Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STATÜSÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ BULUNAN BELEDİYELERİN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARI İLE PERSONELİNİN İLÇE BELEDİYELERİNE DEVİR VE DAĞILIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STATÜSÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ BULUNAN BELEDİYELERİN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARI İLE PERSONELİNİN İLÇE BELEDİYELERİNE DEVİR VE DAĞILIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi:

  Resmi Gazete Sayısı:

  İçişleri Bakanlığından:

  Yönetmelik İçişleri Bakanı'nın 30/03/1988 tarihli onayı ile yürürlüğe konulmuş olup, İçişleri Bakanlığının 04/04/1988 tarih ve MİGM-APK-PLAN-YAS-DÜZ.573 (88)/90262 sayılı genelgesi ile tüm valiliklere gönderilmiştir.

  Amaç ve Kapsam :

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Büyükşehir belediyelerine ait personel, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü tesis ve bunlara ait hak ve borçların ilçe belediyelerine devir ve dağılımına ilişkin esas ve usulleri düzenler.

  Hukuki Dayanak :

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un Geçici 2 nci ve 5 inci maddeleri uyarınca düzenlenmiştir.

  Devir ve Dağılım İşlemlerine Dair Esaslar :

  Madde 3 - a) Dağıtımda sözkonusu personel, taşınır ve taşınmaz mallar ile araç, gereç ve tesislerin Büyükşehir veya İlçe Belediyesinden hangisinin görev sahasındaki hizmetle alakası olduğu tespit edilir.

  b) İlçe belediyelerine ait bir görevle ilgili olan taşınır ve taşınmaz mallar ile personel, araç ve gereçler ilçe sınırları da esas alınarak bu belediyelere devredilebilir.

  c) Taşınmaz malların en geç bir yıl içinde; araç, gereç, taşınır mal ve personel ile kadrolarının devirleri en geç üç ay içinde tamamlanır.

  d) İlçe Belediyeleri yeni kurulan belediyeler olduğundan araç, gereç, taşınır mal ve personel mal devrinde bu belediyelerin ihtiyaçlarını imkanlar nispetinde tam olarak karşılamak hedef olarak alınır.

  e) Büyükşehir belediyesine ait görevler için ilerde yapılması planlanan tesisler için tespit edilmiş bulunan sahalar Büyükşehir mülkiyetinde bırakılır.

  f) Büyükşehir Belediyesine ait ana hizmet bina ve tesisleri, bu belediyelerde kalır.

  Devir Komisyonları :

  Madde 4 - 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un Geçici 2 nci ve 5 inci maddeleri uyarınca ilgili Valiliklerce birer "Devir Komisyonu" teşekkül ettirilir.Bu komisyonlara;

  a) Bir vali yardımcısı, başkanlık eder,

  b) Bakanlıkların ve kamu tüzel kişilerinin ildeki teknik ve diğer personelinden valilerce tespit edilecek yeteri kadar üye görevlendirilir.

  c) Büyükşehir belediyelerinin teknik servisleri ile personel servisinin başındaki görevlilerden valilerce tespit edilenler komisyon üyesidirler.

  Devir komisyonları bizzat veya alt komisyonlar marifetiyle yapacakları envanterleri il idare kuruluna gönderilmek üzere il valisine sunarlar.

  Envanterlerde Büyükşehir Belediyesine bırakılacak ve ilçelere devredilecek taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü araç, gereç ve tesis ayrı ayrı ve nitelikleri ile birlikte gösterilir.

  Personel ve kadro envanterinde kadronun ünvanı, sınıfı, derecesi, Bakanlar Kurulu veya İçişleri Bakanlığınca onay tarih ve sayısı, dolu veya boş olduğu, dolu ise kadroyu işgal eden personelin kimliği bir liste üzerinde belirtilir.

  Bu komisyonlara, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları ve temsilcileri de görüşleri alınmak üzere davet edilebilirler.

  Alt Komisyonlar :

  Madde 5 - Devir Komisyonları, devir işlemlerinin süratle bitirebilmesini temin amacıyla alt komisyonlar kurulabilirler.Bu komisyonlar hizmet dalları esas alınarak kurulur.Bunlar "Personel devir alt komisyonu", "Fen işleri devir alt komisyonu", "Park ve Bahçeler devir alt komisyonu" vs. gibi adlandırılırlar.

