Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

  BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

 

  Resmi Gazete Tarihi: 08/02/1982

  Resmi Gazete Sayısı: 17599

  Başbakanlıktan:

  BÖLÜM I : Kapsam, Kuruluş ve Yönetim

  Kapsam ve Kuruluş :

  Madde 1 - 10/04/1967 gün ve 852 sayılı "Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun" uyarınca kurulmuş olan döner sermaye işletmesinde bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

  İşletme Müdürü :

  Madde 2 - Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Başbakanlık adına Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne bağlı olarak İşletme Müdürü tarafından yönetilir.

  (Değişik fıkra: 23/12/1992 - 21444 s. R.G./Yön.) İşletme Müdürü, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürünün teklifi üzerine Başbakanlıkça atanır.

  İşletme Müdürünün Görevleri :

  Madde 3 - Müdürün görevleri şunlardır.

  a) Döner Sermaye İşletmesini İdare ve temsil etmek,

  b) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini Kanun, Tüzük ve Yönetmelik esasları ve İşletme Yönetim Kurulu Kararları dahilinde ve işletmecilik prensiplerine uygun ve verimli bir şekilde yürütmek,

  c) Döner Sermaye ile ilgili işler için her makam ve kurum ile doğrudan doğruya yazışma yapmak ve kendi yetki ve görevleri içindeki her türlü belgeyi imzalamak,

  d) (Değişik bend: 23/12/1992 - 21444 s. R.G./Yön.) Memur ve işçilerin her türlü özlük haklarına ait işleri yürütmek ve memurların atanmalarını Yönetim Kurulu Kararı üzerine, Başbakanlığın onayına sunmak .

  e) Baskı makinalarının, demirbaş ve malzemelerin en iyi şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak ve gerekli tedbirleri almak,

  f) Muhasebe, ayniyat, tahakkuk ve ambar hizmetlerinin usulüne uygun şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.

  g) (Değişik bend: 30/05/1992 - 21243 s. R.G./Yön.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (a) bendi uyarınca her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen belli tutarları aşan iş tekliflerini Yönetim Kuruluna götürmek.

  h) (Değişik bend: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.) İşçi statüsündeki İşletme şefi ile bölüm şeflerinin görevlendirilmesini Yönetim Kuruluna teklif etmek,

  i) İşletmeye ait sair işleri yapmak,

  j) Müdür; idari işlerde yalnız, mali işlerde sayman, teknik işlerde ilgili birim amirleri ile birlikte sorumludur.

  k) Yıllık çalışma programlarını ve bütçe tasarısını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,

  İşletme Müdür Yardımcıları :

  Madde 4 - İşletme müdür yardımcıları, İşletme Müdürünün teklifi, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürünün inhası üzerine Başbakanlıkça atanır.

  İşletme müdür yardımcıları, işletme müdürünce verilecek görevleri yapmak ve işletme hizmetlerinin yürütülmesinde işletme müdürüne yardımcı olmakla görevlidirler.

  (Değişik fıkra: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.) İşletme müdür yardımcıları işletme müdürüne karşı sorumludurlar.

  İşletme Yönetim Kurulu :

  Madde 5 - Yönetim Kurulu, Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır. Yönetim Kurulu, Döner Sermaye hizmetlerinin bu Yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

  Yönetim Kurulu, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürü, Yayın İşlerinde Sorumlu Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Mevzuatı Ayıklama ve Derleme Daire Başkanı, Personel ve İdari İşlerden sorumlu İşletme Müdür Yardımcısı, Sayman ve İşletme Şefi olmak üzere 7 kişiden oluşur.

  Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürü Yönetim Kurulunun Başkanıdır.

  Genel Müdür Yardımcısı da Başkanvekili olup, Genel Müdür toplantıya katılmadığı takdirde yerine başkanlık eder.

  Kurul toplantılarına gerek görüldüğünde kısım şefleri ve uzman kişiler görüşleri alınmak üzere, oy hakkı tanınmaksızın çağrılabilirler.

  Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

  Yönetim Kurulunda oylar kabul ve red şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu kullanılan üye kararın altına gerekçesini yazarak imzalar.

