Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

  GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 22/02/1991

  Resmi Gazete Sayısı: 20794

  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç:

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın kimlerin, hangi usul ve esaslara göre spor uzmanı ve antrenör olarak sözleşmeli çalıştırılabileceğini düzenlemektir.

  Kapsam:

  Madde 2 - Bu yönetmelik Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılacak yerli, yabancı spor uzmanları ve antrenörleri kapsar.

  Dayanak:

  Madde 3 - Bu yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca Merkez Danışma Kurulu'nca hazırlanmıştır.

  Tanımlar:

  Madde 4 - (Değişik madde: 02/11/2001 - 24571 s. R.G./Yön.)

  Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakan : Spordan Sorumlu Bakanı,

  Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

  Merkez Teşkilatı : Genel Müdürlüğün merkezdeki birimlerini,

  Taşra Teşkilatı : İllerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilçelerde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

  İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

  İlçe Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

  Federasyonlar : Genel Müdürlük bünyesindeki spor federasyonu başkanlıklarını,

  Kulüp : Genel Müdürlüğe tescilli spor kulüplerini,

  Sözleşmeli Personel : 3289 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesine istinaden çalıştırılacak yerli ve yabancı spor uzmanı ve antrenörleri,

  Sözleşme : Bu Yönetmelik esaslarına göre istihdam edilen personel ile yapılan çalışma sözleşmesini,

  Spor Uzmanı : Spor alanında bilimsel araştırma, geliştirme, değerlendirme, öğreticilik veya danışmanlık yapabilme niteliklerine sahip, yurt içinde veya yurt dışında branşlarıyla ilgili yüksek öğrenim görmüş, 5, 7 ve 8 inci maddelerde öngörülen şartları taşıyan yerli ve yabancı kişileri,

  Antrenör : Yurt içinde veya yurt dışında ilgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamladığına dair belgesi bulunan, sporcu veya spor takımlarını, branşı dahilindeki her türlü spor faaliyetlerine sportmenlik anlayışı içinde milli ve milletlerarası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek üzere görevlendirilecek yerli ve yabancı kişileri,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Esas Hükümler

  Sözleşmeli Personelin Alınma Usul ve Şekli:

  Madde 5 - (Değişik: madde: 02/11/2001 - 24571 s. R.G./Yön.)

  Sözleşmeli olarak çalıştırılacak yerli spor uzmanı ve antrenörler genel duyurudan sonra gerekli koşulları ve belgeleri tamam olanlardan 30 gün içinde müracaat edecekler arasından Genel Müdürlükçe oluşturulan sınav komisyonu tarafından yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavların her birinden en az 70 ve daha yukarı puan alanlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere seçilir.

  Sınavda başarılı olan yerli spor uzmanı ve antrenörle; Maliye Bakanlığının vizesini müteakip sözleşme yapılır.

  Yabancı spor uzmanları ve antrenörler ile 60 yaşından büyük olmamak kaydıyla, antrenörlük belgesi bulunan son beş yıl içinde uluslararası yarışmalarda fiilen en az üç defa milli takım antrenörü olarak başarıyla görev yapan yerli spor uzmanı ve antrenörlerle ilgili federasyon Yönetim Kurulu kararı, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının uygun görüşü, Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile Maliye Bakanlığınca vizesi yapılan kişilerle sınav şartı aranmaksızın doğrudan sözleşme yapılabilir.

  Duyuru:

  Madde 6 - Sözleşmeli olarak alınacaklarda; aranılacak genel ve özel şartlar, kaç kişi alınacağı, en son başvurma tarihi, başvurulacak merciler, mülakat yeri, zamanı ve gerek görülen diğer bilgiler, başvurma süresinin bitiminden 30 gün önce Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden en az ikisi ile Resmi Gazetede duyurulur. Sözleşmeli olarak alınacak yabancılar için duyuru şartı aranmaz.

  Genel ve Özel Şartlar:

  Madde 7 - (Değişik madde: 02/11/2001 - 24571 s. R.G./Yön.)

  Sözleşmeli olarak çalıştırılacak yerli spor uzmanı ve antrenörlerde aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır;

  A) Genel Şartlar

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c) 60 yaşından büyük olmamak,

  d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

  e) Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair terhis belgesi, en az bir yıllık tecil belgesi vb. belgeleri ibraz etmiş olmak,

  f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

  g) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak.

