Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

  DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeli

  Devlet Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi: 03/11/1994

  Resmi Gazete Sayısı: 22100

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Faaliyet Alanları

  Amaç ve Kapsam :

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü döner sermaye işletmesinin faaliyet alanlarına, gelir kaynaklarına, mali ve idari işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Hukuki Dayanak :

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 3046 sayılı Kanunun 40 ıncı ve geçici 2 nci maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar :

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük (DMİ) : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürünü,

  İşletme : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesini,

  İfade eder.

  Faaliyet Alanları :

  Madde 4 - DMİ Döner Sermaye İşletmesi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde açılacak ihalelere katılmak, teklif vermek yada sipariş almak sureti ile;

  a) Her türlü meteorolojik bilgiler ile teknik hizmetler üretmek, uygulamak, idari işlemleri yapmak veya bunların üretim hizmetine katılmak,

  b) Meteoroloji ile ilgili bilgi girişi, bilgisayar programlama, sistem çözümleme gibi her türlü bilgi işlem hizmetleri vermek,

  c) (Değişik bend: 01/07/1998 - 23389 s. R.G./Yön.) Genel Müdürlükçe üretilen rapor, bülten, rasat, harita ve hava tahminleri ile her türlü bilgi ve belgeyi, 08/01/1986 tarihli ve 3254 sayılı Kanunla Genel Müdürlüğe verilen asli görevler ile bu konudaki kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, bedeli mukabili vermek,

  d) (Değişik bend: 26/07/1996 - 22708 s. R.G./Yön.) Teknik hizmetlere ilişkin proje ve araştırma çalışmaları yapmak, elde edilen ürünleri satmak, eğitim ve öğretim amaçlı kurslar ve seminerler düzenlemek,

  e) Meteorolojik aletlerin ayar işlerini yapmak,

  f) Sahibi olduğu atölye ve tesislerde, tamir, bakım ve onarım işlerini yapmak.

  Bu hizmetlerin üretim ve kiralama işlemleri Genel Müdürlüğün asli hizmetlerini geciktiremez ve aksatamaz.

  (Ek fıkra: 30/03/1995 - 22243 s. R.G./Yön.) Gerçek ve Tüzel kişiler, DMİ'ce üretilen her türlü bilgi, belge, rapor, bülten, rasat, harita ve hava tahminlerini; basın, radyo, televizyon ve bunun gibi yollarla yayar veya neşrederse, sözkonusu bilgilerin kaynağı ne olursa olsun, bu bilgileri DMİ'den almış sayılırlar ve belirlenen ücret tarifesine göre ücret ödemekle yükümlüdürler.

  İKİNCİ BÖLÜM : Sermaye, Gelirler ve Giderler

  Sermaye :

  Madde 5 - (Değişik cümle: 30/05/2001 - 24417 s. R.G./Yön.) Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 10.000.000.000.000. - (on trilyon) liradır. Bunun 50 milyon lirası genel bütçeden karşılanır. Tahsis edilen sermaye miktarı Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanlıkça beş katına kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen karlarla karşılanır.

  Sermaye Kaynakları :

  Madde 6 - İşletmenin sermaye kaynakları:

  a) Genel Müdürlük bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerden,

  b) Döner Sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlardan,

  c) Bağış ve yardımlardan,

  d) Hazinece verilen ayni yardımlardan,

  oluşur.

  Bağış ve yardımlar sermaye limitine bakılmaksızın sermayeye eklenir. İşletmenin ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu karları ödenmiş sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen karlar, hesap dönemini izleyen yılın Mart ayının sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır.

  Döner Sermaye İşletmesinin zararları kar/zarar hesabında bekletilir ve ertesi yıllar karları ile kapatılır.

  Gelirler :

  Madde 7 - Döner Sermaye İşletmesinin gelirleri şunlardır;

  a) Faaliyet alanları ile ilgili iş ve hizmetler karşılığı alınan ücretler,

  b) Diğer gelirler.

