Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADALET BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ

  ADALET BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ

 

  Resmi Gazete Tarihi: 12/10/1994

  Resmi Gazete Sayısı: 22079

  Adalet Bakanlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç ve Kapsam :

  Madde 1 - Bu Yönetmelik Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının her düzeyindeki personelinin, uygulayıcıların ve bilim çevrelerinin, uygulamalı ve kuramsal hukuk konularında yararlanabilecekleri değer ve kapsamda; kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, bülten, afiş, broşür gibi yayınlar ile bu yayınlarda yer alacak her türlü fikir ürünü yazılar, görsel eserler ve dökümanların toplanması, değerlendirilip seçilmesi ve yayımlanması ile yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerce yayımlanan kitapların satınalınması, dergilere abone olunması, Yayın Danışma Kurulu'nun kurulması, çalışma esasları, görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  Tanımlar :

  Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen

  Bakanlık : Adalet Bakanlığını

  Yayın Danışma Kurulu : Adalet Bakanlığı Yayın Danışma Kurulunu,

  Daire Başkanlığı : Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığını

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Yayın Danışma Kurulu, Eserlerinin İncelenmesi ve Seçimi

  Yayın Danışma Kurulu :

  Madde 3 - Yayın Danışma Kurulu, Yayın İşleri Dairesi Başkanının teklifi ve Bakanlık Makamının tensibi ile Bakanlık Mensubu, yabancı dil yeterliliğine sahip ve/veya birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından altı, özlük hakları yönünden Kurulda görev almalarında sakınca olmayan, hukuk, eğitim, kültür ve yayın alanında yetişmiş üç kişi olmak üzere iki yıl için seçilirler.

  Yayın İşleri Daire Başkanı, Yayın Danışma Kurulunun tabii üyesidir.

  Kurul üyeleri, aralarından birini başkan seçerek çalışmalarına başlar.

  Kurulun sekreterya ve raportörlüğünü, Yayın İşleri Dairesi Başkanlığının ilgili birimi yürütür.

  Toplantı ve Karar :

  Madde 4 - Yayın Danışma Kurulu kendi programı doğrultusunda ve/veya Kurul Başkanının daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır.

  - Yayın Danışma Kurulu üyelerine ait eserlerin görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili toplantılara eser sahibi üye katılamaz.

  - Yayın Danışma Kurulunun aldığı kararlar, Bakan onayıyla kesinleşir.

  Kurulun Görev ve Yetkileri :

  Madde 5 - Yayın Danışma Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır :

  a) Cari ve bir sonraki yılın yayın faaliyetlerini programlamak,

  b) Yıllık yayın programına ve bütçe imkanlarına uygun olarak, yayınların içerik ve şekil yönünden geliştirilmesini ve düzenli çıkarılmasını sağlamak,

  c) Çıkarılacak yayınların satış bedellerini veya ücretsiz oluşlarını, dağıtım esaslarını, basım adetlerini değerlendirerek, gerekiyorsa yayımcı kod numarası da vermek suretiyle karara bağlamak,

  d) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerce yayınlanan dergilere abone olunması, kitapların satın alınması konusundaki talepleri incelemek ve karara bağlamak.

  e) Yayın Kuruluna havale edilen eserleri seçmek ve karara bağlamak, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile yapılacak işbirliği içinde hukuk ve mevzuat açısından halkı aydınlatıcı hukuki yayınları hazırlamak.

  f) Yayın dizilerini tespit etmek ve bu dizilere eser hazırlayacak yazar ve çevirmenleri belirlemek,

  g) Bakanlığın sürekli yayınlarında yer alacak yazıları ve öncelikle yayımlanması gerekenleri ve yayımlanacak kararları belirlemek,

  h) Bakanlığın merkez ve taşra kütüphanelerine satın alınacak eserleri belirleyip alımlarını karara bağlamak.

  ı) 2 Mart 1987 tarih ve 19388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile yürürlüğe konulan "Kamu Kurumu ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" ile Yayın Kurullarına verilmiş görevleri yapmak.

  j) Yazılı olmayan hukuk kurallarını örf ve adetlerini ve eski hukuk kaynaklarını, kadrolu ya da tespit edilecek bir araştırmacı eliyle araştırıp, toplanıp, yayınlanmasını sağlamak.

  Kurul Üyelerine Ödenecek Ücretler :

  Madde 6 - Bakanlık dışından katılan Kurul Üyelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı kanunla değişik 146 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan memurlardan olmamaları halinde ücret ödenir. Ödenecek ücret "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşleme Ücretleri Hakkında Yönetmelik"in 18 inci maddesindeki miktar üzerinden aynı esaslara göre tespit edilir.

