Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ VE BAĞLI EĞİTİM HASTANELERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ

  GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ VE BAĞLI EĞİTİM HASTANELERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ

  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği

  Milli Savunma Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi: 12/07/1984

  Resmi Gazete Sayısı: 18456

  "Gülhane Askeri Tıp Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" şeklindeki Yönetmelik adı, 21/01/1995 gün ve 22178 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelikle "Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği" şeklinde değiştirilmiştir.

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amacı - Kapsamı - Faaliyet Alanları

  Amaç :

  Madde 1 - (Değişik madde: 21/01/1995 - 22178 s. R.G./Yön.)

  Bu Yönetmeliğin amacı 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre kurulan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarını, yönetim işlerinin yürütülmesini ve muhasebe usullerini düzenlemektir.

  Kapsam :

  Madde 2 - Bu Yönetmelik Gülhane Askeri Akademisini ve bu Akademiye bağlı Eğitim Hastanelerini kapsar.

  Faaliyet Alanı :

  Madde 3 - (Değişik madde: 11/06/2003 - 25135 sayılı RG./1. md.)

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı eğitim hastahaneleri döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanı aşağıda belirtilmiştir:

  1) Yatak adedinin % 5'ine kadar sivil kişilerin muayene ve tedavilerini ayakta veya yatırarak yapmak,

  2) Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığına yurt içinden veya yurt dışından Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek oran veya sayıda kabul edilecek sivil hastaların muayene ve tedavilerini ayakta veya yatırarak yapmak,

  3) Tıbbi faaliyet alanı ile sınırlı olmak ve Genelkurmay Başkanlığının izni alınmak kaydı ile mal ve hizmet üretiminde bulunmak.

  İKİNCİ BÖLÜM : Sermaye - Gelir - Gider

  Sermaye Limiti :

  Madde 4 - (Değişik madde: 21/01/1995 - 22178 s. R.G./Yön.)

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 1'er milyon liradır.

  Tahsis edilen sermaye, Milli Savunma Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerle, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur.

  Bağış ve yardımlar sermaye limitine bağlı kalınmaksızın sermayeye eklenir.

  Tahsis edilen sermaye ihtiyaç duyulması halinde Genelkurmay Başkanlığının teklifi, Maliye Bakanlığının teklifi, Maliye Bakanlığının kararı ile bir katı artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen karlarla karşılanır.

  Gelirler :

  Madde 5 - Döner sermayenin geliri şunlardır:

  1) Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı birimler ile eğitim hastanelerinde 30 uncu maddede belirtilen sivil hastaların muayene, tetkik ve tedavilerinden elde edilen gelirler.

  2) Yapılan bağış, yardım ve vasiyetler.

  3) Üretilen mal ve hizmetler karşılığı alınan ücretler.

  4) Sair gelirler.

  Giderler :

  Madde 6 - Döner Sermaye giderleri:

  1) (Değişik bend: 21/01/1995 - 22178 s. R.G./Yön.) Döner Sermaye İşletmesinin toplanan gelirleri; Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı Eğitim Hastanelerinin ihtiyacı olan tıbbi, teknik her türlü araç ve gereç tedariki ile bunların bakım ve onarımlarına, bilimsel araştırma faaliyetlerine ve eğitim - öğretimle ilgili ihtiyaçlarına sarf edilir.

  2) Döner Sermayeye ait kadrolarda çalışacak memur ve işçilerin aylık ücret ve yollukları ile kıdem tazminatı, tedavi yardımı gibi mevzuatın icap ettirdiği diğer özlük hakları Döner Sermayeden karşılanır.

  3) (Değişik bend: 11/06/2003 - 25135 sayılı RG./2. md.) Kadro personelinden olup, kadro vazifesine ek olarak döner sermaye işlerinde çalışanlara (tabipler hariç), Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye Yönetim Kurulu tarafından 2000 ila 4000 arasında tespit edilecek gösterge rakamının, her yıl Bütçe Kanununda gösterilen aylık katsayı ile çarpılmasından elde edilecek miktar, aylık ek görev ücreti olarak ödenir.