  B) Özel Şartlar

  a) Sözleşmeli Spor Uzmanı olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

  1) Spor Hekimi: Tıp Fakültesi mezunu olup, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre tıpta spor hekimliği, spor fizyolojisi, sporla ilgili diğer branşlarda veya yurt dışında araştırma merkezlerinde en az bir akademik yıl sporcu sağlığını ve performansını geliştirmeye yönelik eğitim gördüğünü belgelemek,

  2) Spor Psikoloğu: Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

  3) Spor Fizyoterapisti: Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

  4) Spor Beslenmecisi: Üniversitelerin beslenme diyetetik bölümü mezunu olmak, spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisanüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

  5) Spor Eğitimi Uzmanı: Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.

  6) Spor Masörü: Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.

  b) Sözleşmeli antrenör olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır :

  Bu Yönetmelik gereğince antrenör olarak atanacaklarda; yurt içi veya yurt dışından alınmış antrenör belgesi, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının uygun görüşü ve ilgili federasyon yönetim kurulu kararıyla beraber aşağıdaki niteliklerden birisinin bulunması şarttır.

  1) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yüksek öğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak.

  2) En az lise veya dengi okul mezunu olup, üç yıl fiilen antrenörlük yaptığını kulübü ile il müdürlüğünden veya ilgili federasyondan alacağı belge ile belgelemek.

  3) Son beş yıl içinde en az 3 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmak.

  4) Olimpiyat, Dünya veya Avrupa şampiyonalarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

  5) En az 25 defa milli sporcu olmak.

  (3), (4) ve (5) bentlerindeki nitelikleri taşıyan ve fiilen beş yıl antrenörlük yapanlarda tahsil şartı aranmaz.

  Milli takım antrenörü olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır;

  a) 11/09/1994 tarihli ve 22048 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliği esaslarına uygun olarak verilmiş en az üçüncü kademe antrenör belgesine sahip olmak,

  b) Son beş yıl içerisinde fiilen 3 yıl antrenörlük yaptığını kulübü ile il müdürlüğü veya ilgili federasyondan alınacak belge ile belgelemek.

  Ancak; (a) ve (b) bentlerindeki nitelikleri taşımamakla birlikte milli takımlara sporcu veren daha alt kademedeki başarılı antrenörler, ilgili federasyon yönetim kurulu kararı, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile milli takım antrenörü olarak görevlendirilebilirler.

  Milli takım antrenörü olarak görevlendirileceklerden yüksekokul mezunu, uluslararası geçerli dillerden birini bilen, konusunda yayını bulunan, branşında uluslararası düzeyde Genel Müdürlükçe kabul edilen kurs ve seminerlere katıldığını belgeleyenler tercih sebebidir.

  Yabancı Spor Uzmanı:

  Madde 8 - (Değişik madde: 02/11/2001 - 24571 s. R.G./Yön.)

  Yabancı spor uzmanı ve antrenör görevlendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır;

  a) İlgili spor dalında antrenörlük veya spor uzmanlık alanına ilişkin belgesi bulunmak.

  b) Ülkesinde veya başka bir ülkede üst düzeyde başarıyla son üç yıl antrenörlük, spor uzmanı olarak öğreticilik veya konusunda bilimsel çalışmalarda, araştırmalarda görev yapmış olduğunu belgelemek.

  Uluslararası alanda branşında başarıları bilinenlerden ilgili federasyonun veya birimin gerekçeli teklifi ve Genel Müdürün onayı ile referans belgesi aranmaz.

  a) Antrenörlük veya uzmanlık belgesi,

  b) Yabancı antrenör ve uzmanlarda oturma müsaade belgesi, (Sözleşme yapıldıktan sonra 45 gün içerisinde oturma müsaade belgesini ibraz etmeyen antrenör ve uzmanın sözleşmesi kendiliğinden fesh olunur.)

  c) Son üç yıl içinde konusunda çalıştığının ve başarılarının belgesi.

  Seçici Kurul'un Teşkili:

  Madde 9 - (Değişik madde: 02/11/2001 - 24571 s. R.G./Yön.)

