Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GELİR İDARESİNİ GELİŞTİRME FONU YÖNETMELİĞİ

  GELİR İDARESİNİ GELİŞTİRME FONU YÖNETMELİĞİ

 

  Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1988

  Resmi Gazete Sayısı: 19872

  Maliye ve Gümrük Bakanlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç :

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 3418 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen ek 13 üncü madde hükmü gereğince kurulan Gelir İdaresini Geliştirme Fonu'nun yönetimi, işleyişi, harcama esasları ve Fon'a ilişkin diğer hususları düzenlemektir.

  Kapsam :

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Gelir İdaresini Geliştirme Fonu'nun yönetimi, işleyişi ve harcama esasları ile ilgili hükümleri kapsar.

  Kavram ve Kısaltmalar :

  Madde 3 - Bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde yer alan:

  a) Bakanlık: Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nı,

  b) Bakan: Maliye ve Gümrük Bakanı'nı,

  c) Genel Müdürlük: Gelirler Genel Müdürlüğü'nü,

  d) Genel Müdür: Gelirler Genel Müdürü'nü,

  e) Fon: Gelir İdaresini Geliştirme Fonu'nu,

  f) Yönetmelik: Gelir İdaresini Geliştirme Fonu Yönetmeliği'ni,

  g) Banka: T.C. Ziraat Bankası'nı,

  h) Merkez Fon Saymanlık Müdürü: Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürü'nü,

  ı) Taşra Fon Saymanı: Defterdarlık Muhasebe Müdürü'nü,

  j) Kurul: Merkez Yönetim Kurulu'nu,

  k) Bölge Müdürlüğü: (Değişik tanım: 26/07/2000 - 24121 s. R.G./Yön.) Gelirler Bölge Müdürlüğü'nü,

  l) Bölge Müdürü: Gelirler Bölge Müdürünü,

  ifade eder.

  Fonun Kaynakları :

  Madde 4 - Fonun kaynaklarını;

  a) Her yıl tahsil edilen toplam vergi gelirlerinin;bir yıl evvelki toplam vergi gelirlerine ulaşıncaya kadarki kısmının % 05'i (binde beş) ile bir yıl evvelki vergi tahsilatını aşan vergi gelirlerinin % 1'i,

  b) Fon'dan yapılacak ihalelerde şartname hükümlerine uyulmaması halinde gelir kaydedilecek teminatlar ile alınacak faiz, zam ve cezalar,

  c) Vergi denetim ve yoklamalar sırasında Fon'dan harcama yapılmak suretiyle satın alınan malların satışından elde edilen hasılat,

  d) Fon'dan yapılacak ihalelerde para karşılığı verilecek ihale şartnamelerinden elde edilecek gelirler,

  e) Faiz gelirleri,

  oluşturur.

  Fonun Kullanım Yerleri :

  Madde 5 - Bu fon,

  I - Vergi Kanunlarının uygulanması,Gelir İdaresinin çağdaş bir yapıya kavuşturulması, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının geliştirilmesi ve modernleştirilmesi, vergi idaresinin, vergi denetim birimlerinin ve defterdarlıkların reorganize edilmesi ve otomasyonunun artırılarak mevcut personel ile daha etkili hizmet verebilmelerini temin gayesiyle Gelirler Genel Müdürlüğünce yapılacak;

  a) Bina yapımı için arsa satın alma ve bina yaptırma ,bina satın alma (tamamlanmış veya inşaat halinde), kiralama, tamir, tadilat ve bu işlerle ilgili etüd ve proje giderleri,

  b) Döşeme, demirbaş ve motorlu taşıt alımı ve kiralanması, bakımı, onarımı ve işletilmesine müteallik her türlü giderler,

  c) Bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla donanım (Hardware), yazılım (Software) ve gerekli çevre birimlerinin satın alınması, kiralanması, bakım ve onarımı ile bu sistemlerin kurulması sırasında yapılması gereken her türlü harcamalar,

  d) Her çeşit makina araç ve gereç alınması, ulaştırma, taşıma giderleri, malzeme alımları ve bunlara ilişkin giderler,

  e) Personel eğitimine ilişkin her türlü giderler ile eğitim tesisleri kurmak için gerekli harcamalar,

  f) Teknik inceleme, tanıtma, temsil, araştırma, etüd, proje, basılı kağıt ve yayınlarla ilgili her türlü ödemeler ile uygulamaya ilişkin her türlü harcamalar ve vergi uygulaması ile ilgili ilan ve reklam giderleri,

  g) Vergi inceleme ve yoklama faaliyetleri sırasında bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak her türlü harcamalar,

  h) Bu fıkrada sayılan harcamaların yapılacağı hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik diğer giderler,

  II - Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeline görevleri nedeniyle ve daha verimli çalıştırılmalarını sağlamak gayesi ile Bakanlar Kurulu Kararı esaslarına göre yapılacak ödemeler,

  için kullanılır.