  4) Döner Sermaye işlerinde yapılacak her nevi haberleşme ücretleri,

  5) Döner Sermaye işlerinde kullanılacak her türlü kırtasiye, demirbaş, mefruşat ve sair masraflar.

  6) Döner Sermaye işlerinde devamlı olarak kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve onarımı.

  7) (Ek bend: 26/10/1995 - 22445 s. R.G./Yön.) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahanelerinin yukarıda sayılan harcamalar dışında kalan ve her yıl Bütçe Kanununun (R) Cetvelinde limiti belirlenen küçük onarım ihtiyaçları için yapılacak giderler, döner sermaye gelirlerinden karşılanır. Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacak küçük onarıma ilişkin teklifler, her mali yılbaşında Genelkurmay Başkanlığının onayına sunulur. Ancak senesi içinde yapılacak küçük onarım giderleri, döner sermayenin geçmiş yıl karının % 40'ını geçemez.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Organlar ve Görevleri

  Organlar :

  Madde 7 - (Değişik madde: 21/01/1995 - 22178 s. R.G./Yön.)

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Döner Sermaye İşletmesinin hizmetleri; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı, Döner Sermaye Yönetim Kurulu ve Saymanlık teşkilatı tarafından yürütülür.

  Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmelerinin hizmetleri; Hastane Komutanı, Döner Sermaye Yönetim Kurulu ve Saymanlık teşkilatı tarafından yürütülür.

  İta Amiri :

  Madde 8 - (Değişik fıkra: 21/01/1995 - 22178 s. R.G./Yön.) Döner Sermaye İşletmesinin ita amiri Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı, bağlı Eğitim Hastanelerinin ita amiri ise Hastane Komutanıdır. Yokluğunda bu görev, Komutana vekalet eden personel tarafından yerine getirilir.

  (Değişik fıkra: 15/04/1991 - 20846 s. R.G./Yön.) İta amirinin yetki sınırı, Döner Sermaye Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Milli Savunma Bakanının onayı ile tespit edilir. Yetki sınırını aşan harcamaların onayı, Milli Savunma Bakanının iznine bağlıdır. İta amirinin yetki sınırı gerektiğinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine yeniden tespit edilebilir.

  Döner Sermaye Yönetim Kurulu :

  Madde 9 - (Değişik madde: 21/01/1995 - 22178 s. R.G./Yön.)

  (Değişik fıkra: 20/04/2007- 26499 S.R.G Yön/1.md.) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu; Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında; Gülhane Askerî Tıp Fakültesi Dekanı ve Eğitim Hastanesi Baştabibi, Akademi Kurulu tarafından Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli profesörler arasından üç yıl için seçilecek üç profesör ile bölüm başkanlarından oluşur.

  Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmelerinin Yönetim Kurulu; Hastahane Komutanının başkanlığında, Bilimsel Konsey tarafından Eğitim Hastanesinde görevli servis şefi olan öğretim üyeleri arasından üç öğretim üyesi ile bölüm başkanlarından oluşur.

  Yönetim Kurulu, Döner Sermayenin üst karar organıdır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Başkanı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı; bağlı Eğitim Hastaneleri döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Başkanı, Hastane Komutanıdır. Yönetim Kurulu, Döner Sermaye hizmetlerinin bu Yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

  Yönetim Kurulu; Komutanın başkanlığında, üye tam sayısının en az üçte ikisinin iştiraki ile muayyen aralıklarla veya başkanın çağrısı üzerine toplanır. Komutanın katılamadığı toplantılara en kıdemli üye başkanlık eder. Oturumların intizamı, görüşme ve kararların karar defterine geçirilmesi başkan tarafından yerine getirilir. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu çift oy sayılır.

