Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

  DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

  Resmi Gazete Tarihi: 01/02/1990

  Resmi Gazete Sayısı: 20420

  Devlet Bakanlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Dayanak, Amaç ve Çalışma Alanları

  Amaç ve Kapsam :

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Devlet İstatistik Enstitüsü bünyesinde kurulacak olan döner sermaye işletmesinin faaliyet alanlarına, gelir kaynaklarına, mali ve idari işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Dayanak :

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 357 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek 1 inci maddeye uygun olarak hazırlanmıştır.

  Deyimler :

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Enstitü (DİE) : Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığını,

  Başkan : Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanını,

  İşletme : Devlet İstatistik Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesini

  ifade eder.

  Çalışma Alanları :

  Madde 4 - (Değişik madde: 29/05/1998 - 23356 s. R.G./Yön.)

  DİE Döner Sermaye İşletmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde açılacak ihalelere katılmak, teklif vermek ya da sipariş almak sureti ile;

  a) Bilgi giriş, bilgisayar programlama, sistem çözümleme, bilgisayar kiralama gibi her türlü bilgi işlem hizmetleri vermek. Olabilirlik (fizibilite) teknik şartname hazırlamak ve bilgisayar seçimi konularında hizmet vermek.

  b) Proje geliştirmek, araştırma yapmak, anket düzenlemek ve alan uygulamaları yapmak.

  c) Her türlü dizgi ve baskı işleri yapmak.

  d) Enstitüde üretilmiş her türlü bilgi, belge ve kitapları bedeli mukabilinde yurtiçindeki ve yurtdışındaki müşterilere satmak,

  e) Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği konularda yurtiçinde eğitim programları, seminerler ve konferanslar düzenlemek ve katılmak.

  Bu hizmetlerin üretim ve kiralama işlemleri Enstitünün asli hizmetini geciktiremez ve aksatamaz.

  İKİNCİ BÖLÜM : Sermaye - Gelir - Gider

  Sermaye :

  Madde 5 - (Değişik fıkra: 24/08/1992 - 92/3476 BKK. ile.) Döner Sermaye İşletmesi için genel bütçeden 750.000.000. - lira tahsis edilmiştir.

  Bu miktar Bakanlar Kurulu Kararıyla beş katına kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen karlarla karşılanır.

  Sermaye Kaynakları :

  Madde 6 - İşletmenin Sermaye Kaynakları

  a) Enstitünün bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerden,

  b) Döner Sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlardan,

  c) Bağış ve yardımlardan,

  d) Hazinece verilen ayni yardımlardan

  oluşur.

  Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye eklenir. İşletmenin ödenmiş sermaye tutarı kendisine tahsis edilmiş olan sermaye tutarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu karları ödenmiş sermayesine eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen karlar ve her yıl sonunda kullanılmayan karlar ertesi yıl döner sermaye gelirine eklenir.

  Döner Sermaye İşletmesinin zararları kar - zarar hesabında bekletilir ve ertesi yıllar karları ile kapatılır.

  Gelirler :

  Madde 7 - (Değişik madde: 29/05/1998 - 23356 s. R.G./Yön.)

  Döner Sermaye İşletmesinin gelirleri şunlardır :

  a) Bilgi işlem, dizgi, baskı ve teknik danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler,

  b) Her çeşit hizmet, mal, yayın ve benzeri satış geliri,

  c) 4 üncü maddede belirtilen faaliyet gelirleri,

  d) Diğer gelirler.

  Giderler :

  Madde 8 - (Değişik madde: 29/05/1998 - 23356 s. R.G./Yön.)

  Döner Sermaye İşletmesinin giderleri :

  a) 4 üncü maddedeki hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği gider ve harcamalar,

  b) Döner sermaye işlerinde kullanılacak olan her türlü taşıt, makina - teçhizat, demirbaş eşya ve mefruşatların alım giderleri,

  c) Döner sermaye ile ilgili haberleşme, ulaşım ve akaryakıt giderleri ile kırtasiye giderleri,

  d) İşletmece satışı yapılan yayınların tanıtılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması için, bir önceki yıla ait bilançodaki karın % 20'sini geçmemek kaydıyla yapılacak tanıtım giderleri. Bu harcama, satışı yapılacak yayınların tanıtımını yapmak için maliyet fiyatları üzerinden hesap edilmek suretiyle basılan broşür ve kitapçıkların ücretsiz dağıtım şeklinde yapılacağı gibi basın - yayın organlarında ve diğer mutad usullerle reklam yapmak suretiyle de yapılabilir. Bu harcama başkanlık onayı üzerine yapılır.

