Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇIRAKLIK, MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA FONU YÖNETMELİĞİ

  ÇIRAKLIK, MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA FONU YÖNETMELİĞİ

 

  Resmi Gazete Tarihi: 05/08/1990

  Resmi Gazete Sayısı: 20596

  Milli Eğitim Bakanlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç :

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu'nun yönetimi, işleyişi, gelir ve harcama esasları ile Fon'a ait diğer usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam :

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; Çıraklık, Örgün ve Yaygın Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları ile 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu'na gelir sağlayan kurum ve kuruluşları kapsar.

  Dayanak :

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'nun 32'nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar :

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  "Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığı,

  "Bakan", Milli Eğitim Bakanını,

  "Kanun", 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununu,

  "Fon", Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonunu,

  "Kurul", Fon İdare Kurulunu

  "Fon Başkanlığı", Fonun gelir ve harcamalarından sorumlu olan birimi,

  "Fon Başkanı", Fon Başkanlığını sevk ve idaresinden sorumlu olan Başkanı,

  "Fon Kaynakları", 3308 sayılı Kanunda sayılan ve Fon'a gelir sağlayan kaynakları,

  "Fon Hesabı", Milli Eğitim Bakanlığı emrinde ve T.C. Merkez Bankası nezdindeki Fon gelirlerinin toplandığı hesabı,

  "Banka Hesabı", Fon hesabında toplanan meblağın harcanmasında aracı olmak üzere yatırıldığı T.C. Ziraat Bankası nezdindeki hesabı,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş ve Görevler

  Fon İdare Kurulu :

  Madde 5 - Fon İdare Kurulu, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulunda belirlenen görüşleri de gözönünde bulundurarak, Fon kapsamına giren bütün konularda ilkeler belirler ve kararları alır.

  Fon İdare Kurulu; Mesleki ve Teknik Eğitimle görevli Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulunca görevlendirilen bir kurul üyesi, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürü, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü, Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanı, Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı ile Fon Başkanından teşekkül eder.

  Mesleki ve Teknik Eğitimle görevli Müsteşar Yardımcısının bulunmadığı hallerde Fon Başkanı Kurula Başkanlık eder.

  Kurul, Kurul Başkanının daveti üzerine toplanır. Toplantıya davet, toplantı gününden önce yazılı olarak gündemle birlikte duyurulur.

  Kurul, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Karar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır.

  Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Alınan kararlara muhalif kalan üyeler gerekçeli muhalefet şerhlerini Kurul Başkanına yazılı olarak verirler.

  Toplantıda alınan kararlar tutanakla tespit edilir. Tutanak, Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

  Kurulun sekreterya görevi, Fon Başkanlığınca yürütülür.

  Fon Başkanlığı :

  Madde 6 - Fon Başkanlığı; Mesleki ve Teknik Öğretim ana hizmet birimlerinin merkez ve taşra teşkilatı personelinden Kurulca teklif edilen en az lisans seviyesinde yüksek öğrenim görmüş, ekonomi, maliye ve eğitim alanlarında tecrübeli adaylar arasından Bakan tarafından seçilerek görevlendirilen Fon Başkanı ile Bakanlığın Mesleki ve Teknik Öğretim ana hizmet birimlerinin her birinden olmak kaydıyla görevlendirilen yeter sayıda personelden teşekkül eder. Ayrıca, yeter sayıda yardımcı hizmet personeli ile gerektiğinde teknik personel de görevlendirilir.

  Saymanlık, veznedarlık, tahakkuk ve ambar memurluğu görevleri Fon'da görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

  Fon gelirlerin tahsili, harcamaların usulüne göre yapılması, Fonun muhasebe, kayıt, bütçe, gelir - gider, vaziyet ve bilanço çalışmaları ile diğer saymanlık işlemleri Fon Başkanlığınca yürütülür.

  Madde 7 - Fon Başkanlığı; idari yönden Bakanlığın diğer birimleri gibi, mali yönden ise mevzuatına uygun ve Kurul kararları doğrultusunda faaliyetlerini yürütür.

