Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAZI ASKERİ HASTANELERDE DÖNER SERMAYE İŞLETİLMESİNE VE HİZMETLERDEN YARARLANACAKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  BAZI ASKERİ HASTANELERDE DÖNER SERMAYE İŞLETİLMESİNE VE HİZMETLERDEN YARARLANACAKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 18/05/1984

  Resmi Gazete Sayısı: 18405

  Milli Savunma Bakanlığından:

  BİRİNCİ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Tanımlar, Görevler

  Amaç :

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine dair 2957 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun olarak, görevlendirilecek Askeri Hastanelerin kuruluş, görev ve organlarını, hastaneye müracaat, kabul, hastanede yaşantı ve çıkarılma ile Döner Sermayenin işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirtir.

  Kapsam :

  Madde 2 - (Değişik madde: 12/01/2000 - 23931 sayılı RG./1. md.)

  Bu yönetmelik; subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman erbaş emeklileri ile bunların 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69'uncu maddesinde belirlenen ailelerinden kimsesiz olup da, devamlı bakım ve gözetime muhtaç olanları kapsar.

  Tanımlar :

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen bazı kavramların tanımı aşağıdaki gibidir:

  1 - Özel bakım veren Askeri Hastane; Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında gösterilecek Yönetmeliğin kapsamına giren kimselere hizmet verebilecek nitelikte olan Askeri Hastanelerdir.

  2 - (Değişik bend: 12/01/2000 - 23931 sayılı RG./2. md.) Hak Sahibi; Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olan; subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman erbaş ile bunların 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69'uncu maddesinde belirlenen, kimsesiz olup da devamlı bakım ve gözetime muhtaç eş, usul, füruu ile erkek ve kız kardeşleridir.

  3 - (Ek bend: 12/01/2000 - 23931 sayılı RG./2. md.) Kimsesiz: Eş, usul, füruu ile erkek ve kız kardeşleri bulunmayan veya bulunmakla birlikte aile bağlarının kopuk olması nedeniyle kendilerine bakılmaktan imtina edilen kimselerdir.

  4 - (Ek bend: 12/07/2001 - 24460 s. R.G./Yön.) Özel Bakım: Yaşlılık veya kimsesizlik sebebiyle, özellikle sosyal ve psikolojik açıdan korunma ve bakım ihtiyacı taşıyan kimselerin devamlı bakım ve gözetimidir.

  Görevleri :

  Madde 4 - Özel bakım veren Askeri Hastanelerin görevleri aşağıda gösterilmiştir:

  1 - Hak sahiplerinin fiziksel ve ruhsal sağlığını devam ettirmek ve sosyal ilişkilerini geliştirmek onları mutlu kılmak,

  2 - Hak sahiplerinin ilgilenebilecekleri uğraşı alanlarını araştırarak bulmak ve bunlara en uygun yaratıcı çabaları sağlamak,

  3 - Hak sahiplerinin boş zamanlarını değerlendirmek ve onlara hoşça vakit geçirme imkanlarını sağlamak suretiyle kendilerine yaşama sevinci, arzu ve isteğini yaratmak,

  4 - Hak sahiplerinin mağdur olmasını önlemek, toplumdaki saygınlıklarına gölge düşürmemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dayanışma, bağlılık, kadirşinaslık niteliklerine uygun olarak hizmet vermek ve bu hizmetlerin görülmesi sırasında bunların kişiliğine, özgürlüğüne ve inançlarına saygı göstermek,

  5 - Hak sahiplerinin hastalanmaları halinde muayene ve tedavi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

  6 - Seferberlik ve savaş halinde Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek görevleri yapmak.

  İKİNCİ BÖLÜM : Sermaye, Gelir, Giderler ve Karlar

  Sermaye Limiti :

  Madde 5 - 2957 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Milli Savunma Bakanlığınca özel bakım için uygun görülecek Askeri Hastanelere 100.000.000. - lira sermaye tahsis edilmiştir.

  Bu sermaye işletmelere yapılan hizmetin konusu, niteliği, kapsamı gibi belirli ölçüler dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca dağıtılır.

  Sermaye dağıtım ve sonradan yapılacak değişiklikler en geç 1 ay içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir.

  Gelirler :

  Madde 6 - Özel bakım veren Askeri Hastanelere kabul edilen kişilerden alınacak yatak ve yemek ücretleri ile Döner Sermaye faaliyetlerinden sağlanacak diğer hasılatlar, döner sermayenin gelirini teşkil eder.

  (Ek fıkra: 12/01/2000 - 23931 sayılı RG./3. md.) Hak sahibi personelden, bakım giderlerini karşılayamayacak durumda olanların ödeyecekleri aidat miktarına Yönetim Kurulunca karar verildi.

  Giderler :

  Madde 7 - Döner Sermayeden yapılacak gider nevileri aşağıda yazılmıştır:

  1 - Döner Sermaye işlerini yürütmek için tertiplenen kadrolarda çalışacak memur ve işçilerin aylık, ücret ve yollukları,

  2 - Askeri kadro personelinden olup, Döner sermaye işlerinde çalışan personele 2957 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince verilecek ek görev ücretleri,

  3 - Döner Sermaye işlerinde devamlı olarak kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve onarımları,

  4 - Döner Sermaye işlerinde kullanılacak her türlü kırtasiye, demirbaş mefruşat ve sair masraflar,

  5 - Döner Sermaye işletmesinde yapılacak her nevi haberleşme ücretleri.

  Sermaye Kaynakları :

  Madde 8 - İşletmelerin sermaye kaynakları:

  1 - Milli Savunma Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerden,

  2 - Hazinece yapılacak ayni yardımlardan,

  3 - Döner Sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlardan,

  4 - Bağış ve yardımlardan,

  oluşur.

  Bağış ve yardımlar sermaye limitine bağlı kalınmaksızın sermayeye eklenir.