  e) Döner sermaye hizmetleri için görevlendirilecek personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek harcırah ve 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 27/01/1989 tarihli ve 357 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesi ile eklenen Ek madde 2'de belirtilen esaslara göre ödenecek tazminat giderleri,

  f) Döner sermaye işletmesinde Toplu İş Sözleşmesine göre daimi ve geçici hizmet akitleri ile istihdam olunan işçilere verilecek ücretler, fazla mesai ücretleri ve diğer istihkaklar,

  bunlar dışında herhangi bir harcama yapılamaz.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yönetim ve Teşkilat

  Teşkilat :

  Madde 9 - Enstitü Döner Sermaye İşletmesinin hizmetleri, Yönetim Kurulu, ita amiri, Döner Sermaye İşletmesinden herhangi bir ücret ödenmeksizin Başkan tarafından Başkanlık personeli arasından görevlendirilecek işletme müdürü, tahakkuk memuru, veznedar, ayniyat memuru, anbar memuru, mutemet, memurlar ve işçiler ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca atanacak sorumlu saymandan oluşan bir teşkilat tarafından yürütülür.

  Döner Sermaye Yönetim Kurulu :

  Madde 10 - Döner Sermaye Yönetim Kurulu

  Enstitü Başkanı, Başkanın belirliyeceği bir Başkan Yardımcısı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Araştırma Tetkik ve İstatistik Teknikler Dairesi, Bilgi İşlem Dairesi, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanları ve İşletme Müdüründen teşekkül eder.

  Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak, toplantı tutanak, karar ve dosyalarını tutmak ve muhaberatı yürütmek görevi, işletme müdürlüğü bünyesindeki "Yönetim Kurulu Bürosu" tarafından yapılır.

  Yönetim Kurulunun Görevleri :

  Madde 11 - (Değişik madde: 29/05/1998 - 23356 s. R.G./Yön.)

  Döner Sermaye Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Döner Sermaye İşletmesinin işlemleri ile Enstitü'ye ait işlere öncelik vererek İşletmenin idari, mali ve teknik işlerinin iyi bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

  b) Döner Sermaye İşletmesinin memur, hizmetli ve işçi kadrolarını tespit etmek ve bu kadrolar temin edilebildiği takdirde memur ve hizmetli atamak, işçi istihdam etmek ve işçilerin ücretlerini tespit etmek,

  c) Döner Sermaye İşletmesinin uygulayacağı kar hadlerini, fiyat listelerini, fiyatlarda yapılacak indirim ve iskontoları tespit etmek ve karara bağlamak,

  d) Döner Sermaye İşletmesi ile ilgili hizmet, öneri ve projeleri incelemek ve karara bağlamak.

  Toplantı ve Karar Nisabı :

  Madde 12 - Döner Sermaye Yönetim Kurulu en az beş üyenin iştiraki ile toplanır. Başkan yada Başkan Yardımcısının bulunmadığı toplantıya memuriyette geçirilen süreye göre en kıdemli üye başkanlık eder.

  Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Başkan oturumun intizamını, görüşme ve kararların tutanağa geçirilmesini sağlar.

  Toplantı Zamanı :

  Madde 13 - Döner Sermaye Yönetim Kurulu, muayyen aralıklarla veya Başkanın isteği üzerine toplanır.

  İta Amiri :

  Madde 14 - İşletmede ita amiri Başkandır. Başkan bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yönetim kurulu üyelerinden birisine devredebilir.

  İşletme Müdürü :

  Madde 15 - (Değişik madde: 29/05/1998 - 23356 s. R.G./Yön.)

  Başkan tarafından Başkanlık personeli arasından görevlendirilen İşletme müdürünün görevleri şunlardır;

  a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma proğramları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

  b) Döner sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

  c) Döner Sermaye İşletmesinin memur ve işçi kadro ihtiyacını tesbit etmek ve bu kadrolar temin edildiği takdirde atamalarını teklif etmek ve işletmeye alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak,

  d) İşletmenin çalışma proğramlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,

  e) Demirbaşlar ile malzemelerin en iyi şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

  f) Ambar ve ayniyat işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak,

  g) Müdür, mali işlerde sayman, teknik işlerde ilgili birim amirleri ile birlikte sorumludur.