  Fon Başkanının Görevleri :

  Madde 8 - Fon Başkanının görevleri şunlardır:

  a) Fon'u temsil etmek,

  b) Kurulun toplantı gündemini hazırlamak,

  c) Fon bütçesini hazırlamak, Kurulun onayına sunmak ve uygulamak,

  d) Fon kaynaklarından, Fon hesabına gelir akışını ve gelirlerin geciktirilmeden tahsilini takip etmek ve yazışmalarını yapmak.

  e) Gelir ve harcama kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

  f) Harcama belgelerinin hazırlanmasını ve harcamaların mevzuatına uygun şekilde yapılmasını sağlamak,

  g) Kurulun toplantılarına katılmak ve Kurulun sekreterya işlerini düzenlemek,

  h) Fon bütçesi ile ilgili aktarma işlemlerini yapmak,

  ı) Bakan tarafından verilen görevleri yapmak ve Kurulca alınan kararları uygulamaya koymak.

  Başkan Yardımcıları ve Görevleri :

  Madde 9 - Fon Başkanı'nın teklifi ile Bakanlık Makamı tarafından görevlendirilen başkan yardımcıları, Fon hizmetlerinin yürütülmesinde Fon Başkanı'nın yardımcısı olup, biri idari diğeri mali işlerden sorumludur. Fon Başkanının vereceği diğer işleri de yaparlar.

  İta Amirliği :

  Madde 10 - Fon harcamalarında İta amiri Bakandır. Bakan, belirleyeceği limite göre ita amirliği yetkisini Mesleki ve Teknik Eğitimle görevli Müsteşar Yardımcısına, Fon Başkanına, gerektiğinde Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanı'na devredebilir. Fon'dan yapılan ödenek tahsisi ile okul ve kurumlarca yapılacak mal ve hizmet alımlarında, ikinci derece ita amiri; mal veya hizmeti satın alacak okul veya kurumun müdürü, bunların bulunmaması halinde vekilleridir.

  Saymanın Görevleri ve Sorumlulukları :

  Madde 11 - Saymanlık görevi; Fon'un mali işlerden sorumlu kefalete tabi ve Fonda görevli bir personel, Saymanın bulunmadığı hallerde kefalete tabi başka bir personel tarafından yürütülür.

  a) Saymanın görevleri şunlardır:

  (1) Fon muhasebe defterlerini ve kayıtlarını tutmak,

  (2) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakların sahiplerine ödenmesini sağlamak,

  (3) Fon'un tüm gelirlerini mevzuat hükümlerine göre tahsil etmek,

  (4) Yıl sonunda bilançoyu hazırlamak ve Kurula sunmak,

  (5) Ayniyat, ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,

  (6) Fon'a ait demirbaş ve ambar kayıtlarının esas defterlere uygunluğunu sağlamak,

  (7) Bankada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kayıtlarını tutmak ve takip etmek,

  (8) Fon'un bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini ve ödenmesini sağlamak, bu hususta gerekli tedbirleri almak,

  (9) Mali yılın bitimini izleyen üç ay içinde Fon'un envanterini, kati mizanını, bilançosunu düzenlemek,

  (10) Fon'un gelir ve giderlerine ilişkin her türlü belgeleri, defterleri, makbuzları ve çekleri temin etmek ve muhafaza etmek,

  (11) Mali işlerle, muhasebe işlemlerini ilgili mevzuatla belirtilen usullere uygun olarak yapmak ve yaptırmaktır.

  b) Saymanın sorumlulukları şunlardır:

  Sayman;

  (1) Muhasebe işlerinin düzenli yürütülmesinden,

  (2) Alacakların izlenmesinden,

  (3) Vezne işlerindeki aksaklık ve yolsuzluklardan,

  (4) Gelir ve giderlere ilişkin belge ve alındıkların muhafazasından,

  (5) Denetim Komisyonuna zamanından Fon hesabının verilmesinden,

  (6) Giderlerin ödenek dahilinde yapılmasından,

  (7) Ödemelerin bütçedeki tertibine uygun olarak yapılmasından,

  (8) Gider gerçekleştirme belgelerinin tam olmasından,

  (9) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasından,

  (10) Ödemelerin hak sahiplerine yapılmasından,

  (11) Maddi hatalardan,

  ilgisine göre tahakkuk memuru ve diğer imza sahipleri ile birlikte sorumludur.