  İşletmelerin ödenmiş sermaye tutarı kendilerine tahsis edilmiş olan sermaye tutarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu karları ödenmiş sermayelerine eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra işletmeden elde edilen karlar hesap dönemini izleyen yılın 4 üncü ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Organlar ve Görevleri

  Döner Sermaye Yönetim Kurulu ve Çalışma Usulleri :

  Madde 9 - (Değişik madde: 12/01/2000 - 23931 sayılı RG./4. md.)

  Döner Sermaye Yönetim Kurulu; Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanının başkanlığında, Genelkurmay Adli Müşaviri, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Dairesi Başkanları, Genelkurmay Başkanlığı Sağlık Dairesi Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Maliye Dairesi Başkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Bakım MerkeziBaşkanı'ndan teşekkül eder.

  Yönetim Kurulu kararları, toplantıya iştirak edenlerin mutlak çoğunluğuyla alınır.

  Yönetim Kurulu Sekreterliği görevini Genelkurmay Başkanlığı Sağlık Dairesi Başkanı yürütür.

  Yönetim Kurulu, muayyen fasılalarla veya üyelerden birinin Sekretere yapacağı teklife istinaden Sekreterin daveti üzerine, üye tam sayısının mutlak ekseriyeti ile toplanır. Lojistik Başkanının bulunmadığı toplantıya en kıdemli üye Başkanlık eder.

  Yönetim Kurulunun Görevleri :

  Madde 10 - Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir:

  1 - Döner Sermayenin işletilmesine ilişkin konularda prensip kararları almak,

  2 - Döner Sermaye limitinin artırılmasına ilişkin önerileri inceleyerek sonucu Bakanlık onayına sunmak,

  3 - Gerektiğinde mevcut Döner Sermayenin özel bakım veren askeri hastaneler arasında dağılımını tespit etmek,

  4 - Kendilerine Döner Sermayeden ücret ödenecek personele ait kadrolar için gerekli görülen değişiklik önerilerini inceleyerek Bakanlık onayına sunmak,

  5 - Özel bakım veren askeri hastanelerce hazırlanan bilanço ve faaliyet raporlarına dayanarak, Döner Sermaye İşleri için bir genel bilanço ve faaliyet raporunu hazırlamak, değerlendirmek ve Genelkurmay Başkanlığına da bilgi vermek,

  6 - Yatak ve yemek ücretleri ile diğer hizmetlere ilişkin ücret tarifelerini Döner Sermayenin gerektireceği diğer masrafları da karşılayacak düzeyde her yıl için belirlemek ve gerektiğinde meydana gelecek fiyat dalgalanmalarını da dikkate alarak bu tarifelerde değişiklik yapmak,

  7 - Hak sahiplerine tanınacak hastaneye kabul önceliklerinin esaslarını tespit etmek,

  8 - Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan gösterge rakamını belirlemek,

  9 - Döner sermayeli kuruluşlardan alınan bilanço ve eklerine göre hazırlanacak olan konsolide (genel) bilançoyu mali yılın bitiminden itibaren 4 ay içinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanlığına göndermek.

  Özel Bakım Veren Askeri Hastahanenin Bağlı Bulunduğu Komutanlığın Sağlık Dairesi Başkanının Görev ve Sorumlulukları :

  Madde 11 - Özel bakım veren Askeri hastahanenin bağlı bulunduğu komutanlığın sağlık daire başkanının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

  1 - Döner Sermaye işlerini murakabe ve koordine etmek, bu işleri idari, teknik ve mali bakımdan denetlemek ve bu görevlerin yürütülmesinde bağlı bulunduğu kuvvetin ilgili ünitelerindeki teknik elemanlardan yararlanmak,

  2 - Döner Sermaye işlerini yürütmek için gerekli tekliflerini yapmak,

  3 - Döner Sermayenin taksim ediliş şekline ilişkin bağlı bulunduğu komutanlık önerilerini yönetim kuruluna iletmek,

  4 - Tam teşekküllü Askeri hastahanelerce, Askeri hastahanenin bulunmadığı yerlerde üniversite veya Devlet hastanelerince verilen sıhhi kurul raporlarını onaylamak.

  Özel Bakım Veren Askeri Hastane Baştabibinin Görev ve Sorumlulukları :

  Madde 12 - Özel Bakım Veren Askeri Hastane Baştabibinin Görevleri Şunlardır:

  1 - (Değişik bend: 12/07/2001 - 24460 s. R.G./Yön.) 17 Kasım 1983 tarihli ve 2957 sayılı Bazı Askeri Hastahanelerde Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanun kapsamında yürürlüğe konulan yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak.

  2 - Değerlendirme ve disiplin kurullarına başkanlık etmek,

  3 - Döner Sermayeye ait muhasebe ve ayniyat işlemlerini kontrol etmek,

  4 - İdari hizmetlerin yürütülmesinde Askeri Hastaneler Yönetim Yönergesinde (33 - A) belirtilen hizmetleri yürütmek,

  5 - Hastaneden ilişkilerinin kesilmesine karar verilenler hakkındaki gerekçeli kararın yönetim kurulunca onaylanıp kesinleşmesini müteakip hastaneden taburcu edilmesini sağlamak,

  6 - Hastane baştabibi hastane hizmetlerinin yürütülmesinden bağlı bulunduğu Komutanlık ile Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hesap İşleri ve İşlemleri

  Defter Tutma ve Muhasebe Kayıtları :

  Madde 13 - Döner Sermaye Saymanlığınca tutulacak defterler, muhasebe kayıtları ve kullanılacak belgeler için Maliye Bakanlığınca hazırlanıp, 13/06/1999 tarihli ve 23724 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği" esasları uygulanır.

  Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "14/01/1990 tarihli ve 20402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet Muhasebesi Yönetmeliği" ile 14/10/1991 tarihli ve 21021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet Harcama Belgesi Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uygulanır.