  Yönetim Kurulu ayda en az iki defa ve ayrıca Başkanın daveti üzerine toplanır.

  Yönetim Kurulu Kararları, kurul üyesi İşletme Müdür Yardımcısı tarafından tarih sırasına göre karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

  (Değişik fıkra: 18/10/1994 - 22085 s. R.G./Yön.) Yönetim Kurulunun sekreterya işleri, kurul üyesi İşletme Müdür Yardımcısı tarafından yürütülür.

  İdari Birimler :

  Madde 8 - (Değişik madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün mali işler dışındaki görev ve hizmetleri kadro durumuna göre şube müdürlükleri ve şefliklerce yürütülür.

  İşletme Yönetim Kurulunun Görevleri :

  Madde 6 - İşletme Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi için gereken tedbirleri almak.

  b) Döner Sermaye ile ilgili hizmet, öneri ve projeleri incelemek, karara bağlamak,

  c) Mali yıl sonunda hazırlanan bilançoyu ve yapılan işlere ait faaliyet raporunu incelemek,

  d) (Değişik bend: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.) Yürürlükten kalktı.

  e) (Değişik bend: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.) İşletme müdürlüğüne alınacak işçilerin sayısı ile bunlara ödenecek ücreti tespit etmek ve işe almak, memurların atama işlemlerini görüşmek ve teklif edilmesini karara bağlamak,

  f) Mevzuat hükümlerine göre işçilerin işten çıkarılmasına karar vermek,

  g) (Değişik bend: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.) Yönetmeliğin üçüncü maddesinin (g) fıkrasında belirtilen limitlerin üzerindeki iş tekliflerini kabul veya reddetmek,

  h) (Mülga bend: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  i) (Değişik bend: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.) Resmi Gazete ve tutanak dergisi abone ve satış bedeli ile ilan ücretinin; Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce hazırlanan Düstur ve Yürürlükteki Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Yürürlükteki Tüzükler, Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulan Yönetmelikler, Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatlarının ve bunların EK'lerinin satış bedellerini tespit etmek ve Başbakanlığın onayına sunulmasını kararlaştırmak,

  j) (Mülga bend: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  k) Döner Sermaye çalışma programlarını ve bütçe tasarısını karara bağlamak,

  l) (Değişik bend: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.) İşletme Müdürünün teklifi üzerine işletme şef ve bölüm şeflerini görevlendirmek.

  Madde 7 - (Mülga madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  BÖLÜM II : Mali İşler ve Muhasebe İşlemleri

  Sorumlu Sayman :

  Madde 9 - Döner Sermaye İşletmesinin mali işleri ile muhasebe işlemleri Maliye Bakanlığı'nca atanacak sorumlu saymanca yürütülür.

  Sorumlu Saymanın hertürlü yazışması İşletme Müdürünün imzası ile yapılır.

  Sorumlu Sayman Yardımcısı :

  Madde 10 - Döner Sermaye İşletmesinin mali işleri ile muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde sorumlu saymana yardım eder. Saymanın görev veya izin nedeni ile görev başında bulunmadığı zaman saymana vekalet eder.

  Sorumlu Saymanın Görevleri :

  Madde 11 - Sorumlu Saymanın görevleri şunlardır:

  a) Mali işler ile Muhasebe işlemlerini mevzuatta belirtilen usullere uygun şekilde yapmak ve yaptırmak,

  b) Muhasebe defter ve kayıtlarını tutmak ve tutturmak,

  c) Usulüne uygun tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil etmek,

  d) Döner Sermaye İşletmesine ait idare hesabını zamanında Sayıştay'a vermek,

  e) Yıl sonunda düzenlenen ve aslı Sayıştay'a gönderilen bilanço ve eklerinin onaylanmış bir örneğini aynı süre içinde Maliye Bakanlığına göndermek,

  f) Ambar, ayniyat ve vezne işlemlerinin usulüne uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,

  g) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,

  h) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,

  i) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını, tahakkuk belgelerine bağlanması gereken belgelerin tamam olmasını sağlamak,

  j) İşletmenin alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak ve gerekli takibatı yapmak,

  k) Aylık mizanları, takib eden ayın 20'sine kadar düzenleyerek İşletme Müdürlüğüne vermek,