  İKİNCİ BÖLÜM : Fon'un Yönetimi

  İta Amiri :

  Madde 6 - Fonun ita amiri Maliye ve Gümrük Bakanı'dır.

  (Değişik fıkra: 26/07/2000 - 24121 s. R.G./Yön.) Bakan, fon kapsamına giren işlerle ilgili ita amirliği yetkisini merkezde Müsteşar veya Müsteşar Yardımcıları ile Gelirler Genel Müdürüne, taşrada Defterdarlara ve Bölge Müdürlerine devredebilir.

  İta amirliği, saymanlık ve tahakkuk memurluğu görevlerinden ikisi aynı kişide toplanamaz.

  Merkez Yönetim Kurulu :

  Madde 7 - Fonun Başkanı Müsteşardır.

  Müsteşar; fonun mevzuat dahilinde ve amacına uygun olarak kullanılmasını ve fon menfaatlerinin korunmasını sağlar, merkez ve taşra kuruluşları vasıtasıyla fon'u yönetir.

  Müsteşar, fon kapsamına giren işlerle ilgili görev ve yetkilerini fon yönetim kurulunda görevli Müsteşar Yardımcısına devredebilir.

  Merkez Yönetim Kurulu, Müsteşarın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur;

  a) Müsteşar Yardımcısı (Gelirler Genel Müdürlüğünün işleri ile görevli),

  b) Gelirler Genel Müdürü,

  c) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü,

  d) Milli Emlak Genel Müdürü,

  e) Muhasebat Genel Müdürü,

  Müsteşarın bulunmaması halinde Gelirler Genel Müdürlüğünün işleri ile görevli Müsteşar Yardımcısı Kurula başkanlık eder. Müsteşarın bulunması halinde kurul 6 üyeden, bulunmaması halinde ise 5 üyeden oluşur.

  Kurul, gerektiği zaman toplanır. Toplantılar üye tam sayısıyla yapılır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerlidir.

  Kurul Üyesi Genel Müdürlerin, yıllık izin, mazeret izni ve hastalık izni durumları ile görevli olarak Ankara dışında bulunmaları halinde yerlerine vekalet edenler, Müsteşar Yardımcısının ise yerine görevlendirilen toplantıya katılır.

  Kurulun sekreterya görevi Gelirler Genel Müdürlüğünce yapılır.

  Kurulun Görevleri :

  Madde 8 - Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

  a) Fonun politikasını belirlemek,

  b) Bakanca belirlenecek esaslar çerçevesinde Kalkınma Plan ve programlarını da gözönünde bulundurmak suretiyle plan ve program yapmak ve fon bütçesinin bu plan ve programa uygunluğunu sağlamak,

  c) Harcama ilkelerini belirlemek ve harcamaya ilişkin kararlar almak,

  d) Fonun mevzuat dahilinde ve amacına uygun olarak kullanılmasını ve fonun menfaatlerinin korunmasını sağlamak.

  Taşra Fon Yönetimi :

  Madde 9 - (Değişik fıkra: 26/07/2000 - 24121 s. R.G./Yön.) Taşrada fon işleri; Defterdar Yardımcısı bulunan illerde, Defterdarca belirlenecek bir Defterdar Yardımcısının başkanlığında, Gelir Müdürü ve Muhasebe Müdürü ile yine Defterdarca görevlendirilecek bir Vergi Dairesi Müdüründen, Defterdar Yardımcısı bulunmayan illerde ise Gelir Müdürünün başkanlığında, Muhasebe Müdürü ve Milli Emlak Müdürü ile Defterdarca görevlendirilecek bir Vergi Dairesi Müdüründen, Gelirler Bölge Müdürlüğü bulunan illerde ise Bölge Müdürünce belirlenecek bir Bölge Müdür Yardımcısının başkanlığında, Gelir Müdürü ve Muhasebe müdürü ile Bölge Müdürünce belirlenecek bir Vergi Denetmeni olmak üzere dört kişiden müteşekkil, Taşra Fon Yönetimince yürütülür. Taşra Fon Yönetimini teşkil eden bu üyelerden bulunmayanların yerine kendilerine vekalet edenler katılır.

  Taşra Fon Yönetimi, gerektiği zaman toplanır. Toplantılar üye tam sayısıyla yapılır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerlidir.

  Taşra Fon Yönetimi; Fonun amaçlarına uygun olarak taşrada yapılacak işleri Gelirler Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda yürütür.

  Taşra Fon Yönetimleri, yaptıkları harcamaların, yönetmelik hükümlerine uygun olup olmaması ve paraların yerinde harcanıp harcanmamasından Merkez Yönetim Kurulu ve Gelirler Genel Müdürlüğüne karşı doğrudan doğruya sorumludurlar.