  Tahakkuk Belgelerinde Aranılacak Hususlar :

  Madde 12 - Fon Saymanı, tahakkuk belgelerinde aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür.

  a) Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması,

  b) Giderlerin bütçedeki tertibine uygun olması,

  c) Giderlerin kanun ve yönetmeliklere uygun olması,

  d) Maddi hata ve evrakta silinti, kazıntı bulunmaması,

  e) Tahakkuk evrakına bağlanması gereken belgelerin tamam olması,

  f) Hak sahiplerinin kimliğinin bulunması.

  Sayman yaptığı inceleme sonunda, bu maddede belirtilen hususlara uygun görmediği ödeme taleplerine ilişkin belgeleri, gerekçesi ile birlikte ita amirinin bilgisine sunmak üzere tahakkuk memuruna geri gönderir. Sayman bu hususta ödemeye zorlanamaz.

  Ancak, bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlarda, İta Amiri sorumluluğu yazılı olarak üstlendiği takdirde, sayman ödemeyi yapar.

  Tahakkuk Memuru :

  Madde 13 - Tahakkuk memuru, Fon'da görevli personel arasından Fon Başkanı tarafından görevlendirilir. Bu görev, ihtiyaca göre birden fazla personele de verilebilir.

  Tahakkuk Memurunun Görev ve Sorumlulukları Şunlardır :

  a) Ödemelerde, yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını araştırmak,

  b) Giderlerin bütçedeki tertibine uygun olmasını sağlamak,

  c) Tahakkuk evrakını kanun, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak düzenlemek,

  d) İşlemleri günü gününe takip etmek, varsa hataların düzeltilmesini sağlamak,

  e) Ödeme emrine bağlanması gereken onay, taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olmasını temin etmek,

  f) Fon Başkanı'nın ve Başkan yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak.

  Madde 14 - Fon'dan tahsis olunan ödenekle, mahallinde yapılacak mal ve hizmet alımları ile diğer ödemelerde tahakkuk memurluğu görevi; mal ve hizmeti satın alan veya ödemeyi yapan okul ve kurumun tahakkuk memuru tarafından yapılır.

  Veznedar :

  Madde 15 - Fon'da görevli personel arasından, Fon Başkanı tarafından görevlendirilen veznedar, kefalete tabi olup, saymana karşı da sorumludur. Veznedarın izin ve hastalık gibi sebeplerle geçici olarak ayrılması halinde, bu görev Fon Başkanının uygun göreceği Fon'da görevli personelden birisine verilir.

  Veznedarın Görev ve Sorumlulukları Şunlardır :

  a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak para almak ve ödeme yapmak,

  b) Tahsil ettiği paralar ile yaptığı ödemeleri, günü gününe kasa defterine kaydetmek, bu kayıtların, belgeler ve muhasebe kayıtları ile uygunluğunu sağlamak,

  c) Fona ait para ve kıymetli evrakı kasasında muhafaza etmek,

  d) Tahsilata ait alındıların dipkoçanları ile kasa defterini ve diğer belgeleri muhafaza etmek,

  e) Fon Başkanı'nın ve Fon Saymanının vereceği diğer işleri yapmak.

  Ambar Memuru :

  Madde 16 - Fon'da görevli personel arasından, Fon Başkanı tarafından görevlendirilen ambar memuru; kefalete tabi olup, saymana karşı da sorumludur. Ambar memuru, ambarla ilgili işleri yapmakla yükümlüdür. Ambar memurunun hasta veya izinli olması halinde bu görev, Fon Başkanının uygun göreceği Fon'da görevli personelden birisine verilir.