  İta Amirliği :

  Madde 14 - Döner Sermayenin ita amiri hastane baştabibidir. Baştabibin yokluğunda, bu görev kendisinden sonra gelen en kıdemli bir tabip tarafından yerine getirilir.

  Çift İmza :

  Madde 15 - Bankadan para çekmeye mahsus çek, vezneye girecek - çıkacak paralara ait tahsil ve ödeme fişleri ile mahsup fişlerinin ve makbuzlarının çift imzalı olması sorumlu sayman veya sayman vekili tarafından imza edilmesi şarttır. Çift imzayı ihtiva etmeyen fişler ile tahsil, ödeme ve mahsup işlemi yapılmaz. Bunun aksine tahsil ve ödeme yapan veznedar sorumlu tutulur.

  Aylık Mizan ve Ek Cetvellerinin Tanzimi :

  Madde 16 - Özel hizmet veren askeri hastanelerin baştabibleri ile saymanları tarafından her ay sonunda imzalanmış olarak aylık mizan ve ek cetvelleri ile diğer masraf evrakları üçer nüsha olarak tanzim edilir.

  Mizanın bir nüshası tetkik edilmek üzere müteakip ay başında anılan hastanelerin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir.

  Sorumlu Sayman :

  Madde 17 - Döner Sermayenin mali işleri ile muhasebe işlemleri Milli Savunma Bakanlığınca tahsis edilen kadroya aynı Bakanlıkça teklif edilen ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca atanan sorumlu sayman tarafından yürütülür. Saymanın yıllık izin ve uzun süreli hastalık izni gibi nedenlerle görev başında bulunmadığı zamanlarda bu görev kurumca muhasebe işlemlerini bilen memurlar eliyle vekaleten yürütülür.

  Sorumlu Saymanın Görevleri :

  Madde 18 - Sorumlu Saymanın Başlıca Görevleri Şunlardır :

  1 - Mali işleri mevzuatla belirtilen usullere uygun biçimde yapmak ve yaptırmak,

  2 - Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahibine ödemek, gelirleri tahsil etmek,

  3 - Döner Sermaye idari hesabını zamanında Sayıştay'a vermek,

  4 - Mali yılın bitiminden itibaren 2 ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgelerini denetim için Sayıştay'a bilanço ve eklerinin birer örneğini de aynı süre için Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na göndermek,

  5 - Ayniyat, ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,

  6 - Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,

  7 - Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü sağlamak,

  8 - İşletmenin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya gönderilmesini sağlamak, gerekli takibatı yapmak,

  9 - Gelir ve gidere ilişkin her türlü belgeleri, defter ve makbuzları saklamak,

  10 - Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurlarını Kefalet Kanunu esasları dahilinde kontrol etmek,

  11 - (Değişik bend: 12/01/2000 - 23931 sayılı RG./6. md.) Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen muhasebe defter ve kayıtlarını tutmak veya tutturmak.

  12 - Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak.

  Sorumlu Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İşler :

  Madde 19 - Sorumlu sayman ödeme fişlerinde aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür :

  1 - Bütçede yeterli miktarda ödenek bulunması,

  2 - Giderlerin bütçedeki tertibine uygun olması,

  3 - Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması,

  4 - Maddi hata bulunmaması,

  5 - Ödeme fişlerine bağlanması gereken belgelerin tamam olması,

  6 - Hak sahibinin kimliği,

  7 - Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması.

  Sorumlu sayman, yaptığı inceleme sonunda bu hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak, ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte, tahakkuk memuruna geri gönderir. Saymanın 1,4,5,6,7 nci fıkralarda yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup, sayman ödemeye zorlanamaz.

  Bu maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarında yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar. Bu durumda ita amiri tek başına sorumlu olur.

  Saymanın Sorumlulukları :

  Madde 20 - Sayman, bu Yönetmeliğin 17, 18 ve 19 uncu maddelerinde sayılan görevlerinden dolayı, ilgisine göre tahakkuk memuru ve ilgili diğer memurlarla birlikte sorumludur.

  Tahakkuk Memuru :

  Madde 21 - Döner Sermayeden yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler tahakkuk memuru tarafından tahakkuk ettirilir.

  Tahakkuk memuru ita amiri tarafından görevlendirilir.

  Tahakkuk Memurunun Görevleri :

  Madde 22 - Tahakkuk memurları tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla yükümlüdürler :

  1 - Yeteri kadar ödenek bulunması,

  2 - Giderlerin kanun ve yönetmeliğe uygun olması,

  3 - Maddi hata bulunmaması,

  4 - Ödeme fişine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tam olması,

  5 - Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması,

  6 - İstihdamın kadro dahilinde bulunması,

  7 - Gelirlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararname hükümlerine uygun olması,

  Devir Teslim İşlemleri :

  Madde 23 - (Değişik madde: 12/01/2000 - 23931 sayılı RG./7. md.)

  Sayman, veznedar, ambar memuru gibi para ve mal işleri ile görevli memurlar arasındaki devir ve teslim işlerinde "Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği" süre bakımından "Devlet Muhasebesi Yönetmeliği" ile devir ve teslim süreleri yönünden 03/12/1974 tarih ve 15081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

  Birleşmeyecek Görevler :

  Madde 24 - İta amirliği, tahakkuk memurluğu ve saymanlık görevlerinden ikisi bir zat uhdesinde birleşemez.

  Veznedar :

  Madde 25 - Döner sermaye işletmesinde para alma ve ödemeye ilişkin işler Milli Savunma Bakanlığınca atanan kefalete tabi veznedar tarafından yapılır. Veznedarın izin ve görevli olması gibi nedenlerle geçici olarak ayrılması halinde bu görev kefalete tabi muhasebe memurlarından veya diğer memurlardan birine verilir.