  Alt komisyonlarca düzenlenecek envanterlerin vali yardımcısı başkanlığındaki "Devir Komisyonu"nca onaylanması zorunludur.

  Devir komisyonlardaki üye sayısı yeterli olmadığı takdirde Valiler alt komisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarının diğer personeli arasından görevlendirme yapabilirler.

  Alt komisyonların başkanlıklarını valiler tespit eder.

  İl İdare Kurulları :

  Madde 6 - Devir Komisyonlarınca yapılan ve Büyükşehir belediyesine bırakılan ve İlçe belediyelerine devredilen personel ile taşınır ve taşınmaz malları gösteren envanterler İl İdare Kurullarının kararı ile kesinleşir,

  İl İdare Kurulları bu envanterleri aynen veya tadilen kabul ederler ve envanterlerin bir suretini de ilçe belediyelerine gönderirler.

  Devir İşlemleri :

  Madde 7 - İlçe Belediyeleri İl İdare Kurulunca onaylanan envanterler ile birlikte taşınır ve taşınmaz malların devirlerini ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından talep ederler.

  Tapu daireleri de dahil olmak üzere ilgili kuruluşlardaki kayıtlar, ilçe belediyelerinin talebi üzerine sözkonusu envanterlere göre düzeltilir.

  Bu düzeltmeler herhangi bir vergi, resim ve harca tabi değildir.

  Personelin Devri :

  Madde 8 - Büyükşehir belediyesi personeli olup da ilçe belediyelerine devrolunacak personel ve kadrolar için aşağıdaki usul dairesinde hareket edilir.

  a) Büyükşehir belediyesi memur, işçi ve sözleşmeli personel kadrolarının bir dökümü yapılır.

  b) Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde bulunacak birimlerin birer teşkilat şeması çıkarılır.

  c) Bu teşkilat şemasındaki esas, yardımcı ve danışma birimlerinin şeflik ve memurluk seviyesine kadar görevleri belirtilir. Her birim, dolayısıyla her belediye için gerekli personel sayısı tespit edilir.

  d) Büyükşehir belediyesi memur kadrolarından ünvan, sınıf ve derece değişikliği gerekmeyenler ile işçi ve sözleşmeli personel pozisyonları, bu kadro ve pozisyonları işgal eden personel ile birlikte İl İdare Kurul Kararı ile İlçe Belediyelerine devrolunur.

  e) Memur kadrolarından ünvan, sınıf ve derece değişikliği gerekenler için öncelikle boş olan kadrolar tercih edilir ve bunlarda değişiklik yapılabilmesi için devir komisyonu kararı valilik teklifi halinde İçişleri Bakanlığına intikal ettirilir.

  f) Mevcut sözleşmeli personel ve işçi pozisyonlarında çalışmaların ilçe belediyelerine devredilmesi halinde bunların sözleşmelerinde bulunan hükümler ilçe belediyeleri ve bu personel için bağlayıcıdır.

  g) Sınıf, ünvan ve kadro dereceleri değişmeyen memurlar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ilçe belediyelerindeki kadrolarına atanmış sayılırlar.

  Diğer Belediyelere Atama :

  Madde 9 - Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri arasında dağıtılan kadrolardan;

  a) Sınıf, ünvan ve dereceleri değiştirilen kadrolarda çalışanları,

  b) Kadroları kaldırılanları,

  c) İhtiyaçtan fazla olduğu tespit edilenleri,

  İçişleri Bakanlığı diğer belediyelerdeki açık bulunan mükteseplerine uygun kadrolara atamaya yetkilidir.

  Bunlara atandıkları yeni görevlerinde kaldıkları sürece aylık, ek gösterge ve diğer tazminatları, toplamının eski görevlerine ait ödemeler toplamından daha az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar tazminat olarak verilir.

  Durumlarına uygun kadro bulunmaması sebebiyle atanmayanların kadroları "şahsa bağlı kadro" sayılarak her ne şekilde olursa olsun boşaldıklarında iptal edilmiş sayılır ve bu kadrolar İçişleri Bakanlığına bildirilir.