  Birleşmeyecek Görevler :

  Madde 17 - İta amirliği, saymanlık ve tahakkuk memurluğu görevlerinden ikisi aynı kişi üzerinde birleşemez.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Fonun Kaynakları, Gelirlerin Takibi ve Tahsili

  Fon Kaynakları :

  Madde 18 - Fon'un kaynaklarını; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan gelirleri teşkil eder.

  Madde 19 - 3423 sayılı Kanuna göre kurulan döner sermaye işletmelerinin yıllık karlarından üretimi teşvik primi olarak dağıtılan miktar çıkarıldıktan sonra kalan miktarı Bakanlığa bağlı okul ve kurumlar bünyesindeki diğer döner sermaye işletmelerinin yıllık karlarının tamamı ile eğitim - öğretimde üretilen mal ve hizmetlerin Bakanlıkça belirlenecek esas ve usullerle yapılan satışından elde edilen hasılat Fon hesabına yatırılır.

  Mesleki Eğitime Katılma Payı :

  Madde 20 - Bakanlıkça işletmelerde meslek eğitimi kapsamına alınan illerdeki 50 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran işletmelerden beceri eğitimi yaptırmak zorunda olduğu halde, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya Kanunun öngördüğü oranda öğrenciyi beceri eğitimine almayan işletmeler; beceri eğitimine almadığı her öğrenci için eğitim süresince, 18 yaşını bitirenlere o yıl ödenen asgari ücretin 2/3'ü tutarındaki parayı, mesleki eğitime katılma payı olarak, her ay Fon'un T.C. Merkez Bankasındaki hesabına yatırırlar. Paranın ödendiğine dair ödeme belge örneği, Fon Başkanlığına gönderilir.

  Mesleki eğitime katılma payı ödemekle yükümlü olan işletmelerin, adı ve açık adresi, beceri eğitimi yaptırması gereken ve beceri eğitimine almadığı öğrenci sayısı, ildeki ilgili okul müdürlükleri aracılığı ile İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu tarafından tespit edilerek Fon Başkanlığına bildirilir.

  Bu durumdaki işletmelerin, Ekim ayı sonuna kadar meslek lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptıracağını İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim kuruluna yazılı olarak bildirmeleri ve okul müdürlüğü ile işletmelerde meslek eğitimi sözleşmesi imzalamaları halinde o aydan itibaren mesleki eğitime katılma payı ödeme yükümlülükleri kaldırılır.

  Mesleki eğitime katılma payının Fon hesabına yatırılması Valilikçe takip edilir ve sağlanır.

  Gelirlerin Takibi ve Tahsili :

  Madde 21 - Vergi daireleri ve saymanlıkların tahsil etmesi gereken Fon'a ait paralar ile diğer sorumlularca yapılacak ödemelerin, ödeme dönemleri dikkate alınarak, gelir akış ve Fon hesabına yatırılması, Fon Başkanlığınca takip edilir.

  Madde 22 - Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kaynaklardan;

  a) (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin, Fon'a yatırmaları gereken meblağın yürürlükteki mevzuatlarına bağlı olarak yetkililerince zamanında Fon hesabına aktarılması sağlanır.

  b) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden (c) bendi uyarınca vergi daireleri ve saymanlıklarca tahsil edilen Fon'a ait paralar, tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde; (j) bendinde belirtilen ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca ödeme usul ve esasları belirlenerek vergi daireleri ile saymanlıklara ödenen diploma harçları da Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca Fon hesabına aktarılır.

  c) (f), (g), (h) ve (i) bentlerinde sayılan sorumlular, Kanunda gösterilen oranlara göre Fon Hesabına yatırmaları gereken meblağı, şekli ve muhtevası (Ek - 1,2,3,4,5)'de yer alan bildirim ile Bakanlığa (Fon Başkanlığı) her yıl bildirirler. Bildirimler, Ocak ayından Haziran ayı sonuna kadar sorumluların bütçe veya gelirlerinin kesinleştiği ayı takip eden ayda verilir.

