Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

  ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

 

  Resmi Gazete Tarihi: 23/06/1996

  Resmi Gazete Sayısı: 22675

  Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünden:

  BİRİNCİ KISIM : Genel Esaslar

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak; satış, satınalma, yapım ve altyapı, hizmet, kiralama, kiraya verme, taşıma, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, etüt, harita, imar planı ve proje hizmetleri işlerine ilişkin yapılacak ihale işlemlerini düzenlemektir.

  Hukuki Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 29/04/1969 tarih ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu'nun 19/06/1994 tarih ve 542 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 16 ncı maddesi hükmü gereğince hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen:

  Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

  Bakan: Maliye Bakanını,

  Genel Müdürlük: Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür: Arsa Ofisi Genel Müdürünü,

  İdare: İhaleyi yapan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez ve Bölge Müdürlüklerini,

  İhale yetkilisi: Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırmaya, ihalede hangi usulün uygulanacağına karar vermeye ve ihale komisyonlarının kararlarını onama ve iptal etmeye yetkisi olan makamı,

  Alım ve satım: Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alım ve satımını,

  Yapım: Her türlü inşaat, arazi ve arsaların altyapı tesislerinin kısmen veya tamamen ikmali, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, montaj ve sondaj işlerini,

  Kira: Taşınır ve taşınmaz malların veya hakların kiralanmasını, arazi ve arsaların kiraya verilmesini,

  Taşıma: Yükleme, taşıma, boşaltma, depolama ve bunlara ilişkin işlemleri,

  Hizmet: Kurumda çalıştırılan personel dışında, gerçek veya tüzel kişilere ücret karşılığı yaptırılan etüt, harita, imar planı, imar uygulaması, proje, keşif, kontrollük, müşavirlik, tercüme, basım, yazım ve benzeri her türlü hizmeti,

  Tahmin edilen bedel: İhale konusu işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde işin keşif bedelini,

  Uygun bedel: Artırmalarda tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğini; eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek üzere teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini; bedel tahmini yapılamayan ihalelerde ise, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini,

  İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

  Yüklenici: Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

  İhale: Bu Yönetmelik hükümlerine göre işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayı ile tamamlanan, sözleşmeden önceki işleri,

  Şartname: İhaleye çıkarılacak işin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

  Sözleşme: Genel Müdürlük ile üzerine ihale yapılan arasındaki yazılı anlaşmayı,

  ifade eder.

  İhale Yetkilisi

  Madde 4 - İhale yetkilisi Genel Müdürdür. Genel Müdür yetkisini Bölge Müdürlerine devredebilir.

  İhaleye Katılabilme Şartları

  Madde 5 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, Türkiye'de tebligat için adres göstermek, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek mecburidir.

  İhaleye Katılamayacak Olanlar

  Madde 6 - Aşağıdaki şahıslar kendileri adına veya vekaleten veya temsilen başkaları adına ihalelere katılamazlar:

  1) İhaleyi yapan idarenin,

  a) İta amiri,

  b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

  c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

  d) (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

  2) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer kanunlardaki ve bu Yönetmelikteki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

  Bu yasaklara rağmen ihaleye girenlerin teminatları gelir kaydedilir, üzerlerine ihale veya sözleşme yapılmışsa iptal edilir.

  Şartnameler

  Madde 7 - İhale Konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve ekleri ilgili birimce hazırlanır.

  Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur.

  a) İşin niteliği, nevi ve miktarı,

  b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada, parsel numarası ve imar durumu,

  c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

  d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekli ve şartları,

  e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,

  f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

  g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte Genel Müdürlüğün serbest olduğu,

  h) İhale kararın karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

  i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

  j) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse, şartları ve miktarı,

  k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

  l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

  m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,

  n) İhtilafların çözüm şekli ve yeri.

  İKİNCİ KISIM : İhale İşlemleri

  BİRİNCİ BÖLÜM : İhaleye Hazırlık

  Tahmin Edilen Bedelin Tespiti

  Madde 8 - Tahmin edilen bedel, ilgili birimince tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa, tapu ve kadastro gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir raporda gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde İhale Komisyonlarınca tahkik ettirilir.

  Arazi ve arsaların satış ve kiraya verilmesinde Arsa Ofisi Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre bedel tespiti yapılır.

  Yapım işlerinde, bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tespit edilmiş birim fiyatları varsa, bunlar uygulanır.