  Tahakkuk Memuru :

  Madde 16 - İşletmece yapılacak giderler ve tahsil edilecek gelirlerle ilgili tahakkuk işlemleri ita amiri tarafından Başkanlık personeli arasından görevlendirilen tahakkuk memurunca yerine getirilir.

  Tahakkuk Memurunun Görevleri :

  Madde 17 - Tahakkuk memuru gider ve gelirlere ilişkin tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla yükümlüdür.

  a) Yeteri kadar ödenek bulması,

  b) Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması,

  c) Gelir ve giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması,

  d) Ödeme fişine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması,

  e) İstihdamın kadro dahilinde bulunması,

  f) Tahakkuk belgelerinde maddi hata bulunmaması,

  Sorumlu Sayman :

  Madde 18 - Döner sermayenin mali işleri ile muhasebe işlemleri Başkanlıkça teklif edilen ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca atanan sorumlu sayman tarafından yürütülür.

  Maliye ve Gümrük Bakanlığınca atama yapılıncaya kadar veya atanmış olan saymanın yıllık izin ve uzun süreli hastalık izni gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlarda bu görev Başkanlık muhasebe işlemlerini bilen memurlar arasından Başkanlıkça teklif edilen ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca görevlendirilen sorumlu sayman vekili tarafından yürütülür.

  Sorumlu Saymanın Görevi :

  Madde 19 - Sorumlu saymanın başlıca görevleri şunlardır :

  a) Mali işlemleri mevzuatta belirtilen usullere uygun biçimde yapmak ve yaptırmak,

  b) Döner Sermaye Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen muhasebe, defter ve kayıtlarını tutmak, tutturmak,

  c) Usulüne uygun olarak, tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil ettirmek,

  d) Gelir ve gidere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak,

  e) Ayniyat, ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,

  f) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,

  g) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,

  h) İşletmenin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak, bu yönde gerekli takibatı yapmak,

  i) Aylık mizanları, izleyen ayın 15 ine kadar düzenlemek,

  j) Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurlarını, kefalet kanunu esasları dahilinde kontrol etmek,

  k) Saymanın mutemetleri ile ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek, yönetmeliğe uymalarını sağlamak

  l) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak,

  m) Yıl sonunda düzenlenen ve aslı Sayıştay'a gönderilen bilanço ve eklerinin onaylanmış birer örneğini aynı süre içinde Başkanlığa göndermek.

  Sorumlu Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İşler :

  Madde 20 - Sorumlu sayman ödeme fişlerinde, aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür.

  a) Bütçede yeterli miktarda ödenek bulunması,

  b) Giderlerin bütçedeki tertibe uygun olması,

  c) Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması,

  d) Maddi hata bulunmaması,

  e) Ödeme fişine bağlanması gereken belgelerin tamam olması,

  f) Hak sahibinin kimliği

  g) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması.

  Sorumlu sayman, yaptığı inceleme sonunda bu hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak, ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesiyle birlikte tahakkuk memuruna geri gönderir. Saymanın (a, d, e, f, g) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup sayman ödemeye zorlanamaz.

  Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde, sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar.

  Saymanın Sorumlulukları :

  Madde 21 - Sayman, bu yönetmeliğin 19 ve 20 nci maddelerinde sayılan görevlerinden dolayı ilgisine göre tahakkuk memuru, ita amiri ve görevlendirilmiş bulunan ilgili diğer memurlarla birlikte sorumludur.

  Birleşemeyecek Görevler :

  Madde 22 - İta amirliği, saymanlık ve tahakkuk memurluğundan ikisi bir kimse üzerinde birleşemez.

  Veznedar :

  Madde 23 - Döner Sermaye İşletmesinde para alımı ve kasadan yapılan ödemelere ilişkin işler Başkan tarafından Başkanlık personeli arasından görevlendirilen kefalete tabi veznedarlar tarafından yürütülür.

  Veznedarın izin ve hastalık gibi nedenlerle geçici olarak ayrılması halinde bu görev, kefalete tabi muhasebe memurlarından veya kefalete tabi tutulacak diğer memurlardan birisine verilir.

