Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

3290 SAYILI KANUN İLE BAZI MADDELERİ DEĞİŞTİRİLEN VE BAZI MADDELER EKLENEN 2981 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KURULAN FONUN HARCAMA ESASLARINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK

  3290 SAYILI KANUN İLE BAZI MADDELERİ DEĞİŞTİRİLEN VE BAZI MADDELER EKLENEN 2981 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KURULAN FONUN HARCAMA ESASLARINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 24/08/1986

  Resmi Gazete Sayısı: 19201

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

  BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - (Değişik madde: 15/08/1987 - 19545 sayılı RG)

  Bu Yönetmelik, İmar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılardan elde edilecek gelirlerle, valilikler ve belediyeler emrinde oluşacak fonların kullanılışını düzenlemek amacıyla bu fonlara ait her türlü iş ve işlemleri kapsar.

  Tanımlar

  Madde 2 - ( Değişik fıkra: 15/08/1987 - 19545 sayılı RG) Bu Yönetmelikte kullanılan tanımlar aşağıda gösterilmiştir.

  a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını ifade eder.

  b) Kanun: (Değişik bend: 15/08/1987 - 19545 sayılı RG) Bu Yönetmelik içinde geçen Kanun kelimesinden, 22/05/1986 tarih ve 3290, 18/05/1987 tarih ve 3366 sayılı Kanun'lar ile değişik 24/02/1984 tarih ve 2981 sayılı Kanun anlaşılır.

  c) Fon: (Değişik bend: 15/08/1987 - 19545 sayılı RG) Kanun'un 9, 18 ve 24 üncü maddeleri gereğince, belediyeler, büyük şehirlerde ilçe belediyeleri veya valilikler emrinde teşekkül ettirilen fonları ifade eder.

  İstisnalar

  Madde 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz.

  İKİNCİ KISIM : Fon Hükümleri

  Fonun Teşekkülü ve Kaynakları

  Madde 4 - (Değişik madde: 15/08/1987 - 19545 sayılı RG)

  Aşağıda belirtilen kaynaklardan elde edilen gelirler, belediyeler veya valilikler adına Emlak Kredi Bankası nezdinde açtırılacak fon hesabına, ilgili şahıs ya da kuruluşlarca yatırılır.

  Fonun Gelirleri:

  a) Bina inşaat harcı, iskan harcı ve ilave harç bedelleri,

  b) Düzenleme ortaklık payı karşılığı bedeller,

  c) Hazine, belediye ve özel idareye ait arsa ve araziler üzerinde inşa edilmiş gecekonduların arsa bedelleri,

  d) Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve arazilerde inşa edilmiş gecekondulara ait arsa bedellerinin % 40'ı,

  e) 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na göre sağlanan ve üzerinde gecekondu bulunması veya ıslah imar planı sınırları içinde kalması nedeniyle Kanun uygulamasında kullanılan arazilerin arsa bedelleri,

  f) Kanunun 9 uncu madde (c) bendi uyarınca yapılan kamulaştırma işlemlerinde, kamulaştırma bedelleri fondan karşılanan arsalardan tahsil edilen bedeller.

  Ruhsat ve İskan Harçlarının Hesabı

  Madde 5 - Ruhsat ve İskan harçları, aşağıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde hesaplanır:

  a) Ruhsat (Bina İnşaat) ve İskan (Yapı kullanma izni) harcı hesabında, her bir konut veya işyeri biriminin ayrı ayrı inşaat alanının yüzölçümü esas alınır.

  Konut inşaatlarında inşaat alanının tesbitinde, sığınak, merdiven sahanlığı, müşterek garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden gelen paylar ile kömürlükler ve açık çıkmalar hariç tutulur. Özel garaj ve özel depo olarak kullanılan eklentiler bu hesaba dahil edilir.

  İşyeri inşaatlarında, inşaat alanına müştemilat ve ortak yerlerden gelen hisselerin tümü dahildir.

  İnşaat alanı hesabında, metrekare biriminin kesirleri atılır.

  b) Yapı ruhsatsız ise, bütün alan üzerinden ve maliklerin hisseleri oranında; ruhsat ve eklerine aykırı ise, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan ve kullanılan bölümleri üzerinden ruhsat (bina inşaat) ve iskan (yapı kullanma) harcı hesaplanır.

  c) Ruhsat harcı; yapı, belediye veya mücavir alan sınırları içinde ise, ilgili belediyece uygulanan miktarların iki katı, Yapı, belediye veya mücavir alan sınırları dışında ise, bağlı olduğu İl veya İlçe Merkez Belediyelerinde uygulanan miktarların yarısı oranında tahakkuk ettirilir.

  d) Ruhsat harçlarının hesaplanmasında, tesbit ve değerlendirme dosyalarını, belediye veya valiliğe teslim edildiği tarihte yürürlükte olan, bina inşaat harcı cetveli esas alınır.