  Ancak 45 günü aşan ayrılık hallerinde veznedara vekalet edecek memur ita amiri tarafından atanır.

  Veznedarın Görevleri :

  Madde 26 - Veznedarın görevleri şunlardır :

  1 - Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat yapmak,

  2 - Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kayıt etmek, bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu sağlamak,

  3 - Döner Sermayeye ait para, kıymetli evrak, emanet para ve ayniyatı işletmenin kasasında saklamak,

  4 - Tahsilat ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defterini ve sair belgeleri saklamak,

  5 - Saymanın vereceği sair işleri yapmak.

  Veznedarın Sorumluluğu :

  Madde 27 - Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlarına göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziya ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

  Vezne İşlemleri :

  Madde 28 - (Değişik madde: 12/01/2000 - 23931 sayılı RG./8. md.)

  Döner Sermaye İşletmesi kasasından yapılacak ödeme miktarı ile ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere kasada bulundurulacak miktarlar için Maliye Bakanlığınca çıkarılan genel tebliğlerdeki limitler uygulanır. Kasadan yapılacak ödeme limitlerini aşan ödemeler, ita amiri ve sayman tarafından imzalanan çeklerle bankadan yapılır.

  Her gün kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu kontrol edilerek günlük hesap veznedar ve saymanın ortaklaşa imzalarıyla kapatılır.

  Ambar Memuru :

  Madde 29 - İşletmenin çalışma konusu ve ambar işlemlerinin hacmi gözönünde tutularak gerekli görülen hallerde aşağıda belirtilen işlerin yürütülmesi için ayrıca ambar memuru görevlendirilebilir. Ayrı bir ambar memuru görevlendirilmeyen hallerde, kuruluşun ambar memuru aynı zamanda işletmenin ambar memurluğu görevini de deruhte ve ifa eder.

  Ambar Memurunun Görevleri :

  Madde 30 - Ambar memurunun görevleri şunlardır :

  1 - Hariçten satın alınarak ambara giren demirbaş, yiyecek, içecek, yakacak ve her türlü malzemelerin kaydını tutmak, muhafaza etmek ve bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, bunlar için gereken tedbirin alınması tekliflerinde bulunmak,

  2 - Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak,

  3 - Ambara giren, malzeme ve malları tasnif etmek, tertipli ve iyi bir şekilde muhafaza etmek,

  4 - Ambardaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanan alındı karşılığında ilgililere vermek,

  5 - Gelen ve satın alınan malları muayene komisyonuna muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek,

  6 - Ambardan çıkarılacak malzeme ve eşyaya ait çıkış belgelerini düzenlemek,

  7 - Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,

  8 - Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

  9 - Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek,

  10 - Sayman ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.

  Ambar Sayımı :

  Madde 31 - Döner Sermaye işletmesinin ambarı her mali yılın sonunda ita amirince görevlendirilecek bir komisyon tarafından sayılır ve tartılır. Sayım ve tartı sonuçları cetvellere yazılır, ambar noksanı normal fireler gözönünde tutularak saptanır, ambar fazlası giriş, ambar noksanı çıkış kaydedilir. Ambar memuru ambar noksanından işletme saymanına karşı sorumludur.

  Avans İşlemleri :

  Madde 32 - Tahakkuk ve ödeme belgeleriyle ilgili işlemlerin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için ita amirince görevlendirilen mutemetlere;

  Her yıl Genel Bütçe Kanunuyla tespit edilen miktarları geçmemek üzere avans verilebilir.

  Bir iş için verilen avans yalnız o iş için harcanır. Mahsup edilen avans miktarı kadar mutemede aynı bölümden veya başka bir bölümden avans verilebilir.

  Mutemet aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini, avansı aldığı tarihi izleyen bir ay içinde saymanlığa vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakden ödemek zorundadır. Aldığı avansı bu süre içerisinde mali yılın son ayında alınan avansları ise bir aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü tamamen kapatmak zorundadır.

  Bütçe ve Uygulama :

  Madde 33 - Sorumlu sayman tarafından hazırlanan Bütçe Tasarısı ita amirince incelenip onaylanmak üzere en geç Kasım ayı sonuna kadar "Döner Sermaye Yönetim Kuruluna" gönderilir. Yönetim Kurulu Bütçe Tasarılarını bir ay içinde inceler ve uygulanmak üzere ilgili kuruluşa gönderir.

  İhaleler, Alımlar :

  Madde 34 - 2957 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre Döner Sermaye İşlemleri 1050 sayılı Muhasebe - i Umumiye Kanuna tabi değildir.

  Madde 35 - Döner Sermayeden yapılacak her türlü alım - satım ve tedarik hizmetleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesi uyarınca çıkarılacak yönetmelik esaslarına göre yürütülür.

  İKİNCİ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM : Özel Bakım Veren Askeri Hastanelerde Teşkil Edilecek Kurullar

  Değerlendirme Kurulu :

  Madde 36 - Özel Bakım Veren Askeri Hastanelerde Baştabibin başkanlığında hastanede görevli uzman tabipler psikolog, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist ve uğraşı tedavi uzmanlarından oluşup görevleri aşağıda belirtilmiştir:

  1 - Hastaneye kabul edilecek hak sahiplerinin sağlık raporları ve fizyolojik durumları gözönünde bulundurularak, hastaneye kabulde öncelik sırasını Yönetim Kurulunun koyacağı prensip kararlarına göre tespit etmek,

  2 - Hak sahiplerinin tedavi ve rehabilitasyonunu gerçekleştirmek ve hayata uyumlarını sağlamak amacıyla tüm ihtiyaçlarını değerlendirmek,

  3 - (Değişik bend: 12/01/2000 - 23931 sayılı RG./8. md.) Hak sahiplerinin hastane bakım ve gözetimleri süresince durumlarını takip etmek.

