Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

CEMAAT VAKIFLARININ TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ, BUNLAR ÜZERİNDE TASARRUFTA BULUNMALARI VE TASARRUFLARI ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZ MALLARIN BU VAKIFLAR ADINA TESCİL EDİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  CEMAAT VAKIFLARININ TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ, BUNLAR ÜZERİNDE TASARRUFTA BULUNMALARI VE TASARRUFLARI ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZ MALLARIN BU VAKIFLAR ADINA TESCİL EDİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 24/01/2003

  Resmi Gazete Sayısı: 25003

  Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 05/06/1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununun değişik 1 inci maddesinde yer alan hükümlerle ilgili uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince tüzel kişilik kazanmış Türkiye'deki gayrimüslim cemaatlere ait vakıfların; dini, hayri, sosyal, eğitsel, sıhhi ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak ve sadece bu alanlardaki amaçlarını sürdürecek geliri sağlamak üzere taşınmaz mal edinmeleri ve taşınmaz malları üzerinde tasarrufta bulunmaları ile bu vakıfların aynı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak ve sadece bu alanlardaki amaçlarını sürdürecek geliri sağlamak üzere, her ne surette olursa olsun, tasarrufları altında bulunan taşınmaz malların vakıf adına tesciline ilişkin usul ve esasları kapsar. Söz konusu vakıflara ait liste bu Yönetmelik ekindedir.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu yönetmelik, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun değişik 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  İKİNCİ BÖLÜM : Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmeleri

  Edinilebilecek taşınmaz malların kapsamı

  Madde 4 - Cemaat vakıfları; Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni ile dini, hayri, sosyal, eğitsel, sıhhi ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alma, vasiyet, hibe ve sair yollarla taşınmaz mal edinebilirler.

  Başvurunun şekli ve istenilen belgeler

  Madde 5 - Cemaat vakıfları tarafından taşınmaz mal satın alma ve ayni haklarla ilgili diğer tasarruflara ilişkin başvurular, vakfın bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yapılır.

  Başvuruda;

  a) Taşınmaz malın nevi, imar durumu ve açık adresi, halihazırda ne amaçla kullanıldığı, hangi amaç için iktisap edilmek istendiği,

  b) Vakfın mali durumunu gösteren son yıla ait bilançosu, gelir-gider tablosu,

  c) Vakıf yönetimi tarafından alınmış gerekçeli karar,

  d) Taşınmaz malın durumuna ilişkin; Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz Değerlendirme A.Ş., Emlak Gayrimenkul Ekspertiz A.Ş., T.C. Ziraat Bankası, Ticaret ve Sanayi Odası, Mimarlar Odası herhangi birinden alınmış ve birden fazla eksper tarafından düzenlenmiş ekspertiz raporu,

  e) Bağış ve vasiyet halinde tasarrufa ilişkin yasalarca öngörülen belge,

  istenecektir.

  Değerlendirme ve sonucunda yapılacak işlemler

  Madde 6 - Başvurular, Vakıflar Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilir. Gerektiğinde; ilgili Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak konu yetkili Daire Başkanlığı görüşü ile birlikte Vakıflar Meclisine intikal ettirilir. Vakıflar Meclisi tarafından konu incelenir, eksik bulunan hususlar vakfa tebliğ edilir. Tebliğden itibaren iki ay içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde talepten vazgeçilmiş sayılır. İstenilen belge ve bilgilerin eksiksiz olması halinde Vakıflar Meclisi kararı ilgili vakfa başvurudan veya eksikliğin giderildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde gerekçeli olarak bildirilir. Vakıflar Meclisinin olumlu kararını takiben vakfa, yetki belgesi verilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Malları Üzerinde Tasarrufları

  Tasarruf yetkisinin kullanılması

  Madde 7 - Cemaat vakıfları, taşınmaz malları üzerinde; dini, hayri, eğitsel, sıhhi, sosyal ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak ve sadece bu alanlardaki amaçlarını sürdürmek üzere tasarruflarda bulunabilirler. Ayni haklara ilişkin tasarruflar Vakıflar Genel Müdürlüğünün iznine tabidir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Bağış ve Vasiyet

  Madde 8 - Vasiyetname veya bağış yoluyla cemaat vakıfları adına tescil edilmek istenilen taşınmazlar hakkında; bağışın veya vasiyetin konusu olan taşınmazın vakfın tasarrufuna 09/08/2002 tarihinden önce geçmiş olması halinde bu yönetmeliğin geçici 1 inci maddesindeki, 09/08/2002 tarihinden sonra geçecek olanlarda ise ikinci bölümde yer alan hükümler uygulanır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Diğer Hükümler

  Cemaat vakıflarının tasarruflarında bulunan taşınmazların tescili

  Geçici Madde 1 - Cemaat vakıfları 09/08/2002 tarihine kadar tasarrufları altına giren taşınmaz malların vakıfları adına tescili için 09/08/2002 tarihinden başlayarak altı ay içinde vakfın bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunurlar.