  Giderler :

  Madde 8 - (Değişik madde: 10/09/2005-25932 S.R.G. Yön/1.mad)

  Döner Sermaye İşletmesinin giderleri, İşletmenin faaliyet alanı ile ilgili olup aşağıda belirtilmiştir. Bu giderler dışında herhangi bir harcama yapılamaz.

  a) Kiralama, taşınır mal satınalma, tanıtma, baskı, yayın, araştırma, eğitim ve döner sermaye hizmetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı görev ve toplantılara katılan merkez veya taşra teşkilatı personelinin yol masrafı ve yevmiye giderleri,

  b) Döner Sermayeye gelir getiren merkez ve taşra birimlerindeki her türlü demirbaş eşya ve mefruşat alım giderleri,

  c) Haberleşme, ilan ve ulaşım giderleri ile kırtasiye giderleri,

  d) Döner Sermayeye gelir getiren merkez ve taşraya ait telefon ve telekomünikasyon devrelerinin devre bağlantıları ve işletme giderleri ile yurt dışı devrelerinin bakım, onarım ve işletme giderleri, bina, araç ve gereçlerin küçük bakım ve onarım giderleri, akaryakıt, ısıtma, aydınlatma ve hizmetin gerektirdiği makina ve teçhizat alım giderleri,

  e) Döner Sermaye hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin ücretleri, ikramiyeleri, kıdem tazminatları ve diğer özlük haklarına ait giderleri,

  f) Hizmetin gerektirdiği danışmanlık, müşavirlik ve komisyon giderleri,

  g) Kurum personeline ilgili mevzuatı uyarınca döner sermayeden yapılması öngörülen ödemelere ilişkin giderler.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yönetim ve Teşkilat

  Teşkilat :

  Madde 9 - DMİ Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin hizmetleri; Yönetim Kurulu, İta Amiri, İşletme Müdürü, tahakkuk memuru, sayman, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memurlar ve işçilerden oluşan bir teşkilat tarafından yürütülür.

  Döner Sermaye Yönetim Kurulu :

  Madde 10 - (Değişik fıkra : 26/07/1996 - 22708 s. R.G./Yön.;Değişik fikra: 10/09/2005-25932 S.R.G. Yön/2.mad) Döner Sermaye Yönetim Kurulu; Genel Müdürün Başkanlığında Genel Müdür Yardımcıları, 1 inci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları ve İşletme Müdüründen teşekkül eder.

  Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak, toplantı tutanak, karar ve dosyalarını tutmak ve muhaberatı yürütmek görevi, İşletme Müdürlüğü bünyesindeki "Yönetim Kurulu Bürosu" tarafından yapılır.

  Yönetim Kurulunun Görevleri :

  Madde 11 - Döner Sermaye Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

  a) Döner Sermaye İşletmesinin işlemleri ile ilgili kararlar almak,

  b) Döner Sermaye İşletmesinin uygulayacağı kar hadleri ve fiyat listelerini karara bağlamak.

  Toplantı ve Karar Nisabı :

  Madde 12 - Döner Sermaye Yönetim Kurulu en az beş üyenin iştiraki ile toplanır. Genel Müdürün veya Genel Müdür Yardımcısının bulunmadığı toplantıya en kıdemli üye başkanlık eder.

  Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın oyu çift oy sayılır.

  Oturumun intizamını, görüşme ve kararların tutanağa geçirilmesini Başkan sağlar.

  Toplantı Zamanı :

  Madde 13 - Döner Sermaye Yönetim Kurulu, muayyen aralıklarla veya başkanın isteği üzerine toplanır.

  İta Amiri :

  Madde 14 - Genel Müdürlükte ita amiri Genel Müdür'dür. Genel Müdür bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Yönetim Kurulu üyelerinden birisine devredebilir.

  İşletme Müdürü :

  Madde 15 - İşletme Müdürü, Genel Müdür tarafından atanır. İşletme Müdürünün görevleri şunlardır:

  a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

  b) Döner Sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

  c) Döner sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek ve işletmeye alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak,

  d) İşletmenin çalışma programlarını ve bütçe tasarruflarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,

  e) Demirbaşlar ile diğer malzemelerin iyi bir şekilde kullanılması, saklanması ve korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

  f) Ambar ve ayniyat işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak.