  Fon Saymanlık Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları :

  Madde 10 - Merkez fon saymanlık müdürü;

  a - Fon'un hesaplarını tutmak, genel mizanı muhasebe planına göre düzenlemek,

  b - Muhasebe işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

  c - Tahakkuk belgelerine Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği gözönünde tutularak hazırlanacak belgelerin eklenmesini sağlamak,

  d - Ödemelerin, Merkez Yönetim Kurulu kararı ve Genel Müdürlük talimatlarına uygunluğunu araştırmak,

  e - Ödeme yapmadan önce bankada yeterli nakit bulunup bulunmadığını kontrol etmek,

  f - Mali konularda kendisine terettüb eden işlerin fon mevzuatına göre yürütülmesini sağlamak,

  g - Fon muhasebesine ilişkin defter ve belgeleri korumak ve korunmasını sağlamak. Bu defter ve belgeleri 10 yıl süre ile saklamak,

  h - Alınan onaylar uyarınca gerçekleştirilecek işler için gereken paraları genel müdürlükçe verilen talimatlar doğrultusunda Taşra Fon Yönetimlerine göndermek,

  ı - İdare hesabını düzenleyerek gelir ve gider belgeleri ile birlikte mali yılı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar Sayıştay'a göndermek,

  j - Merkez ve taşra fon saymanlıklarının aylık mizanı ile gelir ve gider cetvellerine dayanılarak fonun aylık mali tablolarını ve yıl sonu kesin hesabını hazırlamak, hazırlanan bu tabloların birer örneğini ait oldukları ayı takip eden ayın sonuna kadar Genel Müdürlüğe göndermek,

  k - Sayıştay'a hesap vermek,

  ile görevli ve sorumludur.

  Taşra Fon Saymanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

  Madde 11 - Taşra fon saymanları;

  a - Fon'un hesaplarını tutmak, mizanı muhasebe planına göre düzenlemek,

  b - Muhasebe işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

  c - Tahakkuk belgelerine Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği gözönünde tutularak hazırlanacak belgelerin eklenmesini sağlamak,

  d - Ödemelerin, Merkez Yönetim Kurulu kararı ve Genel Müdürlük talimatları ile Taşra Fon Yönetiminin kararlarına uygunluğunu araştırmak,

  e - Ödeme yapmadan önce bankada yeterli nakit bulunup bulunmadığını kontrol etmek,

  f - Mali konularda kendisine terettübeden işlerin fon mevzuatına göre yürütülmesini sağlamak,

  g - Fon muhasebesine ilişkin defter ve belgeleri korumak ve korunmasını sağlamak. Bu defter ve belgeleri 10 yıl süre ile saklamak,

  h - İdare hesabını düzenleyerek gelir ve gider belgeleri ile birlikte mali yılı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar Sayıştay'a göndermek,

  ı - Aylık mizan ile gelir ve gider cetvellerini, takip eden ayın 15'ine; idare hesabının bir örneğini mali yılı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar merkez Fon Saymanlık Müdürlüğüne göndermek,

  j - Sayıştay'a hesap vermek,

  ile görevli ve sorumludurlar.

  Ödemelere İlişkin Sorumluluk ve Saymanlık Görevinin Devri :

  Madde 12 - Merkez ve taşra fon saymanlık müdürleri, ödemelerden ve bu ödemelerin fon mevzuatına göre yapılmasından tahakkuk memuru ile birlikte Sayıştay'a karşı müştereken sorumludur.

  Muhasebat Genel Müdürlüğünce merkez ve taşra fon saymanlık müdürlüğünün görevi müdür yardımcılarına verilebilir.

  Saymanın İtirazı :

  Madde 13 - Merkez Fon Saymanlık Müdürü ile Taşra Fon Saymanlarının; hizmetin aksamasına meydan vermemek üzere ödemelerin zamanında ve geciktirilmeden yapılmasını sağlamaları asıldır.

  Merkez Fon Saymanlık Müdürü veya Taşra Fon Saymanlarının gider gerçekleştirme belgelerinin eksikliği dışında bir konuya itirazı halinde, ita amirinin işlemin sorumluluğunu yazı ile kendi üzerine alması durumunda sorumlu Fon Saymanlık Müdürü veya Taşra Fon Saymanı ödemeyi yapmak zorundadır. Bu gibi hallerde sorumluluk yüklenildiğine ilişkin yazı, gider gerçekleştirme belgesine bağlanır.

  Tahakkuk Memurları :

  Madde 14 - Fon ile ilgili olarak merkezde bir veya birden fazla tahakkuk memuru görevlendirilebilir.

  Merkezi denetim birimleri için Fondan yapılacak harcamalarda ise ilgili birimin tahakkuk memuru bu harcamalar için de tahakkuk memuru olarak görevlidir.

  (Değişik fıkra: 26/07/2000 - 24121 s. R.G./Yön.) Taşrada, her birim müdürü, Bölge Müdürlüklerinde ise Bölge Müdür Yardımcısı, dairesi ile ilgili harcamalar yönünden tahakkuk memuru sayılır.