  Başvuruda şu belgeler istenir;

  a) Taşınmaz malın nevi, il, ilçe, mahalle, pafta, ada ve parsel numarası ve açık adresi, halihazırda ne amaç ile kullanıldığı, fiziki şartları itibariyle halihazırdaki durumu, ne şekilde vakfın tasarrufuna geçtiği,

  b) Taşınmaz malın vakfın tasarrufuna ilişkin 09/08/2002 tarihinden önceki bir tarihi taşıyan, aşağıdaki belgelerden bir veya makbul sayılabilecek eş değer bir belge; vergi kaydı, emlak vergi beyannamesi, kira kontratı, elektrik, su, doğalgaz faturası, tasdikli irade suretleri ile fermanlar, muteber mütevelli, sipahi, mültezim temessük veya senetleri, kayıtları bulunmayan tapu veya mülga hazinei hassa senetleri veya muvakkat tasarruf ilmuhaberleri, tasdiksiz tapu yoklama kayıtları, mülkname, vasiyetname ve vasiyet tenfiz kararları, muhasebatı atika kalemi kayıtları, mubayaa, istihkam ve ihbar hüccetleri, evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları.

  Başvurular, Vakıflar Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilir. Gerektiğinde; ilgili Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak konu yetkili Daire Başkanlığı görüşü ile birlikte Vakıflar Meclisine intikal ettirilir. Vakıflar Meclisi tarafından konu incelenir, eksik bulunan hususlar vakfa tebliğ edilir. Tebliğden itibaren iki ay içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde talepten vazgeçilmiş sayılır. İstenilen belge ve bilgilerin eksiksiz olması halinde Vakıflar Meclisi kararı ilgili vakfa başvurudan veya eksikliğin giderildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde gerekçeli olarak bildirilir.

  Başvurunun Vakıflar Meclisi tarafından uygun bulunması halinde vakfa tescil talebinde bulunmaya esas olmak üzere talebe konu taşınmaz malın vakfın tasarrufunda bulunduğunu, tashihen tescilin yapılmasının Vakıflar Genel Müdürlüğünce uygun bulunduğunu belirten yetki belgesi verilir.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  Madde 9 - 04/10/2002 tarih ve 24896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmeleri ve Bunlar Üzerinde Tasarrufta Bulunmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

  FAALİYETTE BULUNAN CEMAAT VAKIFLARI

  _____________________________________________________________________________________________

  Sıra

  No

  VAKIF ADI

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  1.

  Beykoz Aya Paraşkevi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  2.

  Büyükada Panayia Aya Dimitri Profiti İlya Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  3.

  Heybeliada Aya Triada Tepe Manasatırı Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  4.

  Heybeliada Aya Nikola Rum Ortodoks Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  5.

  Heybeliada Rum Ruhban Okulu Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  6.

  Kınalıada Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  7.

  Burgazada Aya Yorgi Karipi Manasıtırı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  8.

  Burgazada Aya Yani Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  9.

  Fener Maraşlı Rum İlkokulu Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  10.

  Fener Yoakimion Rum Kız Lisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  11.

  Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  12.

  Feriköy 12. Apostol Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  13.

  Fener Tekfursaray Panayia Hançerli Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  14.

  Fener Vlahsaray Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  15.

  Fener Meryemana Rum Ortodoks (Kanlı) Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  16.

  Kurtuluş Aya Tanaş Aya Dimitri Aya Lefter Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  17.

  Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  18.

  Beşiktaş Cihannüma Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  19.

  Beşiktaş Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  20.

  Yenimahalle Aya Yani Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  21.

  Bebek Aya Haralambos Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  22.

  Çengelköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  23.

  Fatih Eğrikapı Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  24.

  Aksaray Langa Aya Todori Rum Ortodoks Kilisesi

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  25.

