Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BEYZBOL VE SOFTBOL MÜSABAKA YÖNETMELİĞİ

  BEYZBOL VE SOFTBOL MÜSABAKA YÖNETMELİĞİ

 

  Resmi Gazete Tarihi: 23/01/2003

  Resmi Gazete Sayısı: 25002

  Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından :

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Ülkemizde düzenlenen tüm beyzbol ve softbol müsabakaları, müsabaka alanlarının hazırlığı, müsabakaların oynanması ve tescili ile bu müsabakaların uluslararası kural ve usullere uygun olarak yönetimi konusunda Beyzbol ve Softbol Federasyonunca uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, uluslararası müsabaka kurallarına ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Ülkemizde düzenlenecek her türlü beyzbol ve softbol müsabakalarını kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

  Federasyon : Beyzbol ve Softbol Federasyonunu,

  Federasyon Başkanı : Beyzbol ve Softbol Federasyonu Başkanını,

  İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

  İlçe Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

  CEB : Avrupa Beyzbol Konfederasyonu,

  IBAF : Uluslararası Beyzbol Federasyonunu,

  ISF : Uluslararası Softbol Federasyonunu,

  ESF : Avrupa Softbol Federasyonunu,

  Hakem : Beyzbol ve softbol müsabakalarını idare eden hakemi,

  Gözlemci : Müsabakalarda hakemler hakkında değerlendirme yapan kişiyi,

  Sporcu : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğine göre geçerli lisansı olan sporcuları,

  Federasyon Temsilcisi : Resmi ve özel müsabakalarda Federasyonca görevlendirilen kişiyi,

  İl Temsilcisi : Beyzbol ve Softbol Federasyonu il spor dalı temsilcisini,

  Klasman : Takımların ve ferdi sporcuların sıralanmasını,

  Kulüp : Genel Müdürlükçe tescili yapılmış dernekleri,

  Kategori : Minik, yıldız, genç ve büyükler yaş gruplarını,

  Grup : Takımların oluşturduğu klasman gruplarını,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Esas Hükümler

  Müsabaka Çeşitleri

  Madde 5 - Beyzbol ve softbol müsabakaları resmi ve özel olmak üzere iki çeşittir.

  a) Resmi Müsabakalar:

  1) Federasyon müsabakaları; Federasyonun yıllık faaliyet programında yer alan müsabakalardır.

  2) İl veya ilçe müsabakaları; Federasyonca onaylanmış il veya ilçe müdürlüklerinin programında yer alan müsabakalardır.

  3) Uluslararası müsabakalar; yurt içinde veya dışında yabancı ülke takımlarıyla yapılan müsabakalardır.

  b) Özel Müsabakalar; resmi müsabakalar dışında kalan, resmi ve özel kurumlar veya kulüplerce tertip edilen müsabakalardır. Organizasyonu yapacak kuruluş; organizasyonun amacı, yöneticileri, hakemleri ile katılacak kulüp ve sporcularını bildirir yazı ile müsabaka tarihinden en az 30 gün önce izin almak üzere Federasyona müracaat ederek gerekli izni almak zorundadır. İzin verilen organizasyonlar, bu Yönetmelik hükümleri ile Genel Müdürlüğün diğer mevzuatlarına aykırı düzenlenemez.

  Silahlı kuvvetler hariç; diğer resmi ve özel kurumlar veya kulüplerin, yabancılarla yurt içinde veya dışında yapacakları her türlü müsabakalara katılabilmek için Federasyonun görüş ve iznini almak zorundadır.

  Müsabakalara Katılma

  Madde 6 - Müsabakalara; tescillerini yaptırmış kulüpler ve o yıl için lisansını vize ettirmiş sporcular katılırlar.

  Müsabaka Dönemi

  Madde 7 - Müsabaka dönemi, 1 Ağustos tarihinde başlar, takip eden yılın 31 Temmuzunda sona erer.

  Yetki

  Madde 8 - Federasyonun yetkileri şunlardır;

  a) Beyzbol ve softbol müsabakalarını düzenlemek, kontrol etmek ve neticelerini tescil etmek,

  b) Özel müsabakalar için yetki alan, resmi ve özel kurumlar veya kulüplerce organize edilen müsabakaların kontrolünü ve neticelerini tasdik etmek,

  c) İthal edilecek her türlü beyzbol ve softbol ekipmanlarının kriterlerini belirlemek.

  Müsabaka Kuralları ve Müsabakaların Düzenlenmesi

  Madde 9 - Beyzbol ve softbol ile ilgili olarak; müsabaka amaçları, müsabaka sahası, malzemeleri, müsabaka öncesi hazırlıklar, müsabaka terimlerinin açıklamaları, müsabaka kuralları, sporcular, hakemler, resmi yazıcı olarak görevlendirilenlerin müsabaka esnasındaki görevleri, yetkileri, sporcu ile hakem kıyafeti ve itirazlarla ilgili usul ve esaslar Federasyonca hazırlanacak yönergeyle belirlenir, yönerge Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

  Hakemlerin Görevlendirilmesi

  Madde 10 - Müsabakalarda görevlendirilecek hakem sayıları, müsabakaların özelliğine göre il müsabakalarında il hakem kurulunca; grup, yarı final ve final müsabakalarında Merkez Hakem Kurulunca belirlenir.

  Müsabakalarda hakemlerin tayini aşağıdaki şekilde yapılır;

  a) Federasyonca düzenlenen müsabakaların hakemleri Merkez Hakem Kurulunca, herhangi bir nedenle Kurulun görevi sona ermişse, yenisi kuruluncaya kadar Federasyon tarafından görevlendirilir.

  b) İl veya ilçe müsabakalarındaki hakemleri, il veya ilçe hakem kurulunca, hakem kurulu oluşturulmamışsa, il temsilcisi tarafından görevlendirilir.