  Tahakkuk memuru Fon'dan yapılacak harcamaların Merkez Fon Yönetim Kurulu Kararlarına, Genel Müdürlüğün talimatlarına ve fon mevzuatına uygun olup olmadığını araştırarak tahakkukunu yapar. Tahakkuk belgesine Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği gözönünde bulundurularak hazırlanacak belgeler eklenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Fonun İşleyişi

  Onay Mercii ve Sarf Yetkisi :

  Madde 15 - Bu Fondan yapılacak harcamalar;

  A - Merkezde;

  a) Bina yapımı, bina satın alınması (tamamlanmış veya inşaat halinde) ve bina yapımı için arsa satın alınması, bina kiralanması ve Bilgi İşlem Merkezleri ile il ve ilçelerde vergi daireleri veya Defterdarlıklar için bilgisayar alımı veya kiralanmasına ilişkin harcamalar ile tutarı 50.000.000 lirayı aşan işler Merkez Yönetim Kurulunun kararı ve Bakan'ın onayı ile gerçekleştirilir.

  b) Tutarı 10.000.000 liranın üzerindeki (10.000.000. lira dahil) işler Merkez Yönetim Kurulu kararı olmaksızın doğrudan Genel Müdürün teklifi ve Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısının (Gelirler Genel Müdürlüğünün işleri ile görevli) onayı ile gerçekleştirilir.

  c) Tutarı 10.000.000 liranın altındaki işler ise fon işleri ile görevli Gelirler Genel Müdür Yardımcısının teklifi ve Gelirler Genel Müdürünün onayı ile gerçekleştirilir.

  a, b, ve c bendlerinde belirtilen miktarlar Bakan onayı ile 5 katına kadar artırılabilir.

  B - Taşrada:

  a) (Değişik alt bend: 26/07/2000 - 24121 s. R.G./Yön.) Bakan tarafından verilen imza yetki sınırı içinde kalan harcamalar Taşra Fon Yönetiminin kararı ve Defterdarın onayı ile, Bölge Müdürlüğü için yapılacak harcamalarda ise yine Taşra Fon Yönetiminin kararı ve Bölge Müdürünün onayı ile,

  b) İmza yetki sınırından yukarı olan harcamalar ise Bakanlık talimatı ile,

  yapılır.

  Genel Müdürlük ve Taşra Fon Yönetimleri, yapılan harcamalarla ilgili bütün belgelerini gerektiğinde yetkililere ibraz etmek üzere 10 yıl süre ile saklamak zorundadır.

  Fon Bütçesi :

  Madde 16 - Genel Müdürlük tarafından her yıl Aralık ayı sonuna kadar hazırlanan yıllık fon bütçesi Merkez Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Bakan'ın onayı ile kesinleşir ve uygulamaya konur.

  Genel Müdürlük, 1 yıl içerisinde gerçekleştirmeye çalışacağı işleri fon kaynaklarını da gözönünde bulundurarak ana gruplar halinde gruplandırılır.

  Taşranın bu konudaki talepleri de bütçenin hazırlanması sırasında dikkate alınır.

  Bütçede ana gruplar arasında aktarma yapılabilir. Aktarma yapmaya Bakan yetkilidir.

  Fon Paraları :

  Madde 17 - Fonun parası T.C. Ziraat Bankasına yatırılır.

  (Değişik fıkra: 26/07/2000 - 24121 s. R.G./Yön.) Fondaki paralar merkezde Saymanlık Müdürünün, taşrada Defterdar ile Taşra Fon Saymanının, Bölge Müdürlüklerinde ise bölge Müdürü ile Taşra Fon saymanının müştereken imzaladıkları çek veya havale emirlerine dayanılarak sarf edilir.

  Ayniyat İşlemleri :

  Madde 18 - Fondan harcama yapılmak suretiyle tedarik olunan ayniyatın, bunları kullanacak olan birimlere intikali ve kayıtlara geçirilmesi, Merkez ve Taşra Ayniyat memurları tarafından sağlanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İhale İşlemleri

  Satın Alma Komisyonları :

  Madde 19 - Bu yönetmelikle belirtilen maksatlarla yapılacak arsa satın alınması, bina yapımı, satın alınması, kiralanması, tadilatı, tefrişi, taşıt, döşeme demirbaş alımı, kiralanması ve onarımı, otomasyon, eğitim, uygulama, tanıtma çalışmalarına ilişkin harcamalar ile diğer alımlar aşağıda belirtilen satın alma komisyonları marifetiyle yapılır.