  İmarla İlgili Devir İşleri :

  Madde 10 - Büyükşehir belediyelerine nazım plan ile ilgili görevler bırakıldığından bu belediyelerde sadece nazım plan yapacak ve yapılan planları denetleyecek sayıda taşınır ve taşınmaz mallar ile personel bırakılır ve geri kalan personel ilçe belediyelerine devrolunur.

  İmar konusundaki personel kadrolarından dolu olanların devrine ve ilçede imar işlerini etkin bir şekilde yürütebilecek personelin seçimine özen gösterilir.

  Yol Yapımları ile İlgili Devir İşlemleri :

  Madde 11 - Alt yapı hizmetlerinden ana yollar, caddeler, bulvarlar ve meydanlar dışındaki yol yapım faaliyetleri İlçe Belediyelerince yürütüleceğinden;

  a) Bu yönetmelikte belirtilen kıstaslar esas alınarak gerekli ölçekli nazım planlar üzerinde büyük şehre bırakılan yollar ve meydanlar işaretlenir.Devir komisyonları bu işaretlemeyi yaparken il trafik komisyonunun da görüşünü alır.

  b) İlçe Belediyeleri sahasında kalan ve yapım onarım ve bakımı ilçe belediyelerine bırakılan tali yollar, sokaklar ve meydanların alanları esas alınarak mevcut makina, araç, gereç ve personel ile taşınmaz mallar ilçe belediyelerine devredilir.

  c) Bütün ilçelere hitap edecek olan, taş ve kum ocağı, asfalt şantiyesi, beton şantiyesi, araç tamir atölyesi gibi tesisler Büyükşehir belediyelerine bırakılır.

  Ortak Görevler :

  Madde 12 - Büyükşehir belediyesine ait yeşil sahalar, parklar ve bahçeler, sosyal ve kültürel tesisler ile spor dinlenme, eğlence ve benzeri yerlerin Büyükşehir belediyesine bırakılmasında aşağıdaki kıstaslar esas alınır.

  a) Hizmetin büyükşehirin bütününe hitap etmesi,

  b) Stadyumların en az 10.000, kapalı spor salonlarının en az 2.000 seyirci alması,

  c) Yeşil saha, park ve bahçelerin 30 dekardan büyük olması,

  İlçe belediyelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak fidan ve çiçek üretim yerleri ilçe belediyelerine devredilmez.

  Mezarlıkların Devri :

  Madde 13 - Mezarlık alanları ile bu alanlardaki ölülerin yıkanmalarına, kefenlenmelerine ve gömülmelerine ilişkin tesis, araç ve gereçler gerekli sayıda personel ile birlikte büyükşehir belediyelerinde bırakılır.Ölülerin muayenesi, defin ruhsatı ve nakli ile ilgili olanlar ise ilçe belediyelerine devrolunur.

  Temizlik Faaliyetleri ile İlgili Devir İşlemleri :

  Madde 14 - Çöplerin ve sanayi artıklarının toplanması ve imhası için Büyükşehir Belediyelerince gösterilen yerlere götürülmesi ile ilgili bütün araç, gereç, tesis, taşınır ve taşınmaz mallar ile personel İlçe belediyelerine devrolunur.

  Çöplerin toplandığı alanlar ile çöp ayıklama ve kompost gübre tesisleri Büyükşehir Belediyelerine bırakılır.

  İtfaiye ile İlgili Devir İşlemleri :

  Madde 15 - İtfaiye hizmetleri İlçe belediyelerine bırakılan hizmetler olduğundan bu hizmetlerin İlçe Belediyelerine devrinde aşağıdaki hususlar esas alınır.

  a) Büyükşehirlerde, ilçe itfaiye teşkilatlarını bu Yönetmelikte belirtilen ölçülerdeki koordinasyon kapsam içinde yürütecek itfaiye birim başkanı ile bu birimde görevlendirilecek mahdut sayıda teknik diğer personel bırakılır.

  b) Bu koordinasyonun sağlıklı yürütülebilmesi için yeteri sayıda taşınır ve taşınmaz mal ile büyükşehirin tümüne hitap eden ve tek olan araçlar büyükşehir belediyesine bırakılır.

  c) Diğer tüm taşınır ve taşınmaz mallar ile personel ilçe belediyelerine devredilir.

  d) Bir ilçe dahilinde birden fazla olan ilçe itfaiye şubesi o ilçede bırakılır ve tüm ilçelere dağıtılması yoluna gidilmez.