  Veznedarın Görevleri :

  Madde 24 - Veznedarın Görevleri şunlardır :

  a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat yapmak,

  b) Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

  c) Döner sermayeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,

  d) Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defterlerini ve sair belgeleri saklamak,

  e) Saymanın vereceği sair işleri yapmak

  Veznedarın Sorumlulukları :

  Madde 25 - Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyan ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

  Vezne İşlemleri :

  Madde 26 - (Değişik madde: 29/05/1998 - 23356 s. R.G./Yön.)

  Kasadan yapılacak ödemeler için Maliye Bakanlığınca çıkartılan Genel Tebliğlerdeki limitler, ertesi günü yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla kasada bulundurulacak miktarlar için ise bu limitlerin yarısı uygulanır.

  Kasa fazlası paralar 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre muhafaza edilir.

  Kasadan ödenebilecek miktarları aşan ödemeler çekle bankadan yapılır.

  Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün saymanca kontrol edilir. Günlük hesap ve kasa defteri veznedar ve saymanca imzalanmak suretiyle kapatılır.

  Giderlerin Ödenmesine İlişkin Belgeler :

  Madde 27 - İşletmeden yapılacak giderler için Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği kıyasen uygulanır.

  Ayniyat Memuru :

  Madde 28 - Döner Sermaye İşletmesinde ayniyat işleri Başkan tarafından Başkanlık personeli arasından görevlendirilen saymana karşı sorumlu olan kefalete tabi ayniyat memuru tarafından yapılır.

  Ayniyat memurunun izin veya hastalık gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlar bu görevi, işletmenin kefalete tabi diğer memurlarından birisi tarafından yerine getirilir.

  Ayniyat Memurunun Görevleri :

  Madde 29 - Ayniyat memurunun görevleri şunlardır :

  a) Ayniyat talimatnamesi gereğince ayniyat işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak

  b) Ayniyat kayıtlarına ilişkin defter ve belgeleri saklamak,

  c) Sorumlu saymana ayniyat hesabını vermek,

  d) Ambar memuru bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak,

  e) Ambar işlemlerini kontrol etmek,

  f) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak.

  Ambar Memuru :

  Madde 30 - Döner sermaye işletmesinin çalışma konusu ve ambar işlemlerinin hacmi gözönünde tutularak gerekli görülen hallerde aşağıda belirtilen işlerin yürütülmesi için, Başkan tarafından Başkanlık personeli arasından ayrıca ambar memuru görevlendirilebilir.

  Ambar Memurunun Görevleri :

  Madde 31 - Ambar memurunun görevleri şunlardır :

  a) Ambar sevk ve idaresini sağlamak,

  b) Gerek hariçten satın alınarak ve gerekse işletme tarafından üretilerek veya imal edilerek ambara giren her türlü madde, eşya, makina, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek,

  c) Ambar stok kartlarının kartoteks usulü ile tutulmasını sağlamak,

  d) Ambara giren malzeme ve malların tasnifi, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,

  e) Ambara giren ve (b) bendinden sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak, belge karşılığında ilgililere vermek,

  f) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek,

  g) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk ve belgelerini düzenlemek,

  h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

  i) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek,

  j) Saymanın ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.

  Ambarın Sayımı :

  Madde 32 - Döner sermaye işletmesinin ambarı, her mali yılın sonunda ita amirince görevlendirilecek en az üç kişilik bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır. Ambar noksanı, normal fireler gözönünde tutularak saptanır. Ambar fazlası gelir kaydedilir. Ayniyat ve ambar memurları ambar ve ambar işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludur. Ambar noksanları hakkında gerekli işlem yapılır.

  Sayman Mutemetleri :

  Madde 33 - (Değişik madde: 29/05/1998 - 23356 s. R.G./Yön.)

  Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri Saymanca teklif edilen ve mutemetliği İta Amirince onaylanan kefalete tabi Sayman Mutemetlerince tahsil edilir. Döner sermaye gelirlerinden hangilerinin Sayman Mutemetlerince tahsil edileceği, Saymanın teklifi ve İta Amirinin oluru ile saptanır.