  Bağımsız Türk Ortadoks Kiliseleri ve Patrikhanesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  26.

  Ayvansaray Aya Dimitri, Aya Vlaharne Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  27.

  Üsküdar Profiti İlya Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  28.

  Arnavutköy Aya Strati Taksiarhi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  29.

  Yeşilköy Aya İstepanos Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  30.

  Altı Mermer Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  31.

  Cibali Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  32.

  Kuzguncuk Aya Pandeliimon Rum Ortodoks Kilisesi

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  33.

  Kumkapı Aya Kiryaki Elpida Rum Ortodoks Kiliseleri Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  34.

  Balat Aya Strati Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  35.

  Balat Panayia Balino Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  36.

  Zapion Rum Kız Lisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  37.

  Sarmaşık Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  38.

  Topkapı Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  39.

  Hasköy Aya Paraşkevi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  40.

  Salmatomruk Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  41.

  Kuddusü Şerif Rum Patrikhanesine Bağlı Yeniköy Aya Yorgi Kilisesi ve Manastırı Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  42.

  Galata Rum İlkokulu Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  43.

  Tarabya Aya Paraşkevi Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  44.

  Paşabahçe Aya Konstantin Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  45.

  Ortaköy Aya Fokas Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  46.

  Kuruçeşme Aya Dimitri Aya Yani Rum Ortadoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  47.

  Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  48.

  Boyacıköy Panayia Evangelistra Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  49.

  Kadıköy Rum Ortadoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  50.

  Balıklı Rum Hastahanesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  51.

  Büyükdere Aya Paraşkevi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  52.

  Bakırköy Aya Yorgi Aya Analipsiz Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  53.

  Kandilli Metemorfosis Hz. İsa Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  54.

  Koca Mustafa Paşa Belgrat Kapı Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  55.

  Koca Mustafa Paşa Samatya Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  56.

  Koca Mustafa Paşa Samatya Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  57.

  Samatya Aya Analipsiz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  58.

  Koca Mustafa Paşa Samatya Aya Konstantin Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  59.

  Samatya Aya Mina Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  60.

  Beyoğlu Yenişehir Evangelistra Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  61.

  Fener Rum Patrikhanesi Avlusunda Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  62.

  Yeniköy Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  63.

  Dereköy Aya Marina Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  64.

  Tepeköy Evangelismos Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  65.

  Zeytinliköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  66.

  Bademliköy Panayia Kimisiz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  67.

  Bozcaada Kimisiz Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  68.

  Gökçeada Merkez Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  69.

  İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  70.

  Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  71.

  Antakya Rum Katolik Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  72.

  Altınözü Tokaçlıköyü Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  73.

  Samandağı Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  74.

  İskenderun Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  75.

  Altınözü Sarılar Mahallesi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  76.

  Feriköy Surp Vartanaş Ermeni Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  77.

  Üsküdar Surp Garabet Kilisesi Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  78.

  Üsküdar Surp Haç Ermeni Kilisesi Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  79.

  Eyüp Surp Yeğiya Ermeni Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  80.

  Eyüp Surp Astvazazin Ermeni Kilisesi ve Arakelyan Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  81.

  Narlıkapı Surp Hovannes Ermeni Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  82.

  Rumeli Hisarı Surp Sanduth Ermeni Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  83.

  Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Aramyan Uncuyan Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  84.

  Kuzguncuk Surp Kirkor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  85.

  Beşiktaş Surp Astvazazin Meryemana Ermeni Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  86.

  Ortaköy Surp Kirkor Lusavoriç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  87.

  Ortaköy Surp Astvazazin Meryemana Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  88.

  Boyacıköy Surp Yeris Mangas Ermeni Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  89.

  Kandilli Surp Arakelos Ermeni Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  90.

  Kartal Surp Nişan Ermeni Kilisesi Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  91.

  Yenikapı Surp Tetaos Patriğimeos Ermeni Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  92.

  Kınalıada Surp Kirkor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  93.

  Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  94.

  Gedikpaşa Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  95.

  Bakırköy Surp Astvazazin Meryemana Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  96.

  Balat Surp Hreştegabet Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  97.

  Karaköy Surp Pırgıç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  98.

  Beyoğlu Anarathıgutyun Ermeni Katolik Rahibeler Manastır ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  99.

  Beyoğlu Üç Horon Ermeni Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  100.

  Beyoğlu Ohannes Gümüşyan Ermeni Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  101.

  Beyoğlu Aynalı Çeşme Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  102.

  Beyoğlu Surp Gazer Ermeni Katolik Mihitaryan Manastır ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  103.