  l) Mali yılın bitimini takib eden 3 ay içinde işletmenin envanterini, kati mizanını bilançosunu düzenleyerek İşletme Müdürlüğüne vermek,

  m) Gelir ve Gidere ait her türlü belge, defter ve makbuzları saklamak,

  n) Vezne, ayniyat ve ambar sorumlularını kefalet kanunu dahilinde kontrol etmek,

  p) Ambardan verilecek aylık mizanların muhasebe kayıtlarına uygunluğunu kontrol etmek ve noksanlarını Müdüre bildirmek,

  r) Mali işler ve Muhasebe işlemleri hakkında İşletme Müdürüne bilgi vermek,

  s) Sayman mutemetleri ile ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek,

  t) Muhasebe ile ilgili sair işleri yapmak

  Sorumlu Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İnceleme :

  Madde 12 - Sorumlu sayman gider tahakkuk belgelerinde aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür.

  a) Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması,

  b) Giderlerin bütçede tertibine uygun olması,

  c) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması,

  ç) Maddi hata bulunmaması,

  d) Tahakkuk belgelerine bağlanması gereken belgelerin tamam olması,

  e) Hak sahibinin kimliği,

  f) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması.

  Sorumlu Sayman yaptığı inceleme sonunda bu maddede belirtilen hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte gider gerçekleştirme memuruna geri gönderir.

  Saymanın (a), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup, Sayman ödemeye zorlanamaz.

  Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunundaki esaslara aykırı olmamak kaydıyla sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde Sayman Ödemeyi Yapar.

  Saymanın Sorumluluğu :

  Madde 13 - Sorumlu Sayman:

  a) Muhasebe işlerinin düzenli yürütülmesinden,

  b) Alacakların izlenmesinden,

  c) Vezne işlerindeki aksaklık ve yolsuzluklardan,

  ç) Gelir ve giderlere ilişkin belge ve alındıların iyi saklanmasından,

  d) Sayıştay'a idari hesaplarının zamanında verilmesinden,

  e) Giderlerin ödenek dahilinde yapılmasından,

  f) Gider tahakkuk belgelerinin tamam olmasından,

  g) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasından,

  ğ) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunmasından,

  h) Ödemelerin hak sahiplerine yapılmasından,

  ı) Maddi hatalardan,

  ilgisine göre tahakkuk memuru, ita amiri ve diğer memurlarla birlikte sorumludur.

  Tahakkuk Memuru :

  Madde 14 - Döner Sermaye'den yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler tahakkuk memuru tarafından tahakkuk ettirilir.

  Tahakkuk Memurunun Görevleri :

  Madde 15 - Tahakkuk memuru gelir tahakkuku ile ilgili işlemleri yapar. Ayrıca giderlere ilişkin tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla yükümlüdür.

  a) Yeteri kadar ödenek bulunması,

  b) Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması,

  c) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması,

  ç) Maddi hata bulunmaması,

  d) İta emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması,

  e) İstihdamın kadro dahilinde bulunması.

  Madde 16 - İta amirliği, Saymanlık ve tahakkuk memurluğu görevlerinden ikisi bir kişi üzerinde birleşemez.

  Veznedar :

  Madde 17 - Döner Sermaye İşletmesinde para almak ve ödemeye ait işler kefalete tabi veznedar tarafından yapılır.

  Veznedarın görev veya izin gibi nedenlerle görev başında bulunmadığı zaman bu görev işletmenin kefalete tabi memurlarından birisine verilir.

  Veznedarın Görevleri :

  Madde 18 - Veznedarın görevleri şunlardır:

  a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak para alma ve ödeme işlerini yapmak,

  b)Tahsil edilen ve ödenen paraları günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

  c) Döner Sermayeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,

  d) Tahsilata ve ödemeye ait giderlerin dip koçanlarıyla, kasa defterini ve sair belgeleri saklamak,

  e) Saymanın vereceği sair işleri yapmak.

