Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇAY BAHÇESİ RUHSATLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNDE UYGULANACAK ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  ÇAY BAHÇESİ RUHSATLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNDE UYGULANACAK ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Çay Bahçesi Ruhsatlarının Yeniden Düzenlenmesinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Resmi Gazete Tarihi: 19/01/1994

  Resmi Gazete Sayısı: 21823

  Devlet Bakanlığından

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmelik hükümleri 15/12/1993 tarihli ve 93/5096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 ve 6 ncı maddelerine göre Bakanlar Kurulunca tesbit olunan çay tarım alanları içerisinde mevcut ruhsatlı ve ruhsatsız çay bahçelerinin yeniden tesbiti ile ruhsatların yenilenmesine ve ruhsatsız çay bahçesi kurmuş olanlara ruhsatname verilmesine dair esasları kapsar.

  Çay Tarım Alanlarının Tesbiti

  Madde 2 - Çay tarım alanları, Bakanlar Kurulunca tesbit edilmiş olan alanlardır. Bu alanlarda kurulmuş çay bahçeleri hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

  Çay Bahçelerinin Ruhsatlarının Yenilenmesi

  Madde 3 - 15/12/1993 tarih ve 93/5096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince mevcut ruhsatların alan olarak ve bakım budama tekniğine göre gerçeğe uygunluğu tesbit edilir. 5 yıllık periyodda devam edecek bu uygulamaya göre her yıl 1/5 oranında budama yapılır.

  (Değişik fıkra: 29/06/1996 - 22681 S.R.G. Yön) Uygulamada, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ziraat mühendisi veya çay eksperi-teknisyen ve yardımcı personelden oluşan kontrol ekibi tarafından çaylık alan ölçülerek, ruhsata uygunluğu tesbit edilir ve ruhsatı yenilenir.

  Ruhsatsız Çay Bahçelerine Ruhsat Verilmesi

  Madde 4 - Bakanlar Kurulunca tesbit edilen çay tarım alanlarının dışında çay tarımı yapmak yasaktır.

  Bakanlar Kurulunca tesbit edilen çay tarım alanlarının dışında kurulan çay bahçelerine ruhsat verilmez.

  15/12/1993 tarih ve 93/5096 sayılı kararnamenin 6 ncı maddesine göre, çay tarım alanları içerisinde daha önceden tesis edildiği halde ruhsat verilmemiş olan çay bahçelerine; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından çaylık tesis etme tekniğine uygunluğu kontrol edilmek kaydıyla ruhsat verilir.

  Ruhsat verme işlemi sırasında ilgili elemanlar tarafından çay bahçesinin, Bakanlar Kurulunun saptadığı çay tarım alanları içerisinde olduğu tesbit edildikten sonra, çay bahçelerinin ölçüm ve tesbiti yapılır. Tesbit formu onaylanarak, sicil defterine işlenir. İlgili üreticiye yönetmelikte belirtilen yeni ruhsatı verilir. Ayrıca her üretici için yardımcı kayıt olarak sicil kartları düzenlenir.

  Ruhsata bağlı olmayan çaylıklardan Çaykur, Gerçek veya Tüzel İşletmelere yaprak satışı yapılamaz.

  Çay Bahçesi Kurulması ve Bakımı İçin Aranan Şartlar

  Madde 5 - Çay tarım alanlarının tesbitinde ekonomik, ekolojik ve sosyal şartlar yanında aşağıdaki hususlar aranır.

  Toprak yüzeyinden bir metre aşağıya çay köklerinin nüfusuna engel olacak sert bir tabaka bulunmaması,

  Toprak yüzeyine bir metreden daha yakın mesafede taban suyunun bulunmaması,

  Toprağın tamamen kumdan ibaret olmaması,

  Toprak PH'sının 4,5 - 5 arasında olması,

  Arazinin çukur ve tümsek yerleri düzeltilerek, meyilli yerler 100-120 cm. genişliğinde sertlendirilmiş olması,

  Çay ocaklarının aralık-mesafesinin 100 cm. olması,

  Çay bahçelerinde yabancı ot temizliğinin yapılmış olması,

  Çay ocaklarında verim ve kaliteyi artırmak için 5 yılda bir budama yapılması,

  Çay Yaprağı Satış Cüzdanı Verilmesi

  Madde 6 - Çay bahçelerine yeniden ruhsat verildikten sonra üreticilere Çaykur ve özel firmalar, çay yaprağı satış cüzdanı verirler. Üreticilerin sattıkları ürün miktarları bu cüzdanlara işlenir. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından şu ana kadar verilmiş olan cüzdanlar geçerlidir. Ancak üretici Çaykur'dan cüzdan alıp almamakta serbesttir.

  a) (Değişik bent: 08/06/2004 - 25486 sayılı RG./1. mad.;Değişik bend: 19/08/2005-25911 S.R.G Yön/1.mad) Çaykur kendisine yaş yaprak satacak ruhsatlı üreticilerle bir sözleşme yapar ve yaş çay ürününü bu sözleşme esaslarına göre satın alır.Yapılacak yaş çay yaprağı satış sözleşmesi, çay bahçelerini 1/7 oranında budayan ve tarımsal teknik önlemleri alan üreticilerle Çaykur arasında her yıl yeniden düzenlenir.

  b) Çaykur, gerçek, tüzel kişiler ruhsatsız çaylıklara cüzdan veremez, yaş yaprak satın alma sözleşmesi yapamaz ve ürün satın alamaz.

  Kaldırılan Yönetmelik

  Madde 7 - 13/10/1985 tarih ve 18897 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Çay Bahçesi Kuracak Üreticilere Ruhsatname Verilmesinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 8 - Bu Yönetmelik yayınlandığı, tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100