  Bildirimler Bakanlığa (Fon Başkanlığı) elden verilebileceği gibi posta ile taahhütlü olarak da gönderilebilir. Postaya verildiği tarih bildirimin verildiği tarih olarak kabul edilir.

  Fon'a yapılacak ödemeler, bildirimin yapıldığı aydan itibaren en geç Temmuz ayı sonuna kadar bir defada veya son taksidi Kasım ayında olmak üzere üç eşit taksit halinde T.C. Merkez Bankasındaki Fon hesabına yatırılır ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneği 15 gün içerisinde Fon Başkanlığına gönderilir.

  Mükellefler ve vergi sorumluları ile yukarıda (c) bendin de sayılarak sorumlu tutulanlar tarafından hesaplanarak ödenmesi gereken Fon'a ait meblağ hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

  Gelirlerin Fon Hesabında Toplanması ve Banka Hesabına Aktarılması :

  Madde 23 - Kanunda sayılan kaynaklardan veya diğer yollardan sağlanan gelirlerin Fon Hesabında toplanması esastır. Her ne suretle olursa olsun vergi daireleri ve saymanlıklarca tahsil edilen Fon'a ait paralar, tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca Fon Hesabına aktarılır. Diğer sorumlular da Fon'a yatırmaları gereken meblağı, T.C. Merkez Bankasındaki Fon Hesabına yatırmak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirirler.

  Fon hesabında toplanan meblağın Fon Başkanlığınca banka hesabına aktarılması sağlanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Fon Kaynaklarının Kullanılması

  Fon Kaynaklarının Kullanım Alanları :

  Madde 24 - Fon'da toplanan meblağ Kanunun 32 nci maddesi üçüncü fıkrasında sayılan kullanım alanları ile çıraklık, mesleki ve teknik eğitimin araştırılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin harcamalarında kullanılır.

  3423 sayılı Kanuna göre kurulan döner sermaye işletmelerinin Fon'a yatırmaları gereken döner sermaye karlarının bir kısmı işletmenin talebi üzerine, ilgili daire ile Fon Başkanlığı'nın uygun görmeleri halinde, üretimi artırıcı nitelikteki makina ve teçhizat alımında da kullanılabilir.

  Harcamalar, banka hesabındaki meblağdan yapılır. Yılı içinde harcanamayan meblağ, ertesi yıla devrolunur.

  Gelir ve giderlerle ilgili belgeler, Fon Başkanlığınca muhafaza edilir.

  Teşvik Primi :

  Madde 25 - Kanun kapsamına giren ve Bakanlıkça tespit edilen esas ve ölçülere göre, çırak, teknik ve meslek lisesi öğrencilerine, beceri eğitimi yaptıran işletmelere; gelir ve kurumlar vergilerine ilave olarak, Fon'a ödedikleri meblağın % 50'si teşvik primi olarak Fon'dan iade olunur. Bu geri ödemede, bir önceki vergilendirme döneminde, Fon'a ödenen meblağ esas alınır.

  Meslek lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptıran işletmelere teşvik primi ödenmesinde, işletmenin tespit edilen işçi sayısının (bağlı kuruluşları dahil) en az % 5'i oranında meslek lisesi öğrencisine Bakanlıkça belirlenen esas ve ölçülere göre, fiilen beceri eğitimi yaptırmış olması esastır.

  Teşvik primi talebinde bulunacak işletmenin, çırak, teknik ve meslek lisesi öğrencisine beceri eğitimi yaptırdığı yıl için, bir önceki vergilendirme döneminde tahakkuk ettirilerek, Fon'a ödediği meblağı gösteren belge ile birlikte Kasım ayı içerisinde İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulunda görüşülmek üzere Valiliğe (Milli Eğitim Müdürlüğü) yazı ile müracaat etmesi gerekir.