  Döner Sermaye Yönetim Kurulunun Görevleri :

  Madde 10 - Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

  1) Döner Sermaye işletmesinin mali, idari ve teknik işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi için gereken önlemleri almak.

  2) Döner Sermaye ile ilgili hizmet, öneri ve projeleri inceleyerek karara bağlamak.

  3) Mali yıl sonunda hazırlanan bilançoya ve yapılan işlere ilişkin çalışma raporunu incelemek.

  4) Muayene, tedavi, tetkik, yatak ve yemek ücretlerine ilişkin tarifeleri Döner Sermayenin gerektireceği diğer masrafları da karşılayacak düzeyde her yıl için belirlemek ve gerektiğinde meydana gelecek fiyat dalgalanmalarını da dikkate alarak tarifelerde değişiklik yapmak.

  5) Döner Sermaye işletmesine ait kadro ihtiyacının belirlenmesinde,Genelkurmay Başkanlığına teklifte bulunmak.

  6) Döner Sermaye işletmesi bütçesinin hazırlanmasına esas teşkil edecek direktifleri belirlemek ve yönetmelikte öngörülen esas ve usuller doğrultusunda hazırlanacak bütçeyi onaylamak.

  Tahakkuk Memuru

  Madde 11 - Döner Sermayeden yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler, tahakkuk memuru tarafından tahakkuk ettirilir. Tahakkuk memuru ita amiri tarafından görevlendirilir.

  Tahakkuk Memurunun Görevleri :

  Madde 12 - Tahakkuk memuru gelir ve giderlere ait tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla görevlidir.

  1) Yeteri kadar ödenek bulunması.

  2) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması.

  3) Gelir ve gider belgelerinde ve tahakkuk evrakında olabilecek maddi hataların giderilmesi,

  4) Tahakkuk ve tediye fişlerine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması.

  5) Gelirlerin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olması.

  6)Giderlerin bütçedeki tertiplerine uygun olması.

  7) İstihdamın kadro dahilinde olması.

  Sorumlu Sayman :

  Madde 13 - (Değişik madde: 21/01/1995 - 22178 s. R.G./Yön.)

  Döner Sermayenin mali işleri ile muhasebe işlemleri, Genelkurmay Başkanlığınca tahsis edilen kadroya Milli Savunma Bakanlığınca teklif edilen ve Maliye Bakanlığınca atanan sorumlu sayman tarafından yürütülür. Saymanın fiili ve kanuni bir sebepten ötürü görevi başında bulunamadığı zamanlarda, bu görev Maliye Bakanlığınca görevlendirilecek memur eliyle vekaleten yürütür.

  Sorumlu Saymanın Görevleri :

  Madde 14 - Sorumlu saymanın görevleri şunlardır:

  1) Mali işlemleri mevzuatta belirtilen usullere uygun biçimde yapmak ve yaptırmak.

  2) Döner Sermaye Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen muhasebe, defter ve kayıtlarını tutmak ve tutturmak.

  3) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil ettirmek.

  4) Gelir ve giderlere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak.

  5) Ayniyat, ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

  6) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak.

  7) Banka ve kasada bulunan para ve kıymetli evrakların kontrolünü yapmak,

  8) İşletmenin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak, bu yönde gerekli takibatı yapmak,

  9) Aylık mizanları, izleyen ayın 15'ine kadar düzenlemek,

  10) Mali yılın bitimini izleyen 4 ay içinde işletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asıllarıyla birlikte gelir gider belgelerini Sayıştay'a bilanço ve eklerinin birer örneğini Maliye Bakanlığına göndermek,

  11) Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurlarını Kefalet Kanunu esasları dahilinde kontrol etmek,

  12) Sayman mutemetleri ile ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek, yönetmeliğe uymalarını sağlamak,

  13) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak,

  Sorumlu Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İşler :

  Madde 15 - Sorumlu Sayman ödemelerde kullanılacak tediye, tahsil ve mahsup fişlerinde aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür.