  Pangaltı Ermeni Katolik Mihitaryan Manastır ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  104.

  Yeniköy Küddipo Surp Astvazazin Ermeni Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  105.

  Şişli Karagözyan Ermeni Yetimhanesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  106.

  Taksim Surp Agop Ermeni Hastahanesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  107.

  Kumkapı Surp Harutyun Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  108.

  Halıcıoğlu Meryemana Surp Astvazazin Ermeni Kilisesi ve Kalfayan Yetimhanesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  109.

  Kumkapı Meryemana Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  110.

  Kuruçeşme Surp Haç Ermeni Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  111.

  Büyükdere Surp Hripsimyans Ermeni Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  112.

  Koca Mustafa Paşa Surp Kevork Ermeni Kilisesi Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  113.

  Koca Mustafa Paşa Anarathigutyun Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  114.

  Topkapı Surp Nikagos Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  115.

  Galata Surp Lusavoriç (Cerçiş) Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  116.

  Yeşilköy Surp İstepanos Ermeni Kilisesi Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  117.

  Hasköy Surp İstepanos Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  118.

  Apeloğlu Andon Vakfı Hayratından Yeniköy Surp Ohannes Mığırdıç Ermeni Kilisesi

  ________________________________________________________________________________________

  Büyükdere Surp Boğos Ermeni Kilisesi

  ________________________________________________________________________________________

  Büyükada Surp Astvazazin Verapohum Ermeni Katolik Kilisesi

  ________________________________________________________________________________________

  Sakız Ağacı Ermeni Katolik Kilisesi

  ________________________________________________________________________________________

  Beyoğlu Surp Yerurtutyun Ermeni Katolik Kilisesi

  ________________________________________________________________________________________

  Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi

  ________________________________________________________________________________________

  Tarabya Surp Andon Ermeni Katolik Kilisesi

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  119.

  Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastahanesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  120.

  Kumkapı Meryemana (Drasular) Ermeni Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  121.

  Beykoz Surp Nikagos Ermeni Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  122.

  İskenderun Karasun Manuk Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  123.

  Samandağı Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  124.

  Kayseri Surp Kirkor Ermeni Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  125.

  Diyarbakır Ermeni Surp Küçük Kilise Hıdır İlyas Surp Gregos Kiliseleri Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  126.

  Mardin Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  127.

  Büyükada Hased Leavram Musevi Sinagogu Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  128.

  Hasköy Mealem Musevi Siangogu Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  129.

  Beyoğlu Musevi Hahamhanesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  130.

  Beyoğlu Seferadimi-Neveşalom Musevi Sinagogu Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  131.

  Ortaköy Musevi Etz-Ahayim Sinagogu Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  132.

  Sirkeci Musevi Sinagogu Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  133.

  Kuzguncuk Bet-Yaokov Sinagogu Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  134.

  Galata Yüksek Kaldırım Eşkenazi Musevi Sinagogu Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  135.

  Hasköy Türk Karaim Musevi İ Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  136.

  Kadıköy Hemdat İsrael Sinagogu Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  137.

  Balat Or-Ahayim Musevi Hastahanesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  138.

  Balat Ahrida Musevi Sinagogu Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  139.

  Ankara Musevi Sinagogu Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  140.

  Bursa Türk Musevi Cemaati Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  141.

  Çanakkale Mekor Hayim Musevi Sinagogu Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  142.

  Antakya Musevi Havrası Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  143.

  İskenderun Musevi Havrası Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  144.

  Kırklareli Musa Sinagogu Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  145.

  Diyarbakır Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  146.

  Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  147.

  Mardin Süryani Katolik Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  148.

  Mardin Süryani Kadim Deyrulzafara Manastırı ve Kiliseleri Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  149.

  Mardin Süryani Protestan Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  150.

  Midyat Süryani Protestan Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  151.

  Midyat Süryani Deyrulumur Margabriel Manastırı Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  152.

  Midyat Süryani Kadim Cemaatı Marborsom ve Mart Şemuni Kiliseleri Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  153.

  İdil Süryani Kadim Kilisesi (Mardodo) Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  154.

  Diyarbakır Keldani Katolik Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  155.

  Keldani Katolik Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  156.

  Mardin Keldani Katolik Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  157.

  Edirne Sveti Gorci Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  158.

  Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  159.

  Şişli Gürcü Katolik Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

  160.

  Mersin Tomris Nadir Mutri Kilisesi Vakfı

  ____

  ________________________________________________________________________________________

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100