  4 - Kendi isteğiyle hastaneden çıkmak isteyenlerin sağlık durumları itibariyle çıkmalarında sakınca bulunanlar hakkında karar vermek.

  Disiplin Kurulu :

  Madde 37 - Disiplin Kurulu : Özel Bakım Veren Askeri Hastanelerde Baştabibin başkanlığında, hastanede görevli uzman tabipler, psikolog, sosyal hizmetler uzmanı, başhemşire, hak sahiplerinin kendi aralarında Disiplin Kurulunun her toplantısı için seçtikleri bir bayan ve bir erkek temsilciden oluşur.

  Disiplin Kurulu, hastanede görevli uzman tabiplerin önerisi ile baştabip tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilenler hakkında aşağıdaki işlemleri yapar:

  1 - Hastaneye kabul edilenlerin hastanece tutulan şahsi dosyasını inceleyerek o güne kadar işlemiş olduğu disiplinsiz hareketleri olup olmadığını tespit etmek,

  2 - Disiplin Kuruluna sevk edilen şahsı da dinledikten sonra, disiplin bozucu hareketlerin karşılığında verilecek cezayı kararlaştırmak,

  3 - Disiplin Kuruluna verilenlerin hastaneden ilişkilerin kesilmesine veya kesilmemesine karar vermek,

  Disiplin Kuruluna Sevki Gerektiren Fiiller ve Bunların Cezaları :

  Madde 38 - Hastaneden yararlananların Disiplin Kuruluna sevkini gerektiren fiiller ve bu fiiller karşılığı Disiplin Kurulunca verilecek cezalar şunlardır :

  1 - Uyarma :

  A) Hastane içinde alkol almak veya hastane düzenini ve huzurunu bozmayı alışkanlık haline getirmek,

  B) Kumar oynamak,

  2 - Oda Değiştirme :

  A) Kasıtlı olarak adap ve ahlak dışı davranmak,

  B) Kendilerine yapılan ihtarlara rağmen uygunsuz hareketlerinde direnmek,

  C) Hastane idaresi hakkında dedikodu yapmak, resmi makamlara gereksiz ve asılsız ihbarlarda bulunmak,

  D) Hastane Baştabipliğinin izni olmadan hastaneyi terketmek ve 3 günden fazla hastaneye gelmemek.

  3 - Hastaneden İlişik Kesme :

  A) Kasıtlı olarak hastanenin ve hastane sakinlerinin eşyalarını tahrip etmek veya çalmak,

  B) Hastaneye kabulünde düzenlenen evrakta sahtecilik yapmak ya da bu kabulle ilgili yalan beyanda bulunmak.

  İKİNCİ BÖLÜM : Hastanede Görevli Uzman Tabip, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Diyetisyen,Fizyoterapist, Uğraşı Tedavi Uzmanı ve Hemşirelerin Görevleri

  Uzmanların Görevleri:

  Madde 39 - (Değişik madde: 12/07/2001 - 24460 s. R.G./Yön.) Uzmanların görevleri aşağıda belirtilmiştir:

  1) İç Hastalıkları Uzmanı;

  A) Hastahaneden yararlananlarda gerek fiziksel ve gerekse ruhsal hastalıkların meydana gelmesinde olumsuz sosyal ve ekonomik etkenlerin önemini göz önüne alarak görevinin teknik gerekleri yanında, tedavinin başarısı yönünden psikolog, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen ve hemşirelerle birlikte ekip halinde çalışma yapar,

  B) Hastahaneye kabul edilişte hak sahiplerinin genel muayenesini yapar,

  C) Hastahaneden yararlananların sağlık durumuna göre nasıl bir tedavi şekli uygulanacağını tespit eder,

  D) Tedavi ve rehabilite edilerek kendi kendine yeterli hale gelmiş olanların hastahaneden çıkarılma zamanını tespit eder ve değerlendirme kuruluna karar aldırmak üzere intikal ettirir,

  E) Askeri Hastahaneler Yönetim Yönergesi (33 - A)'ne göre hastahane baştabibinin vereceği görevleri de yapar.

  2) Fizik Tedavi Uzmanı;

  A) Hastahanedeki hak sahiplerinin tedavi ve rehabilitasyonunda; fizyoterapist, uğraşı tedavi uzmanı ve hemşirelerle beraber ekip halinde çalışır,

  B) Askeri Hastahaneler Yönetim Yönergesi (33 - A)'ne göre hastahane baştabibinin vereceği görevleri de yapar.

  3 - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı;

  A) Hak sahiplerinin ruh sağlığının korunmasına katkıda bulunacak çalışmaları psikolog ile birlikte ekip çalışması halinde yapar. Hastaların psikolojik rehabilitasyonunu sağlar,

  B) Ruh sağlığı bozulmuş olanların muayene, teşhis ve tedavisini yapar. Bu tedaviyi ayakta veya yatırılarak yapılması için gerekli planlamaları yapar. Gerek görmesi halinde hastayı, diğer hastahanelere sevk eder,

  C) Hastahanede çalışan ve yararlanan hak sahiplerinin ruh sağlığı ve hastalıkları konularında eğitilmeleri için gerekli planlamaları yapar. Bu konuda gerekli toplantı ve konferanslar düzenler,

  D) Askeri Hastahaneler Yönetim Yönergesi (33 - A)'ne göre hastahane baştabibinin vereceği görevleri de yapar.

