Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN HARCAMALARA KATILMA PAYLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN HARCAMALARA KATILMA PAYLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 21/08/1981

  Resmi Gazete Sayısı: 17435

  İçişleri Bakanlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç :

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı 26/05/1981 gün ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun üçüncü kısmında yer alan yol, kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarına katılma paylarının uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

  Kapsam :

  Madde 2 - Bu Yönetmelik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun

  a) Yol harcamalarına katılma payı ile ilgili 86 ncı,

  b) Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı ile ilgili 87 nci,

  c) Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı ile ilgili 88 nci,

  d) Payların hesaplanması ile ilgili 89 uncu,

  e) Payların Tahakkuk Şekli ile ilgili 90 ıncı,

  f) Tahakkuk zamanı ile ilgili 91 nci,

  g) Payların ilanı ile ilgili 92 nci,

  h) Tahsil şekli ile ilgili 93 üncü,

  maddelerinde yer alan hükümlerin uygulanma esaslarını kapsar.

  Yasal Dayanak :

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 94 üncü maddesine göre Maliye, Bayındırlık ve İmar ve İskan Bakanlıklarının görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanmıştır.

  İKİNCİ BÖLÜM : Uugulama Esasları

  A - YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI

  Mahiyeti :

  Madde 4 - Belediye veya bağlı kuruluşlarınca, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde,

  a) Yeni yol açılması,

  b) Mevcut yolların % 40 oranında veya daha fazla genişletilmesi,

  c) Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi,

  d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi, hallerinde bu yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkış olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı alınır.

  Payın Hesaplanması :

  Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine göre düşen giderler, belediyelere ait olup, harç hesaplanmasında bu giderler nazara alınmaz.

  Böylece hesaplanan gider tutarından özel Devlet yardımları karşılıksız fon tahsisleri, bu iş için yapılan bağış ve yardımlar ile istimlak bedelleri düşüldükten sonra kalan miktarın 1/3'ü, 4 üncü maddede belirtilen mükellefler adına Belediye Encümeninin kararını müteakip tahakkuk ettirilir.

  Payın Tahakkuk Şekli :

  Madde 6 - Yol Harcamalarına Katılma Payı 5 inci maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin sahipleri arasında vergi değeri toplamına oranlanması ile bulunur. İki veya daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkul için asıl cepheyi teşkil eden yoldan dolayı düşen pay tam, diğer yollardan dolayı düşen paylar ise yarım olarak tahakkuk ettirilir.

  Payın Tahakkuk Zamanı :

  Madde 7 - Yol Harcamalarına Katılma Payının tahakkuku, iş hangi ihale usulüne göre yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmasından sonra yapılır.

  Şu kadar ki, belediyenin çalışma programı uygulaması gereğince veya teknik zorunluluklar dolayısıyla kısım kısım inşa, tamir veya genişletme yapılması halinde, bitirilerek istifadeye açılmış olması şartı ile, katılma payının kısım kısım da tahakkuku mümkündür.

  İşin bitirilerek hizmete açılmış olduğu geçici kabulünün yapılması ile belirlenir.

  B - KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYI

  Mahiyeti :

  Madde 8 - Belediye veya bağlı kuruluşlarınca, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde,

  a) Yeni kanalizasyon tesisi yapılması,

  b) Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi hallerinde, bu tesislerden faydalanacak gayrimenkullerin sahiplerinden Kanalizasyon Harcamalarına katılma payı alınır. İki veya daha fazla yol kenarlarında bulunan gayrimenkuller hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış iseler, payın hesabından o yola ait kanalizasyon giderleri nazara alınır.

  Payın Hesaplanması :

  Madde 9 - Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı, bu yönetmeliğin 5 nci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde hesaplanır.

  Payın Tahakkuk Şekli :

  Madde 10 - Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 5 inci ve 6 ncı maddelere göre hesaplanacak katılma payları toplamının, ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanması ile bulunur.

  Payın Tahakkuk Zamanı :

  Madde 11 - Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde tahakkuk ettirilir.

  C - SU TESİSLERİ HARCAMALARINA KATILMA PAYI

  Mahiyeti :

  Madde 12 - Belediye veya bağlı kuruluşlarınca belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde,

  a) Yeni içme suyu şebeke tesisleri yapılması,

  b) Mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı hallerinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkul sahiplerinden Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınır.