  Ancak 01/10/1984 tarihine kadar belediye veya valiliğe müracaatı yapılmış ve 07/06/1986 tarihinden önce tesbit ve değerlendirme dosyaları belediye veya valiliğe teslim edilmiş yapılar için, yeniden ruhsat harcı hesabı yapılmaz.

  e) Gerek belediye veya mücavir alan sınırları içinde, gerekse bu sınırlar dışında kalan alanlarda; Kanun kapsamında kalan yapılara iskan harcı (d) bendindeki esaslar dahilinde, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 84 üncü maddesi uyarınca tahakkuk ettirilir.

  f) Konut inşaatı ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıklarının Tanınması hakkındaki 2982 sayılı Kanun ile getirilen muafiyetler, 2981/3290 sayılı Kanun kapsamındaki yapılara uygulanmaz.

  İlave Harçların Hesabı

  Madde 6 - İlave Harçlar, Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen alan ölçüleri esas alınmak suretiyle, Kanun'a ekli cetveldeki miktara göre hesaplanır

  Harçların Tahsil Şekli ve Süresi

  Madde 7 - (Değişik madde: 15/08/1987 - 19545 sayılı RG)

  Belediye ve Mücavir alan sınırları içinde kalan ve harca konu olan yapılardan alınacak ruhsat ve iskan harçları ile ilave harçlar, belediyelerince tahsil edilerek belediye emrinde kurulan fon hesabına yatırılır.

  Belediye ve mücavir alan sınırları dışında aynı durumdaki yapılardan alınacak harçlar, valiliklerce tahsil edilerek, valilikler emrinde kurulan fon hesabına yatırılır.

  Madde 8 - a) Harca konu olan yapılardan alınacak ruhsat harcı ve ilave harç bedelleri, peşin veya 18 ay içinde aylık eşit taksitlerle, iskan harcı ise, peşin olarak tahsil edilir.

  b) (Değişik bend: 15/08/1987 - 19545 sayılı RG) Süresi içinde ilgili belediye veya valiliğe müracaat edilmiş olmakla birlikte Kanun gereğince kurulmuş bir Y.Ö.T.B.'ya başvurusu yapılmamış gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapıların ruhsat ve iskan harcı ile ilave harç bedelleri 5 inci maddenin (d) ve (e) bentlerine göre belirlenen miktarların (2) katı ve peşin olarak tahsil edilir.

  Süresi içinde belediye veya valiliğe müracaatı yapılmamış imar mevzuatına aykırı yapılarla ilgili ruhsat ve iskan harcı ile ilave harç bedelleri, 5 inci maddenin (d) ve (e) bendine göre belirlenen miktarların 5 katı ve peşin olarak tahsil edilir.

  c) Boğaziçi sahil şeridi, öngörünüm, gerigörünüm ve etkilenme bölgelerinde ve Çanakkale Boğazındaki Kanun kapsamına giren yapılardan alınacak ruhsat harcı, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendine göre belirlenen miktarların (5) katı ve peşin olarak, (e) bendine göre, iskan harcı ve ayrıca ilave harç, tahsil edilir.

  d) ( Değişik bend: 15/08/1987 - 19545 sayılı RG) Her türlü fabrika, marangoz, mobilyacı, keresteci, değirmen, sınai nitelikli imalathaneler ve tersaneler ile organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinde yapılmış yapılardan, yürürlükteki 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda işyeri inşaatları için belirlenecek olan bina inşaat harcı miktarının 1/4'i ile ayrıca iskan harcı tahsil edilir. Ekli cetvele göre belirlenecek harç alınmaz.

  3366 sayılı Kanun'a göre belirlenen harç miktarının, 2981/3290 sayılı Kanun'a göre belirlenen harç miktarından fazla olması halinde aradaki fark tahsil edilir.

  3366 sayılı Kanun'a göre belirlenen harç miktarı, 2981/3290 sayılı Kanun'a göre belirlenen harç miktarından az ise bu miktar esas alınır. Ancak 3366 sayılı Kanun'un yürürlüğe giriş tarihi olan 26/05/1987 tarihine kadar tahsil edilen miktar fazla ise, aradaki fark iade edilmez.

  e) (Değişik bend: 15/08/1987 - 19545 sayılı RG) Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca harç muafiyeti tanınan yapılar için süresi içinde ilgili idarelere veya Y.Ö.T.B.'lara başvuruda bulunulmamış yapılar için muafiyet hükümleri uygulanmaz, bu maddenin (b) bendi uyarınca harç tahsil edilir.

  Arsa Bedelleri

  Madde 9 - (Değişik madde: 15/08/1987 - 19545 sayılı RG)

  a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan alanlardaki hazine, belediye, İl Özel İdaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerine yapılmış gecekonduların sahipleri tarafından beyan edilen arsa veya arazi bedelleri, peşin veya ilk taksidi tapu tahsisi yapılan tarihten itibaren en geç 4 ay içerisinde ödenmek ve 4 yılda 12 eşit taksitle tamamlanmak suretiyle, arsa veya arazi sahibi kuruluşlarınca tahsil edilip bekletilmeksizin gecekondu belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise, belediye emrinde, gecekondu belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise, valilik emrinde oluşturulan fon hesabına yatırılır.