  Toplantıya başka yerden katılan üyelere 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yol masrafı ve gündelik verilir.

  İnceleme Usulü :

  Madde 7 - Yayın Danışma Kurulu Başkanı yayımlanmak ya da satın alınması istemiyle gönderilen eserleri ve gerektiğinde diğer dökümanları doğrudan Kurula havale edebileceği gibi; inceleyerek yazılı görüşünü Kurula getirmesi istemiyle Kurul Üyelerine de havale edebilir. Kurul Başkanı adı geçen eserleri Bakanlığın ilgili birimlerine göndererek görüş bildirmesini isteyebilir. Dergilere abone olunması ve kitapların satın alınması söz konusu olduğunda, eserleri tanıtıcı bilgilerle, fiyatını içeren proforma faturanın yer aldığı dosyalar Yayın Danışma Kurulunda görüşülüp karara bağlanır.

  Değerlendirme İlkeleri :

  Madde 8 - Yayın Danışma Kurulu yayımlanmak istemiyle Kurul'a gelen eserleri aşağıdaki ilkeler doğrultusunda değerlendirir.

  A - Şekil İlkeleri

  a) Eser sahibinin eserinin daha önce yayımlanmadığını beyan eden bir dilekçesi ekinde, eserini iki nüsha halinde sunmuş olması,

  b) Eserlerin kağıtların tek yüzüne, daktilo ile ve iki satır aralıkla, her türlü maddi hata ve karalamadan arındırılmış ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmış olması.

  c) Eserin sahibi tarafından imzalanmış olması,

  d) Resim, grafik, tablo, çizelge, şekil, harita ve bunlara benzer eser ve eser içeriğinin basım teknolojisine uygun usül ve teknikle çizilmiş olması,

  e) Fotoğraf ve diaların, kaliteli bir basım için yeterli olması.

  B - Esas İlkeleri

  a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun ve kanunlara göre suç teşkil etmemesi,

  b) Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarına, Milli menfaatlerimize aykırı olmaması,

  c) Bakanlığın kuruluş amaç ve görevleri doğrultusundaki konularla ilgili olup; doğru bilgi verici, eğitici veya öğretici ya da tanıtıcı nitelikte bulunması,

  d) Bakanlığın, merkez ve taşra teşkilatı personeli, uygulayıcılar, bilim çevreleri ile kamuoyu için yardımcı ve yol gösterici olması,

  e) Bilimsel yöntemlere göre hazırlanmış olması.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Yayın Şartları :

  Madde 9 - Eserlerinin yayımlanmasını isteyen eser sahipleri;

  a) Talep dilekçelerinde, "Eserinin daha önce yayımlanmamış olduğunu eser üzerinde başka kurum veya kuruluşlar ile kişilerin (üçüncü şahısların) haklarının bulunmadığını ve bu husustaki tüm sorumluluğu üstlendiğini" beyan etmek zorundadırlar.

  b) Yayımlanması ve ücret ödenmesi uygun görülen eserin ilk ve sonraki basımlarına ait bütün haklarını (Sahnede temsil ve icra hakları hariç veya dahil) Bakanlığa devrettiğine dair düzenleyeceği bir temliknameyi, eseri yayımlayan Yayın İşleri Dairesi Başkanlığına vermekle yükümlüdürler.

  c) İşlenme eserlerde eser sahibinden alınacak izin belgesini de ibraz etmesi zorunludur.

  d) Eseri yayımlayacak Yayın İşleri Dairesi Başkanlığının isteği ve vereceği süre içinde, basımevi tashihlerini bizzat yapmakla yükümlüdürler.

  e) Tercüme eser teklifinde bulunanların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre gerekli izni almış olmaları ve bunu belgelemeleri zorunludur.

  f) Muhtemel maddi hatalar konusunda, Bakanlığın tasarruf yetkisini kabul etmiş sayılırlar.

  Eser sahipleri talep tarihinden başlayarak bir yıl sonunda yayımlanmayan eserini, geri isteyebilir. Eserlerde ileri sürülen görüş ve düşünceler ile bunlardan doğabilecek her türlü sorumluluk, eser sahibine aittir.

  Mevzuat yayınları, resmi açıklamalar, söylev ve demeçlerin, Bakanlık teşkilatının genelge ve mütalaalarının yer aldığı yayınlar, panel, konferans, sempozyum sonucu değerlendirme yayınları, Bakanlık birimlerince tek nüsha olarak talep edilen yerli veya yabancı bir eserin satın alınması ve evvelce bu Yönetmeliğe göre değerlendirmeye tabi tutulmuş olan bir eserin yeniden yayımlanması ya da satın alınması, hizmet öncesi, hizmet içi ve meslek içi eğitim hizmetlerinde ihtiyaç duyulan kitap ve benzeri yayınların satın alınması ve yayımlanması için Yayın Danışma Kurulu kararı alınmaz.