  Bunlardan, gelir ve kurumlar vergileri üst kuruluşları tarafından ödenenler; şubeleri aynı il içinde bulunanlar üst kuruluşlarının müracaatları üzerine Valilik kanalıyla; muhtelif illerde şubeleri bulunan üst kuruluşlar ise, şubelerinin meslek lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptırdıklarına dair alacakları belgeleri birleştirerek, Fon'a ait meblağın, ödendiğini gösterir makbuz örnekleriyle, doğrudan Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir.

  Buna göre; çırak ve meslek lisesi öğrencisine beceri eğitimi yaptıran işletmelere teşvik primi iadesine, okul veya merkezlerin görüşlerine dayanılarak İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulunun yapacağı değerlendirme sonuçlarına göre Bakanlık tarafından karar verilir.

  Teşvik primi ile ilgili diğer hususlar, Bakanlıkça düzenlenir.

  Eğitim Personeline Ek Ücret Ödenmesi :

  Madde 26 - Fon'un tahmini bütçesinin en fazla % 25'i çıraklık, örgün ve yaygın mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli kadrolu ve kadrosuz atelye ve meslek dersi öğretim elemanlarına, asli görevleri dışında okulda ve işyerlerinde çıraklık, mesleki ve teknik eğitimle ilgili yaptıkları eğitim faaliyetleri karşılığı ilave ek ücret ödemeleri için ayrılır.

  Çıraklık, örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli kadrolu ve kadrosuz atelye ve meslek dersi öğretim elemanlarına; maaş karşılığı ve ücretle okuttukları atelye ve meslek dersi saatleri ile işyerinde mesleki eğitimle ilgili görev yaptıkları her saat için Fon'dan ilave ek ücret ödenir.

  İlave ek ücret ödemeleri: I. ödeme dönemi, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları; II. ödeme dönemi Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları; III. ödeme dönemi Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları olmak üzere, yılda üç defa yapılır.

  Her ödeme döneminde Fon'dan ödenecek bir saatlik ilave ek ücret miktarı, bu maksatla Fon bütçesine konulan ödenek esas olmak üzere, Fon gelirleri ve öğretim elemanı sayısı dikkate alınarak, ödeme döneminden önce Kurulca tespit edilir. Maaş karşılığı okutulan ders saatleri, tespit edilen ücret ile; ücretli okutulan ders saatleri, tespit edilen ücretin iki katı ile; işletmede görev yapılan saatler, tespit edilen ücretin üç katı ile çarpılarak bulunan miktarlar ilave ek ücret olarak ödenir.

  Ödenecek ilave ek ücret miktarının ödeme döneminden önce Kurulca tespit edilmemesi halinde, bir önceki dönem de ödenen miktar üzerinden ödeme yapılır.

  Çıraklık, örgün ve yaygın mesleki ve teknik öğretim kurumlarınca; nitelik artırmayı ve istihdam için gerekli yeterliklere sahip olmayanları, iş hayatında ihtiyaç duyulan görevlere yetiştirmeyi amaçlayan ve Fon İdare Kurulunca özel olarak teşvik edilmesi gerekli görülüp Bakan tarafından onaylanan, teknik ve meslek kurslarında veya buna benzer mesleki eğitim faaliyetlerinde görev alan, kadrolu ve kadrosuz atelye ve meslek dersi öğretim elemanlarına, ilave ek ücret ödenir. Ödenecek ücretin saat başına karşılığı, kurs ve eğitim faaliyetinin özelliği de dikkate alınarak Kurul tarafından tespit edilir.

  Eğitim personeline ek ücret ödenmesi ile ilgili diğer hususlar, Bakanlıkça belirlenir.

  Madde 27 - Örgün Eğitim sisteminden ayrılmış istihdam için gerekli yeterliliklere sahip olmayan kişileri, iş hayatında istihdam imkanı olan görevlere hazırlamak amacıyla açılan ve Bakanlıkça destekleme yardımı yapılması uygun görülen meslek kurslarına katılanlardan; devlet memuru, işyeri sahibi ve işçi statüsünde olanların dışındaki kursiyerlere, kurs süresince asgari ücretin % 30'u oranında aylık olarak destekleme yardımı yapılır.