  Sözleşmeli olarak çalıştırılacak olanların tespiti ve seçimi Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Spor Eğitimi Dairesi Başkanı, branşıyla ilgili birim veya Federasyon başkanı ile Üniversitelerden görevlendirilecek ilgili branşta en az bir öğretim üyesi ve ilgili federasyon veya birimce belirlenecek konuyla ilgili bir uzmandan oluşturulacak bir komisyonca yapılır.

  Komisyon üye sayısının üçte iki çoğunluğuyla toplanır, kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukla kabul edilir.

  İstenilecek Belgeler:

  Madde 10 - Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelden aşağıdaki belgeler istenir.

  a) Hizmet tanımlarında öngörülen nitelikleri belirleyen belgeler,

  b) Sabıkasızlık kaydı,

  c) Genel Müdürlük Ceza Kurullarınca bir defada bir yıldan fazla ve iki defa altışar ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olduğunu gösterir belge,

  d) Nüfus cüzdanı,

  e) Yabancılardan oturma izin belgesi,

  f) İkametgah belgesi,

  g) Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge,

  h) Sağlık Kurulu Raporu.

  Bu yönetmelik esaslarına göre sözleşmeli statüde eleman talebinde bulunan birimler yukarıda belirtilen atamaya esas belgeleri tamamlayarak Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderirler.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Ücretlerle İlgili Hükümler

  Ücretlerin Tesbiti:

  Madde 11 - Spor Uzmanlarına ve antrenörlere her yıl sözleşmeli personel ücretleriyle ilgili olarak Bakanlar Kurulu'nca belirlenen limiti geçmemek üzere Genel Müdür'ün önerisi ile Bakan'ca tesbit edilen brüt ücret ödenir.

  Yabancı Spor Uzmanları bu limitin dışında olup bunlara verilecek ücret ilgili Federasyon kurulunun önerisi, Genel Müdür'ün teklifi ve Bakan'ın onayı ile tesbit edilir.

  Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Çalıştırma:

  Madde 12 - (Değişik madde: 02/11/2001 - 24571 s. R.G./Yön.)

  Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında kısmi zamanlı çalıştırılmak üzere saatlik, yarım günlük veya ayda belli günleri kapsayacak şekilde yerli ve yabancı sözleşmeli spor uzmanı veya antrenör istihdam edilebilir.

  Saatlik çalıştırmada bir saatlik ücret için, Genel Müdürlüğün önerisi, spordan sorumlu Devlet Bakanının teklifi, Maliye Bakanlığının onayladığı ücret esas alınır. Bir aylık toplam saat ücreti aylık olarak ödenir. Saatlik olarak çalıştırılanlarda görevlendirme süresi bir ayda toplam 120 saati geçemez.

  Yarım günlük veya her ayın belli günlerinde görevlendirilmelerde bir ay için en fazla 15 günlük ücret esas alınır.

  Saatlik, yarım gün veya ayın belli günlerini kapsayacak şekilde kısmi zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli spor uzmanı ve antrenörler 7 ve 10 uncu maddelerdeki şartlara uygun olarak ilgili federasyon veya birimin teklifi, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının uygun görüşü, Genel Müdürünün teklifi ve Bakanın onayı üzerine, Maliye Bakanlığının vizesini müteakip çalıştırılabilir.

  Ücret Ödeme Şekli:

  Madde 13 - (Değişik madde: 02/11/2001 - 24571 s. R.G./Yön.)

  Aylık veya kısmi zamanlı olarak çalışan yerli ve yabancı antrenörler ile spor uzmanlarının ücretleri taşra teşkilatında il veya ilçe müdürlüklerince; merkezde ise federasyon veya ilgili birim başkanlıklarınca düzenlenecek puantaja göre her ayın 15'inde ödenir.

  Geçici Görev Gideri:

  Madde 14 - Görev yeri dışında yurtiçi ve yurtdışında geçici olarak görevlendirilenlere gündelik ve yol giderleri 6245 sayılı Harcırah Kanununa ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mevzuatına göre ödenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sözleşme İle İlgili Hükümler

  Sözleşme Örneği:

  Madde 15 - Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin görev unvanı, çalışma süreleri ve yerleri, sözleşme süresi, sözleşme ücreti ve ödeme şartları, sözleşmenin taraflarca fesh edilme şartları görevin sona ermesi halleri, personelin hakları, görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili hususları kapsayan sözleşme örneği EK-1'dedir.