  Telif Haklarının Belirlenmesi :

  Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerince yayımlanacak olan eserlerin, telif veya işlenme hak ve ücretleri, Bakanlar Kurulunun 20/02/1987 tarih ve 87/11526 sayılı kararı ekinde yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşleme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre hesaplanır ve ödenir. Ancak, resmi görev gereği hazırlanmış eserlere ücret ödenmez. Bakanlık mensupları ve Yayın Danışma Kurulu üyelerinin resmi görev gereği olmayan eserlerine telif ve tercüme ücreti ödenir, yayınları da satın alınır.

  Yayınların, Dökümanların ve Eserlerin Toplanması :

  Madde 11 - Bakanlık merkez birimleri, taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlarınca çıkarılan yayınların, teftiş (denetim, inceleme, soruşturma) raporu niteliği taşımayan raporların, yönetmelik, genelge ve her türlü dökümanın birer nüshası Yayın İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

  Bakanlık (bağlı kuruluşları dahil) merkez ve taşra teşkilatının her düzeyde görevli personelleri ile mesleğinde uzman kişi ve kuruluşlardan Bakanlığın yukarıda adları geçen birimlerine gönderilebilecek; Bakanlık teşkilatının mevcut ve yeni faaliyetlerini tanıtıcı, Teşkilat içerisinde işbirliğini ve iş verimliliğini artırıcı konular ile, uygulamalı ve kuramsal hukuk konularında kaynak eserler, kitap, süreli ve tanıtıcı yayınlar, bilimsel araştırmalar, inceleme raporları, bilimsel tebliğ, bülten, derleme, haber, yorum ve benzeri (çeviriler dahil) yazılar ile şiir, fotoğraf, resim, karikatür, afiş gibi anlatım öğeleri, yayımlanabilmek amacıyla, Yayın İşleri Daire Başkanlığında toplanarak değerlendirilmek ve seçilmek üzere Yayın Kuruluna havale olunur.

  Gönderilen her türlü eser Yayın İşleri Dairesi Başkanlığında muhafaza edilir. Ayrıca Adalet Bakanlığınca basılanlardan 10 adet ve satın alınan eserlerden 5 adet olmak üzere bir arşiv oluşturulur.

  Giderler ve Basım İşlemleri :

  Madde 12 - Bakanlık makamının onayı alınarak yayımlanmasına karar verilen eserlerin basımına, dergilere abone olunmasına ve kitap satın alınmasına ilişkin işlemler Makam onayını alan Yayın İşleri Daire Başkanlığınca yerine getirilir.

  Yayıncılık çalışmalarının yürütülebilmesi için ilgili giderler Bakanlık bütçesinden karşılanır.

  Mütercim (Çevirmen) ve Araştırmacı Kadrolarına Atama Esasları :

  Madde 13 - Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesine atanacak Mütercim (Çevirmen) lerde 657 sayılı Yasada aranan temel şartlar yanında Yabancı Dil Eğitimi veren 4 yıllık yüksek öğrenim kurumundan mezuniyet şartı aranır.

  Yayın İşleri Dairesi Başkanlığında mevcut Araştırmacı kadrosuna atanacaklarda 657 sayılı Yasada memuriyete yeni atananlar için aranan temel şartlar yanında Hukuk, Tarih, Sosyoloji, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi eğitimi veren 4 yıllık yüksek öğrenim kurumundan mezuniyet şartı aranır. Resmi veya özel bir kurum adına ya da kişisel olarak itibar edilir bir araştırma yaptığını, bu tür bir araştırma yapan bir ekibin üyesi olduğunu veya yabancı dil bildiğini belgelendirilmesi hali tercih sebebidir.

  Hüküm Bulunmayan Haller :

  Madde 14 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 02/03/1987 tarih ve 19388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 87-11526 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşleme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

  01/11/1983 tarih ve 2936 sayılı kanunla değişik 05/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile bu konuda çıkarılmış Tüzük, Yönetmelik ve Milletlerarası Sözleşmeler gözönünde bulundurulur.

  Hukuki Dayanak :

  Madde 15 - Bu Yönetmelik, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına dair 25/06/1992 tarih ve 3825 sayılı Kanunun 20-A maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler :

  Madde 16 - Bu Yönetmelikle evvelce yürürlükte bulunan 19/03/1968 tarih ve 12852 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Adalet Bakanlığı Yayın ve Eser Satın Alma Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük :

  Madde 17 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme :

  Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100