari personelinin eğitimi ile ilgili bütün işleri planlar, organize eder ve izler.

  f) Eğitim Kurulunca belirlenen okutulacak dersler, seçilecek eğitim görevlileri ve haftalık ders programları ile ilgili yazıları Genel Müdürün onayına sunar.

  g) Eğitim görevlileri ile kursiyerlerin devam durumlarını kontrol eder ve bunlarla ilgili ders ücreti ve kurs gündelikleri puantajlarını tutar.

  h) Kurslarla ilgili araç, gereç ve sarf malzemelerini temin eder.

  i) Görevde Yükselme Eğitimi sonunda yapılacak sınav ile ilgili hazırlıkları yapar veya yaptırır.

  j) Hizmetiçi Eğitim programına ve tespit edilecek prensiplere göre yapılan etkinliklerin başarısı ve verimi ile bu çalışmalara katılanların verecekleri raporları değerlendirir.

  k) Hizmetiçi eğitime katılanların bitirme belgeleri, katılım belgeleri ve puantajlarını Disiplin ve Sicil Şube Müdürlüğüne iletir.

  l) Genel Müdürlük personelinin eğitim ve öğretim durumlarına ait kayıtlarını tutar.

  m) Eğitim ve öğretim için mevcut ve gerekli bina, araç ve gereçleri belirleyerek eksikliklerinin giderilmesi için plan ve program hazırlar.

  n) Eğitimle ilgili plan, program, etüt, proje ve araştırmaların zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır ve karşılaşılan güçlükleri yetkililerle koordinasyon sağlayarak giderir.

  o) Göreve yeni başlayan personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit çalışmalarına girişilerek, gerekli eğitim uygulamalarının yapılmasını sağlar.

  p) Her yıl sonunda hizmetiçi eğitim çalışmalarından alınan sonuçları rapor halinde makama sunar.

  r) Hizmetiçi eğitim sonuçlarını Eğitim Kuruluna sunar.

  s) Hizmetiçi Eğitimin başlamasından sonra en geç bir hafta içinde ilk, kapanışını izleyen iki hafta içerisinde de son raporu düzenler ve ilgililere sunar.

  t) Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın Genel Müdürlükçe yürütülmesini uygun gördüğü, Uluslararası Bölgesel Meteoroloji Eğitim Merkezinin eğitim faaliyetlerinde gerekli işbirliği ve desteği sağlar.

  Öğretim Kurulu

  Madde 12 - Öğretim Kurulu; Personel Dairesi Başkanı, Eğitim Şube Müdürü ile ilgili birimlerce belirlenen ve eğitim etkinliklerinde görev yapan eğitim görevlilerinden oluşur. Bu Kurulun Başkanı, Personel Dairesi Başkanıdır. Kurula Başkanlık edemediği hallerde ise kurulun başkanı, Eğitim Şube Müdürüdür.

  Öğretim Kurulunun Görevleri

  Madde 13 - Öğretim Kurulu;

  a) Kurul Başkanının çağrısı üzerine eğitim etkinlikleri başlamadan önce toplanarak, çalışma programı ile uygulanacak yöntemleri, varsa eksiklikleri gözden geçirir.

  b) Eğitim etkinliklerinin bitiminde Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanarak kursun genel gidişi ve ileride aynı nitelikte yapılacak bir etkinlikte ele alınması istenen hususlarla, etkinliklerin aksayan veya olumlu yönlerini belirten bir rapor hazırlar. Bu rapor, Eğitim Şube Müdürlüğünce Eğitim Kuruluna sunulur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim Görevlileri

  Uzman Personel, Eğitim Görevlisi

  Madde 14 - Eğitim Birimlerinde görevlendirecek uzman personel ve eğitim görevlilerinin nitelik ve görevleri:

  a) Nitelikleri;

  1) Yüksek öğrenim görmüş olmak,

  2) Alanı ile ilgili konularda gerekli bilgi, tecrübe ve yeteneğe sahip olmak.

  b) Görevleri;

  1) Kurumun görevleri ile ilgili konularda bilimsel inceleme ve araştırma çalışmaları yapar, sonuçlarını rapor olarak Başkanlığa sunar.

  2) Eğitim planı, program, bütçe ve istatistiklerini hazırlar.

  3) Eğitim metotları, tipleri, teknikleri, ihtiyaçları ve alanları ile ilgili rapor hazırlar.

  4) Eğitim programlarının hazırlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi konularında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.

  5) Eğitim görevlisi olarak görevlendirildiğinde, uzman personel olarak bu görevi de yerine getirir.