  Sayman Mutemetlerine Saymanca uygun görülecek sayıda Sayman Mutemet Alındısı verilir. Sayman Mutemetlerince tahsil edilen paralar, Mutemet Alındılarının tarih ve numarası itibariyle, kasa defterlerine kaydedilir. Mutemetlerce yapılan tahsilat Maliye Bakanlığınca çıkarılan Genel Tebliğlerde belirtilen süre ve miktarlar dahilinde Döner Sermaye Saymanlığına yatırılır. Tahsilat miktarının Maliye Bakanlığınca tespit edilen miktara ulaşması halinde tahsil edilen para en geç izleyen gün Saymanlığa yatırılır.

  Saymanlıkça para tahsil edilirken Mutemetçe tutulan kasa defterine "........ numaradan ........ numaraya kadar tahsil fişleri ile kasa karşılaştırılmış, kasa kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve fişlerin kapsamı olan .......... lira ............. tarihli ve ........ sayılı vezne alındısı ile tahsil edilmiştir. " şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır. Ayrıca son tahsilata ilişkin tahsil fişinin arkasında da "........ numaradan ........ numaraya kadar olan tahsil fişleri kasa defterine tam ve hatasız kaydedilmiş ve bu fişlerle tahsil edilen toplam .......... lira ............. tarihli ve ........sayılı vezne alındısı karşılığında Saymanlığa yatırılmıştır. " şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır.

  Sayman her zaman Sayman Mutemetlerini kontrol edebilir ve iş yerlerinde bulunan paranın Saymanlığa yatırılmasını isteyebilir.

  Devir ve Teslim İşleri :

  Madde 34 - Sayman, veznedar, ambar memuru gibi para ve mal işleriyle görevli memurlar arasındaki devir teslim işlerinde "Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği", süre bakımından "Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği", devir ve teslim süreleri yönünden ise "Devlet Memurlarının çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

  Avans İşlemleri :

  Madde 35 - Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için ita amirlerince görevlendirilen mutemetlere her yıl Genel Bütçe Kanunu ile saptanan miktarları geçmemek üzere avans verilebilir.

  Bir iş için verilen avans yalnız o iş için harcanır. Mahsup edilecek avans miktarı kadar mutemede aynı bölümden veya başka bölümden avans verilebilir.

  Mutemet aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini, avans aldığı tarihi izleyen bir ay içinde saymanlığa vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakden ödemek zorundadır. Aldığı avansı bu süre içerisinde, mali yılın son ayında alınan avansları ise bir aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü tamamen kapatmak zorundadır.

  Mali yılın sonuna kadar harcama belgeleri saymanlığa verilmeyen avans artıkları mutemet adına borçlular hesabına alınır. Harcama belgeleri mali yılı izleyen 15 gün içerisinde tekemmül ettirilerek saymanlığa verilir ve hesap kapatılır.

  Kredi İşlemleri :

  Madde 36 - Saptanan avans miktarını aşan belirli giderler için ita amirinden alınacak onaya dayanılarak, mutemet adına banka nezdinde kredi açılabilir.

  Adına kredi açılan mutemet, bu krediden kendi adına çek düzenleyerek para alamaz. Banka, mutemedin göstereceği istihkak sahibine doğrudan doğruya ödeme yapar. Krediden sadece mutemet tarafından düzenlenen çekler uyarınca banka ödeme yapabilir.

  Adına kredi açılan mutemet harcamalarından sonra artan paranın iadesi için bankaya talimat vermek zorundadır. Aynı şekilde kredi konusu ortadan kalktığında mutemet krediyi iptal ettirmek zorundadır.

  Bu görevlerin mutemetçe yerine getirilmemesi halinde saymanlıkça ilgili bankaya talimat verilerek, açılan kredi saymanlığın banka cari hesabına aktarılır.

  Adına kredi açılan mutemedin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde birinci fıkrada belirtilen esaslara göre kredi, yeni mutemet adına aktarılır.

  Her mutemet adına açılan krediye ait harcama belgelerini en çok üç ay içinde saymanlığa vermek zorundadır. Bu süre dolduğu halde verilmeyen harcama belgeleri, ita amiri kanalıyla mutemetten alınır. Adına açılan kredinin mahsubu konusunda gerekli işlemleri süresinde yapmayan mutemet adına bir daha kredi açılmaz.

