Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

3326 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KİRALAMA KONUSU EDİLEN MALLARIN GÜMRÜK VERGİ VE RESİMLERİNİN TEMİNATA BAĞLAMA USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK

  3326 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KİRALAMA KONUSU EDİLEN MALLARIN GÜMRÜK VERGİ VE RESİMLERİNİN TEMİNATA BAĞLAMA USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 28/09/1985

  Resmi Gazete Sayısı: 18882

  Maliye ve Gümrük Bakanlığından:

  Amaç :

  Madde 1 - Bu yönetmelik 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre Türkiye'ye getirilen mallar için ileride doğabilecek gümrük vergi ve resimlerinin teminata bağlanması, teminatın değerlendirilmesi, değiştirilmesi ve çözülmesine dair usul ve esasları düzenler.

  Gümrük Vergilerinin Teminata Bağlanması :

  Madde 2 - 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre akdedilen ve satın alma hakkı bulunmayan bir sözleşmeye dayanarak veya bu hak bulunsa dahi teşvik belgesinde gümrük muafiyetinden yararlanması öngörülmemiş malların Türkiye'ye girişinde sözleşme süresine bağlı olarak gümrük mevzuatının süre hariç geçici muafiyet rejimine dair hükümleri uygulanır.

  Bu şekilde Türkiye'ye getirilen mallar için ileride doğabilecek vergileri karşılayacak miktarda teminat alınır.

  Söz konusu vergilerin teminata bağlanmasında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 1615 sayılı Gümrük Kanunu ve bu kanuna bağlı Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Teminat Olarak Kabul Edilecek Kıymetler :

  Madde 3 - 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre kiralama suretiyle Türkiye'ye getirilecek malların gümrük vergi ve resimlerine karşılık olmak üzere alınacak teminat çeşitleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil ve Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu, maddesinde yeralan ve aşağıda belirtilen kıymetlerdir.

  a) Para,

  b) Bankalar tarafından verilen teminat mektubu,

  c) Hazine ve tahvil bonoları,

  d) Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.).

  e) İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar.

  Teminat sonradan tamamen veya kısmen değerini kaybeder veya borç miktarı artarsa teminatın tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesi istenir.

  Teminatın Verileceği Yer :

  Madde 4 - 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre Türkiye'ye getirilen malların gümrük vergi ve resimlerine karşılık olarak gösterilecek teminatın, bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan kıymetlerden biri veya birkaçı olması halinde bu teminat, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hakkında Kanun ve 1615 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uygunluğunun Gümrük İdare Amirince onaylanmasından sonra kiralama konusu malın ithal edileceği Gümrük Saymanlığına verilir.

  Menkul ve Gayrimenkul mallar Teminat olarak gösterilmek istenirse bu istek finansal kiralama konusu edilen malın ithal edileceği Gümrük İdare Amirliğine yapılır.

  Teminatın Değerlendirilmesi ve Değiştirilmesi :

  Madde 5 - 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre Türkiye'ye getirilen malların gümrük vergi ve resimlerine karşılık olarak gösterilen teminatların değerlendirilmesi ve değiştirilmesine ait işlemler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 1615 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliği ile 1615 sayılı Gümrük Kanununun 177 nci maddesi hükümleri çerçevesinde yapılır.

  Teminatın Çözümü :

  Madde 6 - Türkiye'ye getirilen finansal kiralama konusu malların;

  a) Sözleşme süresi sonunda kesin ithalinin yapılmaması ve kiralayana iade edilmek üzere yurtdışına çıkarılmak istenmesi halinde, giriş ayniyatına uygun olması şartıyla,

  b) Sözleşme süresi sonunda kesin ithalinin yapılmak istenmesi halinde gerekli gümrük vergi ve resimlerinin ödenmesi şartıyla,

  Daha önce alınan teminat iade edilir veya üzerindeki haciz kaldırılır.

  Yürürlük :

  Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme :

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100