  1) Giderlerin, kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması,

  2) Maddi hata bulunmaması,

  3) Ödemelerde kullanılacak fiş türüne göre bu fişe bağlanması gereken belgelerin tam olması,

  4) Bütçede yeterli miktarda ödenek bulunması,

  5) Giderlerin bütçedeki tertibe uygun olması.

  6) Hak sahibinin kimliği,

  7) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması,

  Sorumlu sayman, yaptığı inceleme sonunda bu hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte tahakkuk memuruna geri gönderir. Saymanın (2,3,4,6,7) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup, sayman ödemeye zorlanamaz.

  Bu maddenin (1) ve (5) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar.

  Saymanın Sorumlulukları :

  Madde 16 - Sayman bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddelerinde sayılan görevlerinden dolayı ilgisine göre tahakkuk memuru ve ilgili diğer memurlarla birlikte sorumludur.

  Birleşmeyecek Görevler :

  Madde 17 - Amiri italık ve saymanlık ve tahakkuk memurluklarından ikisi aynı kişi uhdesinde birleşemez.

  Veznedar :

  Madde 18 - Döner Sermaye İşletmesinde para alma ve kasadan yapılan ödemelere ilişkin işler, kefalete tabi veznedar tarafından yapılır. Veznedar Genelkurmay Başkanlığınca bu kadroya tayin edilmiş sivil memurdur. Veznedarın izin, hastalık ve görev başında bulunmadığı zaman bu görev ita amirince kefalete tabi muhasebe memurlarından veya kefalete tabi tutulacak diğer memurlardan birisine verilir.

  Veznedarın Görevleri :

  Madde 19 - Veznedarın görevleri şunlardır:

  1) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilini yapmak,

  2)Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kayıt etmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

  3) Döner Sermayeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklanmak,

  4) Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defterlerini ve sair belgeleri saklamak,

  5) Saymanın vereceği diğer işleri yapmak,

  Veznedarın Sorumlulukları :

  Madde 20 - Veznedar vezne mevcudunun defter ve kayıtlarına göre noksan ve veznedeki kıymetlerin kaybolmasından veya eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

  Vezne İşlemleri :

  Madde 21 - (Değişik madde: 21/01/1995 - 22178 s. R.G./Yön.)

  Kasadan yapılacak ödemeler için Maliye Bakanlığınca çıkartılan Genel Tebliğlerdeki limitler, ertesi günü yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla kasada bulundurulabilecek miktarlar için ise Maliye Bakanlığınca çıkartılan Genel Tebliğlerdeki limitlerin yarısı uygulanır.

  Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler Sayman tarafından imzalanan çeklerle bankadan yapılır. Belirlenen limiti aşan nakit ise T.C. Ziraat Bankası şubelerinde saymanlık adına açtırılacak hesaba yatırılır.

  Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün saymanca kontrol edilerek günlük hesap ve kasa defteri veznedar ile sayman tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır.

  Ayniyat Memuru :

  Madde 22 - Döner Sermaye İşletmesinde ayniyat işleri, saymana karşı sorumlu olan kefalete tabi ayniyat memuru tarafından yapılır.

  Ayniyat memurunun fiili ve kanuni bir sebepten ötürü görevi başında bulunamadığı zamanlar, bu görev işletmenin kefalete tabi diğer memurlarından birisi tarafından yerine getirilir.

  Ayniyat Memurunun Görevleri :

  Madde 23 - Ayniyat memurunun görevleri şunlardır:

  1) Ayniyat memuru ayniyat işlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak,

  2) Ayniyat kayıtlarına ilişkin defter ve belgeleri saklamak,

  3) Sorumlu saymana ayniyat hesabını vermek,

  4) Ambar işlerini kontrol etmek,

  5) Ambar memuru bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak,

  6) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak,

  Ambar Memuru :

  Madde 24 - Döner Sermaye İşletmesinin çalışma konusu ve ambar işlemlerinin hacmi gözönünde tutularak gerekli görülen hallerde aşağıda belirtilen işlerin yürütülmesi için ayrıca ambar memuru görevlendirilir.