  Veznedarın Sorumluluğu :

  Madde 19 - Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyan ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

  Vezne İşlemleri :

  Madde 20 - Döner Sermaye İşletmesi kasasından yapılacak ödeme miktarı ile ertesi günü yapılacak ödemeleri karşılamak üzere kasada alıkonulabilecek miktarlar için Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılan Genel Tebliğlerdeki limitler uygulanır.

  Kasadan yapılacak ödemeleri aşan ödemeler işletme müdürü ve sayman tarafından imzalanan çeklerle bankadan yapılır. Kasada belirlenen limiti aşan nakit ise T.C. Merkez Bankası veya bu bankanın muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası Şubelerinde saymanlık adına açılan hesaba yatırılır.

  (Değişik fıkra: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.) Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün saymanca kontrol edilerek günlük hesap ve kasa defteri veznedar ile birlikte imzalanmak suretiyle kapatılır.

  Madde 21 - Bu yönetmelik ile Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliğinde hüküm bulunmayan hallerde Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği uygulanır.

  Ayniyat Memuru :

  Madde 22 - Ayniyat işlemleri kefalete tabi ve saymana karşı sorumlu ayniyat memuru tarafından yürütülür.

  Ayniyat memurunun izin veya görev gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zaman bu görev işletmenin kefalete tabi diğer memurları tarafından yerine getirilir.

  Ayniyat Memurunun Görevleri :

  Madde 23 - Ayniyat Memurunun görevleri şunlardır:

  a) Devlet Ayniyat Yönetmeliği gereğince ayniyat işlerini yürütmek,

  b) Ayniyat kayıt defter ve belgelerini saklamak,

  c) Sorumlu saymana ayniyat hesabını vermek,

  d) Ambar memuru yok ise ambar memurluğu görevini yapmak,

  e) Mevcut demirbaş ve diğer eşya ve malzeme ile mefruşatın kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek,

  f) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak.

  Ambar Memuru :

  Madde 24 - Döner Sermaye İşletmesinin çalışma konusu ve ambar işlemlerinin hacmi gözönünde tutularak gerekli görülen hallerde aşağıda belirtilen işlerin yürütülmesi için ayrıca ambar memuru görevlendirilebilir.

  Ambar memurunun görevden ayrı kaldığı hallerde ayniyat memuru hakkındaki esaslar uygulanır.

  Ambar Memurunun Görevleri :

  Madde 25 - Ambar memurunun görevleri şunlardır:

  a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,

  b) Satın alınan veya işletme tarafından üretilerek ambara giren demirbaş madde, eşya, makina, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek ve bunları yangın, bozulma gibi tehlike ve zararlardan korumak,

  c) Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak,

  d) Ambara giren malzeme ve malları tasnif etmek, tertipli ve iyi bir şekilde muhafaza etmek,

  e) Ambardaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanarak alındı karşılığında ilgililere vermek,

  f) Gelen veya satın alınan malların muayene komisyonuna muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek,

  g) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemelerin sevk belgelerini düzenlemek,

  ğ) Ambar mizanlarını (Dengelemek) çıkarmak ve muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

  h) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak sorumlu saymana bildirmek,

  i) Saymanın ve diğer yetkililerin vereceği işleri yapmak.

  Ambar Sayımı :

  Madde 26 - Döner Sermaye İşletmesinin ambarı her mali yılın sonunda İşletme Müdürünce görevlendirilecek bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır.

  Normal fireler dışında ambar noksanı sorumlularına ödettirilir. Normal fireler kayıttan düşülür, ambar fazlası gelir kaydedilir.

  Sayman Mutemetleri :

  Madde 27 - Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri saymanlıkça teklif edilen ve mutemetliği ita amirince onaylanan kefalete tabi sayman mutemetlerince tahsil edilir.

  Döner Sermaye gelirlerinde hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil edileceği saymanın teklifi üzerine ita amirinin oluru ile tespit olunur.

  Sayman mutemetlerine saymanca uygun görülecek sayıda tahsil fişi verilir. Sayman mutemetlerince tahsil edilen paralar, tahsil fişleri tarih ve numarası itibariyle kasa defterine kayıt edilir.

  (Değişik fıkra: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.) Mutemetlerce yapılan tahsilat üç günde bir döner sermaye saymanlığına yatırılır. Tahsilat miktarının 500.000 liraya ulaşması halinde süre beklenilmeksizin aynı gün veya izleyen gün saymanlığa yatırılır.