  Komisyonlar :

  a) Merkezde:

  Fon işleri ile görevleri bulunan Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında yine fon işlerine bakan Daire Başkanı, harcamayla ilgili Daire Başkanı fonda görevli ilgili Şube Müdürü ve Merkez Fon Saymanlık Müdürü veya tevkil edeceği kişi ile gerekli görülen hallerde bir teknik elemandan,

  b - Taşrada:

  İllerde, Defterdarca belirlenecek Genel Müdürlük birim müdürlerinden birisinin başkanlığında Vergi Dairesi Müdürleri veya yardımcıları ile servis şefleri arasından Defterdarca belirlenecek iki kişi ve taşra fon saymanı veya tevkil edeceği kişi olmak üzere toplam dört kişi ile gerekli görülen hallerde bir teknik elemandan,

  (Ek fıkra: 26/07/2000 - 24121 s. R.G./Yön.) Gelirler Bölge Müdürlüğü için yapılacak işlerde, Bölge Müdürünce görevlendirilecek bir Bölge Müdür Yardımcısının başkanlığında yine Bölge Müdürünce belirlenecek bir Vergi Denetmeni ile Vergi Dairesi Müdürleri veya Yardımcıları arasından Defterdarca belirlenecek bir kişi ve Taşra Fon Saymanı veya tevkil edeceği kişi olmak üzere toplam dört kişi ile gerekli görülen hallerde bir teknik elemandan,

  İlçelerde ise, vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürünün, vergi dairesi bulunmayan ilçelerde Malmüdürünün başkanlığında ilçe Bakanlık personeli arasından Defterdarca belirlenecek iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden,

  oluşur.

  Komisyonların Çalışması :

  Madde 20 - Satın alma komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye anında karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

  Tahmin Edilen Bedelin Tesbiti :

  Madde 21 - Tahmin edilen bedel, Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez ve Taşra Fon Yönetimlerince tesbit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve aslı evrak arasında saklanır.

  Bu bedel gerektiğinde satınalma komisyonlarınca tahkik ettirilir.

  Ancak, yapım işlerinde bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tesbit edilmiş, birim fiyatları varsa, bunlar uygulanır.

  Sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektiği durumlarda Bakan onayı alınmak suretiyle, bedel tahmini yapılmadan ihale yapılabilir.

  Fiyat ve teklif isteme usulü ile pazarlık usulünde yapılacak ihalelerde bedel tahmini mecburi değildir.

  Onay Belgesi :

  Madde 22 - İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde ihale konusu olan işin nev'i, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, belirtilir.

  Onay belgesinde ayrıca şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.

  Bu belge ita amiri tarafından imzalanır.

  İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi :

  Madde 23 - İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı veya cetveli yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren şartname ve ekleri, inşaat onarım ve tadilat işlerinde bu işlerle ilgili teknik detayları içeren gerekli projeler, ilana dair belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

  Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, komisyonların teklifi üzerine ihale ita amirlerince iptal olunur. Bu durumda ihale, düzenlenecek şartnameye göre yenilenir.

  İhalenin İlanı :

  Madde 24 - Kapalı teklif usulü ve açık teklif usulünde ihalelerde ilan esastır.

  Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, varsa iki yoksa bir gazetede en az iki defa duyurulur.

  Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.

  Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, yukarıda belirtilen süreler içerisinde, mahalli ve mutad vasıtalarla yapılır.

  Merkez Yönetim Kurulunca gerekli görülen hallerde ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa da Resmi Gazetede ilan verilebilir.

  Geçici Teminat :

  Madde 25 - Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerle, mutemet eliyle yapılacak alımlar için geçici teminat istenmez.

  Diğer usullerde yapılacak ihalelerde teminat miktarı tahmin edilen bedelin % 3'üdür. Ancak, fiyat ve teklif isteme usulü ile yapılacak ihalelerde geçici teminat teklif edilen bedelin % 3'ünden az olamaz.

  Tekliflerin Açılma Zamanı :

  Madde 26 - Tekliflerin açılma zamanı, çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işlemlere devam olunur.

  Uygun Bedelin Tespiti :

  Madde 27 - Artırmalarda uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

  Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.

  Bedel tahmini yapılmadan fiyat ve teklif isteme usulü ile yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tercihe layık görülenidir. Ancak, bu takdirde satınalma komisyonunun kararı, ita amirinin onayı ile geçerli sayılır.

  Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miktarı veya oranları; işin niteliği, nev'i ve miktarı, birim fiyatları, istekli tarafından talep edilen avans miktarı ve isteklinin teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar da gözönünde bulundurularak belirlenir.

  Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması :

  Madde 28 - Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

  Satınalma komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

  Kararlarda isteklilerin isimleri adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

  İhale Kararlarının Onayı veya İptal Edilmesi :

  Madde 29 - Satınalma komisyonları tarafından alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 30 işgünü içinde ita amirleri tarafından onaylanır veya iptal edilir.

  İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

  Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi :

  Madde 30 - İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 10 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

  İhale kararlarının onanmaması halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

  Zam ve İndirim Teklifleri :

  Madde 31 - Teklifler verildikten sonra bu yönetmelikte yazılı haller dışında zam veya indirim teklifleri kabul edilmez.

  İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler :

  Madde 32 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

  İhale Usulleri :

  Madde 33 - Bu yönetmelikte belirtilen maksatlarla yapılacak ihalelerde aşağıdaki usuller uygulanır.

  a - Pazarlık usulü ,

  b - Açık teklif usulü,

  c - Fiyat ve teklif isteme usulü,

  d - Kapalı teklif usulü,

  e - Yarışma usulü,

  İta amiri işin gereğine göre yukarıda sayılan usullerden hangisinin uygulanacağını, tercihe esas alınacak ölçüler ve Satın Alma Komisyonunun önerisini de nazara almak suretiyle tespit eder.

  Pazarlık Usulünde İhale :

  Madde 34 - Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, satın alma komisyonu tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

  Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

  Açık Teklif Usulü :

  Madde 35 - Açık teklif usulüne göre ihaleler,isteklilerin satınalma komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

  Ancak; ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla istekliler tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

  Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

  Açık Teklif Usulünde İhale :

  Madde 36 - İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılmayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.

  Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

  İlk teklifler bu suretle tesbit edildikten sonra komisyon başkanı posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.

  İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

  Teklifler yapıldığı sırada yapılan indirim veya artırmaların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Bu durumda daha önce ihaleden çekilmiş olanlar yazılı teklif veremezler.

  İhale Sonucunun Karara Bağlanması :

  Madde 37 - Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale 44 üncü maddeye göre karara bağlanır.

  İhalenin Yapılamaması :

  Madde 38 - Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı; isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde 33 üncü maddede belirtilen usullerden biriyle yeniden ihale açılır.

  Fiyat ve Teklif İsteme Usulünde İhale :

  Madde 39 - Fiyat ve teklif isteme usulü; işin niteliği nev'i ve miktarı eksiltme şartnamesinde kaydedilmek şartıyla fiyat, evsaf ve müddet hakkında istekli tarafından fiyat verilmesi veya teklifte bulunulması suretiyle eksiltme yapılmasından ibarettir. Hangi hususlarda fiyat veya teklif istenildiği, fiyat veya teklifin şarta bağlı olup olmadığı eksiltme şartnamesinde belirtilir.

  Bu şekilde yapılacak ihalede fon yönetimleri doğrudan doğruya gazetelerde ilan edilmek suretiyle teklif isteyebilecekleri gibi, ilan yapılmaksızın teknik yeterlik ve güçleri bilinen en az üç firmaya yazılı davetiye çıkartmak suretiyle de teklif isteyebilirler.

  Kapalı Teklif Usulü :

  Madde 40 - Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf varsa geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

  Teklif mektuplarının ad ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

  Tekliflerin Verilmesi :

  Madde 41 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

  Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tesbit edilir.

  Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

  Dış Zarfların Açılması :

  Madde 42 - Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

  Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

  İç Zarfların Açılması :

  Madde 43 - Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

  Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 40 ıncı maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

  İhale Sonucunun Karara Bağlanması :

  Madde 44 - 43 üncü madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek;

  a) İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı,

  b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

  c) İhalenin yapılmadığı,

  Hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

  Tekliflerin Aynı Olması :

  Madde 45 - Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde bu oturumda aynı teklifte bulunan birden fazla isteklinin hazır olması halinde bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden isteklilerden sadece birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden hiçbir isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde,ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

  İhalenin Yapılmaması :

  Madde 46 - Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, 33 üncü maddede belirtilen usullerden biriyle yeniden ihale açılır.

  İhalenin Sözleşmeye Bağlanması :

  Madde 47 - Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme ita amiri veya görevlendireceği kişi tarafından imzalanır.

  Bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde sözleşme yapılması mecburi değildir.

  Kesin Teminat :

  Madde 48 - Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşme yapılmasından önce; müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

  Müteahhit veya müşterinin bu mecburiyete uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

  Geçici veya kesin teminat,

  a) Tedavüldeki Türk Parası,

  b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,

  c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahvillerden oluşan değerlerdir.

  Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

  Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat; artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranında artırılır.

  Etüd, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleriyle yapım işlerinde alınmış bulunan geçici teminat kesin teminata dönüştürülerek geri kalanı müteahhidin hakedişlerine karşılık verilecek paralardan % 10 alıkonularak kesin teminat tutarına çıkartılır. Bu suretle alınan teminat,tamamlanıncaya kadar diğer teminatlarla değiştirilemez. Müteahhit isterse kesin teminatın tamamını teminat olarak alınacak değerlerden de verebilir.

  Kesin Teminatın Geri Verilmesi :

  Madde 49 - Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra, müteahhidin bu işten dolayı idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bir borcu olmadığı ve o işle ilgili olarak ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin ödendiği tespit edildikten sonra kesin teminat; sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması mecburi olmayan hallerde geçici teminat geri verilir.