  Bedelin Tahmin Edilememesi

  Madde 9 - Bakanlık Makamının uygun görüşü alınmak kaydıyla özelliği bulunan yapım işlerinde ve sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda, bedel tahmini yapılmadan anahtar teslimi veya tekli birim fiyatı alınarak kapalı teklif veya belli istekliler arasında kapalı teklif usulleriyle ihale yapılabilir.

  Onay Belgesi

  Madde 10 - İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihalesi yapılacak işin niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, peşin veya vadeli oluşu, ihalede uygulanacak usul, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, geçici teminat miktarı Merkez Komisyonunun görüşüne dayalı Genel Müdür Onayı ile belirlenir.

  Onay belgesinde ayrıca şartname ve eklerinin bir bedel karşılığı verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.

  Şartnamelerin Verilmesi

  Madde 11 - İhalesi yapılacak işlerin şartname ve ekleri ilgili birimince hazırlanır ve tasdikli örnekleri onay belgesine göre bedelli veya bedelsiz isteyenlere verilir. İhaleye katılacak kamu kurum ve kuruluşlarından şartname karşılığı bedel alınmaz.

  Şartname ve ekleri bedelsiz görülebilir.

  İhale Komisyonları

  Madde 12 - Merkez İhale Komisyonları; Genel Müdür Onayı ile bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanı ile ilgisine göre Genel Müdürün uygun göreceği Daire Başkanlarının iştirakiyle enaz üç, en çok beş kişiden kurulur.

  Bölge İhale Komisyonları; Bölge Müdür veya yardımcısının başkanlığında Saymanlık görevini yürüten birim amirinin iştirakleriyle enaz üç, en çok beş kişiden kurulur. Bölge Müdürlüklerinde kurulacak komisyonların başkan ve üyeleri merkezden de görevlendirilebilir.

  Pazarlık usulü ile yapılacak müteferrik alımlar için Genel Müdür Onayı ile ayrı ihale komisyonları kurulabilir.

  Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartıyla gereği kadar memur ve uzman da görevlendirilebilir,

  Komisyonların Çalışması

  Madde 13 - İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Hastalık, izin, geçici görev, emeklilik, ölüm gibi nedenlerle ihale komisyonu başkan veya üyelerinin komisyona katılamaması halinde başkan ve üyenin görevini yürüten kişi komisyon çalışmalarına katılır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınmaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkanı ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar.

  İhale İşlem Dosyası

  Madde 14 - İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin rapor, şartname ve ekleri, gerekli projeler, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur. Şartnamelerde işin özelliğine göre uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün olmayan kayıt ve şartların bulunması halinde komisyonlar ilgili birime şartnameleri düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca yapılacak ilana göre yürütülür.

  İsteklilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler

  Madde 15 - Genel Müdürlükçe ihalelerin en elverişli koşullarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlilik ve nitelikler aranabilir. Bunların tespitine yarayan belgelerin neler olduğu şartnamelerde gösterilir.

  İstekliler, şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorundadır.

  İhalelerin İlanı

  Madde 16 - İhale konusu işler ilan yoluyla duyurulur. İlanlar ihale tarihinden en az on gün önce olmak üzere ihalenin yapılacağı yerde bir defa günlük gazete ile ilan edilir.

  Gayrimenkul satış ve kiralamalarında ihale tarihinden en az on gün önce olmak üzere gayrimenkulün bulunduğu yerde çıkan bir günlük gazete ile ayrıca ilan edilir.

  Tahmin edilen bedeli 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler ihale tarihinden en az on gün önce bir defa da Resmi Gazetede ilan edilir.

  Genel Müdürlük, önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan tirajlı gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilir.

  Pazarlık ve belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde Genel Müdürlük ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

  İlanlarda Bulunması Zorunlu Hususlar

  Madde 17 - İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

  a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

  b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya nerede görülebileceği,

  c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

  d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

  e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

  f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,

  g) Genel Müdürlüğün ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu hususu.

  İlanın Uygun Olması

  Madde 18 - 16 ncı ve 17 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılması halinde bunu gerektiren sebepler bir tutanakla tespit edilerek, önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

  Geçici Teminat

  Madde 19 - İsteklilerden ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat alınır. Bedel tahmini yapılamayan ihalelerde, geçici teminat teklif edilen bedelin % 3'ünden az olamaz.

  Genel Müdürlük, Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde geçici teminat alıp almakta serbesttir.

  Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

  Madde 20 - Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

  a) Tedavüldeki Türk Parası,

  b) Hazine Müsteşarlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz limit içi teminat mektupları,

  c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller.

  d) 2983 Sayılı Kanun gereğince çıkarılan anapara iadeli gelir ortaklığı senetleri ve diğer menkul kıymetler ile devlet iç borçlanma tahvilleri ve hazine bonoları (nominal değerleri üzerinden).

  Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların, istekliler tarafından Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlüğünün belirtilen veznelerine veya banka hesabına yatırılması mecburi olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Üzerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra, Saymanlığa teslim edilir ve üzerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise iade edilir.

  Her ne suretle olursa olsun Genel Müdürlükçe alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

  İKİNCİ BÖLÜM : Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararı

  Uygun Bedelin Tespiti

  Madde 21 - Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir. Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. Bedel tahmini yapılmadan yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedelden tercihe layık görülenidir.

  Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması

  Madde 22 - Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

  İhale Kararları

  Madde 23 - Komisyonlarca alınan kararlar gerekçeli olarak yazılır. Başkan ve üyelerin sıfatları ile birlikte ad ve soyadları yazılmak suretiyle imza edilir.

  Kararlar derhal onay merciine sunulur.

  Kararda:

  a) Onay belgesinin tarih ve numarası,

  b) İhalenin hangi gün ve saatte yapıldığı,

  c) İsteklilerin adları, soyadları, firmaların isim ve adresleri,

  d) Teklif edilen bedeller,

  e) İhaleye kabul edilmeyenlerin neden kabul edilmedikleri,

  f) İhale sonuçlanmış ise gerekçesi,

  g) İhale sonuçlanmamış ise gerekçesi,

  h) İlgili diğer hususlar,

  belirtilir.

  İhale Kararlarının Onayı veya İptal Edilmesi

  Madde 24 - İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ihale yetkilisince karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İptal kararının gerekçeye bağlanması zorunlu değildir.

  Genel Müdürce karar iptal edilirse ihale hükümsüzdür.

  Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi

  Madde 25 - İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla

  tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

  İhale kararlarının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

  Zam ve İndirim Teklifleri

  Madde 26 - Teklifler verildikten sonra bu Yönetmelikte yazılı haller dışında zam ve indirim teklifleri kabul edilemez.

  İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler

  Madde 27 - İhale sırasında hazır bulunmayan ve noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İhale Usulleri

  İhale Usullerinin Neler Olduğu

  Madde 28 - Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerden ihale kapsamına girenlerin ihale işlemleri, Genel Müdürün belirleyeceği aşağıda gösterilen usullerden birine göre yapılır.

  a) Kapalı teklif usulü,

  b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,

  c) Açık teklif usulü,

  d) Pazarlık usulü,

  e) Yarışma usulü.

  İşin gereğine göre bu usüllerden hangisinin uygulanacağı, bu Yönetmelik hükümlerine uyularak Genel Müdürce tesbit edilir.

  KAPALI TEKLİF USULÜ

  Tekliflerin Hazırlanması

  Madde 29 - Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri isteklik tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

  Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.

  Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

  Tekliflerin Verilmesi

  Madde 30 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar; sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

  Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tesbit edilir.

  Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

  Dış Zarfın Açılması

  Madde 31 - Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

  Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

  İç Zarfların Açılması

  Madde 32 - Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

  Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

  İhale Sonucunun Karara Bağlanması

  Madde 33 - Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesi gereğince kabul edilen teklifler incelenerek;

  a) İhalenin yapıldığı ancak ihale yetkilisinin onayına bağlı kaldığı,

  b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin onbeş günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

  c) İhalenin yapılmadığı,

  Hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

  Tekliflerin Aynı Olması

  Madde 34 - Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyatı teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden bir kaç isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

  İhalenin Yapılamaması

  Madde 35 - Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel Komisyonca uygun görülmediği takdirde, iş yeniden ihale edilir.

  BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF USULÜ

  Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü

  Madde 36 - Altyapı, etüd, harita, imar planı yapımı, imar planı uygulaması ve proje işlerinin ihalesi; diğer ihale usulleri yerine yeterlilikleri ve güçleri Genel Müdürlükçe kabul edilmiş en az üç istekli arasında yaptırılabilir.

  Bu madde hükmüne göre yapılacak ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir; ihaleye katılacakların isimleri Genel Müdürün onayı ile belirlenir. İhaleye katılması uygun bulunanlara gönderilecek davet yazılarında bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen hususlara yer verilir.

  AÇIK TEKLİF USULÜ

  Açık Teklif Usulünün Uygulanması

  Madde 37 - Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak, istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilir.

  Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

  Açık Teklif Usulünde İhale

  Madde 38 - İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tesbit edilir.

  Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait arttırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

  İlk teklifler bu suretle tesbit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirlenir.

  İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

  Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

  İhale Sonucunun Karara Bağlanması

  Madde 39 - Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesine göre karara bağlanır.

  PAZARLIK USULÜ

  Pazarlık Usulünde İhale

  Madde 40 - İhale yetkilisince diğer ihale usullerinin uygulanmasında yarar görülmeyen bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen işler pazarlık usulüyle yapılabilir.

  Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, ilgili komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

  Pazarlığın ne surette yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

  2886 Sayılı Kanunun 51 inci Maddesinin (a) bendi gereğince her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen tutarı aşan işlerin pazarlık usulü ile ihale edilebilmesi için, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince ilan yapılması zorunludur.

  YARIŞMA USULÜ

  Yarışma Usulünün Uygulanması

  Madde 41 - Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde, her türlü etüd, plan, proje ve güzel sanatlara ilişkin işler yarışma ile yaptırılabilir. Yarışmada diğer ihale usulleri için uygulanması öngörülen hususlar aranmaz.

  Yarışma projesinin her türlü uygulama projesi ile mesleki kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak yarışmacıya pazarlıkla ihale edilebilir.

  Heykel ve anıt, rölyef, resim, plaket, rozet ve benzeri konularda Bakan'ın onayı ile jüri heyetince hazırlanan şartnameye göre uygulama yapılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sözleşme

  İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

  Madde 42 - İhaleler bir sözleşmeye bağlanır. Arsa ve arazi satışları ile bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde sözleşme yapılması mecburi değildir.

  Kesin Teminat

  Madde 43 - Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere % 6 oranında kesin teminat alınır.

  Müteahhit veya müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

  Arsa ve arazi satışları ile bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde kesin teminat alınması mecburi değildir. Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.

  Yapım İşlerinde Kesin Teminat

  Madde 44 - Tahmin edilen bedeli 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 55 inci maddesi gereğince her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı aşan etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleri ile yapım işlerinde alınmış bulunan geçici teminat, kesin teminata çevrilir; kesin teminatın geri kalanı müteahhidin hakedişlerine karşı verilecek paralardan % 10 alıkonularak kesin teminat tutarına çıkarılır.

  Müteahhit isterse teminat olarak kabul edilecek kıymetler üzerinden kesin teminat da verebilir.

  Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle, değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, artan işe veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranında arttırılır.

  Kesin Teminatın Geri Verilmesi

  Madde 45 - Kesin teminatın:

  a) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı Genel Müdürlüğe herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesi halinde, tümü;

  b) Yapım işlerinde (a) bendindeki şartlardan ayrı olarak, geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla, yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra ise kalanı müteahhide geri verilir.

  Müteahhidin bu iş nedeniyle genel Müdürlüğe ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde teminat bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesi hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur, varsa kalanı müteahhide geri verilir.

  Yüklenicinin Görev ve Sorumluluğu

  Madde 46 - (Değişik fıkra: 15/11/1997 - 23171 sayılı RG.) Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde yüklenici, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek sözleşmeyi Genel Müdürlüğe vermek zorundadır.

  (Değişik fıkra: 15/11/1997 - 23171 sayılı RG.) Taşınmaz mal satışlarında, yüklenicinin bu Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre yapılacak bildirimi izleyen günden itibaren onbeş gün içinde ihale bedelini ve

  yükleniciye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir.

  Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.

  (Mülga fıkra: 15/11/1997 - 23171 sayılı RG.)

  Taşınmaz Malların Müşteri Tarafından Adına Tescil Ettirilmesi

  Madde 47 - Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olmak şartıyla, müşteri şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Genel Müdürlükten bir talepte bulunamaz.

  Genel Müdürlüğün Görev ve Sorumluluğu

  Madde 48 - Genel Müdürlük bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde yazılı süre içerisinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevi yapmak ve taşınmaz malların satışında şartnamede belirtilen sınır ve evsafa uygun olarak ferağa ait işleri tamamlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, yüklenici sürenin bitmesinden itibaren en çok onbeş gün içerisinde, on gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdire teminat geri verilir ve yüklenici ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

  Tebligatın, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki sürede yapılmamasından dolayı Genel Müdürlüğün zararına sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

  Sözleşme Yapılması ve Kesin Teminat Alınması Zorunlu Olmayan Haller

  Madde 49 - Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde yazılı süre içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi ve bunun Genel Müdürlükçe uygun bulunması halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

  Yüklenicinin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması

  Madde 50 - Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, Genel Müdürlüğün en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme fesh edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

  Gelir kaydedilen kesin teminat, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

  ÜÇÜNCÜ KISIM : İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler

  Kamu Kuruluşlarına İhale

  Madde 51 - Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde sayılan işlerin ihalesi kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile kamu kuruluşlarına kıymet takdiri suretiyle yapılabilir.