  Ambar memuru ayniyat memurlarına ilişkin usule göre atanır. Görevden ayrı kalınan hallerde de aynı esaslar uygulanır.

  Ambar Memurunun Görevleri :

  Madde 25 - Ambar Memurunun görevleri şunlardır.

  1) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak.

  2) Gerek hariçten satın alınarak ve gerekse işletme tarafından üretilerek veya imal edilerek ambara gelen her türlü madde, eşya, makina, taşıt malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere yazılı bilgi vermek,

  3) Ambar stok kartlarının karteks usulü ile tutulmasını sağlamak,

  4) Ambarda malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi durumda muhafaza etmek,

  5) Ambara giren ve (2) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak belge karşılığında ilgililere vermek,

  6) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları Gülhane Askeri Tıp Akademisi muayene komisyonlarına muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek,

  7) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk ve belgelerini düzenlemek,

  8) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek,

  9) Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

  10) Saymanın ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.

  Ambarın Sayımı :

  Madde 26 - Döner Sermaye İşletmesinin ambarı, her mali yılın sonunda baştabib idare yardımcısı, lojistik şube müdürü, maliye bütçe şube müdüründen oluşan bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır. Ambar noksanı, normal fireler gözönünde tutularak saptanır. Ambar fazlası gelir kaydedilir.Noksanı hakkında gereken işlem yapılır. Ayniyat ve ambar memurları ayniyat ve ambar işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludur.

  Sayman Mutemetleri :

  Madde 27 - Saymanlıkça tahsiline gerek görülen Döner Sermaye gelirleri, saymanca teklif edilen ve mutemetliği ita amirince onaylanan kefalete tabi sayman mutemetlerince tahsil edilir. Döner Sermaye gelirlerinden hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil edileceği saymanın teklifi ve ita amirinin oluru ile saptanır. Sayman mutemetlerine saymanca uygun görülecek sayıda tahsil fişi verilir. Sayman mutemetlerince tahsil edilen paralar tahsil fişlerinin tarih ve numarası itibariyle kasa defterine kaydedilir. Mutemetlerce yapılan tahsilat, Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen toplam tutarı geçmediği takdirde engeç iki günde bir Döner Sermaye Saymanlığına yatırılır. Saymanlıkça para tahsil edilirken mutemetçe tutulan kasa defterine .......... numaradan ........... numaraya kadar tahsil fişleri ile kasa kayıtları karşılaştırılmış, kasa kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve fişlerin kapsamı olan ........... lira ......tarihli ve ........ sayılı vezne alındısı ile tahsil edilmiş şeklinde kayıt konur ve ilgililerce imzalanır. Ayrıca son tahsilata ilişkin tahsil fişinin arkasında da ............ numaradan .............. numaraya kadar olan tahsil fişleri kasa defterine tam ve hatasız kaydedilmiş ve bu tahsil edilen toplam ............. lira ............... tarihli ve ................ sayılı vezne alındısı karşılığında saymanlığa yatırılmış şeklinde kayıt konur. İlgililerce imzalanır.

  (Mülga fıkra: 21/01/1995 - 22178 s. R.G./Yön.)

  Avans İşlemleri :

  Madde 28 - Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanması beklenemiyecek derecede ivedi giderlerden dolayı, ita amirinin onayı ile görevlendirilecek mutemede, üst sınırı Bütçe Kanunu ile saptanan miktarda avans verilebilir. Bir iş için verilen avans, yalnız o iş için kullanılır. Her mutemet aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini avansın alındığı tarihi izleyen bir ay içinde saymanlığa vermeye ve üzerinde kalan avansın tamamını veya bakiyesini nakden ödemeye mecburdur. Mali yılın son ayında alınan avanslar bir aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü tamamen kapatılır.