  4) Psikolog;

  A) Hak sahiplerinin ruhsal düzensizliğe uğramamasına dikkat eder. Hastahaneye kabullerinde intibak güçlüklerinin ortadan kaldırılması için gereken çalışmaları sosyal hizmet uzmanı ile koordine ederek yapar. Bu amaçla onların korku, endişe ve duygularını açıkça ifade etmelerini teşvik eder. Kendilerine bu yolda cesaret verir,

  B) Hak sahiplerinin fiziki ve psikolojik işlevleri ile davranışlarındaki olumsuz etkileri inceler ve bu etkilerin azaltılması veya tamamıyla silinmesi için gerekli çalışmaları yapar,

  C) Hak sahiplerinin; anlayış seviyesi, baskı altında bulunup bulunmadığı durumlarını tespit eder; sağlığı ile ilgili hususları yorumlar, şahıslara nasıl moral takviyesi yapılabileceğini diğer görevlilerin de görüşlerini alarak tespit eder. Bu amaçla yapılacak teşhis ve klinik tedavilerinde iç hastalıkları uzmanı ile birlikte çalışır,

  D) Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile birlikte koordineli çalışır,

  E) Askeri Hastahaneler Yönetim Yönergesi (33 - A)'ne göre hastahane baştabibinin vereceği görevleri de yapar.

  5) Sosyal Hizmet Uzmanı;

  A) Hastahaneye kabul edilenlere önce hastahanenin özelliklerini, olanaklarını ve bu olanakların nasıl kullanılacağı hususunda bilgi verir. Çevresine uymasını sağlar, bakıcıları ile hak sahipleri arasındaki anlayışı kurar,

  B) Hastahaneye kabul edilenler ile kendi mesleki teknik yöntemleri uyarınca kişisel ilişkiler kurar (Bu ilişkilerin amacı hak sahiplerinin önceki yaşantısı, o andaki durumu, moral, fizik ve ekonomik yapısı, sosyal ilişkileri, ilgileri, ihtiyaçları, düşünceleri hakkında bilgi edinmektir.),

  C) Hak sahiplerinin ruh - beden dengesi ile hastahane şartları arasındaki karşılıklı bağlantının etkilerinin olumlu yönde gelişmesi için, lüzum halinde gerekli tedbirleri uzman tabipler, psikolog, fizyoterapist ve diğer ilgililerle işbirliği yaparak alır,

  D) Hak sahiplerinin hukuki statüsü ile ilgili olarak; menfaatlerinin korunması, nafaka davalarının açılması, nafakalarının tahsili gibi hususlarda yardımcı olur,

  E) Hak sahiplerinin hastahane içinde sosyal ilişkiler ve arkadaşlıklar kurmasına, gruplara kazanılmasına, akraba ve yakınları ile ilişkilerini sürdürmesine imkan hazırlar,

  F) Dost ve akrabalarının ve kendisine moral verecek kimselerin ziyaretlerini sağlar, ziyaretçisi ve kimsesi olmayanların bu eksikliklerini gidermek için gayret sarf eder,

  G) Hak sahiplerinin ihtiyaçlarına uygun eğlenceleri, baştabipliğin bilgisi altında tertip eder,

  H) Hastahaneden yararlanan her şahsın durumunu ve ihtiyaçlarını gösteren gizli bir dosya hazırlar ve dosyalara kişisel izlenimlerini de kaydeder,

  I) Hak sahiplerinin mektuplarının yazılmasına yardım eder, istedikleri kitap, dergi, gazete ve yayınları hastahane imkanları içinde sağlamaya çalışır,

  J) Hizmet personelinin hak sahiplerine karşı hatalarını düzeltir. Onlara hastahaneden yararlananlarla olumlu ilişkiler kurmanın yollarını gösterir,

  K) Askeri Hastahaneler Yönetim Yönergesi (33 - A)'ne göre hastahane baştabibinin vereceği görevleri de yapar.

  6) Fizyoterapist;

  A) Fizyoterapist, klinik muayene sonucu teşhisi konan hak sahiplerinin fiziksel sakatlığının derecesi ve buna göre rehabilitasyon potansiyelinin olup olmadığını anlamak için hastahaneden yararlananlara bilimsel testler uygular (Adale testi, Rom testi, G.T.P. testi ve benzeri). Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon şekli saptanan hastaların, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasını yapar,

  B) Tedavide icap eden hallerde tıbbi egzersizler (çeşitli tedavi ve hareket metodları), fiziksel ajanlar (enfraruj, ultraviyole, ultrason, boyun ve bel traksiyonu, alçak ve yüksek frekanslı cereyanlar, parafin, su tedavisi ve benzeri) tatbik eder,

  C) Tedavi odasına gelemeyenlerin tedavisini yatağında yapar. Ayrıca, hastahaneden yararlananların güvenini sağlamak amacıyla günlük yaşayış ve çabalarında bağımsızlık kazanması için; yatağa yatma ve kalkma, tuvalet ihtiyacını giderme, beslenme, elbise giyme ve çıkarma, tekerlekli iskemle kullanma, ayağa kalkma, yürüme ve gezme gibi hususları hemşire yardımı ile gerçekleştirir,

  D) Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanınca yardımcı cihaz kullanması gereken hastaların, bu cihaza uyum eğitimini yaptırır,

  E) Askeri Hastahaneler Yönetim Yönergesi (33 - A)'ne göre hastahane baştabibinin vereceği görevleri de yapar.

  7) Uğraşı Tedavi Uzmanı;

  A) Hastahaneye kabul edilenlerin akıl sağlığının korunması, fonksiyonel bir bozukluğa uğramaması için gereken tedbirlerin alınmasına yardımcı olur,

  B) Hak sahiplerinin dikkatinin kitap, beden eğitimi, atölye ve bahçe çalışmalarına çekmek suretiyle yalnızlığın verdiği sosyal boşluğu gidermeye çalışır,

  C) Askeri Hastahane Yönetim Yönergesine (33 - A)'ne göre, hastahane baş tabibinin vereceği görevleri de yapar.