  Tahakkuk Memuru :

  Madde 16 - İşletmece yapılacak giderler ve tahsil edilecek gelirlerle ilgili tahakkuk işlemleri ita amiri tarafından görevlendirilen tahakkuk memurunca yerine getirilir.

  Tahakkuk Memurunun Görevleri :

  Madde 17 - Tahakkuk memuru gider ve gelirlere ilişkin tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla yükümlüdür:

  a) Yeteri kadar ödenek bulunması,

  b) Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması,

  c) Gelir ve giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması,

  d) Ödeme fişine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması,

  e) İstihdamın kadro dahilinde bulunması,

  f) Tahakkuk belgelerinde maddi hata bulunmaması.

  Sayman :

  Madde 18 - (Değişik madde: 10/09/2005-25932 S.R.G. Yön/3.mad)

  Döner Sermayenin mali işleri ile muhasebe işlemleri, kadrosu Maliye Bakanlığınca tahsis edilerek atanacak sayman ile saymanlık personeli tarafından yürütülür. Saymanın geçici veya sürekli olarak görevinden ayrılması halinde, saymanlık görevi Maliye Bakanlığınca vekâleten görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

  Saymanın Görevi :

  Madde 19 - Saymanın başlıca görevleri şunlardır;

  a) Mali işlemleri mevzuatta belirtilen usullere uygun yapmak ve yaptırmak,

  b) Tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planına göre muhasebe ve defter kayıtlarını tutmak, tutturmak,

  c) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil ettirmek,

  d) Gelir ve gidere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak,

  e) Ayniyat, ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,

  f) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,

  g) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,

  h) İşletmenin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak, bu yönde gerekli takibatı yapmak,

  ı) Aylık mizanları, izleyen ayın 9'una kadar düzenlemek,

  i) Mali yılın bitimini izleyen 2 ay içinde işletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir, gider belgelerini Sayıştay'a gönderilen bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini aynı süre içinde Maliye Bakanlığına göndermek,

  j) Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurlarını, kefalet kanunu esasları dahilinde kontrol etmek,

  k) Sayman mutemetleri ile ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek, Yönetmeliğe uymalarını sağlamak,

  l) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak,

  m) Yıl sonunda düzenlenen ve aslı Sayıştay'a gönderilen bilanço ve eklerinin onaylanmış birer örneğini aynı süre içinde Genel Müdürlüğe göndermek.

  Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İşler :

  Madde 20 - Sayman ödeme fişlerinde, aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür:

  a) Bütçede yeterli miktarda ödenek bulunması,

  b) Giderlerin bütçedeki tertibe uygun olması,

  c) Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması,

  d) Maddi hata bulunmaması,

  e) Ödeme fişine bağlanması gereken belgelerin tamamı,

  f) Hak sahibinin kimliği,

  g) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması.

  Sayman, yaptığı inceleme sonunda bu hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak, ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesiyle birlikte, tahakkuk memuruna geri gönderir. Saymanının (a,d,e,f,g) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup sayman ödemeye zorlanamaz.

  Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde, sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar. Bu durumda üstlenme yazıları ödeme fişine eklenir ve sorumluluk emri veren ita amirlerine ait olur.

  Saymanın Sorumlulukları :

  Madde 21 - Sayman bu Yönetmeliğin 19 ve 20 nci maddelerinde sayılan görevlerinden dolayı ilgisine göre tek başına veya tahakkuk memuru, ita amiri ve ilgili diğer memurlarla birlikte ortaklaşa sorumludur.

  Birleşemeyecek Görevler :

  Madde 22 - İta amirliği, saymanlık ve tahakkuk memurluğu görevlerinden ikisi bir kimse üzerinde birleşemez.

  Veznedar :

  Madde 23 - (Değişik madde: 10/09/2005-25932 S.R.G. Yön/4.mad)

  Para tahsil ve tediyesine ait işler Maliye Bakanlığınca atanacak veznedarlar tarafından yürütülür. Veznedarın görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veznedarlık görevi saymanlığın diğer memurları tarafından yerine getirilir.