  Bu yardım; kursun açıldığı okul ve kurum müdürlüğünce, kursun devam ettiği sürece her ayın sonunda ödenir. Gerekli ödenek Fon Başkanlığınca karşılanır.

  Bu yardımın yapılabilmesi için, Fon bütçesinde ödeneğinin olması gerekir. Destekleme yardımı yapılacak meslek kurslarının açılmasında kursu açacak olan çıraklık, mesleki ve teknik eğitimle görevli hizmet birimleri ödenek yönünden Fon Başkanlığı ile koordine sağlar.

  Yolluk ve Huzur Hakkı :

  Madde 28 - Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu ile İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına katılan başkan, üye, müşavir üye, imtihan ve mesleki ihtisas komisyonları üyelerine yollukları 6245 sayılı Harcırah Kanunu esaslarına göre, huzur hakları ise Kurulca tespit edilen esas ve ölçülere göre ödenir.

  Fon Bütçesi :

  Madde 29 - Fon'un bütçesi, Kurulca belirlenen faaliyetler esas alınarak Fon Başkanlığınca her mali yılın başlangıcından en az üç ay önce hazırlanır. Bütçe Kurulda görüşüldükten sonra bir Ocak tarihinden geçerli olmak üzere, Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Gelir dönemleri dikkate alınarak Fon Başkanlığınca, Fon'un yıllık harcama planı yapılır.

  Muafiyetler :

  Madde 30 - Fon kaynaklarından yapılan bütün harcamalar; 1050 sayılı Muhasebe - i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi olmadan yapılır.

  Ayrıca Fon;

  a) İktisadi işletmeleri hariç, Kurumlar Vergisinden,

  b) Yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle Veraset ve İntikal Vergisinden,

  c) Yapacağı her türlü muameleler dolayısıyla Damga Vergisinden,

  d) Faiz Gelirleri, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden,

  muaftır.

  Denetim :

  Madde 31 - Fon'un denetim; Sayıştay, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bakanlıkça belirlenecek birer üyeden meydana gelen komisyon tarafından ertesi yıl yapılır ve en kısa zamanda sonuçlandırılır. Ayrıca Bakanın gerekli görmesi halinde yıl içinde de inceleme ve denetleme aynı komisyon tarafından yapılır. Komisyon üyelerinin görev süreleri iki yıldır.

  Bakanlık temsilcisi, Bakanlık Müfettişleri arasında Bakan tarafından seçilir. Seçimde çıraklık ve mesleki - teknik orta öğretim kurumlarında öğretmen ve idareci olarak çalışmış mali ve döner sermaye mevzuatına hakim olma nitelikleri aranır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Satınalmalarla İlgili Hususlar

  Satınalmaya Yetkili Kuruluşlar :

  Madde 32 - Mal veya hizmet alımları; Fon Başkanlığı ve Bakanlığın mesleki ve teknik öğretim kurumlarının araç gereçlerini de sağlamakla görevli olan Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığınca, Bakanlık Merkezinden veya Fon'dan gönderilen ödenekle okul ve kurum idarelerince mahallinde gerçekleştirilir.

  Satınalmalarda Uyulacak Hükümler :

  Madde 33 - Bakanlık merkezinde veya okul ve kurumlarca yapılacak bütün mal ve hizmet alımları "Fonlar ihale Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır.

  Okul ve Kurumlarca Yapılacak Satınalmalar :

  Madde 34 - Okul ve kurumlarca yapılacak satınalmalar, okul veya kurum müdür yardımcısı başkanlığında, döner sermaye saymanı veya hesap işleriyle sorumlu memuru ve en az bir alan öğretmeninden kurulan satınalma komisyonu tarafından yapılır.

  Kamu Kurumları ve Döner Sermayeli Kuruluşlar :

  Madde 35 - Mal ve hizmet alım - satım, yapım işlerinin Bakanlığa bağlı okul, kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yaptırılmasına veya bu kuruluşlardan sağlanmasına öncelik verilir.