  Sözleşme Süresi:

  Madde 16 - (Değişik madde: 02/11/2001 - 24571 s. R.G./Yön.)

  Sözleşme süresi 6 aydan az, 2 yıldan çok olamaz.

  Sözleşmenin Fesh Edilme Halleri:

  Madde 17 - (Değişik madde: 02/11/2001 - 24571 s. R.G./Yön.)

  Sözleşme imzalandıktan sonra noksan veya yanlış bilgi verdiği anlaşılan kişilerin sözleşmeleri hiçbir ihbar yapılmaksızın Genel Müdürlükçe tek taraflı olarak fesh olunur.

  Bu Yönetmelik ile görev, yetki ve sorumluluk yönergesine ve sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenler yıl sonu itibariyle, Genel Müdürlükçe EK-2'de belirlenen performans ve değerlendirme kriterlerine uygun çalışmadıkları, hizmet ve faaliyetlerinde verimli olamadığının tespiti veya yönetmelikte sayılan şartlardan birinin kaybında, denetim birimlerince veya birim amirlerince yapılan denetleme sonucu çalışmaları yetersiz görülenler ile 65 yaşını tamamlayanlardan süre aranmadan, ihbara ve sözleşme süresinin bitimine gerek kalmaksızın sözleşme tek taraflı fesh edilir.

  Sözleşmenin Yenilenmesi:

  Madde 18 - (Değişik madde: 02/11/2001 - 24571 s. R.G./Yön.)

  Genel Müdürlük sözleşme süresi sonunda her ne sebep olursa olsun sözleşmeyi yenileyip, yenilememekte serbesttir. Sözleşme süresi sonunda yenilemek istemeyen taraf bu durumda sözleşmenin bitimine en az 1 ay kala karşı tarafa bildirmek zorundadır. Aksi halde sözleşme madde 11'de belirtilen ücretle önceki sözleşmede belirtilen süre kadar yenilenmiş sayılır.

  Sözleşmenin yenilenmemesi veya fesh edilmesi halinde ilgiliye herhangi bir tazminat ödenmez.

  Hastalık İzni:

  Madde 19 - Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumu'na ödenen geçici iş görmezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.

  Disiplin Uygulamaları:

  Madde 20 - Çalışma Sözleşmesi yapılan personelin Devlet Memurları Kanunundaki uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezası verilmesini gerektiren fiil ve hareketlerden dolayı mahiyetinde çalıştığı birim amirinin yazılı teklifi üzerine Genel Müdür onayı ile 1 aylık sözleşme ücretlerinin 1/15-1/5 oranında kesim cezası verilir.

  Tekerrürü halinde cezanın azami haddi uygulanır. Buna rağmen disiplinsiz davranışlarını sürdürdüğü anlaşıldığı takdirde sözleşmesi fesh edilir.

  Devir-Teslim Zorunluluğu:

  Madde 21 - Sözleşmesi fesh edilen kişi, kendisine zimmetlenmiş olan demirbaş ve spor malzemelerini iade etmediği takdirde, bedelin tesbiti ve tahsili genel hükümlere göre yapılır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Geçici Hükümler

  Yürürlükten Kaldırma:

  Madde 22 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 21 Mayıs 1987 tarih 19466 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kalkar. Bu Yönetmeliğe göre çalışanların kazanılmış hakları saklıdır.

  ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlük:

  Madde 23 - 832 sayılı Sayıştay Kanununun 105. maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığının görüşü de alınan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme:

  Madde 24 - Bu yönetmeliği Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

  EK - 1

  EK - 1

  GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR VE SPOR UZMANLARI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ

  (Değişik ek: 02/11/2001 - 24571 s. R.G./Yön.)

  TARAFLAR:

  Madde 1 - Bu Sözleşme Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile........................................ arasında aşağıdaki şartlarla akt edilmiştir.

  TANIMLAR:

  Madde 2 - Bu Sözleşmede bahsi geçen Genel Müdürlük deyimi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, ilgili deyimi ..................................................... ifade eder.