  Eğitim Görevlilerinin Seçimi

  Madde 15 - Hizmetiçi eğitim etkinliklerinde, eğitim konularının özellikleri göz önünde tutulmak suretiyle Eğitim Kurulunun önerisi, Personel Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile;

  a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kadrosunda çalışanlardan, hizmetin gerektirdiği bilgilere sahip personel,

  b) Kendi mevzuatları çerçevesinde ve kurumlarının izni ile, gerektiğinde üniversite, akademi, enstitü, diğer bakanlıklar ve resmi kuruluşlardan, konu ile ilgili alanda yetişmiş yetkili elemanlar,

  c) Görevlendirilen eğitim görevlilerinin mazeretleri nedeniyle katılamayacakları da dikkate alınarak en az iki yedek eğitim görevlisi,

  görevlendirilebilir.

  Eğitimde Görev Verilenlerin Görevleri

  Madde 16 - Hizmetiçi eğitimde görev verilenler;

  a) Eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmakla,

  b) Yaptıkları planla ilgili eğitim notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az beş gün önce Öğretim Kurulu Başkanlığına vermekle,

  c) Programda belirtilen konuları işlemek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak önlemleri almakla,

  d) Eğitim süresi içinde sözlü veya yazılı sınav yapmak ve değerlendirmekle,

  e) Eğitim konularını işlerken çağdaş eğitim tekniklerini uygulamakla,

  f) Eğitim süresince, Öğretim Kurulu Başkanlığı ile işbirliği yapmak ve başkanın lüzum gördüğü zamanlarda öğretim kurulunun toplantılarına katılmakla,

  g) Zorlayıcı nedenlerle görevlerine devam edememeleri halinde, durumu derhal Öğretim Kuruluna bildirmekle,

  yükümlüdürler.

  Hizmetiçi Eğitim süresince eğitim görevlileri hastalık ve mazeret izinleri dışında izin kullanamazlar.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hizmetiçi Eğitim Planlaması ve Uygulanması

  Eğitim Planlaması

  Madde 17 - Eğitim Şube Müdürlüğü, merkez birimleri ve taşra teşkilatından temin edeceği bilgilerle Genel Müdürlüğün eğitim ihtiyacını Ekim ayının sonuna kadar saptar ve eğitim imkanlarını dikkate alarak yıllık Eğitim Planını ve Programını hazırlar.

  Eğitim Planı Kasım ayında Eğitim Kurulunda görüşüldükten sonra Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

  Plan ve programlarda gerekli görülen değişiklikler Genel Müdürün onayı ile yapılır. Kesinleşen plan ve programlar ilgili birimlere ilgisi oranında bildirilir ve uygulamaya konulur.

  Hizmetiçi Eğitim

  Madde 18 - Hizmetiçi Eğitim;

  a) Adaylık süresi içinde; Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj şeklinde "Aday Memurların Hizmetiçinde Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik" esaslarına göre,

  b) Asli memurluk süresi içinde; yetenek ve verimliliği geliştirme eğitimi ile üst göreve yetiştirme eğitimi olarak,

  uygulanır.

  Eğitim Programlarının Türleri

  Madde 19 - Hizmetiçi Eğitim Programları; Görevde Yükselme Eğitimi, ulusal ve uluslararası kurs, seminer, konferans, uygulamalı eğitim (staj), araştırma ve yurtiçi inceleme gezileri gibi metotlardan bir veya birkaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.

  Eğitim Programları;

  a) Uyum Eğitimi; Belirlenen eğitim ihtiyaçlarına göre, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerindeki görevlere açıktan veya naklen atamaları yapılmış personele, atandığı birimde işe başladığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde aşağıdaki konuları içeren 15-25 saatlik bir eğitim yapılır. Bu eğitimde;

  1) Genel Müdürlük hakkında bilgi,

  2) Çalıştığı birimin görevleri,

  3) Personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile mevzuat bilgileri,

  4) Görevin yerine getirilmesinde başvurulacak mevzuat ve kaynaklar,

  hakkında bilgi verilir.

  b) İşbaşında Eğitim; Birim amirinin hazırladığı program çerçevesinde ve kendi gözetim ve denetimi altında uygulanır.

  c) Geliştirme Eğitimi; kendi branşında çalışan personelin mesleki bilgilerinin arttırılması, mevzuat, teknoloji ve kullanılan araçlardaki değişiklikler ile ilgili bilgilerin kazandırılması amacıyla yapılır.

  d) Üst Görev Kadrolarına Hazırlama Eğitimi; personelin görevlerinde yükselmesi liyakat esasına bağlı olduğundan ve bir üst görevi yapabilmesi daha üstün bir bilgi, deneyim, beceri ve tekniğe sahip olmayı gerektirdiğinden bu eğitimle memurların üst görevlere hazırlanmaları sağlanır.