  8) Diyet Uzmanı;

  A) iç hastalıkları uzmanı ile birlikte hak sahiplerinin beslenmesi ile ilgili hususlarda hastahane idaresine yardımcı olur,

  B) İlgili uzman tabiplerin tavsiyelerine göre, yemek listelerini hazırlar ve bu listelerin hazırlanmasında hastahaneden yararlananların isteklerini, hastahane olanakları dahilinde göz önünde bulundurur,

  C) Mutfakta hazırlanan yemeklerin kaliteleri bozulmadan servise gelmesini ve hak sahiplerine dağıtılmasını temin eder,

  D) Hastahaneye kabul edilenlerin yemek yiyip yemediklerini kontrol eder, diyetleri hususunda eğitir,

  E) Mutfak personelinin gerekli temizliğe uymasını ve eğitimini sağlar. Mutfak hijyeni ile ilgili olarak gerekli önlemleri alır,

  F) Askeri Hastahaneler Yönetim Yönergesi (33 - A)'ne göre, hastahane baştabibinin vereceği görevleri de yapar.

  9) Hemşireler;

  A) Hastahanede mevcut uzmanlarla birlikte çalışır. Hak sahiplerine daima şefkatli, güleryüzlü, hoş görülü davranışlarda bulunurlar ve ilgili uzmanların tavsiye ve emrine göre gerekli bakımları yaparlar,

  B) Askeri Hastahaneler Yönetim Yönergesi (33 - A)'ne göre, hastahane baştabibinin vereceği görevleri de yapar.

  10) Hastahane Kadrosunda Görevli Diğer Personel;

  Hastahane kadrosunda görevli diğer personel; hastahane baştabibinin vereceği ve Askeri Hastahaneler Yönetim Yönergesi (33 - A)'nde belirtilen görevleri yaparlar.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hastaneye Kabul Edilmeme Halleri, Müracaat, Hastaneye Kabul, Hastaneden Çıkma ve Çıkarılma

  Hastaneye Kabul Edilmeme Halleri :

  Madde 40 - Aşağıda sayılan hastalıklara tutulanlar hastaneye alınmazlar.

  1) Tehlikeli ve bulaşıcı hastalıkları (örneğin, tedavi görmüş olsa bile aktif tüberküloz) olanlar,

  2) Akıl ve ruh hastalıklarına düçar olanlar,

  3) Her türlü uyuşturucu madde kullanmak alışkanlığı olanlar (ilaç, esrar, morfin v.s),

  4) Kronik alkolikler ya da sık sık alkol almayı alışkanlık haline getirenler,

  5) (Değişik bend: 12/01/2000 - 23931 sayılı RG./10. md.) Günlük hizmet ve fizyolojik ihtiyaçlarını kendi kendine görmesine engel bir hastalık ya da sakatlığı olanlar (ağır felçliler ya da ağır nörolojik arazı bulunanlar, her türlü yatalak hastalığı olanlar). Bunlar ancak ayrı bir bölüm oluşturulabildiği takdirde hastaneye kabul edilebilirler.

  Müracaat :

  Madde 41 - Hak sahipleri müracaatlarını aşağıdaki makamlara yaparlar :

  1) Kapsam maddesinde belirtilen hak sahipleri ilgili oldukları Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının Personel Başkanlıklarına durumlarını belirten belgelerle başvururlar.

  2) (Değişik bend: 12/07/2001 - 24460 s. R.G./Yön.) Başvurular, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca değerlendirildikten sonra başvuru sahipleri tam teşekküllü Askeri hastahanelere, Askeri hastahanelerin bulunmadığı yerlerde üniversite veya Devlet hastahanesine sevk edilirler. Askeri hastahane, üniversite veya Devlet hastahanesince Yönetmeliğin 40 inci maddesince belirtilen haller göz önüne alınarak özel bakım veren hastahanelere kabul edilmeleri hakkında sıhhi kurul raporu tanzim edilir. Rapor, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı sağlık dairesi başkanının onayından sonra kesinleşir.

  3) (Değişik bend: 12/01/2000 - 23931 sayılı RG./11. md.) Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıkları, askeri hastaneden alınan onaylı heyet raporları ile birlikte değerlendirmeye tabi tutulmak üzere, başvuru sahiplerini, özel bakım veren hastanelere kabul edilmek amacıyla sevk ederler.

  Başvuruda Aranacak Belgeler :

  Madde 42 - Başvuruda aranacak belgeler şunlardır :

  1) Dilekçe, nüfus hüviyet cüzdanı sureti,

  2) Usul, füruğ, eş, erkek ve kız kardeşlerini içerecek şekilde nüfus memurluklarından alınacak dökümlü nüfus kaydı belgesi (bu belge Kuvvet Personel Başkanlıklarınca sağlanır.),

  3) (Değişik bend: 12/01/2000 - 23931 sayılı RG./12. md.) 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69'uncu maddesi kapsamında olanlar için mahallin mülki amirliklerinden alınmış hak sahiplerinin statüsüne göre kimsesiz olduğunu belirtir belge (Karı - kocanın birlikte müracaatı halinde, eş için kimsesizlik ve bakıma muhtaçlık şartı aranmaz.).

  4) Noterden tasdikli hastane masraflarını ödeyeceğine dair taahhütname,

  5) (Değişik bend: 12/07/2001 - 24460 s. R.G./Yön.) Türk Silahlı Kuvvetleri veya Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından verilmiş sağlık fişlerinin onaylı örneği,

  6) Altı (6) adet fotoğraf.

  7) (Değişik bend: 12/07/2001 - 24460 s. R.G./Yön.) Subay, Askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman erbaş emeklileri ile 211 sayılı İç Hizmet Kanununun 69'uncu maddesi kapsamında olanlar için tam teşekküllü Askeri hastahanelerce, Askeri hastahanelerin bulunmadığı yerlerde üniversite veya Devlet hastahanesince bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen haller göz önüne alınarak özel bakım veren hastahanelere kabul edilmeleri hakkında onaylı sıhhi kurul raporu.