  Kanunun 9 uncu madde (c) bendi uyarınca yapılan kamulaştırma işlemlerinde kamulaştırma bedelleri, fondan karşılanan arsalardan tahsil edilen bedellerde ilgili fon hesabına yatırılır.

  Ancak; Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerine yapılmış gecekondulardan alınan arsa bedellerinin % 60'ı Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresindeki Akar Toprak Fonuna, % 40'ı ise, birinci fıkrada belirtilen ilgili fon hesabına yatırılır.

  b) Emlak Vergisine esas olmak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca hazırlanan ve yerleşim alanlarında bölgeler itibariyle tesbit edilen arsa bedelleri veya bölgedeki kamulaştırmalar ve mahallinde yapılan araştırmalar gibi nedenlerle, gerekli görülen hallerde, Belediye veya Valiliklerce arsa bedelleri yeniden tesbit edilebilir. Arsa bedeli tespiti 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır.

  Beyan edilen bedel, tesbit edilen bedelin 2/3'ünden az değil ise, beyan edilen bedel;

  Beyan edilen bedel, tesbit edilen bedelin 2/3'ünden az ise, tesbit edilen bedel esas alınır.

  c) 2981 sayılı Kanun'a göre işlemini tamamlayarak arsa taksitlerini ödemeye başlamış olanlar için (b) bendi hükümleri uygulanmaz. Taksitlendirilen veya tamamı ödenen arsa bedeli esas alınır.

  d) Kanun kapsamında kalan gecekondulara, ecrimisil ve arsa kullanım bedeli tahakkuk ettirilmez ve alınmaz. Kanunun yayımı tarihine kadar, tahakkuk ettirilmiş veya tahakkuk ettirilip tahsil edilen ecrimisiller ve arsa kullanım bedelleri, arsa bedeline dönüşür.

  ÜÇÜNCÜ KISIM : Mali İşler

  Ödeme İşlemleri

  Madde 10 - Bina inşaat harcı, iskan harcı, ilave harç, arsa bedeli ve düzenleme ortaklık payı karşılığı olan bedelleri, Kanunda belirtilen esaslara göre ödemeyenler hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

  Fonun Giderleri

  Madde 11 - (Değişik madde: 15/08/1987 - 19545 sayılı RG)

  Fonun gelirleri, Kanunun kapsadığı ve öngördüğü amaçların süratli bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunacak hizmet ve yatırımlarda kullanılır. Fondan taşıt ve demirbaş alımı yapılamaz.

  Valiler ve belediye başkanları, harcamaları Kanun ve bu Yönetmelik amaçlarına uygun olarak bir program dahilinde yaparlar.

  Madde 12 - (Değişik madde: 15/08/1987 - 19545 sayılı RG)

  Belediye emrinde kurulan Fonun ita amiri Belediye Başkanı, valilik emrinde kurulan Fonun ita amiri Validir. Valiler ve belediye başkanları ita amirliği yetkisini gerekli gördükleri hallerde bir yardımcısına devredebilir.

  Fondan Yapılacak Harcamalar

  Madde 13 - (Mülga madde:15/08/1987 - 19545 sayılı RG)

  DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli Hükümler

  Fonların Tasfiyesi

  Madde 14 - (Değişik madde: 15/08/1987 - 19545 sayılı RG)

  Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler tamamlandıktan sonra, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre, Kanun ve Yönetmelik uyarınca valilikler ve belediyeler emrinde kurulan fonların tasfiyesi yapılır. Fon bakiyesi valilik ve belediyelerce imar hizmetlerinde kullanılır.

  Madde 15 - 2981 sayılı Kanun'la kaldırılan 2805 sayılı Kanun gereğince özel idare ve belediyeler emrinde teşekkül eden imar fonları bakiyeleri; bu Yönetmelik gereğince valilikler emrinde teşekkül eden fon hesabına, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir ay içinde devredilir.

  (Ek fıkra:15/08/1987 - 19545 sayılı RG ) 2981/3290 sayılı Kanun uyarınca, valilik emrinde kurulan fon hesabına, belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Kanun uygulamaları ile ilgili olarak yatırılan meblağdan, o belediye için sarfedilen kısım çıkarıldıktan sonra geriye kalan meblağ, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde belediye emrinde kurulan fon hesabına devredilir.

  Madde 16 - Bu yönetmelikte yer almayan veya tereddüde düşülen hususlarda, Bakanlığın yazılı görüşü alınır ve bu görüşe uyulur.

  Madde 17 - 13/04/1984 tarih ve 18371 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "2981 sayılı Kanun gereğince Kurulan Fonun Harcama Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 18 - Bu Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 19 - Bu Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100