  Kayıt Usulleri :

  Madde 37 - Döner sermaye saymanlığınca tutulacak defterler ve muhasebe kayıtları hakkında 15/02/1968 günlü Resmi Gazetede yayımlanan "Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği" uygulanır. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği"nın ilgili hükümleri uygulanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Bütçe İşlemleri

  Hesap Dönemi :

  Madde 38 - Döner sermaye işletmesinin bütçe dönemi mali yıldır.

  Bütçede yıl içinde yapılacak ek ve değişiklikler 1 inci fıkrada öngörülen usullere uygun olarak yapılır.

  Bütçe ve Uygulama :

  Madde 39 - Döner sermaye işletmesinin bütçe tasarısı işletme müdürü ve sayman tarafından hazırlanarak en geç Ekim ayı başında döner sermaye işletmesinin yönetim kuruluna sunulur. Bütçe, yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

  Döner sermaye gelirleri, bütçedeki harcama kalemleri ile proğram hedefleri dışındaki amaçlara tahsis edilemez. Yıl içindeki bütçe tertipleri arasındaki aktarmalar yönetim kurulu kararı ile yapılır.

  Bütçede yıl içinde yapılacak ek ve değişikler 1 inci fıkrada öngörülen usullere uygun olarak yapılır.

  Mali Denetim :

  Madde 40 - İşletmenin her türlü mali işlemleri, gelirleri ve giderleri Başkanlıkça ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca her zaman denetlenebilir.

  Muafiyet :

  Madde 41 - 219 sayılı KHK'ye 357 sayılı KHK ile eklenen Ek 1 inci maddenin 6 ncı fıkrası gereğince Döner Sermaye İşlemlerinde 1050 sayılı Muhasebe - i Umumiye Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun vizeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

  Sayıştay Denetimi :

  Madde 42 - Mali yılın bitiminden başlayarak dört ay içinde bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerin onaylı birer örneği de aynı süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Ücret Tarifesinin Tespiti :

  Madde 43 - İşletmece üretilen mal ve hizmetler veya yapılan işlerin maliyeti; hammadde ve malzeme, işçilik, yolluk, çeşitli işletme masrafları, amortisman payları ve kardan oluşturulmak suretiyle maliyet fiyatlarının altında olmamak şartıyla aynı iş ve hizmetleri yapan kuruluşlardaki fiyat listeleri de gözönünde tutularak işletme müdürlüğünce hazırlanan ücret tarifeleri yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Yönetim Kurulu maliyetlerin altında olmamak kaydıyla tarifelerde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

  Siparişin Bedeli, Malzeme ve Tahsis :

  Madde 44 - Sipariş bedeli ne olursa olsun iş sözleşmeleri, işletme müdürlüğü ile sipariş veren arasında yapılır. Sipariş veren yaptıracağı işin bedelini sözleşmedeki şartlar dahilinde işletme namına gösterilen bankaya yatırmaya mecburdur.

  İşletme müdürü siparişin yapılması için lüzumlu malzemelerin tamamının veya bir kısmının sipariş sahibi tarafından verilmesini isteyebilir.

  İşin yapılması için gerekli malzeme arasında tahsisli malzeme mevcut ise, tahsisin sipariş veren tarafından yaptırılması lazımdır.

  Siparişin Gecikmesi :

  Madde 45 - Ani çıkacak Enstitü hizmetleri sebebiyle siparişlerin gecikmesi halinde sipariş verenler bir hak iddia edemez. Bu husus tüm iş sözleşmelerinde belirtilir.

  İmza İşlemi :

  Madde 46 - Bankadan para çekmeye mahsus çek, vezneye girecek ve vezneden çıkacak paralara ait tahsil ve tediye fişlerinin ve makbuzlarının işletme müdürü ve sayman tarafından imza edilmesi gerekir.

  Alım ve Satım İşleri :

  Madde 47 - İşletmenin alım ve satım işlemleri 08/09/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasına dayanılarak Bakanlar Kurulunun 15/06/1984 tarih ve 84/8213 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 04/08/1984 tarih ve 18479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır.

  ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

  Hüküm Bulunmayan Konular :

  Madde 48 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 219 sayılı KHK ile bu KHK'de ek ve değişiklik yapan Kanun Hükmünde Kararnameler, Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği, Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlük :

  Madde 49 - Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Sayıştay'ın uygun görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinden yürürlüğe girer.

  Yürütme :

  Madde 50 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100