  Kredi İşlemleri :

  Madde 29 - Saptanan avans miktarını aşan belirli giderler için Yönetim Kurulunun kararı ve ita amirinin onayına dayanılarak mutemet adına:

  1) Saymanlığın cari hesabının bulunduğu bankada

  2) Saymanlığın bulunduğu yerdeki herhangi bir milli bankada,

  3) Saymanlığın bulunduğu yer dışındaki herhangi bir bankada, kredi açılabilir.

  Adına kredi açılan mutemet, bu krediden kendi adına çek düzenleyerek para alamaz. Banka mutemedin göstereceği istihkak sahibine doğrudan doğruya ödeme yapar. Krediden sadece mutemet tarafından düzenlenen çekler uyarınca banka ödeme yapabilir.

  Adına kredi açılan mutemet harcamalardan sonra artan paranın iadesi için bankaya talimat vermek zorundadır. Aynı şekilde kredi konusu ortadan kalktığında mutemet krediyi iptal ettirmek zorundadır.

  Bu görevlerin mutemetçe yerine getirilmemesi halinde saymanlıkça ilgili bankaya talimat verilerek açılan kredi saymanlığın banka cari hesabına aktarılır.

  Adına kredi açılan mutemedin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde birinci fıkrada belirtilen esaslara göre kredi, yeni mutemet adına aktarılır. Bu mutemet adına aktarılan krediye ait harcama belgelerini mutemet en çok üç ay içinde saymanlığa vermek zorundadır.

  Bu süre dolduğu halde verilmeyen harcama belgeleri sayman kanalı ile mutemetten alınır. Mahsubu konusunda gerekli işlemleri süresinde yapmayan mutemet adına bir daha kredi açılmaz.

  Sivil Hasta Bakımındaki Ana İlkeler :

  Madde 30 - Sivil hasta bakımındaki ana ilkeler aşağıda gösterilmiştir:

  1) (A) Kategorisine giren hastalar:

  Muvazzaf subay ve astsubayların sağlık fişi olmayan ana, baba ve çocukları ile evlatlık veya evlat edinenler ve sağlık güvencesi olmayan bakıma muhtaç kardeşleridir. Bunların yatarak tedavilerinde yalnız yemek ve B sınıfı orduevi raici üzerinden yatak ücreti alınır. Bu gibi şahıslardan muayene ve her türlü tetkik ve tedavi ücreti alınmaz. Ancak, bunlardan özel ve resmi kuruma veya bir sigortaya bağlı olanlar, kurumlarına ait bir yazı ile müracaat etmişlerse kurumlarına fatura gönderilir.

  2) (B) Kategorisine giren hastalar:

  Yukarıda belirtilen (A) kategorisi dışında kalan sivil hastalardır. Bunlardan Gülhane Askeri Tıp Akademisi ücret tarifesindeki fiyatlara göre ücret alınır.

  3 (C) Kategorisine giren hastalar:

  Bakıma muhtaç olduğu fakirlik ilmuhaberi ile belgelenen ve hastalıklarının ender olduğu Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı veya ilgili Eğitim Hastaneleri Komutanlıklarınca onaylanan sivil hastalardır. Bu nevi hastalar boş yatak mevcut olduğu takdirde hastane yatak adedinin % 1'ini geçmeyecek oranda hastaneye yatırılabilir ve muayene, tetkik, tedavi ücreti alınmaz.

  4) (D) Kategorisine giren hastalar:

  Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayan sivil ve asker yabancı hastalardır. Bu şahıslardan ücret alınmasında mütekabiliyet esasları, ikili anlaşmalar, çok taraflı uluslararası andlaşmalar, NATO, SOFA andlaşması hükümleri dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek esaslara göre hareket edilir.

  Acil olarak muayene olan veya yatırılan sivil hastalardan da ait oldukları kategoriye göre ücret alınır.

