Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

14/06/1984 TARİH 3023 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE, İSPİRTO İLE BİRA VE ŞARAP DAHİL HER ÇEŞİT İSPİRTOLU İÇKİ SATMAK İSTEYENLERE TEKEL İDARESİNCE VERİLECEK RUHSATNAMELERE DAİR YÖNET

  14/06/1984 TARİH 3023 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE, İSPİRTO İLE BİRA VE ŞARAP DAHİL HER ÇEŞİT İSPİRTOLU İÇKİ SATMAK İSTEYENLERE TEKEL İDARESİNCE VERİLECEK RUHSATNAMELERE DAİR YÖNET

  Resmi Gazete Tarihi: 04/02/1984

  Resmi Gazete Sayısı: 18479

  Maliye ve Gümrük Bakanlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve Kapsam:

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 14/06/1984 tarih ve 3023 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinde belirtilen ispirto ile bira ve şarap dahil her çeşit ispirtolu içki satmak isteyenlerin Tekel İdaresinden almaya mecbur oldukları satış ruhsatı ile ilgili işlemlerde aranacak usul ve esasları düzenler.

  Hukuki Dayanak:

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Hakkındaki Kanun ve bu Kanunu değiştiren 14/06/1984 tarih ve 3023 sayılı Kanun 30/05/1969 tarih ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 38., 40., 41 inci maddeleri, ile buna dayalı tüzüğün Tekel mamulü satıcılığı ile ilgili 61-65, 68-77 nci maddeleri 04/07/1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 7 nci maddesi 9 Temmuz 1984 tarih ve 18453 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 17/05/1984 tarih ve 84/8100 sayılı İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esasları Gösterir Yönetmelik, 03/04/1930 tarihli, 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ve 24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 166., 178 inci maddeleri, 05/01/1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine dayalı olarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar:

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen tabirlerden:

  a) İçki, şarap ve bira gibi hafif alkollü içkiler dahil her türlü alkollü içkileri,

  b) Umuma mahsus yer: Hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın herkesin faydalanmasına açık park, meydan, cadde ve sokak gibi kamuya ait yerleri,

  c) Umuma açık yer: Herkesin belli şartlara uymak suretiyle girip çıkabileceği yerleri,

  ç) İçkili yer: Kadehle içki satılan umuma açık yerleri,

  d) İçkili yer komisyonu: Şehir ve kasabalarda içkili yerlerin hangi mıntıkalarda bulunabileceğini tesbit ile yetkili ve görevli komisyonu,

  e) İçkili yer bölgesi: İçkili yer komisyonu tarafından içinde içkili yerlerin açılması için tesbit edilen mıntıkaları,

  f) Tekel İdaresi veya İdare: Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı; İl, İlçe ve Kasabalardaki Tekel Satış Ünitelerini,

  g) İl, İlçe ve Kasaba Bayii: İdare teşkilatı bulunan şehir ve kasabalarda Tekel maddelerini perakende olarak satmak üzere idareden satış belgesi alan dükkancı veya gezici satıcıları,

  h) Köy Bayii: Bulundukları köylerin Tekel maddesi ihtiyacını İdare depolarından almak suretiyle temin eden satıcıları,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Bayilikler

  Kapalı İçki Bayileri:

  Madde 4 - A) Bayilik için müracaat ve bayilik şartları.

  İşyerlerinde, Tekel'ce veya özel sektörce üretilen alkollü içkileri kapalı olarak satmak isteyenlerin satış ruhsatı almak üzere bulundukları yerin Tekel İdaresine bir dilekçe ile bizzat başvurmaları gerekir.

  Dilekçelerde, satış yapılacak yerin açık adresiyle satıcının ikametgah adresi belirtilir.

  1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ile bununu uygulanmasını gösterir Tüzükte belirlenen, tütün mamulü satmak isteyenlerin tabi olduğu hüküm ve şartlar Tekel İdaresince üretilen kapalı alkollü içki satıcılarına da uygulanır. Ancak sadece Özel Sektörce üretilen alkollü içkileri kapalı olarak satmak isteyenlere bu fıkra hükmü uygulanmaz.

  B) Bayilerde aranan nitelikler ve belgeler:

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması,

  b) Kaçakçılıktan veya Tekel Kanunlarına karşı gelmekten mahkumiyeti bulunmaması (C. Savcılığından alınacak belge),

  c) İşyerinin, alkollü içkilerin evsafına uygun muhafazasına ve satışına elverişli bulunması,

  ç) Belediyeden işyerini açma ruhsatı alması,

  d) Vergi mükellefi olduğuna dair resmi belgeyi ibraz etmesi,

  e) Ticaret Odalarına kayıtlı olanlar dışında kalan başvuru sahiplerinin 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunun 5 inci maddesi gereğince iştigal konusuna en yakın bir derneğe üye kaydolması, gerekir.