  Kesin Teminatın Gelir Yazılması :

  Madde 50 - Müteahhidin sözleşmede belirtilen işe başlama süresini takip eden 10 iş günü içinde işe başlamaması, acze düşmesi, iflas etmesi veya mallarına haciz konulması, sözleşmede yazılı zorunlu nedenler dışında yükleniminden kısmen veya tümüyle vazgeçmesi, sözleşme şartlarına uymaması, işe ara vermesi veya işi, iş programına göre yürütmemesi gibi hallerde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilebilir ve kesin teminat gelir yazılır.

  Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.

  Sözleşme Yapılmasında Müteahhit veya Müşterinin Görev ve Sorumluluğu :

  Madde 51 - Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri, onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek sözleşmeyi idareye vermek zorundadır.

  Bu mecburiyetlere uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.

  Yarışma Usulü İle İhale :

  Madde 52 - Merkez Yönetim Kurulu etüd, araştırma proje uygulama ve tanıtmaya yönelik işlerini gereğinde, önceden tesbit edilecek usuller çerçevesinde yarışma ile yaptırabilir. Bu işlerin mesleki kontrollük hizmetleri, proje ve benzeri hususları yarışmacıya pazarlıkla ihale edilebilir.

  Muayene ve Kabul İşlemleri :

  Madde 53 - Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri ita amirince belirlenecek en az üç kişilik muayene ve kabul heyetleri tarafından yapılır.

  Geçici kabul ve kat'i kabul şartları sözleşme ve şartnamelerde belirlenir.

  İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler :

  Madde 54 - Fondan ödemeyi gerektiren her türlü iş ve hizmetler; Yönetmelikte belirtilen ihale usullerine tabi olmaksızın resmi kuruluşlara, sermayesinin ve kar payının en az yarısı Devlete, Özel İdare, Belediyelere ait müesseselere, Bakanlığa ait kuruluşların iştiraki veya ortaklığı bulunan şirketlere, anlaşmak suretiyle de yaptırılabilir ve alınabilir.

  Kamu kurumları, iktisadi devlet teşekkülleri ve en az yarı sermayesi ve kar payı devlete ait bulunan müesseselerle yapılacak alım ve satımlarda, bu yönetmelikte belirtilen ihale usullerine bağlı kalmadan Bakanlık onayı ile bedeli üzerinden ve belgeler karşılığı ödeme yapılır.Bu gibi kuruluşlardan teminat alınmaz.

  Avans Verilmesi :

  Madde 55 - Müteahhide; Merkez Yönetim Kurulunca teklif edilmek ve onay mercilerince oranı belirlenerek onaylanmak kaydı ile bu Yönetmeliğin 48 inci maddesinde belirtilen değerlerden birisinin teminat gösterilmesi halinde avans verilebilir.

  Verilecek avans ihale şartnamesinde belirtilir.

  Avanslar, avansın verilmesini izleyen hakedişlerden kesilerek mahsup edilir ve bu miktar kadar avans teminatı serbest bırakılır.

  Eğer varsa bakiyesi, son hakedişten oranına bakılmaksızın tümüyle kesilir, yetmediği tekdirde avans bakiyesi avans teminatından mahsup edilir.

  Mutemet Eliyle Alım :

  Madde 56 - Gayrimenkul satın alma ve kiralama işleri dışında kalan çeşitli giderler için ita amirince belirtilecek mutemede 200.000.000 liraya kadar avans verilebilir.

  Bu miktar Bakan onayı ile 5 katına kadar artırılabilir.

  Mutemet, her avans talebinde, üzerindeki avansı iade etmek veya mahsubunu yapmak zorundadır. Ancak, mahsup veya iade hiç bir zaman bir ayı geçemez. Hesap döneminin son ayında alınan avanslar, bir aylık süreye bakılmaksızın en geç dönemin son günü tümüyle kapatılır.

  Belirlenen avans tavan tutarını aşan giderler için avans verilmeyip, Merkez ve Taşra Fon yönetiminin gerek göstermesi ve ita amirinin onayı ile mutemet adına bankada kredi açılabilir.

  Banka, mutemedin göstereceği hak sahibine doğrudan doğruya ödeme yapar.

  Kredinin iadesi, mahsubu, yeniden açılması bu maddedeki avans hükümlerine tabidir.

  Uluslararası Anlaşma :

  Madde 57 - Uluslararası anlaşmalara göre karşılıkları yabancı devlet veya uluslararası kuruluşlarca sağlanacak işler, özel kanun, kararname ve antlaşmalar hükümlerine göre yürütülür.