  Veznedarın Görevleri :

  Madde 24 - Veznedarın görevleri şunlardır;

  a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat yapmak

  b) Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

  c) Döner Sermayeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,

  d) Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defteri ve sair belgeleri saklamak,

  e) Saymanın vereceği sair işleri yapmak.

  Veznedarın Sorumlulukları :

  Madde 25 - Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasında, veznedeki kıymetlerin ziyan ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

  Vezne İşlemleri :

  Madde 26 - Kasadan yapılacak ödemeler için Maliye Bakanlığınca çıkartılan Genel Tebliğlerdeki limitler, ertesi günü yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla kasada bulundurulabilecek miktarlar için ise Maliye Bakanlığınca çıkartılan Genel Tebliğlerdeki limitlerin yarısı uygulanır. Kasa fazlası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında, bu bankanın bulunmadığı mahallerde muhabiri olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Şubelerinden birinde saymanlık adına açılacak hesaba yatırılır.

  (Mülga fıkra: 10/09/2005-25932 S.R.G. Yön/7.mad)

  Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün saymanca kontrol edilerek günlük hesap ve kasa defteri, veznedar ile sayman tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır.

  Giderlerin Ödenmesine İlişkin Belgeler :

  Madde 27 - Döner Sermaye İşletmesinden yapılacak giderler için Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği uygulanır.

  Ayniyat Memuru :

  Madde 28 - Döner Sermaye İşletmesinde ayniyat işleri saymana karşı sorumlu olan kefalete tabi ayniyat memuru tarafından yapılır. Ayniyat memuru Genel Müdürce atanır.

  Ayniyat memurunun izin veya hastalık gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlar, bu görev işletmenin kefalete tabi diğer memurlarından birisi tarafından yerine getirilir.

  Ayniyat Memurunun Görevleri :

  Madde 29 - Ayniyat memurunun görevleri şunlardır;

  a) Ayniyat talimatnamesi gereğince ayniyat işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak,

  b) Ayniyat kayıtlarına ilişkin defter ve belgeleri saklamak,

  c) Saymana ayniyat hesabını vermek,

  d) Ambar memurunu bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak,

  e) Ambar işlemlerini kontrol etmek,

  f) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak.

  Ambar Memuru :

  Madde 30 - Döner Sermaye İşletmesinin çalışma konusu ve ambar işlemlerinin hacmi gözönünde tutularak gerekli görülen hallerde aşağıda belirtilen işlerin yürütülmesi için ayrıca kefalete tabi bir ambar memuru atanır.

  Ambar Memurunun Görevleri :

  Madde 31 - Ambar memurunun görevleri şunlardır:

  a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,

  b) Gerek hariçten satın alınarak ve gerekse işletme tarafından üretilerek veya imal edilerek ambara giren her türlü madde, eşya, makina, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek,

  c) Ambar stok kartlarının kartoteks usulü ile tutulmasını sağlamak,

  d) Ambara giren malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,

  e) Ambara giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak, belge karşılığında ilgililere vermek,

  f) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek,

  g) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk ve belgelerini düzenlemek,

  h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

  ı) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek,

  i) Saymanın ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.

  Ambarın Sayımı :

  Madde 32 - Döner sermaye işletmesinin ambarı, her mali yılın sonunda ita amirince görevlendirilecek en az üç kişilik bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır. Ambar noksanı, normal fireler gözönünde tutularak saptanır. Ambar fazlası gelir kaydedilir. Ayniyat ve ambar memurları ambar ve ambar işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludurlar. Ambar noksanları hakkında gerekli işlem yapılır.

  Sayman Mutemetleri :

  Madde 33 - Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri saymanca teklif edilen ve mutemetliği ita amirince onaylanan kefalete tabi sayman mutemetlerince tahsil edilir. Döner Sermaye gelirlerinden hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil edileceği, saymanın teklifi ve ita amirinin oluru ile saptanır.

  Sayman mutemetlerine uygun görülecek sayıda sayman mutemedi alındısı verilir. Sayman mutemetlerince tahsil edilen paralar, sayman mutemedi alındılarının tarih ve numarası itibariyle, kasa defterine kaydı yapılır.