  Açık İçki Satıcıları:

  Madde 5 - a) Tekel'ce veya Özel Sektörce üretilen alkollü içkileri il, ilçe ve kasabada kadehle satmak isteyenlere, 17/05/1984 tarih ve 84/8100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen "İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esasları Gösterir Yönetmelik"e uygun olarak İçkili Yer Bölgesi içinde yer alan ve İçkili Yer Komisyonunca açılmasında sakınca görülmeyen lokanta, gazino bar ve kulüplerle vapur ve tren büfeleri ve benzeri yerlerin sahipleri, o yerin en büyük mülkiye amirinden alacakları açık içki satış müsaadesine ait belgeyi, satış ruhsatı talebine ait dilekçe ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde istenen belgelerle birlikte Tekel İdaresine ibraz etmeleri halinde gerekli inceleme yapılarak açık içki satıcılığı ruhsatı verilir.

  Mülki amirden alınacak izin belgesi ibraz edilmedikçe İdarece satış ruhsatı verilmez.

  Bu ruhsatlar, satış yerinin veya sahibinin değişmesi halinde hükümsüz olup, bayilik işlemlerine ait diğer kağıtlarla birlikte bayiin dosyasında saklanır ve satış belgesinin boş bir yerine (...... Valiliğin veya Kaymakamlığın.... tarihli .... sayılı yazısıyla kadehle alkollü içki satış izni verilmiştir.) şerhi yazılır.

  b) Köylerde İçki Bayiliği:

  Belediye teşkilatı bulunmayan köylerde içkili yer açılamaz. Kapalı şişe ile dahi olsa ispirtolu içki satılamaz ve satış ruhsatı verilemez.

  Belediye teşkilatı bulunan köylerde kapalı içki satıcılarına satış ruhsatı verilir. Kadehle içki satmak isteyenlerin, o yerin en büyük mülki amirinden bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen Yönetmelik hükümlerine uygun olan işyerleri için alacakları izin belgeleri ibraz etmeleri şarttır.

  c) Turistik Yerlerde İçki Satışı:

  Belediye hudutları dışındaki turistik yerlerde kapalı şişe veya kadehle içki satmak isteyenlerin mahallin en büyük mülki amirinden bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen Yönetmelik hükümlerine uygun işyerleri için aldıkları izin belgesini getirdikleri takdirde kendilerine satış ruhsatı verilir.

  d) Ecnebi Uyruklu Satıcılar:

  Türk vatandaşlarına ait sanat ve işler hakkındaki 2007 ve 2249 sayılı Kanunlarla ilgili 2/549 sayılı, 10 Haziran 1943 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; Türk uyruğunda olmayan yabancılar alkollü içki satıcılığı yapamazlar. Yabancı uyruklu bir kimse ile ortak olan Türk yurttaşına da bu hak verilmez. Ancak bu gibiler, bayilerden temin ettikleri içkileri bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen Yönetmelik hükümlerine uygun olarak açılmış gazino, lokanta otel, klüp bar ve benzeri işyerlerinde açık olarak satabilirler.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Denetim:

  Madde 6 - Tekel'ce üretilen alkollü içkileri satan bayiler Tekel İdaresi, Özel Sektörce üretilen alkollü içkileri satanlar ise mülki amirliklerce, mahalli Belediye ve Sağlık Kurullarınca denetlenir.

  Cezai Hükümler:

  Madde 7 - a) Tekel mamullerinin kapalı içki bayisinin mevzuata uygun hareket etmemesinin tesbiti halinde, ruhsat belgesi Tekel İdaresince doğrudan iptal edilebilir.

  b) Tekel mamüllerinin açık içki satıcılığını yapan bayilerin satış ruhsatları; Tekel mevzuatına aykırı hareketin tesbit edilmesi üzerine Tekel'in mülki amirliğe başvurusunun uygun görülmesi, bunun dışındaki diğer ilgili mevzuata aykırı hareketlerinin tesbit edilmesi halinde de doğrudan mülki amirliğin yazılı bildirisi üzerine Tekel İdaresince iptal edilir.

  c) Özel Sektörce üretilen alkollü içkilerin açık veya kapalı içki satış ruhsatını almış satıcıların ruhsatları ise, mülki amirlerinin yazılı bildirimleri üzerine iptal edilir.

  Ecnebi uyruklu satıcıların ruhsatlarının iptali de bu fıkra hükmüne tabidir.

  Geçici Madde - 17/05/1984 tarih ve 84/8100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen, İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esasları gösterir Yönetmeliğin 17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre; halen izinli olarak faaliyette bulunan içkili yerler dışında açık olarak şarap ve bira gibi hafif alkollü içkileri satan umuma açık yerler, 22/06/1984 tarihinde yürürlüğe giren 14/06/1984 tarih ve 3023 sayılı Kanunun geçici maddesi uyarınca, bu tarihi takip eden 6 ay içinde Tekel İdaresinden içki satış ruhsatı almak zorundadır.

  Kanun ile tanınmış 6 aylık sürenin bitim tarihi olan 22/12/1984 tarihine kadar içkili yer işletme izni ile Tekel İdaresinden kapalı veya açık içki satış ruhsatı almayanlar, bu sürenin sonunda içki satışı yapamazlar.

  Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında Polis Vazife ve Salahiyetleri Hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi son fıkrası hükmüne göre işlem yapılır.

  Yürürlük

  Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100