  Bakanlığa bağlı ve döner sermayesi bulunan okul, merkez ve kurumlarda yaptırılacak olan imalat, baskı, hizmet ve üretim gibi satınalmalar, işin hazırlanan projesine veya hizmetin özelliğine göre, Bakanlıkça belirlenen esaslar üzerine, fiatlı sipariş ile yaptırılır.

  Muayene Komisyonu ve Muayene :

  Madde 36 - Satınalınan veya yaptırılan teçhizatın, hazırlatılan öğretim programı, ders kitabı ve eğitim materyalinin şartnamesine, resmine veya projesine uygunluğu; en az birisi alan uzmanı olmak kaydıyla üç kişiden az olmamak üzere görevlendirilecek elemanlardan, usulüne göre kurulan muayene komisyonu tarafından yapılan muayene sonunda, düzenlenen rapor ile belirlenir.

  Okul veya kurumlarca yapılan satınalmalardan muayene, okul veya kurumun muayene komisyonunca gerçekleştirilir.

  ALTINCI BÖLÜM : Avans - Kredi, Depolama, Sevk, Kayıt

  Avans - Kredi İşlemleri :

  Madde 37 - İta amirinin göstereceği lüzum üzerine tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanması beklenilmeyecek derecede ivedilik gerektiren satınalmalarda avans, mahallinde yapılacak satınalmalar için ise kredi verilebilir.

  Avans - kredi, verilen iş için kullanılır.

  Bu şekildeki satınalmayla ilgili çeşitli giderler için, ita amirinin görevlendireceği mutemede verilen avansa ilişkin harcama belgeleri, avansın alındığı tarihi izleyen bir ay içinde Fon Başkanlığı'na verilir. Avans artığı Fon'un Banka Hesabına yatırılır. Avans mali yılın son gününe kadar tamamen kapatılır. Avansla yapılması gereken işten vazgeçilmesi halinde; alınan avans beş gün içerisinde Fon'un Banka Hesabına yatırılır.

  Okul ve kurumlarca mahallinde yapılacak satınalmalar amacıyla, verilen kredinin kapatılabilmesi için, satınalma işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, ödeme evrak asılları Fon Başkanlığına gönderilir.

  Kredi; Fon'un cari hesabının bulunduğu bankada veya yurtiçi ve yurtdışındaki herhangi bir bankada açılabilir.

  Krediden; okul ve kurum tarafından düzenlenen ödeme emirleri uyarınca, banka doğrudan istihkak sahibine ödeme yapabilir.

  Kredi açılan okul ve kurum, bankaya vereceği talimatla artan paranın iadesini veya kredi konusunun ortadan kalkması halinde, kredinin iptalini sağlayarak, krediyi kapatır.

  Depolama ve Sevk İşleri :

  Madde 38 - Satınalınan ve muayenesi yapılan mallar, satınalmayı gerçekleştiren birimin depolarında toplanır, ilgili birimce buradan dağıtımı yapılır. Giderleri Fon'dan karşılanır.

  Ambara giren ve çıkan malların kaydı tutulur.

  Demirbaş Kaydı :

  Madde 39 - Satınalınan mallar, Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre okul kurum ve kuruluşun demirbaşına kaydedilir. Ayniyatın birer örneği de ilgili yerlere gönderilir.

  Kayıt ve Defterler :

  Madde 40 - Fon Başkanlığınca, bilanço esasına göre defter tutulur. İşlemler; yevmiye, büyük defter ve envanter defteri ile birlikte gerektiği sayıda yardımcı defterlere de kayıt edilerek takip edilir.

  Muhasebe kayıtlarında; Devlet Muhasebesi Yönetmeliği, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile Ayniyat Talimatnamesi hükümleri esas alınarak hazırlanacak belgeler Kullanılır.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme Hükümleri

  Yürürlük :

  Madde 41 - Sayıştay ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın görüşü alınan bu Yönetmelik 01/01/1987 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinden yürürlüğe girer.

  Yürütme :

  Madde 42 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100