Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAZI KAMU PERSONELİNE TAYIN BEDELİ VERİLMESİNE AİT YÖNETMELİK

  BAZI KAMU PERSONELİNE TAYIN BEDELİ VERİLMESİNE AİT YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 03/11/1978

  Resmi Gazete Sayısı: 16452

  Milli Savunma, İçişleri, Maliye ve Orman Bakanlıklarından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam

  Amaç :

  Madde 1 - Bu Yönetmelik 22/06/1973 tarih ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak, tayın bedelinin kimlere verileceğini, verilme şeklini, aylık miktarlarının hesaplanmasına ve yayınlanmasına ait ilke ve usülleri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam :

  Madde 2 - (Değişik madde: 25/10/1995 - 22444 s. R.G./Yön.)

  Bu Yönetmelik barışta ve savaşta, Milli Savunma Bakanlığı Bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan subay, askeri memur, astsubay, uzman erbaş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personelini, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Kıt'a ve Kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler personelini, Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş sivil memur ve yardımcı hizmetler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler personelini, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli her sınıf personeli, Milli İstihbarat Teşkilatında görevli sivil memurları, Gümrük muhafaza merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarına dahil memurları ve muhafaza teşkilatında görevli gemi adamlarını Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalışan orman muhafaza memurlarıyla bunlara refakat eden şoförleri kapsar.

  İKİNCİ BÖLÜM : Tayın Bedelinden Kimlerin Yararlanacağı ve Yararlanma Usulleri

  Madde 3 - Tayın bedelinden, bu yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen personel yararlanır.

  Madde 4 - Bu personele, tayın bedeli olarak her ay Askeri Tayınat ve Yem Kanununda yeralan günlük er tayın istihkakının bir aylık tutarı peşin olarak ödenir. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli personele, tamamen veya kısmen er istihkakındaki ölçüler içerisinde aynen de verilebilir.

  Madde 5 - Er tayın istihkakının kısmen veya tamamen aynen verilmesi halinde, verilecek erzakın nevi ve miktarı Askeri Tayınat ve Yem Kanununda yeralan esaslara uygun olarak İlgili Bakanlıklarca tayin ve tesbit olunur.

  Madde 6 - Tayın bedeli, nakit olarak verilmesi halinde "TAZMİNATLAR" harcama kaleminden, aynen verilmesi halinde ilgili harcama kalemlerinden ödenir. Tayın bedelini, aynen alacakların adedi, yıllık olarak, her yılın TEMMUZ ayına kadar saptanır ve belirlenen adetler o yılın hazırlanacak bütçesine dahil edilir.

  Madde 7 - Tayın bedelinin bir aylık tutarı, ay başında maaşla birlikte peşin olarak ödenir.

  Göreve ilk atanmalarda, aylığa hak kazanma tarihinde tayın bedeline de hak kazanılır.

  Aynen ve nakit halinde verilen er tayın istihkakları ölüm halinde geri alınmaz. Ancak,

  a) Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Bütçelerine bağlı fiili kadrolarda görevli subay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşların,

  (1) Çekilme ve emeklilik hallerinde,

  (2) Hapis veya ağır hapis cezalarının infazında geçen sürelerde,

  (3) Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme veya mazerete dayalı olduğu adli mercilerce verilmiş kararlarla saptanmış izin tecavüzleri hariç, firar veya izin tecavüzünde bulunanların bu fiillerinin başladığı tarihten itibaren geçen sürelerde,

  Tayın bedeli, 8 inci maddedeki esaslara uygun olarak kıstelyevm esasına göre geri alınır.

  b) 22/06/1978 tarih ve 2155 sayılı yasa kapsamında bulunan diğer Devlet memurlarına tayın bedelinin ödenmesinde (emeklilik hali hariç) Devlet Memurları Yasasının aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır.

  Madde 8 - Tayın bedelinin kısmen veya tamamen tayın olarak verilmesi halinde geri alınacak miktarın bedelinin hesabında ödeme yapılan aya ait rayiç bedeli esas olarak alınır.

  Tayın Bedelinin Hesaplanması ve Yayımı :

  Madde 9 - (Değişik madde: 25/10/1995 - 22444 s. R.G./Yön.)

  Er tayın istihkak bedeli, Askeri Tayınat ve Yem Kanununda gösterilen miktarlar ve Ankara mahalli rayicine göre aylık olarak hesaplanır, Mahalli rayiç, Ankara'da her ay Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından er istihkakına dahil istihkak maddeleri için alınacak perakende fiyatlardır.

  Milli Savunma, İçişleri, Maliye ve Orman Bakanlıklarınca müştereken saptanan aylık er tayın istihkak miktarı Milli Savunma Bakanlığınca ilgili Bakanlık ve kuruluşlara yayınlanır. Bu miktar, yayını takip eden ayda ödemeye esas olacak tayın bedeli miktarını gösterir.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100