  Mutemetlerce yapılan tahsilat Maliye Bakanlığınca çıkarılan Genel Tebliğlerde belirtilen süre ve miktarlar dahilinde döner sermaye saymanlığına yatırılır. Tahsilat miktarının Maliye Bakanlığınca tesbit edilen miktara ulaşması halinde tahsil edilen para en geç izleyen gün saymanlığa yatırılır.

  Saymanlıkça para tahsil edilirken mutemetçe tutulan kasa defterine "..... numaradan ...... numaraya kadar sayman mutemedi alındısı ile kasa kayıtları karşılaştırılmış, kasa kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve fişlerin kapsamı olan .... lira ..... tarihli ve ....... sayılı vezne alındısı ile tahsil edilmiştir" şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır. Ayrıca, son tahsilata ilişkin sayman mutemedi alındısının arkasında da "..... numaradan ..... numaraya kadar olan sayman mutemedi alındıları kasa defterine tam ve hatasız kaydedilmiş ve bu alındılara tahsil edilen toplam ..... lira .... tarihli ve ....... sayılı vezne alındısı karşılığında saymanlığa yatırılmıştır." şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır.

  Sayman her zaman sayman mutemetlerini kontrol edebilir ve iş yerlerinde bulunan paranın saymanlığa yatırılmasını isteyebilir.

  Devir ve Teslim İşleri :

  Madde 34 - Sayman, veznedar, ambar memuru gibi para ve mal işleriyle görevli memurlar arasındaki devir - teslim işlemlerinde "Devlet Muhasebesi Yönetmeliği", devir - teslim süreleri yönünden de Bakanlar Kurulunun 12/11/1974 tarih ve 7/9044 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

  Avans İşlemleri :

  Madde 35 - Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için ita amirlerince görevlendirilen mutemetlere her yıl Genel Bütçe Kanunu ile saptanan miktarları geçmemek üzere avans verilebilir.

  Bir iş için verilen avans yalnız o iş için harcanır. Mahsup edilecek avans miktarı kadar mutemede aynı bölümden veya başka bölümden avans verilebilir.

  Mutemet aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini, işin tamamlanması halinde bir aylık sürenin bitimini beklemeden Saymanlığa vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakden ödemek zorundadır. Aldığı avansı bu süre içerisinde, mali yılın son ayında alınan avanslar ise bir aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü tamamen kapatmak zorundadır.

  Mali yılın sonuna kadar mahsubu yapılmamış avans artıkları mutemet adına ilgili borçlu hesaba alınır. Harcama belgeleri mali yılı izleyen 15 gün içerisinde tekamül ettirilerek saymanlığa verilir ve hesap kapatılır. Kullanılmayan avans artığı 15 günün sonunda mutlaka tahsil edilir.

  Kredi İşlemleri :

  Madde 36 - Saptanan avans miktarını aşan belirli giderler için ita amirinden alınacak onaya dayanılarak, mutemet adına banka nezdinde kredi açılabilir.

  Kredi;

  a) Saymanlığın cari hesabının bulunduğu bankada,

  b) Saymanlığın bulunduğu yerdeki herhangi bir milli bankada,

  c) Saymanlığın bulunduğu yer dışındaki herhangi bir bankada açılabilir.

  Adına kredi açılan mutemet, bu krediden kendi adına çek düzenleyerek para alamaz.

  Banka, mutemedin göstereceği istihkak sahibine doğrudan doğruya ödeme yapar. Krediden sadece mutemet tarafından düzenlenen çekler uyarınca banka ödeme yapabilir.

  Adına kredi açılan mutemet harcamalarından sonra artan paranın iadesi için bankaya talimat vermek zorundadır. Aynı şekilde kredi konusu ortadan kalktığında mutemet krediyi iptal ettirmek zorundadır.

  Bu görevlerin mutemetçe yerine getirilmemesi halinde saymanlıkça ilgili bankaya talimat verilerek, açılan kredi saymanlığın banka cari hesabına aktarılır.