  Saymanlıkça para tahsil edilirken mutemetçe tutulan kasa defterine......numaradan numaraya kadar alındı ile kasa kayıtları karşılaştırılmış kasa kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve fişlerin kapsamı olan....lira.....tarihli ve ....sayılı vezne alındısı ile tahsil edilmiştir. Şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır. Ayrıca son tahsilata ilişkin alındının arkasına da ....numaradan....numaraya kadar olan alındı kasa defterine tam ve hatasız kaydedilmiş ve bu fişlerle tahsil edilen toplam ....lira....tarihli ve ....sayılı vezne alındısı karşılığında saymanlığa yatırılmıştır.

  Şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır.

  Sayman her zaman mutemetlerini kontrol edebilir ve üzerlerinde bulunan paranın saymanlığa veya bankaya yatırılmasını isteyebilir.

  Devir ve Teslim :

  Madde 28 - Sayman, sayman yardımcısı, veznedar, ayniyat memuru,ambar memuru gibi para ve mal işleri ile görevli memurlar arasındaki devir ve teslim işlemlerinde "Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği" süre bakımından "Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

  Muhasebe İşlemleri :

  Madde 29 - Döner Sermaye Saymanlığınca tutulacak defterler, muhasebe kayıtları ve kullanılacak belgeler için Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 15/02/1968 gün ve 12827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği" esasları uygulanır.

  Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği" uygulanır.

  Hesap Dönemi :

  Madde 30 - Hesap dönemi mali yıldır.

  Çift İmza :

  Madde 31 - Bankadan para çekmeye mahsus çek, vezneye girecek ve çıkacak paralara ait tahsil ve tediye fişleri ile mahsup fişlerinin ve makbuzlarının çift imzalı olması ve birinci derecede işletme Müdürü veya tevkil edeceği bir şahıs, ikinci derecede sorumlu sayman veya tevkil edeceği bir şahıs tarafından imza edilmesi şarttır.

  Çift imzayı ihtiva etmeyen fişler ile tahsil, tediye ve mahsup işlemi yapılmaz. Bunun hilafına tahsil ve tediye yapan veznedar sorumlu tutulur.

  Bilanço :

  Madde 32 - Hesap dönemini takib eden 3 ay içinde 832 sayılı Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesinde yazılı cetvel, belge ve defterler Sayıştay Başkanlığına gönderilir.

  Bilanço ve eklerinin onaylanmış birer örnekleri aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

  Mali Denetim :

  Madde 33 - Döner Sermaye işletmesinin mali işlemleri, gelirleri ve harcamaları, Maliye Bakanlığınca her zaman denetlenebilir.

  Belgelerin Saklanması :

  Madde 34 - Sarf belgeleri ve defterler ile tahsil, tediye ve mahsup fişleri ve paraya ait diğer belgeler sorumlu sayman tarafından muntazam olarak dosyalarında saklanır.

  Defterlerin Tasdiki :

  Madde 35 - Döner Sermaye işletmesinde tutulacak defterlerden "Defteri Kebirli Yevmiye" ile "Envanter Defteri" çalışma döneminin başında ve bitiminde notere tasdik ettirilir.

  Avans İşlemleri: :

  Madde 36 - Tahakkuk ve ödeme işlemlerinin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için ita amirince belirtilecek mutemede her yıl bütçe yasalarına göre Maliye Bakanlığınca saptanacak miktar kadar avans verilebilir.

  Bir iş için verilen avans yalnız o iş için harcanır. Mahsup edilen avans miktarı kadar mutemede aynı bölümden veya başka bölümden avans verilebilir.

  Mutemet aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini avansın alındığı tarihi izleyen bir ay içinde saymanlığa verme ve üzerinde kalan avans artığını nakden ödeme zorundadır.

  Mali yılın son aylarında alınan avanslar bir aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü tamamen kapatılır.

  Harcandığı halde mali yılın sonuna kadar harcama belgeleri saymanlığa verilmeyen avans artıkları borçlular hesabına alınır.