  Dernekler ve Vakıflara Taşınmaz Malların Satışı

  Madde 52 - Genel Müdürlük mülkiyetindeki taşınmaz mallar, kamu yararına çalışan derneklere ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere kıymet takdiri suretiyle satılabilir.

  Satılan gayrimenkulün tapu kaydına 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu'nun 11 inci maddesine göre şerh konur.

  Bu yolla edinilen taşınmaz mallar veriliş maksadı dışında kullanılamaz ve satılamaz.

  Emanet Usulüyle Yapılacak İşler

  Madde 53 - Aşağıda yazılı işler, Genel Müdürce görevlendirilecek en az üç personelden oluşan emanet komisyonları eliyle emaneten yaptırılabilir:

  a) Tahmin edilen bedeli 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 81 inci maddesinin (a) bendi gereğince her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarın iki katını geçmeyen yapım, alt yapı, bakım ve onarım işleri,

  b) Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi yüzünden bitirilmemiş olup süratle bitirilmesi gereken işler ve sözleşmenin feshi halinde ayrıca ihaleye çıkarılmaya tahammülü olmayan yapım işlerinin tamamlanması,

  c) Bir defa ihaleye çıkarıldığı halde isteklisi çıkmayan ve beklemeye tahammülü olmayan işler.

  Emanet usulüyle yapılacak işlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 81 inci maddesi hükmü gereğince çıkartılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Mutemet Eliyle Alım

  Madde 54 - Sanayi kesimindeki 16 yaşından büyük işçiler için tespit olunan asgari ücretin iki katı tutarına kadar olan mal ve hizmet alımları komisyon kararı olmaksızın ve yazılı teklif alınmaksızın mahalli piyasadan fiyat tahkiki suretiyle Genel Müdürün görevlendireceği personel tarafından doğrudan yapılabilir.

  Bu usulde yapılan alımlar ilana tabi değildir.

  Kamu Kurum ve Kuruluşları Eliyle Satış

  Madde 55 - Genel Müdürlük mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar; Bakan Onayına bağlanmak ve satışta uygulanacak esas usuller bir protokolle belirlenmek şartıyla, Genel Müdürlükçe takdir olunacak bedeller üzerinden yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları eliyle pazarlanarak satılabilir.

  Organize Sanayi Bölgelerinin Satışı

  Madde 56 - Organize sanayi bölgeleri içinde bulunan Genel Müdürlük mülkiyetindeki taşınmaz mallar, Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 36 ncı maddesine göre belirlenecek bedel üzerinden ilgili kuruluşa satılır.

  DÖRDÜNCÜ KISIM : İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar

  Yasak Fiil ve Davranışlar

  Madde 57 - İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

  a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

  b) Açık teklif ve pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin

  doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,

  c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken Genel Müdürlüğe zarar verecek işler yapmak ve işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,

  yasaktır.

  İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama

  Madde 58 - Bu Yönetmeliğin 57 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, bu fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa Genel Müdürlükçe o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre Bakanlık tarafından, hakkında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu karar, Resmi Gazetede ilan ettirilir. Bu kararlar ilgililerin müteahhitlik siciline de işlenir.

  Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tesbit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.

  Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen yükleniciler hakkında da Bakanlık tarafından bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazetede ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik sicillerine işlenir.

  BEŞİNCİ KISIM : Son Hükümler

  Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 59 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanuna göre çıkarılan tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Kaldırılan Hükümler

  Madde 60 - 08/08/1994 tarihli ve 22015 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (b) bendi ile 31 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  Ek Madde

  Ek Madde 1 - (Ek madde: 15/11/1997 - 23131 sayılı RG.)

  Genel Müdürlük mülkiyetindeki taşınmaz mallar, 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu'nun 542 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesinin (g) bendine göre kurulan gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 36 ncı maddesine göre hesaplanan maliyet değerinden az olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca yetki verilen ekspertiz şirketleri tarafından belirlenecek değer nazara alınarak Genel Müdürlükçe takdir olunacak bedel üzerinden satılabilir.

  Başlamış Olan İşler

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan ihale işlemleri ilgili oldukları esas ve usullere göre sonuçlandırılır.

  Yürürlük

  Madde 61 - Sayıştay'ın görüşü de alınmış olan bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 62 - Bu Yönetmelik hükümlerini Arsa Ofisi Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100