  Adına kredi açılan mutemedin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde birinci fıkrada belirtilen esaslara göre kredi, yeni mutemet adına aktarılır.

  Her mutemet adına açılan krediye ait harcama belgelerini en çok üç ay içinde saymanlığa vermek zorundadır. Bu süre dolduğu halde verilmeyen harcama belgeleri, ita amiri kanalıyla mutemetten alınır. Adına açılan kredinin mahsubu konusunda gerekli işlemleri süresinde yapmayan mutemet adına bir daha kredi açılamaz.

  Kayıt Usülleri :

  Madde 37 - Döner Sermaye Saymanlığınca tutulacak defterler ve muhasebe kayıtları Maliye Bakanlığınca çıkarılan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri hükümlerine göre yürütülür.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali İşlemler

  Hesap Dönemi :

  Madde 38 - Döner Sermaye İşletmesinin hesap dönemi mali yıldır.

  Bütçe ve Uygulama :

  Madde 39 - Döner Sermaye İşletmesinin bütçe tasarısı işletme müdürü ve sayman tarafından hazırlanarak en geç Ekim ayı başında Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kuruluna sunulur. Bütçe, Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bütçenin bir örneği Maliye Bakanlığına gönderilir.

  Döner sermaye gelirleri bütçedeki harcama kalemleri ile program hedefleri dışındaki amaçlara tahsis edilemez. Yıl içindeki bütçe tertipleri arasındaki aktarmalar Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

  Mali Denetim :

  Madde 40 - Mali yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde 832 sayılı Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince hazırlanan bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Ücret Tarifesinin Tespiti :

  Madde 41 - Genel Müdürlükçe üretilen mal ve hizmetler veya yapılan işlerin maliyeti; hammadde ve malzeme, işçilik, yolluk, çeşitli işletme masrafları, amortisman payları ve kardan oluşturulmak suretiyle maliyet fiyatlarının altında olmamak şartıyla, aynı iş ve hizmetleri yapan kuruluşlardaki fiyat listeleri de gözönünde tutularak işletme müdürlüğünce hazırlanan ücret tarifeleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Yönetim Kurulu maliyetlerin altında olmamak kaydıyla tarifelerde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

  Siparişin Bedeli, Malzeme ve Tahsis :

  Madde 42 - Sipariş bedeli ne olursa olsun iş sözleşmeleri, işletme müdürlüğü ile sipariş veren arasında yapılır. Sipariş veren yaptıracağı işin bedelinin sözleşmedeki şartlar dahilinde işletme namına gösterilen bankaya yatırmaya mecburdur.

  İşletme müdürü siparişin yapılması için lüzumlu malzemelerin tamamının veya bir kısmının sipariş sahibi tarafından verilmesini isteyebilir.

  İşin yapılması için gerekli malzeme arasında tahsisli malzeme mevcut ise, tahsisin sipariş veren tarafından yaptırılması lazımdır.

  Siparişlerin Gecikmesi :

  Madde 43 - Ani çıkacak Genel Müdürlük hizmetlerin sebebiyle siparişlerin gecikmesi halinde sipariş verenler bir hak iddia edemez. Bu husus tüm iş sözleşmelerinde belirtilir.

  İmza İşlemi

  Madde 44 - (Değişik madde: 10/09/2005-25932 S.R.G. Yön/5.mad)

  Bankadan yapılacak ödemeler, Saymanlık Müdürü tarafından imzalanan çek veya gönderme emri ile gerçekleştirilir.

  Alım ve Satım İşleri :

  Madde 45 - (Değişik madde: 10/09/2005-25932 S.R.G. Yön/6.mad) İşletmenin mal ve hizmet alımları ile döner sermaye hizmetlerinde kullanılan bina, araç ve gereçlerin bakım ve onarım işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır.

  Satım işleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

  Hüküm Bulunmayan Haller :

  Madde 46 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda Devlet Muhasebesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  ALTINCI BÖLÜM : Yürürlük, Yürütme

  Yürürlük :

  Madde 47 - Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığının olumlu görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme :

  Madde 48 - Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100