  Fiyatların Tesbiti :

  Madde 31 - (Değişik madde: 15/04/1991 - 20846 s. R.G./Yön.)

  Döner Sermaye İşletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları; ilgili bölüm başkanlarının önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir. Fiyatların tespitinde; piyasa fiyatları yanında, diğer tıp fakültelerinin fiyatları, üretilen mal ve hizmetin niteliği, çevre şartları ve kamu yararı da gözönünde bulundurulur.

  (Ek fıkra: 10/05/1999 - 23691 s. R.G./Yön.) Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve emeklileri ile bunların yakınlarından öğretim üyesi farkı alınmaz.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hesap İşleri ve İşlemleri

  Hesap İşleri ve İşlemleri :

  Madde 32 - Döner Sermaye saymanlığınca tutulacak defterler muhasebe kayıtları ve kullanılacak belgeler için Maliye Bakanlığınca hazırlanıp 15/02/1968 gün ve 12827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği esasları uygulanır. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği" ile "Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin" ilgili hükümleri uygulanır.

  İmza Yetkisi:

  Madde 33 - (Değişik madde: 10/05/1999 - 23691 s. R.G./Yön.)

  Bankadan para çekmeye mahsus çek, vezneye girecek çıkacak paralara ait tahsil ve mahsup fişleri ile makbuzlarının sayman tarafından imza edilmesi şarttır. Sayman tarafından imza edilmeyen fişler ile tahsil ve mahsup işlemi yapılamaz.

  Bunun Hilafına tahsil ve tediye yapan veznedar sorumlu tutulur.

  Mali Denetim :

  Madde 34 - Döner Sermaye İşletmeleri 1050 Sayılı Muhasebe - i Umumiye Kanuna tabi değildir. Döner Sermayeden elde edilen ve yıl sonunda kullanılmayan kar, ertesi yılın döner sermaye gelirine eklenir. Bilanço, mali yılın bitiminden itibaren dört ay içinde hazırlanır. Denetim için, bilanço ve ekleri Maliye Bakanlığına bilanço ve ekleriyle gelir ve gider belgeleri de Sayıştay'a aynı süre içerisinde gönderilir.

  Devir Teslim İşlemleri :

  Madde 35 - Sayman, veznedar, ambar memuru gibi para ve mal işleri ile görevli memurlar arasındaki devir ve teslim işlerinde "Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği" Süre bakımından "Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği" devir teslim süreleri yönünden ise 03/12/1974 tarih ve 15081 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanır.

  Bütçe ve Uygulama :

  Madde 36 - Sorumlu sayman tarafından hazırlanan bütçe tasarısı ita amirince incelenip onaylanmak üzere en geç Kasım ayı sonuna kadar "Döner Sermaye Yönetim Kuruluna" Gönderilir. Yönetim Kurulu Bütçe Tasarılarını bir ay içinde inceler ve uygulanmak üzere ilgili kuruluşa gönderir.

  Alım Satım İşlemleri :

  Madde 37 - Döner Sermaye İşletmesinin alım satımla ilgili işlemleri , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci Maddesinin ikinci fıkrasına göre Bakanlar Kurulunca çıkarılan ve 4 Ağustos 1984 tarihli ve 18479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği" esaslarına göre yürütülür.

  (Değişik fıkra: 15/04/1991 - 20846 s. R.G./Yön.) Döner sermaye işletmesi gelirleriyle alınan araç, gereç ve demirbaş eşyalar teslim alındığı tarihte hastahanelerin Mal Saymanlıklarına devredilir. Giderler Hesabına borç, ilgili hesaba alacak kaydedilen tutar bir taraftan da Demirbaş Hesabına hem borç, hem de alacak kaydedilir. Bu tutarlar yıllar itibariyle teselsül eder.

  Yürürlük :

  Madde 38 - Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri de alınarak hazırlanan bu Yönetmelik Yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme :

  Madde 39 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı Yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100