  Hastaneye Kabul :

  Madde 43 - Hastaneye kabulde öncelik sırası aşağıdaki gibidir :

  1) Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca özel bakım veren hastanelere raporları ile birlikte gönderilen hak sahiplerinin fizyolojik yapıları da gözönünde bulundurularak Yönetim Kurulunun koyacağı ilkelere göre Değerlendirme Kurulunca hastaneye kabuldeki öncelik sırası tesbit edilir.

  2) Hastaneye kabul edilen hak sahipleri hakkında ilgili Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığına belge verilir.

  Hastaneden Çıkma ve Çıkarılma :

  Madde 44 - Hastaneden çıkma ve çıkarılma aşağıda gösterilmiştir :

  1) Hastaneden Çıkma :

  Hak sahipleri kendi rızaları üzerine hastane idaresine yapacakları başvuru ile hastaneden çıkabilirler. Ancak, bunlardan sağlık durumları itibariyle hastaneden çıkarılmaları toplum ve kendileri açısından sakıncalı olanlar hakkında değerlendirme kurulunca verilecek karara göre işlem yapılır.

  2) Hastaneden Çıkarılma :

  A - (Değişik alt bend: 12/01/2000 - 23931 sayılı RG./13. md.) Hastaneye kabul edilenlerden 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69'uncu maddesinde belirtilen kimsesiz ve bakıma muhtaç hak sahiplerinin, hastane bakımlarından sonra başkasının yardımı ve gözetimine ihtiyaç olmadan dış ortamda hayatlarını sürdürebilecek yetenekte olduğu tespit edilerek hastaneden çıkarılmalarına Değerlendirilme Kurulunca karar verilenler, hastaneden çıkarılırlar.

  B - Disiplin Kurulunca haklarında hastaneden çıkarılmalarına karar verilenler hastaneden çıkarılırlar, bir daha hastaneye alınmazlar.

  C - Her iki halde de çıkarılma kararı hastane baştabipliğince ilgili Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığına gönderilen kararların yönetim kurulunca onaylanmasından itibaren uygulanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hak Sahiplerinin Hastane Yaşantıları ile İlgili Esaslar

  Hastaneden Yararlananların Giyimi :

  Madde 45 - Hak sahiplerinin giyimi aşağıdaki gibidir :

  1) Hak sahiplerinin çamaşır ve elbiseleri kendileri tarafından sağlanır. Durumlarına göre en uygun giyim eşyaları, sağlık, sosyal ve ahlaki gelenekler zorlanmadığı ve sağlık için zararlı olmadığı takdirde, hak sahipleri idarenin görüşüne uymaya zorlanmaz. Dikişlerini dışarıda diktirmek isteyenlere idare rehberliği yapar, kolaylığı gösterir, isteyenler çamaşırlarını dışarıda yıkatabilirler.

  2) Hastane baştabipliğince uygulanan uğraşı programlarında (atelye ve bahçe çalışmaları vs.) hak sahipleri kendilerine hastane tarafından verilecek iş kıyafetlerini giymek zorundadırlar.

  Odaların Özelikleri :

  Madde 46 - Hak sahiplerinin kalacağı odaların özellikleri aşağıda gösterilmiştir :

  1) (Değişik bend: 12/01/2000 - 23931 sayılı RG./14. md.) Hastanenin özelliğine göre, mevcut odalar tek ya da birden fazla kişilik olabilir. Ancak, iki kişiden fazla hak sahibi bir odada barındırılamaz.

  2) (Değişik bend: 12/01/2000 - 23931 sayılı RG./14. md.) Odalar hastane Baştabipliğince döşenir. Odalarda piknik tüpü, elektrik ocağı gibi araçlar bulundurulamaz ve kullanılamaz. Bu ihtiyaçlara yönelik tedbir ve düzen alınır.

  3) Hastanede kadınlar ve erkekler ayrı katlarda veya kısımlarda barındırılır. Oturma odaları, yemekhaneler, kitaplık ve bahçelerden ortaklaşa yararlanırlar.

  4) Hak sahipleri hastanede kedi, köpek v.s. hayvanları besleyemezler.

  Hastane İçi Yaşantı :

  Madde 47 - Hak sahipleri hastane içi yaşantılarında aşağıda gösterilen kurallara uymak zorundadırlar :

  1) Hak sahipleri hastane düzenini bozmayacak şekilde uyku saatleri dışında akraba ve arkadaşlarını kabul edebilirler. Hastaneden yararlananların rahatsızlığı halinde ziyaretini arzu ettiği kimseler hastaneye kabul edilir. Ziyaretçiler hastane idaresince kontrol edilmedikçe hiçbir yiyecek maddesi getiremezler.

  2) Hak sahipleri yemeğe misafir kabul edebilirler. Bunlar önceden durumu idareye haber vermek ve yemek ücretini maliyeti üzerinden ödemek zorundadırlar.

  3) Hak sahipleri ihtiyaçlarını karşılama veya mazeretlerine binaen izinli olarak ayrılmak istediklerinde hastane baştabipliğince kendilerine uygun görülecek süre kadar izin verilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Hastaneden Yararlananların Ölümü Halinde Yapılacak İşlemler :

  Madde 48 - Hastanede ölen hak sahiplerinin varsa yakınları durumdan haberdar edilir. Bunlar cenaze töreni yapmak isterlerse cenaze kendilerine teslim edilir. Ancak, her ölüm olayında Merkez Komutanlığına bilgi verilerek cenazeler hakkında

  İç Hizmet Kanunu ve yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Hastaneden yararlanmakta iken vefat edenlerin durumu ve yapılan işlem ayrıca İlgili Kuvvet veya Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.

  ALTINCI BÖLÜM : Diğer Hususlar

  Madde 49 - Bu Yönetmelikte yer almayan diğer hususlar Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile Askeri Hastaneler Yönetim Yönergesine (33 - A) tabidir.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

  Yürürlük :

  Madde 50 - Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri de alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme :

  Madde 51 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100