  Müsabakalarda görevlendirilen hakemler göreve gelmemişse, Federasyon temsilcisi tarafından hakem tayini yapılır. Federasyon temsilcisi yoksa, il temsilcisi ve gözlemcinin kararı ile hakem tayin edilir. Bu da gerçekleşmemiş ise müsabaka ertelenir. Müsabaka ile ilgili karar Federasyonca alınır.

  Hakem Raporu

  Madde 11 - Müsabakalarda görevlendirilen hakemler, hazırlayacakları raporu ve müsabaka sonucunu, il müsabakalarında il temsilcisine, Federasyon programında yer alan müsabakalarda federasyon temsilcisine vermek zorundadır.

  Temsilci ve Gözlemci

  Madde 12 - Resmi ve özel müsabakalarda yeteri kadar temsilci, gözlemci ve görevli bulundurulur.

  Milli Takım

  Madde 13 - Olimpiyat oyunları, Dünya ve Avrupa şampiyonaları, IBAF, CEB, ISF ve ESF'ce düzenlenen uluslararası turnuvalarda Ülkemizi temsil edecek aday ve asıl kadronun seçimi, sporcular arasında yapılan yarışmalara ve milli takım seçmelerine katılan sporcular ile Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceği düşünülen sporcular arasından Federasyon Teknik Kurulunca seçilen kadro, Federasyon Yönetim Kurulunca onaylanır veya değiştirilir.

  Sponsor

  Madde 14 - Kulüpler ile milli takım 13/09/2001 tarihli ve 24522 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği hükümlerine göre sponsor bulabilirler.

  Ödül

  Madde 15 - Ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden başarılı takımlara, sporculara, antrenörlere ve kulüplere; Bakanlar Kurulunun 26/09/2001 tarihli ve 2001/3086 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre ödül verilir.

  İl birinciliği, Türkiye birinciliği ve Türkiye kupasında başarı gösteren takımlara şilt, madalya, kupa ve başarı belgesi ödülü verilir.

  Özel müsabaka organizasyonu tertipleyen kuruluşlar verecekleri ödüllerin miktarını, Federasyona bildirmek zorundadır.

  Geçerli bir mazereti olmaksızın ödül töreninde hazır bulunmayan takım için takım sorumluları ceza kuruluna sevk edilir.

  İl ve ilçe takımlarının kazandığı ödül, il ve ilçe müzelerinde; kulüp takımlarının kazandığı ödül, kulüp müzelerinde; milli takımın kazandığı ödül ise Genel Müdürlük veya Federasyon müzesinde saklanır.

  Ceza

  Madde 16 - Müsabakalarda, bu Yönetmelik hükümleri ile cezayı gerektiren fiil ve hareketlerde bulunanlar hakkında 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

  Yabancı Uyruklu Sporcu Sayısı

  Madde 17 - Kulüpler bir sezon içinde büyükler kategorisinde en fazla iki yabancı uyruklu sporcunun tescil, vize ve transfer işlemini yaptırabilirler. Büyükler kategorisinde yer alan kulüpler resmi oyunlarda; iki sporcuyu aynı anda müsabakada bulundurabilirler.

  Uluslararası müsabakalarda Ülkemizi temsil etme hakkını kazanan kulüpler, uluslararası müsabaka kurallarına göre hareket ederler.

  Mahalli kümeler, minikler, yıldızlar, gençler kategorilerinde yabancı uyruklu sporcular yer alamazlar. Ancak; kulüpler minikler, yıldızlar, gençler kategorilerinde KKTC ve Türk Cumhuriyetleri ile Makedonya ve Bosna-Hersek vatandaşı olup Türk asıllı olan sporculara yer verebilirler. Kulüplerin bu haktan yararlanabilmeleri için bu devletlerden gelecek sporcuların aşağıdaki şartlara haiz olmaları gerekir;

  a) Sporcunun bu ülkelerden birinin pasaportuna sahip olması,

  b) Sporcunun yaşının oynayacağı kategoriye uygun olması,

  c) Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunmuş olması,

  d) Bu ülkelerden gelen sporcuların kendi ülkelerinde lisanslı sporcu olmaları halinde o ülke federasyonundan bonservis alması.

  Doping

  Madde 18 - Uluslararası kuruluşlarca ve 26/08/1993 tarihli ve 21680 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dopingle Mücadele Yönetmeliği hükümlerine göre doping olarak tanımlanan tüm maddelerin sporcular tarafından kullanımı yasaktır. Resmi ve/veya özel müsabakalarda doping kullanıldığı tespit edilen sporcular Ceza Kuruluna sevk edilir.

  TV ve Radyo Yayınları

  Madde 19 - Beyzbol ve softbol müsabakaları ve benzeri faaliyetlerin TV ve radyodan yayınlanması halinde, yayın ücreti ve esasları Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenir.

  Üyelik Aidatı

  Madde 20 - CEB, IBAF, ISF ve ESF tarafından belirlenen yıllık üyelik aidatı Federasyonca ödenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Faal Sporculuğu Bırakma Töreni

  Madde 21 - En az 25 defa milli olmuş sporcuların faal sporculuğu bırakma töreninde 05/04/1980 tarihli ve 16951 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Faal Sporculuğu Bırakma Törenleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

  Madde 22 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; CEB, IBAF, ISF ve ESF tarafından çıkarılan tüzük, yönetmelik ve kararlar doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak karar, talimat ve yönergeler Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayından sonra uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100