  Bu tür eğitimlere katılanlara katılım belgesi düzenlenir. Bu belge personelin disiplin ve sicil işlemlerinden sorumlu birime gönderilir.

  Eğitim Konuları ve Süreleri

  Madde 20 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak hizmetiçi eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışmalarına göre gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda ve sorunların çözümüne yardım sağlayacak nitelikte olanlardan seçilir.

  Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerinin Haftalık Çalışma Saati

  Madde 21 - Haftalık çalışma süresi 15 ders saatinden az, 30 ders saatinden çok olamaz. Ders saati 50 dakikadır. Günde 6 saatten fazla ders yapılamaz. Gezi, gözlem ve inceleme saatleri haftalık çalışma süresine dahil edilmez, idari zorunluluk olmadıkça aynı programlar eşit sürelerle uygulanır.

  Merkez teşkilatı personeli için Ankara' da düzenlenecek eğitim etkinliklerinde haftalık çalışma saati farklı uygulanabilir.

  Eğitimin Yapılacağı Yer ve Yönetimi

  Madde 22 - Hizmetiçi Eğitim etkinlikleri, özelliklerine göre şu yerlerde yapılır:

  a) Genel Müdürlük Merkezinde.

  b) Toplu eğitime elverişli Genel Müdürlük taşra birimlerinde.

  c) Kuruluş kanunları gereği çeşitli eğitim uygulamaları yapan, yükselmeleri liyakat esasına bağlı olan, bir üst göreve atanması daha üstün bir bilgi, deneyim, beceri ve tekniğe sahip olmayı gerektiren personelin eğitimini sağlayan Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü , Devlet Personel Başkanlığı ve Üniversiteler gibi kurumlarda.

  Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Birimlerinde yapılacak hizmetiçi eğitimlerin, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler, görevlendirilecek kurs yöneticisi tarafından yürütülür.

  Program Yöneticisi

  Madde 23 - Program Yöneticisi;

  a) Programın gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapar.

  b) Eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğalttırarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlar.

  c) Lüzumlu araç ve gereci eğitimde hazır bulundurur ve programı gerçekleştirir.

  d) Zorunlu sebeplerle görevlerine aralıksız en fazla bir hafta devam edemeyen eğitim görevlilerinin yerine eğitim görevlisi belirler, bu süreyi aşan hallerde ise durumu derhal Personel Dairesi Başkanlığı'na bildirir.

  e) Eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği yapar, eğitime katılanların devam durumları ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit eder, gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygular.

  f) Hizmetiçi Eğitimi sonunda; eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gereken önlemlere ilişkin önerileri kapsayan bir rapor hazırlar.

  g) Hizmetiçi Eğitim konusunda verilen diğer görevleri yürütür.

  Yurt Dışında Eğitim

  Madde 24 - Personelin bilgi, görgü ve ihtisaslarını arttırmak maksadıyla kurumun imkan veya çeşitli dış yardım önerileri ile yabancı devletler tarafından veya uluslararası kuruluşlarca tahsis olunmuş yahut personel tarafından bizzat sağlanmış burs yoluyla yapılan eğitimdir.

  Dış ülkelere eğitim için gönderilecek kurum personelinde aranılacak şartlar, hak ve yükümlülükleri, çalışma raporları, mecburi hizmet, disiplin ve geri çağırma gibi hususlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 80 inci maddesi gereğince yürürlükte bulunan "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre uygulanır.

  Yurt dışına eğitimini tamamlamak amacıyla gönderilen personel "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" in 18 inci maddesi hükümleri çerçevesinde verdiği raporların bir örneğini, Eğitim Kuruluna sunulmak üzere Personel Dairesi Başkanlığına vermekle yükümlüdür.

  Diğer Kurum ve Kuruluşlarda Eğitime Katılma

  Madde 25 - Diğer kurum ve kuruluşlardaki eğitime uygun nitelikteki personelin katılmaları, o kurum ve kuruluşların mevzuatına göre Personel Dairesi Başkanlığı tarafından saptanır ve Genel Müdürün onayı ile uygulamaya konulur.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme, İzinler ve Disiplin

  Eğitime Katılma Zorunluluğu

  Madde 26 - Tespit edilen kurum personelinin düzenlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olup, bağlı bulundukları birim amirleri bunu sağlamakla yükümlüdürler. Eğitime katılacak personelin, eğitime başladığı günden bir gün önce eğitim mahallinde bulunması gereklidir.