  Payın Hesaplanması :

  Madde 13 - Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı bu Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde hesaplanır.

  Payın Tahakkuk Şekli :

  Madde 14 - Su tesisleri Harcamalarına Katılma Payı yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerine göre hesaplanan katılma payları tutarının, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin vergi değerleri

  toplamına oranlanması ile bulunur.

  Payın Tahakkuk Zamanı :

  Madde 15 - Su tesisleri Harcamalarına Katılma Payı bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde tahakkuk ettirilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Ortak Hükümler

  Payın Üst Sınırı :

  Madde 16 - Harcamalara Katılma Payı bina ve arsalarda vergi değerinin %2 sini geçemez.

  Muaflıklar :

  Madde 17 - İbadet yerleri Harcamalara Katılma Paylarından muaftır.

  Sahip Deyimi :

  Madde 18 - (Değişik madde: 01/11/1994 - 22099 sayılı RG./1. md.)

  Bu yönetmelikte geçen sahip deyimi gayrimenkulün malikini, varsa intifa hakkı sahibini veya tahsisli olduğu kamu kurum ve kuruluşunu, bunlar yoksa gayrimenkulü sahibi gibi kullananları ifade eder.

  Payların İlanı :

  Madde 19 - Yukarıdaki maddelerde yazılı esaslara göre hesaplanan Harcamalara Katılma Paylarına ait tahakkuk cetvelleri bir ay süre ile Belediye ilan tahtasında ve varsa belediye ses yayın aracı ile ilan edilir. Tahakkuk cetvellerinde mükelleflerin adı ve soyadı, adresi, payın mahiyeti ile isabet eden katılma payı miktarları belirtilir. Tahakkuk cetvelleri mahalle, cadde ve sokak itibariyle ayrı ayrı düzenlenir.

  Katılma Payları tutarları mükelleflere ayrıca tebliğ olunur.

  Katılma Payının tahakkuk ve tahsilinde tebliğ tarihi esas alınır.

  Vergi Değeri Deyimi :

  Madde 20 - Vergi değeri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen kesinleşmiş değeri ifade eder. Vergi değerinin ihtilaflı olması halinde, kesinleşmiş değer belirleninceye kadar mükellefin Emlak Vergisi tarhına esas olmak üzere beyan ettiği değer nazara alınır. Vergi değerinin bilinmemesi halinde gayrimenkul için en son verilmiş bulunan Emlak Vergisi beyannamesindeki değer esas alınır. Bu da bilinmiyorsa Emlak Alım veya Veraset ve İntikal Vergilerinin tarhına esas olan değerlerden en yükseği uygulanır.

  Vergi Değerinde Değişiklik :

  Madde 21 - Harcamalara Katılma Payının hesaplanmasında, gayrimenkulün vergi değerinde tahakkuktan sonra meydana gelen değişiklikler nazara alınmaz.

  Tahsil Şekli :

  Madde 22 - "Değişik 93. madde"

  Harcamalara Katılma Payları belediyeler veya bunlara bağlı kuruluşlarca, yukarıdaki esaslara göre hesaplanarak ilan ve tebliğ edildikleri yılı izleyen bütçe yılından itibaren 4 yılda ve 4 eşit taksitte tahsil olunur.

  Taksitlerin her yılın hangi ayında tahsil edileceği belediye meclislerince kararlaştırılarak mükelleflere duyurulur.

  Peşin Tahsil :

  Madde 23 - Gayrimenkulün satış, hibe ve trampa gibi yollarla devri halinde o tarihe tahsil edilmemiş katılma payı taksitleri peşin olarak tahsil olunur.

  Tapu Dairelerinin Sorumluluğu :

  Madde 24 - Harcamalara Katılma Payına tabi gayrimenkullerin bir listesi belediyelerce ilgili tapu dairelerine bildirilir. Bu gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları halinde tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere ilgili Belediyeyi haberdar eder. Pay ödenmedikçe intikal işlemi yapılmaz.

  İtiraz :

  Madde 25 - Harcamalara Katılma Payları ile ilgili itirazlar 213 sayılı Vergi Usulü Kanunu hükümlerine göre çözümlenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlük :

  Madde 26 - Bu yönetmelik hükümleri 1 Temmuz 1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme :

  Madde 27 - Bu yönetmelik hükümleri İçişleri Bakanlığınca yürütülür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100