  GÖREV ÜNVANI VE GÖREV YERİ:

  Madde 3 - İlgilinin görev ünvanı ..........................., görev yeri .......................................................

  ÇALIŞMA SÜRESİ VE SAATLERİ:

  Madde 4 - Mesai saati ..........'da başlayıp, saat ...........'da biter. İlgili haftada bir gün tatil yapar. Ancak, gününde bitirmesi gereken işlerin tamamlanmasına kadar çalışma saatleri dışında da olsa herhangi bir ücret talep etmeden çalışmak zorundadır.

  GİZLİLİĞE UYULMASI:

  Madde 5 - İlgili görevi sırasında edindiği gizli bilgileri görevinden ayrılsa dahi açıklayamaz.

  BASIN VE YAYIN ORGANLARINA BİLGİ VE DEMEÇ VERME:

  Madde 6 - İlgili, Genel Müdürün izni dışında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç veremez.

  ÜCRET VE ÖDEME ŞARTLARI:

  Madde 7 - İlgiliye her ay ....................... TL. brüt ücret ödenir. Ödemeler çalışma karşılığı olarak her ayın 15'inde yapılır. Aylık ücretin güne çevrilmesinden bir ay 30 gün olarak hesap edilir. İlgiliye bu sözleşme ile tespit edilen aylık ücreti dışında (harcırah ve ders ücreti hariç) hiçbir ödeme yapılmaz.

  İZİN:

  Madde 8 - En az bir yıl çalışmak kaydı ile 10 yıla kadar çalışanlara 20 gün, 10 yıldan fazla çalışanlara 30 gün ücretli izin verilir.

  KILIK KIYAFET ZORUNLULUĞU:

  Madde 9 - İlgili, görevin gereği olan kıyafetleri giymekle görevli olup, diğer çalışma saatlerindeki kılık ve kıyafet konusunda ise kadrolu personelle ilgili hükümlere tabidir.

  SİYASİ FAALİYET YASAĞI:

  Madde 10 - İlgili siyasi partilere üye olamaz, siyasi faaliyette bulunamaz.

  ÇEKİLME:

  Madde 11 - İlgili sözleşme süresi içinde en az bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile sözleşmeyi fesh ederek çekilebilir.

  DİSİPLİN UYGULAMASI:

  Madde 12 - Yönetmelik veya sözleşmedeki şartlara uyulmaması halinde maiyetinde çalıştığı birim amirinin yazılı teklifi üzerine Genel Müdürün Onayı ile bir aylık sözleşme ücretinin 1/15-1/5 oranında maaş kesim cezası uygulanır. Tekerrürü halinde cezanın azami haddi uygulanır. Buna rağmen disiplinsiz davranışlarını sürdürdüğü anlaşıldığı taktirde sözleşme tek taraflı fesh edilir.

  SÖZLEŞMENİN FESH EDİLME HALLERİ:

  Madde 13 - Sözleşmenin fesh edilmesi hususunda Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  SÖZLEŞMENİN YENİLENİP YENİLENMEMESİ:

  Madde 14 - Taraflar sözleşme süresi sonunda her ne sebeple olursa olsun sözleşmeyi yenileyip yenilememekte serbesttir. Sözleşme süresi sonunda yenilemek istemeyen taraf bu durumu sözleşmenin bitiminden en az bir ay önceden karşı tarafa bildirmek zorundadır.

  UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER:

  Madde 15 - Bu Sözleşmede yer almayan hususlarla ilgili hakkında yönetmelikteki mevcut hükümler uygulanır.

  SÖZLEŞME SÜRESİ:

  Madde 16 - Bu Sözleşme ilgilinin işe başladığı tarihten itibaren .............. tarihine kadar geçerlidir. İlgili, sözleşmenin imza tarihinden en geç 15 gün içinde göreve başlamak zorundadır. Bu sözleşme Genel Müdürlüğün tabi olduğu 3289 sayılı Kanunun 30. Maddesindeki sözleşmeli personel ile ilgili hükümleri uyarınca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü temsilen Genel Müdür .......................... ile aşağıdaki kimliği belirtilen ilgili arasında ..../ ..../ ...... tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmıştır.

  İLGİLİ GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100