  Zabıta ile İlgili Devir İşlemleri :

  Madde 16 - Zabıta görevi ilçe belediyelerince ifa edilecek bir hizmet olduğundan ilçeler arasında koordinasyonu sağlayacak bir zabıta birim başkanı ile, büyükşehir görevleri arasında bulunan yolcu ve yük terminalleri, sosyal ve kültürel tesisler ve benzeri yerlerde görevlendirilecek mahdut sayıda Zabıta personeli dışında kalan tüm personel ve zabıta hizmetleri ile ilgili tüm taşınır ve taşınmaz mallar ilçe belediyelerine devredilir.

  Ortak Finansman ve Yatırım Hizmetleri:

  Madde 17 - Büyükşehir çapında hizmeti gerektiren tesisler ilçe belediyelerine devredilmez. Bunlar çok katlı otoparklar, toptancı halleri, büyük onarımları yapabilecek nitelikteki tamir atölyeleri gibi tesislerdir.

  Büyükşehir dahilindeki büyük şehre ait bir tek hastahane bulunması halinde, hastahane büyükşehir tarafından yönetilir.

  Yatak kapasitesi az olan sağlık tesisleri ile bakım yurtları ilçe belediyelerine devredilir.

  İlçe Belediyesi Bütçeleri:

  Madde 18 - İlçe belediyeleri bütçeleri, ilçe belediyesi organlarının teşekkülünü müteakip bir ay içinde ilçe belediye meclislerince yapılır.

  İlçe belediyesi organlarından belediye meclisi ve belediye başkanları göreve başladıklarında ilçe belediye encümenlerinin teşekkülü beklenir.

  İlçe belediye encümenleri, gerekli personelin devri ve belediye meclislerince kanunla belirlenmiş sayıda üyenin seçimi ile teşekkül eder.

  İlçe belediye encümenlerinin teşekkül edebilmesi için gerekli personel devri öncelikle yapılır.

  Büyükşehir belediye meclisi, bir aylık süre bitimini müteakip 10 gün içinde toplanarak ilçe belediye bütçelerinin hepsini aynı toplantı döneminde aynen veya tadilen kabul eder.

  Bütçe uygulaması için taşınır ve taşınmaz mallar dışındakilerin devir işlemlerinin İl İdare Kurullarınca onaylanmış olması gereklidir.

  İlçe belediyelerinin yapacakları bu ilk bütçeler içinde bulunulan mali yılın geri kalan kısmını kapsar.

  İlçe belediyelerinin bütçeleri uygulamaya başlanıncaya kadar bu belediyelerin giderleri mevcut büyükşehir belediye bütçesinden karşılanır ve gelirlerin büyükşehir belediyesince tahsiline devam olunur.

  Büyükşehir Belediyesi Bütçesi:

  Madde 19 - Büyükşehir belediye meclisleri ilçe belediyelerinin içinde bulunulan mali yılı bütçesini görüşüp karara bağladıktan sonra aynı toplantı döneminde içinde bulunulan mali yılın sonuna kadar uygulanacak büyükşehir belediye bütçesini 3030 Sayılı Kanunda belirtilen gelirleri esas alarak yeniden düzenler.

  Paylar :

  Madde 20 - 2380 Sayılı Kanun uyarınca yeni kurulan ilçe belediyelerine ayrılan paylar ile 3030 Sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (a) ve (b) fıkralarının uygulamaya başlanacağı tarihler İçişleri Bakanlığınca, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile İller Bankasına bildirilir.

  Bu bildirim tarihine kadar önceki uygulama devam eder.

  Yürürlük :

  Madde 21 - Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanı'nın onayı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme :

  Madde 22 - Bu Yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100