  Aldığı avansı bir ay içinde mahsup ettirmeyen veya kapatmayan mutemede saymanlıkça yazılı olarak bildirilmek kaydıyla 15 günlük ek süre verilir. Bu süre içinde avansın kapatılmaması halinde avans artığı borçlular hesabına alınır. Mali yılın sonuna kadar kapatılmayan ve harcanmış olduğu kanıtlanamayan avans artıkları borçlular hesabına alınır.

  Borçlular hesabına alınan avans artıkları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca mutemetten tahsil edilir. Ayrıca bu mutemede bir daha avans verilmez.

  Mutemedin herhangi bir sebeple bu görevden ayrılması halinde üzerindeki avansın kapatılmasına bakılmaksızın yeni mutemede avans verilebilir.

  İta Amiri :

  Madde 37 - Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesinin ita amiri işletme Müdürüdür.

  Bütçe :

  Madde 38 - Döner Sermaye İşletmesinin yıllık gelir ve gider bütçesi ile iş programı her mali yılın başlangıcından en az iki ay önce Döner Sermaye İşletme Müdürü ve Sayman tarafından hazırlanarak Yönetim Kuruluna verilir.

  Yönetim Kurulunca, iş programı ve bütçenin öncelikle görüşülmesi ve kesinleşmesi gerekir.

  Bütçede ödenek bulunmaması halinde harcama yapılamaz.

  Gerektiğinde bütçe ödenekleri arasında aktarma, Döner Sermaye İşletme Müdürünün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir. Ek bütçe, bütçe yapılmasındaki aynı yöntemle oluşturulur.

  Yönetim Kurulunca onaylanan program ve bütçe tasarıları uygun görüşü alınmak üzere Maliye Bakanlığına gönderilir.

  BÖLÜM III : İş Alınması

  İş Alınması :

  Madde 39 - İş yaptırma teklifleri İşletme Müdürlüğüne yapılır. Siparişin kabulü halinde müşteri ile karşılıklı olarak yazılı sözleşme yapılır. Bedelin yarısı peşin, geri kalanı için 53 üncü maddede yazılı değerler teminat olarak alınır.

  Resmi Dairelerin İş Teklifi :

  Madde 40 - Genel ve katma bütçeli daireler, özel idare ve belediyeler ile kamu iktisadi teşebbüslerinden yapılacak iş tekliflerinin incelenmesi bunların yazılı olarak yapılmasına bağlıdır. Yapılacak teklif mektubunda yaptırılacak işin bedelinin cari yıl içinde ödeneğinden verileceğinin açıklanması gerekir.

  İşin Maliyet Bedeli :

  Madde 41 - Yapılacak işlerin bedelinin tespitinde aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulur.

  a) Hammadde ve malzeme,

  b) İşçilik,

  c) Yönetim ve İşletme giderleri,

  d) Amortisman payları,

  e) Karlar.

  Alım ve Satım İşleri :

  Madde 42 - (Değişik madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  Döner Sermaye İşletmesinin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri 15/6/1984 tarih ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Döner Sermayeli

  Kuruluşlar İhale Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır.

  Madde 43 - (Mülga madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  Madde 44 - (Mülga madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  Madde 45 - (Mülga madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  Madde 46 - (Mülga madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  Madde 47 - (Mülga madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  Madde 48 - (Mülga madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  Madde 49 - (Mülga madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  Madde 50 - (Mülga madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  Madde 51 - (Mülga madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  Madde 52 - (Mülga madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  Madde 53 - (Mülga madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  Madde 54 - (Mülga madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  Madde 55 - (Mülga madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  Madde 56 - (Mülga madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  Madde 57 - (Mülga madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  Madde 58 - (Mülga madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  Madde 59 - (Mülga madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  BÖLÜM V : Basım ve Abone İşleri

  Madde 60 - Teslim alınan malın muayenesi 26/04/1985 tarih ve 85/9453 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

  (Değişik fıkra: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.) Malın tesellümü ve ambara girişinde; geçici olarak işletme ambarına konulmasında "Ayniyat Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

  Resmi Gazete, Düstur ve Mevzuat Külliyatının Basımı :

  Madde 61 - (Değişik madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  23 Mayıs 1928 tarih ve 1322 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce yayımlanan Resmi Gazete, Resmi Gazete Fihristi, Düstur, Yürürlükteki Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Yürürlükteki Tüzükler, Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulan Yönetmelikler, Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatları ve diğer yayınların basım işleri işletme müdürlüğünce öncelikle ve geciktirilmeden yapılır.

