Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 10/01/1991

  Resmi Gazete Sayısı: 20751

  Devlet Bakanlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Tanımlar

  Amaç :

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 inci maddeleri ile 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 ve 44 üncü maddelerine göre Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında istihdam edilecek sözleşmeli personelin seçimi maksadıyla uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam :

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nda, 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 inci maddelerine göre geçici süreli görevler ile Kalkınma Planının uygulanması ile ilgili olarak geçici süreli önemli işlerin ve projelerin yürütülmesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel ile 223 sayılı KHK'nin 43 ve 44 üncü maddelerine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

  Dayanak :

  Madde 3 - Bu Yönetmelik; 28/08/1984 tarih ve 84/8577 sayılı Kararnameye ekli "Devlet Planlama Teşkilatında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları'nın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  a) Müsteşarlık : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını,

  b) Sözleşmeli Personel : 1) 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 inci maddelerine dayanılarak bu Yönetmelikteki usul ve esaslara göre alınacak ve kadro şartı aranmaksızın Devlet Planlama Teşkilatında sözleşmeli olarak istihdam edilecek geçici personeli,

  2) 223 sayılı KHK'nin 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak bu Yönetmelikteki usul ve esaslara göre alınacak, kadro ve diğer memuriyet hakları mensup oldukları Kurumlarca saklı tutulmak suretiyle Devlet Planlama Teşkilatında sözleşmeli olarak istihdam edilecek geçici personeli,

  c) Mülakat : Müsteşarlıkta sözleşmeli Personel olarak istihdam edileceklerin bilgilerini ölçmek ve davranışlarını değerlendirmek maksadıyla yapılan karşılıklı konuşmaları,

  d) Kurul : Müsteşarlıkta sözleşmeli olarak istihdam edileceklerin mülakatını yapmak üzere, adayların çalıştırılması düşünülen birim veya birimler dikkate alınarak Müsteşar tarafından seçilecek bir kişinin başkanlığında, gerektiğinde yükseköğretim kurumları üye ve yardımcılarının da görevlendirilebileceği 7 kişiden oluşan mülakat kurulunu,

  İfade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Sözleşmeli Personelin Seçilmelerine Ait Şartlar

  Seçilme Şartı :

  Madde 5 - Müsteşarlıkta sözleşmeli olarak istihdam edileceklerin bu Yönetmelikteki şartları taşımaları ve yapılacak mülakatta başarılı olmaları şarttır.

  Genel ve Özel Şartlar :

  Madde 6 - Müsteşarlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edileceklerde aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

  A) Genel Şartlar:

  1 - Türk Vatandaşı olmak,

  2 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  3 - Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

  4 - Erkekler için askerlik durumu itibariyle;

  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

  b) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  5- (Değişik alt bend: 03/11/2007- 26689 S.R.G Yön/1.md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

  B) Özel Şartlar :

  1 - En az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarının fen veya sosyal bilimler dallarından (veya eşitliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından) birini bitirmiş olmak,

  2- (Değişik alt bend: 03/11/2007- 26689 S.R.G Yön/1.md.) İngilizce veya ihtiyaç halinde Müsteşarlıkça belirlenecek diğer bir yabancı dili Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına göre en az (B) seviyesinde bilmek veya asgari yabancı dil bilgisinin bu seviyede olduğunu uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavda alınan sonuç belgesi ile tevsik etmek,

  3 - Yüksek öğreniminden sonra yurt içinde veya yurt dışında;

  a) En az 7 yıl süreyle kendi alanında kamu ve/veya özel kesimde çalışmış olmak, veya

  b) Yüksek lisans veya master yapmış olmak ve 5 yıl süreyle kendi alanında kamu ve/veya özel kesimde çalışmış olmak, veya

  c) Doktora yapmış ve 4 yıl süreyle kendi alanında kamu ve/veya özel kesimde çalışmış olmak, veya

  d) (Değişik paragraf: 03/11/2007- 26689 S.R.G Yön/1.md.) İngilizcenin veya ihtiyaç halinde Müsteşarlıkça belirlenecek diğer bir yabancı dilin yanısıra ikinci bir yabancı dili Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına göre en az (B) seviyesinde veya uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavda buna denkliği kabul edilen bir seviyede bilmek ve 5 yıl süreyle kendi alanında kamu ve/veya özel kesimde çalışmış olmak,

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Mülakatın Uygulanmasına Dair Esaslar

  Mülakat İçin Gerekli Belgeler :

  Madde 7 - Sözleşmeli personel mülakatına katılacaklar dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler;

  a) Nüfus Hüviyet Cüzdanının tasdikli sureti,

  b) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin varsa master veya doktora belgelerinin aslı veya noterden tasdikli sureti,

  c) Askerlik durumunu gösterir belge,

  d) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

  e) (Değişik bend: 03/11/2007- 26689 S.R.G Yön/2.md.) 6 ncı maddede belirtilen şartları taşıdığını tevsik etmek üzere, adli sicil belgesi, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu, kamu ve/veya özel kesimde yeterli süre çalıştığını gösteren belge, yabancı dil sınavı sonuç belgesi veya Müsteşarlıkça onaylı sureti (yurt dışında doktora derecesi almış olanların ayrıca yabancı dil sınavı sonuç belgesi ibraz etmesi gerekmez),

  f) 4 adet vesikalık fotoğraf.

  Mülakat Zamanı :

  Madde 8 - Mülakat müracaatlara ve ihtiyaca göre, Müsteşarlık tarafından belirlenecek zamanlarda yapılır.

  Mülakat :

  Madde 9 - Kurul üyelerinin her biri, 6 ncı maddedeki şartları taşıyan adayların planlama hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarını da dikkate alarak her adaya 100 üzerinden not takdir ederler. Bu notların aritmetik ortalaması mülakatın sonucunu belirler ve mülakatta başarı notu 100 üzerinden 75 puandır.

  Kurul, mülakatın bittiği günü takip eden 3 gün içinde Müsteşarlığa başarı sıralamasını gösterir listeyi ve ilgili formları imzalayarak teslim eder.

  Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Sekreterlik tarafından yapılır.

  Müsteşar, daha önce tesbit edilen ihtiyaca göre mülakatta başarılı olanların işe alınmasına karar verir. Genel Sekreterlik sonuçları mülakata katılan bütün adaylara 10 gün içinde yazılı olarak bildirir.

  Sözleşmeli Personel Olarak Atanma :

  Madde 10 - Atanacak adaylar sınav sonucunun tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Müsteşarlığa teslim ederler. Belgelerin teslimini müteakip Müsteşarlık Makamınca atama yapılır. Atamanın adaya yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday göreve başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

  Madde 11 - Bu suretle istihdam edilen personel başka kurum ve kuruluşlarda görevlendirilemez.

  Yeniden İşe Alınma :

  Madde 12 - Bu statülerde istihdam edilecek personelin herhangi bir sebeple Müsteşarlıktaki görevinden ayrılıp yeniden görev talep etmesi halinde de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Müsteşarlıkça görevine son verilenler Müsteşarlığa yeniden alınamazlar.

  Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100