  Özürleri Genel Müdürlükçe uygun görülenler o programa katılamaz ve bunların daha sonra yapılacak benzeri eğitim programlarına katılmaları sağlanır.

  Eğitim süresi içinde hastalık ve diğer geçerli bir özüre dayanmaksızın eğitime katılmayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.

  Eğitim süresi içinde hastalık veya başka geçerli bir özüre dayansa bile eğitim süresinin 1/8 oranında devamsızlığı olanların programla ilgileri kesilir ve daha sonra yapılacak aynı düzeydeki benzer programlara katılmaları sağlanır.

  Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar o kuruluşların eğitimle ilgili özel hükümlerine tabidirler.

  Sınavlar

  Madde 27 - Eğitime katılan personelin başarıları; eğitimin özelliğine göre, eğitim süresi içinde veya sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla saptanır. Bu sınavlar eğitim programlarında belirlenir.

  Sınavlarda uygun görülen test ve benzeri usuller uygulanabilir.

  Eğitim süresi içindeki sınavları, eğitim görevlileri yaparlar. İstedikleri takdirde kurs yöneticisi tarafından kendilerine yeteri kadar gözlemci verilir.

  Görevde yükselme eğitimi sonu sınavlarında, Personel Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Sınav Kuruluna ilişkin hükümleri uygulanır. Diğer eğitim sonu sınavları ise, Öğretim Kurulunca oluşturulacak Sınav Komisyonunca yürütülür.

  Sınav Komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini belgeleyen bir tutanak düzenlenir.

  Sınavlarda kopya çekenler veya sınav disiplinini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır.

  Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır, ayrıca haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi hükümleri uygulanır.

  Eğitim sonu sınav dönemi içinde açıklanamayan sınav sonuçları ilgiliye yazılı olarak duyurulur.

  İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile Sınav Komisyonu Başkanına yapılır. Bu itirazlar Komisyonca incelenir ve sonuç en geç 10 gün içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir. Sınav kağıtları Eğitim Şube Müdürlüğünce 5 yıl süre ile saklanır. Bu sürenin sonunda bir tutanakla İmha Yönetmeliği hükümlerine göre imha edilir.

  Değerlendirme ve Başarı

  Madde 28 - Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılmak için en az 60 puan almak gereklidir. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

  Genel başarı notu yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu ve varsa uygulamalı sınav notlarının ortalamasıdır. Bu not 60 puandan az olamaz.

  Sınavlarda alınan puanlarda, kesirler tam sayı olarak değerlendirilir.

  60 puandan daha az puan alan personel başarısız sayılır ve daha sonra aynı düzeydeki programa bir kere daha çağırılabilirler.

  Görevde Yükselme Eğitimi sonucunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Bitirme Belgesi verilir. Belgelerin bir sureti de ilgilinin Özlük Dosyasına konulur.

  Bu belge personelin atama ve görevde yükselmesi ile diğer değerlendirmelerde dikkate alınır.

  Eğitim Sonu Değerlendirme

  Madde 29 - Eğitimin genel değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere, Hizmetiçi Eğitim esnasında veya sonunda eğitime katılanların görüş ve düşüncelerini almak ve hizmetiçi eğitim ihtiyacını saptamak amacıyla anketler düzenlenebilir.

  İzinler

  Madde 30 - Eğitime katılanlar, Hizmetiçi Eğitim süresince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde izin kullanabilirler. Ancak, bu personelin izin talepleri eğitim programını aksatacak ise uygun görülmeyebilir.

  Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar, o kuruluşun izinle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

  Disiplin

  Madde 31 - Eğitim ve staj süresinde disiplin hükümlerine aykırı davrananlar ile özürsüz derslere devam etmeyenler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplinle ilgili hükümleri uygulanır.

  ALTINCI BÖLÜM : Mali Hükümler

  Eğitim Görevlilerinin Giderleri

  Madde 32 - Eğitim görevlilerine, eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunu hükümlerine göre gerekli ödemeler yapılır.

  Eğitime Katılanların Yolluk ve Gündelikleri

  Madde 33 - Hizmetiçi Eğitimine katılanlara 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yol gideri ve gündelik ödenir.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Diğer Hükümler

  Plan Dışı Programlar

  Madde 34 - Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyacağı özellikte her türlü program plandışı düzenlenebilir.

  Kaldırılan Hükümler

  Madde 35 - 04/05/1984 tarihinde Devlet Bakanı onayı ile yürürlüğe giren Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği eki ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 36 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 37 - Bu Yönetmelik hükümlerini kurumun bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100