  Yabancı Şirketlere Yapılacak Ödemeler :

  Madde 58 - Fon kapsamına giren işlerle ilgili olarak yabancı şirketler veya yabancı ortaklı şirketlerle yapılan anlaşmalarda, mal ve hizmet karşılığı ödemeler, ita amirinin de onayı ile yabancı paraların ödeme tarihindeki cari kurları üzerinden yapılabilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Vergi İnceleme ve Yoklama Faaliyetleri İle İlgili Esaslar

  Vergi İnceleme ve Yoklama Faaliyetleri Sırasında Yapılacak Harcamalar :

  Madde 59 - Vergi inceleme ve yoklama faaliyetleri sırasında bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, vergi inceleme ve yoklama yetkisini haiz olan görevlilerce yapılacak;

  a) Yoklama faaliyetleri sırasında, nakil vasıtalarının trafikten alıkonması, taşınan malın bekletilmesi, irsaliye veya fatura muhteviyatı ile taşınan malın uygunluğunun denetlenmesi açısından taşıttan indirilmesi, tekrar yüklenmesi ve muhafaza altına alınması ile Defterdarlıkça tasfiyelerine karar verilen malların taşıma ve depolama işlemleri için yapılacak harcamalar ve bu malların emniyetinin teminine ilişkin giderler.

  b) Görev yapılan yerin özelliklerinin gerektirmesi ve görev yapılan yerde bir veya birden fazla gün kalma zaruretinin bulunması hallerinde konaklama ve iaşe giderleri,

  c) Vergi inceleme ve yoklama faaliyetlerine ilişkin diğer harcamalar,

  ile ilgili usul ve esaslar Bakan onayı ile belirlenir.

  Bu faaliyetlerde görev alan denetim elemanları ile yoklama ve yoklama yetkisini haiz memurlara, görevle ilgili olarak yapacakları harcamalar için avans verilebilir.

  Her yıl vergi inceleme ve yoklama faaliyetleri sırasında yapılacak harcamaları karşılamak üzere Bakan Onayı ile belirlenecek miktarda paralar, Merkezi denetim elemanlarının bağlı bulundukları birim amirlikleri emrine ve Taşra Fon Yönetimleri hesabına intikal ettirilir.Bu paralar bu birimlerce başka maksatlarla kullanılamaz.

  Vergi İnceleme ve Yoklama Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımı :

  Madde 60 - Vergi incelemesine yetkili elemanlar ile Özel Yoklama Yetki Belgesine sahip yoklama memurları tarafından vergi inceleme ve yoklama faaliyetleri sırasında bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik her türlü mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamalar ile bu harcamaların miktarı, mahiyeti, kim tarafından yapılacağı ve bu konuda inceleme elemanına tahsis edilecek meblağın ödenmesi ve diğer hususlar Bakan onayı ile belirlenir.

  Bu harcamalar neticesi satın alınan malların ilgili hizmet birimlerine tahsis ve tevdiine ve gerektiğinde bunların satışı suretiyle elde edilecek hasılatın Fon bütçesine gelir kaydına ilişkin hususlar Bakan onayında yer alır.

  Güvenlik ve Haberleşme Giderleri :

  Madde 61 - Vergi inceleme ve yoklama faaliyetleri sırasında bu faaliyetlere katılan görevlilerin her türlü güvenlik ve haberleşme araç ve gereçlerine ilişkin harcamalar Gelirler Genel Müdürünün teklifi ve Bakanın onayı ile yapılır.

  ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümleri

  Fon Muhasebesi :

  Madde 62 - Fon muhasebesi; muhasebe hesap planına göre fonun bütün mali işlemlerini içerecek şekilde düzenlenir. Merkez Fon Saymanlık Müdürlüğü ve Taşra Fon Saymanlıklarında fon muhasebesi;

  a) Fon gelirleri hesabı,

  b) Fon giderleri hesabı,

  c) Banka hesabı,

  d) Avans ve kredi hesabı,

  e) Merkez fon yönetimince lüzum görülecek diğer hesaplar,

  açılarak yürütülür ve buna göre gerekli defterler tutulur.

  Fon muhasebesine ilişkin sair hususlar, konuya ilişkin talimatlarla düzenlenir.

  Hesap Yılı :

  Madde 63 - Fonun hesap yılı mali yıldır.

  Belgelerin Korunması :

  Madde 64 - Fonla ilgili görevliler, kendilerine tevdi edilen belgelerin saklanmasından ve kaybından sorumludurlar.

  İstisnalar ve Muafiyetler :

  Madde 65 - Bu fondan yapılacak harcamalar; 1050 sayılı Muhasebe - i Umumiye Kanunun, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 832 sayılı Sayıştay Kanunun 30 - 37 nci maddelerinde yer alan vize hükümlerine tabi değildir.

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller :

  Madde 66 - Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda 27/06/1984 tarih ve 84/8277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan Fonlar İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Geçici Madde

  Geçici Madde 1 - Genel Müdürlükçe hazırlanan ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşüne sunulan 1988 yılı fon bütçesi Bakan'ın onayı ile kesinleşir ve uygulamaya konur.

  Yürürlük :

  Madde 67 - Bu Yönetmelik 01/04/1988 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme :

  Madde 68 - Bu Yönetmeliği Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100