Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor





GÖÇMEN İŞÇİ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

  GÖÇMEN İŞÇİ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 14/11/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24936

  Milli Eğitim Bakanlığından :

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, göçmen işçi çocuklarının eğitim-öğretimi ile ilgililerin görevlerine ilişkin ilke ve yöntemleri düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, göçmen işçi çocuklarının eğitim-öğretimi ile ilgililerin görevlerine ilişkin ilke ve yöntemleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2257 sayılı Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile 4058 sayılı Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık : Milli Eğitim Bakanlığını,

  b) Milli Eğitim Müdürlükleri : İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerini,

  c) Göçmen İşçi : Sözleşmeli ülkelerden biri tarafından ülkesinde ücretli bir iş görmek üzere oturmasına izin verilmiş olan diğer bir sözleşmeli ülkenin yurttaşlarını,

  d) Öğrenci : Göçmen işçilerin bakmakla yükümlü oldukları okul çağındaki çocuklarını,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : İlgililerin Görevleri ve Eğitim - Öğretim

  Merkez Yürütme Kurulu

  Madde 5 - Göçmen işçilerin bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının eğitim-öğretimleri ile karşılaşılan sorunlar, Bakanlıkta ilgili müsteşar yardımcısının başkanlığında ilgili ana hizmet birimleri, danışma, denetim, yardımcı birimlerin genel müdür ve bağımsız daire başkanları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden ilgili bir üst düzey temsilcisinden oluşan Merkez Yürütme Kurulunda değerlendirilir.

  Merkez Yürütme Kurulunun sekreterya görevi, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yürütülür.

  Merkez Yürütme Kurulunun Görevleri

  Madde 6 - Merkez Yürütme Kurulu;

  a) Öğrencilerin kendi dil ve kültürlerini öğrenmeleri, kimliklerini korumaları konusunda ilgili ülkelerle iş birliği yapılması,

  b) İl milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan raporların değerlendirilmesi sonucunda karşılaşılan ve il olanaklarıyla giderilemeyen sorunlara çözüm getirilmesi,

  için gerekli önlemleri alır.

  Denklik

  Madde 7 - Öğrencilerin eğitim-öğretim düzeyleri, ülkeleri ile ikili ve çok taraflı anlaşmalardaki düzenlemeler uyarınca değerlendirilerek ilköğretim ve orta öğretim düzeyindeki denklikler il milli eğitim müdürlüklerince yapılır.

  Milli Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri

  Madde 8 - Başvuru durumunda milli eğitim müdürlükleri;

  a) Öğrencileri, olanaklar ölçüsünde kendi ülkelerinde devam ettikleri okula/bölüme/programa denk olan ve ikâmetlerine en yakın okula yerleştirir.

  b) Öğrencilerin, ülkemiz çocuklarına sunulan eğitim olanaklarından yararlandırılmalarını sağlar.

  c) Türkçe bilmeyen öğrencilere, Türkçe'nin öğretilmesi konusunda gerekli önlemleri alır.

  d) Öğrencilere, ana dillerinin öğretimi için olanaklar ölçüsünde kurslar düzenler.

  e) Göçmen işçilerin de yaygın eğitim yoluyla "Türkçe Öğrenme", mesleki eğitim yoluyla da "Beceri Kazandırma" kurslarından yararlanmalarını sağlar.

  Kayıt-Kabul

  Madde 9 - Milli eğitim müdürlüklerince durumları değerlendirilen öğrencilerin kayıt - kabulleri yapılmak üzere ilgili okul veya kurum müdürlüklerine bildirilir. Okul/kurum müdürlüklerince bunların kayıtları özel bir deftere yapılır. Sınavla öğrenci alan okulların özel mevzuat hükümleri saklıdır.

  Ülkemizdeki zorunlu eğitim uygulaması, aynı çağdaki göçmen işçi çocuklarını da kapsar.

  Burstan Yararlanma

  Madde 10 - Öğrenciler, ülkemiz öğrencileri için tanınan burs olanağından, aynı koşullarla mütekabiliyet ilkeleri doğrultusunda yararlandırılır.

  Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

  Madde 11 - Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  Devamın İzlenmesi

  Madde 12 - Öğrencilerin devam durumları, kayıt tarihinden itibaren izlenir. Devamsızlık gösterenlerin devamı için gerekli önlemler alınır. Ülkemiz öğrencileri için belirlenen devam-devamsızlık koşulları bu öğrencilere de uygulanır.

  Rehberlik ve Danışma Hizmetleri

  Madde 13 - Öğrencilerin öğrenim gördükleri okulların kurallarına uymaları esastır. Öğrencilerin, diğer öğrencilerle uyum içinde öğrenimlerini sürdürebilmeleri ve çevreye uyum sağlayabilmeleri için okul yönetimleri, rehberlik servisleri ve rehberlik araştırma merkezlerince gerekli önlemler alınır.

  Öğrenci Nakilleri

  Madde 14 - Öğrencilerin başka bir yere nakilleri durumunda; nakledildikleri yerin milli eğitim müdürlüğünce, bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenim olanağı sağlanır.

  Öğrenim Belgesi

  Madde 15 - Öğrencilere sağlanan eğitim olanağı çerçevesinde, ülkemiz çocuklarına verilen öğrenim belgesi verilir.

  Diğer Hükümler

  Madde 16 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan ödül ve disiplin ile kılık-kıyafet gibi konularda öğrenime devam edilen okulun ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

  Yürürlük

  Madde 17 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam Alanı







Zirve100