  Abone Usul ve Bedeli :

  Madde 62 - Resmi Gazete ile T.B.M. Meclisince basılan T.B.M. Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Dergilerinin abone kayıt usul ve şartları ile bedeli ve günü geçmiş veya perakende olarak satılacak günlük Resmi Gazetelerin satış fiyatı İşletme Yönetim Kurulunca teklif ve Başbakanlıkça onaylanacak esaslara göre tespit olunur.

  Düstur ve Mevzuat Külliyatının Bedelinin Tespiti :

  Madde 63 - (Değişik madde: 01/05/1989 - 20155 s. R.G./Yön.)

  23 Mayıs 1928 tarih ve 1322 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce hazırlanan Düstur ve Yürürlükteki Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Yürürlükteki Tüzükler, Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulan Yönetmelikler, Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatlarının ve bunların EK'lerinin satış bedeli, İşletme Yönetim Kurulunun uygun görüşü üzerine işletme müdürünün teklifi ve Başbakanlığın onayı ile tespit olunur.

  İlan Ücreti :

  Madde 64 - Resmi Gazetede yayımlanan Yargı ilanları, Arttırma, Eksiltme ve İhale ilanları ile kamu kuruluşlarına ait diğer ilanların ücreti, Yönetim Kurulunun teklif ve Başbakanlığın onayı ile tespit olunur.

  Resmi Daireler ve Abone Bedeli :

  Madde 65 - 23 Mayıs 1928 tarih 1322 sayılı Kanuna göre genel ve katma bütçeli kuruluşlara gönderilen Resmi Gazetelerin Başbakanlık bütçesinden ödenen ücretleri hammadde malzeme ve işçilik ücreti dikkate alınarak hesaplanır.

  Abone bedeli Yönetim Kurulunun teklif ve Başbakanlığın onayı ile tespit olunur.

  Yayın ve Satış İşleri :

  Madde 66 - İşletme, Yönetim Kurulu kararına dayanarak mevzuat ile ilgili yayın işlerini yapar ve satabilir.

  (Değişik fıkra: 30/05/1992 - 21243 s. R.G./Yön.) Yayınların peşin para ile satılması esastır. Ancak Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenen ve önceden Resmi Gazetede duyurulan esaslar içerisinde taksitle de satış yapılabilir.

  Bayi, Dağıtım Şirketleri, Dernek, Federasyon Konfederasyon ve Özel Kişiler Aracılığı ile Satış :

  Madde 67 - (Değişik madde: 30/05/1992 - 21243 s. R.G./Yön.)

  Yönetim Kurulu, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce hazırlanıp, İşletme Müdürlüğü tarafından yayımlanan Yürürlükteki Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Yürürlükteki Tüzükler, Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe konulan Yönetmelikler ve Yürürlükteki bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatları, Resmi Gazete ile diğer yayımların bayiler aracılığı ile ya da dağıtım şirketleri yolu ile satışlarında ve İşletme Müdürlüğünce toptan satışlarda % 35'den fazla olmamak kaydiyle,dernek, federasyon, konfederasyon veya özel kişilerce birden fazla abone getirene % 20'yi geçmemek şartıyla Yönetim Kurulunun teklifi ve Başbakanlığın onayı ile iskonto yapmaya yetkilidir.

  Ek Madde :

  Ek Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1992 - 21243 s. R.G./Yön.)

  Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce kamu kurum ve kuruluşlarından, banka ve sigorta şirketlerinden Resmi Gazeteye reklam alınabilir.

  BÖLÜM VI : Yürürlük ve Yürütme

  Yürürlükten Kalkan Hükümler :

  Madde 68 - 01/03/1968 gün ve 12840 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük :

  Madde 69 - 852 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanmış ve Sayıştay'ın uygun görüşü olan bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme :

  Madde 70 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100